Úlohy z fyziky
Úlohy jsou čerpány z publikace Tématické prověrky z učiva fyziky základní
školy autorů Jiřího Bohuňka a Evy Hejnové s ilustracemi Martina Maška
(vydavatelství Prometheus 2005), která odpovídá svým rozsahem používaným
učebnicím v naší škole.
K vypracování úloh je třeba mít k dispozici Tabulky, kalkulačky a rýsovací
potřeby.
9. ROČNÍK
1A) a) Do obrázku vyznač názvy tří hlavních částí transformátoru.
b) Na jakém jevu je založena činnost transformátoru?
c) Urči transformační poměr p a výstupní napětí U2 znázorněného transformátoru.
1B) ) a) Do obrázku vyznač názvy tří hlavních částí
transformátoru.
b) Na jakém jevu je založena činnost
transformátoru?
c) Urči transformační poměr p a výstupní napětí
U2 znázorněného transformátoru.
I [A]
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Počet hřebíčků
Cívka s 20 závity Cívka se 60 závity
0
0
1
4
4
12
9
27
15
42
21
55
27
61
33
64
38
64
2A) B) Jana testovala dva elektromagnety. Jeden byl tvořen cívkou s dvaceti závity a druhý
cívkou se šedesáti závity. V obou případech použila stejné jádro z magneticky měkké oceli.
Při svém pokusu zjistila, kolik hřebíčků je schopen každý elektromagnet udržet. V tabulce
jsou zaznamenány její výsledky.
a) Znázorni do milimetrové sítě grafy obou závislostí počtu hřebíčků na proudu procházejícím
cívkou (pro znázornění nezapomeň zvolit na obou osách vhodné měřítko).
b) Předpověz, co se stane, jestliže budeme dále zvyšovat proud v případě cívky
- s 20 závity
- se 60 závity
3A) Na obrázku A je znázorněno, na kterou stranu se vychýlí ručka galvanometru, když
vysouváme magnet z cívky.
a) Dokresli do obrázku B polohu ručky galvanometru, jestliže magnetem uvnitř cívky
nepohybujeme.
b) Dokresli do obrázku C polohu ručky galvanometru, jestliže magnet zasouváme do cívky.
c) Popiš alespoň dva způsoby, kterými můžeš dosáhnout toho, že výchylka ručky
galvanometru v obrázku A bude větší.
3B) Na obrázku A je znázorněno, na kterou stranu se vychýlí ručka galvanometru, když
zasouváme magnet do cívky.
a) Dokresli do obrázku B polohu ručky galvanometru, jestliže magnet vysouváme z cívky.
b) Dokresli do obrázku C polohu ručky galvanometru, jestliže magnetem uvnitř cívky
nepohybujeme.
c) Popiš alespoň dva způsoby, kterými můžeš dosáhnout toho, že výchylka ručky
galvanometru v obrázku A bude větší.
4A) Následující zdroje elektrického napětí rozděl na ty, které dávají stejnosměrné napětí, a na
ty, které dávají střídavé napětí. Pro toto rozdělení navrhni vhodnou tabulku, do které zdroje
elektrického napětí přehledně zapíšeš.
Akumulátor, monočlánek, zásuvka elektrické rozvodové sítě, plochá baterie, alternátor.
4B) Následující zdroje elektrického napětí rozděl na ty, které dávají stejnosměrné napětí, a na
ty, které dávají střídavé napětí. Pro toto rozdělení navrhni vhodnou tabulku, do které zdroje
elektrického napětí přehledně zapíšeš.
Tužková baterie, zásuvka elektrické rozvodné sítě, plochá baterie, alternátor, akumulátor.
5A) Na obrázku je časový průběh střídavého proudu s největší hodnotou Im = 2 A.
a) Kolikrát dosáhne během 8 s střídavý proud své největší hodnoty ( bez ohledu na
svůj směr)?
b) Podle obrázku urči periodu T střídavého proudu.
c) Urči kmitočet f tohoto střídavého proudu.
d) Urči efektivní hodnotu Ief tohoto střídavého proudu.
e) nakresli graf závislosti konstantního stejnosměrného proudu na čase. Proud je 2 A.
5B) Na obrázku je časový průběh střídavého napětí s největší hodnotou Um = 50 V.
a) Kolikrát dosáhne během 3 s střídavý napětí své největší hodnoty ( bez ohledu na
svůj směr)?
b) Podle obrázku urči periodu T střídavého napětí.
c) Urči kmitočet f tohoto střídavého napětí.
d) Urči efektivní hodnotu Uef tohoto střídavého napětí.
e) Nakresli graf závislosti konstantního stejnosměrného napětí na čase. Napětí je 50 V.
6A) Věrka nalila neznámou kapalinu do nádoby se dvěma elektrodami (viz. obrázek). Citlivý
ampérmetr neukázal žádnou výchylku. Uveď alespoň dva závěry, které může Věrka ze svého
pokusu vyvodit.
