T.C.
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜK
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ DERS PROGRAMI
S.
No
Günü-Saati
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Görevli Öğretim Elemanı
1
GSB 101
Türk Klasik Müziği Bilgileri ve Koro
Öğr.Gör. Nihâl ġENGÜN
2
3
4
5
6
GSB 103
GSB 105
GSB107
GSB 109
GSB 111
Öğr. Gör. K. Yiğit ALKAN
Okt. Emre ERDOĞAN
Öğr.Elm. M. Ercüment VAROĞLU
Öğr. Elm. ġükrü YAVUZ
Öğr.Elm. Ceyda ZEYTĠN
7
GSB 113
Türk Halk Müziği Bilgileri ve Koro
Bireysel Çalgı Öğrenimi (Kanun)
Bireysel Çalgı Öğrenimi (Ud)
Bireysel Çalgı Öğrenimi (Bağlama)
Bireysel Çalgı Öğrenimi (Yan Flüt)
Dans Eğitimi
8
GSB 115
Heykel Atölye (Modelaj)
9
GSB 117
Seramik Atölye
Öğr. Elm. Züleyha YILMAZ SĠR
10
11
12
13
14
15
GSB 119
GSB 121
GSB 123
GSB 125
GSB 127
GSB 129
Grafik Tasarımı
Web Grafikleri ve Web Tasarımı
3 Boyutlu Animasyon
3D Studıo Max ile 3 Boyutlu Mod.
Ġllüstrasyon
Tıbbi Resim
Oktm. Tuna Ferit HĠDAYETOĞLU
16
GSB 131
Karakalem Portre
Oktm. Tuna Ferit HĠDAYETOĞLU
17
GSB 133
Dijital Fotoğrafçılık Yöntem ve Uyg.
Yrd.Doç.Dr. Levent ÇORUH
18
GSB 135
Photoshop Programı ile Boyama ve
Çizim Yöntemleri
Okt. Onur TOPRAK
19
GSB137
Bireysel Çalgı Öğrenimi (Piyano)
Öğr. Elm. Serkan Nihat ATEġ
Öğr. Elm. Fatma ERKILIÇ
Öğr.Elm. Ayfer SIRBUDAK
20
GSB139
Hüsn-ü Hat
Öğr. Elemanı Yusuf ġükrü ġAFAK
21
22
GSB141
GSB143
Özgün Baskı Resim Teknikleri-Gravür
Temel Sanat Eğitimi
Öğr.Gör. Nevin ENGĠN
23
GSB145
Sulu Boya Resim Teknikleri
Öğr.Gör. Nevin ENGĠN
24
25
GSB147
GSB149
Moda Tasarımı
Temel Grafik Tasarım Uygulamaları
26
GSB151
Etkili ve Güzel KonuĢma-Diksiyon
Öğr. Elm. Serhat AKġĠT
GSF Müzik Bölümü 1. Grup Stüdyo
GSF Müzik Bölümü 2. Grup Stüdyo
27
28
29
30
31
GSB153
GSB155
GSB 157
GSB 159
GSB 161
Yağlı Boya Resim
Tasavvuf Müziği
Geleneksel Türk Sanatı ve Estetiği
Kültür ve Sanat Yorumlamaları
Dünya Kültür ve Mitolojileri
Öğr. Elm. Sibel DENĠZ
Öğr. Elm. Sibel DENĠZ
GSF Müzik Böl. Akıllı Sınıf
GSF Müzik Böl. Akıllı Sınıf
Salı 17.00-19.00
Cuma 15.00-17.00
Salı 17.00-19.00
08.00-19.00 *
08.00-19.00 *
08.00-19.00 *
08.00-19.00 *
Salı
17.00-19.00
ÇarĢamba 15.00-17.00
KAPALI
Salı
17.00-19.00
ÇarĢamba 17.00-19.00
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
ÇarĢamba 17.00-19.00
Pazartesi
08:00-10:00 / 17:00-19:00
ÇarĢamba 08:00-10:00 / 10:00-12:00
PerĢembe 08:00-10:00 / 10:00-12:00
PerĢembe 13:00-15:00 / 15:00-17:00
Pazartesi 08:00-10:00
Pazartesi 17.00-19.00
Salı
17.00-19.00
ÇarĢamba 15:00-17:00 / 17:00-19:00
08:00-19:00 *
08:00-19:00 *
08:00-19:00 *
Salı
10.00-12.00 / 13.00-15.00
Salı
15.00-17.00 / 17.00-19.00
KAPALI
ÇarĢamba 10:00-12:00
PerĢembe 10:00-12:00
ÇarĢamba 13:00-15:00
KAPALI
KAPALI
Pazartesi 15.00-17.00
Pazartesi 17.00-19.00
KAPALI
KAPALI
KAPALI
PerĢembe 13.00-15.00
PerĢembe 17.00-19.00
32
GSB 163
Ebru Sanatına giriĢ
Öğr. Gör. Caner ġAHĠN
GSF Müzik Böl. 1. Grup
GSF Müzik Böl. 2. Grup
Salı
Salı
33
34
35
36
37
38
39
GSB 165
GSB 167
GSB 169
GSB 171
GSB 173
GSB 175
GSB 177
Sanat ve Çevre
Sanatın Dili
Bireysel Çalgı Öğrenimi (Keman)
Bireysel Çalgı Öğrenimi (Gitar)
Bireysel Çalgı Öğrenimi (Ney)
Türk Resim ve Heykel Tarihi
19. Yüzyıl ve Sonrası Avrupa Sanatı
