1_ _ ----''- '- - '- - - '- - - -' -
_
TÉMA Alternativní pohon na LPG
LPGvCR
natankujete
na vice než
900místech,
cenysi proti
natura/u
trvale drží
poloviční
úroveň
Soumrak továrního LPG?
V době, kdy litr naturalu atakoval 40 Kč, nacházeli lidé spásu v pohonu na zkapalněný propan-butan (lPG). Dnes se pomyslné cenové nůžky opět zavírají, navíc čím dál víc nových aut není schopno
garantovaně spalovat lPG. Je ..gas" opravdu na ústupu?
_
" Máme tady posledních t řic et
legacy na LPG - a další nebudou,"
vitá nás
při
predávání testovacího
subaru PR manažer české ho dovozce Zde ně k Zikmun d. Japonsko
se zkrátka rozhodlo nepokračova t
v
souběžné výrobě
dvou verzí mo-
toru ijeden klasický, druhý upravený s tvrzenými sedly ven t il ů určený
pro p řestavbu na LPGI jak u nového
cvoulitru, tak většího 2,5 I. Škoda.
" I standardní mo tor by dál zvládl
provoz na plyn, jenže u něj nejsm e
schopni garantovat úplnou spolehlivost po celou dob u záruky. Takže
bohužel... " Subaru to ale
stejně
moc bo let nebude , prodeje LPG
32 Auto Tip 01/13. www.aulolip.auto.Cl
prog ramu v Cesku klesají a 18 %
podíl 12007 - 176 vozů) se smrskl
na lo ň s ká 3 % 120 aul) .
Ani Škodovka už s tovární instalací LPG nepočítá ,
pře sto ž e
u octavie
lu. který teoreticky mohl zaujmout
mnohem víc lidí, než tomu ve sku-
nechá. tady setrvá ní v nabídce nic
nebrání a uvažuje se o rozšíře n í
tečn osti bylo . Kdo
Octa vi ř Combi za
po rtfol ia dalším i m ode ly. Sestnáctistovka poho n na LPG v pohodě
zvládá a na zhruba 10% snížení výkonu u ní nikdo z typ ických kupců
nežehrá , Importér samoz ře irn ě p0-
by nechtěl jezdit
1,50 Kč na kilo-
metr? Škoda se ale spíš so ustř ed í
"
Smodelovým rokem 2013 unás LPG končí.
Unových motoru nejsme schopni garantovat bezproblémový
provoz po celou dobu záruky., ,
Zd e n ě k Zikmu nd. Subaru CR
ji nabízela od roku 2009. V ceníku
však od fíjna 2012 nefiguruje z n ě­
kolika d ůvod ů : končící dvouvsnt il
1.6 MPI, stabšl zájem zá ka z n ík ů
a marketingové
u poz ad ě n l
mode-
skytuje na systém záruku ve stejném rozsahu jako u zbytku auta.
tedy 3 roky/1 00 000 km, jen musí-
te
počíta t
se zvýšenými servisními
náklady (revize ústroji. častější se-
na CNG verzi minivozu Citigo
ři zov á n' v e nt i lů)
a periodickou vý-
a do t řet í generace octavie s LPG
opravdu n epočítá .
mě n o u součásti
plynového poho nu
Zato Mitsubishi si verzi LPG
u svého crossoveru ASX zatím po-
(filtr LPG.. .J.
Další alternativy p ředstavuj í znač­
ky Seat, nabízející originální LPG
Tankovánípropan-butanuje složitěj­
ší. Když jste proškolení. může te ho
provádět sami. Při u vo lňo ván í pistole může část palivauniknout ven!
Originální zástavby mají plnicí hrdlo
pod víčkem nádrže, k napojení hubice
slouží redukce - pozor. není u všech aut
stejná!
VYPLATí SE?
• Obecně platl, že se plynová přestavba vrátipo ujet ř n e j m é ně tolika kilome trů . kolik sama
stála: dáte-Ii za modifikaci na lPG 30000 Kč , investice se za čne vyplácet po 30 000km,
zpravidla to ale bývá o něco pozděj i. Pro zjištěn í přesného čísla použijte vzorec:
cena-přestavby
- -- - - -
rozdíl n áklad ů na 1 km
=
h ran_ce
'
renta b I"l"_tv (k m )
Mítsubishi ASX 1.6 MIVEC stojí v plynové verzi o 31 900 Kč víc. Provozní náklady jsou
o 0,79 Kčlkm nižši než u verze nabenzin (1 benzinový kmsloji 2,07 Kf. plynový pak 1,28 Kč
- uvažujeme spotřebu benzinu 5,91/100 km (tová rnf] a LPG pak 7,6 V100 km (změřeno u )) .
Z rovnicevyjde. že musite urazit minimálně 40 380km, aby seLPG provoz začal rentovat.
_
_
Klasický
manuál
-_._-'- ..-... _----.... _ .- --------....---_-.......-._-. -
.....
Systém
::.=-.:...-
LPG rná
svoji
vlastní
servisní
knížku
...
dop lňuje
návod
k obsluze
plynového
zařízeni
..-..
Ze zákonamusí být vozy na LPGoznačeny předepsanou nálepkou. Bez ní se
dopouštíte přestupku ohodnoceného
pokutouaž 2000 Kč,
• Paliva ajejich podU
na skladbě nových
•
aut vCR
1-11/2012
VEZMETE VPOTAZ!
Než se rozhodnete pro koupi vozu přestavě­
ného nalPG, měli byste si uvědomil několik
specifik:
>- Omezení p ři parkování: zákazové značky
v podzemních garážích se slabým odvě­
trávánim či absenci detektorů plynu (vlcenáklady si každý developer rozmysli)
vám mohou překazit plány. Jde jen o to,
zdali máte to srdce senad zákaz povznést
a prostě ho porušiL
>- Obl u n ěj š í tankováni: pokud nejste
proškoleni (u prodejce plynu) , měla by
vám asistovat obsluha, která nemust
mít zrovna čas ani chuř. Samotný proces uvolňování tankovací hubice je pro
do Ibizy 1.6 1159 kW (+43 000 Kč
proti srovnatelné 1.4 16V/63 kW).
Hyundai s modelem i30 1.411 .6
(+29990 Kč) nebo Fiat (500. Panda
Classic, Punto, Linea, Sedici, Bravo,
Oubo, Fiorino. DobI6).
•••
Výrobci dávají v době úspor
od továrních vestaveb LPG ruce
pryč .
s oustřed í se maximálně
na CNG (Compressed Natural Gas
otrlé, tlak v potrubí může nep řflemně
.joukncut" ven a hrozí nebezpeč í úniku
hořlaviny.
>- Sn llený výkon: vozy s pohonem na LPG
vykazují proti benzinu pokles výkonu v řádu 10 %. Na druhou stranu kdo
uvažuje o l PG, tomu nejde o sprinty
nasemaforech. ale šetřen í nákladů . A při
defenzivní jlzdě nižšl potenciál motoru
vlastně
nepozna.
>- Zmenšený zavazadelník: válcovou nádrž známou ze žiguliků a favo ritů , kde
zabírala místo v zavazadelniku, si už mů­
žete naštěst í odpustit a použit toroidní
rezervoár zasazený doprostoru náhradní-
LPG
• Liquified Petroleum Gas = zkapalně ­
ný pmpan-butan (v po m ěru 60:40 nebo
40:60 podle ročního obdobQ. LPG vzniká
jako směs zkapa lněných p lynů při rafinaci
ropy nebo metanu. Zkapalněnim a zchlazením se objem zmenšuje až 260krát. Je
těžší nežvzduch, atakse při únikuhrcmadi u země . Proto se vozidlům naLPG zakazuje vjezd do většiny podzemních garáží
(bez účinné ventilace).
>-
ho kola. Pokud jevšak vůz homologován
s rezervou. budete ji muset sebou stejně
vozit. V opačném případě můžete použit
lepicí sadu .
Dodržujte servis: plynový aparát potře­
buje servis, obvykle každých rok, k běžné
prohlidce si tak připočtěte asi 500 Kč.
Po 60
000 kilometrech by se
měl repasovat reduktor včetně ztvrdlých membrán, interval serízenf ventilů
se rovněž zkracuje. Nádrž také není
věčná . mění se každých deset let spolu
s viceúčelovým ventilem a plynotěsnou
schránou - při koupi ojetiny to mějte
napaměti!
ooo-ao
= stlače ný zemní plyn) anebo svůj
program alternativních paliv smě­
řují hybridní č i elektr ickou cestou.
Vám tak zbývá sáhnout po zbytcich
ve skladech (Subaru, Škodal nebo
si vybrat z ceniků zna ček Mitsubishi (a Seatu , Hyundaie. Fiatu...L
které tovární LPG stále drží v oficiálních nabídkách. Co z plynového portfolia nejlépe zvolit ? Napoví
srovnávací test na následujících
č ty ře c h stranách. L. Hli snikovský
,:!'e ~
49'<!l' ~.'\: <;:).
' 1,7 % po h on ů specifikováno jako .Ostatní"
Robin Babický,
technický ředitel
M MotorsCZ
S jakými servisními úkony semusí u ASX
na l PG poč ítat ?
U LPGje ze zákona p ředepsána ročni prohlídka. Po 40000kmse seřizuje vůle vent ilů . každých 20000 kmse mění filtr LPG.
Kdeprobíhá montáž zařízen í l PG?
P řestavba nalPG je od renomované firmy
t ovato, zastoupené českým dovozcem
Auto Gas Centrum . Instalace pak probíhá
v jednotlivých dealerstvích Milsubishi,
a to personálem proško!eným pro montáž
a revize l PG .
Zachováte lPG i do budoucna?
Ano, model ASX budeme nadále nabízet
a uvažujeme o dalšich typech. V tuto chvíli
jsme schopni realizovat p řestavbu j do vozidel Mitsubishi, kterájsou jižv provozu.
www.aulolip.aulo.cz• Auto Tip 01 /13 33
SROVNÁVACí TEST Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC LPG vs. Subaru Legacy Kombi 2.5i linE
V'
_
Na p řed choz í dvou stran ě jsme si objasnili,
jak je to s LPG ob ec n ě. a nyn í jdeme do kon -
krétní praxe. Mám e rodinu a chceme š etřit .
Nafta nám ale nevoní a nechce se nám za po-
az
řřze ní dieselového auta dávat zbyteč né t isíce
navíc. M odelový p ř ík lad m ů že vyú stit ve tři testova né alternat ivy.
co NABÍZEJí
Škoda Octavia Comb i: samo zřejmá č eská
obřím zavazadelníkem, osvěd­
č eno u technikou, snadnou obsluhou. levným
servise m a kombinací pohodli i jistých jízdních
vlast ností. Ale ta ké staré zboží, kt eré od února
rodinná volba s
vytěs ní
tletl ge nerace. U ni už se s LPG nepo-
pohocln ěiš! a jistěj~i
Suba ru Lega cy Kom bi: ideál pro rnejetnějš í
řsjnšm ekrv, co si potrpí na pohon všech kol.
vážíto však cenový rozdíl?
témě'
dvojnásobnou cenu proti octavii do-
es s e
Srovnání malého SUV vedle kombi nižší střední a střední třídy sice
nemusí dávat na první pohled smysl. jenže společné jmenovatele
má tahle různorodá trojice hned dva: pohon na lPG a rodinu.
čitá.
Za
,
jizdu nebo delš ř záruku . Vy-
Mitsubishi ASX: kompaktni SUV se libi hlavženám - připadaj í si v něm be zpečně a íépe
ně
z něj vidí, důchodcům se do něj zase snadno
nastu puje . v šechov pak uspokojují schopný zavazadelník. prijemné jízdni vlastnosti nebo jednoduchá mechanika nehrozící poruchami - diky
sta net e m nohem lep ši techniku (4x4. ploch ý
motor.
bez e s t up ň ov á
p řevod ov ka
Lineartron ic ... l. pros t orn ěj š í kabinu.
O vě kombi a jedno SUV:Mitsubishi ASX
na LPGzůstává na rozdíl od škodov·
kya subaru II nabídce ; pro modelový
rok 2013. OctavU či legacy seženete
maximálně někde II dealerských
skladech.
Pro LPG dostal
motor 1.6 MPI tvf· Si
zenásedla ventilů,
~.
pístovou skupinu
z vene E85, stejně
jako odolnější plastové díly a těsnění
a sání přizpůso ­
bené vstřikování
plynu (připojo va ­
cími hrdly), Nový •
je kabelovýsvazek
a řídiCÍ jednotka
LPG.
34 Auto Tip 01 /13 . www.aulolip.auto.cz
Plynové alternativy oblíbených rodinných aut
I
. ,
na ves
LPG
artronic LPG vs. Škoda Dctavia Combi 1.8 MPI LPG
ní zůst ává pohon na LPG
II
nabídce importéra
Mitsubishi i pro rok 2013.
JAK JEZDí
Trojice se chová vlastně úplně stejně jako
klasická auta na benzin. Na něj zároveň probíhá
starta prvních pár kilometrů. poté systém automaticky plepne na LPG - kvůli ochraně palivové
pumpy a injektorů . Dnešní systémy vstřikován í
zkapalněného plynu znatelně zlepšily vlastnosti
vozů na LPG, což byl přlpad i našich tli aut.
Nejpropracovaněji
vícebodové
zkapalněný
funguje subaru, využívající
plynu LPi - distribuuje
plyn do sacího potrubí, umožňuje
vstřikován í
plesné dávkováni a netrpí zpětnými zášlehy.
Zážehový čtylválcový boxer velké kubatury
2,5 litru je sám o sebě houževnatý pohon, tím
spíš když ho Japonci vyrábějí v odolnější verzi
s tvrzenými ventilovými sedly a dalšími úpravami pro pohon na LPG. Samotná jizda pak
probíhá velmi kultivovaně. protiběžné písty
z principu eliminuji vibrace a jako bonus vám
přidaj í Hporsche-sound
při vytáčení. Přes­
tože se 229 newtonmetrů dosahuje až ve
H
40oo/min, už nad volnoběhem má objemný
pohon sny dost a jeho rychlým reakcim pomáhá
bezestupňováp řevodovka. Najejífunkci si musíte zvyknout, ale pokud patřlte k defenzivnějším
[ezdc ům ,
bude se vám charakteristika variátoru
líbit. Plynulé tempo = nízké otáčky, dálničních
130 kmih tak znamená jen 220 0/mi n a legacy
pf! uvolněném stylu "žere" snesitelných 8,2 litru plynu na 100 km . Tolik ukázal palubn í počítač
(nerozlišuje benzin
či
plyn, ale prostě to. CO pro-
do vstřikovač ů - v našem přřpadě LPGI.
než jsme sjeli na okresku, kde se pIi dodržováteče
ni rychlostních limitů podařilo konzumaci snížit
na 7.6 litru, aby se celkový průměr Z denního
testování ustálil na 7,9 Vloo km . Tedy méně,
než udává výrobce v kombinovaném cyklu!
O dynamiku se netfeba strachovat, přesné
měřenl akcelerace na benzin/lPG vykázalo ani
ne sekundové zhoršeni, pružnost také rapidněji
neklesla. Samotné jízdní vlastnosti patři k tomu
nejlepšřrnu,
co můžete v dané tlidě koupit, tak-
že proti octavii
či
ASX hrálo subaru extraligu.
dovolilo ladičům použit poddajné
tlumiče, které se podepsaly pod neskonalým
Nizké
těžiště
komfortem jízdy. Pohon 4x4 zde sice není realizován symetricky přes mezinápravový diferenciál LSD s omezenou svorností (ten majíjen
verze s manuální převodovkou), nicmé ně aktivní dělení sily (provedení s bezestupňovým ~
Velký boxer s tovární úpravoutvrzených ventilových
sedel snáší pohon
na LPG bezvadn ě.
Vstřiko vání plynu
do sání od tradiční
holandské firm y
___
~......-r-r" ..j"
" '"
VisU. (od 1967/
funguje skvěle
a podepisuje se
podzamenitou
sp otřeb u paliva.
S."l
tt,......,
www.autotip.autO.Cl .AuIOTip 01/13 35
SROVNÁVACí TEST Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC LPG vs. Subaru Legacy Kombi 2.5i linE
Vextrémuse ASXovládá přesně a chová čitelně. Chválíme dobře naladěn é tlumiče, pohodlí neutrp ělo.
Skoda jen vyšší vnitřní hlučnosti.
•
Verze LPG
nepřišla
o sten-
darda; sten-slopAS&G
Přepínání plynu
by si zasloužilo
větší a hodnot·
nější tla čítko,
ještě víc ale
Hezkému interiéru s pohodlnými se dadly škodí la cinější
plasty. odbyté detaily a v testovaném voze vrzání
od panelujinak schopného audiosystému
lineartronikem) zde funguje a nahrává
úspornosti. V poc tivě smontovaném
interiéru se bydlí parádně , vzadu pak
poznáte. že tolik místa jako v superbu vlas tně ani nepotfebujete, a zavezadelnik pobere 526 litrů .
O 206 mil imetrů kratší Octavia
Combi však spolkne ješ tě o 54 litrů
víc a praktičtějš í ..díra" s rovnými
boky, háčky, síťkami a samonavijecí Kromě žluté zákonné
roletou pat ř í k hlavním benefi tům nálepky prozradí octaškodovky, Octavia II se ani po ne- vii LPGzelené .JČko ·
vadí nepřesný
ukazatel stavu
LPG
Vprostoru rezervního kola leží toroidnírezervoár
na 53 litrů zkap a lněného plynu
celých deviti letech služby nemusi
stydě t za interiér, byt už v d il čic h
ohíedech (sedadla, prostor na příč)
ke špičce ne pa tří . S nejlepšími se
však stále m ů že m ě ři t kultivovaností
jízdy a utlumením hluku. Za zenit se
ale už dávno dostala dvouventilová
šestn áctistovka , která se znásilňo­
vaná emisními normami postupně
propadala pod průměr, až zazpívala
svoji labutí p íseň v plynové verzi.
