НАЦРТ
На основу тачке 8. Одлуке о електронском начину извршавања
платних трансакција ("Службени гласник РС", бр. /2015), гувернер
Народне банке Србије доноси
УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЕЛЕКТРОНСКОМ НАЧИНУ
ИЗВРШАВАЊА ПЛАТНИХ ТРАНСАКЦИЈА
1. Начин и услове за међусобну размену електронских порука
учесници у платној трансакцији (пружалац платних услуга, корисник
платних услуга, платни систем), уређују уговором.
2. У платним системима чији је оператор Народна банка Србије,
електронске поруке у смислу Одлуке о електронском начину
извршавања платних трансакција, размењују се кроз мрежу Народне
банке Србије или кроз SWIFT мрежу.
3. Народна банка Србије учесницима у платним системима чији је
оператор (у даљем тексту: учесници) дистрибуира софтвер који
обезбеђује аутентификацију учесника и повезивање на информациону
инфраструктуру Народне банке Србије, пријем и слање електронских
порука, аутентификацију њихових подносилаца, као и проверу тачности
и комплетности података из тих порука.
4. За проверу аутентичности подносиоца електронских порука и
тачности и комплетности података из тих порука кроз мрежу Народне
банке Србије, користи се инфраструктура јавних кључева (Public Key
Infrastructure – PKI).
Народна банка Србије, у оквиру инфраструктуре јавних кључева,
генерише дигиталне сертификате који се користе у извршавању
електронских платних трансакција, сертификује јавне кључеве и
организује дистрибуцију тих сертификата.
5.
Народна банка Србије обезбеђује криптовањем заштиту
поверљивости садржаја електронских порука које се преносе кроз
рачунарску мрежу НБС.
6. Проверу аутентичности и исправности преноса електронских
порука кроз SWIFT мрежу обезбеђује SWIFT.
2
7. Даном почетка примене овог упутства престаје да важи Упутство
за спровођење Одлуке о електронском начину обављања платног
промета (Г. бр. 11390 од 9. јула 2010. године).
8. Ово упутство ступа на снагу 1. октобра 2015. године.
Г. бр.
2015. године
Београд
Гувернер
Народне банке Србије
др Јоргованка Табаковић
Download

NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE