Тачне афилијације институција Универзитета у Београду
Назив српски
Адреса српски
Naziv engleski
Adresa engleski
Архитектонски факултет
Булевар Краља Александра 73/II,
11120 Београд
Faculty of Architecture
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II,
11120 Belgrade
Биолошки факултет
Студентски трг 16, 11000 Београд
Faculty of Biology
Studentski trg 3, 11000 Belgrade
Географски факултет
Студентски трг 3/III, 11000 Београд
Faculty of Geography
Studentski trg 3/III, 11000 Belgrade
Грађевински факултет
Булевар краља Александра 73,
11120 Београд
Faculty of Civil Engineering
Bulevar kralja Aleksandra 73,
11120 Belgrade
Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд
Faculty of Economics
Kamenicka 6, 11000 Belgrade
Електротехнички институт
"Никола Тесла"
Косте Главинића 8а, Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola
Tesla"
Koste Glavinica 8a, 11000 Belgrade
Електротехнички факултет
Булевар краља Александра 73,
11120 Београд
School of Electrical Engineering
Bulevar kralja Aleksandra 73,
11120 Belgrade
Институт за биолошка
истраживања "Синиша
Станковић"
Булевар деспота Стефана 142,
11060 Београд
Institute for Biological Research
"Siniša Stanković“
Bulevar despota Stefana 142,
11060 Belgrade
Институт за медицинска
истраживања
Др Суботића 4, 11129 Београд
Institute for Medical Research
Dr Subotica 4, 11129 Belgrade
Институт за молекуларну
генетику и генетско
инжењерство
Војводе Степе 444а, 11010 Београд
Institute of Molecular Genetics and
Genetic Engineering
Vojvode Stepe 444a, 11010 Belgrade
Институт за
мултидисциплинарна
истраживања
Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд
Institute for multidisciplinary research
Kneza Viseslava 1, 11030 Belgrade
Институт за нуклеарне науке
"Винча"
п.фах 522, 11001 Београд
Nuclear Sciences Institute "Vinča"
PO Box 522, 11001 Belgrade
Институт за примену нуклеарне
енергије
Банатска 31б, 11080 Земун, Београд
Institute for Applied Nuclear Energy
Banatska 31b 11080 Zemun, Belgrade
Институт за физику
Прегревица 118, 11080 Земун, Београд
Institute for Physics
Pregrevica 118, 11080 Zemun,
Belgrade
Институт за филозофију и
друштвену теорију
Краљице Наталије 45, 11000 Београд
Institute for Philosophy and Social
Theory
Kraljice Natalije 45, 11000 Belgrade
Институт за хемију, технологију
и металургију
Његошева 12, 11000 Београд
Institute for Chemistry, Technology
and Metallurgy
Njegoseva 12, 11000 Belgrade
Институт "Михајло Пупин"
Волгина 15, 11060 Београд
Institute "Mihajlo Pupin"
Volgina 15, 11060 Belgrade
Информативни центар
Студентски трг 1, 11000 Београд
Information Center
Studentski trg 1, 11000 Belgrade
Математички факултет
Студентски трг 16, 11000 Београд
Faculty of Mathematics
Studentski trg 16, 11000 Belgrade
Машински факултет
Краљице Марије 16, 11120 Београд
Faculty of Mechanical Engineering
Kraljice Marije 16, 11120 Belgrade
Медицински факултет
Др Суботића 8, 11 000 Београд
School of Medicine
Dr Subotica 8, 11000 Belgrade
Пољопривредни факултет
Немањина 6, 11080 Земун, Београд
Faculty of Agriculture
Nemanjina 6, 11080, Zemun, Belgrade
Правни факултет
Булевар краља Александра 67,
11000 Београд
Faculty of Law
Bulevar kralja Aleksandra 67,
11000 Belgrade
Православни богословски
факултет
Мије Ковачевића 11Б, 11060 Београд
Faculty of Orthodox Theology
Mije Kovacevica 11B, 11060 Belgrade
Рачунарски центар
Кумановска 7, 11060 Београд
Computer Center
Kumanovska 7, 11060 Belgrade
Рударско-геолошки факултет
Ђушина 7, 11000 Београд
Faculty of Mining and Geology
Djusina 7, 11000 Belgrade
Саобраћајни факултет
Војводе Степе 305, 11010 Београд
Faculty of Transport and Тraffic
Engineering
Vojvode Stepe 305,11010 Belgrade
Стоматолошки факултет
Др Суботића 8, 11000 Београд
Faculty of Dental Medicine
Dr Subotica 8, 11000 Belgrade
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
Technical Faculty in Bor
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Вor
Технолошко-металуршки
факултет
Карнегијева 4, 11120 Београд
Faculty of Technology and Metallurgy
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade
Универзитетска библиотека
"Светозар Марковић"
Булевар краља Александра 71,
11120 Београд
University Library "Svetozar Marković"
Bulevar kralja Aleksandra 71,
11120 Belgrade
Универзитет у Београду
Студентски трг 1, 11000 Београд
University of Belgrade
Studentski trg 1, 11000 Belgrade
Учитељски факултет
Краљице Наталије 43, 11000 Београд
Teacher Training Faculty
Kraljice Natalije 43, 11000 Belgrade
Факултет безбедности
Господара Вучића 50, 11040 Београд
Faculty of Security Studies
Gospodara Vucica 50, 11040 Belgrade
Факултет ветеринарске
медицине
Булевар ослобођења бр. 18,
11000 Београд
Faculty of Veterinary Medicine
Bulevar oslobodjenja 18,
11000 Belgrade
Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију
Виског Стевана 2, 11000 Београд
Faculty of Special Education and
Rehabilitation
Visokog Stevana 2, 11000 Belgrade
Факултет за физичку хемију
Студентски трг 12-16, 11158 Београд
Faculty of Physical Chemistry
Studentski trg 12-16, 11158 Belgrade
Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
Faculty of Organizational Sciences
Jove Ilica 154, 11000 Belgrade
Факултет политичких наука
Јове Илића 165, 11040 Београд
Faculty of Political Sciences
Jove Ilica 165, 11040 Belgrade
Факултет спорта и физичког
васпитања
Благоја Паровића 156, 11030 Београд
Faculty of Sport and Physical
Education
Blagoja Parovica 156, 11030 Belgrade
Фармацеутски факултет
Војводе Степе 450, 11221 Београд
Faculty of Pharmacy
Vojvode Stepe 450, 11221 Belgrade
Физички факултет
Студентски трг 12, 11000 Београд
Faculty of Physics
Studentski trg 12, 11000 Belgrade
Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, 11000 Београд
Faculty of Philosophy
Cika Ljubina 18-20, 11000 Belgrade
Филолошки факултет
Студентски трг 3, 11000 Београд
Faculty of Philology
Studentski trg 3, 11000 Belgrade
Хемијски факултет
Студентски трг 12-16, 11000 Београд
Faculty of Chemistry
Studentski trg 12-16, 11000 Belgrade
Центар за развој каријере и
саветовање студената
Студентски трг 1, 11000 Београд
Center for Career Development
Studentski trg 1, 11000 Belgrade
Центар за стратешки менаџмент
и стратешко планирање
Студентски трг 1, 11000 Београд
Center for Strategic Management
Studentski trg 1, 11000 Belgrade
Центар за студенте са
хендикепом
Булевар краља Александра 71,
11120 Београд
Center for Students with Disabilities
Bulevar kralja Aleksandra 71, 11120
Belgrade
Шумарски факултет
Кнеза Вишеслава 1, 11000 Београд
Faculty of Forestry
Kneza Viseslava 1, 11000 Belgrade
Download

Примери тачних афилијација за чланице Универзитета на