Galerie: Marius Jakubec
Netradiční fasáda
Kompostéry pro občany
Hospodaření města pod lupou
10/2013
Světlo pro 17. listopad
Průtahem I/23 pojedeme přes Třebíč o čtvrtinu rychleji Více na str. 4 a 5
EXPOZICE CESTY ČASEM
 nové lektorské programy pro školní rok 2013/2014
více na straně 27
Svoboda, demokracie,
svíčky a lampiony
Slovo
na úvod
Vážení spoluobčané města Třebíče,
píši tento úvodník k říjnovému číslu
Třebíčského zpravodaje v čase, kdy
zbývá přibližně 21 dní do události,
která ovlivní naše životy i chod našeho města v nebližších letech. Naopak
vám se tento zpravodaj dostal do
rukou v momentě, kdy se chystáte
tuto událost absolvovat, popřípadě
ji máte již za sebou nebo jste ji prostě
a jednoduše ignorovali.
Ano, touto událostí jsou letošní předčasné volby do poslanecké sněmovny, a mně nedá,
než se k této celé záležitosti vyjádřit z pohledu jednoduše položené otázky. KOHO VOLIT? Samozřejmě je mezi vámi i spousta jedinců, kteří se letos k volebním urnám nevydají, popř. již nevydali. Není se čemu divit, celospolečenská naštvanost z politického
dění přerostla veškeré meze a mám vážné obavy, že ještě nejsme u konce. Jezdím hodně po celé České republice a stále mě udivují názory a různé sliby z volebních poutačů
tipu: ‚chceme fungující stát, teď to dáme do pořádku atd.‘ Ale pak mě vzápětí napadne mnoho otázek. Co slibujete, když jste za dvacet let nedokázali smysluplně připojit
druhé největší město na Vysočině na dálnici? Kde je koncepce energetiky, která by již
nyní zajišťovala rozvoj a budoucnost jaderné elektrárny a na ní napojených pracovních
míst? Proč skoro každá rada i zastupitelstvo města musí řešit obavy z přílivu sociálně
nepřizpůsobivých občanů?
Odpověď neexistuje a ani nemůže existovat, jelikož z nekompetentní, nekvalitní
a hlavně z dlouhodobě nekoncepční práce politických špiček žádný občan této země
profitovat nikdy nebude. Přátelé, a to tu už vládl každý, levice i pravice, a někdy dokonce dohromady. Podle mého názoru je potřeba zásadní změna, která začne řešit nakupené problémy, a to ihned a především razantně. Myslím, že se nikdo nechce dočkat
chvíle, kdy se již nebude moci volně pohybovat po ulicích, kdy již nebude v podstatě
existovat zdravotnictví, kdy naše fyzická a vědomostní připravenost bude nepoužitelná atd., atd.
Chci být optimista a doufám, že do poslanecké sněmovny se dostane co nejširší spektrum politických stran, uskupení i hnutí. Nezbude jim nic jiného, než se domluvit. Přestat vymýšlet podrazy na své partnery a začít se starat především o chod a prosperitu
této země.
Nechci a ani nemohu vám poradit KOHO VOLIT. Ale doufám, že nově zvolené - a snad
i úplně nové tváře - posunou ručičky pomyslných hodin před dvanáctku. Rozhodně to
nebudou mít lehké a budou muset najít velkou odvahu. Víme, jak spoustu věcí řešit, ale
je to pro nás politicky nepřijatelné.
Úplně na závěr malý příměr. V Třebíči od komunálních voleb v roce 2010 vládne křehká
čtrnáctková koalice, a to dokonce skládající se ze šesti politických subjektů. Takže jak
vidno, jde to!
MARTIN SVOBODA, člen rady města Třebíče
V tomto čísle naleznete:
TŘIADVACÍTKOU RYCHLEJI
str. 4 a 5
HOSPODAŘENÍ POD LUPOU
str. 6
SPORT MĚSÍCE: THAJSKÝ BOX
str. 11
17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek. V každém z nás tyto termíny vyvolají jinou asociaci či
vzpomínku. Pro ty mladší je to možná jen volný den a stránka
v učebnici dějepisu, pro nás starší snad Václav Havel, cinkající
klíče a vzrušená atmosféra oněch dní před čtyřiadvaceti lety,
kdy se v Česku znovu rodila demokracie.
V Třebíči jsme před pár lety založili tradici oslavy 17. listopadu. Průvod dětí s vlastnoručně vyrobenými lampiony, písničky Kryla, Nohavici a Plíhala, svíčky na podestě „Cyrila“, česká
hymna v podání dětského sboru. Návštěvnost je rok od roku
vyšší, jistě i díky svému zacílení na rodiny s dětmi.
Současná „blbá nálada“ ve společnosti tak trochu znevažuje
význam tohoto svátku. Zklamání z politického i hospodářského vývoje, ztráta mravních hodnot, marasmus kolem předčasných voleb – to všechno jsou pochopitelné příčiny celospolečenské deziluze. Přes všechny tyto současné problémy
je však význam Sametové revoluce v našich dějinách bez jakékoli diskuze pozitivní. Přijďme si proto připomenout ony dny
před téměř čtvrt stoletím, kdy náš vzácně sjednocený národ
jednomyslně deklaroval vůli skoncovat s „vládou jedné strany“ a nastolit nové společensko-politické poměry souznějící
s nejhlubším smyslem slova svoboda.
JAROMÍRA HANÁČKOVÁ
MKS Třebíč
Světlo pro 17. listopad, neděle 17. 11. 2013
v 18 hodin, Karlovo náměstí, Třebíč
0 Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj
Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629
nákladem 17 500 výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma.
Evidenční č.: MK ČR E 14649.
Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům
tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč
Redaktor, grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: 602 718 966
Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková
Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová,
Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert
Tajemník redakční rady: Ivan Přibík
Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč,
Renata Sedláčková, tel.: 775 606 363, [email protected]
Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky
bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout.
Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se
shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 24. října 2013.
Uzávěrka příštího čísla v pátek 1. listopadu 2013.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
777 330 111
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
Z RADNICE
Přemístění přechodu ve stoupání do Boroviny
Řidiči, pěší, cestující městskou autobusovou dopravou... Třebíčané tu situaci dobře znají: dopravní ‚špuntík‘ u pojišťovny, u gymnázia, na Bráfově třídě. Léta nás tenhle problém trápí - a nejde jen o čas. Taky o zdraví, o nervy, o prašnost
a hluk. Potřebujeme obchvat, slyšíme už roky. Ale kde na něj vzít? A kudy ho vést? Město Třebíč je svou polohou specifické,
bez nějakých přemostění to nepůjde. Pak příroda, památky v UNESCO... a zase peníze. K tomu často opomíjený statistický ukazatel - většina dopravy není tranzitní, naopak směřuje do města nebo z města ven. To je ten ‚špunt‘! Východisek
z průběžně patových období řešení není moc. Kdo tedy kousne do kyselého jablka zvaného průtah silnice I/23 městem?
„Skoro dva roky připravovali společně dopravní specialisté a úředníci úpravy ke zkapacitnění zmíněné komunikace,“
uvedl v nedávné tiskové zprávě mluvčí třebíčské radnice Ivan Přibík. Předchozí tisková konference přinesla průlomovou
informaci. „Práce na vybudování ostrůvků a rozšíření pruhů na vozovce začnou v nejbližších dnech,“ oznámil vedoucí
odboru dopravy Aleš Kratina. Ten se problematikou zlepšení dopravních podmínek v Třebíči zabývá dlouhodobě. A našel,
stejně jako v případě budoucího terminálu v prostoru vlakového nádraží, podporu městských orgánů.
Změny se budou v několika etapách týkat ulic Sucheniova a Bráfova. Někdo namítne, že nejde o trvalé řešení. Není ale
lepší začít v rámci stávajících možností, než stále tvrdit, že něco nejde? Nepochybně ano.
„Aby se usnadnila průchodnost křižovatek na průtahu, prověřovaly se nejprve možnosti světelné signalizace. V praxi se ale zjistilo, že intervaly semaforů jsou nastaveny na maximum možného,“ shrnul výklad specialistů Ivan Přibík.
„Jedinou cestou se tak ukázaly být fyzické změny v počtu a uspořádání řadicích pruhů,“ potvrdil správnost záměru
místostarosta Pavel Svoboda. „Za tímto účelem byla zpracována studie. Její finální verzi projednal odbor dopravy radnice s Ředitelstvím silnic a dálnic, Policií České republiky a dopravní komisí města. Opatření vyplývající ze studie pak
schválila k realizaci rada města.“
„Hlavní změnou bude přidání levých odbočovacích pruhů ve směru od Jihlavy na Brno. Jeden vznikne postupně u autobusového nádraží, druhý u gymnázia a třetí na křižovatce Bráfova - Nádražní. Tím dojde ke zprůchodnění křižovatek
v průměru až o 25 procent. Zkrátí se tak délka kolon ve špičkách a celá soustava křižovatek na průtahu Třebíčí bude
daleko propustnější než dnes,“ uzavřel Aleš Kratina.
Třiadvacítkou přes Třebíč
4
Budoucí stav je vyznačen červenou barvou, vodorovné značení v zelené barvě zůstává v původním stavu
o čtvrtinu rychleji
FRANTIŠEK JŮZA, IVAN PŘIBÍK
s použitím podkladů odboru dopravy MěÚ Třebíč
(nejsou použita originální měřítka)
 Veškeré značení bude zhruba rok pouze v bílé barvě ve zkušebním režimu a pokud se změny osvědčí bude vodorovné značení
definitivně naneseno v odolné úpravě z reflexního plastu.
 Rozšíření vozovky u evangelického kostela (křižovatka Bráfova/Husova - viz nahoře) se provede až příští rok při výměně asfaltového
povrchu, které je v plánu od budovy Gymnázia až po křižovatku Rafaelova.
5
Z RADNICE
Hospodaření města pod lupou
Kdokoli má nyní prostřednictvím internetu přístup k aktuálním datům rozpočtu města Třebíče
a v jakém objemu jsou rozdělovány
Město Třebíč zavádí novou weboměstské finance a jaké jsou hlavní
vou aplikaci, která představuje
finanční zdroje rozpočtu. Nový speciměstský rozpočet populární formou.
ální portál http://rozpocet.trebic.cz/
Klikací rozpočet je webová aplikace,
Gordic/ nabízí kromě tradiční podoby
která umožňuje nejen všem zarozpočtu členěného na kapitoly i tzv.
městnancům, voleným orgánům,
klikací rozpočet, tedy členění městale i celé veřejnosti snadnější příských financí do jednotlivých oblastí.
stup k informacím, týkajícím se
Výdaje jsou přehledně přiřazovány
hospodaření města. V aplikaci je
konkrétním veřejným službám. Užizobrazen kompletní přehled o všech
vatel tak získá úplnou a ucelenou
příjmech a výdajích města, ze ktepředstavu o částkách, které plynou
rých se každý může dozvědět odkud
například do sociálních služeb, škola v jaké výši město získává peníze na
ství nebo dopravy, a nemusí je pracsvoje hospodaření a za co je utrácí.
ně hledat v jednotlivých kapitolách.
Aplikace Klikací rozpočet nabízí
Navíc lze na speciálním portálu k rozreálná data o plnění a čerpání roz- Vstupní obrazovka „klikacího“ rozpočtu na oficiálních internetových stránkách města Třebíče
počtu získat přehled o disponibilních
počtu našeho města za pomoci jednoduchých grafických i číselných výstupů. Jedná i z něj odejde. Je to krok správným směrem vůči zdrojích města téměř v reálném čase, protože
se o peníze občanů a je nefér, když nevědí, co se občanům, kteří se aktivně zajímají o hospoda- čísla jsou aktualizována podle údajů z účetnictví
s nimi přesně děje. Takhle si může každý ověřit ření města. Jednoduchou a přehlednou formou předchozího měsíce.
PAVEL PACAL, místostarosta
každou korunu, která do našeho rozpočtu přijde totiž získají představu o tom, do jakých oblastí
Třebíčská nemocnice stěhovala dvě oddělení
Dvojice oddělení z Družstevní našla prostory v areálu na Purkyňově náměstí, potřebná péče zůstala zachována
Pátek 20. září byl pro třebíčskou nemocnici důležitým mezníkem. Slavnostně byla otevřena dvě
oddělení po svém přestěhování z Družstevní ulice
do hlavního areálu na Purkyňově náměstí.
Oční oddělení a oddělení LDN s dvěma stanicemi fungovala v panelovém domě na konci
Družstevní ulice. Z organizačních důvodů a kvůli
lepší efektivitě se Kraj Vysočina jako zřizovatel
nemocnice rozhodl obě detašovaná pracoviště
přesunout na Purkyňovo náměstí. Oční oddělení
bylo přemístěno do pavilonu „U“. Jedna stanice
oddělení LDN získala nové prostory v pavilonu U,
druhá pak v pavilonu G.
Přesun obou pracovišť přinesl úsporu personálních, dopravních a provozních nákladů. Obzvláště
výrazné je to v případě oddělení LDN. „Mezi vý-
hody přestěhování LDN do areálu
nemocnice patří
dostupnost odborných
lékařských
konzultantů nejenom v denní směně,
ale především non
stop v ústavní pohotovosti. V případě
zhoršení zdravotního stavu pacienta
na lůžku následné
péče bude přivolán
akutní lékař a rozhodne, zda pacienta
Místostarostové Marie Černá a Pavel Pacal při prohlídce nových prostor, vlevo nový přístroj
není nutno přeložit zpět
na akutní lůžko nebo
při selhávání vitálních
funkcí na jednotku
intenzívní péče. Je to
krok, který zvyšuje šanci chronicky nemocných
na zlepšení zdravotního stavu. K dispozici je
také veškeré přístrojové vybavení jako třeba
CT, sonografie, rozvody
kyslíku apod. Přestěho6
vání oddělení by mělo pro nemocnici přinést
v následujícím roce úsporu nákladů ve výši minimálně čtyř milionů korun,“ informovalo vedení
nemocnice v tiskové zprávě.
Přesun obou nemocničních pracovišť přivítali
i politikové třebíčské radnice. „Jsme rádi, že
občané budou mít všechny nemocniční služby
pohromadě přímo v areálu nemocnice. Pokud
jde o uvolněnou budovu na Družstevní ulici,
jedná město intenzivně s krajem o odkoupení a následném vhodném využití pro občany
města,“ řekl místostarosta Pavel Pacal.
IVAN PŘIBÍK
Fasáda netradiční, ale vkusná
ních nákladů, což představuje částku
700 až 750 tisíc korun ročně,“ zrekapituloval nejdůležitější čísla místostarosta Pavel Pacal při prohlídce školy.
Barevné řešení fasády školních pavilonů i vnitřních prostor je pro Třebíč
poměrně netradiční. Autorkou návrhu
je designérka Olga Kirchdorferová. Po-
Budova základní školy v ulici kapitána Jaroše září novotou. Po dřívějším zateplení střechy
tam letos proběhla výměna všech oken a obložení zdí pláštěm z pěnového polystyrenu.
V prvních týdnech provozu tohoto školního
roku si areál prohlédli odborní zaměstnanci
a zástupci rodičů.
„Celkové náklady včetně střechy si vyžádaly 40 milionů korun. Z této částky
byly náklady na zateplení a výměnu oken Představitelé města Třebíče a základní školy při slavnostním převzetí úprav
v letošním roce zhruba 26 milionů korun,
ze kterých asi 13,5 milionů korun tvořila dotace. dle svých slov pracovala podle motta „Dejme přírodu
Školu se podařilo dostat do stavu, kdy je jednak do sídliště“. Vyobrazení listů stromu na fasádě školy
hezká, jednak tepelně vyhovující. Úspora tepelné koresponduje s jejím environmentálním zaměřením.
IVAN PŘIBÍK
energie by měla tvořit kolem 50 procent dosavadMalým, ale užitečným vylepšením dopravního
charakteru jsou řadicí pruhy v jednosměrné Heliadově ulici. Městský úřad je tam dal vyznačit na vozovku
koncem září.
„Dříve docházelo často k tomu, že při odbočování
z Heliadovy ulice dolů do Nádražní ulice najížděla
některá auta příliš na pravou stranu. Tím blokovala
rychlé napojení pro vozidla, která potřebovala odbočit nahoru,“ uvedl k provedené úpravě mluvčí radnice
Ivan Přibík. „Nově vyznačené řadicí pruhy se setkaly
vesměs s kladnými reakcemi řidičů. Situace se uvolnila a křižovatka Heliadova – Nádražní funguje lépe.“
FRANTIŠEK JŮZA
INFORMACE
pro motoristy
Ekologické poplatky při převodu vozidla
V souladu s ustanovením § 37e zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech při registraci použitého vozidla kategorie M1 ( osobní automobily ) a N1 ( nákladní automobily s nejvyšší povolenou hmotností do 3500 kg) do
registru silničních vozidel, je žadatel povinen zaplatit
poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při
první registraci použitého vozidla v ČR, v případě že je
již vozidlo registrováno, platí se tento poplatek při první přeregistraci.
Od tohoto poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce
tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo
ZTP-P, dále žadatelé, u nichž došlo k přeregistraci v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku
zániku společného jmění manželů. Jedná se tedy o tzv.
první registraci nebo přeregistraci a v současné době
při další změně vlastníka se již tzv. ekologický poplatek nevyměřuje. Od 1. října 2013 se mění podmínky
vyměřování ekologických poplatků a to v souvislosti
s účinností zákona č. 169/2013 Sb. a poplatek se tedy
bude nově platit též při přeregistraci použitého vozidla
následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých
byl žadatel od poplatku osvobozen.
Zahrádkáři mohou požádat
město o kompostéry
V minulém čísle Třebíčského zpravodaje jsme avizovali, že bude možnost získat
finance na nákup kompostérů pro naše občany. Výzva do operačního programu
Životní prostředí již byla vypsána a město Třebíč v současné době připravuje
žádost, jejíž součástí je i přesný počet kompostérů na základě závazných přihlášek občanů. Připravili jsme pro vás dotazník, který je součástí tohoto čísla
zpravodaje (na straně 14). Žádáme všechny zájemce o vyplnění, odstřihnutí
a vhození do sběrných boxů v přízemí obou budov radnice, nebo na zaslání na
odbor komunálních služeb.
MARIE ČERNÁ, místostarostka
Nové řadící pruhy v Heliadově ulici
Poplatek se dále neplatí
u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty
emisí EURO 3 a historických
vozidel, která mají vydaný
doklad o uznání na „historickou původnost“.
Další novinkou je změna
u trvalého vyřazení vozidla
z registru silničních vozidel.
V současné době je nutné
k žádosti o trvalé vyřazení
předložit potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke
sběru autovraků nebo doložit způsob zániku vozidla nebo
jeho dalšího využití. S účinností od 1. října 2013 je zrušena možnost dalšího využití autovraku a je tedy nutné
vždy doložit k žádosti o trvalé vyřazení vozidla potvrzení
o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení
ke sběru autovraků, registrační značky, technický průkaz
a osvědčení od vozidla.
Seznam provozovatelů těchto zařízení je uveden na
webových stránkách ministerstva životního prostředí,
popř. informace k této problematice na požádání sdělí
zaměstnanci oddělení registru vozidel.
MĚÚ TŘEBÍČ
odbor správních činností
7
V Třebíči vznikne galerie světoznámého umělce
domě nadšen. Když viděl vysoké stěny, mluvil prý
Třebíč se stane novým domovem
o tom, že ho inspirují a že by vytvořil nějaká další díla
pro unikátní umělecké předměty.
přímo pro Třebíč. „Hodnota díla, které by do Třebíče
Světoznámý výtvarník Francois
mělo přijít, se počítá na desítky milionů korun. Galerie
Mertl dit Franta se rozhodl věnovat
by měla být otevřena do roka a do dne, to znamená
městu kolekci svých děl. Město pro
na podzim příštího roku,“ řekla ředitelka Jaromíra
tyto účely zřídí galerii.
Hanáčková.
„Třebíčský rodák František Mertl,
Světoznámý výtvarník Francois Mertl dit Franta se
který si ve Francii říká Franta, donarodil 16. března 1930 v Třebíči. Rané mládí prožil
sáhl mezi umělci velkého věhlasu
v Brtnici a v Praze. Za komunistického režimu odešel
a popularity. Je to celosvětové
uznávaný výtvarník, který hodně
znamená. Ve svých 83 letech se
rozhodl dát svému rodnému městu
do stálé galerie některá ze svých Mistr Franta při podpisu společného prohlášení
děl. Tato se objevují na výstavách
v galeriích po celém světě, i v těch nejprestižnějších. uměleckých děl v Třebíči.
Vhodné místo pro umístění
Díla nám Mistr Franta věnuje, ale má podmínku, že
budou vystavena a přístupna veřejnosti,“ řekla staros- stálé galerie našlo Městské
kulturní středisko ve dvorním
ta Pavel Heřman.
Představitelé radnice pozvali Mistra Frantu do Tře- traktu Národního domu. „Je
bíče. Starosta Pavel Heřman, místostarostové Pavel to členité místo industriálníPacal a Marie Černá a ředitelka Městského kultur- ho, technického charakteru.
ního střediska Jaromíra Hanáčková ukázali Mistrovi Původně jsme tam plánovali
v druhé polovině září prostory v Národním domě, kde jazzový klub, ale byla to spíš
by nová galerie měla být umístěna. V rámci návště- vize pro budoucnost. Hned Mistr Franta při prohlídce památek se starostou Heřmanem a ředitelkou MKS Hanáčkovou
vy mu představili také památky UNESCO. Na schůzi nás napadlo využít tyhle prorady města pak starosta Heřman podepsal za město story pro potřeby galerie,“ popsala záměr ředitelka v 50. letech z republiky. Usadil se v jižní Francii. Věnuje
s Mistrem Frantou společné prohlášení o vzájemné Městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková. se malířství a sochařství.
IVAN PŘIBÍK
spolupráci při přípravě a realizaci stálé expozice jeho Podle jejích slov byl Mistr Franta prostory v Národním
Výstava pomůže dětskému oddělení nemocnice i třebíčskému chlapci
V roce 2004 jsem se díky vážné rodinné události osobně poprvé seznámil s činností charitativních nadací.
Tehdy se jednalo o Nadační fond dětské onkologie
Krtek, který zajišťuje podporu nemocným dětem
i jejich rodičům. Od té doby nejprve ve funkci ředitele
základní školy a i nyní z pozice místostarosty s Nadací
Krtek aktivně spolupracuji, celkem se nám podařilo
shromáždit téměř čtvrt milionu korun. Když jsem
8
byl nyní osloven paní Monikou Chasákovou, ředitelkou Nadačního fondu Modrý hroch, který se zabývá
pomoci dětem po úrazech, neváhal jsem ani vteřinu.
Společně s Městským kulturním střediskem připravujeme ve foyer Divadla Pasáž výstavu fotografií Roberta Vlka z prostředí dětské chirurgie a traumatologie
v Brně a obrázků dětských pacientů.
Výstava s názvem SVĚT OČIMA DĚTÍ bude v Pasáži ke
zhlédnutí od 8. listopadu do konce prosince. Výtěžek
z prodeje fotografií a obrázků částečně poputuje
dětskému oddělení třebíčské nemocnice a z části na
nákup důležité kompenzační pomůcky pro Davida
Novotného, třebíčského chlapce, postiženého těžkým
úrazem. Pro mě osobně mě je velkou ctí, že jsem mohl
převzít nad touto výjimečnou akcí záštitu.
PAVEL PACAL, místostarosta Třebíče
*9. 2. 1924 Třebíč
Výtvarník Marius Jakubec se narodil do rodiny
PhMr. Antonína Jakubce, který vlastnil lékárnu
U Božího oka na Karlově náměstí. V roce 1943
maturoval na třebíčském gymnáziu. Po válce Marius Jakubec vystudoval na brněnské Masarykově
univerzitě Farmaceutickou fakultu (1947) a později pracoval jako lékárník OÚNZ Třebíč. V mládí
proslul jako výborný atlet, hokejista, lyžař a také
jako krasobruslař nebo letecký modelář. Historie
zaznamenala jeho vítězství v Okříškách už v roce
1940: „Konal se lyžařský závod v běhu na 10 km
o stříbrnou sochu vítěze se startem a cílem za
nádražím, směrem přes osadu Malá Amerika na
Salátův kopec u Zašovic a poté přes Horu do cíle.
Účast závodníků s ohledem na první závod toho
druhu v Okříškách byla velká… Vítězem
se stal Marius Jakubec z Třebíče.“
Vedle sportu se velkou zálibou Maria
Jakubce stalo výtvarné umění, především kresba a malba. Jak sám vzpomíná,
malovat začal snad už ve čtvrté třídě
základní školy – a hned portréty! Také
během gymnaziálních studií chodil do
výtvarného kroužku. V roce 1953 byl jedním ze zakládajících členů výtvarné skupiny při tehdejším Domě osvěty (od r. 1963 JKP).
Za své výtvarné vzdělání vděčí akademickému
malíři Zdeňku Novotnému a profesoru Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Antonínu Kybalovi, pod jejichž vedením absolvoval kurzy základů
malířství. Jakubec se pak brzy stal členem výboru
skupiny a měl na starosti výuku nových členů. Zúčastnil se všech výstav skupiny, v roce 1990 měl
samostatnou výstavu svých kreseb v třebíčské
městské knihovně a v roce 1999 retrospektivní
výstavu v konírnách Západomoravského muzea.
Je vynikajícím kreslířem, věnoval se převážně krajinomalbě a portrétní tvorbě, architektuře i zátiší.
TŘEBÍČSKÁ GALERIE
MARIUS JAKUBEC
krásu a zdatnost duševní i tělesnou. Zdá se však,
že v dnešním západním světě se myšlení a fyzická
výkonnost nesmyslně staví do protikladu. Jsou
přísně odděleny a ani se nečeká, že by někdo, kdo
uspěje v jednom, bodoval i v druhém. Život Maria
Jakubce je tak i polemikou s tímto trendem.
Příležitostně rovněž grafice a v jeho díle najdeme Při prohlídce kompletní fotodokumentace Jakubi dřevořezby, plastiky a třeba i zdařilý dívčí portrét cova díla vidíme, že autor dával vždy přednost
z nepálené hlíny.
zachycení anatomicky viděného tvaru. Ostatně,
„Jezdívali jsme pravidelně každé pondělí malovat co čekat od muže, který si v roce 1948(!) zaběhl
ven do plenéru, nejčastěji do Ptáčova, kde nás osobní rekord v překážkovém běhu na 110 metvedl malíř Ludvík Bahner. Bývalo nás tam deset rů časem 15,9 vteřiny (na škváře!). A ještě v roce
i patnáct. Jednou jsme jeli s panem Zimolou na 1960 vyhrál s převahou krajské závody nejen
motorce, oba se stojany, malovat pod Wilsono- v překážkovém běhu, ale i skoku o tyči (bambuvou skálou na Jihlavce, za mrazu, ve sněhu,“ za- sové), když si vytvořil osobní rekord 335 cm. A to
vzpomínal na dávné malířské výpravy Jakubec. mu bylo 36 let!! Ano, pohyb určuje pocit života.
Ze zaujetí malbou v plenéru je zřejmé, že Marius Nepochybně i díky těmto svým dispozicím je JaJakubec asi nikdy nezapochyboval o smyslu ma- kubec výtvarníkem toužícím po harmonii. Ventilování jako jeho předchůdce František Kupka, lování osobních depresí či společenských traumat
který v jednom z dopisů básníku Macharovi na- prostřednictvím tvarové deformace či expresivní
psal: „Zdá se mi zbytečné malovat stromy, jestliže barevnosti nebylo jeho výtvarným programem.
I v Jakubcově díle však můžeme najít
několik zdařilých kubizujících portrétů.
A možná i „proti své vůli“ se v některých
krajinách kreslených suchým pastelem
Marius Jakubec ocitl v situaci, kdy se
jeho umění mohlo zbavit závislosti na
optické zkušenosti a vykročit do neznámého výtvarného vesmíru. Velké barevné „rozlohy“ se v nich stávaly rytmickou
Marius Jakubec: Rybník Židloch
skladbou mířící mimo hranice motivu.
lidé mohou vidět mnohem krásnější cestou na Marius Jakubec však nehledal barevná řešení, která
výstavu.“ U Jakubce nejsme svědky snahy překo- by motiv vymkla z reálné logiky. „Moje práce byla
nat konvenční sféru viděného, popřít obraz jako zamilovaná, z lásky. Někdy malíři malují ze své fanokno otevřené do přírody. Pro autora má pořád tazie, ale příroda je dar Boží, má se v ní co obdivovat
velkou důležitost fakt, aby nad obrazem mohl říci a ne ji komolit a překrucovat,“ řekl Jakubec o svém
– toto je motiv z Ptáčova, přístupu k malování. Jistě v něm svou roli hrály i
z Libušina údolí, z Monaka. příznivé rodinné poměry a podpora, kterou zálibě
Malby krajin i portréty lidí svého muže dávala jeho manželka Jarmila: „Jezv Jakubcově podání přitom dívali jsme často do přírody celá rodina, třeba pod
mají svoji noblesu a kvalitu ketkovským hradem bývalo krásně. Já jsem pletla,
malířského přednesu, který muž maloval a děti si hrály.“
svádí k obdivnému výkři- V posledních letech se navíc autor hodně věnoku – jak líbezné! Dá se říci, val restaurování soch s církevní tematikou. Třeba
že Jakubec viděný motiv u baziliky sv. Prokopa v Třebíči vytvořil malby na
či model zachycuje v jeho plechu s postavami Ježíše, Marie a Jana. Jakubreprezentativní podobě, vr- cem restaurované sochy najdeme také ve Stříteži,
cholné kráse. Trenér atletů Vladislavi, Starči, Okříškách, Račerovicích, Chrousby řekl - v životní formě. A tově, Mašůvkách, Střížově. „Nikdy za to nic netak se dostáváme k pozapo- chtěl, dělal to jen pro Boží slávu,“ zdůraznila paní
mínanému ideálu starých Jakubcová.
Řeků. Pojem kalokagátiá, A tak si nezbývá než přát, aby se výtvarník zcela
Marius Jakubec starořecký ideál harmonie
zotavil ze své nedávné letní nehody v přibyslavicfyzična a ducha, nebyl pro Maria Jakubce pouhým kém kostele. Tam se totiž při neopatrném šlápnutí
pojmem. Celý život jej dokázal naplňovat svými a následném pádu zranil na noze a skončil na něsportovními výsledky, vztahem ke krásnu v příro- kolik týdnů v nemocnici. Úraz mu nedovolil tvořit.
dě i mezi lidmi. „Já jsem totiž estét,“ svěřil se mi Dnes je již Marius Jakubec zpátky doma v láskypřed lety na třebíčském Karlově náměstí, když plné péči své manželky. Proto mu, jistě i jménem
mi - v běhu - podával pozvánku na svoji velkou čtenářů Třebíčského zpravodaje, přeji úspěšnou
retrospektivní výstavu. Ano, dobré je zároveň rekonvalescenci a novou chuť do výtvarné práce.
krásné a z toho vyplývá, že by člověk měl udržovat
ARNOŠT PACOLA
9
Dny zdraví
V pátek 4. 10. zahájila na Karlově náměstí paní místostarostka Marie Černá osvětovou kampaň Dny
zdraví. Hlavními partnery akce byly: Nemocnice Třebíč
a Incoforum. Nechybělo ani vyhledávané měření tuku,
cukru, cholesterolu. Vyšetření bylo zdarma. Ve stánku,
který byl pro tyto účely postaven, ho nabízeli studenti
zdravotnické školy. Za dopoledne využilo tuto možnost
celkem 102 osob. Dále bylo možné vyzkoušet cvičení
na přístroji Flabélos a nebo chůzi s hůlkami tzv. Nordic
walking. Ochutnávku z fairtradových surovin zajistila
fairtradová Hotelová škola Třebíč. Regionální potraviny představila Okresní agrární komora – bylo možné
je ochutnat i zakoupit. NB studio představilo produkty
biopekárny ZEMANKA a občanské sdružení Vrátka zase
svoji vlastní produkci. Zdravotní pomůcky vhodné v případě zdravotních potíží a inkontinence prezentovala
LÉKARNA NEMOCNICE a MEDIPOS. Konzultace k hubnutí nabízely slečny z NATURHOUSE.
IVETA ONDRÁČKOVÁ
e doma
Ne seď t
vičit!
si zac
e
t
ď
j
i
ř
ap
vstup
A
ZDARM
V úterý 1. října 2013
u příležitosti Mezinárodního dne seniorů
uspořádali Zdravé město Třebíč a obecně prospěšná společnost Diana za finanční podpory
Fondu Vysočina i Grantového systému Zdravého města
zábavné a vzdělávací dopoledne pro seniory. Hned v úvodu pozdravili seniory starosta Třebíče Pavel Heřman
a místostarostka Marie Černá. Svým vystoupením
nadchl folklórní soubor Okřešánek. Mezi jednotlivými debatami se o hudební zpestření postarala
skupina Paradox.
Hlavním hostem byla dáma s neuvěřitelným životním elánem a nadhledem, herečka Květa Fialová.
A také zřejmě kvůli ní se do posledního místečka
10
zaplnil třebíčský Dům zahrádkářů. Přítomné pak bavila od první minuty až do konce. Přidala historky ze
svého osobního i profesního života. Živě diskutovala
i s výživovou poradkyní Evou Černohorskou a manažerkou prevence kriminality Městské policie Třebíč
Lucií Šerkovou. Dokonce se nechala vyzvat k tanci.
Ochotně se fotila a podepisovala všem, kteří projevili zájem.
IVETA ONDRÁČKOVÁ
Místostarostka Marie Černá naslouchá vyprávění Květy Fialové
Zábavné dopoledne pro seniory
» tvrdý sport, jeden z nejtvrdších na světě «
Vpravo dole prezident české asociace Petr Ottich
Thajský box – historie
Thajský box neboli Muay Thai je velmi staré bojové
umění, které zavedl jako způsob boje muže proti muži ve
své armádě král Ramkhamhaeng na počátku 14. století.
Povinná výuka Muay Thai jako způsobu sebeobrany a připravenosti thajského národa je zavedena na všech stupních
škol (mateřských nevyjímaje), v armádě a samozřejmě ve
výcvikových kempech po celé zemi. Zajímavostí také je, že
do roku 1996 nebyl povolen vstup ženám do ringu ani na
sportoviště, avšak od roku 2001, zřejmě kvůli snaze prosadit thajský box na Olympijské hry, mohou ženy již i zápasit.
V Thajském království je však snem každého malého Thajce
alespoň jednou vybojovat zápas národního šampiona na
Lumpini nebo Ratchadamnoen stadionu, svatostáncích
Muay Thai. V Thajsku box není jen pouhé bojové umění, je
protkán mnoha rituály a navíc ho jako jediný boj doprovází
tanec nazvaný WAI-KRU. Znamená to, že za zvuku bubnu,
cimbálu a jávské flétny borci před bojem tančí v ringu svůj
tanec, kterým vzdávají poctu učiteli, soupeři a tradicím.
Thajci říkají, že rozhoduje o výsledku zápasu a bez něj by
thajský box nebyl tím, čím pro ně národní sport je.
Přejímat východní filozofie do zcela rozdílných podmínek
však nelze, a proto se po celém světě a od roku 1992 i u nás
provádí v podobě bojového sportu. Thajský box však není
v České republice novým sportem, jak by se na první pohled
mohlo zdát, i když jako takový se potýkal ve svých začátcích
s problémy a jen díky nadšencům, kteří k nám toto bojové
umění přivedli a mysleli to s ním vážně, se dnes Muay Thai
těší stále větší oblibě mezi širokou veřejností bez rozdílu
věku a pohlaví.
Thajský box v České republice
Thajský box vnikl na českou scénu nenápadně, ovšem
současně i značně impozantně. Jeho příchodu nepředcházela žádná bombastická kampaň a velká slova na honosných exhibicích a tiskových konferencích, ale cílevědomý
a systematický trénink několika jedinců, které kolem sebe
seskupil Petr Macháček a začal s nimi probírat základní abecedu Muay Thai.
Po pádu železné opony se nadobro zvedla stavidla
hráze, která nedovolila proniknout do naší vlasti
a na naši sportovní scénu téměř žádnému„západnímu“ sportu, který by v sobě ukrýval„prvky kapitalistické propagandy“. K takovým sportům patřil
rovněž thajský box, jehož utkání se do té doby dala
sledovat pouze na programech satelitních televizí.
Na počátku roku 1990 se objevily první aktivity
v Praze, kdy Petr Macháček kolem sebe shromáždil hrstku nadšených přátel, které neuspokojoval
dosavadní způsob tréninku v různých bojových
systémech a sportech již zde zavedených. Byli
to první průkopníci, kteří začali podnikat první
nesmělé krůčky v Muay Thai podle článků a fotografií ve specializovaných zahraničních časopisech
a knihách, trénujících po parcích podle videokazet
a s minimálními zkušenostmi z Německa. V roce 1991 tak
vznikla první škola Muay Thai v Československu.
Dalším, kdo se podílel na importaci thajského boxu do naší
vlasti, byl Jan Vávra. Společně s Petrem Macháčkem mají
největší zásluhu na usazení Muay Thai na české sportovní
scéně.
Thajský box a střešní organizace
C.M.T.A. pod svojí hlavičkou především shromažďuje jednotlivé regionální kluby a jejich závodníky, čímž napomáhá
k jejich lepší organizovanosti a možnosti budování reprezentace České republiky již od raného začátku. Vykonává
dohled nad dodržováním čistoty Muay Thai, regulí C.M.T.A.
a zamezuje tak vzniku aktivit poškozujících dobré jméno
Muay Thai. Je řádným členem ČSTV (dnes ČUS), s kterým
aktivně spolupracuje. C.M.T.A. je tím pádem jedinou organizací s možností vybavovat českou reprezentaci v muaythai a je jedinou uznanou organizací v ČR, jež je členem
světových organizací pořádajících ME a MS: IFMA (International Federation Muaythai of Amateur) a WMC (World
Muaythai Council).
Thajský box - pravidla a způsob boje
Muay Thai jako bojový sport probíhá v boxerském ringu,
jehož vnitřní rozměr má 5 x 5 metrů a obepínají ho do
výšky 130 cm od podlahy ringu čtyři provazy. V zápase vždy
nastupují dva borci proti sobě ve váhových kategoriích,
které jsou uznány světovou profesionální organizací WMC
(World Muaythai Council) či IFMA (International Federation
Muaythai of Amateur). Rozdíl mezi jednotlivými váhovými
kategoriemi je v amatérském odvětví 5 kg a v profesionálních zápasech 3,5 kg. Je to způsobeno hlavně tím, že dle
amatérských pravidel se zápasí v chráničích, načež dle profesionálních pravidel bez chráničů. Myšleno takto: Amatér
musí mít v zápase helmu (chránič hlavy), vestu (chránič
hrudi), chrániče zubů, loktů, kolen a holení, suspenzor
(chránič genitálií), bandáže (omotávky rukou) a boxerské
rukavice. V profesionálním zápase mají borci pouze tyto povinné chrániče: chránič zubů, suspenzor (chránič genitálií),
bandáže (omotávky rukou) a boxerské rukavice.
V zápasech, které jsou v amatérech na 3 kola po třech minutách a v profi ringu na 5 kol po třech minutách se používají
údery rukou, loktů, kolen a nohou, což je svým způsobem
osm končetin a dle toho se právě thajský box v originále
jmenuje Muay Thai (volně přeloženo - boj osmi končetin).
Na rozdíl od jiných sportů je thajský box plnokontaktní
a mimo hlavy a těla se útoky vedou i na nohy a povoleny
jsou i různé strhy, shozy a typické úchyty v klinči. Je to tvrdý
sport, jeden z nejtvrdších na světě, ale do ringu nejdou borci soupeře zranit či zbít, ale dokázat jeden druhému, kdo je
chytřejší, rychlejší, přesnější a lépe fyzicky připraven.
Thajský box v Třebíči
Po rozšíření škol thajského boxu do ostatních krajských
měst bylo právě Brno Třebíči nejblíže, proto se třebíčský
rodák Petr Ottich v roce 1996 poprvé vydal do moravské
metropole okusit tréninkovou dávku thajského boxu, aby
se přesvědčil, jestli je to stejné jako kung-fu či kickbox, do
kterého byl pozvolna zasvěcován Patrikem Šimonem na
privátních hodinách v jeho zahradním domku v Moravských Budějovicích. Thajský box je jiný, tvrdší, agresivnější,
komplexnější a náročnější na fyzickou přípravu. Tyto aspekty byly velmi silné a učarovaly Petru Ottichovi natolik, že
se rozhodl jít do toho naplno a věnovat se thajskému boxu
dále. Dva roky jezdil jednou až dvakrát týdně na tréninky do
klubu Muay Thai Brno a pod vedením Karla Kaisera polykal
tréninkové dávky. Samozřejmě časová a finanční náročnost
této anabáze ho přiměla k založení klubu v Třebíči, což se
za pomoci a ochoty kamarádů z brněnského klubu podařilo
a v roce 2001 vznikl oficiální klub pod názvem THAI BOX –
DEVILS TŘEBÍČ.
V této průkopnické generaci nesmíme zapomenout ani na
další jména, která již dnes neodmyslitelně patří k třebíčskému klubu thaiboxu: Ladislav Pekárek, Lukáš Flieger, Petr
Heneš, Michal Čermák, Petr Mai, Jaromír Jahoda, Patrik
Jarusauskas, Patrik Diviš, Karel Kosmák, Petr a Jiří Kalendovi a další, kteří začali v Třebíči rozvíjet svoji ideu poctivým
tréninkem a jejichž úsilí má lví podíl na úspěšných představeních nového a málo známého sportu v našich krajích.
Postupem času, s rostoucí popularitou thaiboxu, s tím, jak
rychle se u nás tento sport vyvíjel, bylo nutností doplňovat
vědomosti, tak se Petr Ottich vydal okusit thajský box přímo do země, v níž je tato disciplína národním sportem - do
Thajského království.
Tréninky, zápasy, dřina, úspěchy i neúspěchy, no prostě
všechno, co patří ke sportu. Svá vítězství na MČR v tomto
období slavili kromě výše zmíněných také tito borci: Vlastimil Doležal, Michal Tretera, Michal Kobylarsz, Radek Diviš,
Zdeněk Maleček, Michal Čermák, Tomáš Novák, Petr Mikeš,
Daniel Rychtecký, Marian Koňa a jiní. Vyústěním a vyvrcholením aktivit Petra Otticha bylo jeho zvolení v roce 2010
do čela C.M.T.A. - České Muay-Thai Asociace, o. s., kde jako
výkonný prezident působí dodnes.
PETR OTTICH, ONDŘEJ NOVOTNÝ
SPORT MĚSÍCE
THAJSKÝ BOX - Muay Thai
Foto: Archiv klubu (redakčně kráceno)
11
Celodenní parkování na Stařečce
Radnice vylepšuje systém parkování v centru města. Prvním opatřením bylo letos zbudování nového
parkoviště na Stařečce. K dosavadním 24 parkovacím
místům v ulici Vítězslava Nezvala přibylo v areálu autobusového nádraží po zrušeném nástupišti dalších
51. Jako druhé opatření bude od ledna 2014 následovat změna sazeb poplatku za parkování, především na
Karlově náměstí a na Stařečce.
Parkoviště na Karlově náměstí by od Nového roku
mělo sloužit řidičům především pro krátkodobé zastavení a vyřízení nezbytné návštěvy úřadu, banky nebo
prodejny, nikoli k několikahodinovému až celodennímu odstavení vozidla. Sazba parkovacího poplatku
10 korun za hodinu byla dosud v Třebíči v porovnání
s Jihlavou i jinými městy velmi nízká. Místo současné
sazby 10 korun za hodinu se na Karlově náměstí bude
od ledna platit takto: 30 minut 10 korun, 1 hodina
30 korun, každá další hodina 30 korun. Pro delší až
celodenní parkování aut bude řidičům sloužit Stařečka, a to jak starší parkoviště v ulici Vítězslava Nezvala,
tak nové parkoviště na autobusovém nádraží. Sazby
v obou částech Stařečky budou tyto: 30 minut 5 korun, 1 hodina 10 korun, 2 a více hodin 30 korun. Jinými slovy: Pokud si řidič zaplatí 30 korun, bude tím mít
na Stařečce zaplaceno celodenní parkování.
Zřízení nového parkoviště na autobusovém nádraží a zvýšení poplatku na Karlově náměstí jsou dvě
opatření, která spolu souvisí. Bez sebe navzájem by
nefungovala. Na první pohled to vypadá, že na Karlově náměstí dochází jednorázově ke zdražení parkovacího poplatku. Záměrem města ovšem není vybrat
více peněz od občanů, ale zajistit na jedné straně větší
obrátkovost automobilů na Karlově náměstí a na druhé straně nabídnout řidičům za přijatelnou cenu dostatek míst k delšímu parkování v docházkové vzdálenosti od centra města. Regulace automobilového
provozu v centrech měst je celoevropským trendem,
kterému vychází vstříc i legislativa.
Výše uvedené ceny platí od 1. ledna 2014. Jsou součástí nově vydaného Nařízení č. 2/2013, o placeném
stání silničních motorových vozidel. Celý text nařízení
je vyvěšen na internetových stránkách města www.
trebic.cz v sekci Správa města / Vyhlášky a nařízení.
IVAN PŘIBÍK
Oslavy
Dne vzniku samostatného
československého státu
V neděli 27. října se uskuteční před budovou
radnice na Karlově náměstí slavnostní shromáždění občanů u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu.
Začátek je v 15.00 hodin.
12
PŘIJĎTE SI
PRO JEŠTĚ
VÝHODNĚJŠÍ TARIFY
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU
NA PRODEJNÍ PLOŠE 2500 m2
109 Kč
69 Kč
• vysavač listí Hecht 2800, 2800W
1.290 Kč
899 Kč
• benz. pila Hecht 44 lišta 40cm, 2,1 kW
2.490 Kč
1.999 Kč
• drtič Hecht 6240
• mulčovací kůra 70 l
2.390 Kč
1.990 Kč
• mechanický štípač Hecht 6, max.délka polena 1.690 Kč
1.299 Kč
• koupel. skříňka + umyvadlo + baterie
2.190 Kč
• dřevěné brikety 10 kg
4.390 Kč
49 Kč/1 balení nejnižší cena
• výprodej skladových zásob krbů a kamen se slevou až 50%
Pořiďte si mobilní internet
od 199,– Kč měsíčně
a mějte svůj notebook
nebo tablet vždy online!
www.mobile-trebic.cz
Karlovo nám. 62/51, Třebíč
(u Malovaného domu)
✆ 604 929 900
Na Nivkách 304, 674 01 Třebíč
Tel./fax: 568 821 851 / 568 821 857
www.hausspezi.cz, e-mail: [email protected]
Prodejní doba: Po – Pá 7.00 – 19.00, So 7.00 – 13.00 hod.
ZIMNÍ AKCE!
• Nezávislé topení
• Přihřívače motorů
• Vyhřívání sedadel
• Slevy až 30 %
w w w. s y s e l . c z
• i n fo : 6 0 2 7 2 3 3 2 2
S NÁSLEDNÝM ODKUPEM DO VLASTNICTVÍ ŽADATELE

ŽÁDOST O VÝPŮJČKU ZAHRADNÍHO KOMPOSTÉRU
(velikost plastového zahradního kompostéru zhruba 800 litrů)
O kompostér mohou žádat pouze občané, kteří vlastní nebo mají pronajatý pozemek v Třebíči (tj. i v jejích místních částech), kteří nemají vůči
městu Třebíči (dále jen město) žádný dluh ani jiný závazek a pozemek, na kterém bude kompostér umístěn je oplocený. Níže uvedené údaje
budou použity pouze k uzavření smlouvy o výpůjčce a kupní smlouvě.
JMÉNO a PŘIJMENÍ:
ADRESA TRVALÉHO POBYTU:
Telefonní číslo:
e-mail:
Parcelní číslo oploceného pozemku, na kterém bude kompostér umístěn :
Katastrální území :
Je pozemek ve vlastnictví žadatele?*
ANO
NE
Je pozemek v užívání (např. pronájem, výpůjčka)?*
ANO
NE
(V případě ANO u pronajatého pozemku je třeba mít ještě písemný souhlas majitele pozemku, na kterém bude kompostér umístěn. Souhlas není vyžadován v případě užívání
pozemku ve vlastnictví města.)
Žadatel bere tímto na vědomí, že tato žádost bude naplněna pouze v případě, že město získá v rámci Operačního programu Životního prostředí na zakoupení kompostérů dotaci. V případě úspěšnosti města v dotačním programu bude smlouva o výpůjčce
kompostéru uzavřena na dobu udržitelnosti, tj. pěti let projektu. Současně uzavřená kupní smlouva nabude účinnosti po uplynutí
doby výpůjčky.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji na svou čest, že:
- údaje, které jsem uvedl(a) jsou pravdivé,
- nemám vůči městu Třebíč žádné dluhy ani jiné závazky po lhůtě splatnosti,
- po celou dobu výpůjčky (pětileté udržitelnosti projektu) bude kompostér umístěn na výše uvedeném oploceném pozemku v katastrálním území města (tj. včetně jeho
místních částí),
- kompostér budu využívat pouze k účelu, ke kterému je určen, tzn. ke kompostování biologicky rozložitelných odpadů ze zahrady a v případě jakékoliv
změny budu ihned o tomto písemnou formou informovat zástupce města Třebíč,
- jsem si vědom(a), že po dobu udržitelnosti projektu musí být kompostér v majetku města, že se musím o něj starat s péčí řádného hospodáře a že
v souvislosti s tím musím v době trvání výpůjčky umožnit kontrolu užívání kompostéru, jak ze strany Městského úřadu Třebíč – odboru komunálních
služeb, tak i případně ze strany jiných příslušných orgánů dle dotačních podmínek,
- v případě krádeže nebo jiné ztráty a nebo jakéhokoli poškození kompostéru jinou osobou v době trvání výpůjčky doložím MěÚ- oboru komunálních
služeb Třebíč kopii policejního protokolu o nahlášení této události, a to nejpozději do 10 dnů po jejím vzniku,
- souhlasím, že kompostér v pořizovací hodnotě zhruba 3000,- Kč získám prostřednictvím smlouvy o výpůjčce a kupní smlouvy za 300,- Kč, které uhradím
při převzetí kompostéru.
Podpisem potvrzuji, že jsem se s podmínkami pro přidělení dotovaného kompostéru řádně seznámil(a), těmto jsem porozuměl(a) a o kompostér tímto žádám.
Podpis:
Vyplněnou a podepsanou žádost, na základě které může být s vámi uzavřena smlouva o výpůjčce a kupní smlouva, včetně písemného souhlasu vlastníka
pozemku s umístněním kompostéru (v případě, že nejte majitelem), zašlete nebo předejte na odbor komunálních služeb MÚ v Třebíči, Karlovo nám. č. 55,
nebo do sběrných boxů v přízemí obou budov radnice a to nejpozději do 15.11.2013.
Bližší informace podá odbor komunálních služeb MěÚ Třebíč, Ing. Alois Krčál, tel. 568896150 a Ing. Dušan Veselý, tel. 568896224.
* nehodící přeškrtněte X
14

Datum:
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připraveno s použitím podkladů Jiřího Joury
TKALCOVSKÁ
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Název ulice připomíná třebíčské tkalce, kteří měli již
od roku 1523 potvrzen svůj cechovní řád. Své dílny
mívali většinou na předměstí.
TOLSTÉHO
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828–1910) – ruský spisovatel, myslitel a klasik světové literatury. Jeho stěžejním
dílem je román o napoleonských válkách Vojna a mír.
TOMÁŠE BATI
Ulice se nachází v městské části Borovina.
Ulice se nachází v bývalém průmyslovém komplexu
továrny BOPO, dříve Baťa, kde třebíčská firma TTS připravuje smělý projekt přestavby bývalých továrních
hal na obytnou čtvrť ve stylu „SOHO“. Pojmenována
dle známého čs. průmyslníka (1876–1932), který byl
spoluzakladatelem legendární obuvnické dynastie
Baťů.
TRNAVSKÁ
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Ulice vede v místech dávné stezky a směřuje k rybníku
Židlochu a do nedaleké obce Trnava.
16
David Seidler: Králova řeč
V pondělí 25. 11. a v úterý 26. 11. 2013 uvedeme v divadle Pasáž inscenaci Davida Seidlera „KRÁLOVA ŘEČ“
v podání herců z pražského Divadla pod Palmovkou.
Hra, napsaná podle tajných deníků královského logopeda Lionela Logua, se stala předlohou proslulého
stejnojmenného filmu z roku 2010 a na udílení cen
Oscar se dočkala uznání v podobě čtyř ocenění. Předchůdcem tohoto slavného snímku však byla právě
divadelní hra autora Davida Seidlera, na jejíž motivy
filmový scénář vzniknul.
Působivá a emotivně silná tragikomedie
o překonávání vlastních slabostí, opravdovém vědomí odpovědnosti a zranitelném
mužství. Skutečností inspirovaný osud
britského krále, potýkajícího se s koktáním,
které stejně jako jeho nesmělost a psychická
zranitelnost zásadně ohrožují budoucnost
království, jenž se nachází se na prahu světové války a naléhavě potřebuje silnou a kvalitní osobnost ve svém čele...
Režisér Petr Kracik do hlavní role koktajícího
krále obsadil hostujícího člena souboru Martina Stránského. Stránský ve svém hereckém
projevu nevyužívá přemíry zadrhávání, ani
dlouhých řečových pauz, aby diváky přesvědčil o své řečové vadě. Naopak zdůrazňuje úzkost a zdrženlivost, které jej pohlcují
zejména při setkání s odměřeným otcem,
králem Jiřím V. (Rudolf Jelínek), vzdorovitým
bratrem Davidem (Ivan Jiřík), nebo u příležitosti majestátních událostí, kde je obklopen
širokou veřejností. Důvěryhodně pak působí
jeho autoritativní výraz i konzervativní způsob jednání. Odhodlání čelit svému celoživotnímu
psychickému problému v něm podnítí australský
logoped Lionel Logue. Dušan Sitek ztvárnil postavu
Lionela s kuráží a entuziasmem. Při svých terapiích
volí jemu vlastní žoviální přístup, kterým tak narušuje
konvenčně pojatou atmosféru, čímž alespoň částečně
odbourává jinak formální vztah. Stejně jako si budoucího panovníka dovolí familiárně oslovovat jménem
Bertie, tak na jeho počáteční antipatie reaguje slovy:
„můj hrad, moje pravidla“. Při psychoanalýze využívá
logoped takových netradičních metod, díky nimž Bertie potlačuje svou víru v neúspěch.
Na zkoušku představení „Králova řeč“ také zavítala do
Divadla pod Palmovkou 13. 3. 2013 vzácná návštěva,
nejmladší syn britské královny Alžběty II. princ Edward spolu s manželkou Sophií a britskou velvyslankyní Sian McLeod. Princ Edward a princezna Sophie se
zájmem zhlédli desetiminutovou ukázku z představení a po královském potlesku se pár s herci pozdravil
přímo na pódiu a pohovořil s nimi i s tvůrci inscenace.
Začátky představení v divadle Pasáž jsou po
oba dva dny v 19.00 hod.
Zbylé vstupenky zakoupíte od 4. 11. 2013
u pokladny Národního domu,
Karlovo nám. 47, Třebíč, tel.: 568 610 013
a na www.mkstrebic.cz.
VZPOMÍNKY NA JIHLAVKU
Pro velký zájem opakujeme vzpomínkový večer v pátek 31.1.2014 od 17.00 hod.
v Národním domě v Třebíči. Vstupenky v ceně 90,-Kč budou k zakoupení
od pondělí 4.11. 2013 u pokladny Národního domu.
I
Bramborobraní už patnáctkrát
nabídlo Třebíčanům folklór
Všeliké „braní“ jakoby letos padalo mezi kapkami deště, dokonce na Kanciborku se brali „kanci“.
Nicméně bramborobraní zde takto lehce vítězí, neb se letos na Karlově náměstí polévka z příslušné zeleninové komponenty nalévala po patnácté. Kým jiným, než radními – letos se naběračky
chopili v čele se starostou Heřmanem také Jaromíra Hanáčková, Marie Černá a Pavel Svoboda. Pochutinu navařila osvědčená třebíčská „hotelovka“ a bylo pohříchu hodně – to proto, že vzhledem
k počasí přišlo na jinak vydařenou akci o něco méně občanů, než třeba loni.
Ale ani to neodradilo protagonisty folklórních kreací a lidové muziky, aby se předvedli v nejlepším světle. Počasí ráno neumoudřené, odpoledne přece jen zavřelo víčka a umožnilo všem na
náměstí důstojně si poslední letní slavnost vychutnat. To také bylo cílem pořadatelů z Městského
kulturního střediska Třebíč, aby se s dobrým pocitem mohli rovnou přenést do příprav dalšího
kulturního léta, zatímco většina ostatních pořadů se na nějakou dobu přesune pod střechu osvědčených kulturních stánků třebíčských. Vyjma samozřejmě Vánočního náměstí a oblíbených veselic
na přelomu roku…
FRANTIŠEK JŮZA
Folklór zahřál účinkující (nahoře),
bramboračka přihlížející (dole - vydává radní Jaromíra Hanáčková)
Třebíč v Edenu
V nově vznikajícím kulturním a vzdělávacím centru
Eden v Bystřici nad Pernštejnem se v půlce září konala
Slavnost brambor. Třebíč využila příležitosti představit tam nabídku kulturních aktivit, zajímavostí a především naše památky UNESCO, které se těšily velkému
zájmu. Řemeslné trhy, farmářské produkty i bramborové speciality a dobrůtky přišlo ochutnat mnoho lidí
místních i ze vzdálenějších míst naší republiky.
DÁŠA JURÁŇOVÁ
II
Výstavy zahajující v listopadu
7. 11. 2013 - 29. 12. 2013 - výstava v GLN s názvem ,,DECH SVĚTLA“
Miluše Čechová - vitráže a Gabriela Kopcová - koláže
vernisáž je 6. 11. 2013 v 17 hodin
28. 11. 2013 - 12. 1. 2014 - výstava Zadní synagoga ,,FOTOKLUB Písek“
vernisáž je 27. 11. 2013 v 17 hodin
Miluše Čechová
Povoláním učitelka MŠ – od roku 1978 ředitelka
mateřské školy v Třebíči, již v roce 1976 vystavovala
s třebíčskou skupinou mladých výtvarníků „Skupina 4“, která se sdružovala okolo významné osobnosti
Ladislava Nováka. Tehdy se ještě zabývala tapiseriemi
vytvářenými technikou macramé.
Zvládla i techniku paličkování, ale když se v devadesátých letech zúčastnila kurzu výroby vitráží Tiffany
technikou, zaujala ji tak, že opustila dřívější tvorbu
a s vervou se pustila do vitráží. Začala se intenzivně
zajímat o vše, co se této techniky týká a výsledky se
pomalu dostavovaly.
Miluše Čechová vytváří z barevných sklíček Tiffany
technikou převážně závěsy do interiérů. Ty putovaly
již do Chorvatska Austrálie, Slovenie, Rakouska, Holandska, Francie, Ameriky.
Její drobnosti zateplují byty v podobě různých drobných závěsů do oken, do prostoru i na zeď. Odvážně
zvládla i větší vitrážové plochy, takže u několika přátel
vévodí její vitrážová okna. Zajímavé jsou i její obrazy,
většinou s květinovými motivy. Ráda spolupracuje
s uměleckými kováři, kteří vitrážové objekty doplňují
dle vlastní fantazie. Mezi jejich společné práce patří
stěny před krby, stolky a stoly, zajímavá jsou zrcadla,
stély, ale i lampy.
Ve své tvorbě upřednostňuje spojení kovu a skla –
dvou zdánlivě studených a nesourodých materiálů,
které ve spojení tvoří zajímavá a obdivuhodná díla.
V poslední době se pustila i do zahradních vitrážových
objektů, které letos vystavovala v Galerii DVOREK
v Křižanově.
Její aktivity se nesoustřeďují pouze na výtvarné umění.
Léta se zajímá o historii svého rodiště a je spoluautorkou publikace „Stařeč v proměnách věků - historie“ spoluautor doc. Zdeněk Matějka CSc. publikace „Stařeč
v proměnách věků – osobnosti“ – spoluautorem Radek
Zejda. Je kronikářkou městyse Stařeč, kde žije a ve své
dílně tvoří. V roce 2008 vydala knížku o tvorbě vitráží
„Tvoříme ze skla“- spoluautorkou Lucie Nováčková.
vých stránek Kronika Horácka, kde se svými přáteli
a dopisovateli shromažďuje informace o historii
našeho kraje. Od roku 1990 je také členkou Obce
spisovatelů.
VÝTVARNÁ ČINNOST
Za nadstavbu své literární práce považuje celoživotní tvorbu koláží, které jsou mnohdy charakterizovány jako snové vizualizace. Ve chvílích inspirace
tvoří tato výtvarná seskupení jako samostatné objekty i jako ilustrace ke svým prózám.
V současnosti spolupracuje s fotografem Milanem
Pelikánem na přípravě fotografické knihy „Březinovou cestou“. Dále se věnuje tvorbě pro děti, kdy
se svým nakladatelem připravuje další knihu pohádek. Do budoucna chystá výstavu svých koláží
a zvažuje jejich knižní vydání.
MM
dateli celostátní soutěže Poezie ve fotografii. Jejich
fotografie byly a jsou k vidění na výstavách v různých
místech ČR, ale také například v Maďarsku, Polsku,
Rakousku, Itálii a Walesu. K úspěchům určitě lze přiřadit také vedení fotokroužku pro mladé fotografy.
Velmi dobře pracují mladí fotografové v kroužku při
ZŠ J. K. Tyla, který vede Jaromír Hladký. Předchůdcem
dnešního Fotoklubu byl fotokroužek, který se v roce
1950 začal formovat při tehdejším závodním klubu
ROH Jitexu, o rok později byl fotokroužek oficiálně
založen. Z fotografů z prvního období připomeňme
Karla Titla, Jiřího Horala, Zdeňka Indru, Josefa Krejčího, Tomáše Zdražila, Zdeňka Javůrka, Jaroslava Hübla,
Jiřího Novotného, Jaroslava Staňka a Karla Třeského.
Jen letmé nahlédnutí do minulosti ukazuje, že fotografie a fotografování má ve městě dlouhou a bohatou tradici a dnešní členové Fotoklubu Písek mají na
co navazovat.
MICHAELA MARKOVÁ
Gabriela Kopcová
Rodačka z Domamile působila po absolutoriu
gymnázia v Moravských Budějovicích a studiích
na knihovnické škole v Brně jako knihovnice v Ostravě. V roce 1980 se vrátila do Domamile a začala
velmi aktivně působit v oblasti regionální kultury.
Je členkou Společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou, která usiluje o znovuobnovení
zdejších kulturních tradic. Je i realizátorkou webo-
FOTOKLUB PÍSEK
Fotoklubem za dobu jeho existence prošla dlouhá
řada lidí. Někteří se stali profesionálními fotografy,
jiní se zdokonalili tak, že snesou nejpřísnější srovnání.
K rozšíření jejich znalostí přispíval Institut výtvarné
fotografie v Opavě, který se později transformoval
ve vysokou školu. Fotoklub Písek patří k nejlepším
v Jihočeském kraji. Svědčí o tom úspěšná účast na
soutěžích, přehlídkách, fotosalónech a tzv. mapových
okruzích. Písečtí fotografové byli rovněž spolupořa-
S Četníkem o Četnických humoreskách a nejen o nich
Podzimní Autorské čtení aneb Poezie a próza při svíčkách,
které již tradičně připravuje Městské kulturní středisko
v Třebíči, připadá na pátek 1. listopadu. Tentokrát se můžete těšit na zajímavé vyprávění Četníka Michala Dlouhého, autora scénářů k první řadě populárního a právě
vysílaného seriálu Četnické humoresky.
Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., se narodil 4. listopadu 1962 v Kutné Hoře. V roce 1983 nastoupil do „policej-
ních“ služeb, kde postupem času dosáhl služební hodnosti vrchního policejního rady. Vydal
celou řadu knih s touto tematikou. Nejnovějším titulem jsou Četnické pohádky pro dospělé.
Zájemci si mohou na místě zakoupit z mnoha jeho kníže takovou, která je nejvíce upoutá.
Druhá část programu bude opět patřit regionálním autorům. Účast slíbil nonsensový básník Miroslav Koupil a další hosté. Na kytaru zahraje a zazpívá folkař Pavel Pokorný. Akce
začíná v 18 hodin ve velkém sále Národního domu, kde na vás čeká stolová úprava se svíčkami. Bufet bude po celou dobu otevřený.
MIRKA ČERMÁKOVÁ
III
IV
TYLOVA
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Josef Kajetán Tyl (1808–1856) – český dramatik,
prozaik a novinář. Organizátor společenského života
v první polovině 19. století. Autor mnoha divadelních
her z lidového prostředí – Fidlovačka aneb žádný
hněv a žádná rvačka (zazněla zde poprvé roku 1834
píseň Kde domov můj), Strakonický dudák, Paličova
dcera, hry historické – Kutnohorští havíři, Jan Hus aj.
Tyl stál také u zrodu časopisu Květy.
TÝNSKÁ
Ulice se nachází v městských částech
Podklášteří a Týn.
Vede zhruba v místech, kde se říkalo Týnská stezka nebo také Ve stezkách. Byla to polní cesta pro
pěší mezi dříve samostatnými obcemi Podklášteří a Týn.
U BARBORKY
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Strmá ulice na starém Podklášteří, vede ke kapličce
sv. Barbory.
U KAPLE
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Hledat tuto ulici budete poněkud obtížně. Vznikla v době, kdy za křižovatkou, kde od nepaměti
stojí kaplička, která ještě před čtvrt stoletím
znamenala poslední „stavení“ ve směru z města
k Sokolí. Vyjma však takzvanou Vlčkovu samotu
- a právě cesta k ní dodnes tvoří ulici U Kaple, odbočující vlevo z ulice Horácké.
17
Škola spolupracuje s domovem pro seniory
soukromé školy společně s našimi seniory poznávají
zajímavá místa v Třebíči a okolí, věnují se rukodělným
činnostem a tráví společný čas při aktivitách na různá
témata, jako například přednášky o historii našeho
města či předvánoční setkání s koledami. Domov pro
seniory Koutkova a Kubešova navštěvují žáci s pedagogy pravidelně a doprovází naše aktivní klienty
i vozíčkáře s omezenou možností pohybu. Společně
prožitý volný čas obohacuje obě zúčastněné strany
cennými nevšedními zážitky.
Děkujeme vedení školy a hlavně studentům za
vstřícnost a ochotu podílet se na zpříjemnění chvil
našich seniorů.
Mgr. Bc. BOŽENA FÁBEROVÁ
ředitelka DPS Třebíč
Již druhým rokem spolupracujeme se Soukromou
střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm s. r. o. v rámci projektů „Komunikujeme se seniory“ pro rok 2012 a „Rádi komunikujeme se seniory“
pro rok 2013, které vznikly na podporu roku seniorů
a mezigenerační solidarity - prolínání generací a jsou
podporovány Grantovým systémem města Třebíče
v programu „Rodina a zdraví“.
Projekty plní funkci nejenom výchovnou, ale i zábavnou a poznávací. Žáci oboru veřejná správa této
Chceme město čisté pokračuje
Radnice na jaře roku 2011 přišla s kampaní „Chceme
město čisté“. V ulicích se jako novinka objevil vysavač
na drobné odpadky a psí exkrementy. Odbor komunálních služeb také rozmístil po Třebíči desítky nových
odpadkových košů.
Ani s odstupem času neztratila výzva na aktuálnosti. „Před dvěma a půl lety jsme vyhlásili kampaň
‚Chceme město čisté‘. Nejednalo se o krátkodobou
akci, protože Třebíč chceme mít čistou napořád. Obávám se ale, že když se udělá kampaň, věci se většinou
na přechodnou dobu uklidní a s větší intenzitou se
pak objeví znovu. Stále se potýkáme se psími výkaly
v ulicích. V téhle záležitosti se toho bohužel mnoho
nezměnilo, problém přetrvává dál. V létě se exkrementy schovají do trávy, teď na podzim do listí,“ konstatoval starosta Pavel Heřman.
Radnice letos v rámci kampaně zkusila novou taktiku. Zdravé město vyrobilo cedulky na kolících s vyobrazenými psíky. „Rozmístili jsme je v místech, kam
lidé chodí psy venčit a kde se vyskytuje nepořádek.
18
Psíci tam ovšem vydrželi jen pár dní. Zapichovací
cedule byly buď zničeny, nebo rozkradeny. Nevím, co
s nimi kdo dělal. Asi si s nimi ozdobil někde doma psí
koutek. Varování se minulo účinkem, čistota se nijak
výrazně nezlepšila. Podobné je to s koši a sáčky na
výkaly. Ty bývají často rozházené po nábřeží nebo
plavou v řece. Asi to někdo považuje za dobrý vtip.
Nerozumím takovému chování,“ posteskl si starosta.
Cestka k postupnému zlepšování situace vede asi
jedině přes trpělivé vysvětlování a důsledné napomínání těch neukázněných držitelů psů, které čistota
veřejných prostranství zjevně příliš netrápí. „Boj s nepořádkem nesmíme vzdát. Děti je potřeba vést k čistotě výchovou. Letos školáci kreslili na téma čistoty
města zajímavé obrázky. S domácími mazlíčky bývají
v těsném spojení a mohou rodinu motivovat. Dospělé
lidi nám nezbývá než usměrňovat vytrvalým napomínáním. V kampani ‚Chceme město čisté‘ budeme
pokračovat,“ řekl starosta Pavel Heřman.
IVAN PŘIBÍK
Tašky na odpad
do konce října
Svazek obcí Skládka TKO a firma ESKO –T ve spolupráci s městem Třebíč dokončuje roznos tašek na tříděný
odpad do domácností v Třebíči. Podle informací by
měly tyto tašky obdržet všechny domácnosti do konce
října tohoto roku.
Vzhledem k tomu, že se několik tašek objevilo v kontejnerech na tříděný odpad připomínáme jenom, že
tyto tašky nejsou jednorázové, mohou sloužit opakovaně řadu let.
V případě, že by někdo trvale bydlící v Třebíči tašky neobdržel, může se od listopadu obracet na J. Pažourkovou, ESKO-T, Komenského nám. 17, tel.: 568 848 066.
MARIE ČERNÁ, místostarostka
vyšetře
Výživové poradenství
Dámské fitness
Navštivte nově
otevřené Cambridge
centrum v Třebíči!
Centrum pro snižování nadváhy
Marcela Nováčková
Areál bazénu Laguna
Mládežnická 1096, Třebíč
Dohoda termínu
telefonicky nebo e-mailem.
T: +420 774 524 063
E: marcela.novackova@
cambridge-diet.cz
FiveRiders
SOUTĚŽ O CELOROČNÍ
CVIČENÍ V NB STUDIU ZDARMA!!!
Zahajujeme oslavu 7. narozenin!
Bližší informace na www.nbstudio.cz
ZDRAVÁ VÝŽIVA | BIOPOTRAVINY
FiveRiders
klinicky testovaný výživový
a dietní program bez jo-jo efektu
PŘI PŘEDLOŽENÍ KUPÓNU
1 LEKCE ZDARMA.
www.cambridge-diet.cz
Platný do 30. 11. 2013.
Kupón lze na osobu využít pouze jednou.
NB studio, Křížkovského 659/23, 674 01 Třebíč | tel.: +420 775 251 858, e-mail: [email protected]
www.nbstudio.cz
Podiatrické centrum CND
Jana Štrausová
Brněnská 92/35, Třebíč
tel.: 775 077 941
www.podiatrickecentrum.cz
Třebíčské památky na Pražském hradě
V rámci 7. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week, který proběhl od 23. 9. do 20. 10. v Jiřském klášteře, byly na
Pražském hradě alespoň zprostředkovaně k vidění
nejcennější památky našeho města.
Architecture Week zahrnuje celkem deset výstav
a doprovodných akcí, z nichž některé jsou mezinárodní. Třebíč se zúčastnila výstavy věnované českým
památkám UNESCO a souběžně také výstavy Hravý
architekt určené žákům základních škol.
Stejně jako ostatní města UNESCO jsme se mimo
jiné představili modelem význačné památky, v našem případě modelem baziliky sv. Prokopa a areálu
zámku. Ten byl zapůjčen z Muzea Vysočiny, pro které ho před časem vytvořil modelář Stanislav Vrška.
Že to byla dobrá volba, se ukázalo, když model při
vernisáži výstavy poutal pozornost návštěvníků natolik, až byl starosta Pavel Heřman ostatními kolegy
žádán o kontakt na autora. Zprostředkování nabídek
však starosta se smíchem odmítal, neboť Stanislav
Vrška nyní pokračuje v práci na modelu historického
centra města. (Ten je vystaven v malé galerii Pasáže
a je dobře patrné, že pod ochranným sklem zůstalo
volné místo pro Stařečku a část Jejkova.) Přípravu
této části třebíčské expozice měli na starosti městský architekt Filip Slezák a referentka cestovního
ruchu Lucie Floriánová.
O další zastoupení našeho města se postarali žáci
výtvarného oboru základní umělecké školy, kteří pro
výstavu Hravý architekt velmi originálně pojednali
některé třebíčské památky. Jak se nevšední nápad
zrodil, vysvětlila jejich učitelka Jitka Janíková: „Byl
sice červen, ale venku strašná zima. O tom, že bychom mohli malovat venku, nebyla ani řeč. Tak jsem
zkopírovala černobíle fotky z knih. S dětmi jsme si
povídali a domluvili se, že když je venku tak nepříjemně, budou schválně malovat barevně a klidně
i bláznivě barevně. Třeba to počasí obměkčíme - a
povedlo se, nakonec bylo krásné léto!“ I v této části
festivalu Architecture Week platilo, že třebíčský příspěvek byl nepřehlédnutelný a svým provedením
návštěvníky zaujal. (Další obrázky bláznivě barevných památek od třeťáků a čtvrťáků ze třídy Jitky
Janíkové si můžete prohlédnout k sekci fotogalerie
na webových stránkách třebíčské ZUŠ.)
MILAN ZEIBERT
Babeta Donée: Ulička v Židech
Sto zrnek písku – nic moc,
sto let – důvod k oslavě,
sté zasedání - ???
S oblibou říkáme, že stárnou pouze naše děti. V našem
městě ovšem existuje uskupení, kde to neplatí. Trik
je v tom, že žáci základních a středních škol přijdou
mladí a nezkušení a odcházejí
stále mladí, ale trošku zkušenější
a tento proces se stále s příchodem
nových a nových členů opakuje.
Jste alespoň trošičku zvědaví? Toto
volné a otevřené uskupení se jmenuje Studentský parlament města
Třebíče. Evokuje ve vás slovo parlament „cosi spojeného s politikou“.
Správně, význam tohoto slova
totiž tkví ve správě věcí veřejných.
A to je jediná možná spojitost.
Mladí lidé se zde učí pod vedením
dvou koordinátorek z místní soukromé školy diskutovat o věcech
veřejných, které jim přísluší, po
několika zkušenostech vědí, jaká
je práce s aktivní účastí na různých
akcích pořádaných dalšími organizacemi našeho města a naučí se sami takovéto akce pořádat. Nejšikovnější – řádně zvolení - poslanci úspěšně zastupují Třebíč
v Národním parlamentu dětí a mládeže. V loňském
roce získali třebíčáci dokonce Certifikát úrovně B od
NPDM a vězte, že se jedná se o nejvyšší možné ocenění
mládežnické samosprávy, které lze v České republice
obdržet. Vše o činnosti SPMT si můžete přečíst na jeho
webových stránkách, v nejlepším případě vás uvítáme
20
na našem pravidelném zasedání.
Ve středu dne 18. září t.r. se uskutečnilo již 100. zasedání SPMT. Bylo slavnostní a proto se jej zúčastnili
mnozí zástupci spolupracujících subjektů – orgánů
města, základních i středních škol, neziskových organizací i podnikatelské sféry působících v našem městě.
Ale abyste si nemysleli, že zde byli poprvé. Mnozí se
na práci parlamentu podílí pravidelně a také se pravidelně s mladou generací dělí o své zkušenosti a dovednosti.
Nezbývá než říci: JEDEME DÁL!!!
IRENA HEJZLAROVÁ
Kateřina Nováčková: Krypta
$XWREDWHULH.RSHÌQ¼VUR
[email protected]@M@@[email protected]
1D]DÌ WHN]LPQ¬VH]RQ\QDE¬]¬
[email protected]@[email protected]ÖSĜ¨GNRUÖSNU¤GNU¸QNABDJSDQ¸LœUÇDRJ¤
+¨OÖMDIUÖSĜ¨YœUNCM@@[email protected]$UQNOÖ[email protected]@SDQHDIRNTUDKLH
[email protected]¨5¸QNABHUÖSĜHMXMNU¸BGUNYHCDKU$UQNOÖ[email protected]¨[email protected]¨
[email protected]¨ [email protected]@[email protected]¸LHU¸[email protected]¨OĔDCȨ
UĜDBGMXJNMJTQDMÈM¨@[email protected]@M¤UÇ1
1DDXWREDWHULH9DUWDSĘLYU FHQ¬VWDU¨DXWREDWHULH9 PSRVN\WQHPH
VOHYXQDRVWDWQ¬W\S\DXWREDWHUL¬VOHYX
/NCNGNCÖ[email protected]@[email protected]@UÖ[email protected]@
[email protected]@SDQH¨JNCAÖQTHGMDCŔŜCM¤ÈDJœM¨
[email protected]@SDQH¨
1HMOHYQÚMĠ¬ĘDGDDXWREDWHUL¬3/86MLĽRG$KŘ.Ì
$KŘ.Ì$KŘ.Ì$KŘ.Ì
*"$/+ 3ˆ#.MDANCNUXOQNCœM¨YœRNA
.ƨCMHKL9Jƨ;@#-âC?ƒƒé#ƵG<ãááC?ƒƒê#ƵG<æááC?ƒâá#Ƶ
[email protected], [email protected]@ƥKSQ
%QHCDW@ MSHEQDDYDSXOT!"&#&@,@WHFDKĹKTS¸[email protected]¨K
5DKENAHM CHSHUYHLM¨5(%
[email protected]¨[email protected]@UDĜJDQ¤[email protected]¨C¨KXOQNNRNAM¨@
[email protected]@[email protected]¨@ĜHQNJ¸[email protected]
[email protected]¸GNCM¤BDMX
[email protected]
3ē$!ˆÇ"XQHKNLDSNCÖIRJœSDK
31- 5 SDK
3ÖĜ¨[email protected]@ĜHMœUĜSÖUT
Velký výbeˇr hodinek,
strˇíbra, zlata.
Značkové šperky, zlato, strˇíbro,
perly na strˇíbrˇe, český granát,
Swarovski, diamanty.
Servis hodinek a šperku˚ včetneˇ oprav,
prodej dárkových poukazu˚ !
www.just-time.cz
tel. 602 719 217
Hasskova 18 žœYÇċ怟,đbF€ĉ
Třebíč se stala prvním městem v České republice, kde se začaly prodávat hodinky a šperky světové značky ELLE. Kam se
přijít na zajímavou novinku podívat?
Zavítejte do ulice Hasskova 18 pod městskou věží, kde naleznete útulné kamenné klenotnictví Just-Time, jehož majitel
se v oboru pohybuje už více než 20 let a je schopen zajistit hodinky nejprestižnějších značek jako: IWC, Chopard, Patek
Philppe, Cartier, Zenith, Breitling, Omega, Longines, TagHeuer, Panerai atd.
Můžete se z jeho strany těšit na přátelský osobní přístup a otevřené jednání.
Obchod nabízí světoznámé hodinářské značky jako: švýcarské Tissot, Certina, Christina London či další velikány jako
Jacques Lemans, Police, Guess, ELLE, Esprit, Fossil, Time Force, Timex, Nautica, Marc Ecko a plno dalších. Ze šperků stojí
nepochybně za zmínku ELLE, Swarovski, Český Granát, Misaki (kultivované perly z Monte Carla), dále pak velke množství
stříbra a zlata.
Výhodou pro zákazníka je, že si jak u šperků, tak u hodinek může vybrat zboží v široké cenové škále. Není zapomenuto ani
na dětské hodinky, hodiny či budíky.
JSME VÁM BLÍŽ!
Klenoty Just-Time konečně
v centru města!
Navštivte nás v nově otevřeném
obchodě pod věží na ulici
Hasskova 18, kde si navíc po celý
listopad můžete užít
5% SLEVU na veškeré zboží.
Těšíme se na vás.
Obchod, jehož návštěvu rozhodně doporučujeme, rovněž nabízí výkup zlata za nejlepší ceny.
Cílem je pomoc obětem trestných činů
V pátek 27. 9. 2013 se v Třebíči v Senior Pointu
v budově Městského úřadu sešli podruhé členové multidisciplinárního „Týmu pro oběti trestných
činů“, a to v rámci projektu „Proč zrovna já?“. Projekt
je realizován Probační a mediační službou České republiky (dále jen PMS ČR) z prostředků Evropského
sociálního fondu (OP LZZ).
Jednání se zúčastnili zástupci následujících justičních, veřejných, samosprávných a nevládních institucí a subjektů: Policie České republiky, Okresní státní zastupitelství, Městský úřad Třebíč, PPP, středisko
PMS ČR Třebíč, Občanská poradna Třebíč, Poradna
Ruth, STŘED, o.s. a TreMediaS.
Projekt „Proč zrovna já?“ navazuje na předešlé
úspěšné projekty poradenství pro oběti trestných
činů realizované PMS ČR ve spolupráci s Asociací občanských poraden. Probíhá ve 30 městech v ČR, kde
fungují „Poradny pro oběti trestných činů“ zatím při
střediscích PMS ČR. Aktivity těchto poraden budou
rozšířeny o spolupráci s dalšími dodavateli služeb po
realizaci veřejné zakázky, která je aktuálně zveřejněna na webových stránkách PMS ČR.
Na základě předchozích zkušeností se projekt rovněž zaměřuje na rozvoj spolupráce na místní úrovni mezi relevantními organizacemi právě formou
„Týmu pro oběti“.
Poprvé se jednání účastnily i zástupci orgánů činných v trestním řízení, zástupci Policie ČR a státního
zastupitelství. I z jejich strany byl vyjádřen zájem
rozvíjet spolupráci na místní úrovni v rámci nové-
Bezpečná cesta do školy
Ve středu 9. října se žáci prvního stupně ZŠ T. G. Masaryka Třebíč zúčastnili projektu „Bezpečná cesta do
školy“, který je spolufinancován krajem Vysočina.
V bezprostředním okolí školy pedagogové vybudovali
dopravní hřiště s kruhovým objezdem, hlavní a vedlejší silnicí, přechody pro chodce i parkovišti, osázené
příslušnými přenosnými dopravními značkami. Na
školním dvoře vznikla stanoviště k výuce první pomoci, na hřišti pak slalomová trasa pro jízdu zručnosti.
O den později, tedy ve čtvrtek 10. října, v tomto projektu pokračovali i žáci šestých tříd.
Text a foto: PaedDr. PETR KAPINUS
ho zákona o obětech trestných činů. Na setkání se
představily čtyři nevládní organizace – Občanská
poradna Třebíč, Poradna Ruth, STŘED a TreMediaS,
které se již ve prospěch obětí trestných činů v rámci
své činnosti angažují.
Na jednání byla podána informace o činnosti
a možnostech poradny pro oběti v rámci střediska PMS Třebíč a byly rovněž diskutovány možnosti
a využití Týmu pro oběti v Třebíči. Jedním ze závěrů
jednání bylo, že spolupráce na místní úrovni v rámci
Týmu pro oběti bude na území města Třebíč i nadále
pokračovat.
Mgr. JAN SPĚVÁČEK
Regionální koordinátor projektu Proč zrovna já?
Probační a mediační služba ČR
Ampulka rozšíří svoje řady!
Máte rádi ochotnické divadlo? Máte spoustu tvůrčích
nápadů, které by jste chtěli uskutečnit? Nebo si jen chcete splnit sen a vyzkoušet si na vlastní kůži pocit potlesku
vestoje? Chcete se stát součástí úspěšného divadelního souboru s dlouholetou tradicí? Potom neváhejte
a přijďte se zúčastnit výběrového řízení na herce a herečky. Podmínky? Věk alespoň patnáct let. Volné víkendy
a chuť věnovat se divadlu. Co budeme hodnotit? Způsob
a kvalitu vyjadřování, hudební a pohybové dispozice.
Kde? Uchazeče si vyzvedneme u čerpací stanice ICOM
a.s. v průmyslové zóně Třebíč, Horka - Domky.
Kdy? 25.10. 2013 v 18:00 hod.
Info na emailu: [email protected]
MICHAL LUKÁČ
V silničním provozu musíte být vidět
Policisté v Kraji Vysočina se v nastávajícím podzimním
období setkávají stále více s chodci a cyklisty, kteří se
pohybují v silničním provozu za snížené viditelnosti nedostatečně osvětleni.
Účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že chodec nebo cyklista oblečený v tmavém oděvu, není za
ranního šera před nadcházející zimou v silničním provozu vidět. Pokud je člověk oblečen do tmavého oblečení,
pak jej řidič přijíždějícího vozidla uvidí na vzdálenost
18 metrů. V bílém oblečení je viditelný již na vzdálenost
55 metrů. Pokud si chodec nebo cyklista na sebe obleče
oděv s reflexními prvky, pak jej řidič uvidí před svým
vozidlem již na vzdálenost 200 metrů. Zde již má řidič
dostatek času na chodce nebo cyklistu reagovat.
Zejména cyklisté si neuvědomují, že za snížené viditelnosti musí mít jízdní kolo vybavené stanoveným osvětlením. Vpředu musí mít bicykl osvětlení bílé barvy.
Pokud je komunikace dostatečně osvětlena pouličním
osvětlením, pak může tato svítilna svítit přerušovaně.
Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno světlem červené
24
barvy, které může svítit i přerušovaně. Při svých cestách
na osvětlení jízdního kola cyklisté rádi zapomínají. Neuvědomují si, že se v podzimních dnech brzy stmívá a ze
svých výletů na kole se již vrací za tmy. Bohužel je není
na komunikacích vidět. Výborným doplňkem pro jízdu
na kole je reflexní vesta. Pokud si ji cyklista obleče, je
pro řidiče motorových vozidel velmi dobře viditelný
a přispěje tím ke své vlastní bezpečnosti v silničním
provozu.