Nijak světoborných 75 kW se pro-
vozem na LPG sniží na 72 kW, takže absolutní
dynamika se i s poloprázdným vozem dostává
na ú roveň t řlvářcov é fabie . Na plyn motor rea-
guje podobn ě ospale jako na benzin, a přestože
se mu krátké ptevody snaži pomáhat, rozhýbat
octavii dá 138 newtonmetrům získaným vytočením na 3800/min práci. Po dálnici kombi sviští celkem relaxovaně a udržet rychlost neč iní
díky
skvělé
aerodynamice problém, jenže spoletí vzhůru : 9,3 I na 100 km je dost a ani
okreskových 7,5 litru nedává d ů vod k nadšeni.
Výsledných 8.4 I na 100 km po celodenním ~
třeba
Výhra velkého a technicky propra·
covanéhosubaruse dala čekat
překvapilo ale Mitsubishi ASXporazilo Skodu Octavia Combi!
36 Auto Tip 01/13 . www.autotip.auto.cz
LPG
artronic LPG vs. Škoda Octavia Combi 1.8 MPI LPG
I ,
Pohodlí i jistota na íimiíu: II za táčkách se plynové [egaey
, I •
vyžívá.nádrž II zBvazade/niku ještě vylepšuje už tak dobré vyvážen; a odladění podvozku dovolujevelmi vysoké
tempo
To vární zástavby majf výhodu hrdlaplynové nádržepod
s lím benzínovým
Vprostoru
společným víčkem
Přepínání benzin/lPG
funguje po stisku tlačítka. pohonyindikuji
I
různé
barvysymbolu.
Ukazatel zásoby paliva
je celkem přesnÝ.
rezervy Irů­
nítoroidni
nádri na 61
litrů LPG.
ve spojeni
s 65/;1,01l0u
benzinovou
nemusíte
tankovat až
~ 1595km!
Prostorná kabina s pohodlnými sedadly láká k dlouhým
Rozllor 2,75 m zaručuje velkorysou prostornost líbí se též
cestovní komfort
cestám, vadí snad jen až příliš strohá architektura.
Bohatá výbava odpovídá cenovce.
Mezi kuželkami trochu topornější, jinak ale pohodlná
a hla vně kultivovanáa tichá - ještě po devíti letech
výroby patří jízda k nadprůměru
Octavia ctí detaily
a LPG status komunikuje přes MFD.
Nechybí ani originální
ručičko vý ukazatel
stavu plynu v nádrži!
Jádná dodatečná
pohony
v ocíevii oríginálním tlačítkem
integrovaným
do stře dové h o
panelu
zařízení přepín áte
Interiér stále boduje sk vělými plasty, zpracováním. povedeným volantem a funkčností, s místem
napříč to už taková sláva není
www.aulolip.auto.cz .Auto Tip 01 /13 37
SROVNÁVACí TEST Mitsubishi ASI 1.8 MIVEC LPG vs. Subaru Legacy Kombi 2.5i Line
TECHNICKÉ ÚDAJE
Motor
ZdvihO ' ob"em
V'ken kW/min
Točivý moment N.mlmln
Pohán ěná kola
Převod ovka
Vnní rozměr mm
Rozvor mm
Pneumati
Typ plášlů
Brzd vpředu
Brzd vzadu
Palivová nádrž
Po hotovo smjužíte čn á
Mltsoblshl ASX
R4 , benzin. OOHC
1590 cmJ
86/6000
154/4000
Brzd ěn ' In e brzd ě n' přívěs
Servisní interval
Ne "v ětšf chlast
Z chleníO·l 00 kmJh
Spotře ba
na 100 km
V<robofzávod
Základní cena
CENY A VYBAVENI
Verze
Sobaru Legacy Kombi
B4, benzin. SDHC
2457 cm!
123156{)0
I
všechna
5 MT
4295 x 1770 x 1625
2670
215/60 R17
Hankook Winter i "cept evo
CVl
7515600
14813800
řednl
5 MT
4569 x 1769 x 1463
2578
205155 R 16
4775 , 1780 x 1535
2750
21 5/50 R 17
Nokian WR A3
kotoučové chlazené
chlazené
Skoda Oetavla Combl
R4 , benzin. DHe
1595 cm'
229/4000
p ředn í
kotou č ové
hmotnost
I
ContiWinterConlact TS 830
kotoučové
chlazené
ko to u čové
kotoučové
kot ou č ov ě
63 I benzin + 53 I l PG
1315/555 kg
1200/670kg
20000 kmil rek
183kmih
65 I benzin + 61 J lPG
1507/523 kg
180on35 k
15 000 kmi1 rok
205 kmih
10,3 s
8.1 1
55 J benzin + 44 I LPG
11.4 s
5.91
Okazaki, Japonsko
39D000 Kč
Mllsoblshl ASX
Gunma, Japonsko
769 ODD K č
I
1.6 MIVEC 2WOInfurm
390000 K č
31900 Kč
6
S
Základní cena
Přestavba naLPG
Airbag
Stab ilizační s stém
Centrální zamykáni
Sobaru Legacy Kombi I
2.5Lineartronic Active
769 DDDKč
51 600 Kč
S
Litá 16" kola
s
Klimatizace
Tem omal
S
s šši Obavou
RádiO s CO a mp3
Metaliza
Výslednácena
Mí 'bavou
UverzeLPG nelze z důvodu do datečn é nádrže
uplatnit rozšiřujíc; sadu zavazadelniku, takže objem
zůstá vá jen na 442 /itrech
1270/660 kg
1200/600 kg
variabHní12 roky
188kmih
12.9 s
7.1 1
MladáBoleslav, CR
3589 00 K č
Skoda Ocla,laCombl
lPG1.6 MPI Active*
358 9DDKč ·
36000 Kč
6
6
S
S
S
S
S 17'
S
S
S
S
14 000 Kč
435 9DDKč
S
16700 Kč
35300 Kč
11 100 Kč
8400 K č
12 500 Kč
820600 Kč
478900 Kč "
S· Stardaldně, N· Nedodává se. "OfICiálníprodej skont:il · nyli' jendop"cdci 5kl.ldov1ch VOlil u dl>..il1eriJ
". I
Celková
Proti korozi
3 rok 1100000 km
12 let
VNITftNI RDZM~RY
Sířka v ramenech vředu
Siřka v loktech vp ře d u
Šiřka v ramenech vzadu
Sířka v loktech vzadu
Průměr volantu
Výška sedáku vpředu maxJmin.
V' ška sedáku vzadu
Místo pře d koleny vzadu ideálu
Místo vzadu max/ min.
V'ška nad hlavou vpředu ·
V'ška nad hlavou vzadu'
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Ilhiem
Hloubka
S ířka mezi odběh maxJmin.
Ne 'větší ložná délka
V'škanakládací hran od země
V'škapod klopenou zádi
• I
3 ro 11QOOOOkm
12 1'1
Mitsublshl ASX
132Dmm
1470 mm
1295 mm
1495mm
370 mm
6401590 mm
620 mm
10 mm
390/175mm
60 mm
Omm
I
Mltsoblshl ASX
0,44211 219 m'
805 mm
136011 010 mm
475mm
1820 mm
740 mm
1840 mm
I
,.
Dálnice-lna 100 kml
Okreska lna 100 km)
Průměr (na 100 km\
38 Aulo Tip 01/13. www.aulolip.aulo.Cl
Sobaru Legacy Kombi
1315 mm
1500 mm
1520 mm
1490 mm
370 mm
510/445 mm
500 mm
100 mm
440/180 mm
95mm
55 mm
I
Sobaro Legacy Kombi
0,526/1,726 mJ
1035 mm
160011 090 mm
440 mm
1775 mm
575 mm
2185 mm
I
,
,.
8.31
6.81
7,6 1
2ro
12 1et
8.2 1
7.61
7,91
Skoda Octa,la Combl
1225 mm
1450mm
1430 mm
1430 mm
375 mm
530/460 mm
540 mm
35 mm
3601110 mm
50 mm
20 mm
Praktický zavazade/ník s háčky a siťkami nemá
konkurenci, objem580 litrů musí stačit každému
cestování znamenalo nejhorší hodno tu v testu,
doko nce o púl litr u pl evý šilo silnější a ro z mě r­
nějš í subaru s větš ími odpory pohonného ústrojí
(CVl + 4x41.