6B) Jirka zapojil do elektrického obvodu tyčinku z neznámého materiálu (viz. obrázek).
Citlivý ampérmetr neukázal žádnou výchylku. Uveď alespoň dva závěry, které může Jirka ze
svého pokusu vyvodit.
7A) Uveď alespoň dva příklady využití vedení elektrického proudu v kapalinách.
7B) Uveď alespoň dva příklady využití vedení elektrického proudu v plynech.
8A) a) Jakými částicemi je tvořen elektrický proud ve vodném roztoku NaCl?
b) Do obrázku vyznač tyto částice a směr jejich pohybu v roztoku.
8B) a) Jakými částicemi je tvořen elektrický proud ve vodném roztoku CuSO4?
b) Do obrázku vyznač tyto částice a směr jejich pohybu v roztoku.
9A) a) Co musíš udělat nejdříve, jestliže chceš pomoci svému zasaženému kamarádovi, který
se dotýká drátu elektrického vedení?
b) Napiš, kde se můžeš setkat s touto značkou?
9B) a) Co musíš udělat nejdříve, jestliže chceš pomoci svému zasaženému kamarádovi, který
se dotýká drátu elektrického vedení?
b) Co označuje značka
v červené barvě?
10A) Navrhni, jak lze využít elektrického oblouku při obloukovém svařování kovových dílů.
10B) Navrhni, jak lze vedení elektrického proudu v elektrolytu využít k pokovování.
11AB) Napiš alespoň čtyři zásady bezpečnosti, které musíš dodržovat v domácnosti, abys
předešel úrazu elektrickým proudem.
12A) Které dítě na obrázku se vystavuje největšímu nebezpečí při bouřce? Vysvětli, proč?
12B) Které dítě na obrázku se vystavuje nejmenšímu nebezpečí při bouřce? Vysvětli, proč?
13A) Na obrázcích A a B jsou znázorněny štítky dvou elektrických spotřebičů. Napiš podle
údajů, které jsou na štítcích uvedeny, jaký zdroj napětí bys použil pro jejich napájení. Pokud
existuje více způsobů, jak lze daný spotřebič napájet, zapiš je v bodech a) (pro obr. A), b) (pro
obr. B).
c) Napiš, co znamená značka
na štítcích v obr. A, B.
13B) Na obrázcích A a B jsou znázorněny štítky dvou elektrických spotřebičů. Napiš podle
údajů, které jsou na štítcích uvedeny, jaký zdroj napětí bys použil pro jejich napájení. Pokud
existuje více způsobů, jak lze daný spotřebič napájet, zapiš je v bodech a) (pro obr. A), b) (pro
obr. B).
c) Napiš, co znamená značka
na štítku v obr. A.
14A) a) Uveď příklad, jak vznikne polovodič typu N.
b) Kterými částicemi je tvořen elektrický proud v tomto polovodiči?
14B) a) Uveď příklad, jak vznikne polovodič typu P.
b) Kterými částicemi je tvořen elektrický proud v tomto polovodiči?
15A) Nakresli schéma obvodu se zdrojem stejnosměrného napětí, spínačem, ampérmetrem,
rezistorem a polovodičovou diodou tak, aby dioda byla zapojena v propustném směru.
15B) Nakresli schéma obvodu se zdrojem stejnosměrného napětí, spínačem, ampérmetrem,
rezistorem a polovodičovou diodou tak, aby dioda byla zapojena v závěrném směru.
16A) Na obrázku je schéma elektrického obvodu, který obsahuje rezistory a polovodičové
diody spojené se zdrojem stejnosměrného napětí. Napiš čísla rezistorů, kterými prochází
proud.
16B) Na obrázku je schéma elektrického obvodu, který obsahuje rezistory a polovodičové
diody spojené se zdrojem stejnosměrného napětí. Napiš čísla rezistorů, kterými prochází
proud.
17A) Uveď alespoň dva příklady využití slunečních baterií v praxi.
17B) Uveď alespoň dva příklady využití fotorezistorů v praxi.
18A) Na obrázku je znázorněn elektrický obvod. Načrtni graf závislosti proudu na čase a
vysvětli, jak v tomto případě polovodičová dioda pracuje.
18B) Na obrázku je znázorněn elektrický obvod. Načrtni graf závislosti proudu na čase a
vysvětli, jak v tomto případě polovodičová dioda pracuje.
19A) a) Která polovodičová součástka přísluší této značce?
b) Popiš, jaké situace mohou nastat, jestliže zvětšíme osvětlení této polovodičové
součástky?
19B) a) Která polovodičová součástka přísluší této značce?
b) Popiš, jaké situace mohou nastat, jestliže zvětšíme osvětlení této polovodičové
součástky?