Öğr. Elm. Sibel DENĠZ
GSF Müzik Böl. Akıllı Sınıf
Öğr.Elm. Süheyla ÖZDEMĠR
Öğr.Elm. Ali HAN
Öğr.Elm.Saadettin DELĠKAYA
GSF Müzik Böl. Ġlgili Öğr. El. Odas
GSF Müzik Böl. Ġlgili Öğr. El. Odas
GSF Müzik Böl. Ġlgili Öğr. El. Odas
Öğr. Elm. Sibel DENĠZ
40
GSB 179
Tezhip
Öğr. Gör. Caner ġAHĠN
41
42
43
GSB 181
GSB 183
GSB 185
Türk Halk Dansları
Takı Tasarımı
Karikatür
Öğr.Elm.Murat KARAKAYA
Öğr.Gör. Nevin ENGĠN
Öğr. Elm. Mahmut KARATOPRAK
44
GSB 187
Drama
Öğr. Elm. Serhat AKġĠT
45
GSB 189
Minyatür
Öğr. Gör. Caner ġAHĠN
46
GSB 191
Osmanlı Türkçesi (Ġmla)
Öğr. Elm. Yusuf ġükrü ġAFAK
47
GSB 193
Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler
Öğr. Elm. Yusuf ġükrü ġAFAK
GSF Müzik Böl. Akıllı Sınıf
GSF Müzik Bölümü 1. Grup
GSF Müzik Bölümü 2. Grup
GSF Müzik Bölümü 1. Grup
GSF Müzik Bölümü
GSF Resim Böl.
GSF Müzik Bölümü 1. Grup
GSF Müzik Bölümü 2. Grup
GSF Müzik Bölümü 1. Grup
GSF Müzik Bölümü 2. Grup
GSF Müzik Böl. 1. Grup Hüsnü Hat Snf.
GSF Müzik Böl. 2. Grup Hüsnü Hat Snf.
GSF Müzik Böl. 1. Grup Hüsnü Hat Snf.
GSF Müzik Böl. 2. Grup Hüsnü Hat Snf.
Cuma 10.00-12.00
KAPALI
08.00-19.00 *
08.00-19.00 *
08.00-19.00 *
KAPALI
Cuma
13.00-15.00
Pazartesi
10:00-12:00
Pazartesi
13:00-15:00
Pazartesi 17.00-19.00
PerĢembe 15:00-17:00
Pazartesi
17.00-19.00
Salı
15.00-17.00
ÇarĢamba 17.00-19.00
Pazartesi 15:00-17:00
Pazartesi 17:00-19:00
ÇarĢamba 10:00-12:00
ÇarĢamba 13:00-15:00
ÇarĢamba 15:00-17:00
ÇarĢamba 17:00-19:00
48
GSB 195
49
GSB 197
Osmanlı Türkçesinde ArĢiv (Edebi
Metinler)
Bireysel Çalgı Öğrenimi (ġan)
Öğr. Elm. Serhat AKġĠT
Dersin Yeri
GSF Müzik Böl. Derslik 1-1. Grup
GSF Müzik Böl. Derslik 1-2. Grup
GSF Müzik Böl. Derslik 4
GSF Müzik Böl. Ġlgili Öğr. El. Odas
GSF Müzik Böl. Ġlgili Öğr. El. Odas
GSF Müzik Böl. Ġlgili Öğr. El. Odas
GSF Müzik Böl. Ġlgili Öğr. El. Odas
GSF Müzik Bölümü 1. Grup
GSF Müzik Bölümü 2. Grup
GSF Seramik Böl. Atölyesi 1. Grup
GSF Seramik Böl. Atölyesi 2. Grup
GSF Grafik Böl.
GSF Grafik Böl. 1.-2. Grup
GSF Grafik Böl. 3.-4. Grup
GSF Grafik Böl. 5.-6. Grup
GSF Grafik Böl. 7.-8. Grup
GSF Grafik Böl. 1. Grup
GSF Grafik Böl. 1. Grup
GSF Grafik Böl. 2. Grup
GSF Grafik Böl. 3.-4. Grup
GSF Müzik Böl. Ġlgili Öğr. El. Odas
GSF Müzik Böl. Ġlgili Öğr. El. Odas
GSF Müzik Böl. Ġlgili Öğr. El. Odas
GSF Grafik Böl. 1.-2. Grup
GSF Grafik Böl. 3.-4. Grup
GSF Resim Bölümü
GSF Resim Bölümü 1. Grup
GSF Resim Bölümü 2. Grup
10:00-12:00
13:00-15:00
KAPALI
KAPALI
(Dersler Güzel Sanatlar Fakültesi Binasında verilmektedir.)
*Bireysel Çalgı Öğrenimi dersleri birebir iĢlenen dersler grubunda olduğundan, ders yerleĢimi öğretim elemanı ve öğrencinin uygun olduğu 08.00-19.00 saatleri arasında toplam iki saat olarak uygun
alanlara yerleĢtirilir.
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Öğr. Gör. Nihâl ġENGÜN E.Ü. Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm BĢk. V. Adres: Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Tlf: 0 352 207 66 66 / 34173
e-posta: [email protected] & [email protected] Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanlığı ġef Aziz ERCÖMERT Tlf: 0 352 207 66 66 / 34151/ 34045
Download

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜK Güzel Sanatlar