K dalším problémům v dopravě dochází zejména v době
tzv. „Dušiček“. V souvislosti s památkou zesnulých upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu, aby
jezdili opatrně, zbytečně nespěchali, na cestu se vydávali
odpočatí. Pamatujte, že je tu již podzim a proto mohou
být silnice pokryté mokrým listím, popřípadě namrzlé. Po
ránu bývají časté mlhy.
Doprava ale není jediným problémem „Dušiček“. Hřbitovy a parkoviště blízko hřbitovů začnou navštěvovat
i lidé, kteří sem přijdou úplně za jiným účelem. Ten bude
jen jediný a to něco získat - ukrást. Majitelé vozidel čas-
to spoléhají na to, že se vzdálí od auta jen na chvíli, a to
se přece nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla a jeho
prohledání ale stačí zloději jen pár minut. Proto veškeré
mobily, fotoaparáty, kabelky, peněženky, oblečení nebo
jiné cennosti nenechávejte na sedadlech, popřípadě ani
v zavazadlovém prostoru. Nejen že se vám ztratí věci z automobilu, ale dojde ještě k jeho poškození.
Bohužel Vaše věci nejsou v bezpečí ani tehdy, pokud si je
vezmete sebou na hřbitov. V okamžiku, kdy svoji kabelku
nebo jinou cennost byť jen na chvíli odložíte na okraj hrobu a jdete, např. pro vodu do vázy, odnést starou výzdobu
do kontejneru nebo zapálit svíčku, stává se váš majetek
velmi snadným cílem pro zloděje. Není proto od věci
všímat si svého okolí a zejména podezřelých osob. Pokud
i přes veškerá preventivní opatření dojde ke krádeži věcí,
je dobré okamžitě vše nahlásit policii. V případě vykradení vozidla na nic nesahejte a vyčkejte na příjezd policejní
hlídky.
nprap. MARTIN DUŠEK
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
Jejkovská Brána 3, 674 01 Třebíč | Sport, obuv, turistika, oblečení: 568 842 741, 774 842 741
Kola, lyže, servis: 776 842 745 | Fitness, Nordblanc, Hokej: 777 842 742
LISTOPAD
-20%
Sleva lyžařské obuvi
LI
A
ST KC
O E
PA
D
Blizzard G-Force Limited
Carbon
7990,12999,Vyšší sportovní lyže s crossovým
charakterem. Dřevěné jádro,
karbonové a sklolaminátové
zesílení. Terén: 50% upravená
a 50% neupravená sjezdovka
Rychlost: vysoká
Tecnica Entryx 2 XP
Comfortfit
1990,3990,Pánská lyžařská obuv
rekreační kategorie. 4 PL
přezky (1x micro), flex
index 50.
Tecnica Attiva EX
Comfortfit
4000,1990,Dámská lyžařská obuv
rekreační kategorie. 4 PL
přezky ( 1x micro), flex
index 50.
Nová prodejna
FITNESS
Kettler Giro
5990,6.990,Magnetický rotoped Kettler
Giro M, setrvačník o hmotnosti
6 kg, brzda magnetická,
počítač se 6-ti funkcemi,
nosnost, rám: 110 kg. Záruční
doba: 3 roky záruka,
značkový servis u zákazníka.
HIGH COLORADO
EIGER
3249,- 1749,Turistická obuv z hydrofobní přírodní kůže,
podrážka Vibram,
membrána Hightex.
Specializovaná
prodejna
Nordblanc
Slevy
starších
kolekcí až
–50%
Sleva -20%
na všechny
cyklistické
přilby dresy
Prodejna
přemístěna ze
Stop-Shopu
Výprodej obuvi až -50%
JOMA CORDOBA -72
1990,- 990,Profesionální kopačky
z telecí kůže vhodné
na suché travnaté
povrchy.
www.shop-sport.cz
NIKE T90 SHOOT
IV FG
890,1680,Kopačky z měkké
a odolné, syntetické
kůže, určeny
na pevné přírodní
povrchy.
Jedenáctiletý Martin Hanák: Chci být mistrem světa!
Tak to máš můj obdiv. Jak ti to jde ve škole?
Ve škole mi to jde dobře, učitelé mě chválí, co jsem
všechno dokázal.
Nemá o tebe někdy strach maminka?
Má, ale jenom když dostanu nějaký velký kontakt,
jinak je vždycky roztřesená. Když jsme byli v té Plzni,
tak si myslela, že moc daleko nedojdu, protože tam
byla velká konkurence, ale jak jsem v tom prvním kole
vyhrál, tak viděla, že vyhrávám a začala se třást tak,
že kameru musel držet taťka.
Jaký je trenér? (Zdeněk Vlček, nositel 1. danu pozn. autora)
Je hodný, akorát někdy křičí, ale já vím, že to myslí
dobře, je hodný a pohostinný.
Myslíš, že tě toho hodně naučil a ještě naučí?
Naučil mě toho hodně a jsem rád, že je mým trenérem
zrovna on.
Jak často míváte tréninky a jak je to náročné
na čas?
Tak je to náročné, potřebujete velkou fyzičku, ale ta
se dodělá. Trénujeme v pondělí, v úterý, ve středu,
ve čtvrtek, v pátek je volno a v neděli nebo v sobotu
jezdíme na závody.
Děláš ještě nějaký jiný sport?
Ne, jen když je ve škole nějaká atletika, tak trenér mi
řekne, ať si tam zajdu, že jsem teďka v tom střídavém
rytmu, tak ať si na ni zajdu, jinak dělám jen karate.
Co by si dělal jiného, kdyby si neměl tento sport?
Tak mě karate baví, a já si myslím, že s ním nepřestanu.
Kolik ti je let?
Je mi jedenáct let.
Zima už se brzy zeptá...
Nikoli, co jsi dělal v létě, ale naopak: co budeš dělat o jarních prázdninách? Jedna z odpovědí se nabízí - občanské sdružení SCARABEUS TŘEBÍČ pořádá
již třetím ročníkem ZIMNÍ DĚTSKÝ TÁBOR. Právě od
10. do 15. března příštího roku, tedy o prázdninách.
„Doprava z Třebíče je zajištěna do Orlických hor
a zpět,“ říká předseda sdružení Kamil Novák. „Přímo
u svahu Českých Petrovic je též zajištěno ubytování
se stravou pětkrát denně a celodenním pitným režimem v krásné chatě Na rozcestí.“
Tábor je určený pro všechny děti ve věku 7-15 let.
Přihlásit se mohou lyžaři, nelyžaři, ale i snowboardisti. „O děti se postarají a výuku povedou dobrovolníci z našeho sdružení,“ pokračuje předseda. „Všichni jsou zkušení instruktoři a vedoucí s potřebnými
licencemi na výuku lyžování, carvingu a snowboardingu. Lyžování bude probíhat ve sportareálu České
Petrovice, kde jsou jedny z nejkrásnějších svahů
na výuku lyžování se třemi vleky a dětským snowparkem. Pro děti je připraven program nejen plný
26
lyžování, karneval
na sněhu, ale i další
hry a jiné zimní radovánky.“
Zimní tábor ale
není jedinou aktivitou sdružení SCARABEUS TŘEBÍČ.
„Má mnohaletou tradici pořádání letních a zimních táborů pro děti,“ může se pochlubit Kamil Novák. „V létě jezdíme pod stany s podsadou do krásné
přírody nedaleko Jindřichova Hradce, v blízkosti
rybníka trávíme s dětmi 15 dní o letních prázdninách. Děti se učí různým dovednostem a provází je
celou dobu pobytu celotáborová hra.“
Více informací, fotogalerie a elektronickou přihlášku na tábor najdete na stránkách www.scarabeustrebic.cz., další podrobné informace a dotazy
zodpoví Mgr. Kamil Novák, (tel. 7776O7855).
FRANTIŠEK JŮZA
A do které třídy chodíš?
Do šesté třídy na ZŠ Benešova Třebíč.
Otázka pro trenéra: Jak vidíte Martinovu budoucnost?
Martinovu budoucnost vidím velmi dobře, ale všechno záleží na rodičích a na něm. V tomhle věku se mi
líbí jeho sebevědomí a hlavně ví co chce, což je úžasná
věc, a s takovými sportovci se pracuje úplně skvěle.
Pokud prostě bude pokračovat do patnácti let tak, jak
pokračuje, tak bude v nároďáku, o což nám tady celou dobu jde. Pak má samozřejmě svoje cíle ještě. Já
ho můžu ovlivnit jenom do určité chvíle, jak dosáhne
těch patnáct, osmnáct let, začne chodit do světa, ale
věřím, že za klub bude pořád závodit.
Martin Hanák je sympaťák. Ne frajer. Cílevědomý
a tvrdý sám k sobě, sport ho baví. Ale je mu jedenáct
a jeho záliby se mohou samozřejmě změnit. Maminka
říká, že Zdeňku Vlčkovi věří, a jak jsem měl možnost
vidět, má proč. Oběma - trenérovi i jeho žákovi - nechybí sebevědomí, ale ani pokora a skromnost.
FRANTIŠEK JŮZA
Třebíčská věž
pomohla hasičům
V minulém čísle Třebíčského zpravodaje jsme psali o dvojici
vladislavských hasičů, která trénovala na závody na třebíčské
městské věži. Vystoupal jsem s nimi na ochoz a nestačil se
divit, v jakých že časech stejnou trasu vybíhají, navíc zatíženi
více než dvěma desítkami kilogramů výstroje. Na konci článku
jsem vybídl k uhodnutí, jakou zmíněné časy mají hodnotu.
Tomáš Havlena od paty vstupních dveří na věž až do ochozu
k malému zvonku na severní straně zdolal se zátěží trasu
v čase 01:01:69, bez zátěže dokonce za 00:53:02! Tomáš Protivínský za jeho výsledkem zaostal jen pár vteřin.
O předminulém víkendu se zúčastnila dvojice Havlena - Sedlák soutěže v Hrušce u Slavkova. První z nich skončil na třetím
místě, druhý symbolicky na druhém místě. Umístění v druhých desítkách je prý už nebavilo...
FRANTIŠEK JŮZA
Třebíčské památky na přilbě T Havleny Foto: Petr Pavlík
Potkáváme se málo, když ale spolu mluvíme, vždycky
karatista, trenér oddílu TJ karate Třebíč Zdeněk Vlček
pro mě má zajímavou zprávu. „Mám v týmu moc šikovného kluka,“ pravil tentokrát, „jednou z něj bude
úspěšný reprezentant našeho města.“ Tak jsem se vydal na trénink karatistů do haly Leopolda Pokorného.
Martin Hanák právě přerušil trénink, trochu po zátěži
odpočíval a odpověděl při té příležitosti na pár otázek.
Jeho poslední výsledek z plzeňských závodů byl více
než příznivý...
Martine, jakých úspěchů jsi dosáhl?
Stal jsem se vicemistrem České republiky, byl jsem
druhý na Grand Prix Plzeň, dá se říct, že jsem tam také
vicemistr a jsem bývalý mistr Moravy a Slezska.
V Plzni byla veliká konkurence. Z kterých států?
Z Rakouska, Skotska, České republiky, Německa, Japonska, Evropy a dalších.
Jsi teď nejslavnější z kolegů. Přibliž nám svůj
sport, a jak dlouho ho děláš?
Je to karate. Dělám ho od září 2010, teď se mu věnuji
třetím rokem.
Baví tě to pořád jako na začátku?
Ano, baví.
A čeho bys chtěl dosáhnout v budoucnu?
Někdy bych chtěl být mistrem České republiky a mistrem světa.
To nejsou malé cíle. Ale já když se takhle na vás
dívám, tak tento sport bolí, že?
Ano, dá se to tak říct.
A nebojíš se třeba té rány?
Ne, tak já když jsem byl jednou na závodech a dal mi
soupeř kontakt, tak jsem se otřepal a bojoval jsem dál.
„Cesty časem“ aneb procházky třebíčskou historií
Nabídka stávajících a nových lektorských programů na školní rok 2013/2014
V rámci lektorského programu převezme školní skupinu do svých rukou muzejní lektorka, která hravou
formou zasvětí účastníky programu do jednotlivých
témat.
Všechny programy jsou obtížností uzpůsobeny rozdílným věkovým skupinám kolektivů mateřských, základních a středních škol.
Na jednotlivé lektorské programy je třeba se minimálně týden předem objednat:
telefonicky: 601 567 581, 568 610 020
emailem: [email protected]
Délka programu je cca 60 - 90 minut.
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Lektorský blok - Jak se staví bazilika
Sedm panelů a pět modelů žáky přenese do doby stavitelů gotických chrámů. S výhledem na třebíčskou baziliku
se pustí do nelehké práce vyměření základů, rozvržení chrámu, přenášení těžkých břemen i konstrukce gotické klenby
a oblouku.
Na děti čekají grafické návrhy vitráží gotického okna
a oltáře, pomocí básničky se naučí míchat maltu a na konec
nesmí chybět výprava za pokladem ukrytým u opravdové
baziliky.
Lektorský blok - Šikovní řemeslníci
Z malovaného náměstí v expozici se děti vypraví za řemeslníky zpracovávajícími obilí, dřevo, len i ovčí vlnu, zjistí,
jak se splétají provazy nebo tká na stavu, a to vše si budou
moci samy vyzkoušet na funkčních exponátech. Přes dvacet
panelů a nespočet exponátů jim pomůže proniknout do tajů
výroby kol, sudů či plátna na kalhoty.
Děti na chvíli nastoupí jako učedníci do kloboučnické dílny a každý si navrhne vlastní klobouk, kterým se bude moci
doma pochlubit.
Lektorský blok – Proměny domu
Šest panelů a model tří různých domů zasvětí děti do každodenního života obyvatel města. Kde se vařilo a kde spalo,
kde se skladovaly potraviny a kam se chodilo na záchod?
Kdo mohl být měšťanem a jaké byly nejdůležitější budovy
ve městě? Co vše skrývá městské opevnění?
Děti si navrhnou vlastní domovní fasádu, poskládají si
domečky z různých období jak na papíře, tak ve skutečnosti.
Lektorský blok – Kde se vzal chléb?
Dva panely o mlynářích a pekařích ukážou dětem, jaká je
cesta od obilného zrna ke chlebu a chutným koláčům. Zkusí
se zvážit na decimálce, používané k vážení pytlů s obilím.
Připomenou si pohádku o Popelce a po přebrání různých
druhů zrní zjistí, co vše nám může mlynář nabídnout. Zrní
si budou také moci sami umlít na mlýnském žernovu. S pomocí pekaře proniknou do tajemství výroby krásně křupavého chleba, který mají denně na stole.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Lektorský blok - Jak se staví bazilika
Sedm panelů a pět modelů žáky přenese do doby stavitelů gotických chrámů. S výhledem na třebíčskou baziliku
se na funkčních modelech pustí do nelehké práce vyměření základů, rozvržení chrámu, přenášení těžkých břemen
i konstrukce gotické klenby a oblouku.
Pracovní list provede žáky jednotlivými kroky stavby baziliky a seznámí je s prvky jednotlivých stavebních slohů. Žáci
proniknou do tajů organizace stavební hutě, zednářských
lóží a římské bazilikální stavby.
Lektorský blok - Městská práva
Dvanáct panelů žáky přenese na radnici 17. století. Pod
správou města Třebíče si vyzkoušejí nelehkou práci konšelů,
kteří měli povinnost spory urovnávat a nad obranou města
bdít, ale též právo o trestech či městských živnostech rozhodovat. Zjistí, jak fungovalo trestání prohřešků ve městě
Třebíči.
Pracovní list seznámí žáky se symboly města, životem na
radnici, cechovním uspořádáním a vyzkoušejí si, jak se na
radnici spory řeší.
Lektorský blok - Šikovní řemeslníci
Z malovaného náměstí v expozici se žáci vypraví za řemeslníky zpracovávajícími obilí, dřevo, len i vlnu. Dozví se, jaká
je cesta od obilného zrna k chutným koláčům, zjistí, jak se
splétají provazy, nebo tká na stavu. Přes dvacet panelů a nespočet funkčních exponátů jim pomůže proniknout do tajů
výroby loukoťových kol, sudů či ozdobných prýmků.
Pracovní list žáky provede jednotlivými řemesly. Naučí se
rozpoznat erby jednotlivých řemeslnických cechů.
Lektorský blok - Obratní obchodníci
Místnost věnovaná obchodu, ale též některým řemeslům – perleťářům, koželuhům a mydlářům - uvede žáky do
světa provozovatelů koloniálů, kteří nabízeli výrobky místní
produkce i dovezené ze vzdálených krajů. Jak se vyvíjel způsob placení od směnného obchodu po současnost. V další
místnosti se seznámí s historií knihtisku, prohlédnou si tiskařský lis, sazečskou kasu, cyklostyl i ruční papír a zjistí, jak
fungovala sazečská dílna.
Pracovní list žáky seznámí se základními pojmy, které
musí každý obchodník znát.
Lektorský blok – Proměny města Třebíče
Jedenáct panelů a barevný model poslouží žákům uvědomit si, kde se město vzalo, jak se měnilo a rozpínalo.
Fotografické panely pomohou poznávat stavby jednotlivých slohů, které se v Třebíči během staletí projevily. Žáci
si vyzkouší, jaké to je, být kartografem. Prohlédnou si Třebíč
na historických mapách a poté starou a novou podobu některých významných míst ve městě.