20A) Pan Veselý je vášnivý zahradník, který se pečlivě stará o své rostliny. Chce si sestavit
elektrický obvod, který by ho varoval v případě, že venku začne mrznout.
a) Která polovodičová součástka mu pomůže kontrolovat změny teploty? Na obrázku je
znázorněn graf závislosti odporu této polovodičové součástky na teplotě.
b) Jaký je odpor této součástky při teplotě 10°C?
c) Urči z grafu, jaká je teplota součástky, je-li její odpor 5 kΩ.
d) Jak se liší závislost odporu kovů a polovodičů na teplotě?
20B) V porodnicích musí být některá novorozeňata umístěna do inkubátoru. Zde je nezbytné
neustále kontrolovat tělesnou teplotu dítěte. Pokud jeho teplota klesá, musí být o tom
zdravotní sestra informována.
a) Která polovodičová součástka jí pomůže kontrolovat změny teploty dítěte? Na obrázku je
znázorněn graf závislosti odporu této polovodičové součástky na teplotě.
b) Jaký je odpor této součástky při teplotě 40°C?
c) Urči z grafu, jaká je teplota součástky, je-li její odpor 20 kΩ.
d) Jak se liší závislost odporu kovů a polovodičů na teplotě?
21A) Adam a Katka si hrají u obytného přívěsu. Obrázek ukazuje pohled shora.
a) Proč se nemohou děti vidět přímo? V blízkosti obytného přívěsu je prosklená
plocha, ve které se vytvoří obraz Katky jako v zrcadle.
b) Vyznač do obrázku, kde se vytvoří obraz Katky jako v zrcadle.
c) Nakresli do obrázku chod paprsku, který umožňuje Adamovi vidět Katku.
21B) Petr a Honza si hrají u domku. Obrázek ukazuje pohled shora.
a) Proč se nemohou děti vidět přímo? U domku je skleněná výloha, ve které může
Honza vidět Petra jako v zrcadle.
b) Vyznač do obrázku, kde se vytvoří obraz Petra jako ve výloze.
c) Nakresli do obrázku chod paprsku, který umožňuje Honzovi vidět Petra.
22A) Jakub má na domě, kde bydlí, umístěné světlo. Když je světlo v noci rozsvíceno, vrhá
Jakub stín na cestu.
a) Rozhodni podle obrázku, zda bude stín Jakubovy hlavy ležet v místě A, B, C, nebo
D.
b) Napiš a nakresli do obrázku, jak jsi ke svému rozhodnutí dospěl.
c) Co se stane s velikostí Jakubova stínu, když se bude přibližovat k domu? Bude se
jeho stín zkracovat, prodlužovat, nebo zůstane stejně dlouhý?
22B) Standa má na domě, kde bydlí, umístěné světlo. Když je světlo v noci rozsvíceno, vrhá
Standa stín na cestu.
a) Rozhodni podle obrázku, zda bude stín Standovy hlavy ležet v místě A, B, C, nebo
D.
b) Napiš a nakresli do obrázku, jak jsi ke svému rozhodnutí dospěl.
c) Co se stane s velikostí Standova stínu, když se bude od domu vzdalovat? Bude se
jeho stín zkracovat, prodlužovat, nebo zůstane stejně dlouhý?
23A) a) Jakou rychlostí se šíří světlo ve vakuu?
b) Porovnej rychlost světla ve vakuu s rychlostí světla ve vodě. Doplň do rámečku
správný znak (>, =, <).
rychlost světla ve vakuu
rychlost světla ve vodě
23B) a) Jakou rychlostí se šíří světlo ve vakuu?
b) Porovnej rychlost světla ve vakuu s rychlostí světla ve skle. Doplň do rámečku
správný znak (>, =, <).
rychlost světla ve vakuu
rychlost světla ve skle
24A) a) Sestroj k danému předmětu obraz vytvořený rovinným zrcadlem.
b) Jaké vlastnosti má obraz v rovinném zrcadle?
24B) a) Sestroj k danému předmětu obraz vytvořený rovinným zrcadlem.
b) Jaké vlastnosti má obraz v rovinném zrcadle?
25A) Paprsek dopadající na rovinné zrcadlo v bodě A svírá s paprskem odraženým úhel 120°.
a) Urči velikost úhlu dopadu.
b) Narýsuj obrázek, vyznač v něm úhel dopadu α a úhel odrazu α´.
25B) Paprsek dopadající na rovinné zrcadlo v bodě A svírá s paprskem odraženým úhel 150°.
a) Urči velikost úhlu dopadu.
b) Narýsuj obrázek, vyznač v něm úhel dopadu α a úhel odrazu α´.
26A) Dvě rovinná zrcadla jsou k sobě kolmá. Na jedno z nich dopadá paprsek, který se
zrcadlem svírá úhel 60°.
a) Narýsuj paprsek po odrazu na zrcadle (1) i na zrcadle (2).
b) Co můžeš říci o vzájemné poloze odraženého paprsku na zrcadle (2) a paprsku
dopadajícího na zrcadlo (1)?
26A) Dvě rovinná zrcadla jsou k sobě kolmá. Na jedno z nich dopadá paprsek, který se
zrcadlem svírá úhel 30°.
a) Narýsuj paprsek po odrazu na zrcadle (1) i na zrcadle (2).
b) Co můžeš říci o vzájemné poloze odraženého paprsku na zrcadle (2) a paprsku
dopadajícího na zrcadlo (1)?
27A) Jaké zrcadlo se používá na křižovatkách a proč?
27B) Jaké zrcátko používá zubař při prohlížení zubů a proč?
28A) a) Bílé světlo dopadá na červený filtr. Jakou barvu bude mít světlo po průchodu filtrem?
Vysvětli.
b) Zelené světlo dopadlo na neprůhlednou matnou modrou destičku. Světlo se však
neodrazilo. Vysvětli, proč tomu tak je.
28B) a) Bílé světlo dopadá na modrý filtr. Jakou barvu bude mít světlo po průchodu filtrem?
Vysvětli.
b) Zelené světlo dopadlo na neprůhlednou matnou červenou destičku. Světlo se však
neodrazilo. Vysvětli, proč tomu tak je.
29A,B) Na břehu rybníka sedí rybář a pozoruje rybu plující pod hladinou vody. Ryba se
rybářovi jeví v menší hloubce, než je tomu ve skutečnosti.
a) Dokresli do obrázku chod paprsku vzduchem.
b) Označ do obrázku úhel dopadu α a úhel lomu β.
c) Porovnej velikost úhlu α a β pomocí znaků (<, =, >)
30A) Na obrázku je znázorněn lom paprsku na rozhraní dvou optických prostředí označených
A, B.
a) Vyznač do obrázku úhel dopadu α a úhel lomu β.
b) Rozhodni, zda na rozhraní těchto dvou prostředí dochází k lomu paprsku ke kolmici
nebo od kolmice.
c) Uveď alespoň jeden příklad optického prostředí A a optického prostředí B, kterými
by se paprsek mohl šířit způsobem znázorněným na obrázku.
Prostředí A: …………………………………………………..
Prostředí B: …………………………………………………..
d) Ve kterém prostředí (A, B) se šíří světlo větší rychlostí?
30B) Na obrázku je znázorněn lom paprsku na rozhraní dvou optických prostředí označených
A, B.
a) Vyznač do obrázku úhel dopadu α a úhel lomu β.
b) Rozhodni, zda na rozhraní těchto dvou prostředí dochází k lomu paprsku ke kolmici
nebo od kolmice.
c) Uveď alespoň jeden příklad optického prostředí A a optického prostředí B, kterými
by se paprsek mohl šířit způsobem znázorněným na obrázku.
Prostředí A: …………………………………………………..
Prostředí B: …………………………………………………..
d) Ve kterém prostředí (A, B) se šíří světlo větší rychlostí?
31A) Matěj se chystá na diskotéku. Oblékl si zelenou košili, bílé kalhoty a černou vestu.
a) Proč má Matějova košile v denním světle zelenou barvu?
b) Proč má Matějova vesta v denním světle černou barvu?
Taneční plocha na diskotéce je osvětlována zeleným světlem. Napiš, jakou barvu bude mít
c) Matějova černá vesta
d) Matějova zelená košile
e) Matějovy bílé kalhoty
31B) Klára se chystá na diskotéku. Oblékla si bílé tričko, červenou sukni a černou vestu.
a) Proč má Klářina sukně košile v denním světle červenou barvu?
b) Proč má Klářino tričko v denním světle bílou barvu?
Taneční plocha na diskotéce je osvětlována červeným světlem. Napiš, jakou barvu bude mít
c) Klářino bílé tričko
d) Klářina červená sukně
e) Klářina černá vesta
32A) Na obrázku je znázorněn skleněný hranol, do kterého vstupuje bílé světlo. Po průchodu
hranolem pozorujeme na stínítku spektrum.
a) Jaká barva by se měla objevit v bodě A? Svoji odpověď zdůvodni.
b) Písmenem B vyznač přibližně v obrázku místo, kde by se měla objevit žlutá barva.
c) Za jakých podmínek je možné v přírodě pozorovat duhu?
32B) Na obrázku je znázorněn skleněný hranol, do kterého vstupuje bílé světlo. Po průchodu
hranolem pozorujeme na stínítku spektrum.
a) Jaká barva by se měla objevit v bodě A? Svoji odpověď zdůvodni.
b) Písmenem B vyznač přibližně v obrázku místo, kde by se měla objevit zelená barva.
c) Za jakých podmínek je možné v přírodě pozorovat duhu?
