БИЛТЕН
ОПШТИНЕ УБ
ГОДИНА VII - БРОЈ 68 • МАРТ 2015. ГОДИНЕ • БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ЗА ИНТЕРНУ УПОТРЕБУ
Измене и допуне Закона о планирању и изградњи
ОБЈЕ ДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ПОМОЋИ ПРИВРЕ ДИ
СУФИНАНСИРАЊЕ, РЕГРЕСИРАЊЕ И
ПОДСТИЦАЈ РУРАЛНОГ PAЗВОЈА
2. СТРАНА
МАРТ 2015.
БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Седница Скупштине општине Уб одржана је 27. фебруара, и након пре треса предлога доне то је:
- Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић” из Уба за 2014.
годину;
- Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу и развој Колубарског
округа погођеног земљотресом;
- Одлука о изменама Одлуке о општинским административним таксама и ценама услуга Општинске
управе општине Уб;
- Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
- Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине.
МЕСНЕ ЗА ЈЕДНИЦЕ
У протеклом периоду Општинско веће наставило је са активностима разраде планова и програма
месних заједница. Такође, у току су поступци за расписивање тендера за исте, као и давање одобрења
за закључење уговора са извођачима који су добили
тендере, мисли се посебно на „Дирекцију за уређење
и изградњу“.
Наставило са са поделом хуманитарне помоћи од
стране донатора „ФАО“ групе у виду минералног ђубрива и семенског материјала за ратарску производњу.
Такође, наставља се дистрибуција воде угроженим домаћинствима, уз опаску да је прису тан пад у захтевима
услед повољне хидрометеоролошке ситуације, тј. обимних падавина у овом периоду. Додатни проблем су и
најновије поплаве где су системи за водоснабдевање по
селима у поплављеним подручјима неупотребљиви за
пиће.
КОНТРОЛА ВОДЕ У
ШКОЛАМА
Поводом поплава које су погодиле општину Уб прве недеље марта, Санитарни инспекторат Одсека за санитарни надзор Ваљево вршио је редовне и ванредне контроле исправности воде у школама на сеоском
подручју.
Анализе су показале да је у издвојеним
одељењима основне школе „Милан Муњас“ и
Основне школе „Рајко Михајловић“ повећан
број неисправних узорака, те је директорима
достављено обавештење да ученицима обезбеде исправну воду за шиће, као и да предузму мере за поправку квалитета пијаће воде
по предлогу Стручне службе Завода за јавно
здравље Ваљево.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРВОМ КВАРТА ЛУ
План јавних набавки Општинске управе Уб усвојен је
30.01.2015. године, у законом
предвиђеном року. Према плану,
предвиђено је покретање укупно
19 поступака набавки, од чега 9 за
добра, 7 за услуге и 3 за радове.
Као и претходних година, највише новца биће одвојено за набавке грађевинског материјала
и пољопривредне опреме за избегла и интерно расељена лица.
Средства у износу од 12 милиона
динара су обезбеђена на конкурсима Комесаријата за избеглице
и миграције РС, који ће донирати
90% укупне вредности набавки.
У току су набавке канцеларијског материјала и услуга дезинсекције и дератизације, док је поступак набавке услуге „Процена
угрожености од елементарних непогода и других несрећа јединице
локалне самоуправе“ завршен и
очекује се потписивање уговора, након чега ће наша општина
добити функционални документ
који служи као полазна основа за
боље и правовремено реаговање у
ванредним ситуацијама.
У наредних месец дана биће спроведени поступци набавке
електричне енергије, горива, телекомуникационих услуга и геодетских услуга за потребе органа
Општине Уб.
На основу члана 20. тачка 34) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 33. тачка 7) Статута општине Уб („Службени гласник Општине Уб” број 12/2008), Скупштина општине Уб,
на седници одржаној дана 29. децембра 2008. године донела је Одлуку о издавању Билтена општине Уб.
Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача: председник Скупштине општине Уб
Главни и одговорни уредник: начелник Општинске управе
БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ
МАРТ 2015.
СТРАНА
3.
Измене и допуне Закона о планирању и изградњи
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕ ДУРА
Изменама и допунама Закона
о планирању и изградњи, које су
ступиле на снагу 17. децембра
2014. године, дефинисано је да
поступак спровођења обједињене процедуре почиње да се примењује од 1. марта ове године.
Обједињена процедура подразумева поступак и активности које се односе на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката,
прибављање сагласности на техничку документацију, издавање
употребне дозволе, прибављање
услова за пројектовање, прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, укњижбу у катастру и
прибављање кућног броја.
Овим поступком се омогућава
инвеститору да на бржи и лакши
начин добије грађевинску дозволу за изградњу објекта.
Инвеститор подноси захтев
надлежном органу за спровођење обједињене процедуре, који
је дужан да од јавних предузећа
по службеној дужности прибави
техничке услове и сагласности.
Ради лакше и брже комуникације на сајту Општине Уб налазе
се сви плански документи, обрасци за подношење захтева и закони и правилници који уређују ову
област.
Обједињена процедура се обавља у згради Општинске управе у
канцеларијама 309 и 311 на трећем спрату.
ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ПОМОЋИ ПРИВРЕ ДИ
Влада Републике Србије је 10. фебруара ове године донела Уредбу о изменама и допунама Уредбе о утврђивању државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју.
Овом Уредбом продужен је рок за подношење
захтева за доделу средства на име бесповратне помоћи привредним субјектима који су претрпели штету
од поплаве до 15. марта ове године. Како је 15. март
био недеља, рок за подношење захтева је померен за
један дан, тј. захтеви су се примали до 16. марта.
До тог рока поднет је 51 захтев, и то 41 привредни
субјект је комплетирао сву документацију, за шест
привредних субјеката чекају се уверења из пореске
управе, а четири су одустала од бесповратне новчане помоћи.
Право на доделу бесповратне помоћи имају привредни субјекти и предузетници који су пријавили
штету у складу са Законом о отклањању последица
поплава („Службени гласник РС“ бр. 75/14) и који су
на дан 31. маја 2014. године били регистровани у регистру привредних субјеката са седиштем на територији општине која је захваћена поплавама, или су на тој
територији имали пословну јединицу и имали укупно
до 50 запослених на одређено и неодређено време.
Према броју запослених утврђује се износ бесповратне новчане помоћи који се креће од 240.000 до
600.000 динара.
У погледу документације коју су привредни субјекти морали доставити у односу на Уредбу од 28.
децембра 2014. године било је измена, тако да су
привредни субјекти уз поднет захтев били дужни
да доставе копију записника комисије оверене од
стране надлежног општинског органа, доказ о бро-
ју запослених - изјава овлашћеног лица о броју запослених у седишту, односно о издвојеној пословној
јединици на подручју погођеном поплавама која је
дата под кривичном и материјалном одговорношћу
и потписана од стране одговорног лица и оверена
пред органом надлежним за оверу, извод из појединачне пореске пријаве за доспеле порезе и доприносе по одбитку за мај 2014. године потписан и оверен, потврда надлежне пореске управе да је измирен
порез закључно са датумом издавања потврде ако
захтев подноси предузетник и извод из агенције за
привредне регистре који не може бити старији од 10
дана пре дана подношења захтева.
Основна измена Уредбе односи се на отварање
посебног наменског динарског рачуна код Управе за
трезор на који ће Фонд за развој Републике Србије по пријему коначног решења уплатити средстава која су привредном субјекту додељена у складу са
овом Уредбом.
Рок за спровођење овог програма је 30. јун ове године, тако да ће општинска Комисија за утврђивање
последица елементарне непогоде – поплаве, суше,
пожара и процену штете проузроковане на стамбеним и економским објектима и на пољопривредним
културама до тог рока спровести поступак и израдити решења о додели бесповратне новчане помоћи
привредним субјектима и предузетницима, на основу којих ће се извршити исплата.
