UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE
2015/2016.
UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
Franje Račkog 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 33 253 100
+ 387 33 667 873
@[email protected]
DEKAN:
prof. dr. Salih Fočo, dekan Fakulteta
E-mail: [email protected]
PRODEKANI:
prof. dr. Nijaz Ibrulj, prodekan za finansijsko-organizacijske poslove
E-mail: [email protected]
prof. ddr. Lidija Pehar Zvačko, prodekanesa za nastavu i studentska pitanja
E-mail: [email protected]
doc. dr. Ksenija Kondali, prodekanesa za naučnoistraživački rad i
međunarodnu akademsku saradnju
E-mail: [email protected]
SEKRETAR:
Azra Kreso, dipl. iur
E-mail: [email protected]
ŠEF STUDENTSKE SLUŽBE:
Behija Osmanagić
E-mail: [email protected]
VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE
FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U
SARAJEVU
akademska 2015/2016. godina
I. i II. ciklus studija
Historijat Fakulteta







Uredbom Vlade NR BIH osnovan je Filozofski fakultet u Sarajevu /Uredba broj
120 od 14. februara 1950. godine/. Nastavno-naučni proces odvijao se u
početku na šest Nastavno-naučnih odsjeka, a danas se nastavno-naučni proces
odvija na trinaest Nastavno-naučnih odsjeka i dvije katedre.
Kanton Sarajevo preuzeo je pravo osnivača Filozofskog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu.
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu mjesto je susretanja različitih
kultura, raznovrsnih mišljenja, mudrosti zrelog doba i kreativne ljepote
mladosti. Kroz akademsku otvorenost, inicijativu i sudjelovanje u javnim
zbivanjima Fakultet želi biti središte cjeloživotnog učenja i obrazovanja
odgovornih i društveno aktivnih građana.
U dinamičnom nastavnom procesu na Fakultetu obrazuju se i odgajaju budući
nastavnici, stručnjaci i znanstvenici u oblastima humanističkih i društvenih
znanosti, koji su spremni odgovoriti na izazove karijera 21. stoljeća.
Svojom akademski raznovrsnom prirodom Fakultet inicira i razvija dijaloge
među kulturama, otvara horizonte razumijevanja te njeguje prihvatanje i
poštovanje pojedinaca u njihovoj jedinstvenosti i različitosti.
Osim njegove osnovne edukativne djelatnosti, Filozofski fakultet je od svog
osnivanja pa sve do danas bio i ostao mjesto intenzivnog naučno-istraživačkog
rada i brojnih aktivnosti vezanih za razvoj i promociju filozofskih, socioloških,
historijskih, historije umjetnosti, arheoloških, pedagoških, psiholoških,
filoloških, lingvističkih, iz oblasti primijenjene lingvistike, metodike nastave,
književnohistorijskih i bibliotečkih nauka i naučno-istraživačkog rada iz tih
područja.
Pored toga, Fakultet djeluje i kao ustanova za stručno obrazovanje i
usavršavanje, pedagoško obrazovanje te kao ustanova za nostrificiranje
diploma, provjeru znanja iz maternjeg jezika i stranih jezika, dopunske ispite,
poslove prevođenja, lektoriranja i izdavačku djelatnost, ekspertne i
konsultantske usluge.
Misija

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
odgovoran je da kroz nastavno-naučni
proces i istraživački rad obrazuje
sposobne, kreativne i međunarodno
kompetentne kadrove u svim oblastima u
kojima djeluju, a koji su od interesa za
cijelu Bosnu i Hercegovinu, kako bi mogli
profesionalno i kvalitetno, izvršavati
zahtjevne zadatke moderne privrede u
evropskom i svjetskom političkom,
društvenom, humanističkom i kulturnom
kontekstu.
Vizija

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,
kroz nastavni proces, utemeljen na
istraživanjima, inovacijama i akademskoj
izvrsnosti, obrazovat će nosioce razvoja
Bosne i Hercegovine te će kroz naučni i
istraživački rad poticati stvaranje novih
rješenja i kreativnih ideja i na taj način biti
oslonac održivog razvoja Bosne i
Hercegovine.
Studiranje po bolonjskim principima
Od akademske 2005/2006. godine na Fakultetu je započeo studij po
Bolonjskim principima (3+2+3), odnosno po novim evropskim
standardima i ciljevima i uveden je ECTS bodovni sistem (EUROPEAN
CREDIT TRANSFER SYSTEM).
Na taj način pružena je mogućnost prepoznavanja i poređenja
studijskih programa sa uglednim evropskim univerzitetima, a time i
mogućnost studentske mobilnosti.
Uvođenjem studiranja po Bolonjskim principima uspostavio se i sistem
osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja u kojem studenti, zajedno sa
nastavnicima, imaju veliku ulogu u procesima vrednovanja i
poboljšanja kvaliteta studija.
Zašto studirati na Filozofskom fakultetu

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu najstarija je visokoškolska institucija
te vrste u Bosni i Hercegovini.
 Studiranjem na ovoj nastavno - naučnoj ustanovi stiče se široko obrazovanje iz
oblasti humanističkih i društvenih nauka i to: filozofije, sociologije, historije,
historije umjetnosti, arheologije, pedagogije, psihologije, bosanskog, hrvatskog
i srpskog jezika, književnosti naroda BiH, engleskog, njemačkog, arapskog,
turskog, perzijskog, ruskog, francuskog, italijanskog, španskog, latinskog,
grčkog jezika, komparativne književnosti i bibliotekarstva.
 Studenti mogu proširiti svoja znanja slušanjem i polaganjem izbornih predmeta
iz češkog i švedskog jezika, koji su definirani unutar studijskih programa, kao i
iz slovenačkog, poljskog i japanskog jezika.
Način studiranja

Osnovni studij organiziran je u dva ciklusa (3 godine + 2 godine).
 Da bi studenti stekli stručni stepen bakalaureat/ bachelor, potrebno je da
uspješno završe 6 semestara, tj. tri godine studija i ostvare 180 ECTS bodova
(60 za jednu godinu, odnosno 30 u svakom semestru).
 Za sticanje zvanja magistra potrebne su još dvije godine studija i osvojenih
dodatnih 120 ECTS bodova.
ODSJECI I KATEDRE
1. Odsjek za anglistiku
2. Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
3. Odsjek za filozofiju
4. Odsjek za germanistiku
5. Odsjek za historiju
6. Katedra za historiju/povijest umjetnosti
7. Katedra za arheologiju
8. Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
9. Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
10. Odsjek za orijentalnu filologiju
11. Odsjek za pedagogiju
12. Odsjek za psihologiju
13. Odsjek za romanistiku
14. Odsjek za slavenske jezike i književnost
15. Odsjek za sociologiju
 Nastavno-naučni proces odvija se na osnovnim i kombiniranim
studijskim programima koji mogu biti jednopredmetni i dvopredmetni.
 Uvođenjem bolonjskog sistema studiranja uvedeni su i smjerovi.
Studijski programi I. ciklusa

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu mogu se upisati
studijski programi I. ciklusa u svojstvu redovnog, redovnog
samofinansirajućeg i vanrednog studenta u trajanju od tri godine,
odnosno 6 semestara (180 ECTS) za sticanje zvanja
BAKALAUREAT/BACHELOR.
Studijski programi II. ciklusa

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu mogu se, nakon
završenog I. ciklusa studija, upisati studijski programi II. ciklusa u
svojstvu redovnog, redovnog samofinansirajućeg i vanrednog
studenta u trajanju od dvije godine, odnosno 4 semestra (120
ECTS) za sticanje zvanja MAGISTAR/MASTER.
Studijski programi I. ciklusa za upis u prvu godinu
akademske 2015/2016. godine
ODSJEK ZA ANGLISTIKU
ODSJEK ZA GERMANISTIKU
Jednopredmetni:Engleski jezik i književnost
Jednopredmetni: Njemački jezik i književnost
Dvopredmetni:
Dvopredmetni:
Engleski jezik i
književnost i druga
studijska grupa
Njemački jezik i književnost i
druga studijska grupa
ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI
JEZIK
ODSJEK ZA HISTORIJU
Dvopredmetni:
Jednopredmetni: Historija
Dvopredmetni:
Bosanski, hrvatski i srpski
jezik i književnosti naroda
BiH – nastavnički smjer
Dvopredmetni:
Historija i druga studijska
grupa
Bosanski, hrvatski i srpski
jezik i druga studijska
grupa
Katedra za historiju/povijest umjetnosti
ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Dvopredmetni:
Filozofija i sociologija
Dvopredmetni:
Filozofija i druga studijska
grupa
Dvopredmetni:
Historija umjetnosti i
druga studijska grupa
Dvopredmetni:
Druga studijska grupa i
Historija umjetnosti
Jednopredmetni: Filozofija
Katedra za arheologiju
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Jednopredmetni: Arheologija
Jednopredmetni: Sociologija
Dvopredmetni:
Dvopredmetni:
Sociologija i druga
studijska grupa
Arheologija i druga
studijska grupa
Studijski programi I. ciklusa za upis u prvu godinu
akademske 2015/2016. godine
ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Dvopredmetni:
Jednopredmetni: Pedagogija
Dvopredmetni: Pedagogija i druga
studijska grupa
Dvopredmetni:
Književnosti naroda BiH i
bosanski, hrvatski i srpski
jezik – nastavnički smjer
Književnosti naroda BiH i
druga studijska grupa
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST
I BIBLIOTEKARSTVO
Jednopredmetni: Komparativna književnost
Dvopredmetni: Komparativna književnost
i bibliotekarstvo
Dvopredmetni: Komparativna književnost
i druga studijska grupa
Dvopredmetni: Bibliotekarstvo i druga
studijska grupa
ODSJEK ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU
Jednopredmetni: Arapski jezik i književnost
Jednopredmetni: Turski jezik i književnost
Jednopredmetni: Perzijski jezik i književnost
Dvopredmetni: Arapski jezik i književnost i
druga studijska grupa
Druga studijska grupa i
Arapski jezik i književnost
Dvopredmetni: Turski jezik i književnost i
druga studijska grupa
Druga studijska grupa i
Turski jezik i književnost
Dvopredmetni: Perzijski jezik i književnost
i druga studijska grupa
Druga studijska grupa i
Perzijski jezik i književnost
Jednopredmetni: Psihologija
ODSJEK ZA ROMANISTIKU
Jednopredmetni: Francuski jezik i književnost
Jednopredmetni: Italijanski jezik i književnost
Dvopredmetni: Francuski jezik i književnost
i italijanski jezik iknjiževnost
Dvopredmetni: Italijanski jezik i književnost
i druga studijska grupa
Dvopredmetni: Francuski jezik i književnost
i druga studijska grupa
Dvopredmetni: Latinski jezik i rimska
književnost i druga
studijska grupa
ODSJEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I
KNJIŽEVNOSTI
Jednopredmetni: Ruski jezik i književnost
Dvopredmetni: Ruski jezik i književnost i
druga studijska grupa
Studijski programi II. ciklusa za upis u prvu godinu
akademske 2015/2016. godine
ODSJEK ZA ANGLISTIKU
Jednopredmetni:Engleski jezik i književnost
– književni smjer
Jednopredmetni:Engleski jezik i književnost
– lingvistički smjer
Jednopredmetni:Engleski jezik i književnost
– nastavnički smjer
Jednopredmetni:Engleski jezik i književnost
– prevodilački smjer
ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI
JEZIK
Dvopredmetni: Bosanski, hrvatski i srpski
jezik i književnosti naroda
BiH – nastavnički smjer
ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Jednopredmetni: Filozofija
– znanstveni smjer
Jednopredmetni: Filozofija
– nastavnički smjer
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Jednopredmetni: Sociologija
– znanstveni smjer
Jednopredmetni: Sociologija
– nastavnički smjer
ODSJEK ZA HISTORIJU
Jednopredmetni: Historija – nastavni smjer
Dvopredmetni: Historija i druga studijska
grupa – nastavni smjer
Katedra za historiju/povijest umjetnosti
Jednopredmetni: Historija umjetnosti nastavni smjer
Dvopredmetni: Historija umjetnostiStudijska oblast:Umjetnost na tlu BiH od
15. stoljeća do 1918. godine i druga
studijska grupa –znanstveni smjer
Druga studijska grupa i Historija
umjetnosti – Studijska oblast: Umjetnost
na tlu BiH od 15. stoljeća do 1918.
godine – znanstveni smjer
Dvopredmetni: Historija umjetnostiStudijska oblast: Moderna i savremena
umjetnost i druga studijska grupa
–znanstveni smjer
Druga studijska grupa i Historija
umjetnosti – Studijska oblast: Moderna i
savremena umjetnost – znanstveni
smjer
Katedra za arheologiju
ODSJEK ZA GERMANISTIKU
Jednopredmetni: Njemački jezik i književnost
– nastavnički smjer
Jednopredmetni: Arheologija
Dvopredmetni: Arheologija i druga
studijska grupa
Studijski programi II. ciklusa za upis u prvu godinu
akademske 2015/2016. godine
ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Jednopredmetni: Književnosti naroda BiH –
naučni smjer
Dvopredmetni: Književnosti naroda BiH i
bosanski, hrvatski i srpski
jezik – nastavnički smjer
Jednopredmetni: Pedagogija – strukovni
studij
Dvopredmetni: Pedagogija i druga
studijska grupa –
strukovni studij
ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST
I BIBLIOTEKARSTVO
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Jednopredmetni: Komparativna književnost
Dvopredmetni: Komparativna književnost
i bibliotekarstvo
Dvopredmetni: Komparativna književnost
i druga studijska grupa
Dvopredmetni: Bibliotekarstvo i druga
studijska grupa
ODSJEK ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU
Jednopredmetni: Arapski jezik i književnost
– opći smjer
Jednopredmetni: Turski jezik i književnost
–opći smjer
Jednopredmetni: Perzijski jezik i književnost
Dvopredmetni: Arapski jezik i književnost i
druga studijska grupa
Dvopredmetni: Turski jezik i književnost i
druga studijska grupa
Dvopredmetni: Perzijski jezik i književnost
i druga studijska grupa
Jednopredmetni: Psihologija
ODSJEK ZA ROMANISTIKU
Jednopredmetni: Francuski jezik i književnost
Dvopredmetni: Francuski jezik i književnost
i italijanski jezik iknjiževnost
Dvopredmetni: Francuski jezik i književnost
i druga studijska grupa
Dvopredmetni: Italijanski jezik i književnost
i druga studijska grupa
ODSJEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I
KNJIŽEVNOSTI
Jednopredmetni: Ruski jezik i književnost –
nastavni smjer
Mobilnost studenata
 ERASMUS MUNDUS
 (JoinEU-SEE Penta, Basileus, SIGMA Agile, SUNBEAM)
ERASMUS +
 TEMPUS
 CEEPUS
 MEVLANA
 Bilateralni sporazumi
Fakultet podržava mobilnost studenata kroz razne programe, kao što su:
ERASMUS MUNDUS (JoinEU-SEE, Sigma, Basileus), CEEPUS i MEVLANA tako da
naši studenti imaju mogućnost da dio studija provedu na drugim
univerzitetima u okruženju, kao i na brojnim evropskim univerzitetima.
Na sličan način, studenti sa drugih univerziteta u svojstvu gostujućeg studenta
kroz programe razmjene dolaze da studiraju kod nas i svake godine broj
gostujućih studenata se povećava.
Konkurs za upis studenata
Javni konkurs za upis studenata za akademsku 2015/2016. godinu bit će
objavljen na web-stranicama Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba i
Filozofskog fakulteta www.ff.unsa.ba te u sredstvima javnog informiranja u
junu 2015. godine.
Mogućnosti zaposlenja

Po završetku studija studenti su, zahvaljujući
kompetencijama i vještinama koje se stekli na Fakultetu,
osposobljeni za rad u srednjim i osnovnim školama,
bibliotekama, muzejima, arhivima, institutima različite
namjene,
zavodima
za
zaštitu
spomenika,
dokumentacijskim centrima. Također, kao stručni
saradnici, mogu sudjelovati u radu predškolskih i školskih
ustanova, ustanova koje se bave kulturom, izdavaštvom,
medijima, zdravstvenom i socijalnom skrbi, u državnoj
upravi, javnim i privatnim ustanovama.
 Studenti koji završe nastavnička usmjerenja mogu se
zaposliti kao nastavnici u srednjim i osnovnim školama.
 Studenti koji završe nenastavne studijske programe mogu
polagati ispite iz pedagoškog obrazovanja i osposobiti se
za rad u srednjoj i osnovnoj školi.
 Diplomirani studenti Filozofskog fakulteta danas su
priznati akademici, univerzitetski profesori, nastavnici u
srednjim i osnovnim školama, stručnjaci u praksi, kulturni
i javni radnici, umjetnici koji ostvaruju međunarodna
priznanja, književnici, novinari i diplomate.
Pedagoško obrazovanje

Jedanput u toku akademske godine Fakultet organizira nastavni
proces iz pedagoškog obrazovanja koji omogućava licima sa
završenom visokom stručnom spremom te završenim
bakalaureatom i masterom, a koji u toku svoga obrazovanja nisu
imali predmete Pedagogija, Psihologija, Didaktika i Metodika,
da iste slušaju i polažu.
 Licima koja odslušaju i polože ove predmete izdaje se uvjerenje
o položenim ispitima sa naznakom da su u skladu sa stečenom
diplomom/akademskom titulom, osposobljeni za samostalni
odgojno - nastavni rad.
Biblioteka Fakulteta

Studenti se u današnje vrijeme u velikoj mjeri koriste
elektronskim informacijama i drugim podacima dostupnim
putem interneta. Ipak, biblioteke i njihovi knjižni fondovi
neizostavni su dio studentskog i akademskog života u procesu
istraživanja, savladavanja gradiva i nadogradnje postojećeg
znanja i širenju novih.
 Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu najveća
je biblioteka unutar Univerziteta. Biblioteka pruža uslugu
edukacije korisnika, pozajmljivanja publikacija, pretrage
kataloga i elektronskih baza podataka kao i mogućnost
korištenja čitaonice.
 Prva je fakultetska biblioteka u BiH koja je 1998. godine
započela implementaciju COBISS programa, a 2005. godine je
postala punopravna članica Virtualne biblioteke BiH.
 Biblioteka nudi studentima literaturu za polaganje ispita, kao i
literaturu za studij općeg znanja i stručnu literaturu od značaja
za studij u skladu sa savremenim mjerilima i standardima.
Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama

Osnovna djelatnost Ureda usmjerena je ka unapređenju pristupa obrazovanju,
obezbjeđivanju uslova za zadovoljavanje potreba i uživanja prava te
poboljšanju iskustva studiranja studenata sa posebnim potrebama (s
motoričkim poremećajima, oštećenjem sluha, oštećenjem vida, specifičnim
teškoćama u učenju, poremećajima govorne komunikacije).
 U Uredu, pored koordinatorice, u radu aktivno sudjeluju i volonteri Ureda, a
njihov rad usko je povezan sa aktivnostima Studentske službe Fakulteta.
 Ured je smješten u prostoriji 8 u prizemlju Filozofskog fakulteta.
 Radno vrijeme Ureda je: utorak: 14.00-16.00 i srijeda: 15.00-17.00 sati.
Udruženje studenata Filozofskog fakulteta

Pri Fakultetu djeluje i Udruženje studenata Filozofskog fakulteta (STAFF) koje
zastupa interese svih studenata i djeluje u različitim područjima: studentski
standard i praksa, izdavaštvo i informiranje, studentska saradnja, kultura,
nauka, organiziranje humanitarnih i zabavnih manifestacija.
 U sklopu Udruženja postoji više klubova i sekcija: Debatni klub, Klub
prevodilaca, Klub bibliotekara, Klub studenata Odsjeka za filozofiju, Klub
studenata Katedre za arheologiju, Klub ljubitelja fotografije, Šahovski klub,
Filmofil i Dramska sekcija.
 Udruženje studenata Filozofskog fakulteta izdaje časopis Slovo i bilten
Desetka namijenjeni studentima, a aktivni su u organiziranju raznih
humanitarnih akcija.
Aktivnosti na Fakultetu
Na Fakultetu se odvijaju naučni skupovi, simpoziji, promocije knjiga, kulturne
manifestacije, okrugli stolovi, a svoju naučnu djelatnost Fakultet ostvaruje i
učešćem u različitim domaćim i međunarodnim projektima, ranije preko
nastavno-naučnih odsjeka, a posljednjih godina putem Centra za
naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti.
Potpunije informacije o našem fakultetu mogu se dobiti na web-stranici
www.ff.unsa.ba kao i u Studentskoj službi Fakulteta.
Download

Vodič za buduće studente 2015/2016.