33A) Roman dostal k narozeninám triedr. V něm se využívají odrazné hranoly.
a) Znázorni do obrázku chod paprsků 1 a 2 hranolem.
b) Jakého optického jevu se využívá v odrazných hranolech?
c) Napiš, k čemu v triedru odrazné hranoly slouží.
33B) Lenka byla na lékařském vyšetření, při kterém lékař použil endoskop. V něm se využívá
světlovodných vláken.
a) Znázorni do obrázku průchod paprsku světlovodným vláknem.
b) Jakého optického jevu se využívá ve světlovodných vláknech?
c) Napiš, k čemu mohl lékař při vyšetření Lenky endoskop využívat.
34A) Na obrázku je znázorněna tenká spojka, svíčka a její obraz na stínítku. Jaké vlastnosti
má obraz svíčky na stínítku?
34B) Na obrázku je znázorněna tenká spojka, svíčka a její obraz na stínítku. Jaké vlastnosti
má obraz svíčky na stínítku?
35A) Na obrázku je znázorněna čočka a paprsky, které jí procházejí.
a) Napiš, zda je na obrázku znázorněna spojka nebo rozptylka.
b) Vyznač do obrázku obě ohniska čočky.
c) Vyznač do obrázku ohniskovou vzdálenost.
35B) Na obrázku je znázorněna čočka a paprsky, které jí procházejí.
a) Napiš, zda je na obrázku znázorněna spojka nebo rozptylka.
b) Vyznač do obrázku obě ohniska čočky.
c) Vyznač do obrázku ohniskovou vzdálenost.
36A) Vysvětli, proč se nedoporučuje dávat se často rentgenovat.
36B) Vysvětli, proč lékaři nedoporučují nadměrně se opalovat.
37A) Policisté používají ke své práci přístroje pro infračervené záření, jež zachycují tepelné
záření, které vychází z živých bytostí nebo předmětů. Vysvětli, jak jim tyto přístroje mohou
v jejich práci pomoci.
37B) Chřestýš má pod nozdrami zvláštní „pár očí“, kterými může detekovat infračervené
paprsky. Vysvětli, jak mu to může pomoci při chytání potravy.
38A,B) Uveď alespoň čtyři druhy elektromagnetického záření, které člověk využívá ke svému
prospěchu. Ke každému druhu napiš konkrétní příklad jeho využití.
Druh záření
Způsob využití
39A) a) Vysvětli, proč se Pavlovi letadlo po přistání jeví mnohem větší, než když bylo vysoko
nad zemí.
b) Uveď alespoň dva optické přístroje, které můžeme použít, aby tentýž předmět se nám
jevil jako větší.
39B) a) Vojta se dívá jedním okem na vztyčený palec natažené ruky. Jeví se mu stejně vysoký
jako okno protějšího domu. Vysvětli, jak je to možné.
b) Uveď alespoň dva optické přístroje, kterými můžeme pozorovat detaily blízkých a
vzdálených předmětů.
40A) U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. Doplň následující
tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek.
JE
NENÍ
PRAVDA PRAVDA
a) Lupa je spojka
b) Zvuk se šíří pouze v látkovém prostředí, zatímco
elektromagnetické vlny se šíří pouze ve vakuu.
c) Pozorujeme-li předmět Kellerovým (hvězdářským)
dalekohledem, vidíme obraz předmětu zvětšený, převrácený a
zdánlivý.
40B) U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. Doplň následující
tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek.
JE
NENÍ
PRAVDA PRAVDA
a) Lupa je rozptylka.
b) Zvuk se šíří pouze v látkovém prostředí, zatímco
elektromagnetické vlny se šíří v látkovém prostředí i ve vakuu.
c) Pozorujeme-li předmět lupou, vidíme obraz předmětu přímý,
zvětšený a zdánlivý.
41A) a) Napiš, jakou oční vadu znázorňuje obrázek.
b) Jakou čočkou lze tuto vadu odstranit?
c) Nakresli tuto čočku do obrázku a doplň, jak bude v tomto případě vypadat chod
paprsků.
41B) a) Napiš, jakou oční vadu znázorňuje obrázek.
b) Jakou čočkou lze tuto vadu odstranit?
c) Nakresli tuto čočku do obrázku a doplň, jak bude v tomto případě vypadat chod
paprsků.
42A) Jádro atomu thoria 232?Th se přeměňuje na jádro neznámého prvku 226
88 X .
a) S pomocí Tabulek urči počet protonů a neutronů v jádru atomu thoria.
b) Podle Tabulek urči název neznámého prvku X.
42B) Jádro atomu radia 226? Ra se přeměňuje na jádro neznámého prvku 222
86 X .
a) S pomocí Tabulek urči počet protonů a neutronů v jádru atomu radia.
b) Podle Tabulek urči název neznámého prvku X.
