Naziv treninga: Pravilno
korišćenje digitalnog i analognog tahografa.
Propisi o radnom vremenu u unutrašnjem i
međunarodnom transportu (za vozače)

Kome je trening namenjen?
Vozačima u domaćem i međunarodnom transportu.

Segmenti od kojih se sastoji trening:

Teorijski deo

Praktični deo

Provera znanja nakon sprovedenog teorijskog i praktičnog dela (nakon 7 dana, po dogovoru)

Trajanje treninga: 1 dana, 7 časova, 7x45min
 Značaj treninga:
Sa aspekta rada profesionalnih vozača i voznih parkova u Republici Srbiji na snazi su dva delimično neusklađena
propisa, što može dovesti u nedoumicu ili prekršaj. U međunarodnom transportu na snazi je AETR sporazum, čije se
odredbe sprovode kroz Uredbu o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni
prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa. Sa druge strane, u domaćem transportu primenjuje se Zakon o
bezbednosti saobraćaja na putevima sa njegovim nepotpunim podzakonskim aktima. Vozač treba pravilno da ih
primenjuje i koristi analogni ili digitalni tahograf. Poznavanje i adekvatna primena propisa za pravilno korišćenje
analognog i digitalnog tahografa i organizaciju radnog vremena u skladu sa propisima u unutrašnjem (domaćem) i
međunarodnom transportu je preduslov za pravilno obavljanje transportnih aktivnosti u svakoj kompaniji.

Osnovni ciljevi treninga:

Sagledavanje propisa za pravilno korišćenje analognog i digitalnog tahografa i organizacija vremena
upravljanja vozilom i odmora vozača

Upoznavanje sa korišćenjem analognog i digitalnog tahografa

Pružanje neophodnih informacija iz oblasti prekršaja i kazni u pogledu vremena upravljanja vozilom, radnih
vremena vozača i korišćenja tahografa, i priprema za dolazeće promene u smislu njihovog usklađivanja sa
evropskim zakonodavstvom.

Sadržaj treninga:

Pregled propisa

Vremena upravljanja vozilom i pauze

Dnevni i nedeljni odmori

Rad udvojene posade u unutrašnjem transportu

Aktivnosti i obaveze vozača

Prekršaji i kazne u pogledu vremena upravljanja vozilom, radnih vremena vozača i korišćenja tahografa

Početak rada sa digitalnim tahografom

Nestanak i neispravnost kartice vozača

Upravljanje bez kartice vozača

Promena lokalnog vremena i UTC vremena

Štampanje ispisa

Štampanje ispisa sa korišćenjem kartice

Štampanje bez kartice

Ručni unos na ispisu, popunjavanje ispisa

Simboli koji se koriste na digitalnom tahografu - piktogrami

Štampani izveštaji sa digitalnog tahografa

Štampani izveštaj dnevnih aktivnosti (dnevni ispis) sa kartice vozača

Štampani izveštaj dnevnih aktivnosti (dnevni ispis) sa vozila/tahografa

Štampani izveštaj o događajima i greškama na kartici vozača

Štampani izveštaj o događajima i greškama na vozilu/tahografu

Štampani izveštaj o tehničkim podacima vozila/tahografa i

Štampani izveštaj o prekoračenjima brzine

Procedure za pravilno korišćenje digitalnog tahografa i kartice vozača

Koja znanja će biti pružena polaznicima i za koje aktivnosti će biti obučeni(osposobljeni):

Razumevanje propisa u saobraćaju koji se odnose na radna vremena vozača

Pravilno korišćenje analognih i digitalnih tahografa

Osnovna znanja iz oblasti prekršaja i kazni u pogledu vremena upravljanja vozilom, radnih vremena vozača
i korišćenja tahografa
Predavači:
Treninge realizuju stručnjaci sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Asocijacije Transportlog. Predavači
imaju dugogodišnje iskustvo u ovaj oblasti.
Relevantne reference:
Obuke vozača u državnim organima - Privredna komora Beograda, Obuka vozača i rukovodilaca transporta: NIS,
NESTLE, Farmalogist, Holleman Transport, I-Cargo INC, GSP Beograd, ATP Pančevo i dr.
Download

Pravilno korišćenje digitalnog i analognog tahografa. Propisi