GP webpay:
Praktické scénáře
červenec 2013
OBSAH:
SCÉNÁŘ 1: NÁKUP ZBOŽÍ – VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY S AUTORIZACÍ .................................. 4
SCÉNÁŘ 2: NÁKUP ZBOŽÍ – OKAMŽITÝ POŽADAVEK NA PŘEVOD ČÁSTKY Z ÚČTU DRŽITELE
KARTY ......................................................................................................... 6
SCÉNÁŘ 3: DODÁNÍ ZBOŽÍ - PŘEVEDENÍ ČÁSTKY Z ÚČTU DRŽITELE KARTY NA ÚČET OBCHODNÍKA
................................................................................................................... 7
SCÉNÁŘ 4: DODÁNÍ ZBOŽÍ – CHYBNĚ ZADANÁ ČÁSTKA ...................................................... 8
SCÉNÁŘ 5: STORNO OBJEDNÁVKY .................................................................................... 9
SCÉNÁŘ 6: REKLAMACE OBJEDNÁVKY DRŽITELEM KARTY ................................................ 10
SCÉNÁŘ 7: UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY ................................................................................ 11
SCÉNÁŘ 8: VYMAZÁNÍ OBJEDNÁVKY ............................................................................... 12
© Global Payments Europe, s.r.o.
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 - Strašnice
2
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
UKÁZKOVÉ SCÉNÁŘE Z PRAXE
Tento dokument popisuje nejčastěji řešené případy manipulace s objednávkami v aplikaci
GP webpay.
Dokument neobsahuje striktní doporučení pro manipulaci s objednávkami – je pouze přiložen
jako doporučení, jak pracovat s objednávkami v GP webpay.
Dokument byl zpracován na základě dosavadních praktických zkušeností uživatelů GP webpay.
3
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
Scénář 1: Nákup zboží – Vytvoření objednávky
s autorizací
Vytvoření objednávky s autorizací – tzn. blokování požadované částky na účtu držitele karty
O tento typ platby se jedná v případě nákupu fyzického zboží.
V okamžiku přijetí objednávky GP webpay automaticky zažádá o autorizaci objednávky – po
úspěšné autorizaci bude částka na účtu držitele karty zablokována.
V okamžiku expedice zboží obchodník zašle on-line požadavek DEPOSIT, příp. prostřednictvím
administrativního webového rozhraní GP webpay zvolí pro danou objednávku příkaz “Úhrada“
resp. “Deposit“ – scénář Dodání zboží.
Postup:
1)
Držitel karty zvolí na stránkách obchodníka způsob placení pomocí GP webpay;
2)
Obchodník přesměruje internetový prohlížeč držitele karty na stránky GP webpay.
V požadavku na vytvoření objednávky (CREATE_ORDER) zašle parametr
DEPOSIT_FLAG s hodnotou 0;
3)
Na stránkách GP webpay držitel karty vyplní citlivé informace;
4)
Po zadání údajů a potvrzení požadavku na platbu ověří GP webpay u Directory
Serveru příslušné asociace (MasterCard, VISA, DC), zda je pro použitou platební
kartu požadována 3D Secure autentikace;
5)
Jestliže je požadována 3D Secure autentikace držitele karty, bude držitel karty
přesměrován na stránky Access Control Serveru své banky, kde bude ověřena
jeho totožnost;
6)
Dle výsledku autentikace držitele karty GP webpay pokračuje/nepokračuje žádostí
o autorizaci objednávky:
 pokud byl držitel karty plně ověřen, následuje žádost o autorizaci;
 v případě neúspěšného ověření držitele karty (nesprávné vyplnění informací
požadovaných k autentikaci držitele karty), není možné pokračovat. Obchodník
bude informován o neúspěšné autentikaci držitele karty, a to zasláním odpovědi
na URL adresu uvedenou v CREATE_ORDER s příslušnými parametry;
 jestliže banka držitele karty nebo držitel karty nejsou zapojeni v 3D Secure,
potom systém pokračuje v autorizaci objednávky v bance zákazníka.
