Čas na změnu – Pro Vlašim společně
VOLEBNÍ ZÁVAZKY ČSSD VLAŠIM
do komunálních voleb 2014
Motto: Pro Vlašim společně
Nemyslíme si, že radnice je tady jenom proto, aby vydávala občanské průkazy, organizovala vítání
občánků a ve volných chvílích se zbavovala bytového fondu. Představou kandidátů za sociální
demokracii do říjnových komunálních voleb je především efektivní, přátelská a kompetentní
radnice, která spravuje a radí.
Sociální demokraté ve Vlašimi při správě města vždy vycházeli nejen z plnění volebního programu,
ale i z aktuálních potřeb občanů – toto pro nás bylo to nejdůležitější. V rámci síly svého volebního
mandátu jsme se snažili Vlašim spravovat aktivně, účelně a hospodárně. A přesně tohle je i nadále
naší prioritou, naším závazkem a veřejným slibem vůči Vám, obyvatelům našeho krásného města.
Uvědomujeme si, jak jsou názory občanů na správu obce užitečné a podnětné. Rádi bychom
organizovali pravidelná setkání s občany, podporovali diskusní fóra a ankety. Na rozdíl od jiných
vnímáme „Vlašimský zpravodaj“ jako informační deník a nikoliv jako osobní reklamu několika
jedinců. Také bychom chtěli podporovat místní referenda, která dokáží objektivně vyjádřit názor
občanů na důležité otázky jako je například prodej městského majetku, postoj k hazardu, změny
územních plánů a podobně. Když to může fungovat ve Švýcarsku, tak proč ne ve Vlašimi…
Jasně říkáme, že na úrovni vedení města navážeme úzkou spolupráci s největšími firmami
v regionu. Chceme, aby tyto firmy byly pro naše město prospěšné nejen jako plátci daní, ale i jako
zaměstnavatelé a podporovatelé kulturních a volnočasových aktivit.
V minulém období byla ČSSD v opozici vůči vedení města. Snažili jsme se spolupracovat
s vedením radnice, všude tam, kde kroky vedení města nebyly v rozporu s plněním našeho
volebního programu. Nemohli jsme však nečinně přihlížet k bezúčelnému prodeji majetku
města, nemohli jsme mlčet k některým rozporuplným investicím. Právě při těchto kauzách jsme
si naplno uvědomili, jak důležité je při přípravě projektů vyslyšet hlasy občanů města, neboť jich se
to týká nejvíce, oni zde žijí.
Naší prioritou je vrátit radnici pod veřejnou kontrolu, a do rozhodování o osudu města přidat
odpovědnost, efektivnost a logiku.
ČSSD Vlašim
Strana 1 (celkem 10)
Čas na změnu – Pro Vlašim společně
Hlavní témata a úkoly pro ČSSD Vlašim v letech 2014 - 2018
1) Informační politika města – chceme radnici otevřenou, přátelskou, bez úplatků
2) Doprava
- vyřešit problém s parkováním, čisté a bezpečné ulice
3) Životní prostředí – nechceme nechat zastavět parky betonem
4) Bezpečnost a pořádek- více peněz pro policisty na ulicích, méně peněz pro hazard
5) Zdravotnictví a sociální politika – zabráníme rozprodeji polikliniky
6) Školství, kultura, tělovýchova a sport – více míst v mateřských školách
7) Rozvoj města a investice - racionalizaci a profesionalizaci do městských investic
8) Majetek města a bytový fond – zastavíme výprodej majetku města
ČSSD Vlašim
Strana 2 (celkem 10)
Čas na změnu – Pro Vlašim společně
1. Informační politika města a styk s veřejností
a) Správa Vlašimi není pouze věcí starosty a rady → Chceme organizovat pravidelná setkání vedení města
s občany. → Podporujeme místní referenda a budeme se řídit jejich výsledky.
b) Smlouvy týkající se obce nejsou tajné → Plánujeme zpřístupnit informace o činnosti úřadu města
Vlašim pro naše občany. → Maximum informací musí být dostupné na webových stránkách města, žádná
úřední záležitost nepodléhá tajemství.
c) Budeme prosazovat transparentní výběrové řízení → Na webových stránkách města Vlašim budou volně
přístupné informace o všech probíhajících výběrových řízeních, systému získání bytů či jejich výměn.
d) Úředníci jsou k dispozici → Stavíme se za možnost dojednání schůzek s úředníkem úřadu přes internet.
e) Zastupitelé nejednají za zavřenými dveřmi → Chceme poskytovat úplné a otevřené informace z jednání
zastupitelstva tak, aby bylo pro občany snadno dohledatelné a zkontrolovatelné.
f) Vlašimský zpravodaj není majetkem vedení → Vlašimský zpravodaj je především pravidelný zdroj
informací, nikoliv propagační PR magazín úspěchů vedení radnice.
g) Korupce nemá ve Vlašimi co dělat → Budeme pravidelně vyhodnocovat informace s cílem odhalení
případného korupčního jednání zaměstnanců a zastupitelů města Vlašim.
h) Radnice je pro lidi → Vytvoříme a zpřístupníme úplnou databázi všech volnočasových aktivit pro
občany města Vlašim, zejména pro děti, mládež a seniory.
ČSSD Vlašim
Strana 3 (celkem 10)
Čas na změnu – Pro Vlašim společně
2. Doprava
a) Kritickou situaci s parkováním v centru města chceme řešit koncepčně. → Prosadíme výstavbu
parkovacího domu v centru města a provedeme audit finančního výnosu za parkovací místa. →
Omezíme, případně zrušíme poplatky za parkování (Žižkovo náměstí, poliklinika, městský úřad……….).
b) Není nám lhostejná situace na exponovaných dopravních uzlech → Podpoříme výstavbu kruhových
objezdů, například na křižovatce u supermarketu Billa. Na místa v blízkosti škol, kde se pohybují děti a
mládež, nainstalujeme zpomalovací retardéry.
c) Dopravní politika města Vlašim musí být aktivní. → Zajistíme výstavbu zpomalovacích pruhů a
světelných semaforů (především na příjezdech do města), dopravní značení musí odpovídat logice a
místním zvyklostem.
d) Finance pro dopravu chceme vynakládat efektivně a smysluplně → Nebudeme podporovat stavbu
předražených projektů, budeme se bránit i dalším neefektivním dopravním stavbám.
e) Proč není údržba komunikací dostatečně kvalitní? → Čisté a bezpečné ulice a chodníky mají u nás
přednost, a to nejen v zimním období.
f) V dopravní politice chceme využívat všech možností Středočeského kraje. → Právě zde byly v minulém
období ze strany vedení města značné rezervy.
ČSSD Vlašim
Strana 4 (celkem 10)
Čas na změnu – Pro Vlašim společně
3. Životní prostředí
a) Zabráníme snižování zelených ploch v centru města. → Při rekonstrukci veřejných prostranství budeme
hlídat dostatečné zastoupení ploch zeleně.
b) Zefektivníme systém údržby veřejné zeleně. → Podpoříme výsadbu nových kvalitních dřevin vhodných
pro městské prostředí.
c) U všech dopravních i nedopravních staveb chceme prosadit takové změny stavebních projektů, aby byl
zachován současný ráz města a přilehlého území.
d) Podporujeme investice do zateplování budov a snížení energetické náročnosti, především u veřejných
budov.
e) Zhodnotíme účelnost instalací do veřejného osvětlení. → Nechceme, aby se postupovalo nekoncepčně,
nehospodárně a neúčelně, jako v minulých letech.
f) Jsme proti navyšování cen za svoz odpadu pro občany města.
g) Zasadíme se o zvýšení podílu recyklace odpadů. → Podpoříme projekt rozšíření „Kontejnery pod zem“.
h) Zasadíme se o navýšení počtu odpadkových košů pro majitele psů.
i) Budeme požadovat, aby se v městském parku vybudovalo i veřejné WC.
ČSSD Vlašim
Strana 5 (celkem 10)
Čas na změnu – Pro Vlašim společně
4. Bezpečnost a pořádek
a) Více policistů v ulicích. → Zaměříme se na zlepšení spolupráce městské a státní policie tak, aby obě
složky bezpečnostní ochrany města lépe vyhodnocovali a sdíleli své poznatky.
b) Hazardu říkáme NE. → Zasadíme se o snížení počtu heren ve městě, především nechceme jejich
umísťování u veřejných budov a škol.
c) Prosadíme rozšíření integrovaného kamerového systému → Jeho využití zintenzivníme především v
problematičtějších oblastech města.
d) Tam, kde nám to legislativa umožní, budeme preferovat využití alternativních trestů, např. prací pro
úklid města.
e) Nebudeme tolerovat rozšiřování nepořádku okolo popelnic, v ulicích a v parku. → Před supermarkety a
na místech větší koncentrace občanů zlepšíme vybavení odpadkovými koši. → Chceme intenzivněji
pokračovat v zavádění podzemních kontejnerů, které nehyzdí město.
f) Jsme pro zákaz podomního prodeje ve městě Vlašim.
ČSSD Vlašim
Strana 6 (celkem 10)
Čas na změnu – Pro Vlašim společně
5. Zdravotnictví a sociální politika
a) Nedopustíme prodej polikliniky → Podporujeme projekty na její zachování pro zdravotní potřeby
občanů města. → Stejnou podporu u nás najdou i ostatní zdravotní a sociální zařízení zřizovaná městem
Vlašim.
b) Budeme usilovat o zřízení lékařské i lékárenské pohotovosti.
c) Nedovolíme zvyšování nájemného → Zvážíme, zda jeho současná výše má ekonomické opodstatnění.
d) Nedovolíme privatizaci Domu s pečovatelskou službou → Naopak chceme, aby navýšil své kapacity.
e) Aktivně podpoříme seniory při žádostech o výměnu větších bytů za malometrážní, ve vlastnictví města
Vlašim.
f) Budeme intenzivně spolupracovat s Úřadem práce k získávání grantů z fondů EU na pomoc
absolventům škol a nezaměstnaným. → Podpoříme všechny aktivity vedoucí ke snižování
nezaměstnanosti, například včetně zapojení nezaměstnaných při údržbě veřejných prostranství či úklidu
a údržbě veřejných budov.
g) Jsme proti zneužívání sociálních dávek za účelem zřizování ubytoven.
ČSSD Vlašim
Strana 7 (celkem 10)
Čas na změnu – Pro Vlašim společně
6. Školství, kultura, tělovýchova a sport
a) Podporujeme rozšíření kapacity předškolních zařízení. → Je nutné, aby vedení města pružněji
reagovalo na zvýšenou poptávku po umístění dětí v mateřských školách.
b) Zasadíme se o maximální možnou podporu našeho školství v oblasti grantového systému. → Peníze
nasměrujeme tam, kde to bude nejvíce potřeba.
c) Podpoříme snadnější zapojení učňů do praxe. → Formou grantů podpoříme oblast učňovského školství
a následnou spolupráci s firmami, které v našem městě podnikají.
d) Rozšíříme podporu zájmové činnosti dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit, a to včetně
bezplatného internetu ve školských zařízeních. → Větší pozornost, včetně finanční, věnujeme stavu
školních hřišť.
e) Usnadníme činnost neziskovkám. → Vytvoříme vhodné podmínky k pronajímání nebytových prostor
neziskovým organizacím.
f) Je neúnosné, že Vlašim nemá důstojné prostory na konání velkých kulturních akcí. Je ostudné, když
maturitní plesy našich škol se musejí konat mimo Vlašim. → Tuto situaci chceme vyřešit co nejdříve.
g) Zachováme dostupnost kulturních akcí → Jsme proti zrušení kina ve Vlašimi a zasadíme se o jeho
udržení i v dalších letech. → Budeme podporovat zavedení zlevněných vstupenek pro děti a seniory.
h) Propagace našeho města pro nás je prioritou → Z rozvoje turistického ruchu budou profitovat nejen
majitelé restaurací a ubytovacích zařízení.
ČSSD Vlašim
Strana 8 (celkem 10)
Čas na změnu – Pro Vlašim společně
7. Investice a rozvoj města
a) Evropské fondy chceme využívat maximálně. → Zaměříme se zejména na posílení výdajů na investice a
na úspory běžných výdajů. Projekty nechceme realizovat „za každou cenu“, chceme dbát na účelnost.
b) Provedeme rychlou inventarizaci majetku města a výsledek zveřejníme. → Prosadíme systém správy
majetku, který bude jednotný a přehledný. Zvýšíme kontrolu nad využíváním nebytových prostorů a
prázdných bytů a budeme prosazovat jejich další okamžité využití.
c) Formou referenda a veřejnou diskusí se s občany poradíme, o využití finančních prostředků na různé
projekty. → Jsme jednoznačně proti výstavbě neprodiskutovaných projektů, nebudeme bez diskuze
realizovat stavby za miliony.
d) Vedení města musí pracovat hospodárněji → Jsme proti najímání externích firem, které jen parazitují
na systému správy majetku a „odkloňují“ zisk.
e) Zastavíme trend zvyšování výdajů města. → Zabráníme vynakládání finančních prostředků nad úroveň
obvyklých cen.
f) Jsme proti privatizaci městského tepla.
ČSSD Vlašim
Strana 9 (celkem 10)
Čas na změnu – Pro Vlašim společně
8. Majetek města a bytový fond
a) Jednoznačné NE dalšímu nesmyslnému zadlužování města. → Prioritou ČSSD je co nejrychleji
současný dluh města snížit.
b) Zastavíme výprodej městského majetku → Jsme ostře proti rozprodeji městského majetku; Jsme proti
privatizaci městských zařízení a služeb.
c) Bytový fond chceme zachovat ve vlastnictví města Vlašim a postupně jej zhodnocovat. → Vytvoříme
jasná pravidla při sestavování plánů oprav, zlepšíme komunikaci s nájemníky a budeme důsledně
kontrolovat dodržování pravidel.
d) Skoncujeme s praxí, kdy úředníci kladou překážky nájemníkům obecních bytů, kteří si chtějí byty vyměnit.
→ Na webových stránkách města umožníme nabídnutí bytu v obecním vlastnictví k výměně.
e) Důsledně proti úmyslným neplatičům a nepoctivým majitelům → Chceme se zasadit o důsledné řešení
problematiky neplatičů nájemného. → Prosadíme maximální plnění povinností vlastníků k chátrajícím
objektům a jejich zabezpečení.
f) Podpoříme specifické typy sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel (matky samoživitelky,
senioři). → Vytvoříme speciální programy pro ty, kteří se v důsledku hospodářské krize dostali do
obtížné situace a mají problémy s úhradou tržního nájemného. → Rozšíříme nabídku bytů rodiny v
nouzi.
ČSSD Vlašim
Strana 10 (celkem 10)
Download

VOLEBNÍ ZÁVAZKY ČSSD VLAŠIM do komunálních voleb 2014