43A) Jádro atomu paladia vysílá při radioaktivní přeměně záření beta.
a) Napiš, jakými částicemi je toto záření tvořeno.
b) Čím může být toto záření odstíněno?
c) Srovnej pronikavost záření beta a gama.
43B) Jádro atomu thoria vysílá při radioaktivní přeměně záření alfa.
a) Napiš, jakými částicemi je toto záření tvořeno.
b) Čím může být toto záření odstíněno?
c) Srovnej pronikavost záření alfa a beta.
44A, B) Uveď alespoň tři příklady využití jaderného záření.
45A) Na obrázku vidíš jadernou a sluneční elektrárnu. U každého druhu elektrárny uveď
alespoň dvě její výhody a dvě její nevýhody.
Výhody: ………………………………
Nevýhody: ……………………………
Výhody: ……………………………
Nevýhody: …………………………
45B) Na obrázku vidíš jadernou a větrnou elektrárnu. U každého druhu elektrárny uveď
alespoň dvě její výhody a dvě její nevýhody.
Výhody: ………………………………
Nevýhody: ……………………………
Výhody: ……………………………
Nevýhody: …………………………
46A) Prohlédni si důkladně následující obrázek. Ukazuje, kde se například můžeme v běžném
životě setkat s nebezpečným zářením. Pod obrázky jsou uvedeny orientačně číselné hodnoty
dávek záření v jednotkách (milisievertech, zkratka mSv), které vyjadřují škodlivost záření pro
člověka. Dovolená dávka záření pro zdravotníky, kteří pracují se zářením, je 50 mSv za rok.
Tvůj kamarád tvrdí, že z hlediska nežádoucích účinků záření největší nebezpečí pro člověka
představují jaderné elektrárny.
a) Na základě údajů pod obrázky uveď alespoň jeden argument proti jeho tvrzení.
b) Uveď alespoň jeden argument, který by naopak tvrzení tvého kamaráda podpořil.
c) Uveď ještě alespoň dva další příklady, kde se můžeme se škodlivým zářením setkat.
Rentgenový snímek plic
0,03 mSV
příspěvek jaderné elektrárny
do okolí za rok 0,02 mSv
tříhodinový let dopravním letadlem
0,01 mSV
46B) Prohlédni si důkladně následující obrázek. Ukazuje, kde se například můžeme v běžném
životě setkat s nebezpečným zářením. Pod obrázky jsou uvedeny orientačně číselné hodnoty
dávek záření v jednotkách (milisievertech, zkratka mSv), které vyjadřují škodlivost záření pro
člověka. Dovolená dávka záření pro zdravotníky, kteří pracují se zářením, je 50 mSv za rok.
Tvoje kamarádka tvrdí, že z hlediska nežádoucích účinků záření jsou pro člověka nejméně
škodlivá lékařská vyšetření.
a) Na základě údajů pod obrázky uveď alespoň jeden argument proti jejímu tvrzení.
b) Uveď alespoň jeden argument, který by naopak tvrzení tvé kamarádky podpořil.
c) Uveď ještě alespoň dva další příklady, kde se můžeme se škodlivým radioaktivním
zářením setkat.
Rentgenový snímek plic
0,03 mSV
příspěvek jaderné elektrárny
do okolí za rok 0,02 mSv
tříhodinový let dopravním letadlem
0,01 mSV
47A) Na obrázku je znázorněno jednoduché schéma základních částí jaderné elektrárny.
a) Dopiš do správných kroužků číslice, které označují následující části jaderné
elektrárny: turbíny (1), parogenerátor (vyvíječ páry) (2), chladicí věž (3).
Stručně popiš, k čemu slouží tyto součásti jaderné elektrárny:
b) regulační tyče: ……………………………………….
c) generátor elektrického napětí: ………………………….
d) kondenzátor: ……………………………………………..
47B) Na obrázku je znázorněno jednoduché schéma základních částí jaderné elektrárny.
a) Dopiš do správných kroužků číslice, které označují následující části jaderné
elektrárny: generátor elektrického napětí (1), chladicí věž (2), kondenzátor (3).
Stručně popiš, k čemu slouží tyto součásti jaderné elektrárny:
b) palivové (uranové) tyče: ……………………………………….
c) turbína: …………………………………………………………..
d) parogenerátor (vyvíječ páry): ……………………………………………..
48A) Která z poloh A, B, C, D znázorňuje polohu Země vzhledem k Slunci během zimy
v České republice?
48B) Která z poloh A, B, C, D znázorňuje polohu Země vzhledem k Slunci, když je v České
republice léto?
49A) Na obrázku je znázorněn kosmonaut, který stojí na Měsíci před měsíčním modulem při
výpravě Apollo 15. Na Měsíci není vzduch ani voda a teplota tam silně kolísá (od – 190°C do
110°C). Napiš, jak musí být kosmonaut vybaven, aby mohl vystoupit z měsíčního modulu.