Право на доделу бесповратне помоћи немају привредни субјекти који су основани као јавно, односно
јавно комунално предузеће, за обављање делатности
од општег интереса, банке и друге финансијске организације.
4. СТРАНА
МАРТ 2015.
БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН МУЊАС“ УБ
Припремна настава
Припремна настава за полагање завршног испита намењена ученицима осмог разреда почела
је од 1. октобра 2014. године. Организована је из
свих предме та из којих се проверава знање ученика на крају осмог разреда. Као и претходне школске године то су: српски језик, математика, историја, географија, биологија, физика и хемија.
Припремна настава се изводи на неколико начина и то, било као посебни часови припремне наставе, било као појачани рад на часовима редовне наставе, било на часовима додатне наставе. На основу
искуства из претходне године, као добар модел се
показао онај да се часови физичког васпитања – изабраног спорта и верске наставе који су планирани
у мају, за ученике осмог разреда одрже у блоковима
током априла, а да се у мају у време одржавања тих
часова, одвија припремна настава.
Наравно, припремна настава ће бити одржавана до самог испита, тако да ту треба рачунати и на
оквирно још две недеље у јуну, колико је времена од
завршетка редовне наставе до самог испита, пошто
се за ученике осмог разреда редовна настава завршава 29. маја. Почетком другог полугодишта ученици
су добили збирке задатака за сва три теста која ће,
по финалном моделу, бити заступљена на завршном
испиту – тест из српског језика, математике и комбиновани тест који садржи задатке који се тичу провере познавања пет предмета из области природних
и друштвених дисциплина. Оно што треба истаћи је
да ће на тестовима бити непознати задаци.
Фискултурна сала
После тромесечне паузе, настава физичког
васпитања се поново изводи у фискултурној сали, почев од уторка, 10. марта. Пауза је настала
због реконструисања пода и замене паркета у
фискултурној сали. Ови радови су започели 1.
децембра 2014. године, а извршена је комплетна
замена постојећег паркета у фискултурној сали,
урађено исцртавање линија терена, кречење фискултурне сале и фарбање радијатора и њихових
штитника у сали, као и кречење свлачионица.
Укупна вредност радова износи приближно
шест милиона динара, од чега је Српска православна црква из Фонда „Патријарх Павле“ донирала пет милиона динара, док ће остатак новца
бити обезбеђен из буџетских средстава намењених текућем одржавању школе.
Потреба за радовима таквог обима је последица поплава које су у мају прошле године задесиле нашу општину.
Програм професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда
Овај модел програма професионалне оријентације спроводи се у Основној школи „Милан
Муњас“ већ две године, њиме су
обухваћени ученици седмог и
осмог разреда. Ученици садржаје програма прате на редовним
часовима кроз наставне предмете и часове одељенске заједнице. Програм ПО је обавезан део
школског програма и налази се
у свим школским документима:
Школском програму, Школском
развојном плану и Годишњем
програму и састоји се од петофазног модела, који обухвата следеће модуле:
- Самоспознаја
- Информисање о занимањима
- Могућности школовања
- Реални сусрети са светом рада
- Одлуке о избору занимања
Програм траје две године, тако да ученици проласком кроз модуле стичу компетенције (знања,
вештине, ставове и вредности) за
одабир будуће средње школе, као
и наставак школовања. Упознавањем са светом рада кроз посете
предузећима и установама у локалној средини у модулу РЕАЛНИ
СУСРЕТИ, отварају им се могућности:
- да виде и разговарају са људима одређених занимања,
- да се упознају са начином и
условима рада,
- да се опробају у раду кроз непосредно учешће,
- да стичу драгоцена знања о
одређеним занимањима
- да се распитају о средњим
школама и разговарају са старијим ученицима (вршњачко поду-
чавање)
- да присуствују сајму образовања (који је планиран крајем
априла).
