Образац ИППЗ
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:
СЕДИШТЕ:
ПИБ:
РАЗДЕО:
ПРОГРАМ БРОЈ:
ПРОЈЕКАТ БРОЈ:
НАЗИВ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ*:
БРОЈ РАЧУНА КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ*:
АДРЕСА:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ГЛАВА:
НАЗИВ:
НАЗИВ:
ЈББК:
ФУНКЦИЈА:
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМАЊИМА, РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА ПО ПРОЈЕКТНИМ И ПРОГРАМСКИМ ЗАЈМОВИМА
за период од __________ до __________201____. године
БРОЈ И НАЗИВ ЗАЈМА:
ЗАЈМОДАВАЦ:
СТАЊЕ ДУГА ПО ОСНОВУ ЗАЈМА НА ДАН 31.12.201__. ГОДИНЕ
СТАЊЕ ДУГА ПО ОСНОВУ ЗАЈМА НА ДАН __.__.201__. ГОДИНЕ
I ДЕО
ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОЈЕКТНИМ И ПРОГРАМСКИМ ЗАЈМОВИМА
ВАЛУТА _______**
Ред.
бр.
1
ДАТУМ
ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
2
3
1. јануар
ПРИМАЊА
ОПИС
СРЕДЊИ КУРС
НБС
КУПОВНИ
КУРС БАНКЕ
Износ у валути
Износ у XDR
4
5
6
7
8
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
САЛДО РАЧУНА
Износ у
Износ у
Износ у
Износ у
динарима по
динарима по
динарима по
динарима по
Износ у валути
Износ у валути
средњем курсу
средњем
куповном курсу
средњем курсу
НБС
курсу НБС
банке
НБС
9 (5x7)
10
11 (5x10)
12 (6x10)
13 (ПС+7-10
14 (ПС+9-11)
ПОЧЕТНО СТАЊЕ РАЧУНА
КРАЈЊЕ СТАЊЕ РАЧУНА
УКУПНО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II ДЕО
ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА НА ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАЈМУ
ДАТУМ
ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА
ДИНАРИ СА
ИЗВОДА БАНКЕ
ВАЛУТА ____________**
РСД
АКО НИСУ ДИНАРИ ИЗРАЖЕНИ
НА ИЗВОДУ БАНКЕ
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
средњи курс НБС
динари по
средњем курсу
НБС
XDR
УКУПНО
III ДЕО
САЛДО НА РАЧУНУ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ
ПРИМАЊА
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
САЛДО РАЧУНА
Ред. бр.
ЈББК
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Износ у валути
___________**
Износ у динарима по
средњем курсу
Износ у валути
______________**
Износ у динарима
по средњем курсу
Износ у валути
Износ у динарима
по средњем курсу
1
2
3
4
5
6
7
8(ПС+4-6)
9(ПС+5-7)
ПОЧЕТНО СТАЊЕ РАЧУНА (ПС)
ПРИПИСАНА КАМАТА
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КУРСНА РАЗЛИКА САЛДА НА КРАЈУ ПЕРИОДА
КРАЈЊЕ СТАЊЕ РАЧУНА
0,00
0,00
0,00
0,00
* попуњавају корисници буџетских средстава који трансакције извршавају преко рачуна отворених у пословним банкама
** уписати валуту
Датум ______________
Лице одговорно за попуњавање
обрасца
____________________________
Наредбодавац
______________________
Download

Obrazac IPPZ - Izveštaj o primanjima, rashodima i izdacima po