49B) Fotografie ukazuje prvního kosmonauta, který přistál na Měsíci. Na Měsíci teplota silně
kolísá (od – 190°C do 110°C) a není tam vzduch ani voda. Napiš, jak musí být kosmonaut
vybaven, aby mohl vystoupit na povrch Měsíce.
50A) a) Napiš, k čemu jsou využívány navigační družice.
b) Napiš, ve kterém roce přistála na povrchu Měsíce první kosmická loď s lidskou
posádkou.
c) Mohl by člověk navštívit hvězdu? Vysvětli.
50B) a) Napiš, k čemu jsou využívány komunikační družice.
b) Napiš, ve kterém roce se uskutečnil první let kosmonauta do vesmíru.
c) Mohl by člověk navštívit Slunce? Vysvětli.
51A) a) Schéma na obrázku ukazuje fáze Měsíce po stejných dobách. Doplň do obrázku, jak
vypadá Měsíc v poloze C a F.
b) V jaké fázi se musí nacházet Měsíc, aby mohlo dojít k zatmění Slunce?
51B) Obrázek ukazuje Měsíc v různých dnech během jednoho oběhu Měsíce kolem Země.
a) Nakresli do příslušného rámečku, jak vypadá Měsíc 7. a 26. den oběhu Měsíce
kolem Země.
b) V jaké fázi se musí nacházet Měsíc, aby mohlo dojít k zatmění Měsíce?
52A) Z uvedených objektů vyber ty, které patří do sluneční soustavy. Správné názvy podtrhni.
Malý vůz, Marsův měsíc Phobos, Pluto, Polárka, planetky Trójané, hvězda Deneb v souhvězdí
Labutě, Halleyova kometa.
52B) Z uvedených objektů vyber ty, které patří do sluneční soustavy. Správné názvy podtrhni.
Polárka, Jupiter, Halleyova kometa, hvězda Vega v souhvězdí Lyry, planetka Ceres, Velký
vůz, Jupiterův měsíc Ganymed.
53A) Obrázek A ukazuje pohled na noční oblohu. Obrázek B znázorňuje stejnou část oblohy
o dva dny později. Jeden ze znázorněných objektů je planeta. Zakroužkuj ji na obrázku A i B.
53B) Obrázek A ukazuje pohled na noční oblohu. Obrázek B znázorňuje stejnou část oblohy o
dva dny později. Jeden ze znázorněných objektů je planeta. Zakroužkuj ji na obrázku A i B.
54A) a)Seřaď následující objekty podle jejich vzdálenosti od Země. Připiš ke každému
objektu číslo od 1 (nejmenší vzdálenost) do 5 (největší vzdálenost).
…………… Slunce
……………. kometa, když je nejdál od Země
…………… Polárka
……………. orbitální stanice
…………… Měsíc
b) Seřaď následující objekty podle velikosti. Připiš ke každému objektu číslo od 1
(nejmenší velikost) do 5 (největší velikost).
………….... Země
……………. meteorit
…………… Jupiter
……………. sluneční soustava
…………… Galaxie
54B) a) Seřaď následující objekty podle velikosti. Připiš ke každému objektu číslo od 1
(nejmenší velikost) do 5 (největší velikost).
………….... Země
……………. Galaxie
…………… kometa
……………. sluneční soustava
…………… Slunce
b) Seřaď následující objekty podle jejich vzdálenosti od Země. Připiš ke každému
objektu číslo od 1 (nejmenší vzdálenost) do 5 (největší vzdálenost).
…………… Slunce
……………. Měsíc
…………… střed naší Galaxie
……………. střed Galaxie M31 v souhvězdí
Andromedy
…………… kometa, když je nejdál od Země
55A) Kamila si vyrobila jednoduchý hudební nástroj, který je znázorněn na obrázku. Do
dřevěné desky zatloukla čtyři hřebíčky a kolem nich napnula gumičku.
a) Vysvětli, proč gumička vydává zvuk, jestliže na ní Kamila brnká.
b) Vysvětli, jakým způsobem se dostane zvuk, který vydává gumička, k uchu.
c) Co musí Kamila udělat, jestliže chce, aby napnutá gumička vydala hlasitější tón?
d) Jak se změní výška tónu, jestliže Kamila zatluče hřebíčky dále od sebe a použije
stejnou gumičku?
e) Uveď alespoň tři hudební nástroje, u kterých jsou zdrojem zvuku struny.