Посебно би требало истаћи да
се цео програм одвија преко интерактивног учења у реалним ситуацијама упознавања света школовања и рада. Непосредним учешћем ученици се оснажују да уз
подршку (релевантних стручњака, наставника и родитеља) самостално донесу одлуку о наставку
свог образовања и одабира одређеног занимања.
На крају би требало нагласити да млади људи стичу увид да
је потребно целоживотно учење
– стручно усавршавање, и да завршетком школе није завршено
учење.
БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ
МАРТ 2015.
СТРАНА
5.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“
Предлог плана уписа редовних и ванредних ученика у први разред за школску 2015/2016. годину
Назив подручја рада и образовног
профила
Број планираних
ученика
Број решења и датум
3. година
4. година
Свега
30
30
I
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
1
- Машински техничар за компјутерско
конструисање
022-05-206/94-03
od 02. 12. 2002.
2
- Машинбравар
022-05-206/94-03
od 14. 04. 1994.
15 /5/
15
3
- Аутомеханичар
022-05-206/94-03
od 14. 04. 1994.
15 /5/
15
II
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Електротехничар рачунара
022-05-206/94-03
od 07. 06. 2011.
30
30
30
30
III
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И
ТУРИЗАМ
1
- Трговински техничар
022-05-206/94-03
od 03. 12. 2003.
2
- Кувар
022-05-206/94-03
od 28. 06. 1996.
15 /5/
15
3
- Конобар
022-05-206/94-03
od 28. 06. 1996.
15
15
IV
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА
1
- Финансијски техничар
022-05-206/94-03
od 12. 06. 2013.
УКУПНО: ученика
одељења
30
30
60
120
180
2
4
6
НАПОМЕНА: Број у загради означава ванредне ученике.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“
У Предшколској установи
„Уб“ упис деце почиње 1. априла и траје до 1. маја. У том року
упис ће се вршити од 8 до 13 сати у просторијама установе. Од
докумената, потребна је копија
извода из матичне књиге рођених за де те, а све информације
могу се до бити у Предшколској
установи.
Припремни
предшколски
програм морају обавезно да похађају деца рођена од 1. марта 2009.
године закључно са 28. фебруаром 2010. године, односно деца
која полазе у први разред школске 2016/2017. године.
Упис за припремни предшколски програм траје од 1. маја до 31.
августа. Овај програм реализује
се девет месеци, а о његовом похађању сваком детету издаје се
уверење.
6. СТРАНА
БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ
МАРТ 2015.
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
У Улици Вука Караџића у току су радови на
припреми подлоге за асфалтирање задње трећине улице од парка до Гимназије. Постављају се
ивичњаци на тој деоници, а на две трећине улице
урађене су подлога и ивичњаци. Све подземне инсталације на целој дужини ове улице су завршене,
сем на самој раскрсници улица Вука Караџића и
Првог маја.
У завршној фази улица ће се асфалтирати и урадити тротоар са бехатон плочама.
Рок за завршетак је 25. април, и у Дирекцији очекују да ће предвиђени радови бити изведени до тога
рока.
Суинвеститори су Министарство привреде и
Општина Уб са по 50 одсто средстава, а извођач радова је Предузеће „Леон“ из Уба.
ФОНД ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ УБ
Програм подршке за спровођење noљопривредне политике и политике руралног развоја општине Уб за 2015. годину
Према скупштинској Одлуци о буџе ту општине
Уб зa 2015. годину, односно средствима у износу
од 5.000.000 динара, опредељеним за суфинансирање, регресирање и подстицај руралног paзвоја,
Фонд за pурални развој општине Уб, израдио је
Програм подршке зa спровођење пoљопривредне
политике и политике руралног развоја општине
Уб за 2015. годину.
Програмске тачке садрже следеће сегменте:
1. Суфинансирање породичних пољопривредних
газдинстава:
- Финансирање камата на пољопривредне безготовинске кредите
Овa средства ће бити коришћена зa плаћање камата до 100.000 динара, обрачунатих у плану отплате
кредита, које доспевају на наплату у 2015. години, пo
основу одобрених безготовинских кредита (дугорочни или краткорочни) регистрованим пољопривредним газдинствима од стране пословних банака нa средства чији се уговори о кредиту односе на
пољопривредне безготовинске кредите за набавку:
репроматеријала (семе и ђубриво), куповину нове
пољопривредне механизације, машина у сточарству, воћарству и повртарству, куповину квалитетних грла стоке и ветеринарске трошкове.
- Суфинансирање подизања производних засада воћа и винове лозе (50% од укупне вредности
садница a највише до 100.000 динара)
2. Регресирање породичних пољопривредних газдинстава:
- Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде и животиње
Износ peгреса je 30% од висине плаћене премије
осигурања, без урачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).
- Регрес за вештачко осемењавање квалитетних
приплодних грла - јунице и краве (у висини разлике наплаћеног осемењавања елитним семеном и
1.500 динара што представља износ осемењавања
тзв. „обичним семеном“)
Право на коришћење подстицајних средстава
имају физичка лица на чије име je регистровано пољопривредно газдинство: која имају пребивалиште
на територији општине Уб, која благовремено поднесу захтев за доделу средстава, која су уписана у
регистар пољопривредних газдинстава у складу са
Уредбом о Регистру пољопривредних газднинстава
и да су у активном статусу током 2015. године.
По објављивању програма, захтеви са комплетном и уредном документацијом подносе се Фонду
за рурални развој општине Уб, улица Краља Петра
I Ослободиоца број 62, надлежном за пружање послова подршке за спровођење програма. Примљени
захтеви ће бити обрађивани и достављаће се предлози Општинском већу за доношење одређених решења и коначну исплату.
Jавне набавке које се спроводе средствима буџета Општине Уб могу се објављивати на сајту
Oпштине: www.opstinaub.org.rs
МАРТ 2015.
БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ
СТРАНА
ОБАВЕШТЕЊЕ
Фитосанитарна инспекција Колу барског
управног округа обавештава сва правна лица,
пред узетнике и физичка лица да je забрањена
примена средстава за заштиту биља у време
цве тања биља која су отровна за пчеле, члан
45. став 1. тачка 6. Закона о средствима за заштиту биља („Сл.гл.РС“ бр. 41/2009).
Средства за заштиту биља која су отровна за
пчеле могу се примењивати ако су лица која врше примену средстава за заштиту биља 48 сати
пре примене обавестила одгајиваче пчела, њихова удружења и органе јединице локалне самоуправе о предстојећој примени средстава за
заштиту биља, са навођењем начина примене,
ра ди пред узимања одговарајућих мера заштите, члан 49. став 1. Закона о средствима за заштиту биља („Сл.гл.РС“ бр.41/2009).
Држаоци пчела се обавештавају непосредно, пу тем јавног информисања или ис тицањем
обавештења на огласној табли у месној канцеларији.
Непоштовање законских прописа повлачи:
- привредни преступ за правна лица и новчану казну од 700.000,00 до 3.000.000,00 динара,
члан 79. став 1. тачка 13. Закона о средствима за
заштиту биља,
- за прекршај предузетника новчану казну од
300.000,00 до 500.000,00 динара члан 81. Закона о
средствима за заштиту биља,
-прекршај физичког лица новчану казну од
35.000,00 до 50.000,00 динара, члан 83. Закона о
средствима за заштиту биља,
ако примењује средство за заштиту биља
отровно за пчеле супротно одредби члана 49.
став 1. Закона о средствима за заштиту биља
(„Сл.гл.РС“ бр. 41/2009), уз обавезну надокнаду
свих трошкова и учињене штете.
7.
Download

bilten 67