Naopak Mitsubishi ASX se ukázalo jako nejúspornějši "plyMk" : 7.6 litru LPG na 100 km
znamená, že jeden kilometr urazite (při ce ně
16.8 Kč/I) za zajímavých 1.30 Kč . Jen pětist up­
ňová p ře vod ov ka sice žene dálniční konzumaci
nad osmilitrovou m etu (130 kmih = 3400/minl,
nicmé ně mi moměstské komunikace dokážou
udržet s potřeb u pod sedmilitrovou hranici. Vyplatí se jet ekonomicky, plynové ASX totiž není
kdovij aký sprinte r a o ři přeojí ž dě nl vám vlažná
pružnost zabrnká na nervy. N al aděn í tlumič ů
ctí ideální komp rom is. kdy dokáže držet kola
na zemi, a p řito m príliš "nedupat" do relativně
t uhé karose rie, Bon usem je přesné rizení, malusem pak kostrbaté řazen í a pazvuky linoud se
od panelu rádia...
Skoda Ocla,laCombi
0,580/1,620mJ
1040 mm
119511025 mm
590 mm
21 30mm
630 mm
1870 mm
KOUK STOJí
". I
I
I
9.3 1
7.51
8,41
I
I
Skoca Oct avia Combi L PG se stažen ím z nabidky dostala m imo hru - už se neprodává
a narazit na ni můžete leda ve skladech většíc h
artronic LPG vs. Škoda Octavia Combi 1.8 MPI
"
I
::;
=>
::;
x
«
::;
Karoserie
Prostornostv p řed u
Prostornostvzadu
Pocit prostornosti
Zavazadelník
Užitečný náklad
Hmotnost p řív ě s u
Přeh lednost
Kvalita zpracováni
Funkčnost
Bezpe čn cstnt
vYbava
Mezi souč et
20
20
15
20
10
10
15
20
10
10
150
I II
18
10
10
14
7
5
13
10
8
7
102
17
20
12
18
6
7
10
17
9
7
123
1
15
8
20
9
4
I
15
Jízdní dynamika
Ovladatelnost
Elektronické systémy
Směrová stabilita
Agilita
('Uzení
Trakce
Stopový p růměr otáčeni
Brzdy
20
15
10
20
20
10
10
20
t2S
Mezi součet
7
110
Zrychlení
Pružnost
Největ š í rychlost
Kultura běhu motoru
TočivostIRea kce na plyn
P řevod ovka
v testu
Jizdní dosah
Spot řeba
Mezisoučet
15
20
5
15
10
20
30
10
125
6
6
3
9
6
10
20
9
69
10
8
4
14
8
15
17
10
86
4
10
3
10
2
13
14
6
62
Nástup do vozu
Pozice sedadel
Sedadla v p ře d u
Sedadla vzadu
Ovládání
Pérováni
Vnit ř"! hlu čn ost
Aerodynamický hluk
Komfortní výbava
Multi medialPři poj. (série)
Asiste n čn í systémy
Klimatizace
Mezi součet
dealerů.
š pa tn ě,
10
10
10
5
5
10
50
Pohotovostní hmotnost
Emise CO 2
Škcdliviny
Vnějš í hlu čnost
Ekologické technologie
Mezi součet
.@!:q1!6mttjt1n Em
Náklady
Základní cena
Z ůstat ková hodnota
5
15
20
10
10
25
10
15
15
10
5
10
150
11
14
7
6
14
3
13
15
8
7
23
8
13
13
9
3
8
123
Samotná cena 358 900 Kč ne zněl a
jenže v základní výbavě se přip í ácelo
i za takové samozfejmosti jako rádio či klimatizace. Cena za p ře stav b u ve výši 36 000 Kč
by se vám vrátila po ujet i 33 333 km : uvažujeme kilome trový rozdil n á k la d ů 1,08 Kč , protože s pot řeba benzinu (dle výrobce) čin ř 7,1 I
na 100 km a námi na mě řen á konzumaceplynu
pak 8,4 I na 100 km .
Za pře sta vbu Subaru Legacy sice dáte t u č­
ných 51 600 Kč , jenže levný plynový provoz,
kde jsme spo t ře b u na LPG naměřili dokonce
00.2 1/100 km nižší nežna nat urel, vám investici
dorovná po 34 172 kilome trech. Základní akčni
čás tka 769 000 Kč sice není z levného kraje,
dostáváte ale š pičkovou techniku s vrchovatou
výbavou a tř íl eto u zárukou .
Stejnou garanci (vztahuje se i na LPG ) nabízí
také Mi tsubishi ASX - s n ej levnějš i p řesta vbo u
na LPG za 31 900 Kč . Tento p ř íplatek je l evnějšim
provozem zaplacen po ujetí 40 380 kilom etrů průměrném u řidiči se tak M itsubishi ASX na LPG
vyplatí zhruba po dvou letech.
2e Subaru Legacy Kombi vy hrálo t est,
asi nikoho ne p ře kvap i - aby ne, když stojí po-
3
12
13
5
8
15
7
10
18
10
8
16
16
10
5
16
99
8
5
7
4
3
6
33
4
3
5
4
4
2
22
12
14
6
6
14
81
Mitsubishi ASX 450 bodů
• Kdo nespěchá . s plynovým ASX reprohloupí- získá ~jezd ivý" a relativně prostorný crossover. S pohonem na benzinllPG
ale v Cesku vůz nezfskáte jako 4x4.
Servis
Záruky
Palivo
Sériová výbava/Přípl atky
Mezisou čet
69
49
1.
2.
Výsledná cena v Kč
435900
Tři srovnávané vory jsme testovali
na stejné trase z Prahy do Hoškovic
u Mnichova Hradiště . na tamním letišti
.Jl.!.Cr{edli měření a cestou přes Mělnlk do-
MmENr
razili zpět do Prahy. Provoz
~ probíhal výhradně na LPG
64
3.
820600 4788900
969
1635
1098
POMĚR CENA/VÝKON
1.
3.
2.
I
0-60 kmih
0-100 kmih
0-130 kmih
Max. přetíženi li z chlení
Pružnost
60-100 kmih 4. st.
!fl
Brzdy zahřáté
ze 100kmih
Max. p řetížení
p ři zpomalení
Olát motoru
ři 130 kmih
Spotřeba y testu (na 100km)
Doiezd na plnou nádrž benzin + LPG
80-120 kmih 5. st.
22,9 s
0.46g
25,4 s
17,9 s
O,50g
11 .4 s
40,0 s 6·
51 ,1 m
43,1 m
Mitsubishi ASX
6.2s
III
0-60 kmih
0-100 kmih
0-130 kmih
Max. řelíieni řl z chlení
Pružnost
60-100 kmih 4, st.
Subaru Legacy Kombi
5,2 s
10,8 s
O,90g
3400/min 5°
7,61
1526km
Z chleni
!fl
(s marginálními přepnutími během startováni a m ěřen í dynamiky na benzin).
Spotřebu jsme kontrolovali palubním
počítačem - odečet spotřeby při octankování totiž není u LPG průkazný, nikdy
si nam ůžete být jisti,zdali jste natankovali
opravdu plnou nádrž plynu . Ostatnfvel iči·
ny jsme odečítali pomocf GPS měřiče Racelogic, délkové hodnoty pomocí metru .
Mitsubishi ASX
6.5 s
14,2 s
15.6 s
80-120 kmih 5. st.
13,7 s
21 ,9 s
0.47g
14,5 s
23,0 s
ma lu dvakrát tolik co ško dovk a nebo m itsubishi , M ode l ASX ale dokázal porazit domáci
best seller diky slušné výbav ě , pohodové jízd ě a praktickému zam ěře n t . Octavia si pak
'\
•
Cena za bod v Kč
"
-",'
\
• Oktávka je díky kufru. podvozku a ovladatelnosti stále ve fo r mě . ne však jako plynové auto- vysoká spotřeba a pod p rům ě r­
ná dynamika dnes nikoho neuhranou.
. .. .. .ElJII
UMlsTĚNI
-
škoda Oclavia Combi 436 bodů
5
12
3
2
6
12
9
100
Celkem
Z chlení
. '. -
-3.J
-
lIDI" MUM
30
20
10
5
10
15
10
Pojištění
Komfort
\4
10
6
14
13
7
I
11
82
Životní prostředí
Vnější rozměry
Pohon
I II
Subaru Legacy Kombi 502 bodů
• Japonská čtyřkolka je t řída a propracovaný holandský plyn ji na kráse neubírá naopak! Docela zamrzí, že si od letošního
roku LPG užnekoupíte.
l,OOg
2200/min 6°
7,9 I
1595 km
Skoda Octavia Combi
6,6 s
15,7 s
27,3 s
0,45
12,5 s
18,5 s
46,5 m
O,94g
4000/min 5°
8,41
1179 km
Subaru Legacy Kombi
4,9 s
10,3 s
Skoda Octavia Combi
17,1 s
0,51
10,8 s
25,3 s
0,45
12,3 s
38,5 s 6°
18,1 s
podře za l a vět ev
vysokou
6,3 s
14.5 s
•
s potře bo u ned uživýb ěhové­
vého motoru, jenže tahle prohra
ho vozu asi v Mladé Boleslavi niko ho trápit
nebude...
Libor Hlisnikovský
www.autotip.auto.cz • AutoTip 01/1 3 3 9
Download

Srovnávací test Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC LPG vs. Subaru Legacy