7)
Dle výsledku autentikace je do autorizace zasílán indikátor označující výsledek
ověření držitele karty v 3D Secure. Indikátor je jedním z faktorů, na základě kterých
banka držitele karty povolí/zamítne žádost o autorizaci. Zde záleží na nastavení
jednotlivých bank, zda neověřenou 3D transakci v tomto kroku banka příjme, anebo
zamítne.
Pokud při zamítnutí žádosti o autorizaci bude banka informovat, že důvod zamítnutí
spočívá v neověření v 3D Secure, bude tato informace přeposlána obchodníkovi,
který může držiteli karty zobrazit informaci “Vaše transakce byla zamítnuta z důvodu
nemožnosti ověření držitele karty v 3D Secure. Zažádejte svoji vydavatelské banku
o zpřístupnění této služby.“
8)
O výsledku autorizace je obchodník informován formou vyvolání URL adresy
uvedené v CREATE_ORDER s příslušnými parametry, které potvrzují úspěch,
anebo uvádějí příčiny neúspěchu;
4
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
9)
Jestliže držitel karty v některém kroku neukončil zadání údajů, zpracování končí.
Vyvolání URL adresy obchodníka s parametry o výsledku nelze zaručit.
V tomto případě je zapotřebí se o výsledku přesvědčit, a to zasláním požadavku
QUERY_ORDER_STATE s uvedeným číslem objednávky nebo zkontrolovat stav
objednávky v administrativním uživatelském rozhraní GP webpay;
10) Pokud byl požadavek úspěšně autorizován, avšak obchodník nakupujícímu zboží
nedodá/nedodal, je pro odblokování částky na účtu držitele karty nezbytně nutné
zaslat požadavek APPROVE_REVERSAL. Když obchodník nezašle požadavek
APPROVE_REVERSAL, zůstane částka na účtu držitele karty zablokovaná po dobu
specifikovanou bankou držitele karty. Po uplynutí této doby bude blokace částky
automaticky uvolněna;
11) Po vyvolání URL adresy obchodníka obchodník informuje držitele karty
12) Na základě výše uvedených kroků je v GP webpay zavedena objednávka (ORDER).
Jednoznačným identifikátorem objednávky je pole ORDER_NUMBER.
Objednávka se může nacházet ve stavu:
 Requested – objednávka je inicializována. Když držitel karty nevyplní citlivé
údaje a ukončí komunikaci, zůstává objednávka v tomto stavu;
 Pending – po odeslání požadavku na 3D Directory Serveru dané finanční
asociace;
 Created – po obdržení kladné odpovědi z 3D Directory Serveru, následuje
autorizace objednávky;
 Declined – po obdržení záporné odpovědi z 3D Directory Serveru, nelze
pokračovat autorizací objednávky;
 Approved - v případě úspěšné autorizace objednávky;
 Unapproved – v případě neúspěšné autorizace objednávky.
13) Při ověřování stavu objednávky zasláním požadavku QUERY_ORDER je nutné
počítat s jistou časovou prodlevou, zapříčiněnou interakcí s 3D systémy
a autorizačním centrem.
Mezi další faktory možného prodlení, které nelze ovlivnit, je nutné počítat:
 doplnění citlivých údajů držitelem karty na stránkách GP webpay;
 doplnění autentikačních údajů držitele karty na 3D Secure Access Control
Serveru;
14) Vyvolání URL adresy obchodníka s výsledkem požadavku CREATE_ORDER
bude provedeno až po určité časové prodlevě, zapříčiněné stejnými důvody jako
v bodě 13);
15) Dotaz QUERY_ORDER_STATE nemá význam zasílat okamžitě po přesměrování
držitele karty na GP webpay. S jistotou lze tvrdit, že po uplynutí 60 minut po
přesměrování držitele karty na GP webpay, držitel karty ukončil veškerou komunikaci
a stav objednávky po této době je definitivní. Totéž se týká ověřování stavu
objednávky pomocí webového grafického rozhraní.
5
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
Scénář 2: Nákup zboží – Okamžitý požadavek na
převod částky z účtu držitele karty
O tento typ platby se jedná při nákupu okamžitě dodaného zboží - distribuce souborů, pojištění,
registrace apod.
U objednávek zašle obchodník v požadavku na vytvoření objednávky (CREATE_ORDER)
parametr DEPOSIT_FLAG s hodnotou 1.
Scénář 2 má podobný průběh jako scénář 1, liší se pouze v kroku 10.
Jestliže proces neskončí vyvoláním URL adresy obchodníka s výsledkem zpracování, mohla
být případná chyba zapříčiněna problémy v internetové komunikaci.
Zpracování objednávky mohlo proběhnout korektně, vzhledem k hodnotě DEPOSIT_FLAG
následoval za autorizací objednávky ihned i požadavek na zaúčtování objednávky.
Objednávka se nalézá ve stavu Deposited_batch_open a při následujícím zaúčtování bude
zaslán požadavek na převod částky z účtu držitele karty na účet obchodníka.
Pokud obchodník nedostal zprávu o úspěchu/neúspěchu, a proto zboží nedodal, je nutné ověřit
stav objednávky, a to zasláním požadavku QUERY_ORDER_STATE.
Jestliže je objednávka ve stavu Deposited_batch_open, musí být odeslán požadavek
DEPOSIT_REVERSAL (scénář 4) na zrušení zaúčtování objednávky, a poté ještě požadavek
APPROVE_REVERSAL (scénář 5) pro následné odblokování částky na účtu držitele karty.
Pokud dávka s transakcí byla mezitím uzavřena (došlo k zaúčtování), je k dispozici požadavek
CREDIT (scénář 6) pro převod finančních prostředků z účtu obchodníka na účet držitele karty.
6
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
Scénář 3: Dodání zboží - Převedení částky z účtu
držitele karty na účet obchodníka
Jedná se o situaci, kdy zákazník objednal u obchodníka zboží a úspěšně proběhl scénář 1.
Objednávka je ve stavu Approved (Autorizována).
Obchodník dodává zákazníkovi požadované zboží, a proto požaduje převedení částky, která je
na účtu zákazníka blokována v jeho prospěch, na svůj účet.
Postup:
1) Obchodník zašle na webService rozhraní GP webpay metodu deposit (), nebo
prostřednictvím administrativního webového rozhraní zvolí u dané objednávky příkaz
“Úhrada“ nebo “Deposit“;
2) Pro objednávku se v této chvíli vytvoří platební transakce, která se stává součástí
dávky obchodníka.
Stav objednávky se změní na “Deposited_batch_open“. Na konci dne se všechny
otevřené dávky všech obchodníků automaticky uzavřou.
3) Zaúčtování transakcí v dávkách probíhá jednou denně. Všechny dávky, které jsou ve
chvíli tvorby exportního souboru uzavřené, ale dosud nebyly zaúčtovány, se stanou
součástí exportu dat následně zaúčtovaných v bance.
Na zaúčtování transakcí (čas, ano/ne…), nemá obchodník žádný vliv, zaúčtování
probíhá automaticky;
4) Po uzavření dávky s danou objednávkou je objednávka ve stavu
Deposited_batch_closed;
5) Tím je splněn standardní scénář pro většinu nákupů, ze strany obchodníka není
požadována žádná další akce.
7
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
Scénář 4: Dodání zboží – Chybně zadaná částka
Jestliže administrátor obchodníka, který má na starosti GP webpay rozhraní zjistí, že při zadání
úhrady (scénář 2.) došlo k chybě, a to buď volbou nesprávné objednávky, anebo chybným
zadáním částky, může svoji chybu opravit.
Postup:
1) Pokud je chyba objevena před uzavřením dávky, je objednávka stále ve stavu
Deposited_batch_open, může být zaslán požadavek DEPOSIT_REVERSAL,
případně lze v administrativním webovém rozhraní zvolit “reverze úhrady“.
Stav objednávky se změní zpět na “Autorizována“, resp. Approved. Následně bude
možné opět zaslat požadavek DEPOSIT, anebo prostřednictvím administrativního
webového rozhraní zadat příkaz “Deposit“;
2)
Jestliže byla dávka s objednávkou uzavřena, je objednávka ve stavu
Deposited_batch_closed a úhradu již není možné zrušit.
Pokud je požadováno vrátit částku držiteli karty, lze zaslat požadavek CREDIT,
anebo prostřednictvím administrativního webového rozhraní zvolit “Credit“.
8
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
Scénář 5: Storno objednávky
Když držitel karty nakoupil na stránkách obchodníka (scénář 1), byl úspěšně autentikován v 3D
systémech a výsledek autorizace byl kladný, je objednávka je ve stavu Approved, anebo
Autorizována.
V této situaci může zákazník požádat o storno objednávky, nebo se obchodník rozhodne zboží
nedodat (např. zboží nebude možné v budoucnu dodat).
Administrátor obchodníka, který má na starosti GP webpay, zašle na webService rozhraní GP
webpay metodu approveReversal() nebo zvolí prostřednictvím administrativního webového
rozhraní příkaz “Approve reversal“ pro danou objednávku.
Stav objednávky se změní na “Approve reversed“ neboli “Autorizace reverzována“. Pro touto
objednávku již není možná žádná další autorizace.
9
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
Scénář 6: Reklamace objednávky držitelem karty
Zákazník úspěšně reklamuje zboží nebo služby a obchodník požaduje převod finančních
prostředků v původní (příp. částečné) výši zpět na účet držitele karty.
Vzhledem k tomu, že úhrada objednávky již proběhla, nelze použít reverzi úhrady.
V tomto případě administrátor obchodníka zašle na webService rozhraní GP webpay metodu
credit() nebo v administrativním webovém rozhraní zadá příkaz “Kredit“ resp. “Credit“ pro
danou objednávku, která je ve stavu Deposited_batch_closed.
Při zadání návratu finančních prostředků administrátor stanoví částku určenou k návratu, která
nesmí překročit původně uhrazenou částku.
Pro jednu objednávku je možné vytvořit několik návratů. Součet navrácených částek nesmí
převýšit původně uhrazenou částku.
V případě chybného zadání návratu je možné, až do doby uzavření dávky s požadovaným
návratem, zaslat na webService rozhraní GP webpay metodu creditReversal(), anebo zvolit
prostřednictvím administrativního webového rozhraní příkaz “CREDIT_REVERSAL“.
Pokud pro objednávku existuje v daný okamžik alespoň jeden návrat v otevřené dávce, pak se
objednávka nalézá ve stavu Credited_batch_open.
Když jsou všechny návraty dané objednávky v již uzavřených dávkách, je objednávka ve stavu
Credited_batch_closed.
10
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
Scénář 7: Uzavření objednávky
Když obchodník nepředpokládá žádný další pohyb v rámci objednávky a považuje objednávku
za uzavřenou, může administrátor obchodníka zaslat na webService rozhraní GP webpay
metodu closeOrder() nebo prostřednictvím administrativního webového rozhraní zadat pro
danou objednávku příkaz “CLOSE_ORDER“, resp. “Uzavření objednávky“.
Objednávka bude ve stavu Closed.
Jediná povolená operace pro objednávku ve stavu Closed je DELETE, tj. vymazání objednávky.
11
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
Scénář 8: Vymazání objednávky
Jestliže je objednávka je ve stavu Closed nebo Declined nebo Unapproved, anebo
Approve_reversed a obchodník požaduje odstranění objednávky (objednávka se nadále
nebude zobrazovat), může administrátor obchodníka zaslat na webService rozhraní GP webpay
metodu delete(), anebo prostřednictvím administrativního webového rozhraní zadat pro danou
objednávku příkaz “Delete“ nebo “Odstranit“.
Tímto příkazem se stav objednávky změní na “Deleted“.
Objednávka se již nebude zobrazovat, avšak z účetních důvodů zůstává v systému. Její
jednoznačný identifikátor ORDER_NUMBER nelze opakovaně použít.
12
Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
Download

Scénář 1 - GP webpay