Pomocí pracovního listu si žáci projdou vývojem města od
středověku až po moderní dobu se zastávkami u hlavních
milníků v životě města.
Lektorský blok – Proměny domu
Šest panelů a model tří měšťanských domů z dob gotických, renesančních a barokních žáky zasvětí do každodenního života obyvatel města. Kde se vařilo a kde spalo, kde se
skladovaly potraviny, a kam se chodilo na záchod?
Pracovní list žákům napoví, podle jakých principů vznikala městská zástavba, jak vypadaly městské hradby nebo
jaké prvky zdobí štíty.
Lektorský blok – Od knedlíků ke svíčkové
Tři panely žáky provedou jednotlivými kroky od obilí přes
knedlíky až po přípravu chutných masových jídel. Přijdou
na to, kde se berou obyčejné rohlíky. Účastníci programu
si vyzkouší, jak se váží na decimálce, jak pracuje mlýnský
žernov a jak sázet chleba do pece. Pracovní listy seznámí
žáky s dělením vepřového a hovězího masa a jak se luští luštěniny. A jelikož dobrou svíčkovou je třeba zapít, představí
se žákům také sládek.
nictví od románského slohu až po baroko. Proniknou také
do vývoje ve světě módy v průběhu staletí a přenesou se
i do každodenního života měšťanů.
Pracovní list pomůže žákům uvědomit si rozdíly architektonických prvků typických pro jednotlivá období.
STŘEDNÍ ŠKOLY
Lektorský blok
Módní trendy napříč staletími
Na modelu tří domů prozkoumají studenti trendy ve stavebnictví od románského slohu až po baroko. Proniknou
také do vývoje ve světě módy v průběhu staletí a přenesou
se i do každodenního života měšťanů.
Pracovní list pomůže žákům uvědomit si rozdíly architektonických prvků z jednotlivých období.
Lektorský blok
Od směnného obchodu k euru
Studenti se přenesou z dob směnných obchodů přes historické mince a bankovky do moderní doby „univerzální“
měny.
Pracovní listy pomůžou studentům se základní orientací
v dávných platidlech českých zemí, nastíní studentům problematiku ochranných prvků na bankovkách a odpoví na
otázky týkajících se eura a eurozóny.
Lektorský blok
Proměny města Třebíče
Jedenáct panelů a model centra města nastíní studentům, kde a jak město vzniklo, jak se měnilo a rozpínalo. Fotografické panely pomohou poznávat stavby jednotlivých
slohů, které se v Třebíči během staletí projevily. Soubor historických map a fotografií ukáže zásadní změny, ke kterým
ve městě došlo.
Studenti si také pomocí pracovního listu uvědomí původ
a umístění ulic a významných staveb ve městě.
Provoz expozice pro školní skupiny je v pracovní
dny od 8 do 16 hodin, přičemž poslední lektorský
program dne začíná nejpozději vE 14:00 hod.
Cena vstupného na lektorský program je 30 Kč
za žáka, pedagogický doprovod je zdarma.
Pokud byste si z lektorských programů nevybrali, je samozřejmě možné objednat běžnou
prohlídku expozice pro školní skupinu. Každý žák
obdrží pracovní list, který si vyplní v expozici společně s pedagogem. Po celou dobu prohlídky je
pro vás k dispozici průvodkyně.
Více informací najdete na internetových stránkách:
www.mkstrebic.cz www.visittrebic.eu
www.facebook.com/cestycasemtrebic
FJ
Lektorský blok – Módní trendy napříč staletími
Na modelu tří domů prozkoumají žáci trendy ve staveb-
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
PROGRAM KINA PASÁŽ TŘEBÍČ
LISTOPAD 2013
31. 10.
-3. 11.
17.00
1. 11.
-4. 11.
19.30
Repríza komedie ČR.
V pondělí 4. 11. pouze v 17.00!
5. 11.
-6. 11.
DONŠAJNI
19.00
7. 11.
-10. 11.
17.00
8. 11.
-9. 11.
19.30
10. 11.
19.30
11.-12. 11.
19.30
KAMEŇÁK 4
ŽENA V KLECI
17.00
17.00
Premiéra animované komedie USA v českém znění.
4. 11.
-5. 11.
19.30
6. 11.
11.-13. 11.
PTAČÍ ÚLET
HUSITI
Animovaná komedie plná fórů, gagů a písniček,
která potěší diváka každého věku.
GRAVITACE 3D
Premiéra sci-fi thrilleru USA.
13. 11. MAFIÁNOVI
19.30
Strhující dánský thriller z pera scénáristy
filmového hitu Muži, kteří nenávidí ženy.
Repríza komedie Jiřího Menzela s hvězdným
hereckým obsazením. ČR.
14. 11.
-18. 11.
17.00
KŘÍDLA
VÁNOC
Premiéra komediálního dramatu ČR.
15. 11.
-17. 11.
INSIDIOUS 2
18. 11.
-20. 11.
TURBO
19.30
VIVA MEXICO
– YUCATAN, BAJA CALIFORNIA A TACOS
Nejnovější diashow Kateřiny a Miloše MOTANI.
Premiéra akční krimi komedie USA.
17.00
V pondělí začátek v 19.30!
Premiéra hororu USA.
Repríza vysokorychlostní animované komedie USA
v českém znění z dílny tvůrců filmů Madagaskar a Croodsovi.
19. 11.
-20. 11.
MAKE YOUR MOVE 3D
KOMORNÍK
21. 11.
KRTKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 4.
COLETTE
22. 11.
-24. 11.
THOR: TEMNÝ SVĚT 3D
Premiéra akčního filmu USA v českém znění.
Premiéra životopisného filmu USA.
Repríza dramatu ČR/Holandska/Slovenska.
19.30
17.00
17.00
Premiéra tanečního filmu USA v českém znění.
Pohádkové pásmo pro nejmenší.
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Premiéra rodinné pohádky Norska.
Více informací naleznete na www.mkstrebic.cz
Turistika
BYZANTIUM - UPÍŘÍ PŘÍBĚH
25. 11.
-27. 11.
MATURITA
25. 11.
-26. 11.
REVIVAL
27. 11.
HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
19.30
Premiéra akčního dobrodružného sci-fi USA.
19.30
17.00
19.30
Premiéra fantasy thrilleru Velké Británie/Irska.
Premiéra nové české komedie od autora filmu GYMPL.
ČR.
Komedie Alice Nellis, nabitá hudbou a humorem,
pro muže, pro ženy a vůbec pro všechny, ČR.
28. 11. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
animované pohádky podle
-4. 12. Premiéra
Hanse Christiana Andersena USA v českém
17.00
29. 11.
-30. 11.
19.30
znění.
KAPITÁN PHILLIPS
Premiéra thrilleru USA.
FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hodin
7. listopadu
14. listopadu
21. listopadu
28. listopadu
AVALON
LÁSKA
PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI
BIG LEBOWSKI
Změna programu vyhrazena.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel : 776 143 134
2. 11. 2013 Vysočinou k Telči aneb K pstruhovým vodám, turistický pochod v Telči, start v sokolovně, trasy 12, 17, 27, 40 a 51 km. Letošní trasy vedou z Telče na Kostelní
a Horní Myslovou, Starou Borovnou, Řečici, Velkou Lhotu, Radlice, Lipnici, Olšany, Hradisko, Hadravu, Bradlo, Olší, Dobrou Vodou, Krahulčí a Hostětice. Možnost přespání,
večer zábava. Odjezd z Třebíče nejlépe auty, autobus až v 10.10, nebo v 6.08 vlakem přes Jihlavu. Návrat z Telče autobusem v 17.35.
3. 11. 2013 Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic, turistický pochod v Telči, start v sokolovně, trasy 10, 20, 21, 24, 28, 29 s cílem v Jihlávce (zajištěn odvoz do Telče), 37 a 50 km
s cílem v Telči. Nedělní trasy vedou na Štramberk, Javořici, Studánku Páně, Velký pařezitý Rybník, Roštejn, Panské Dubenky nebo Janštejn. U Boru opékání buřtů. Odjezd
z Třebíče nejlépe auty, autobus v 5.20 přes Jihlavu (nebo přespání ze soboty). Návrat autobusem v 15.45, 16.30, 17.35.
9. 11. 2013 Moravské Budějovice - Lukovská hora - Sv. Vít - Holý kopec - Horní Lažany - Babice - Loukovice - Kojetice – Sádek, Kojetice (17 km), možnost prodloužení:
Mastník - Kracovice - Třebíč (+8 km). Svatomartinský pochod, společně s turisty z Moravských Budějovic odchod v 10.00 hod. z nádraží ČD za Svatomartinskou husou
a posezením na Sádku. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.31 / ze Starče v 9.27. Návrat vlakem z Kojetic v 14.21, 16.21, 18.21 nebo příchod do Třebíče.
15.-17. 11. 2013 Za posledním puchýřem, významná turistická akce na ukončení sezóny, tentokrát v Humpolci a okolí. Lze přijet na všechny dny nebo některé, dobré
přímé autobusové spojení. PÁ : zájezdy na Světelsko, Pelhřimovsko, Havlíčkobrodsko, Jihlavsko, Telčko, v 19.00 Galavečer v Humpolci k 125. výročí založení KČT, SO : trasy
Humpolec – Želiv – Červená Řečice – Sedlická přehrada – Kletečná – Mladé Bříště – Na Štůlách – Humpolec, večer puchýřovská zábava v Kejžlicích, NE : trasy do 20 km,
v 10.00 průvod městem, doplňkové programy : exkurze pivovar Bernard, Antropologické muzeum, hliníkárium, skanzen Zichpil, věž kostela, hrad Orlík s průvodcem.
Odjezd autobusu z Třebíče v 5.20, 5.45, 6.06, 7.20, 8.00, 8.20, 9.20. Návrat z Humpolce v 13.40, 15.40, 17.40, 18.25, 19.40.
23. 11. 2013 Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody, turistický pochod, start v Trnavě 7.30 - 9.00 : Trnava - Přeckov - Kuchyňka - Hroznatín - Rudíkov - Klášterecký rybník - Kolomazné kameny - Trnava (15 km). Na trase opékání buřtů na Kuchyňce, v Hroznatíně prohlídka rodného domu arm. gen. Ludvíka Svobody a vzpomínkový
akt. V Trnavě v cíli posezení. Možnost zkrácení - vlak do nebo z Rudíkova. Do Trnavy individuálně, pěšky z Třebíče od pekárny 5 km.
30. 10. 2013 Náměšť – Jedovský mlýn - Jedov – Bělizna – PP Olšoveček – Košíkov – kolem Chvojince – Krokočín – Hluboké – vodní nádrž Chvojince – Horní Lhotice –
Kralice (23 km), možnosti zkrácení: od Bělizny přímo do Krokočína (19 km) nebo přes Jinošov přímo do Hluboké (16 km). Kolem Bělizny je možnost obejít několik studánek.
V okolí Jestřabí, Jindřichova a Košíkova pramen Jasinky a Chvojnice. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.39 / z Boroviny v 8.26. Návrat vlakem z Kralic v 14.37, 16.37, 19.35.
Pohádková Třebíč posedmé
Klub českých turistů Třebíč pořádal v pátek
20. 9. 2013 odpolední a večerní akci pro veřejnost s názvem Pohádková Třebíč. Letos to
byl již 7. ročník.
Přes nepřízeň počasí se tohoto dobrodružného pochodu po památkách města Třebíče
zúčastnilo 606 osob, z toho 321 dětí.
Start proběhl tradičně v Malovaném domě,
odkud se účastníci vydali přes Zámek, Polanku, Krajíčkovu stráň, Větrník, Pravoslav-
28
22. 11.
-24. 11.
ný kostel a Novou synagogu na turistickou
základnu u Babáku. Jako každý rok účastníky na jednotlivých stanovištích čekaly
pohádkové postavy, děti mohly plnit úkoly
a dostaly sladké odměny. Kdo došel až do
cíle, obdržel diplom a občerstvení.
Akce byla součástí Evropského týdne mobility, podpořena městem Třebíčí, firmami ČEZ
a PENAM.
JARMILA HUDEČKOVÁ
LISTOPAD 2013
DIVADLA • KONCERTY
• ZÁBAVNÉ POŘADY • VÝSTAVY
18. 10. VZPOMÍNKY
-17. 11.
Předsálí
Národní dům
KLUB SENIORŮ
1. 11.
14.00
Národní dům
- malý sál
1. 11.
18.00
Národní dům
(stolová úprava)
PRO RODIČE S DĚTMI
3. 11.
15.00
Divadlo Pasáž
PRO DĚTI MŠ A ZŠ
5. 11.
6. 11.
Divadlo Pasáž
6. 11.
17.00
Galerie
Ladislava Nováka
6. 11.
19.00
Národní
dům
11. 11. LIBOR BARTONÍK - HOBOJ
18.00
NA JIHLAVKU
Pro velký zájem výstava Vzpomínky na Jihlavku prodloužena až do 17. 11. 2013.
Sladký hoboj s královskou harfou – sourozenecké duo připravilo
pro své posluchače uchu lahodící program z děl W. A. Mozarta,
C. Debussyho a dalších autorů.
II. koncert KPH
14. 11. TANEČNÍ ODPOLEDNE
14.00
Dokument promítá pan František Jůza.
Baletní sál Pasáž
PRO SENIORY
17. 11. SVĚTLO PRO 17. LISTOPAD
AUTORSKÉ ČTENÍ
PŘI SVÍČKÁCH
Hlavním hostem autorského čtení bude spisovatel
Četník MICHAL DLOUHÝ (autor námětů k Četnickým
humoreskám). Dalšími hosty budou regionální autoři.
DAGMAR PATRASOVÁ
„ŠKOLIČKA S DÁDOU“
Dáda a její kamarádi - žížala Jůlie a kos Oskar - jsou školou
povinní! Přijďte si s nimi zařádit a užít si školní besídku.
DDM Hrádek
Karlovo náměstí
18. 11.
19.00
Divadlo
Pasáž
Národní
dům
Hudební pohádka DIVADLA NA rozHRANÍ z Prahy.
VERNISÁŽ VÝSTAVY „DECH SVĚTLA“
MILUŠE ČECHOVÁ - VITRÁŽE
GABRIELA KOPCOVÁ - KOLÁŽE
Výstava se koná 7. 11. - 29. 12. 2013.
Otevřeno denně 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin.
22. 11.
15.00
Národní dům
(stolová úprava)
25. 11.
-26. 11.
19.00
AGENTURA POINT PRAHA
CAVEMAN
Divadlo Pasáž
Úspěšné představení pro jednoho herce je humorné
přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami.
z prostředí dětské traumatologie a obrazů dětských pacientů.
ů
Otevřeno po-pá 10.00-12.00, 14.00-16.00 hodin
a při kulturních akcích.
9. 11.
KRYŠTOF FERNET CLUB
TOUR 2013
Oslava státního svátku,
spojená s lampionovým průvodem.
Více informací a program najdete v tomto čísle zpravodaje
nebo na www.mkstrebic.cz
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA PRAHA
VZTAHY NA ÚROVNI
Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky.
III. představení sk. B VYPRODÁNO!
19. 11. FRANTIŠEK NEDVĚD
19.00
JAGABABA
A TŘI LOUPEŽNÍCI
Divadlo
Pasáž
Fórum
(na stání)
PAVLA KOPECKÁ - HARFA
KLUB SENIORŮ
TŘEBÍČŠTÍ
VÝTVARNÍCI
8. 11. MODRÝ HROCH
-31. 12. Prodejní výstava uměleckých fotografií Roberta Vlka
20.00
Foyer
divadla Pasáž
27. 11.
17.00
Zadní
synagoga
& TIE BREAK
V koncertním programu uslyšíte průřez
těch nejlepších písní z dosud vydaných alb.
II. koncert HS
NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ OSTRAVA
OPERETA LETÍ SVĚTEM
Hudebně zábavný pořad s nejkrásnějšími a nejznámějšími,
jšími
českými i světovými melodiemi z operet a muzikálů.
Po skončení programu taneční zábava.
DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA
KRÁLOVA ŘEČ
Hra napsaná podle tajných deníků královského logopeda
eda
Lionela Logua, podle níž vznikl proslulý stejnojmenný film
z roku 2010.
III. představení sk. A/1, A/2
VERNISÁŽ VÝSTAVY
FOTOKLUB PÍSEK
Výstava se koná 28. 11. 2013 - 12. 1. 2014.
Otevřeno denně 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin.
27. 11. BOHUMIL KLEPL A EVA HOLUBOVÁ
Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ BOHUMILA KLEPLA JE ZÁBAVNÝ POŘAD
PŘELOŽEN NA JINÝ TERMÍN, KTERÝ VČAS OZNÁMÍME.
Děkujeme za pochopení.
KLUB SENIORŮ
28. 11. TANEČNÍ ODPOLEDNE
Skupina KRYŠTOF přijede do Třebíče v rámci svého podzimního tour.
Jako předkapela vystoupí skupina AIRFARE.
ÁNO!
VYPROD
14.00
Baletní sál Pasáž
PRO SENIORY
Změna programu vyhrazena.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK - NÁRODNÍ DŮM
Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč, tel.: 568 610 013, e-mail: [email protected]
29
LISTOPAD 2013
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
SICÍLIE
Pátek 1. listopadu 2013, 18:00 hod., sál hudebního oddělení
Beseda s Petrem Bláhou o krásách tohoto středomořského ostrova. Messina, Taormina, Catania, Etna,
Siracusa, Agrigento, Trapani, Erice, Palermo, Cefalu a také Liparské ostrovy - všechna tato místa navštívíme.
LiStOVáNí - BÍLEJ KŮŇ, ŽLUTEJ DRAK
Středa 6. listopadu 2013, 18:00 hod., sál hudebního oddělení
Scénické čtení známého projektu LiStOVáNí Lukáše Hejlíka a jeho hereckých přátel tentokrát nabízí
současný příběh české Vietnamky. „Jsem Češka. Narodila jsem se tady. A nejspíš tu i umřu“, konstatuje
devatenáctiletá hrdinka. Ale vzápětí dodává: „Jsem Vietnamka. Pro všechny. Navždy.“
FRANCOUZSKÝ KLUB
Čtvrtek 7. listopadu 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Argus Poseidon Třebíč a Michal Tručka: Potápění ve francouzských jeskyních v oblasti krajů Lot a Dordogne. Výjimečná prezentace potápěčského klubu z Třebíče, jehož členové ponořili do podvodních
jeskyní ve střední Francii.
NÁRODNÍ PARK MANÚ V PERU
Pátek 8. listopadu 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Na přírodovědné přednášce Pavla a Kláry Bezděčkových z Jihlavy se nejprve zastavíme u jezera Huacarpay, pozoruhodného zejména výskytem velkého množství vodních ptáků a pak zamíříme do národního
parku Manú.
LUBOR HERZÁN: OD ASANACE K UNESCO
Úterý 12. listopadu 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Vydavatelství Akcent zve na besedu při příležitosti vydání knihy o obnově třebíčské židovské čtvrti. Architekt Lubor Herzán bude povídat a promítat fotografie z období obnovy a regenerace Zámostí, jež
v roce 2003 vyústily v zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
JOGÍNSKÉ TECHNIKY KE ZMÍRNĚNÍ STRESU: PRÁCE S DECHEM, MEDITAČNÍ TECHNIKY, JÓGANIDRA - TECHNIKA JÓGOVÉHO SPÁNKU
Pátek 15. listopadu 2013, 18:00 hod., sál hudebního oddělení
Seminář s Věrou Kaňkovskou je určen pouze pro přihlášené účastníky, počet míst je omezen. Vstupenku
obdržíte od 14.10. 2013 v internetové studovně knihovny za zálohu 100 Kč. Záloha vám bude vrácena
na semináři. S sebou si přineste karimatku a deku na přikrytí, vhodný je pohodlný neškrtící oděv. Pitný
režim je zajištěn.
NAHÉ JSOU VŠECHNY NÁRODY BEZ KNIH
Pondělí 18. listopadu 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáška PhDr. Hynka Bouchala. Obsahem přednášky je zařazení slovanské mise do širších dějin evropského myšlení, zejména charakter byzantské vzdělanosti a její konfrontace s latinským západem,
myšlenkový a tvůrčí svět Konstantinův, vliv Konstantinových myšlenek na formování velkomoravské
kultury a další osudy byzantského odkazu v českých (a moravských) dějinách.
TÁŇA FISCHEROVÁ, DANIEL DOBIÁŠ: DEKAMERON
Úterý 19. listopadu 2013, 17:00 hod.
Intimní zpívaná středověká a renesanční poezie a milostné listy portugalské jeptišky v komorním podání Táni Fischerové a Daniela Dobiáše. Vstupné 50,- Kč.
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA S MONIKOU
Úterý 26. listopadu 2013, od 14.00 hod., klubovna dospělého oddělení
Přijďte si vyrobit vánoční dekorace s Monikou Kabelkovou. Materiál si hradí účastníci sami.
NORSKO SLOVEM I OBRAZEM
Úterý 26. listopadu 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Festival norské kultury, který přiblíží divákům Norsko, jeho přírodu, kulturu, historii i současné dění
v této pozoruhodné, ale v srdci Evropy nepříliš známé zemi.
ZÁHADY ORIENTU
Čtvrtek 28. listopadu 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Další beseda se známým záhadologem Arnoštem Vašíčkem.
POČÍTAČOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST
Zápis do kurzů probíhá v internetové studovně. Cena 150,- Kč veřejnost a 100,- Kč senioři a zdravotně
postižení. Kurzy se konají v internetové studovně od 9:00 do 11:00 hod.
Soubory, složky, dokumenty. 6. a 8. listopadu
Word I. 13. a 15. listopadu
Word II. 20. a 22. listopadu
Excel I. 25. a 27. listopadu
PRO SENIORY
ALBÁNIE – KRÁSKA SE ŠPATNOU POVĚSTÍ
Pondělí 4. listopadu 2013, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
Promítání z cesty třebíčské cestovatelky Milušky Mrvkové zemí orlů a bunkrů. Na skok se podíváme i do
Makedonie, kde navštívíme Ohrid a Ohridské jezero.
KDO NESKÁČE, NENÍ ČECH ANEB NĚKOLIK SLOV O VLASTENECTVÍ A NACIONALISMU
Pondělí 18. listopadu 2013, sál hudebního oddělení
Přednáška se nejprve pokusí vymezit obsahy často používaných pojmů patriotismus a nacionalismus
a poté je naplní konkrétními příklady z moderních českých dějin.
ARCHITEKTURA VELKÉ MORAVY
Pondělí 25. listopadu 2013, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáší Aleš Flídr z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
ZPĚT K PRAMENŮM
Pondělí 2. prosince 2013, 10:00 hod., sál hudebního oddělení
Komponovaný pořad dramaturga ČT, písničkáře a spisovatele Bedřicha Ludvíka, autora cyklů Rozhlédni
se, člověče, Paměť stromů a Zpět k pramenům.
PRO DĚTI
KOLIK JE SVĚTŮ NA JEDNÉ PLANETĚ?

Do 25. listopadu 2013, dětské oddělení
Kalendář - výtvarná soutěž pro všechny věkové kategorie. Účastníci vytvoří kalendáře s multikulturní
tématikou jakoukoliv výtvarnou formou - kresby, fotky, skládačky, keramika apod.
ČTYŘLÍSTEK VYPRÁVÍ INDIÁNSKÉ POHÁDKY

Pondělí 4. listopadu 2013, 8:15 hod., dětské oddělení
Beseda s ilustrátorem Josefem Kremláčkem je určena dětem ze 4.A ZŠ Týnská a je součástí grantového
projektu „Čtyřlístek na cestách“ finančně podpořeného MK ČR ČR, program Knihovna 21. století.
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

Sobota 30. listopadu 2013, od 13:00 hod. Celostátní akce na podporu dětských knih a čtení dětí.
30
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ
AKCE
17. 11. 2013 - SVĚTLO PRO 17. LISTOPAD (DDM + MKS)
15.30 - 17.30 - výroba lampionů – DDM Hrádek
17.30 - odchod lampionového průvodu na Karlovo náměstí – od DDM Hrádek
30. 11. 2013 5. TŘEBÍČSKÁ FLÉRPARÁDA
10.00 – 17.00 DDM Třebíč Hrádek
- čekají na vás tvořivé dílničky, malování, šperkování, radost z tvoření
- přijďte se nadechnout předvánoční atmosféry , vyrobit si dárek nebo jen nakoupit trochu „jiné“ zboží
CVVZ TŘEBÍČ
Celostátní setkání pracovníků s dětmi a mládeží ze všech organizací a všech věkových skupin
15. – 17. 11. 2013
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ
Lidé, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas dětem se sjedou na víkend do Třebíči z celé republiky.
Víkend bude naplněný diskusemi o palčivých problémech nejrůznějších sdružení, středisek volného
času, školních zařízení pro volný čas, spoustou seminářů, kde předají své zkušenosti ti znalejší v daném oboru a snad ještě větším počtem dílen, kde si účastníci přímo vyzkouší vyrábět, hrát, vést program prostě vše, co se může v práci s dětmi a mládeží hodit.
Záštitu nad akcí převzali hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a starosta města
Třebíče MVDr. Pavel Heřman.
Akci organizuje kromě DDM Třebíč řada dětských a mládežnických organizací z Třebíče (Centrum
volného času Hrubínka, studentský klub HALAHOJ, Studentský parlament města Třebíče, občanské
sdružení Kadet) i celé Vysočiny, celostátně Galenův nadační fond a zaštiťuje ji a koordinuje Rada dětí
a mládeže kraje Vysočina. Partnery akce jsou MŠMT, Borovice.cz, občanské sdružení Vrátka, Repro Kapucín, Commservis.com a České dráhy.
Všechny informace naleznete na stránkách akce: www.cvvz.cz
4. 12. 2013
„Mikulášská besídka“
Připraveno bude čertovské tancování, ďábelské soutěže, plná
nůše zábavy, legrace a také přijde i Mikuláš….
Doba trvání: 15.30-17.00
Místo konání: Dům ZAHRÁDKÁŘŮ, Švabinského ul., Třebíč
Vstupné:
Děti – 20,- Kč, Dospělí – 30,- Kč
(Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji od 21. října 2013 v DDM Třebíč, Hrádek 964)
Informace o akci: [email protected], 737932688.
Akce vychází z projektu „Pro dětský úsměv 2013“ podporovaného GS Zdravého města Třebíč
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST
Dopravní hřiště pro veřejnost : 4., 6., 11. a 13. 11. 2013 (v případě příznivého počasí):15.00 – 17.00
Od 14. 11. 2013 bude hřiště uzavřeno a po zimní přestávce bude opět otevřeno v pondělí 7. 4. 2014.
HVĚZDÁRNA
14. 11. 2013 – Raketoplány včera, dnes i zítra – přednáška Ing. Tomáše Přibyla
od 17.00 hodin v přednáškovém sále hvězdárny
otevírací doba říjen – březen
úterý
15.00 – 16.30 kroužek pro rodiče s nejmenšími dětmi (začátečníci)
16.30 – 18.00 kroužek pro rodiče s nejmenšími dětmi (pokročilí)
pátek
18.00 – 19.30
astronomický kroužek (pro přihlášené) 19.30 – 21.30
KLUB ZDRAVÍ TŘEBÍČ
Jak lépe fotografovat
Technika jde kupředu závratnou rychlostí. Obchody – internetové i kamenné – nás lákají širokou
nabídkou fotoaparátů. Výběr toho správného může být „studijní“ oříšek na mnoho hodin. Přesto se
nám může stát, že budeme novým přístrojem zklamáni, protože v některých ohledech nesplnil naše
očekávání. Koupi je potřeba dobře zvážit, promyslet si, co hlavně chceme fotit a jaký má být výsledek.
A jakmile se staneme majiteli nového fotoaparátu, jsme zatím teprve na začátku naší objevitelské
cesty. Začnou nám rychle přibývat nejrůznější snímky – některé více, jiné méně zdařilé. Jsou však
některá pravidla, triky a tipy, jejichž znalost nám pomůže fotit lépe a úspěšněji.
Jak na to, aby se nám více dařilo, nám poradí fotograf Jaroslav Hedbávný. Témata, na která se můžeme
těšit, jsou: základy kompozice, fotografické žánry, technika snímání, černobílá a barevná fotografie
atd. Výuka fotografování proběhne v neděli 3. listopadu 2013 od 15:00 – 17:30. Doporučujeme donést si svůj fotoaparát (kompakt nebo zrcadlovku) a případně vlastní snímky ke konzultaci. Je
vhodné se předem přihlásit vzhledem k omezené kapacitě účastníků.
Další setkání s fotografií se uskuteční 17. listopadu 2013 od 15:00 – 16:30. Tentokrát pro nás
pan Jaroslav Hedbávný bude mít připravené promítání fotografií z cest po severní Evropě – Skotsko,
Dánsko a Švédsko. Autor bude snímky doprovázet vyprávěním o navštívených místech.
V neděli 1. prosince 2013 od 15:00 - 17:30 proběhne tvořivé relaxační odpoledne. Tentokrát
nás čeká zdobení svíček pomocí rozmanitých technik. Dále si vytvoříme vánoční ozdůbky – jemné
zvonečky z vosku. Účastníci si připraví pěkné vánoční dekorace a osobité vánoční dárečky. Součástí
programu bude ochutnávka pokrmů, které prospívají zdraví. Akce je vhodná i pro děti.
Uvedené akce připravuje třebíčský Klub zdraví, místem konání je Adventní dům, Jungmannova 16,
Třebíč. Zájemci o další klubovní aktivity si mohou objednat bezplatné zasílání dalších programů na
svůj e-mail nebo mobil. Kontakt: mob. 603 840 964, [email protected], www.klubyzdravi.cz .
MĚSTSKÁ KNIHOVNA pokračování
Program:
Od 13:00 hod. na dětském oddělení soutěže, nové deskové hry, výroba vánočních přáníček.
ZE STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH – Libuše a O Bivojovi. 13:00 hod., dětské oddělení
Dvě divadelní hříčky dětí ze ZŠ T.G. Masaryka v Třebíči.
ZE STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH - 15:00 hod., dětské oddělení. Dramatický kroužek ze ZŠ Benešova.
POVĚSTI ČESKÉ - 14:00 a 15:30 hod., sál hudebního oddělení
Muzikálové zpracování českých pověstí z dílny renomovaných autorů - Zdeňka Bartáka a Jiřího Chalupy v podání herecké dvojice Eva Hrušková a Jan Přeučil. Poutavé a nezapomenutelné představení,
během něhož se na jevišti odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama
Ctirada a Šárky. Rezervace vstupenek na představení na dětském oddělení.
Už první strava může být dobrá a zdravá!!
Proč dát přednost výrobkům v BIO
kvalitě HiPP?
Kdo vyrábí dětskou výživu, nese velkou
zodpovědnost. Rodinná firma HiPP proto
nabízí výlučně špičkovou kvalitu. Již více
než 50 let se věnuje ekologickému pěstitelství a zcela odmítá používat geneticky
modifikované suroviny. Za kvalitu svých
produktů ručí majitel firmy Claus Hipp
osobně svým jménem.
Pečeť BIO kvality HiPP
garantuje nejvyšší
jakost a převyšuje
požadavky kladené EU
na BIO produkty.
Standardní pečeť BIO kvality (tj. získaná
na základě legislativy EU) je sice dobrá, ale
nezaručí, že konkrétní BIO produkt není
ve skutečnosti kontaminován. Škodlivé
látky se totiž do úrody mohou dostat ze
vzduchu nebo z okolí. Z tohoto důvodu
předpisy povolují pouze velmi omezené
množství pesticidů v dětské výživě. Výrobky společnosti HiPP procházejí více než
260 kontrolami, přičemž je sledováno více
než 1200 látek, které by mohly výrobek
kontaminovat. Proto jsou BIO produkty
společnosti HiPP pro miminka to nejlepší.
Zdraví dětí a přírody je to nejdůležitější
porovány prospěšné organismy a půda tak
zůstává přirozeně zdravá.
Ekologické zemědělství HiPP nepoužívá lehce rozpustná minerální hnojiva, ale
podporuje přirozenou úrodnost půdy.
Původ zvířat je dokumentován. Zvířata
jsou chována v ideálních podmínkách,
jsou krmena rostlinnou stravou pěstovanou na kontrolovaných farmách. BIO mléko (HiPP) pochází od krav krmených pouze
trávou a senem. Dojnice chované v nejlepších podmínkách se pasou na udržovaných
pastvinách daleko od rušných komunikací
a průmyslových zón. Krávy jsou chovány
v malých stádech, nikoli ve velkochovech,
a jsou krmeny čistě rostlinnou stravou,
která je pěstována na kontrolovaných ekologických farmách a je tedy produktem
ekologického zemědělství. V celém procesu výroby jsou uplatňovány kontrolní
mechanismy, které jsou ještě přísnější než
mezinárodní a evropské předpisy upravující ekologické zemědělství.
Společnost HiPP se věnuje ekologickému
zemědělství déle než 50 let. Zemědělská
půda, na níž hospodaří, leží daleko od průmyslových center a dopravních tepen.
Semena před setím neprošla žádnými
chemickými úpravami. Se škůdci se bojuje přirozenou cestou, použití jakýchkoli
chemických pesticidů je přísně zakázáno.
Místo toho je využívána přírodní ochrana
rostlin na základě dobře vyváženého střídání osevu. To znamená, že v dané oblasti
jsou pěstovány každý rok různé rostliny.
Tím jsou zaručeny špatné životní podmínky pro škůdce, zatímco jsou v půdě pod-
HiPP koutek v prodejně
pomůcky PRO zdraví
• široký sortiment
• poradenství
• výborná cena
• pravidelné akční nabídky
telefon:
prodejna:
Prodejna zdravotnických potřeb
eShop
568 848 580 | mobil: 773 836 505
Bráfova 45, 674 01 Třebíč (cca 70 m pod nemocnicí směrem do centra)
Po–Pá: 8.00–17.00 hod
[email protected], www.pomuckyPROzdravi.cz
DÁ
RE
Bezplatná kontrola akumulátoru
pro všechny znacky a modely
3IJH]XWtY\YiäHQtSQHXDPRQWiäRGFHOéYļ]
Yă'SKSODWtGRNRQFHOLVWRSDGXSRGUREQRVWLDNFHQDZZZKORXFKF]
• Kontrola akumulátoru zdarma
• 10% sleva na nový akumulátor Bosch
• Navíc dárek
HLOUCH MOTORS s.r.o.
Ostašov 48, 67552
Tel.: 568 862 168, Mob.: 602 795 154
www.hlouch.cz, [email protected]
K
Download

Třebíčský zpravodaj č. 10/2013