55B) Jana si vyrobila jednoduchý hudební nástroj, který je znázorněný na obrázku. Do
dřevěné desky zatloukla tři hřebíčky a kolem nich napnula gumičku.
a) Vysvětli, proč gumička vydává zvuk, jestliže na ní Jana brnká.
b) Vysvětli, jakým způsobem se dostane zvuk, který vydává gumička, k uchu.
c) Co musí Jana udělat, jestliže chce, aby napnutá gumička vydala hlasitější tón?
d) Jak se změní výška tónu, jestliže Jana zatluče hřebíčky blíž k sobě a použije stejnou
gumičku (gumička zůstává stále napnutá)?
e) Uveď alespoň tři hudební nástroje, u kterých jsou zdrojem zvuku chvějící se
sloupec vzduchu.
56A) Zvuk se může používat k vyhledávání vraků lodí, které se nacházejí na mořském dnu
(viz obrázek).
a) Vypočítej, v jaké hloubce pod mořem se přibližně nachází vrak lodi, jestliže mezi
vysláním signálu a jeho návratem uplynula doba 0,4 s. Rychlost zvuku v mořské vodě při
teplotě 20 oC je 1500 m/s.
b) Porovnej rychlost šíření zvuku v mořské vodě a v oceli. Doplň do rámečku správný
znak (>, =, <).
Rychlost šíření zvuku v mořské vodě
rychlost šíření zvuku v oceli
56B) Zvuk se může používat k vyhledávání hejna ryb, které se nacházejí pod hladinou (viz
obrázek).
a) Vypočítej, v jaké hloubce pod mořem se přibližně nachází hejno ryb, jestliže mezi
vysláním signálu a jeho návratem uplynula doba 0,2 s. Rychlost zvuku v mořské vodě při
teplotě 20 oC je 1500 m/s.
b) Porovnej rychlost šíření zvuku v mořské vodě a v mědi. Doplň do rámečku správný
znak (>, =, <).
Rychlost šíření zvuku v mědi
rychlost šíření zvuku v mořské vodě
57A) Za 8 s po zablesknutí se ozval rachot hromu. Odhadni, jak daleko je místo, nad nímž se
zablesklo. Svůj odhad zdůvodni výpočtem. Odhadnutou vzdálenost zaokrouhli na celé
kilometry.
57B) Za 5 s po zablesknutí se ozval rachot hromu. Odhadni, jak daleko je místo, nad nímž se
zablesklo. Svůj odhad zdůvodni výpočtem. Odhadnutou vzdálenost zaokrouhli na celé
kilometry.
58A) Okno Jirkova pokoje vede do rušné ulice. Jirka by rád ve svém pokoji provedl úpravy,
které by snížily hluk doléhající do pokoje.
a) Poraď Jirkovi, které látky výrazně pohlcují zvuk. Vybrané látky podtrhni.
Ocel, textil, hliník, molitan, minerální plsť, korek.
b) Uveď alespoň dvě opatření, která Jirka může provést, aby svůj pokoj co nejvíce
odhlučnil.
c) Jakým způsobem může nadměrný hluk poškozovat Jirkovo zdraví? Uveď alespoň
dva příklady.
58B) Okno Katčina pokoje vede do rušné ulice. Katka by ráda ve svém pokoji provedla
úpravy, které by snížily hluk, který do pokoje doléhá.
a) Poraď Katce, které látky výrazně pohlcují zvuk. Vybrané látky podtrhni.
Měď, vata, textil, hliník, korek, molitan.
b) Uveď alespoň dvě opatření, která Katka může provést, aby svůj pokoj co nejvíce
odhlučnila.
c) Jakým způsobem může nadměrný hluk poškozovat Katčino zdraví? Uveď alespoň
dva příklady.
59A) U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé, nebo nepravdivé. Doplň následující
tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek.
JE PRAVDA
NENÍ PRAVDA
a) Zvuk se může šířit vzduchoprázdnem
b) Čím je kmitočet tónu menší, tím vyšší slyšíme
tón
c) Zvuk se šíří ve vodě rychleji než ve vzduchu
d) Zvuk se šíří pomaleji než světlo
59B) U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé, nebo nepravdivé. Doplň následující
tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek.
JE PRAVDA
NENÍ PRAVDA
a) Zvuk se šíří ve vzduchu pomaleji než ve vodě
b) Zvuk se šíří rychleji než světlo
c) Zvuk se nemůže šířit vzduchoprázdnem
d) Čím je kmitočet tónu větší, tím nižší tón
slyšíme
60AB) Na obrázku je znázorněno ucho.
a) Napiš do obrázku, kde se nachází bubínek, hlemýžď, zvukovod a ušní boltec.
b) Vysvětli, k čemu slouží v uchu bubínek.
c) Někteří lidé musí vykonávat svoji práci ve velmi hlučném prostředí. Napiš alespoň
dva příklady zaměstnání, ve kterých by lidé měli používat chrániče sluchu.
61AB) Vysvětli, co je to ultrazvuk a uveď alespoň dva příklady jeho využití.
Download

Úlohy z fyziky Úlohy jsou čerpány z publikace Tématické prověrky z