11/07/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış ve 11/01/2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Çerçeve kanunla sadece sistemin genel ilkeleri
belirlenmiş olup, ürünlere ilişkin mevzuatın
hazırlanması ve uygulanması, kendi mevzuatlarıyla
o alanda yetkili kuruluşlara düşmektedir. Söz
konusu Kanun yetkili kuruluşların mevcut yetki
alanlarında yeni bir düzenleme yapmamaktadır.
 (Örneğin “Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa
Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” 25.06.2007 tarih ve 26563 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır)




Ürünlerin piyasaya arz koşullarını,
Üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini,
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış
Kuruluşların çalışma usul ve esaslarını,
Piyasa gözetimi ve denetiminin ana kurallarını
düzenlemektedir.
Ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve
dağıtıcıların yükümlülüklerini, piyasa gözetimi ve
denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,
toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak
yapılacak bildirimleri kapsar.
TANIMLAR, KAVRAMLAR
Piyasa gözetimi ve denetimi; Yetkili kuruluşlar tarafından ürünün
piyasaya arzı ve dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken
ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediği,
güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denettirilmesidir.
Güvenli ürün; İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki
yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından
asgari güvenliği sağlayan üründür.
Mevzuatına uygun ürün ‘güvenli’ kabul edilir.
Sorumluluk; mevzuata uygun ve güvenli ürünleri piyasaya arz
etme sorumluluğu üretici (üreticinin tespit edilemediği yerlerde
dağıtıcı) ve ithalatçıdadır. PGD bu sorumluluğun kontrol
edilmesidir.
Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere,
özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili
terminoloji,
sembol,
ambalajlama,
işaretleme,
etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri
hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması
zorunlu olan her türlü düzenlemedir.
Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya
bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan
faaliyet.
Devletin
-Sorumluluğu
-
Üreticinin
Sorumluluğu
Dağıtıcı
Sorumluluğu



Ürünlerin, tüketiciler ve risk altındaki diğer varlıklar
açısından azami güvenlik sağlayacak şekilde
üretilmesi için gereken mevzuatı hazırlar.
Ürünlerin test, muayene ve belgelendirmesini
yapacak olan kuruluşlarını görevlendirir.
Piyasadaki ürünlerin mevzuata uygun ve güvenli
olup olmadığını denetler.
Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne
adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini
koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan
gerçek veya tüzel kişidir. Üreticinin Türkiye dışında
olması halinde ithalatçıdır.
-Üretici piyasaya mutlaka güvenli ürün arz etmek
zorundadır.
-Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün
kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya
ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik
düzenlemeye
uygunluktan
kaynaklandığını
ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.
Üretici ürünün mevzuata uygunluğunu bir uygunluk
değerlendirme kuruluşuna test ettirmek suretiyle doğrular
ancak ürün güvensiz çıkarsa yine de nihai sorumlu
üreticidir.
Ürünün güvensiz tespit edilmesi durumunda ürünün
taşıdığı güvensizlik unsurlarından haberdar edilmesi
yükümlülüğü üreticiye aittir.
Bu çerçevede üretici basın yayın organlarında güvensiz
ürün
ürettiğini
ilan
etmek
durumundadır.
Ayrıca
gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler
alarak test etmek, şikayetleri soruşturmak ve yapılan
denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri
önlemek amacı ile güvensiz bulunan ürünlerin piyasadan
toplatılması, güvensizliklerinin giderilmesi ve gerekiyorsa
imha edilmeleri üretici sorumluluğundadır.
Dağıtıcı güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya
arz edemez.
Yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde üreticinin
veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen
dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir.
- Piyasa gözetimi ve denetimi, ilgili teknik düzenlemelerde
ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin
yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
yapılır.
- Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminde, ürüne
ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan
test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının
imkanlarından yararlanabilirler. Ancak, piyasa gözetimi ve
denetiminde nihai karar yetkili kuruluşlara aittir.
-Piyasa gözetimi ve denetiminde test, muayene ve/veya
belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanılması
ve ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, test
ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından ödenir.
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN FAYDALARI
Piyasaya sunulan yerli ve ithal ürünlerin güvenli ve kaliteli
olmasını sağlayarak;
• Tüketicinin can ve mal güvenliğini, halk sağlığını ve
güvenliğini temin eder.
• Piyasanın sağlıklı işleyişini sağlar, piyasaya olan güveni
pekiştirir.
• Herkesin mevzuata uymasını sağlayarak yerli ve ithal
ürünler arasında haksız rekabeti önler.
• Ürünlerin evrak ve dosyalarını inceleyerek kayıt-dışı ile
mücadeleye destek verir.
• İhraç edilen ürünlerin daha kaliteli ve güvenli olmasını
sağlayarak
yurtdışındaki
Türk
malı
imajının
geliştirilmesine katkıda bulunur.
• Halkın yaşam kalitesini arttırır, piyasayı disipline eder,
makro ekonomik hedeflere hizmet eder.
PGD’NİN AŞAMALARI
Denetmen tarafından ürünün el ve gözle muayenesi
Ambalaj, işaret, etiket kontrolü
Belge ve teknik dosya kontrolü (test sertifikalarının
incelenmesi)
Numune alımı ve laboratuvar analizi
Riskli bulunan ürüne uyarı, para cezası, malın piyasaya
arzının yasaklanması, toplatılması, imhası veya düzeltici
önlem uygulanması
Ürünlerle ilgili bilgilerin risk altındaki kişilere duyurulması
İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa
dahi, bir ürünün güvenli olmadığına dair kesin
belirtilerin bulunması halinde, bu ürünün piyasaya arzı,
kontrol yapılıncaya kadar yetkili kuruluşça geçici
olarak durdurulur.
Kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi
halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, yetkili
kuruluş;
 Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,
 Piyasaya
arz
edilmiş
olan
ürünlerin
piyasadan
toplatılmasını,
 Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu
durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da
tamamen bertaraf edilmesini,
 (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen önlemler hakkında
gerekli bilgilerin, masrafları üreticiden karşılanmak üzere,
ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke
genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı
suretiyle, risk altındaki kişilere duyurulmasını sağlar.
Piyasaya arz etmiş olduğumuz …….marka, …….isimli ve
…….seri nolu biyosidal üründe aktif madde miktarı
etikette belirtilen aktif madde miktarından daha düşük
bulunmuştur.
Bu ürünü satın almış olan kamu kurum, kuruluş ve
tüketicilerin 30 gün içerisinde aldıkları yere iade etmeleri
gerekmektedir.
Firma adı ve adresi:………..
Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlar hakkında
yapılan fiile göre idari para cezası verilir.
31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA
Sayı : 29222 (Mükerrer)
Resmî Gazete
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI
VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ
PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/13)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)’nde tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan %
10,11 (on virgül on bir) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2015 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen
yeni değerleri aşağıdaki gibidir:
4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin;
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı
Alt Limit
Üst Limit
3.350 TL
8.381 TL
16.765 TL
41.918 TL
3.350 TL
8.381 TL
3.350 TL
8.381 TL
1.673 TL
4.188 TL
8.381 TL
20.957 TL
41.918 TL
104.800 TL
8.381 TL
20.957 TL
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı
TEŞEKKÜRLER
Download

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve