REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
INFORMATOR O RADU
decembar 2010. godine
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
1
SADRŽAJ
1.
OSNOVNI PODACI O NARODNOJ SKUPŠTINI I INFORMATORU ......................... 4
Grafički prikaz organizacione strukture Narodne skupštine ....................................... 5
2.
ORGANIZACIONA STRUKTURA NARODNE SKUPŠTINE...................................... 6
Predsednik Narodne skupštine ................................................................................. 6
Kabinet predsednika Narodne skupštine ................................................................... 6
Potpredsednik Narodne skupštine ............................................................................ 7
Kolegijum Narodne skupštine ................................................................................... 7
Poslaničke grupe u Narodnoj skupštini ..................................................................... 7
Radna tela Narodne skupštine .................................................................................. 8
Služba Narodne skupštine ........................................................................................ 9
Generalni sekretar .................................................................................................. 10
Generalni sekretarijat .............................................................................................. 10
Sektor za zakonodavstvo ........................................................................................ 12
Sektor za međunarodne odnose ............................................................................. 15
Sektor za opšte poslove .......................................................................................... 15
Sektor za održavanje objekata Narodne skupštine ................................................. 18
3.
OPIS FUNKCIJA STAREŠINA ................................................................................ 19
4.
JAVNOST RADA NARODNE SKUPŠTINE ............................................................. 20
Osnovni podaci o javnosti rada Narodne skupštine ................................................. 20
Saradnja sa sredstvima javnog informisanja ........................................................... 20
Posete Narodnoj skupštini ...................................................................................... 20
Postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama ................................. 20
5.
NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA ........................... 23
6.
NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZE NARODNE SKUPŠTINE .................. 26
Nadležnosti Narodne skupštine .............................................................................. 26
Sastav Narodne skupštine ...................................................................................... 26
Konstituisanje Narodne skupštine ........................................................................... 27
Način odlučivanja u Narodnoj skupštini ................................................................... 27
Pravo predlaganja zakona ...................................................................................... 27
Referendum ............................................................................................................ 27
Raspuštanje Narodne skupštine ............................................................................. 27
Imovina i finansiranje Narodne skupštine ................................................................ 27
Skupštinski budžet .................................................................................................. 28
Položaj narodnih poslanika ..................................................................................... 28
Prava i dužnosti narodnih poslanika........................................................................ 28
Imunitet narodnog poslanika ................................................................................... 28
7.
POSTUPANJE NARODNE SKUPŠTINE U OKVIRU NADLEŽNOSTI,
OVLAŠĆENJA I OBAVEZA .................................................................................... 30
Zasedanja Narodne skupštine ................................................................................ 30
Akti koje donosi Narodna skupština ........................................................................ 30
Sednica Narodne skupštine u redovnom zasedanju................................................ 30
Put zakona.............................................................................................................. 31
Postupci za donošenje akata i drugi postupci.......................................................... 32
Aktivnosti Narodne skupštine u prethodnom sazivu ................................................ 32
Međunarodna saradnja Narodne skupštine ............................................................. 33
Stalne delegacije Narodne skupštine ...................................................................... 33
Narodna skupština i evropske integracije ................................................................ 33
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
2
8.
PROPISI KOJIMA SE UTVRĐUJE DELOKRUG RADA NARODNE
SKUPŠTINE ........................................................................................................... 35
9.
PROPISI KOJI SE PRIMENJUJU U VRŠENJU OVLAŠĆENJA .............................. 35
10.
USLUGE KOJE PRUŽA NARODNA SKUPŠTINA .................................................. 37
11.
POSTUPCI RADI PRUŽANJA USLUGA ................................................................. 39
Podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja ........................... 39
Postupanje po zahtevu za pristup informacijama .................................................... 39
Posetite Narodnu skupštinu .................................................................................... 40
12.
PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA .............................................. 41
Realizovane posete građana Narodnoj skupštini u 2012. godini ............................. 41
Izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o
ličnosti za 2014. godinu .......................................................................................... 42
13.
PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA NARODNE SKUPŠTINE ......................... 48
Skupštinski budžet za 2013. godinu ........................................................................ 48
Predlog izmena skupštinskog budžeta za 2013. godinu .......................................... 52
Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u
periodu januar – jun 2014. godine ........................................................................... 58
Predlog skupštinskog budžeta za 2015. godinu .................................................... 107
14.
PODACI O JAVNIM NABAVKAMA ....................................................................... 159
Plan nabavki za 2012. godinu ............................................................................... 159
Podaci o javnim nabavkama u 2012. godini .......................................................... 160
Podaci o postupcima javnih nabavki sprovedenim u toku 2012. godine ................ 174
Plan javnih nabavki za 2013. godinu ..................................................................... 177
Evidencija o podnetim zahtevima, pokrenutim postupcima i realizaciji svih
javnih nabavki u 2013. godini ................................................................................ 185
Javne nabavke u 2014. godini .............................................................................. 189
15.
PROJEKTI ............................................................................................................ 190
16.
PODACI O ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ............................................... 191
Izabrana i imenovana lica ..................................................................................... 191
Plate državnih službenika i nameštenika............................................................... 196
17.
PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI ......................................................................... 197
18.
SREDSTVA RADA KOJE KORISTI NARODNA SKUPŠTINA............................... 197
19.
ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA .................................................................... 203
20.
VRSTE INFORMACIJA U POSEDU NARODNE SKUPŠTINE .............................. 203
21.
VRSTE INFORMACIJA KOJIMA NARODNA SKUPŠTINA OMOGUĆAVA
PRISTUP .............................................................................................................. 204
22.
INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ....................................................... 205
Podnošenje zahteva za pristup informacijama ...................................................... 205
Obrazac za podnošenje zahteva za pristup informaciji od javnog značaja ............ 206
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
3
1.
OSNOVNI PODACI O NARODNOJ SKUPŠTINI I INFORMATORU
Naziv državnog organa:
NARODNA SKUPŠTINA
Sedište državnog organa:
Beograd, Kralja Milana 14
Šifra delatnosti:
75110
Matični broj:
07017715
PIB:
100279223
Internet adresa:
www.parlament.rs
Datum prvog objavljivanja:
18.01.2006. godine
29.12.2010. godine
Datum poslednje izmene:
31. mart 2015. godine
Odgovorno lice za tačnost
i potpunost podataka:
Jana Ljubičić, generalni sekretar
E – mail adresa:
[email protected]
Informator je dostupan na adresi:
www.parlament.rs
Mesto gde se može izvršiti uvid
u Informator i dobiti
štampana verzija Informatora:
Narodna skupština, Beograd,
Kralja Milana 14,
kancelarija 18/05, prvi sprat
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
4
Grafički prikaz organizacione strukture Narodne skupštine
PREDSEDNIK
NARODNE SKUPŠTINE
POTPREDSEDNIK
NARODNE SKUPŠTINE
KOLEGIJUM
NARODNE SKUPŠTINE
POSLANIČKE GRUPE
RADNA TELA
NARODNE SKUPŠTINE
SEKTOR ZA
ZAKONODAVSTVO
SEKTOR ZA
MEĐUNARODNE
ODNOSE
SEKTOR ZA
OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA
ODRŽAVANJE
OBJEKATA NS
ODELJENJE ZA POSLOVE
POSLANIČKIH GRUPA
ODELJENJE ZA
SPOLJNE POSLOVE
GRUPA ZA ORGANIZACIJU
I RAZVOJ
GRUPA ZA INVESTICIONO
ODRŽAVANJE OBJEKATA,
ZAŠTITU I ODRŽAVANJE
KULTURNIH DOBARA
ODELJENJE ZA
USTAVNO-PRAVNI SISTEM I
ORGANIZACIJU VLASTI
ODSEK ZA
POSLOVE PREVOĐENJA
ODELJENJE ZA BUDŽETSKE,
FINANSIJSKORAČUNOVODSTVENE I
POSLOVE JAVNIH NABAVKI
ODSEK ZA BUDŽETSKO
PLANIRANJE, NORMATIVU,
ANALIZU I IZVEŠTAVANJE
ODELJENJE ZA
EKONOMSKO-FINANSIJSKA
PITANJA
ODSEK ZA
BUDŽETSKO IZVEŠTAVANJE
ODELJENJE ZA ODBRANU
I NACIONALNA PITANJA
ODELJENJE ZA TEHNIČKO
I TEKUĆE ODRŽAVANJE
ODSEK ZA
ODRŽAVANJE ČISTOĆE
GENERALNI SEKRETAR
NARODNE SKUPŠTINE
INTERNI REVIZOR
ODELJENJE ZA PRIPREMU
I OBRADU SEDNICA
ODSEK ZA IZDAVANJE
STENOGRAFSKIH BELEŽAKA
ODELJENJE ZA
ODNOSE SA JAVNOŠĆU
GRUPA ZA JAVNE NABAVKE
ODELJENJE ZA OPŠTA
DRUŠTVENA PITANJA
ODELJENJE ZA
LJUDSKE RESURSE
ODELJENJE ZA
EVROPSKE INTEGRACIJE
ODELJENJE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE
I ZAŠTITE NA RADU
ODELJENJE ZA POSLOVE
PROTOKOLA, EDUKACIJU
I PREZENTACIJU
SKUPŠTINSKE BAŠTINE
GRUPA ZA EDUKACIJU
I PREZENTACIJU
SKUPŠTINSKE BAŠTINE
BIBLIOTEKA
ODELJENJE ZA ELEKTRONIKU,
TELEKOMUNIKACIJE
I INFORMATIKU
ODSEK ZA
ELEKTRONSKE SISTEME
ODSEK ZA RAČUNARSKE
MREŽE, INTERNET
I TELEKOMUNIKACIJE
GRUPA ZA
ELEKTRO-ENERGETIKU
I AUTOMATIKU
ODELJENJE ZA
ADMINISTRATIVNE I
BIROTEHNILKE POSLOVE
ODSEK PISARNICE
SA EKSPEDICIJOM
I ARHIVOM
ODSEK DAKTILOBIROA
ODSEK STENOBIROA
ODSEK BIROTEHNIKE
Informator o radu Narodne skupštine, 15. januar 2014. godine
5
2.
ORGANIZACIONA STRUKTURA NARODNE SKUPŠTINE
Aktuelni saziv Narodne skupštine Republike Srbije konstituisan je na Prvoj sednici
Narodne skupštine, 16. aprila 2014. godine.
PREDSEDNIK NARODNE SKUPŠTINE
predstavlja Narodnu skupštinu,
saziva sednice Narodne skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda,
predsedava sednicama Narodne skupštine,
saziva sastanke kolegijuma Narodne skupštine i predsedava sastancima,
stara se o radu na sednicama Narodne skupštine i o primeni Poslovnika,
stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tela Narodne skupštine,
vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom.
Postupak izbora predsednika Narodne skupštine uređuje se Poslovnikom Narodne skupštine. U
skladu sa članom 120. Ustava Republike Srbije, predsednik Narodne skupštine zamenjuje
predsednika Republike.
Na Prvoj (konstitutivnoj) sednici, dana 23. aprila 2014. godine, Narodna skupština je za
predsednika Narodne skupštine izabrala narodnu poslanicu Maju Gojković.
KABINET PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE
Sve obaveze i poslovi predsednika Narodne skupštine se koordiniraju u Kabinetu Predsednika
Narodne skupštine, koji vodi šef Kabineta.
U Kabinetu predsednika Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji se odnose na: proučavanje i
obradu akata koje razmatra Narodna skupština i drugih akata upućenih predsedniku i
potpredsednicima Narodne skupštine; organizovanje i koordinaciju u vezi sa ostvarivanjem
saradnje predsednika Narodne skupštine sa državnim organima, organizacijama i telima, kao i sa
međunarodnim organizacijama i institucijama; pripremu informacija, stručnih analiza i mišljenja za
potrebe predsednika i potpredsednika Narodne skupštine; pripremu podsetnika i drugih materijala
od značaja za učešće predsednika, odnosno potpredsednika Narodne skupštine na sastancima
Kolegijuma, konferencijama, okruglim stolovima i drugim skupovima, kao i pripremu materijala za
razgovore sa stranim delegacijama i gostima iz inostranstva; pripremu godišnjeg programa rada
Narodne skupštine; organizovanje službenih putovanja i javnih nastupa predsednika i
potpredsednika Narodne skupštine; pružanje stručne i administrativne podrške poslaničkim
grupama u Narodnoj skupštini; komunikaciju sa građanima i učestvovanje u organizovanju i
realizaciji poseta građana Narodnoj skupštini i drugi poslovi od značaja za vršenje funkcije
predsednika i potpredsednika Narodne skupštine.
šef Kabineta: Dragan Blešić
kontakt tel. 011/3026-100
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
6
POTPREDSEDNIK NARODNE SKUPŠTINE
Potpredsednik Narodne skupštine pomaže predsedniku Narodne skupštine u vršenju poslova iz
njegovog delokruga i zamenjuje ga u slučaju njegove privremene sprečenosti ili odsutnosti, u
skladu sa Poslovnikom. Broj potpredsednika, Narodna skupština utvrđuje posebnom odlukom. Na
izbor i prestanak funkcije potpredsednika Narodne skupštine primenjuju se odredbe čl. 20. do 23.
Zakona o Narodnoj skupštini.
Na Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodna skupština izabrala je za potpredsednike Narodne
skupštine narodne poslanike: Konstantina Arsenovića, Veroljuba Arsića, mr Igora Bečića,
prof. dr Vladimira Marinkovića, Ninoslava Stojadinovića i narodnu poslanicu Gordanu
Čomić.
KOLEGIJUM NARODNE SKUPŠTINE
Kolegijum Narodne skupštine je telo koje saziva predsednik Narodne skupštine radi koordinacije
rada i obavljanja konsultacija u vezi sa radom Narodne skupštine. Kolegijum pomaže predsedniku
Narodne skupštine u predstavljanju Narodne skupštine, sazivanju sednica Narodne skupštine,
utvrđivanju predloga dnevnog reda, usklađivanju rada radnih tela i drugim pitanjima iz nadležnosti
predsednika Narodne skupštine. Kolegijum Narodne skupštine čine: predsednik Narodne
skupštine, potpredsednici Narodne skupštine i predsednici poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.
GENERALNI SEKRETAR NARODNE SKUPŠTINE
pomaže predsedniku i potpredsednicima Narodne skupštine u pripremanju sednica
Narodne skupštine,
stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Narodne skupštine,
rukovodi Službom Narodne skupštine,
vrši druge poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom.
Narodna skupština je na Prvoj (konstitutivnoj) sednici, dana 23. aprila 2014. godine, za
generalnog sekretara Narodne skupštine imenovala Janu Ljubičić, diplomiranog pravnika.
POSLANIČKE GRUPE U NARODNOJ SKUPŠTINI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
136
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
25
Poslanička grupa Demokratska stranka
16
Poslanička grupa Boris Tadić–Socijaldemokratska stranka,Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
12
Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
12
Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
10
Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
7
Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine
6
Poslanička grupa Nova Srbija
6
Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara
6
Poslanička grupa Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
6
Poslanička grupa SDA Sandžaka - PDD
5
Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
3
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
7
RADNA TELA NARODNE SKUPŠTINE
Radna tela Narodne skupštine mogu biti STALNA i PRIVREMENA.
STALNA RADNA TELA su odbori i obrazuju se za:
razmatranje predloga zakona i drugih akata podnetih Narodnoj skupštini,
sagledavanje stanja vođenja politike od strane Vlade,
praćenje izvršavanja zakona i drugih opštih akata od strane Vlade i drugih državnih
organa i tela, i
za razmatranje drugih pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine.
U okviru svog delokruga, odbor prati rad Vlade i drugih organa i tela, čiji rad nadzire Narodna
skupština, u skladu sa Ustavom i zakonom. Odbor razmatra i izveštaje organa, organizacija i tela,
koji se na osnovu zakona podnose Narodnoj skupštini. Sastav, delokrug i način rada odbora
uređuju se odredbama čl. 46. do 67. Poslovnika Narodne skupštine.
Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svog delokruga i pripreme predloga o tim pitanjima, odbor
može iz reda svojih članova, obrazovati PODODBOR a predsednik odbora može obrazovati
posebnu RADNU GRUPU. Pododbor i radna grupa obavljaju poslove za potrebe odbora i ne mogu
samostalno da istupaju, osim ako nadležni odbor ne odluči drugčije.
Odbor može da organizuje JAVNA SLUŠANJA radi: pribavljanja informacija, odnosno stručnih
mišljenja o predlogu akta koji je u skupštinskoj proceduri, razjašnjenja pojedinih rešenja iz
predloženog ili važećeg akta, razjašnjenja pitanja značajnih za pripremu predloga akta ili drugog
pitanja koje je u nadležnosti odbora, i praćenja sprovođenja i primene zakona, odnosno
ostvarivanja kontrolne funkcije Narodne skupštine.
PRIVREMENA RADNA TELA su Anketni odbori i komisije.
U Narodnoj skupštini obrazuju se sledeći odbori:
1.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo
– sekretar Radoje Cerović, tel. 011 3026-225;
2.
Odbor za odbranu i unutrašnje poslove
– sekretar Milan Čuljković, tel. 011 3026-060;
3.
Odbor za spoljne poslove
– sekretar Dejan Milivojević, tel. 011 3026-580;
4.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
– sekretar Ljiljana Miletić Živković, tel. 011 3026-464;
5.
Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova
– sekretar Rajka Vukomanović, tel. 011 3026-563;
6.
Odbor za dijasporu i Srbe u regionu
– sekretar Vesna Matić Vukašinović, tel. 011 3026-570;
7.
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku
– sekretar Dušan Lazić, tel. 011 3026-472;
8.
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
– sekretar Aleksandra Šašo, tel. 011 3026-065;
9.
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
– sekretar Veljko Racković, tel. 011 3026-623;
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
8
10. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije
– sekretar Biljana Ilić, tel. 011 3200-619;
11. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo
– sekretar Dragomir Petković, tel. 011 3026-061;
12. Odbor za Kosovo i Metohiju
– sekretar Jelena Đorić, tel. 011 3026-605;
13. Odbor za kulturu i informisanje
– sekretar Sanja Pecelj, tel. 011 3026-561;
14. Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva
– sekretar Žužana Sič Levi, tel. 011 3026-452;
15. Odbor za zdravlje i porodicu
– sekretar Božana Vojinović, tel. 011 3026-059;
16. Odbor za zaštitu životne sredine
– sekretar Milica Bašić, tel. 011 3026-474;
17. Odbor za evropske integracije
– sekretar Aleksandar Đorđević, tel. 011 3026-441;
18. Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja
– sekretar Svetlana Dedić, tel. 011 3200-610;
19. Odbor za kontrolu službi bezbednosti
– sekretar Gorica Durkalić, tel. 011 3200-617;
20. Odbor za prava deteta
– sekretar Goran Stamenković, tel. 011 3026-040.
SLUŽBA NARODNE SKUPŠTINE
Organizacija i rad Službe Narodne skupštine, položaji i radna mesta zaposlenih i druga pitanja od
značaja za rad Službe uređuju se Odlukom o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine („Sl.
glasnik RS“, Br. 49/11).
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Narodne
skupštine (donet novembra 2011. godine, objavljen na internet stranici Narodne skupštine
www.parlament.rs) utvrđuju se: naziv i delokrug unutrašnjih jedinica; ovlašćenja i odgovornosti
rukovodilaca unutrašnjih jedinica; način saradnje Službe Narodne skupštine sa drugim organima i
organizacijama; radna mesta državnih službenika na položaju, izvršilačka radna mesta po svakom
zvanju (za državne službenike) i svakoj vrsti radnih mesta (za nameštenike); nazivi radnih mesta,
opisi poslova radnih mesta i zvanja (za državne službenike), odnosno vrste (za nameštenike) u
koja su radna mesta razvrstana; uslovi za rad zaposlenog na radnom mestu (stručna sprema,
radno iskustvo, položen državni stručni ispit, posebna znanja, veštine i sposobnosti), kao i broj
državnih službenika na položaju, državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i
nameštenika za svako radno mesto.
Služba Narodne skupštine obavlja stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine, radnih
tela, narodnih poslanika, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine i poslaničkih grupa u
Narodnoj skupštini kao i određene poslove za potrebe Republičke izborne komisije. Na prava i
obaveze državnih službenika i nameštenika u Službi Narodne skupštine primenjuju se zakoni i
drugi propisi koji se odnose na državne službenike i nameštenike u državnim organima, opšti
propisi o radu i poseban kolektivni ugovor za državne organe.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
9
GENERALNI SEKRETAR
Generalni sekretar rukovodi Službom Narodne skupštine i donosi Pravilnik o unutrašnjem uređenju
i sistematizaciji radnih mesta u Službi Narodne skupštine. Generalni sekretar priprema predlog
skupštinskog budžeta i naredbodavac je za finansijsko-materijalno poslovanje Narodne skupštine i
Službe Narodne skupštine. Generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Narodna skupština,
na predlog predsednika Narodne skupštine.
Generalni sekretar pomaže predsedniku i potpredsednicima Narodne skupštine u pripremanju
sednica Narodne skupštine, stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Narodne skupštine,
rukovodi Službom i vrši druge poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom.
Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini i predsedniku Narodne skupštine.
Funkcija generalnog sekretara prestaje danom imenovanja generalnog sekretara novog saziva
Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem
Generalni sekretar:
Jana Ljubičić, dipl. pravnik
kontakt tel. 011/3026-163; 3026-243
e-mail: [email protected]
Generalni sekretar ima zamenika koji mu pomaže u radu i zamenjuje ga u slučaju njegovog
odsustva ili sprečenosti.
Zamenika generalnog sekretara imenuje Narodna skupština, na predlog generalnog sekretara uz
saglasnost predsednika Narodne skupštine.
Broj zamenika generalnog sekretara utvrđuje se Poslovnikom.
Zamenik generalnog sekretara je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini, predsedniku Narodne
skupštine i generalnom sekretaru.
Zamenici generalnog sekretara:
Srđan Smiljanić, dipl. pravnik
kontakt tel. 011/3026-207
e-mail: [email protected]
Branko Marinković, dipl. pravnik
kontakt tel. 011/3026-207
e-mail: [email protected]
GENERALNI SEKRETARIJAT
U Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji su opšti i zajednički za
Službu; poslovi u vezi sa obezbeđivanjem jedinstvenog rada Službe; poslovi interne revizije,
pripreme i obrade sednica Narodne skupštine i izdavanja stenografskih beležaka, odnosa s
javnošću, protokola i prezentacije skupštinske baštine; poslovi praćenja realizacije projekata koji se
odnose na unapređenje organizacije i rada Službe; poslovi u vezi sa primenom propisa kojima se
uređuju: dostupnost informacija od javnog značaja i tajnost podataka, borba protiv korupcije i
ravnopravnost polova i drugi stručni i administrativni poslovi od značaja za vršenje funkcije
generalnog sekretara Narodne skupštine (u daljem tekstu: generalni sekretar) i zamenika
generalnog sekretara.
U Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine obrazuju se sledeće organizacione jedinice:
Odeljenje za pripremu i obradu sednica Narodne skupštine;
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
10
Odsek za izdavanje stenografskih beležaka;
Odeljenje za odnose s javnošću i
Odeljenje za poslove protokola, edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine.
Odeljenje za pripremu i obradu sednica Narodne skupštine
U Odeljenju za pripremu i obradu sednica Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji se odnose
na: pripremu i organizovanje sednica Narodne skupštine; pribavljanje i pripremanje
dokumentacionih materijala i podataka potrebnih za rad sednice Narodne skupštine; pripremanje
akata donetih na sednicama Narodne skupštine za objavljivanje u „Službenom glasniku Republike
Srbije“; pripremanje izvornih akata koje donosi Narodna skupština; pripremanje i davanje
informacija narodnim poslanicima o održavanju sednica Narodne skupštine, i drugi stručni i
administrativni poslovi za potrebe Narodne skupštine.
načelnik: Miodrag Šuput, dipl. pravnik
kontakt tel: 011/3026-208
e-mail: [email protected]
Odsek za izdavanje stenografskih beležaka
U Odseku za izdavanje stenografskih beležaka obavljaju se poslovi koji se odnose na: uređivanje
stenografskih beležaka sa sednice Narodne skupštine radi objavljivanja; organizovanje autorizacije
i smisaono-jezička obrada neautorizovanih beležaka; pravno-jezičku redakciju i lektorisanje;
formulisanje poslaničkih pitanja; formiranje knjiga beležaka i njihovo grafičko oblikovanje za
štampanje; opremanje sređenih i autorizovanih beležaka i pripremanje grafičkih rešenja naslova,
sadržaja i registra govornika; pripremanje adresara korisnika štampanih knjiga i arhiviranje i
čuvanje baze podataka o knjigama stenografskih beležaka.
šef Odseka: Tomislav Kuzmanović, dipl.politikolog
kontakt tel: 011/3026-545
Odeljenje za odnose s javnošću
U Odeljenju za odnose s javnošću obavljaju se poslovi koji se odnose na: informisanje javnosti o
radu Narodne skupštine i unapređenje odnosa s javnošću; saradnju sa domaćim i stranim
predstavnicima javnog informisanja; praćenje i izradu pregleda izveštavanja domaćih i stranih
predstavnika javnog informisanja o radu Narodne skupštine; saradnju s odgovarajućim državnim
organima; pripremu, ažuriranje i prevođenje sadržaja za internet prezentaciju Narodne skupštine
na strani jezik.
načelnik: Radoslava Marković, dipl. andragog
kontakt tel: 011/3026-352
e-mail: [email protected]
kontakt tel: 011/3026-525; 3026-524; 3026-523
e-mail: [email protected]
Odeljenje za poslove protokola, edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine
U Odeljenju za poslove protokola, edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine obavljaju se poslovi
koji se odnose na: planiranje, pripremu i realizaciju protokolarnih aktivnosti u Narodnoj skupštini;
pripremu i uređenje prostorija Narodne skupštine za ceremonijalna dešavanja; organizaciju i
realizaciju međunarodnih susreta i putovanja predsednika i potpredsednika Narodne skupštine,
narodnih poslanika i delegacija Narodne skupštine u zemlji i inostranstvu; komuniciranje sa
diplomatskim predstavnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija; nabavku i evidenciju
protokolarnih poklona; pripremu i realizaciju programa poseta građana, domaćih i stranih delegacija
Narodnoj skupštini i posete predstavnika Narodne skupštine građanima na teritoriji Republike
Srbije kao i realizaciju drugih programa otvaranja Narodne skupštine prema javnosti;
obezbeđivanje edukacije i prezentacije rada Narodne skupštine i izradu štampanih multimedijalnih i
edukativno-informativnih materijala u vezi sa tim.
Poslovi u Odeljenju obavljaju se u skladu sa najvišim protokolarnim standardima.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
11
načelnik: Ljubica Vasiljević, dipl. politikolog
kontakt tel: 011/3026-215
e-mail: [email protected]
U Odeljenju za poslove protokola, edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine obrazuje se Grupa
za edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine.
U Grupi za edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine obavljaju se poslovi koji se odnose na:
pripremu i realizaciju programa poseta građana, domaćih i stranih delegacija Narodnoj skupštini i
posete predstavnika Narodne skupštine građanima na teritoriji Republike Srbije kao i realizaciju
drugih programa otvaranja Narodne skupštine prema javnosti; obezbeđivanje edukacije i
prezentacije rada Narodne skupštine i izradu štampanih multimedijalnih i edukativno-informativnih
materijala u vezi sa tim.
rukovodilac grupe: Biljana Milosavljević, dipl. pravnik
kontakt tel: 011/3026-236
Interni revizor
U generalnom sekretarijatu sistematizovano je i radno mesto internog revizora Narodne skupštine.
Interni revizor priprema predloge strateškog i godišnjeg plana revizije; organizuje i izvršava poslove
i zadatke revizije; određuje revizijske tehnike, ciljeve i metode revizijskog uzorkovanja; sprovodi
sakupljanje i analizu revizijske građe kod pojedinih revizija; vrši proveru i ocenu adekvatnosti i
efektivnosti organizacije sistema internih kontrola i procedura u okviru pojedinih revizija vezanih za
rad Narodne skupštine; vrši proveru načina rada i kvalitet radnih procesa, radi ocene
ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti rada; vrši procenu rizika i upravljanja rizikom od strane
rukovodstva subjekta revizije, kao i usklađenost radnih procesa sa zakonima, internim aktima i
procedurama, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih podataka i informacija; izrađuje revizijske
izveštaje i daje preporuke rukovodstvu za otklanjanje nedostataka u radu; prati sprovođenje
revizijskih preporuka datih u izveštajima iz prethodno obavljenih revizija; daje stručne savete i
mišljenja u vezi sa uvođenjem novih sistema, procesa i procedura; unosi, obrađuje i verifikuje
podatke i dokumenta nastala u radu, u elektronsku bazu podataka, korišćenjem aplikacije eparlamenta; obavlja i druge poslove iz oblasti interne revizije po nalogu generalnog sekretara.
interni revizor:
Sektor za zakonodavstvo
rukovodilac Sektora: Mirjana Radaković, dipl. pravnik
kontakt tel: 011/3026-224; 3026-454
e-mail: [email protected]
U Sektoru za zakonodavstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i obradu materijala
za potrebe poslaničkih grupa; pripremu i obradu akata od značaja za rad radnih tela; analizu
zakona, predloga zakona i drugih opštih akata; analizu usklađenosti propisa sa propisima Evropske
unije; izradu informativnih i analitičkih istraživanja; bibliotečku građu i drugi poslovi za potrebe
Narodne skupštine u vršenju zakonodavne funkcije.
U Sektoru za zakonodavstvo obrazuje se sedam odeljenja:
Odeljenje za poslove poslaničkih grupa,
Odeljenje za ustavno-pravni sistem i organizaciju vlasti,
Odeljenje za ekonomsko-finansijska pitanja,
Odeljenje za odbranu i nacionalna pitanja,
Odeljenje za opšta društvena pitanja,
Odeljenje za evropske integracije i
Biblioteka Narodne skupštine
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
12
Odeljenje za poslove poslaničkih grupa
U Odeljenju za poslove poslaničkih grupa obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu zakona i
predloga zakona; pripremu predloga akata koje narodni poslanici – članovi poslaničke grupe
podnose Narodnoj skupštini; pripremu i stručnu obradu amandmana koji se podnose na predloge
zakona i drugih akata; pružanje stručne pomoći narodnim poslanicima u vezi sa primenom važećih
propisa; pripremu informacija; pružanje stručne pomoći narodnim poslanicima u primeni Poslovnika
Narodne skupštine i drugih akata Narodne skupštine; stručnu obradu inicijativa, peticija, predstavki
i predloga građana, udruženja i organizacija upućenih poslaničkoj grupi (priprema odgovora i
mišljenja); organizovanje sastanaka narodnih poslanika sa građanima, predstavnicima državnih
organa, organizacija i tela, kao i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe poslaničkih grupa i
narodnih poslanika.
načelnik: Veljko Rakić, dipl. pravnik
kontakt tel: 011/3200-611
e-mail: [email protected]
Odeljenje za ustavno-pravni sistem i organizaciju vlasti
U Odeljenju za ustavno-pravni sistem i organizaciju vlasti obavljaju se poslovi koji se odnose na:
analizu zakona, predloga zakona i drugih akata iz delokruga rada odbora; pripremu i organizovanje
sednica radnih tela, izradu izveštaja i pripremu akata i informacija o pitanjima koja se razmatraju na
sednicama radnih tela; davanju stručnih mišljenja u vezi s pitanjima koja razmatraju radna tela;
pripremi amandmana na predloge zakona, drugih propisa i opštih akata za potrebe odbora;
praćenje izvršavanja zaključaka radnih tela, pripremu izveštaja i mišljenja u vezi sa predlozima za
donošenje autentičnog tumačenja zakona i drugih akata koje donosi Narodna skupština; izradu
predloga skupštinskog budžeta; pitanja imuniteta narodnih poslanika i drugih izabranih lica;
pripremu izveštaja i mišljenja u vezi sa predlozima za pokretanje postupaka za ocenu ustavnosti
zakona; izradu akata od značaja za sprovođenje kontrolne, odnosno izborne funkcije Narodne
skupštine; organizovanje javnog slušanja; pripremu analiza i informacija o inicijativama, peticijama,
predstavkama i predlozima građana, udruženja i organizacija, kao i drugi stručni i administrativni
poslovi za potrebe Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo; Odbora za pravosuđe, državnu
upravu i lokalnu samoupravu; Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova; Odbora
za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i Odbora za prava deteta.
načelnik: Radoslav Vujović
kontakt tel: 011/3026-471
Odeljenje za ekonomsko-finansijska pitanja
U Odeljenju za ekonomsko-finansijska pitanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu
zakona, predloga zakona i drugih akata iz delokruga rada odbora; pripremu i organizovanje
sednica radnih tela, izradu izveštaja i pripremu akata i informacija o pitanjima koja se razmatraju na
sednicama radnih tela; davanju stručnih mišljenja u vezi s pitanjima koja razmatraju radna tela;
pripremu amandmana na predloge zakona, drugih propisa i opštih akata za potrebe odbora;
praćenje izvršavanja zaključaka radnih tela; izradu akata od značaja za sprovođenje kontrolne,
odnosno izborne funkcije Narodne skupštine; organizovanje javnog slušanja; pripremu analize i
informacija o inicijativama, peticijama, predstavkama i predlozima građana, udruženja i
organizacija, kao i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe Odbora za privredu, regionalni
razvoj, trgovinu, turizam i energetiku; Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja
javnih sredstava; Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za prostorno
planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
načelnik: Biljana Ilić
kontakt tel: 011/3200-619
e-mail: [email protected]
Odeljenje za odbranu i nacionalna pitanja
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
13
U Odeljenju za odbranu i nacionalna pitanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu zakona,
predloga zakona i drugih akata iz delokruga rada odbora; pripremu i organizovanje sednica radnih
tela, izradu izveštaja i pripremu akata i informacija o pitanjima koja se razmatraju na sednicama
radnih tela; davanju stručnih mišljenja u vezi s pitanjima koja razmatraju radna tela; pripremu
amandmana na predloge zakona, drugih propisa i opštih akata za potrebe odbora; praćenje
izvršavanja zaključaka radnih tela; izradu akata od značaja za sprovođenje kontrolne, odnosno
nadzorne funkcije Narodne skupštine; organizovanje javnog slušanja; pripremu analiza i informacija
o inicijativama, peticijama, predstavkama i predlozima građana, udruženja i organizacija, kao i
drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe Odbora za odbranu i unutrašnje poslove; Odbora
za dijasporu i Srbe u regionu, Odbora za Kosovo i Metohiju i Odbora za kontrolu službi
bezbednosti.
načelnik: Marko Danilović, dipl. pravnik
kontakt.tel:011/3026-462,011/3026-465
e-mail: [email protected]
Odeljenje za opšta društvena pitanja
U Odeljenju za opšta društvena pitanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu zakona,
predloga zakona i drugih akata iz delokruga rada odbora; pripremu i organizovanje sednica radnih
tela, izradu izveštaja i pripremu akata i informacija o pitanjima koja se razmatraju na sednicama
radnih tela; davanje stručnih mišljenja u vezi s pitanjima koja razmatraju radna tela; pripremu
amandmana na predloge zakona, drugih propisa i opštih akata za potrebe odbora; praćenje
izvršavanja zaključaka radnih tela; izradu akata od značaja za sprovođenje kontrolne, odnosno
izborne funkcije Narodne skupštine; organizovanje javnog slušanja; priprema analiza i informacija o
inicijativama, peticijama, predstavkama i predlozima građana, udruženja i organizacija, kao i drugi
stručni i administrativni poslovi za potrebe Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i
informatičko društvo; Odbora za kulturu i informisanje; Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu
uključenost i smanjenje siromaštva, Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za zaštitu životne
sredine.
načelnik: Milica Bašić, dipl. pravnik
kontakt tel: 011/3026-100
Odeljenje za evropske integracije
U Odeljenju za evropske integracije obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu predloga
zakona i drugog opšteg akta sa aspekta usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije; izradu
tabele o usklađenosti predloga zakona i drugog opšteg akta koje predlažu narodni poslanici u
Narodnoj skupštini sa propisima Evropske unije; pripremu mišljenja o opravdanosti skraćenog
postupka za donošenje zakona; pripremu analiza, informacija i izveštaja u vezi sa dokumentima
koje razmatra Odbor za evropske integracije; pripremu uporednih pregleda propisa Evropske unije i
informacije o potrebi usaglašavanja važećih propisa sa propisima Evropske unije; uspostavljanje
komunikacije sa nadležnim službama evropskih institucija i parlamenata država članica Evropske
unije, kao i parlamenata država regiona u funkciji unapređenja procesa evropskih integracija, kao i
drugi stručni i administrativni poslovi poslovi za potrebe Odbora za evropske integracije i narodne
poslanike.
načelnik:
Biblioteka Narodne skupštine
U Biblioteci Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu informativno analitičkih istraživanja u vezi sa zakonodavnom aktivnošću Narodne skupštine; izradu stručnih
istraživanja i komparativnih analiza za potrebe narodnih poslanika i radnih tela Narodne skupštine
o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine; izradu stručnih analiza i informacija na zahtev
međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i institucija, u okviru mreže Evropskog centra
za parlamentarnu dokumentaciju i istraživanje; prikupljanje, obradu, čuvanje i davanje na
korišćenje bibliotečke građe narodnim poslanicima i drugim korisnicima; prijem, razvrstavanje,
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
14
inventarisanje i evidentiranje bibliotečke građe; zaštitu stare i retke knjige; sastavljanje
informativnih kataloga o publikacijama i izvorima informacija u biblioteci i ostvarivanje saradnje sa
drugim bibliotekama, kao i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe narodnih poslanika i
radnih tela Narodne skupštine u vezi sa pružanjem istraživačke podrške o pitanjima iz nadležnosti
Narodne skupštine.
načelnik: Tanja Ostojić, dipl. filozof
kontakt tel: 011/3026-532
Sektor za međunarodne odnose
U Sektoru za međunarodne odnose obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje akata i
realizaciju aktivnosti iz oblasti spoljnopolitičkih odnosa i parlamentarne saradnje; učešće stalnih i
drugih delegacija Narodne skupštine u radu međunarodnih i regionalnih organizacija; posete
studijskih grupa predstavničkim telima drugih država i primanje delegacija; posete studijskih grupa
ili članova predstavničkih tela drugih država; pripremu materijala za posete delegacija Narodne
skupštine i njenih radnih tela predstavničkim telima drugih država, međunarodnim i regionalnim
organizacijama; prevođenje, kao i drugi poslovi za potrebe Narodne skupštine, njenih radnih tela,
poslaničkih grupa i narodnih poslanika iz oblasti međunarodnih odnosa.
U Sektoru za međunarodne odnose obrazuju se:
Odeljenje za spoljne poslove i
Odsek za poslove prevođenja.
Odeljenje za spoljne poslove
načelnik: Dušan Maksić, dipl. pravnik
kontakt tel: 011/3026-575
Odsek za poslove prevođenja
U Odseku za poslove prevođenja obavljaju se poslovi pismenog i usmenog prevođenja
(konsekutivno i simultano) za potrebe Narodne skupštine u vezi sa međunarodnim parlamentarnim
aktivnostima. Usklađuju se prevodi sa međunarodnim prevodilačkim standardima i normama.
šef Odseka: Ana Milanović
kontakt tel: 011/3026-586
Sektor za opšte poslove
V.d. rukovodioca Sektora: Svetlana Jovanović, dipl. pravnik
kontakt telefon: 011/3026-014
e-male: [email protected]
U Sektoru za opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i izradu skupštinskog
budžeta; finansijsko računovodstvo i knjigovodstvo; javne nabavke; upravljanje ljudskim resursima;
upravljanje rizicima, zaštite na radu i protivpožarnu zaštitu; elektronski parlament; elektronske,
informacione, energetske sisteme i sisteme automatike; računarske mreže, internet i
telekomunikacije; daktilografiju, stenografisanje i birotehniku; pisarnicu, ekspediciju pošte i arhiv,
kao i drugi opšti poslovi za potrebe Narodne skupštine.
U Sektoru za opšte poslove obrazuju se:
Grupa za organizaciju i razvoj,
Odeljenje za budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki,
Odeljenje za ljudske resurse,
Odeljenje protivpožarne zaštite i zaštite na radu,
Odeljenje za eletkroniku, telekomunikacije i informatiku i
Odeljenje za administrativne i birotehničke poslove.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
15
Grupa za organizaciju i razvoj
U Grupi za organizaciju i razvoj obavljaju se poslovi koji se odnose na: upravljanje projektima
informacionih sistema Narodne skupštine, planiranje i uvođenje e-parlamenta i ostalih
informacionih sistema u Narodnoj skupštini; sistemsku analizu organizacionih jedinica u Službi;
pripremu projektnih zadataka za uvođenje informatičkih aplikacija i razvoj organizacije i tehnologije
rada u Narodnoj skupštini primenom informatičke opreme; izradu idejnih rešenja i projekata
informacionih i telekomunikacionih sistema u Službi; projektovanje baze podataka i aplikacija za
njihovo korišćenje; održavanje informatičkih projekata, baza podataka i softverskih aplikacija i
njihovo ažuriranje; primenu informatičkih projekata koji se izrađuju a primenjuju u Službi, kao i na
čuvanje i korišćenje projektne i druge informatičke dokumentacije.
rukovodilac grupe: Goran Nenezić, dipl. matematičar
kontakt tel: 011/3026-356
Odeljenje za budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki
U Odeljenju za budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki obrazuju se:
Odsek za budžetsko planiranje, normativu, analizu i izveštavanje,
Odsek za budžetsko računovodstvo i
Grupa za javne nabavke.
načelnik: Maja Pavlović, dipl. ekonomista
kontakt tel: 011/3026-037
U Odseku za budžetsko planiranje, normativu, analizu i izveštavanje obavljaju se poslovi koji se
odnose na: izradu skupštinskog budžeta; pripremu internih uputstava i procedura za izradu
predloga finansijskog plana korisnika skupštinskog budžeta, analizu finansijskih planova korisnika
skupštinskog budžeta, kao i na izradu finansijskih izveštaja o izvršenju skupštinskog budžeta.
šef Odseka:
U Odseku za budžetsko računovodstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na realizaciju
finansijskih i materijalnih sredstava, obračun i isplatu plata, dnevnica i drugih naknada narodnih
poslanika i zaposlenih u Narodnoj skupštini; pripremu dokumentacije za godišnje i vanredne popise
imovine, obaveza i potraživanja Narodne skupštine; vođenje poslovnih knjiga i usklađivanje knjiga
sa glavnom knjigom trezora, kao i na izradu redovnih godišnjih i periodičnih obračuna i finansijskih
izveštaja o izvršenim rashodima za rad Narodne skupštine.
šef Odseka: Dara Kupusinac
kontakt tel: 011/3026-100
U Grupi za javne nabavke obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizovanje i sprovođenje
postupaka javnih nabavki za potrebe Narodne skupštine; izradu izveštaja u vezi sa sprovođenjem
javnih nabavki; izradu ugovora i drugih akata u vezi sa javnim nabavkama kao i na rad komisija za
javne nabavke u Narodnoj skupštini.
rukovodilac grupe: Dragan Đuragić, dipl. pravnik
kontakt tel: 011/3026-048
e-mail: [email protected]
Odeljenje za ljudske resurse
U Odeljenju za ljudske resurse obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i primenu zakona i
drugih akata iz delokruga rada Odeljenja; pripremu predloga opštih i pojedinačnih akata iz oblasti
rada i radnih odnosa; pripremu i realizaciju politike upravljanja ljudskih resursa; izradu kadrovskog
plana i analizu ispunjenja kadrovskog plana; praćenje i analizu kadrovske osposobljenosti
zaposlenih; izradu programa za dodatno obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih i praćenje
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
16
njegove realizacije; ocenjivanje i razvoj karijere državnih službenika i nagrađivanje nameštenika;
vođenje kadrovske i druge evidencije; kao i drugi stručni i administrativni poslovi iz oblasti rada i za
potrebe zaposlenih u Službi.
načelnik:
e-mail: [email protected]
Odeljenje protivpožarne zaštite i zaštite na radu
U Odeljenju protivpožarne zaštite i zaštite na radu obavljaju se poslovi koji se odnose na:
organizovanje i sprovođenje propisanih i naloženih mera iz oblasti zaštite na radu zaštite od
požara; primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu i prijavljivanje povreda na radu; održavanje
stabilnog sistema za automatsku dojavu i gašenje požara; organizovanje preventivnih i periodičnih
pregleda i ispitivanje sredstava za rad radne sredine i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i
protivpožarne opreme i sredstava; kolektivno osiguranje narodnih poslanika i zaposlenih u Službi
Narodne skupštine; osiguranje objekta Narodne skupštine i opreme od rizika.
načelnik: Nebojša Đenić, dipl. inž. zaštite na radu
kontakt.tel:011/3026-136
Odeljenje za elektroniku, telekomunikacije i informatiku
U Odeljenju za eletkroniku, telekomunikacije i informatiku obrazuju se:
Odsek za elektronske sisteme;
Odsek za računarske mreže, internet i telekomunikacije i
Grupa za elektro-energetiku i automatiku.
načelnik: Dario Kukolj, master menadžer informatičkog menadžmenta
kontakt tel: 011/3026-614
e-mail: [email protected]
U Odseku za elektronske sisteme obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu projektnotehničke dokumentacije za elektronske sisteme; instaliranje i eksploataciju elektronske opreme;
održavanje elektronske opreme i otklanjanje kvarova; rukovanje kontrolnim sistemom; pripremu
identifikacionih kartica narodnih poslanika; otklanjanje kvarova na poslaničkim jedinicama i
popravku terminalske opreme.
šef Odseka: Goran Šokić, dipl. inženjer elektronike
kontakt tel: 011/3026-365
U Odseku za računarske mreže, internet i telekomunikacije obavljaju se poslovi koji se odnose na:
održavanje računarske mreže Narodne skupštine; kontrolisanje pristupa internetu; obezbeđivanje,
održavanje i unapređivanje internet prezentacije Narodne skupštine; obezbeđivanje usluge
elektronske pošte korisnicima u Narodnoj skupštini; izradu aplikativnih softvera i pružanje
informatičkih usluga na zahtev korisnika; obezbeđivanje i kontrolu telefonskih usluga korisnicima u
Narodnoj skupštini.
šef Odseka: Predrag Ćulibrk, dipl. inž. elektrotehnike
kontakt tel: 011/3026-608
U Grupi za elektro-energetiku i automatiku obavljaju se poslovi koji se odnose na: funkcionalnu
ispravnost, zaštitu, unapređivanje i uvođenje novih elektro-energetskih sistema, elektromotornih
pogona-automatika, merenja i regulaciju u Narodnoj skupštini; izradu statističkih i drugih izeštaja o
zahtevima, kvarovima i intervencijama u elektronskom i papirnom obliku, kao i na izradi,
unapređenje i uvođenje softvera sistema automatike u objektima Narodne skupštine.
Odeljenje za administrativne i birotehničke poslove
U Odeljenju za administrativne i birotehničke poslove obrazuju se:
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
17
Odsek pisarnice sa ekspedicijom i arhivom,
Odsek daktilobiroa,
Odsek stenobiroa i
Odsek birotehnike.
načelnik: Stevo Likić, dipl. inž. organizacije rada
kontakt tel:011/3026-045;011/3026-188
e-mail: [email protected]
U Odseku pisarnice sa ekspedicijom i arhivom obavljaju se poslovi koji se odnose na: prijem,
otvaranje i pregled pošte; klasifikovanje i zavođenje predmeta po materiji; prijem, zavođenje,
smeštaj i čuvanje materijala poverljive prirode i arhivske građe, arhiviranje arhivske građe, dostavu
pošte, štampe, predmeta i drugih akata, kao i na prijem, raspoređivanje, zavođenje, dostavu i
arhiviranje elektronskih dokumenata.
šef Odseka: Goran Stojanović
kontakt.tel:011/3026-046,011/3026-121
U Odseku daktilobiroa obavljaju se poslovi koji se odnose na: prepis i unos podataka i kontrolu
tačnosti i ispravnosti tekstova u elektronskom obliku; grafičko oblikovanje i pripremu sloga za
štampu i formiranje datoteke korisnika; tekstualnu obradu tonskih zapisa snimljenih sednica radnih
tela Narodne skupštine.
šef Odseka: Ljiljana Lukić
kontakt tel: 011/3026-100
U Odseku stenobiroa obavljaju se poslovi koji se odnose na: stenografisanje i izradu stenograma
sa sednica Narodne skupštine i njenih radnih tela, kao i sastanaka u Narodnoj skupštini; redakciju i
uređivanje prvog izdanja stenografskih beležaka; obradu audio zapisa u tekstualni i elektronski
oblik, kao i na distribuciju izrađenih stenografskih beležaka.
šef Odseka: Vanja Stojanović
kontakt.tel: 011/3026-143, 3026-111
U Odseku birotehnike obavljaju se poslovi koji se odnose na: štampanje materijala; prelom teksta,
grafičko oblikovanje i pripremu sloga za štampu; održavanje mašina za štampanje, kao i na šivenje
i koričenje materijala.
šef Odseka: Radomir Radovanović
kontakt.tel:011/3026-520
Sektor za održavanje objekata Narodne skupštine
rukovodilac Sektora:
kontakt tel:
e-mail:
U Sektoru za održavanje objekata Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji se odnose na:
investiciono, tehničko i tekuće održavanje objekata Narodne skupštine; zašttitu i održavnje kulturnih
dobara koje koristi i kojima upravlja Narodna skupština; analizu i planiranje razvoja tehničkotehnoloških uslova za rad; građenje, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju, sanaciju, restauraciju,
konzervaciju, enterijersko i eksterijersko uređenje i opremanje, kao i čišćenje i higijenizaciju
objekata, zemljišta, instalacija, postrojenja, uređaja i opreme koje koristi i kojima upravlja Narodna
skupština.
U Sektoru za održavanje objekata Narodne skupštine obrazuju se:
Grupa za investiciono održavanje objekata, zaštitu i održavanje kulturnih dobara;
Odeljenje za tehničko i tekuće održavanje i
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
18
Odsek za održavanje čistoće.
Grupa za investiciono održavanje objekata, zaštitu i održavanje kulturnih dobara
U Grupi za investiciono održavanje objekata, zaštitu i održavanje kulturnih dobara obavljaju se
poslovi koji se odnose na: analizu postojećeg stanja i sagledavanje kratkoročnih i dugoročnih
potreba u oblasti tehničko-tehnoloških uslova za rad Narodne skupštine; izradu predloga
dugoročnih i kratkoročnih planova razvoja, predloga dugoročnih i kratkoročnih planova investicija i
pripremu predloga skupštinskog budžeta i godišnjeg plana javnih nabavki iz oblasti investicionog
održavanja, enterijersko i eksterijersko uređenje i opremanje, građenje, rekonstrukciju, dogradnju,
adaptaciju, sanaciju, restauraciju i konzervaciju objekata, prostorija i zemljišta koje koristi Narodna
skupština; sprovođenje mera zaštite kulturnih dobara; pripremu akata iz oblasti zaštite i korišćenja
kulturnih dobara; sprovođenje mera zaštite kulturnih dobara; restauraciju i konzervaciju pokretnih i
nepokretnih kulturnih dobara; održavanje i korišćenje pokretnih kulturnih dobara, kao i na
prezentaciju i izradu publikacija kulturnih dobara.
Odeljenje za tehničko i tekuće održavanje
U Odeljenju za tehničko i tekuće održavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na: tehničko i
tekuće održavanje objekata, zemljišta, instalacija, postrojenja, uređaja i opreme; ispravnost
postojećih tehničkih sistema instalacija, uređaja i opreme u objektu; planiranje aktivnosti u vezi sa
funkcionisanjem, održavanjem i njihovim inoviranjem, izradu planova za tehničko i tekuće
održavanje i planiranje potrebnih sredstava za njihovu realizaciju; održavanje i kontrolu instalacija
vodovoda, stolarije i opreme uobjektu; održavanje i kontrolu klima sistema, sistema ventilacije,
grejanja i hlađenja u objektima Narodne skupštine, kao i na dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
objekata i zemljišta koje koristi Narodna skupština.
načelnik: Radojčić Dušan
kontakt tel: 011/3026-100
e-mail: mailto:[email protected]
Odsek za održavanje čistoće
U Odseku za održavanje čistoće obavljaju se poslovi koji se odnose na održavanje čistoće i
adekvatnih higijenskih uslova u objektima i zemljištu Narodne skupštine.
šef Odseka: Danka Stanković
kontakt tel: 011/3026-151
3.
OPIS FUNKCIJA STAREŠINA
Pogledati poglavlje 2. Organizaciona struktura Narodne skupštine
''OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE'' (objavljeno na internet
stranici Narodne skupštine, www.parlament.rs)
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Narodne
skupštine (donet novembra 2011. godine, objavljen na internet stranici Narodne skupštine,
www.parlament.rs) utvrđuju se: naziv i delokrug unutrašnjih jedinica; ovlašćenja i
odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
19
4.
JAVNOST RADA NARODNE SKUPŠTINE
Osnovni podaci o javnosti rada Narodne skupštine
PIB Narodne skupštine:
Radno vreme Službe Narodne skupštine
i njenih organizacionih jedinica:
sedište Narodne skupštine:
Konakt telefoni:
Broj faksa:
Internet adresa Narodne skupštine:
100279223
7,30 do 15,30 časova
Beograd, Kralja Milana 14
381 11 3026 243; 381 11 2026 163
381 11 3222 799;
www.parlament.rs
Saradnja sa sredstvima javnog informisanja
Nadležna služba:
Lica ovlašćena za saradnju sa
predstavnicima sredstava javnog informisanja:
Kontakt telefoni:
E-adresa Odeljenja za odnose sa javnošću:
Odeljenje za odnose sa javnošću
Maja Koler Zorko
Sandra Stanković
Sanja Bojanić Maksimović
Mima Blašković
Jelena Papić
381 11 3026 524; 381 11 3026 525;
381 11 3026 352; 381 11 3026 351;
[email protected]
Posete Narodnoj skupštini
Nadležna služba:
Koordinatori za pristup javnosti:
Odeljenje za poslove Protokola
Rodoljub Dinić
Vesna Dujmović Rosić
Kontakt telefoni:
381 11 3026 236; 381 64 8420 025
381 64 8420 054;
E-adresa Grupe za edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine [email protected]
Postupanje po zahtevima za slobodan pristup
informacijama od javnog značaja
Službenici ovlašćeni za postupanje po
zahtevima za slobodan pristup informacijama:
Kontakt telefon :
E-adresa za dostavljanje zahteva:
Nebojša Pavlović
Dragan Luković
381 11 3026 446 i 381 11 3026 067
[email protected]
Javnost rada Narodne skupštine se obezbeđuje: stvaranjem uslova za televizijske i internet
prenose sednica Narodne skupštine i njenih radnih tela; konferencijama za novinare, izdavanjem
zvaničnih saopštenja, omogućavanjem praćenja rada Narodne skupštine od strane predstavnika
sredstava javnog informisanja, posmatrača domaćih i međunarodnih udruženja i organizacija i
zainteresovanih građana, uvidom u dokumentaciju i arhivu Narodne skupštine, uvidom u
stenografske beleške i zapisnike sa sednica Narodne skupštine i njenih radnih tela, informacijama
objavljenim na internet stranici Narodne skupštine i na druge načine, u skladu sa zakonom i
Poslovnikom.
Način ostvarivanja javnosti rada i postupak isključenja javnosti uređuju se Zakonom o Narodnoj
skupštini www.zakononarodnojskupstini.rs i Poslovnikom Narodne skupštine www.poslovnik.rs
Narodna skupština ima svoju internet stranicu (www.parlament.rs) na kojoj se objavljuju: predlog
dnevnog reda i usvojeni dnevni red sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela, usvojeni
zapisnik sa sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela, predlozi zakona i drugih akata podnetih
Narodnoj skupštini, usvojeni zakoni i drugi akti Narodne skupštine, stenografske beleške sa
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
20
sednica NSRS, rezultat glasanja na sednici Narodne skupštine u okviru šireg izveštaja o toku
zasedanja NSRS, poslanička pitanja, vreme održavanja i dnevni red sastanka Kolegijuma,
Informator o radu Narodne skupštine, kalendar događanja i dnevne informacije o radu Narodne
skupštine, radnih tela i međunarodnim aktivnostima delegacija i narodnih poslanika, zatim izveštaji
sa sednica odbora, informativni bilten Kvorum kao i druge informacije i dokumenti nastali u radu ili
u vezi sa radom Narodne skupštine, koji su od značaja za informisanje javnosti.
Sve sednice Narodne skupštine se prenose putem RTS – javnog televizijskog servisa, kao i putem
interneta u ''realnom vremenu'', uz mogućnost pregleda toka sednice u arhivi prenosa na internet
stranici NSRS www.parlament.rs Na isti način dostupni su i prenosi sednica radnih tela Narodne
skupštine. Predstavnici medija, narodni poslanici koji nisu u sali i zaposleni u Službi Narodne
skupštine mogu pratiti tok sednica i putem interne televizije u zgradi Narodne skupštine u ul. kralja
Milana 14 i u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.
Narodna skupština komunicira sa javnošću preko službenih saopštenja i konferencija za novinare.
Službeno saopštenje za javnost priprema Odeljenje za odnose sa javnošću a odobrava predsednik
Narodne skupštine ili lice koje on ovlasti. Narodni poslanik može da održi konferenciju za novinare
u Narodnoj skupštini, a drugo lice samo po odobrenju predsednika Narodne skupštine.
Radi praćenja rada Narodne skupštine, njenih radnih tela i narodnih poslanika, nadležna služba u
Narodnoj skupštini se na početku svakog Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine, pisanim
putem obraća domaćim sredstvima javnog informisanja sa zahtevom za dostavu podataka o licima
koja će kao njihovi predstavnici pratiti rad Narodne skupštine. Podaci čije se dostavljanje zahteva
radi dobijanja akreditacija su: ime i prezime predstavnika, ime jednog roditelja, matični broj, broj i
mesto izdavanja lične karte i naziv medijske kuće čiji će biti predstavnik u nastupajućem periodu.
Rad Narodne skupštine prati više od 500 akreditovanih domaćih i stranih novinara, fotoreportera i
snimatelja.
U skladu sa Odlukom o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije i Uputstvom
o sprovođenju Odluke o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije,
predstavnicima sredstava javnog informisanja su obezbeđeni odgovarajući uslovi za praćenje rada
Narodne skupštine, njenih radnih tela i narodnih poslanika (3 prostorije, 19 računara, 2 štampača, 4
telefonske linije, mogućnost korišćenja wireless interneta u holu u Domu Narodne skupštine).
U objekte koje koristi Narodna skupština ne mogu se unositi uređaji koji služe za optičko ili zvučno
snimanje. Izuzetno, novinarima, fotoreporterima, televizijskim i kino-snimateljima je dozvoljeno da u
Narodnu skupštinu unose uređaje za optička i akustička snimanja kada po pozivu dolaze u
Narodnu skupštinu radi snimanja sednica Narodne skupštine i njenih radnih tela i sednica drugih
korisnika sala u Narodnoj skupštini, s tim da podležu kontroli Službe obezbeđenja.
POSETE NARODNOJ SKUPŠTINI
Posete Narodnoj skupštini se organizuju po pozivu predsednika, odnosno generalnog sekretara
Narodne skupštine, ili po prijavi udruženja građana, organizacija ili drugih organizovanih grupa, i
iste odobrava generalni sekretar Narodne skupštine, u dogovoru sa predsednikom Narodne
skupštine. Ako se poseta odobrava na osnovu prijave za posetu, prijava mora da sadrži izvod iz
odgovarajućeg registra, razlog za posetu Narodnoj skupštini, ime lica koje je organizator i spisak
lica koja žele da posete Narodnu skupštinu, koji se dostavlja najkasnije dan pre dana određenog za
posetu. Lica koja su u poseti Narodnoj skupštini i kojima je odobreno da prisustvuju sednicama
Narodne skupštine, rad sednice prate sa galerije.
Za ulazak u objekte koje koristi Narodna skupština izdaju se stalne, privremene i dnevne
propisnice. Stalne propusnice se izdaju zaposlenima u Službi Narodne skupštine i drugim
zaposlenim licima čije se radne prostorije nalaze u Narodnoj skupštini. Privremene propusnice se
izdaju licima koja privremeno rade u Narodnoj skupštini za vreme od najviše 30 dana i mogu se, po
potrebi, ponovo izdati. Dnevne propusnice se izdaju licima koja dolaze u Narodnu skupštinu po
službenom poslu. Stalne i privremene propusnice izdaje Služba obezbeđenja na osnovu pisanog
zahteva Odeljenja za ljudske resurse u Službi Narodne skupštine, dok dnevne propusnice izdaje
dežurni radnik Službe obezbeđenja. Stalne propusnice sadrže: lično ime, broj lične karte i
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
21
fotografiju korisnika, potpis ovlašćenog lica i pečat Narodne skupštine, dok privremene propusnice
sadrže iste podatke kao i stalne propusnice, s tim što se izdaju bez fotografije korisnika.
Dan otvorenih vrata - Grupne posete građana Narodnoj skupštini organizuju se svakim radnim
danom, u periodu od 9,00 časova do 16,00 časova. Koordinatori za pristup javnosti su Rodoljub
Dinić i Vesna Dujmović Rosić. Nakon dogovaranja termina posete, spisak posetilaca se dostavlja
najkasnije tri dana pre posete.
Građani mogu obići oba objekta koja koristi Narodna skupština, upoznati se sa istorijatom Narodne
skupštine i njenih zdanja. Na kraju posete, građani dobijaju publikaciju „Narodna skupština –
kuća svih građana“.
Približimo institucije građanima - Ovaj program je dostupan za pojedinačne prijave građana (ne
mora da postoji organizovana grupa). Program se sastoji iz objedinjenog obilaska Narodne
skupštine, Zgrade predsednika Republike, Vlade Republike Srbije i Skupštine Grada Beograda.
Program se organizuje svake prve subote u mesecu, za dve grupe od po 40 posetilaca.
Prijavljivanje se vrši preko Turističke organizacije Beograda, na broj telefona 011/334-34-60. Po
završetku obilaska, građani dobijaju publikaciju „Približimo institucije građanima“.
U skladu sa članom 16. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Službeni
glasnik RS“, Broj 33/06), Narodna skupština je osobama sa invaliditetom, bez obzira na stepen
njihove invalidnosti, obezbedila pristup objektima koje koristi: u objektu u kralja Milana 14,
omogućen je pristup zgradi, nabavljena je i montirana pokretna platforma za prevoz osoba sa
invaliditetom i adaptiran mokri čvor; u objektu na Trgu Nikole Pašića 13, omogućen je pristup
zgradi iz Kosovske ulice, u Velikoj sali su demontirana dva sedišta kako bi se omogućio pristup
poslaničkoj jedinici, napravljene su dve kose rampe i montiran elevator kako bi se omogućilo osobi
sa invaliditetom da pristupi govornici; u Maloj sali napravljena je strma ravan kako bi se omogućilo
kretanje i pristup radnom predsedništvu.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
22
5.
NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
Navedene informacije od javnog značaja tražene su zahtevom za pristup informacijama od
javnog značaja različitih sredstava javnog informisanja u poslednje 2 godine.
Pitanje: Na koji način Služba Narodne skupštine vodi evidenciju o radu narodnih poslanika
na sednicama Narodne skupštine?
Odgovor: Sednice Narodne skupštine Republike Srbije održavaju se u Velikoj sali Doma Narodne
skupštine od 31. marta 2009. godine i od tog datuma se, u okviru konferencijskog sistema
instaliranog u Domu Narodne skupštine, u Službi Narodne skupštine vodi elektronska evidencija
glasanja Narodne skupštine (listinzi glasanja o predlozima zakona u celini dostupni su na internet
stranici NSRS, za glasanja aktuelnog saziva Narodne skupštine).
Od 31. avgusta 2009. godine u funkciji je i elektronsko evidentiranje prisustva narodnih poslanika
sednicama Narodne skupštine, na osnovu aktivirane identifikacione kartice u poslaničkoj jedinici.
Elektronska evidencija aktivnosti narodnih poslanika na sednicama parlamenta zaokružena je
marta 2010. godine, kada je aktivirano i memorisanje trajanja diskusija narodnih poslanika,
predsednika Vlade i ministara u Vladi na skupštinskim sednicama.
U toku je realizacija projekta integracije sistema elektronskog parlamenta u postojeći konferencijski
sistem, čime će biti omogućeno da se na internet stranici Narodne skupštine (www.parlament.rs)
objavljuju i glasanja o predlozima zakona u pojedinostima (po amandmanima).
Pitanje: Koliko je narodnih poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini?
Odgovor: Prema podacima Odbora za administrativno-budžetska i mandantno- imunitetska
pitanja, dana 10. juna 2014. godine na stalnom radu u Narodnoj skupštini bilo je 165 narodnih
poslanika.
Pitanje: Koliko je državnih službenika i nameštenika zaposleno u Službi Narodne skupštine?
Odgovor: Dana 17. novembra 2014. godine, ukupan broj zaposlenih bio je 410 – od čega na
neodređeno vreme 349 a na određeno vreme 51.
Na dan 01. januara 2014. godine ukupan broj zaposlenih bio je 409, od čega na neodređeno vreme
371 a na određeno vreme 33 zaposlena - što predstavlja smanjenje broja zaposlenih državnih
službenika i nameštenika na neodređeno vreme, za 22 zaposlena.
Pitanje: Ko odlučuje o tome da li će penzioneri koji su narodni poslanici dobijati celu platu
ili samo nadoknadu na penziju do visine prosečnog mesečnog primanja narodnog
poslanika?
Odgovor: Pravo na nagradu, naknade, troškove za vršenje poslaničke dužnosti i ostala primanja
narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, uređuje se Zakonom o primanjima narodnih poslanika u
Narodnoj skupštini Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, Br. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 i
34/01). U skladu sa citiranim zakonom, narodni poslanik koji je u radnom odnosu kod drugog
poslodavca, odnosno koji obavlja samostalnu delatnost ili je starosni penzioner, opredeljuje se da li
želi da bude na stalnom radu u Narodnoj skupštini ili da prima naknadu u visini razlike između
punog iznosa plate poslanika koji je tu na stalnom radu i zarade koju ostvaruje u radnom odnosu,
odnosno penzije. To čini tako što svoj pisani zahtev za prijem na stalni rad u Narodnu skupštinu,
odnosno za ostvarivanje naknade u visini razlike između punog iznosa plate poslanika koji je tu na
stalnom radu i zarade koju ostvaruje u radnom odnosu ili penzije, podnosi Odboru za
administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja koji donosi odgovarajuća rešenja o
statusnim pitanjima narodnih poslanika, ako zakonom nije drugačije određeno.
Pitanje: Da li je potrebno posebno odobrenje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova
za ulazak u prostorije Narodne skupštine?
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
23
Odgovor: Prema članu 71. stav 2. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“, Br. 9/10),
poslove unutrašnjeg obezbeđivanja i održavanja reda u zgradi i prostorijama Narodne skupštine
obavljaju pripadnici službe obezbeđenja Ministarstva unutrašnjih poslova, uz saglasnost
generalnog sekretara Narodne skupštine. Akti Administrativnog odbora Narodne skupštine kojima
se uređuju pitanja unutrašnjeg reda u objektima koje koristi Narodna skupština dostupni su na
internet stranici Narodne skupštine www.parlament.rs.
Pitanje: Koliko u proseku košta dan zasedanja Narodne skupštine u 2014. godini?
Odgovor: U perodu od januara do avgusta 2014. godine dnevni varijabilni trošak održavanja
sednica Narodne skupštine iznosio je 1.437.381 dinara.
Pitanje: Koliko je u proseku koštao dan zasedanja Narodne skupštine u 2012. godini?
Odgovor: Izdaci koji su direktno vezani za sednicu Narodne skupštine su: naknade troškova
prevoza za dolazak narodnih poslanika na sednicu, naknade troškova prenoćišta narodnih
poslanika, naknade za prekovremeni rad zaposlenih u Službi Narodne skupštine, naknade za
dežurstva lekarske ekipe, MUP-a, protivpožarne službe, zaposlenih u restoranu kao i ostalih lica
angažovanih za vreme zasedanja NSRS.
Navedeni dnevni izdaci nisu fiksni, već zavise od broja narodnih poslanika koji prisustvuju sednici
Narodne skupštine, broja angažovanih zaposlenih u zavisnosti od dnevnog reda sednice i broja
angažovanih dežurnih lica za vreme zasedanja, koja su obavezna da dežuraju dok sednica traje.
Ukupni varijabilni troškovi koji su vezani za održavanje sednice Narodne skupštine, u periodu
januar – decembar 2012. godine, iznosili su 100.692.045 dinara. U navedenom periodu je održano
63 sednice, te je u proseku dan skupštinskog zasedanja u 2012. godini koštao 1.598.286
dinara.
Pitanje: Na koji način narodni poslanici pravdaju troškove dolaska na sednice Narodne
skupštine i njenih radnih tela privatnim vozilom?
Odgovor: Služba Narodne skupštine vodi službenu evidenciju o prisustvu narodnih poslanika
sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela. Takođe, narodni poslanici koji na sednice
Narodne skupštine i njenih radnih tela dolaze sopstvenim vozilom, potpisuju izjavu kojom potvrđuju
da su za dolazak na sednicu koristili sopstveno vozilo, sa navođenjem podataka o registarskom
broju vozila, relaciji putovanja, broju pređenih kilometara i datumu održavanja sednice Narodne
skupštine, odnosno sednice radnog tela. Na osnovu službene evidencije koju vodi Služba Narodne
skupštine i potpisanih izjava narodnih poslanika, Služba Narodne skupštine – Odeljenje za
budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki, popunjava nalog za isplatu
pripadajućih naknada na ime narodnog poslanika koji sadrži: ime i prezime narodnog poslanika,
osnov za isplatu naknada troškova (sednica, radno telo), i ukupan iznos obračunatih naknada
troškova, koji potpisuju likvidator, blagajnik i narodni poslanik, kome se vrši isplata.
Pitanje: Kolika je plata narodnih poslanika?
Odgovor: Plata narodnih poslanika iznosi 75.886,40 dinara neto.*
* Po odluci Administrativnog odbora NSRS, 28 Broj:120-295/05 od 03. februara 2005. godine, za
utvrđivanje osnovice za obračun i isplatu plata izabranim licima u Narodnoj skupštini;
Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru („Službeni
glasnik RS“, broj 108/13) i Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom
sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 115/13, 8/14) koji bliže uređuje način umanjenja neto zarade i
neto drugih primanja lica koje se u skladu sa navedenim zakonom smatraju zaposlenim u javnom
sektoru, predviđeno je da sva neto primanja preko 60.000 dinara budu umanjena za 20%, a preko
100.000 dinara za još 25%. Od 01. januara 2014. godine, počelo je sa primenom navedenog
zakona.
Na osnovu člana 5. stav 1. i člana 9. stav 2. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za
obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
(„Službeni glasnik RS“, broj 116/2014), nadležni odbor je doneo Odluku o umanjenju neto osnovice
za obračun plata narodnim poslanicima.
Iz svega navedenog plata narodnog poslanika, koja će se isplaćivati počev od 1. decembra
2014. godine, iznosi: 7.941,60 (neto osnovica) H 8,6 (koeficijent) = 68.297,76 dinara (neto).
Pitanje: Koliko iznosi poslanički dodatak?
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
24
Odgovor: Svi narodni poslanici imaju pravo na poslanički dodatak u mesečnom paušalnom iznosu
za vršenje poslaničke dužnosti u izbornoj jedinici, u visini od 40 % od punog iznosa plate poslanika
na stalnom radu u Narodnoj skupštini.
Poslanički dodatak je isti za sve narodne poslanike i iznosi 30.354,00 dinara.
Članom 9. Zakona o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, kao i odlukom nadležnog
Odbora, utvrđeno je pravo narodnog poslanika na poslanički dodatak – paušal i on iznosi 40%
plate narodnog poslanika na stalnom radu, tako da je u uslovima po novom Zakonu o privremenom
uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod
korisnika javnih sredstava - poslanički dodatak, takođe umanjen jer će se od 1. decembra 2014.
godine obračunavati po novoj, umanjenoj plati.
Pitanje: Na osnovu kojeg propisa narodni poslanici imaju pravo na diplomatski pasoš?
Odgovor: Na osnovu Uredbe o licima kojima se izdaje diplomatski i službeni pasoš, načinu
izdavanja i vođenju evidencije o izdatim diplomatskim i službenim pasošima i vizama „Službeni list
SCG“, Br. 37/2003). Pozivno pismo koje se uz zahtev predaje, mora da sadrži naziv događaja koji
se održava u inostranstvu, period boravka poslanika u inostranstvu i način obezbeđivanja putnih
troškova. Nakon obavljenog puta, narodni poslanik je u obavezi da Službi Narodne skupštine Odeljenje za budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki, podnese pismeni
izveštaj o službenom putu radi pravdanja troškova.
Napominjemo da se diplomatski pasoš ne može koristiti bez važeće vize koju izdaje Ministarstvo
spoljnih poslova Republike Srbije, a na zahtev nadležne ustanove, odnosno institucije.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
25
6.
NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZE
NARODNE SKUPŠTINE
NADLEŽNOSTI NARODNE SKUPŠTINE
Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u
Republici Srbiji. Kao nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti, Narodna skupština:
donosi i menja Ustav;
odlučuje o promeni granice Republike Srbije;
raspisuje republički referendum;
potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog
potvrđivanja;
odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje;
nadzire rad službi bezbednosti;
donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije;
daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine;
usvaja strategiju odbrane;
usvaja plan razvoja i prostorni plan;
usvaja budžet i završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade;
daje amnestiju za krivična dela.
U ostvarivanju izborne funkcije, Narodna skupština:
bira Vladu;
bira sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata;
bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog
tužioca i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funcije;
bira sudije i zamenike javnih tužilaca, u skladu sa Ustavom i zakonom;
bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i Savet guvernera;
bira i razrešava Zaštitnika građana;
bira i razrešava druge funkcionere određene zakonom.
U ostvarivanju kontrolne funkcije, Narodna skupština vrši nadzor nad radom:
Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara;
službi bezbednosti;
guvernera Narodne banke Srbije;
Zaštitnika građana;
drugih organa i tela u skladu sa zakonom.
U ostvarivanju predstavničke funkcije, Narodna skupština, odnosno narodni poslanici:
razmatraju predstavke i predloge građana;
održavaju sastanke sa građanima u Narodnoj skupštini i u kancelarijama Narodne
skupštine van sedišta Narodne skupštine.
SASTAV NARODNE SKUPŠTINE
Narodnu skupštinu čini 250 narodnih poslanika, koji se biraju na neposrednim
izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom.
U Narodnoj skupštini obezbeđuju se ravnopravnost i zastupljenost polova i
predstavnika nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
26
KONSTITUISANJE NARODNE SKUPŠTINE
Izbore za narodne poslanike raspisuje predsednik Republike, 90 dana pre isteka
mandata Narodne skupštine, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana.
Prvu sednicu Narodne skupštine zakazuje predsednik Narodne skupštine iz
prethodnog saziva, tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja
konačnih rezultata izbora.
Narodna skupština na prvoj sednici potvrđuje poslaničke mandate.
Narodna skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih
poslanika.
Potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika prestaje mandat prethodnog
saziva Narodne skupštine.
Nakon donošenja odluke o potvrđivanju mandata, narodni poslanici polažu zakletvu čiji
tekst glasi:
„Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno,
savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske
slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i
pravdi“.
NAČIN ODLUČIVANJA U NARODNOJ SKUPŠTINI
Narodna skupština donosi odluke većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je
prisutna većina narodnih poslanika. Način odlučivanja u Narodnoj skupštini uređuje se Ustavom,
Zakonom o Narodnoj skupštini i Poslovnikom Narodne skupštine.
PRAVO PREDLAGANJA ZAKONA
Pravo predlaganja zakona, drugih propisa i opštih akata imaju svaki narodni poslanik, Vlada,
skupština autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 birača, Zaštitnik građana i Narodna banka
Srbije imaju pravo predlaganja zakona iz svoje nadležnosti.
REFERENDUM
Na zahtev većine svih narodnih poslanika ili najmanje 100.000 birača, Narodna skupština raspisuje
referendum o pitanju iz svoje nadležnosti, u skladu sa Ustavom i zakonom. Predmet referenduma
ne mogu biti obaveze koje proizilaze iz međunarodnih ugovora, zakoni koji se odnose na ljudska i
manjinska prava i slobode, poreski i drugi finansijski zakoni, budžet i završni račun, uvođenje
vanrednog stanja i amnestija, kao i pitanja koja se tiču izbornih nadležnosti Narodne skupštine.
RASPUŠTANJE NARODNE SKUPŠTINE
Predsednik Republike može, na obrazloženi predlog Vlade, raspustiti Narodnu skupštinu. Vlada ne
može predložiti raspuštanje Narodne skupštine ako je podnet predlog da joj se izglasa nepoverenje
ili ako je postavila pitanje svoga poverenja. Narodna skupština se raspušta ako u roku od 90 dana
od dana konstituisanja ne izabere Vladu. Narodna skupština ne može biti raspuštena za vreme
ratnog ili vanrednog stanja. Narodna skupština koja je raspuštena, vrši samo tekuće ili neodložne
poslove određene zakonom. U slučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja, ponovo se
uspostavlja njena puna nadležnost koja traje do okončanja ratnog, odnosno vanrednog stanja. U
slučaju raspuštanja Narodna skupština, odnosno nadležni odbor Narodne skupštine, vrši samo
tekuće ili neodložne poslove, a naročito:
rešavanje mandatno-imunitetskih pitanja;
ostvarivanje međunarodne saradnje u skladu sa zakonom;
pojedine slučajeve rešavanja materijalno-statusnih pitanja narodnih poslanika i drugih
izabranih i imenovanih lica;
ako su vezani za zakonski rok ili to nalažu potrebe države.
IMOVINA I FINANSIRANJE NARODNE SKUPŠTINE
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
27
Za ostvarivanje svojih nadležnosti, Narodna skupština koristi sredstva obezbeđena u budžetu
Republike Srbije i sredstva u svojini Republike Srbije. Ovim sredstvima, Narodna skupština upravlja
u skladu sa propisima o budžetskom sistemu i propisima o sredstvima u svojini Republike Srbije.
Narodna skupština upravlja imovinom koja joj je neophodna za ostvarivanje njenih nadležnosti.
Narodni poslanici, imenovana i postavljena lica, kao i zaposleni u Službi Narodne skupštine,
odgovorni su da u obavljanju svojih funkcija i poslova savesno i namenski postupaju sa imovinom
koju koristi Narodna skupština.
SKUPŠTINSKI BUDŽET
Narodna skupština samostalno uređuje i raspolaže sredstvima za rad Narodne skupštine.
Skupštinski budžet je sastavni deo budžeta Republike Srbije. Vlada, bez saglasnosti predsednika
Narodne skupštine, ne može obustaviti, odložiti ili ograničiti izvršavanje skupštinskog budžeta.
Postupak za utvrđivanje skupštinskog budžeta se uređuje Zakonom o Narodnoj skupštini i
Poslovnikom.
Kontrola izvršenja skupštinskog budžeta se sprovodi po propisima o budžetskoj inspekciji i
državnoj reviziji. Internu kontrolu izvršenja ovog budžeta sprovodi interni revizor u Narodnoj
skupštini, koji je za svoj rad odgovoran generalnom sekretaru. Najmanje jednom godišnje, interni
revizor podnosi izveštaj o radu nadležnom odboru i generalnom sekretaru.
Generalni sekretar podnosi nadležnom odboru Narodne skupštine tromesečne izveštaje o
korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine, dok nadležni odbor podnosi
Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne
skupštine.
POLOŽAJ NARODNIH POSLANIKA
Mandat narodnog poslanika počinje da teče danom potvrđivanja mandata u Narodnoj skupštini i
traje četiri godine, odnosno do prestanka mandata narodnih poslanika tog saziva Narodne
skupštine. Narodni poslanik je slobodan da, pod uslovima određenim zakonom, neopozivo stavi
svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci na čiji je predlog izabran za narodnog poslanika.
Narodni poslanik ne može istovremeno da obavlja drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost
nespojivu sa poslaničkom funkcijom, u skladu sa Ustavom i zakonom. Danom potvrđivanja
poslaničkog mandata, narodnom poslaniku prestaje funkcija koja je nespojiva sa poslaničkom
funkcijom. Izbor, prestanak mandata i položaj narodnih poslanika uređuje se zakonom.
PRAVA I DUŽNOSTI NARODNIH POSLANIKA
Narodni poslanik ima pravo da: predlaže zakone i druge akte, predlaže autentično tumačenje
zakona, podnosi amandmane na predloge zakona i drugih akata, učestvuje u raspravi i odlučivanju
o predlogu zakona i drugih akata na sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela, učestvuje u
podnošenju predloga za raspisivanje referenduma o pitanjima koja se uređuju zakonom, podnosi
predlog za obrazovanje komisije ili anketnog odbora, podnosi predlog za sprovođenje javnog
slušanja o pitanjima od javnog interesa, predlaže izmene i dopune predloženog dnevnog reda,
postavlja poslanička pitanja, učestvuje u podnošenju interpelacije i predloga za glasanje o
nepoverenju Vladi ili članu Vlade, održava konferenciju za novinare u prostorijama Narodne
skupštine, bude blagovremeno i potpuno obavešten o svim pitanjima iz nadležnosti Narodne
skupštine, traži obaveštenja koja su mu potrebna za obavljanje poslaničke funkcije od predsednika
Narodne skupštine, predsednika odbora i drugih radnih tela Narodne skupštine, predsednika Vlade,
člana Vlade i funkcionera u drugim republičkim organima i organizacijama, preduzima druge radnje
u vršenju poslaničke funkcije, u skladu sa zakonom i Poslovnikom.
Narodni poslanik ima pravo na: platu, nakande i druga primanja u skladu sa zakonom i drugim
aktom.
IMUNITET NARODNOG POSLANIKA
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
28
Narodni poslanik uživa imunitet u skladu sa Ustavom i zakonom. On ne može biti pozvan na
krivičnu ili drugu odgovornost za usmeno ili pismeno izraženo mišljenje ili glasanje u vršenju svoje
poslaničke funkcije. Ako se pozvao na imunitet, narodni poslanik ne može biti pritvoren, niti se
protiv njega može voditi krivični ili drugi postupak u kome se može izreći kazna zatvora, bez
odobrenja Narodne skupštine. Narodni poslanik koji je zatečen u izvršenju krivičnog dela za koje je
propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina, može biti pritvoren bez odobrenja
Narodne skupštine. Nepozivanje narodog poslanika na imunitet ne isključuje pravo Narodne
skupštine da uspostavi imunitet.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
29
7.
POSTUPANJE NARODNE SKUPŠTINE U OKVIRU NADLEŽNOSTI,
OVLAŠĆENJA I OBAVEZA
ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE
Rad Narodne skupštine i radnih tela se odvija na sednicama.
Redovno zasedanje - Narodna skupština se sastaje u dva redovna zasedanja godišnje. Prvo
redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u martu, a drugo redovno zasedanje počinje prvog
radnog dana u oktobru. Redovno zasedanje ne može trajati duže od 90 dana.
Vanredno zasedanje - Narodna skupština se sastaje u vanredno zasedanje na zahtev najmanje
jedne trećine narodnih poslanika ili na zahtev Vlade, sa unapred utvrđenim dnevnim redom. Na
vanredno zasedanje se primenjuju odredbe Poslovnika o redovnom zasedanju.
Bez poziva – Narodna skupština se bez poziva sastaje posle proglašenja ratnog ili vanrednog
stanja.
Svečana sednica – Povodom državnih i međunarodnih praznika, predsednik Narodne skupštine
može sazvati svečanu sednicu Narodne skupštine i pozvati predsednika Republike, predsednika
Vlade, predstavnike drugih organa i organizacija iz zemlje i inostranstva da se obrate Narodnoj
skupštini.
Posebna sednica – Posebna sednica se saziva radi usvajanja predloga ustava; proglašenja
ustava i ustavnog zakona za sprovođenje ustava; radi polaganja zakletve predsednika Republike;
kada kandidat za predsednika Vlade izlaže program i predlaže sastav Vlade, radi izbora Vlade i
polaganja zakletve predsednika i članova Vlade; kao i radi polaganja zakletve izabranih lica koja, u
skladu sa zakonom, zakletvu polažu pred Narodnom skupštinom. Predsednik Narodne skupštine
može sazvati posebnu sednicu na kojoj se Narodnoj skupštini može obratiti predsednik Republike,
predsednik ili predstavnik strane države, predstavnik parlamenta strane države ili predstavnik
međunarodne organizacije.
AKTI KOJE DONOSI NARODNA SKUPŠTINA
Narodna skupština donosi: zakon, budžet, plan razvoja, prostorni plan, završni račun,
poslovnik, strategije, deklaracije, rezolucije, preporuke, odluke, zaključke, i autentična
tumačenja zakona.
SEDNICA NARODNE SKUPŠTINE U REDOVNOM ZASEDANJU
PRIPREMANJE I SAZIVANJE SEDNICE www.poslovnik.rs
OTVARANJE SEDNICE I UČEŠĆE NA SEDNICI www.poslovnik.rs
TOK SEDNICE www.poslovnik.rs
ODRŽAVANJE REDA NA SEDNICI www.poslovnik.rs
ZAPISNIK www.poslovnik.rs
ODLUČIVANJE www.poslovnik.rs
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
30
PUT ZAKONA
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
31
POSTUPCI ZA DONOŠENJE AKATA I DRUGI POSTUPCI
postupak za promenu Ustava,
postupak za donošenje zakona,
postupak za potvrđivanje međunarodnih ugovora,
postupak za donošenje budžeta Republike Srbije i završnog računa,
postupak za utvrđivanje skupštinskog budžeta,
postupak za donošenje plana razvoja i prostornog plana Republike Srbije,
postupak za davanje prethodne saglasnosti na statut autonomne pokrajine,
postupak za donošenje deklaracije, rezolucije, preporuke i strategije,
postupak za donošenje poslovnika i drugih opštih akata,
postupak za autentično tumačenje zakona,
postupak za donošenje jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa,
postupak za potvrđivanje i prestanak mandata narodnog poslanika,
postupci za izbor i prestanak funkcije,
postupak kontrole nad radom Vlade,
postupak kontrole nad radom službi bezbednosti,
postupak za razrešenje predsednika Republike Srbije,
postupak za vršenje nadzora nad radom državnih organa, organizacija i tela,
postupak davanja odgovora po zahtevu Ustavnog suda,
postupak odlučivanja o ratu i miru i o proglašenju ratnog i vanrednog stanja.
Procedure za sve navedene postupke nalaze se u Poslovniku Narodne skupštine.
AKTIVNOSTI NARODNE SKUPŠTINE U PRETHODNIM SAZIVIMA
Napomena: Podaci o aktivnosti NSRS i radnih tela objavljeni su na internet stranici NSRS
u poglavlju "Narodna skupština u brojkama - Pregled aktivnosti Narodne skupštine".
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
32
MEĐUNARODNA SARADNJA NARODNE SKUPŠTINE
Narodna skupština ostvaruje međunarodnu saradnju:
upućivanjem stalnih delagacija u parlamentarne skupštine međunarodnih organizacija;
razmenom delagacija sa međunarodim organizacijama;
učešćem narodnih poslanika na konferencijama i savetovanjima;
kroz interparlamentarni dijalog i druge oblike saradnje sa Evropskim parlamentom;
kroz pokretanje i učešće na zajedničkim projektima sa predstavničkim telima drugih
država, parlamentarnim skupštinama i međunarodnim organizacijama;
upućivanjem delagacije Narodne skupštine, predsednika Narodne skupštine ili
pojedinih narodnih poslanika u posete predstavničkim telima drugih država i prijemom
delegacija predstavničkih tela drugih država;
razmenom informacija, drugih materijala i publikacija, kao i putem drugih oblika
saradnje sa predstavničkim telima drugih država; i
obrazovanjem poslaničkih grupa prijateljstva.
Sastav stalnih delegacija utvrđuje Narodna skupština, a sastav drugih delegacija i ciljeve i
zadatke posete delegacije Narodne skupštine, utvrđuje predsednik Narodne skupštine, ili nadležni
odbor Narodne skupštine (Odbor za inostrane poslove).
STALNE DELEGACIJE NARODNE SKUPŠTINE
Parlamentarna skupština Saveta Evrope
Parlamentarna skupština OEBS-a
Interparlamentarna unija
Parlamentarna skupština Crnomorske ekonomske saradnje
Parlamentarna skupština Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi
Interparlamentarna skupština pravoslavlja
Parlamentarna skupština Mediterana
Parlamentarna dimenzija Centralno-evropske inicijative
Parlamentarna skupština NATO-a
Parlamentarna skupština Frankofonije
Parlamentarna skupština Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti
NARODNA SKUPŠTINA I EVROPSKE INTEGRACIJE
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 14. oktobra 2004. godine Rezoluciju o
pridruživanju Evropskoj uniji. Rezolucija sadrži smernice za rad zakonodavne i izvršne vlasti
Republike Srbije s ciljem dostizanja kriterijuma iz Kopenhagena. U Rezoluciji se izražava potpuna
saglasnost o ulasku u Evropsku uniju kao najvišem i neospornom političkom prioritetu, kao i
spremnost za dalje angažovanje na ispunjavanju političkih uslova za ulazak u Evropsku uniju.
Rezolucija naglašava potrebu da se pravdi privedu sva lica osumnjičena za zločine počinjene
tokom oružanih sukoba u periodu od 1991. do 2000. godine na teritoriji bivše SFRJ. U ovom
dokumentu se naglašava potpuna saglasnost o daljem unapređivanju dobrosusedskih odnosa i
svih drugih vidova regionalne saradnje i regionalnih inicijativa, kao i obaveza Narodne skupštine da
prioritet bude rad na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije,
a zahteva se i uvođenje posebnih procedura za poboljšanje efikasnosti tog procesa. Rezolucijom o
pridruživanju Evropskoj uniji Vlada Republike Srbije se obavezuje da redovno informiše Narodnu
skupštinu o planiranim i ispunjenim obavezama i o realizaciji svih programa i ostalih aktivnosti koje
su neophodne za ubrzanje procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. U planu je usvajanje
Deklaracije Narodne skupštine i Vlade o zajedničkom delovanju u procesu integracije Republike
Srbije u EU. Nacrt Deklaracije, na čijoj izradi su angažovani Odbor za evropske integracije Narodne
skupštine i Kancelarija za evropske integracije, napravljen je sa ciljem uspostavljanja političkog
konsenzusa po pitanju evropskog opredeljenja Srbije, koji bi otvorio put efikasnijem i usaglašenijem
nastupu u pregovaračkom procesu. Deklaracijom bi se zakonodavna i izvršna vlast obavezale da u
svom radu daju prioritet kreiranju i usvajanju onih pravnih akata koji su od največeg značaja za
integracioni proces, kao i harmonizaciji već postojećih sa zakonodavstvom EU. Dosadašnja praksa
sa Evropskim parlamentom na političkom i administrativnom nivou odvija se kroz godišnje
interparlamentarne sastanke Delegacije za Jugoistočnu Evropu Evropskog parlamenta i delegacije
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
33
Narodne skupštine, sastavljene uglavnom od članova Odbora Narodne skupštine za evropske
integracije. Pored toga, narodni poslanici učestvuju i na međunarodnim kolokvijumima predstavnika
nacionalnih parlamenata zemalja zapadnog Balkana i predstavnika resornih odbora Evropskog
parlamenta u organizaciji Direktorata za saradnju sa nacionalnim parlamentima, kao i na pojedinim
zajedničkim sastancima parlamenata zemalja članica i predstavnika Evropskog parlamenta.
U domenu procesa integracije Srbije u Evropsku uniju, od posebnog značaja je rad Odbora
Narodne skupštine za evropske integracije. Članovi Odbora za evropske integracije i drugih radnih
tela Narodne skupštine učestvuju u regionalnim aktivnostima, jačajući saradnju na svim nivoima u
regionu, što je jedan od spoljnopolitičkih prioriteta zemalja u procesu pridruživanja, koje se
ostvaruju kroz Regionalni sekretarijat za parlamentarnu saradnju kao dela Saveta za regionalnu
saradnju, sledbenika Pakta stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi. Izuzetnu saradnju u procesu
evropskih integracija Narodna skupština ostvaruje i sa civilnim sektorom i misijama međunarodnih
organizacija u Srbiji, kroz realizaciju zajedničkih projekata i organizovanja javnih rasprava o
predlozima zakona, a sve u vezi sa posebnom odgovornošću Narodne skupštine i narodnih
poslanika na približavanju evropskih ideja, vrednosti i procesa pridruživanja građanima Srbije.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
34
8.
PROPISI KOJIMA SE UTVRĐUJE DELOKRUG RADA NARODNE
SKUPŠTINE
Ustavom Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, Br. 98/06), i Zakonom o Narodnoj skupštini („Sl.
glasnik RS“, Br. 9/10), utvrđuju se položaj, nadležnost i sastav Narodne skupštine, prava i dužnosti
narodnih poslanika, imunitet narodnog poslanika, amblemi, simboli i obeležja Narodne skupštine,
odnos Narodne skupštine prema drugim državnim organima, međunarodna saradnja, upravljanje
imovinom koju koristi Narodna skupština, finansiranje Narodne skupštine, položaj Službe Narodne
skupštine i druga pitanja od značaja za rad Narodne skupštine.
Poslovnikom Narodne skupštine („Sl. glasnik RS“, Br. 20/12) uređuju se organizacija i rad Narodne
skupštine i način ostvarivanja prava i dužnosti narodnih poslanika, u skladu sa Zakonom o
Narodnoj skupštini.
9.
PROPISI KOJI SE PRIMENJUJU U VRŠENJU OVLAŠĆENJA
Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, Br. 98/06),
Zakon o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“, Br. 9/10),
Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, Br. 20/12),
Zakon o izboru narodnih poslanika („Sl. glasnik RS“, Br. 35/00, 69/02, 57/03, 72/03,
18/04, 85/05, 101/05, 28/11 i 36/11),
Zakon o izboru predsednika Republike („Sl. glasnik RS“, Br. 111/07 i 104/09),
Zakon o lokalnim izborima („Sl. glasnik RS“, Br.129/07 i 54/11),
Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, Br. 129/07),
Zakon o finansiranju političkih stranaka („Sl. glasnik RS“, Br. 72/03, 75/03 – ispr. 97/03
i 97/08, 60/09-odluka US),
Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS“, Br. 34/01,
62/06 i 63/06 – ispravka dr. Zakona, 116/08) – Ovaj zakon prestaje da se primenjuje
na državne službenike i nameštenike 01.01.2007. godine, na osnovu člana 58. stav 1.
Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, Br. 62/06,
63/06, 115/06,101/07 i 99/10),
Zakon o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije („Sl.
glasnik RS“, Br. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 i 34/01) – Prestale su da važe
odredbe o koeficijentima predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, kao i
predsednika i zamenika predsednika stalnog radnog tela Narodne skupštine i narodnih
poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini (vidi član 78. stav 1. Zakona – 48/91);
Prestale su da važe odredbe ovog zakona u delu koji se odnosi na prava narodnih
poslanika utvrđena Zakonom (vidi član 42. Zakona – 44/98); Prestale su da važe čl. 6,
8. i 8a (vidi član 15. Zakona – 34/01),
Zakon o Ustavnom sudu („Sl. glasnik RS“, Br. 109/07, 99/11 i 18/13 - odluka US),
Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog
glasnika Republike Srbije“ („Sl. glasnik RS“, Br. 72/91 i 30/10; „Sl. list SRJ“, Br. 11/93 SUS),
Zakon o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“, Br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11 i
101/11),
Zakon o Visokom savetu pravosuđa („Sl. glasnik RS“, Br. 63/01, 42/02, 39/03, 41/03 –
ispr., 44/04, 61/05),
Zakon o Visokom savetu sudstva („Sl. glasnik RS“, Br. 116/08, 101/10 i 88/11),
Zakon o sudijama („Sl. glasnik RS“, Br. 116/08, 104/09, 101/10, 8/12 - odluka US,
121/12 i 124/12 - odluka US),
Zakon o javnom tužilaštvu („Sl. glasnik RS“, Br. 116/08 i 104/09),
Zakon o zaštitniku građana („Sl. glasnik RS“, Br. 79/05 i 54/07),
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“,
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
35
Br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10),
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (,,Sl. glasnik RS'', Br. 97/08, 104/09, 68/12 – odluka
US i 107/12),
Zakon o opštem upravnom postupku (,,Sl. glasnik RS'', Br. 30/2010),
Zakon o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“, Br. 72/03, 55/04, 44/10, 76/12 i
106/12),
Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“,
Br. 47/06),
Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, Br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13 i 63/13 - ispravka)
Zakon o javnom dugu („Sl. glasnik RS“, Br. 61/05, 107/09 i 78/11)
Zakon o reginalnom razvoju („Službeni glasnik RS“, Br. 51/09 i 30/10),
Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije („Sl. glasnik RS“, Br. 97/08 i 53/10, 66/11 i
67/13 - odluke US),
Zakon o državnoj revizorskoj instituciji („Sl. glasnik RS“, Br. 101/05, 54/07 i 36/10),
Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija („Sl. glasnik RS“, Br.
43/04),
Zakon o zaštiti konkurencije („Sl. glasnik RS“, Br. 51/09),
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, Br.72/09, 52/11
i 55/13),
Zakon o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, Br. 76/05, 97/08, 44/10 i 93/12),
Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, Br. 135/04 i 36/09),
Zakon o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca
(„Sl. glasnik RS“, Br. 37/91, 53/093, 67/93, 48/94 i 101/05),
Zakon o radiodifuziji („Sl. glasnik RS“, Br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 86/06 i 41/09),
Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, Br. 107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i
45/13 – dr. zakon),
Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica („Sl. glasnik RS“,
Br. 54/89 i 137/04),
Zakon o kulturi („Službeni glasnik RS“, Br. 72/09),
Zakon o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS“, Br. 71/94),
Zakon o osiguranju („Sl. glasnik RS“, Br. 55/04, 70/04 – ispr.,61/05 – dr.zakon, 85/05 i
101/07),
Zakon o policiji („Sl. glasnik RS“, Br. 101/05, 63/09 – odluka US, 92/11),
Zakon o bezbednosno-informativnoj agenciji („Sl .glasnik RS“, Br. 42/02 i 111/09),
Zakon o odbrani („Sl. glasnik RS“, Br. 116/07, 88/09 i 104/09),
Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama
van granica Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, Br. 88/09); - Danom stupanja na
snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o učešću profesionalnih pripadnika Vojske
Srbije i Crne Gore, osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima uprave Saveta
ministara u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu („Službeni list
SCG“, Br. 61/04); Napomena: Propisi doneti radi izvršavanja Zakona o učešću
profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore, osoblja civilne zaštite i zaposlenih
u organima uprave Saveta ministara u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u
inostranstvu, ostaju na snazi do donošenja propisa za izvršavanje ovog zakona, osim
odredaba koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.
Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene
(„Sl. list SCG“, Br. 7/05 i 8/05),
Zakon o vojnobezbednosnoj agenciji i vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik
RS“, Br. 88/09, 55/12 – odluka US, 17/13);
Zakon o tajnosti podataka (,,Sl. glasnik RS'', Br. 104/09)
Zakon o Vladi („Sl. glasnik RS“, Br. 55/05, 101/07, 65/08, 16/11),
Zakon o privatizaciji („Sl. glasnik RS“, Br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 30/10),
Zakon o Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća („Sl. glasnik RS“, Br. 65/01),
Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, Br. 124/12),
Rezolucija o pridruživanju Evropskoj uniji („Sl. glasnik RS“, Br. 112/04),
Zakon o zabrani diskirminacije („Sl. glasnik RS“, Br. 22/09),
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
36
10.
USLUGE KOJE PRUŽA NARODNA SKUPŠTINA
Narodna skupština kao najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne
vlasti u Republici Srbiji, u svojoj arhivi čuva originalnu dokumentaciju Narodne skupštine i
to: predloge i usvojene tekstove ustava; predloge i usvojene tekstove ustavnih zakona,
zakona, prostornih planova i drugih akata; amandmane na Ustav, ustavne zakone i zakone;
deklaracije, rezolucije, preporuke, odluke, autentična tumačenja, zapisnike sa sednica
Narodne skupštine, njenih stalnih i privremenih radnih tela; izborni materijal; podnete
predstavke i predloge građana; zaključke, pravilnike, naredbe, uputstva, izveštaje, rešenja i
računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju nastalu u radu Službe Narodne
skupštine.
Na osnovu odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl.
glasnik RS“, Br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), informacije i dokumenti kojima raspolaže Narodna
skupština a koji su nastali u radu ili u vezi sa radom Narodne skupštine, dostupni su svakome radi
ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna, ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i
otvorenog društva.
Na internet stranici Narodne skupštine su dostupni: tekstovi predloga zakona i drugih akata
podnetih Narodnoj skupštini, tekstovi usvojenih zakona i drugih akata koje donosi Narodna
skupština, predloženi dnevni red i usvojeni dnevni red sednice Narodne skupštine čije je
održavanje u toku, stenografske beleške sa sednica, izvodi iz elektronske evidencije o glasanjima
na plenarnim sednicama,pitanja narodnih poslanika Vladi i ministarstvima, sazivi i izveštaji sa
sednica odbora, dnevne informacije o radu Narodne skupštine, njenih radnih tela i narodnih
poslanika, informacije o međunarodnoj saradnji Narodne skupštine, saopštenja za javnost,
istraživanja koja na određene teme sprovodi Odsek za informativno-istraživačke poslove, kao i
druge informacije i brojni statistički podaci o aktivnostima Narodne skupštine u aktuelnom i
prethodnim sazivima. Sastavni deo internet stranice je Informator o radu Narodne skupštine.
Grupne i individualne posete građana Narodnoj skupštini – bliže informacije potražite u poglavlju 4.
Javnost rada Narodne skupštine.
Narodnim poslanicima, zaposlenima u Službi Narodne skupštine i drugim licima koja po drugom
osnovu borave u objektima Narodne skupštine, omogućeno je korišćenje:
Ekspoziture pošte u zgradi Narodne skupštine u ul. kralja Milana br. 14, koja pruža kompletne
poštanske usluge: rad sa računima fizičkih lica, otvaranje žiro-računa građana, vršenje svih uplata i
isplata, plaćanje svih vrsta računa, ulaganje na dinarske i devizne račune, on-line plaćanje, slanje
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
37
novca poštanski, telegrafski i post-netom, otvaranje korisničkih naloga za korišćenje interneta,
produžavanje vremena direktnom kupovinom vremena ili kupona, prodaja brojeva telefona i
dopuna svih vrednosti za mreže mobilne telefonije, poslovi menjačnice, prijem i isporuka svih vrsta
pošiljki i paketa, slanje i prijem telegrama.
Restorana u zgradi Narodne skupštine u ul. kralja Milana br. 14, koji raspolaže kapacitetom od 164
mesta i 5 bifea sa toplim i hladnim bezalkoholnim pićima kao i restorana u Domu Narodne
skupštine, Trg Nikole Pašića br. 13, koji raspolaže sa kapacitetom od 124 mesta i 2 bifea sa toplim
i hladnim napicima. Poslovi održavanja svih vrsta javnih nabavki vezanih za restorane i bifee, kao i
kompletna usluga, u nadležnosti su Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.
Ambulante sa medicinskim osobljem (dežurni lekar i medicinska sestra), koja pruža medicinsku
pomoć za vreme trajanja sednica Narodne skupštine. Pored ambulante u kojoj se nalazi određeni
broj lekova, postoje i ambulantna kola za potrebe hitnog prevoza do zdravstvenih ustanova.
U Odseku za informativno-istraživačke poslove Službe Narodne skupštine (prizemlje - odmah do
Pres sale i kralja Milana br. 14), omogućen je pristup informacijama na Internetu i u bazama
podataka: INTERMEX INDOK (baza od više hiljada prečišćenih tekstova propisa koja se
neprekidno proširuje i ažurira); CELEX (službena baza pravnih propisa Evropske unije koja sadrži
tekstove osnivačkih ugovora EU, zakonodavstvo EZ, predmete Suda EU, mišljenja i rezolucije
institucija EU i savetodavnih tela, običajno pravo Evropskog suda, bibliografske podatke o
pripremnim aktima, predstavke Evropskog parlamenta i izveštaje o primenjivanju direktiva
Zajednice u državama članicama); i ECPRD (baza podataka Evropskog centra za istraživanje i
dokumentaciju) sa obiljem informacija, publikacija i istraživačkih studija iz velikog broja evropskih
parlamenata. Dokumenti iz baze CELEX-a dostupni su na jedanaest službenih jezika EU i
obuhvataju informacije od 1951. godine. Informacije iz baze ECPRD –a, dostupne su na
engleskom jeziku.
Bibliotečka zbirka Narodne skupštine obuhvata: stručne knjige i monografske publikacije iz oblasti
prava, politikologije, sociologije, filozofije, književnosti, a od beletristike uglavnom referentne i
nagrađene knjige; zbirku propisa saveznih i republičkih organa sa registrima od 1945 godine do
danas; stenografske beleške Narodne skupštine Srbije od 1889. godine do danas; značajnu
arhivsku građu (npr. Protokoli vanredne Narodne skupštine iz 1880. godine, Skupštine Kraljevine
Jugoslavije od 1919. do 1939. godine, Službene novine Kraljevije SHS od 1921. godine); stručne
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
38
časopise; dnevnu štampu. Biblioteka ima i elektronsku bazu pravnih propisa INDOK, koja obuhvata
propise Srbije i Crne Gore, Autonomne pokrajine Vojvodina i grada Beograda, koji su na snazi od
1990. godine do danas.
11.
POSTUPCI RADI PRUŽANJA USLUGA
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podneti:
pisanim putem na adresu: Narodna skupština, Beograd, Kralja Milana 14;
putem elektronske pošte: [email protected] ;
telefaksom na broj: 3222-799;
u pisarnici Narodne skupštine, adresa: Trg Nikole Pašića br. 13 (kancelarija 22) i
Kralja Milana br. 14 (kancelarija 3).
Usmeni zahtev u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama saopštava se u zapisnik u
pisarnici Narodne skupštine, Kralja Milana br. 14, soba br. 3, pri čemu se takav zahtev unosi u
posebnu evidenciju.
Podnosilac zahteva nije obavezan da navede razloge zbog kojih traži pristup informaciji a u
zahtevu može predložiti i način na koji će Narodna skupština učiniti informaciju dostupnom.
Svi zahtevi za pristup informacijama naslovljeni na ovlašćeno lice a koji su pristigli u pisarnicu
Narodne skupštine putem pošte ili su predati u pisarnicu, upućuju se ovlašćenom licu.
POSTUPANJE PO ZAHTEVU ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja mora da sadrži: naziv
organa vlasti od koga se traži informacija, ime, prezime i adresu tražioca i što precizniji opis
informacije koja se traži. Zahtev može da sadrži i druge podatke koji će olakšati pronalaženje
tražene informacije. Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako zahtev nije uredan,
ovlašćeno lice je dužno da pouči tražioca kako da nedostatke otkloni. U slučaju da tražilac ne
otkloni nedostatke u određenom roku a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati,
ovlašćeno lice doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.
Nakon što utvrdi da je zahtev za pristup informacijama od javnog značaja uredan, ovlašćeno lice
prvo ispituje: da li se na osnovu podataka iz zahteva može pretpostaviti da se zahtev odnosi na
informaciju koja je od značaja za zaštitu života i slobode nekog lica, ugrožavanje i zaštitu zdravlja
stanovništva i životne sredine; da li je informacija tražena od strane više novinara i javnih glasila;
da li se zahtev odnosi na informaciju koju poseduje Narodna skupština; da li se zahtevom traži
pristup velikom broju informacija ili informacijama koje iz drugog razloga nije moguće prikupiti u
roku od 15 dana od dana prijema zahteva.
Ovlašćeno lice postupa po zahtevima prema redosledu njihovog prijema i dužno je da bez
odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o
posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju i izda mu ili
uputi kopiju tog dokumenta. U slučaju da se zahtev odnosi na informaciju koja je od značaja za
zaštitu života i slobode nekog lica, ugrožavanje i zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine,
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
39
ovlašćeno lice je dužno da po takvom zahtevu postupi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati
od prijema zahteva.
Ako je ista informacija tražena od strane više novinara i javnih glasila, ovlašćeno lice takvim
zahtevima udovoljava istovremeno i ne sme stavljati u bolji položaj nijednog novinara ili javno
glasilo. U slučaju da se zahtevom traži pristup velikom broju informacija ili informacijama koje iz
objektivnih razloga nije moguće prikupiti u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ovlašćeno
lice je dužno da o tome odmah obavesti tražioca i odredi nakanadni rok u kojem će takvom zahtevu
biti udovoljeno.
Ovlašćeno lice udovoljava zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja na
jedan od sledećih načina: putem pošte, elektronske pošte, telefaksom i omogućavanjem
neposrednog uvida u dokumente i dostavlja traženu informaciju u obliku u kojem je ona tražena.
Ukoliko Narodna skupština ne raspolaže informacijom u traženom obliku, ovlašćeno lice će
informaciju dostaviti u obliku u kojem se ona nalazi. Ako utvrdi da Narodna skupština ne poseduje
dokument koji sadrži traženu informaciju, ovlašćeno lice će takav zahtev bez odlaganja proslediti
Povereniku za informacije od javnog značaja i obavestiće Poverenika i tražioca o tome u čijem se
posedu, po njegovom saznanju, dokument nalazi. U slučaju da se zahtevom od ovlašćenog lica
traži nešto drugo a ne informacija (npr. određeno postupanje Narodne skupštine, izjave narodnih
poslanika, sekretara Narodne skupštine i sl.) ovlašćeno lice će takav zahtev proslediti nadležnim
službama u Narodnoj skupštini (Odeljenju za odnose sa javnošću).
POSETITE NARODNU SKUPŠTINU - Procedure u vezi grupnih i individualnih poseta građana
Narodnoj skupštini su opisane u poglavlju 4. Javnost rada Narodne skupštine.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
40
12.
PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA
Realizovane posete građana Narodnoj skupštini u 2012. godini
Kroz programe za pristup javnosti, edukativni programi su prilagođeni različitim ciljnim grupama i
njihovim potrebama (Približimo institucije građanima, Dan otvorenih vrata i Tvoj glas - tvoja
budućnost) koje je posetilo 6772 građana.
U 2012. godini organizovano je pet simulacija sednica Narodne skupštine. Ovo je ujedno
najsloženiji edukativni program namenjen učenicima srednjih škola i studentima. U ovom programu
učestvovalo je 257 učenika.
Ukupan broj posetilaca Narodnoj skupštini u 2012. godini bio je 7029.
POSETIOCI U PERIODU januar – decembar 2012.
BROJ
OSNOVNA ŠKOLA
792
SREDNJA ŠKOLA
2580
STUDENTI
2201
GRAĐANI
833
POSETIOCI IZ INOSTRANSTVA
623
TOTAL
7029
U 2013. godini je od ukupno 8476 posetilaca, 899 građana pratilo rad
Narodne skupštine sa galerije Velike sale u Domu Narodne skupštine.
Od 01. januara do 01. novembra 2014. godine je Dom Narodne skupštine
posetilo 4018 građana.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
41
REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
03 Broj: 02 – 4487/14
16. januar 2015. godine
Beograd
POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I
ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
- gospodinu Rodoljubu Šabiću Bulevar kralja Aleksandra 15
Beograd
Predmet: Godišnji izveštaj za 2014. godinu o radnjama Narodne skupštine Republike
Srbije preduzetim u cilju primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog
značaja (''Službeni glasnik RS'', br. 120/04,54/07,104/09,36/10) i Zakona o zaštiti podataka
o ličnosti (''Službeni glasnik RS'', br. 97/08,104/09);
1. Narodnoj skupštini Republike Srbije u toku 2014. godine podneto je ukupno 119
zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i to:
PODNOSIOCI
BROJ
ODGOVORENO
USTUPLJENO DRUGIM
ORGANIMA
MEDIJI
Nevladine organ. i
dr. udruženja
građana
Političke stranke
52
52
0
0
34
34
0
2
27
4
119
0
2
27
4
119
Organi vlasti
Građani
Ostali
UKUPNO
0
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
0
0
0
42
Napomena: Odgovori, kopije traženih akta i dokumenti koji sadrže tražene informacije tražiocima
informacija su dostavljani najčešće poštom, medijima i ličnom dostavom ali je povećan broj
odgovora elektronskom poštom, kada je obim traženih dokumenata manji ili na zahtev tražilaca
informacija za dostavu elektronskom poštom. Akta i odgovor ovlašćenog lica dostavljaju se
skenirani, u Pdf formatu;
Broj zahteva Narodnoj skupštini u 2014. godini nešto je veći nego u 2013. godini u
kojoj je bilo 114 zahteva, budući da su na internet stranici Narodne skupštine
objavljene brojne vrste informacija, kao što su stenografske beleške sa sednica
Narodne skupštine i njenih radnih tela, rezultati glasanja NSRS, predlozi zakona i
doneti zakoni - one informacije koje su proteklih godina bile često tražene
informacije od javnog značaja svih kategorija tražilaca informacija.
Najčešće tražene informacije medija odnosile su se na: utrošena sredstva Narodne
skupštine po osnovama vezanim za poslanička primanja i naknade, službena putovanja u
zemlji i inostranstvu, troškove, svrhu i destinaciju službenih putovanja u inostranstvo kao i
troškove rada Službe Narodne skupštine, način zapošljavanja u Službi NSRS, broj
zaposlenih u Službi NSRS, koliko je zaposleno državnih službenika i nameštenika u
tekućoj godini. Česta su bila novinarska pitanja vezana za procedure u Narodnoj skupštini:
za trajne poslaničke legitimacije, za poslaničke naknade, parkiranje na parkingu NSRS,
izdavanje nalepnica za parkiranje. Brojne su tražene informacije koje se odnose na rad NS i
aktivnosti poslanika na sednicama NSRS: vreme koje narodni poslanici provode u
skupštinskoj sali, trajanje izlaganja narodnih poslanika i članova Vlade, poslanička pitanja
Vladi, na koliko je pitanja i traženih objašnjenja Vlada odgovorila, zatim broj podnetih
amandmana na predložene zakone, novčano kažnjavanje poslanika po Poslovniku NSRS;
2. Veliki broj zahteva građana i udruženja građana upućen je radi dobijanja kopija
predloga zakona, obrazloženja zakona, tekstova amandmana i pratećih akata Vlade i
nadležnih odbora. Tražena su i pojedinačna akta koje donosi NSRS, akta NS iz domena
pravosuđa i tumačenje pojedinih članova zakona, uz primere u sudskoj praksi... Građani se
Službi Narodne skupštine često obraćaju tražeći pravnu pomoć a pozivajući se na Zakon o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Služba NSRS je za potrebe projekta
''Otvoreni parlament'' nevladinim organizacijama, koje su nosioci ovog projekta,
dostavila sve tražene informacije kojima NSRS raspolaže a bile su relevantne za projekat
''Otvoreni parlament''.
3. Svi zahtevi su obrađeni i na svaki zahtev odgovereno je u zakonskom roku osim na dva obimna i u analitičkom smislu složena zahteva za koji je tražen dodatni
zakonski rok od 40 dana i jedan zahtev medija koji je sadržavao 8 pojedinačnih zahteva.
4. U naznačenom periodu nije podneta nijedna tužba niti su izjavljene žalbe
Povereniku za informacije od javnog značaja;
5. U 2014. godini ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za pristup
informacijama od javnog značaja nije doneo nijedno rešenje o odbijanju zahteva za
pristup informacijama od javnog značaja;
6. U postupanju po zahtevima za ostvarivanje prava na slobodan pristup
informacijama u 2014. godini, Narodna skupština nije, u skladu sa važećim propisima,
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
43
naplatila troškove umnožavanja dokumenata jer su zahtevi sadržavali potrebu za dostavom
pisane informacije ili kopije dokumenata manjeg obima. Sva dokumenta koja NSRS
poseduje u elektronskom obliku dostavljaju se tražiocima informacija elektronskom
poštom.
Tražen je i omugućen jedan uvid u originalnu dokumentaciju Arhive Pisarnice
NSRS, uz fotokopiranje dela pregledane dokumentacione građe, kao i uvid u dokumenta
Biblioteke u Domu NSRS.
7. Saglasno članu 39. Zakona, Narodna skupština je krajem 2005. godine, objavila
prvi Informator o svom radu u štampanoj i elektronskoj verziji.
8. Narodna skupština je krajem 2008. godine izradila novi Informator o radu, koji je
objavljen na elektronskoj prezentaciji Narodne skupštine, 14. januara 2009. godine.
Skrećemo pažnju na to da je prilikom izrade Informatora, sekretar Narodne skupštine
doneo Uputstvo o postupanju po zahtevima za pristup informacijama i ostvarivanju mera
za unapređenje javnosti rada, Broj 9-16/09 od 8. januara 2009. godine, čijim je stupanjem
na snagu prestala da važi Naredba o ustanovljavanju Informatora o radu Narodne
skupštine, 03 Broj 02-3084/05 od 29. decembra 2005. godine.
9. Narodna skupština je u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora
o radu državnog organa, od 29. septembra 2010. godine, izradila novi Informator o radu
koji je objavljen na internet stranici Narodne skupštine 29. decembra 2010. godine i
redovno se ažurira. Informator je ažuriran 27. novembra 2014. godine.
10. U 2011. godini na sajtu Narodne skupštine postavljena je nova i savremenija
elektronska prezentacija, sa većim obimom i količinom raznovrsnih informacija o radu i
aktivnostima narodnih poslanika i NSRS, Službe NSRS, kao i funkcionisanju i
nadležnostima NSRS - uz pregledniju, bržu i sigurniju pretragu.
Informator o radu je sastavni deo internet stranice NSRS i sadrži, uz sve Zakonom
utvrđene informacije, tabelarni prikaz planiranih i izvršenih budžetskih rashoda, kao i
planirane i izvršene javne nabavke NSRS za poslednje dve godine.*
Napomena: Pripadajuća dokumentacija javnih nabavki sprovdenih u 2013. i 2014.
godini objavljena je ne internet stranici Narodne skupštine.
Krajem 2012. godine urađen je pregledniji prelom i dizajn Informatora o radu a početkom
2013. godine urađeni su eksterni linkovi na sajt NSRS, redefinisana poglavlja Informatora
sa ''linkovanjem'' na sva poglavlja iz sadržaja Informatora u Vord i PDF formatima, na
ćiriličnom i latiničnom pismu.
11. Jedan od strateških ciljeva Narodne skupštine i njene Službe je stalno
unapređenje javnosti rada Narodne skupštine, te je višegodišnjim planom razvoja Službe
Narodne skupštine određen i razvoj i unapređenje komunikacija i informativne delatnosti.
Ono što ističemo kao najbitnije unapređenje javnosti rada NSRS i pristupa informacijama o
radu NSRS i Službe NSRS, bez pozivanja na Zakon o slobodnom pristupu informacijama
od javnog značaja, jeste objavljivanje novih sadržaja, sa velikim obimom i vrstama
informacija, na internet stranici NSRS parlament.gov.rs Direktni prenosi na Javnom
servisu podrazumevaju prenose plenarnih sednica Narodne skupštine, dok se od jula 2013.
godine - putem interneta, u ''realnom vremenu'' prenose sednice NSRS, sednice radnih tela
NSRS, obraćanja narodnih poslanika, članova Vlade, delegacija i gostiju iz inostranstva u
Holu Doma Narodne skupštine, kao i javna slušanja - uz arhiviranje svih obavljenih
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
44
prenosa na internet stranici Narodne skupštine, sa mogućnošću korisnicima lake i brze
pretrage arhive prenosa i preko web, mobilnih i tablet uređaja. Interne prenose sednica,
javnih slušanja, međunarodnih i stručnih skupova iz svih skupštinskih sala, u oba objekta
NSRS, moguće je pratiti na monitorima u obe skupštinske zgrade.
Na pregledan i jednostavan način dostupni su korisnicima internet stranice izveštaji
sa svih sednica NSRS održanih u periodu rada aktuelnog saziva Narodne skupštine kao i
arhivirani sadržaji proteklih saziva, zatim stenografske beleške sa sednica, rezultati
glasanja NSRS o svim predloženim zakonima donetim na sednicama NSRS aktuelnog i
prošlog saziva. Dostupni su i izveštaji sa sednica radnih tela NS, sa sazivima za sednice a
budući da se sednice odbora vode u okviru sistema elektronskog parlamenta, objavljuju se i
stenogrami sa sednica odbora Narodne skupštine, kao povezana dokumenta.
Na internet stranici je dostupna obimna arhiva donetih zakona, predloga zakona i
ostalih akata,u aktuelnom i proteklim sazivima NSRS. Objavljuje se i Informativni bilten
Narodne skupštine Kvorum, koji sadrži najznačajnije informacije o radu parlamenta u
tekućem mesecu. Pored ostalih sadržaja, donosi informacije o radu na donošenju zakona i
drugih akata, zatim o vršenju izborne, kontrolne i predstavničke funkcije NSRS, kao i
informacije o međunarodnim aktivnostima Narodne skupštine.
Na naslovnoj strani internet prezentacije korisnicima, posebno istraživačima i
novinarima, omugućen je i sadržaj pod nazivom Narodna skupština u brojkama, sa svim
relevantnim statističkim podacima o radu i aktivnostima NSRS po godinama, kao i
podacima o starosnoj i obrazovnoj strukturi saziva NS.
Napominjemo da je Narodna skupština Republike Srbije na drugom mestu u
regionu po stepenu otvorenosti svoga rada, kako pokazuje istraživanje ''Indeks otvorenosti
parlamenata - Srbija i region'' koje je u okviru projekta Otvorenog parlamenta sprovedeno
tokom meseca oktobra 2014. godine u parlamentima država regiona.
Rezultat suštinskog i stalnog unapređenja javnosti rada Narodne skupštine i njene
Službe, u protekle tri godine, je smanjivanje broja zahteva za pristup informacijama
od javnog značaja i postepeno svođenje zahteva na traženje informacija koje su
najčešće složenije, analitičke prirode, zatim podaci iz obimnih elektronskih evidencija
Službe NSRS o poslaničkim aktivnostima, ili se zahtevom traže kopije originalnih
akata i dokumenta iz Arhive Narodne skupštine.
12. Krajem 2011. godine u Pisarnici NSRS počelo se sa korišćenjem novog programa
za automatsku obradu podataka, kao dela sistema elektronskog parlamenta čije je
kompletiranje i stavljanje u punu funkciju, prema planu, izvršeno početkom 2013. godine.
Svi se zavedeni akti u Pisarnici skeniraju i formira se baza podataka i dokumenata u
elektronskom obliku, koji su brzo i lako dostupni korisnicima E-parlamenta. Paralelno se
formira predmet sa originalnim podnescima i spisima po kojima se postupa.
Od januara 2005. godine, u Pisarnici Narodne skupštine se zavođenje, evidentiranje i
arhiviranje akata i predmeta koji nastaju u radu i u vezi sa radom Narodne skupštine vrši
putem automatske obrade podataka, uz stalni rad arhivista na formiranju elektronske
evidencije, sa ciljem da dokumentacija NSRS bude brže i lakše dostupna građanima,
poslanicima i Službi NSRS. Dokumentacija koja je u posedu Narodne skupštine
raspoređuje se i klasifikuje na osnovu Liste kategorija registraturskog materijala sa
utvrđenim rokovima čuvanja po čijem isteku se izlučeni bezvredni registraturski materijal
uništava, po dobijanju saglasnosti Arhiva Republike Srbije.
Dokumentacija koja je u posedu Narodne skupštine a koja je od nacionalnog, odnosno
kulturno-istorijskog značaja, blagovremeno se obrađuje, sređuje i trajno čuva prema
pravilima arhivistike, radi zaštite ovog pokretnog kulturnog dobra i davanja na uvid
naučnoj, stručnoj i široj javnosti.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
45
13. Najzastupljeniji medij na kojem se čuva dokumentacija Narodne skupštine i dalje
je papir ali su sve brojniji dokumenti u elektronskom obliku, kao i stenogramski i audio
magnetni zapisi na kojima su zabeležene sve sednice Narodne skupštine, kao i veliki broj
sednica njenih stalnih i privremenih radnih tela - u skladu sa Poslovnikom NSRS.
Uvođenjem u rad sistema E-parlamenta suštinski se menja odnos načina čuvanja
dokumentarne građe - u korist elektronske baze podataka i čuvanja dokumenata u
elektronskom obliku. Nije potrebno naglašavati u kojoj će meri obimni dokumenti na taj
način biti dostupniji svim kategorijama javnosti i korisnika.
Krajem 2013. godine započet je a tokom 2014. godine intenziviran proces digitalizovanja
arhivske građe Arhive Narodne skupštine, sa ciljem da se celokupna dokumentarna
arhivska građa digitalizuje ''skeniranjem'' dokumenata i njihovog čuvanja u elektronskom
obliku.
14. U Narodnoj skupštini vršena je u 2013. godini obuka zaposlenih u korišćenju
sistema elektronskog parlamenta, izuzev obuke zaposlenih u Pisarnici koji se obučavaju i
pripremaju za uvođenje e-parlamenta od 2010. godine a rad Pisarnice je od 2011. godine
obuhvaćen sistemom E-parlamenta. Tokom 2014. godine, Održani su seminari o javnosti
rada NSRS, jačanju nadzorne uloge Narodne skupštine, kao i saradnji i odnosima
nezavisnih regulatornih tela i Narodne skupštine.
Radi još efikasnijeg primenjivanja Zakona i unapređenja postupanja po zahtevima
za pristup informacijama, smatramo da postoji potreba za daljim organizovanjem seminara
i radionica - u saradnji sa Službom Poverenika - koji će pomoći boljem razumevanju
potrebe za transparentnim radom organa javne vlasti i upoznavanju sa obavezama u vezi sa
pravom javnosti da zna.
Ova je potreba još prisutnija u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao
zakona novijeg datuma čije potpuno i dosledno sprovođenje zahteva upoznavanje sa
primerima iz prakse država iz regiona, kao i sa stanovišta praktičnog postupanja državnih
organa u svakodnevnom radu.
15. Narodnoj skupštini je u 2009., 2010., i 2011. godini dodeljeno priznanje
povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, sa obrazloženjem da spada u one
institucije u kojima se sloboda pristupa informacijama ne doživljava kao nametnuta
obaveza, već kao primerena odnosu organa vlasti i javnosti. U 2012. godini Narodnoj
skupštini dodeljena je posebna nagrada i statueta za najveći doprinos afirmisanju prava na
pristup informacijama i transparentnost u radu, u kategoriji svih organa javne vlasti.
***
Narodna skupština obrazovala je i vodi evidenciju zbirki podataka o ličnosti, u skladu sa
članom 48. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i izvršila je zakonsku obavezu dostavljanja
Povereniku evidencije zbirki podataka radi upisa u Centralni registar, uz ažuriranje
evidencije.
Odbor za administrativno-budžetska i mandantno-imunitetska pitanja dostavio je šest
evidencija zbirki podataka koje se vode u Odboru, i to:
- Evidenciju o narodnim poslanicima (Upitnik koji sadrži lične podatke koje narodni
poslanici daju nakon potvrđivanja mandata);
- Kadrovsku evidenciju o narodnim poslanicima;
- Evidenciju o prisutnosti narodnih poslanika na sednicama NSRS;
- Evidenciju o prisutnosti na radu narodnih poslanika;
- Evidenciju o izdatim poslaničkim legitimacijama;
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
46
-
Evidenciju o izdatim nalepnicama za parkiranje vozila.
Odeljenje za ljudske resurse Službe Narodne skupštine dostavilo je tri zbirke podataka o
ličnosti koje su upisane u Centralni registar, i to:
- Osnovnu evidenciju o predmetima;
- Evidenciju zbirke podataka o ličnosti – kadrovsku evidenciju;
- Evidenciju predstavnika medija akreditovanih u NSRS.
Odeljenju za ljudske resurse Službe Narodne skupštine, u 2014. godini nije podnet nijedan
zahtev za ostvarivanje prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Odeljenje za budžetske, finansijsko – računovodstvene i poslove javnih nabavki vodi
evidenciju o zaradama, naknadama, troškovima službenih putovanja i ostalim troškovima
vezanim za lično angažovanje narodnih poslanika i zaposlenih u Službi Narodne skupštine.
Podaci o promenama evidentiranih podataka vode se po službenoj evidenciji a dostupnost
tim informacijama omugućena je na lični zahtev navedenih lica, nadležnim organima
Republike Srbije i tražiocima informacije od javnog značaja. Činjenica posedovanja
informacija i dokumenata nastalih u radu i u vezi sa radom NSRS, podrazumeva zakonsku
obavezu NSRS da obezbedi pristup tim informacijama na zahtev tražilaca informacije a uz
poštovanje i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, uključujući i Zakon o zaštiti
ličnih podataka.
***
U prilogu Vam dostavljam popunjen tabelarni prikaz radnji i mera preduzetih na
primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti
podataka o ličnosti u 2014. godini, dostavljen aktom Službe Poverenika Broj 021-0100120/2014-01, od 10. decembra 2014. godine, naš broj 03 Broj: 02-4487/14.
U nadi da ćemo nastaviti da ostvarujemo dobru saradnju, srdačno Vas pozdravljam.
GENERALNI SEKRETAR
Jana Ljubičić
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
47
13.
PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA NARODNE SKUPŠTINE
REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za administrativno - budžetska i
mandatno - imunitetska pitanja
22 broj:
11. oktobar 2012. godine
Beograd
PREDLOG SKUPŠTINSKOG BUDŽETA ZA 2013. GODINU
Član 1.
Ovim predlogom skupštinskog budžeta za 2013. godinu utvrđuje se obim potrebnih
sredstava za finansiranje nadležnosti Narodne skupštine za 2013. godinu.
Član 2.
Rashodi i izdaci Narodne skupštine za 2013. godinu utvrđuju se u ukupnom iznosu od
2.279.927.000 dinara. Utvrđeni iznos rashoda finansiraće se iz budžeta Republike Srbije.
Član 3.
Utvrđeni iznos ukupnih rashoda sastoji se od:
FUNKCIJA 110 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi
Ekonomska
klasifikacija
411
4111
412
4121
4122
4123
413
4131
415
4151
417
4171
421
4211
4214
422
4221
4222
423
Namena sredstava
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za nezaposlenost
NAKNADE U NATURI
Naknade u naturi
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE
Naknade troškova za zaposlene
Sredstva iz
budžeta
363.829.000
363.829.00
64.205.000
39.477.000
22.040.000
2.688.000
2.000.000
2.000.000
7.000.000
7.000.000
POSLANIČKI DODATAK
Poslanički dodatak
STALNI TROŠKOVI
Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga
140.000.000
140.000.000
200.000
100.000
Usluge komunikacija
TROŠKOVI PUTOVANJA
Troškovi službenih putovanja u zemlji
100.000
135.000.000
86.000.000
Troškovi službenih putovanja u inostranstvo
USLUGE PO UGOVORU
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
49.000.000
1.000.000
48
4234
4237
4239
Usluge štampanja materijala
Reprezentacija
Ostale usluge
UKUPNO FUNKCIJA 110:
200.000
400.000
400.000
713.234.000
FUNKCIJA 130 - Opšte usluge
Ekonomska
klasifikacija
411
4111
412
Namena sredstava
Sredstva iz
budžeta
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)
435.056.000
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
435.056.000
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA
77.944.000
4121
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
47.870.000
4122
Doprinos za zdravstveno osiguranje
26.780.200
4123
Doprinos za nezaposlenost
3.293.800
NAKNADE U NATURI
1.600.000
Naknade u naturi
1.600.000
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA
3.500.000
Naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova
2.500.000
413
4131
414
4141
4144
415
4151
416
4161
421
Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže
porodice i druge pomoći zaposlenom
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE
18.000.000
Naknade troškova za zaposlene
18.000.000
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI
31.552.000
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
31.552.000
STALNI TROŠKOVI
1.000.000
197.600.000
4211
Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga
4212
Energetske usluge
77.400.000
4213
Komunalne usluge
38.400.000
4214
Usluge komunikacija
32.920.000
4215
Troškovi osiguranja
8.300.000
4216
Zakup imovine i opreme
8.170.000
4219
Ostali troškovi
31.200.000
TROŠKOVI PUTOVANJA
29.789.000
422
4221
Troškovi službenih putovanja u zemlji
4222
Troškovi službenih putovanja u inostranstvo
423
USLUGE PO UGOVORU
1.210.000
6.939.000
22.850.000
170.320.000
4231
Administrativne usluge
4232
Kompjuterske usluge
4233
Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
16.000.000
4234
Usluge informisanja
90.580.000
4235
Stručne usluge
27.640.000
4237
Reprezentacija
10.000.000
4239
Ostale opšte usluge
3.100.000
SPECIJALIZOVANE USLUGE
5.000.000
Medicinske usluge sistematski pregledi
5.000.000
424
4243
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
15.100.000
7.900.000
49
425
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE
82.260.000
4251
Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata
52.000.000
4252
Tekuće popravke i održavanje opreme
30.260.000
Ekonomska
klasifikacija
426
Namena sredstava
Sredstva iz
budžeta
MATERIJAL
49.000.000
4261
Administrativni materijal
19.300.000
4263
Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih
15.000.000
4267
Medicinski materijal
4268
Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo
6.000.000
4269
Materijali za posebne namene
8.600.000
462
4621
482
4824
483
4831
100.000
DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
17.738.000
Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD
JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM
17.738.000
2.000
Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
2.000
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDA
2.000
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela
2.000
ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
276.440.000
5113
Kapitalno održavanje zgrada i objekata
235.000.000
5114
Projektno planiranje
41.440.000
MAŠINE I OPREMA
140.000.000
Administrativna oprema
140.000.000
511
512
5122
515
5151
NEMATERIJALNA IMOVINA
30.090.000
Nematerijalna imovina
30.090.000
UKUPNO FUNKCIJA 130:
1.566.693.000
Član 4.
Sredstva iz člana 3. ovog predloga, koja su opredeljena za funkciju 130 – Opšte usluge, u
iznosu od 1.566.693.000 dinara, raspoređivaće se i koristiti u skladu sa aktom generalnog
sekretara Narodne skupštine o upotrebi sredstava za finansiranje prioritetnih aktivnosti prema
zahtevima rukovodilaca organizacionih jedinica u Službi Narodne skupštine.
Akt iz stava 1. ovog člana generalni sekretar Narodne skupštine će doneti u roku od 30
dana od dana stupanja na snagu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.
Aktivnosti koje se finansiraju iz sredstava sa više aproprijacija ekonomskih klasifikacija, kao
i aktivnosti koje se sprovode duže od godinu dana, vršiće se na osnovu plana, odnosno projekta
rukovodioca organizacione jedinice, po odobrenju generalnog sekretara Narodne skupštine.
Član 5.
Sredstva iz člana 3. ovog predloga, koja su opredeljena za Republičku izbornu komisiju, u
iznosu od 21.514.000 dinara, raspoređivaće se i koristiti u skladu sa Finansijskim planom
Republičke izborne komisije za 2013. godinu.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
50
FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ZA 2013. GODINU
Ekonomska
klasifikacija
Namena sredstava
Plan za 2013.
godinu
1
2
3
416
4161
421
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI
RASHODI
Nagrade zaposelnima i ostali posebni rashodi
15.552.000
15.552.000
STALNI TROŠKOVI
700.000
4211
Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga
100.000
4214
Usluge komunikacija
600.000
422
TROŠKOVI PUTOVANJA
2.400.000
4221
Troškovi službenih putovanja u zemlji
1.500.000
4222
Troškovi službenih putovanja u inostranstvo
423
USLUGE PO UGOVORU
900.000
2.600.000
4231
Administrativne usluge
100.000
4233
Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
500.000
4234
Usluge informisanja
100.000
4235
Stručne usluge
800.000
4237
Reprezentacija
100.000
4239
Ostale opšte usluge
426
4261
1.000.000
MATERIJAL
110.000
Administrativni materijal
110.000
DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
150.000
4621
Tekuće dotacije međunarodnim organizacijam
150.000
4824
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD
JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM
Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
462
482
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDA
483
4831
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela
UKUPNO
1.000
1.000
1.000
1.000
21.514.000
Član 6.
Sredstva utvrđena ovim predlogom skupštinskog budžeta iskazuju se u Zakonu o budžetu
Republike Srbije za 2013. godinu u okviru posebnog razdela.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
51
REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za administrativno-budžetska
i mandatno-imunitetska pitanja
21 Broj: 400-3170/12
21. jun 2013. godine
Beograd
PREDLOG
IZMENA SKUPŠTINSKOG BUDŽETA
ZA 2013. GODINU
Beograd, 21. jun 2013. godine
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
52
PREDLOG
IZMENA SKUPŠTINSKOG BUDŽETA ZA 2013. GODINU
Član 1.
U Skupštinskom budžetu za 2013. godinu 22 broj: 400-3170/12 od 11.
oktobra 2012. godine (u daljem tekstu: Skupštinski budžet), u članu 1. tačka se
zamenjuje zapetom i dodaju reči: ''u skladu sa budžetskim klasifikacijama
utvrđenim Zakonom o budžetskom sistemu.''.
Član 2.
U članu 2. broj: ''2.279.927.000'' zamenjuje se brojem: ''2.153.927.000''.
Član 3.
Član 3. menja se i glasi:
''Utvrđeni iznos ukupnih rashoda sastoji se od:
1
OPIS
Skupštinski
budžet za 2013.
godinu
Predlog za
rebalans
2
3
4
Razdeo 1. Narodna skupština - Narodni poslanici
Funkcija 110 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i
fiskalni poslovi i spoljni poslovi
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)
411
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA
412
NAKNADE U NATURI
413
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE
415
POSLANIČKI DODATAK
417
STALNI TROŠKOVI
421
TROŠKOVI PUTOVANJA
422
USLUGE PO UGOVORU
423
Svega funkcija 110:
363.829.000
64.205.000
2.000.000
7.000.000
140.000.000
200.000
135.000.000
1.000.000
363.829.000
64.205.000
2.000.000
7.000.000
140.000.000
200.000
135.000.000
500.000
713.234.000
712.734.000
435.056.000
77.944.000
1.600.000
3.500.000
435.056.000
77.944.000
1.600.000
3.500.000
18.000.000
18.000.000
Glava 1.1. -Narodna skupština - Stručne službe
Funkcija 130 - Opšte usluge
411
412
413
414
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)
415
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA
NAKNADE U NATURI
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
53
416
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
515
STALNI TROŠKOVI
TROŠKOVI PUTOVANJA
USLUGE PO UGOVORU
SPECIJALIZOVANE USLUGE
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE
MATERIJAL
DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDA
ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
MAŠINE I OPREMA
NEMATERIJALNA IMOVINA
Svega funkcija 130:
Ukupno funkcije 110 + 130
U članu 4.
''1.441.193.000''.
stav 1.
31.552.000
197.600.000
29.789.000
170.320.000
5.000.000
82.260.000
49.000.000
17.738.000
2.000
2.000
276.440.000
140.000.000
30.890.000
1.566.693.000
31.552.000
197.600.000
29.789.000
150.320.000
4.500.000
77.260.000
49.000.000
17.738.000
2.000
2.000
196.440.000
120.000.000
30.890.000
1.441.193.000
2.279.927.000
2.153.927.000
Član 4.
broj: ''1.566.693.000'' zamenjuje se brojem:
Član 6.
Sredstva utvrđena ovim predlogom izmena Skupštinskog budžeta iskazuju
se u zakonu kojim se menja Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu u
okviru posebnog razdela.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
54
O B R A Z L O Ž E NJ E
I PRAVNI OSNOV ZA IZMENU SKUPŠTINSKOG BUDŽETA
Pravni osnov za izmenu Skupštinskog budžeta za 2013. godinu sadržan je
u članu 64. Zakona o Narodnoj skupštini, kojim je uređeno da Narodna skupština
samostalno utvrđuje i raspolaže sredstvima za njen rad.
Postupak za pripremu skupštinskog budžeta, koji je predviđen članom 65.
Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 179. do 181. Poslovnika Narodne skupštine,
primenjuje se i na postupak za izmenu, odnosno dopunu skupštinskog budžeta.
Članom 65. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini propisano je da generalni
sekretar Narodne skupštine priprema predlog skupštinskog budžeta u skladu sa
Zakonom o budžetskom sistemu i Poslovnikom Narodne skupštine i podnosi ga
nadležnom odboru. Članom 65. Poslovnika Narodne skupštine propisano je da
Odbor za administrativno - budžetska i mandatno - imunitetska pitanja (u daljem
tekstu: Odbor) utvrđuje skupštinski budžet.
Članom 179. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno je da se predlog
skupštinskog budžeta podnosi s obrazloženjem koje sadrži pravni osnov za
njegovo donošenje i obrazloženje predloga potrebnih sredstava za rad Narodne
skupštine.
Članom 65. stav 2. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 180. Poslovnika
Narodne skupštine predviđeno je da Odbor nakon razmatranja utvrđuje predlog
skupštinskog budžeta, koji dostavlja ministarstvu nadležnom za finansije (u daljem
tekstu: Ministarstvo) na mišljenje.
Članom 65. st. 3. do 6. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 181.
Poslovnika Narodne skupštine predviđeno je da Odbor razmatra obrazloženo
mišljenje Ministarstva na sednici na kojoj prisustvuje ministar. Na toj sednici
usaglašavaju se stavovi ministra i članova Odbora o predlogu skupštinskog
budžeta. Skupštinski budžet je utvrđen kada se o njemu na sednici Odbora
postigne saglasnost. Ako se na sednici Odbora ne postigne saglasnost,
Ministarstvo, predlog skupštinskog budžeta koji je utvrdio Odbor, bez izmena,
uključuje u nacrt budžeta Republike Srbije, a Vlada, bez izmena, u predlog zakona
o budžetu Republike Srbije. U tom slučaju, Vlada u obrazloženju predloga zakona
o budžetu Republike Srbije navodi razloge zbog kojih Ministarstvo smatra da
predlog skupštinskog budžeta nije prihvatljiv.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
55
II OBRAZLOŽENJE PREDLOGA POTREBNIH SREDSTAVA
ZA RAD NARODNE SKUPŠTINE
Predlog izmena Skupštinskog budžeta za 2013. godinu pripremljen je na
osnovu dopisa Ministarstva finansija i privrede, naš broj: 400-2359/2013-03, od 14.
juna 2013. godine, kojim su pozvani državni organi da sagledaju potrebu
preraspodele sredstava u Budžetu za 2013. godinu, u odnosu na iznose koji su za
svaki državni organ dostavljeni pojedinačno, a koji su usklađeni s Programom
mera za kontrolu deficita i javnog duga.
Prilikom pripreme izmena Skupštinskog budžeta za 2013. godinu pošlo se
od važećih zakonskih propisa, kao i odluka nadležnog odbora Narodne skupštine
kojima su bliže uređena prava i obaveze narodnih poslanika i zaposlenih u Službi
Narodne skupštine.
Narodna skupština svoje aktivnosti realizuje kroz dve jedinice:
1. Narodni poslanici-budžetska šifra funkcije 110
2. Stručne službe Narodne skupštine-budžetska šifra funkcije 130
U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, sredstva za rad Narodne
skupštine planirana su po funkcionalnim i ekonomskim klasifikacijama.
U okviru funkcionalne klasifikacije 110 - Izvršni i zakonodavni organi,
finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, planirani su rashodi narodnih poslanika
za poslove u vršenju poslaničke funkcije. Sredstva za finansiranje rashoda koja se
realizuju preko ove funkcije, planirana su u iznosu manjem od iznosa utvrđenog u
Skupštinskom budžetu za 2013. godinu, i to za 500.000 dinara.
U okviru funkcionalne klasifikacije 130 - Stručne službe ovim predlogom
izmena Skupštinskog budžeta za 2013. godinu opredeljena su sredstva za
finansiranje rashoda vezanih za obezbeđenje uslova za rad Službe Narodne
skupštine u iznosu manjem od iznosa utvrđenog u Skupštinskom budžetu za 2013.
godinu, i to za 125.500.000 dinara.
U odnosu na ukupna sredstva predviđena Skupštinskim budžetom za 2013.
godinu, ovim predlogom izmena tog budžeta predviđen je manji iznos sredstava
neophodnih za rad Narodne skupštine, i to za 126.000.000 dinara.
Ovim aktom predlaže se preraspodela sredstava utvrđena Zakonom o
budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“, br 114/12), i to:
- Razdeo 1 – Narodna skupština – Narodni poslanici, funkcija 110 - Izvršni i
zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska
klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru iznos: „1.000.000“, zamenjuje se
iznosom: „500.000“
- Razdeo 1, Glava 1.1 – Narodna skupština – Stručne službe, funkcija 130 –
Opšte usluge, ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru iznos:
„170.320.000“, zamenjuje se iznosom: „150.320.000“; ekonomska
klasifikacija 424 – specijalizovane usluge iznos: „5.000.000“, zamenjuje se
iznosom: „4.500.000“; ekonomska klasifikacija 425 – Tekuće popravke i
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
56
održavanje iznos: „82.260.000“, zamenjuje se iznosom: „77.260.000“;
ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti iznos:
„276.440.000“, zamenjuje se iznosom: „196.440.000“; ekonomska
klasifikacija 512 – Mašine i oprema iznos: „140.000.000“, zamenjuje se
iznosom: „120.000.000“.
Pri izradi ovog predloga izmena Skupštinskog budžeta vodilo se računa s
jedne strane o potrebama Narodne skupštine i njenom funkcionisanju u okviru
nadležnosti utvrđene Ustavom Republike Srbije, Zakonom o Narodnoj skupštini i
drugim propisima i s druge strane o potrebi uspostavljanja makroekonomske
stabilnosti i održivog privrednog rasta i smanjenju fiskalnog deficita.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
57
REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
IZVEŠTAJ
O KORIŠĆENJU I RASPOLAGANJU SREDSTVIMA ZA RAD NARODNE
SKUPŠTINE
U PERIODU JANUAR – JUN 2014. GODINE
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
58
BEOGRAD, JUL 2014. GODINE
Uvod
U Izveštaju o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne
skupštine u periodu januar – jun 2014. godine (u daljem tekstu: Izveštaj), iskazani
su izvršeni javni rashodi i izdaci, koji su realizovani za finansiranje nadležnosti
Narodne skupštine u posmatranom periodu u odnosu na planirana sredstva
Skupštinskog budžeta za 2014. godinu, koji je sastavni deo Zakona u budžetu
Republike Srbije za 2014. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 110/13) od 13.
decembra 2013. godine.
Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, za finansiranje rada
Narodne skupštine opredeljena su sredstva u skladu sa članom 64. Zakona o
Narodnoj skupštini (“Službeni glasnik RS”, broj 9/10). U skladu sa navedenom
odredbom Zakona Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska
pitanja utvrdio je Predlog skupštinskog budžeta za 2014. godinu u ukupnom
iznosu od 2.137.611.000 dinara, koji je Vlada, bez izmena, uključila u Predlog
zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, koji je usvojila Narodna
skupština. Iz budžetske rezerve za sprovođenje izbora za narodne poslanike,
opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.146.438.000 dinara.
Planirana sredstva za rad Narodne skupštine, na Razdelu 1. budžeta
Republike Srbije, raspoređena su u okviru dve funkcije, i to:
Funkcija
110
130
Opis
Narodna skupština
narodni poslanici
Narodna skupština
stručne službe
Ukupno
Sredstva
skupštinskog
budžeta iz Zakona
o budžetu
za 2014. god.
725.836.000
Sredstva
skupštinskog
budžeta iz
budžetske
rezerve
/
Ukupno
725.836.000
1.411.775.000
1.146.438.000
2.558.213.000
2.137.611.000
1.146.438.000
3.284.049.000
Izvršenje javnih rashoda i izdataka na obe funkcije, u navedenom periodu,
dato je po pojedinim vrstama rashoda, odnosno izdataka, u odnosu na sredstva
koja su opredeljena Skupštinskim budžetom za 2014. godinu, uključujući i sredstva
iz tekuće budžetske rezerve.
Narodnoj skupštini su za 2014. godinu donirana sredstva u iznosu od
2.087.000 dinara i to:
- na osnovu sporazuma između Narodne skupštine i UNDP o pružanju
usluga podrške „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Skupštine Srbije“, koji je
zaključen 05. septembra 2012. godine. UNDP kao donator finansira navedeni
projekat. Finansiranje ovog projekta je započeto u 2014. godini. Ukupno
opredeljena sredstva u periodu januar-jun iznose 2.087.000 dinara, dok su
utrošena sredstva u ovom periodu 1.086.729 dinara. Ostatak neiskorišćenih
sredstava kao i mogućnost da se od navedenog donatora dobiju dodatna sredstva,
trošiće se u skladu sa aktivnostima Narodne skupštine vezanim za projekat.
- na osnovu sporazuma između Narodne skupštine i Organizacije za
evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), za implementaciju projekta „Jačanje
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
59
kapaciteta Parlamenta Republike Srbije u cilju efikasne komunikacije sa
građanima“, zaključen je ugovor o studentskoj praksi 03 Broj 404-2032/13, 09.
maja 2014. godine. OEBS kao donator finansira navedeni projekat. Ukupno
utrošena sredstva u ovom periodu iznose 616.000 dinara. (88.000 dinara (bruto) mesečno za dva studenta).
Izveštajem je obuhvaćen period od 1. januara do 30. juna 2014. godine.
Izveštaj sadrži sledeće priloge, i to:
1. Pregled planiranih i izvršenih rashoda Narodne skupštine u periodu
januar - jun 2014. godine (tabela 1);
- 1/a Pregled planiranih i izvršenih rashoda i ostatak neutrošenih
sredstava koja su vraćena u budžet RS za period januar - jun 2014.
godine za funkciju 110 - Narodni poslanici (tabela 1/a);
- 1/b Pregled planiranih i izvršenih rashoda i ostatak neutrošenih
sredstava koja su vraćena u budžet RS za period januar - jun 2014.
godine za funkciju 130 – Stručne službe (tabela 1/b);
2. Strukturu izvršenih rashoda Narodne skupštine u periodu januar - jun
2014. godine (tabela 2);
3. Pregled plata (neto i bruto) i poslaničkog dodatka – paušala (neto i
bruto) narodnih poslanika od 1. januara do 30. juna 2014. godine (tabela
3.);
4. Naknade narodnih poslanika ostvarene po odlukama Administrativnog
odbora od 1. januara do 30. juna 2014. godine (tabela 4.);
5. Pregled izvršenih rashoda za službena putovanja narodnih poslanika u
inostranstvo od 1. januara do 30. juna 2014. godine (tabela 5.);
6. Pregled izvršenih rashoda za službena putovanja narodnih poslanika u
zemlji i ostali izvršeni rashodi od 1. januara do 30. juna 2014. godine
(tabela 6.).
1. Planirani i izvršeni rashodi Narodne skupštine u periodu januar - jun
2014. godine
Za finansiranje rada Narodne skupštine u periodu januar – jun 2014. godine
utrošena su sredstva u iznosu, i to:
Funkcija
110 - Narodni poslanici
130 - Stručne službe
Sredstva
iz
tekuće
budžetske rezerve
Planirano
725.836.000
1.411.775.000
Izvršeno/preneto
RIK-u
291.936.405
583.989.203
%
izvršenja
40,22
41,36
1.146.438.000
1.146.438.000
100,00
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
60
Ukupno
3.284.049.000
1.922.363.608
60,37
Na funkciji 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i
spoljni poslovi, (za lična primanja i naknade troškova narodnih poslanika) u
periodu januar - jun 2014. godine, utrošena su sredstva u iznosu od 291.936.405
dinara.
U poređenju sa sredstvima opredeljenim Zakonom o o budžetu Republike
Srbije za 2014. godinu koja se odnose na prava narodnih poslanika, u navedenom
periodu utrošeno je 40,22% od ukupno opredeljenih sredstava za lična primanja i
naknade troškova narodnih poslanika.
Od planiranih sredstava za rad Službe Narodne skupštine, koja se odnose
na finansiranje rashoda indirektno vezanih za obavljanje funkcije narodnih
poslanika (stručni i drugi poslovi za potrebe Narodne skupštine, radnih tela
Narodne skupštine, narodnih poslanika, predsednika i potpredsednika Narodne
skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini), a koja obuhvataju finansiranje
rashoda Službe Narodne skupštine i Republičke izborne komisije (redovan rad i
izborne aktivnosti), utrošena su sredstva, u ovom periodu, u ukupnom iznosu od
1.630.427.203 dinara.
Izvršeni rashodi za funkciju 130 – Opšte usluge, za Službu Narodne
skupštine u poređenju sa sredstvima opredeljenim Zakonom o budžetu Republike
Srbije za 2014. godinu, u navedenom periodu utrošena sredstva su u visini od
60,37% od sredstava za ove namene u 2014. godini.
Iz sredstava donacija UNDP-a za Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu
Skupštine Srbije, opredeljena sredstva u ovom periodu iznose 2.087.000 dinara.
Izvršeni rashodi po ovom projektu za navedeni period su u iznosu od 1.086.729
dinara, što je 52,07% od opredeljenih. Ostatak neiskorišćenih sredststava kao i
mogućnost da se od navedenog donatora dobiju dodatna sredstva, trošiće se u
skladu sa aktivnostima Narodne skupštine vezanim za projekat.
U Pregledu planiranih i izvršenih rashoda u periodu januar - jun 2014.
godine (tabela 1.) iskazana su opredeljena sredstva po pojedinim vrstama javnih
rashoda i izdataka, koja su utvrđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za
2014. godinu. Posebno su iskazani planirani i izvršeni rashodi za finansiranje rada
Republičke izborne komisije (za redovan rad i izborne aktivnosti).
2/a. Pregled planiranih i izvršenih rashoda i ostatak neutrošenih
sredstava Narodne skupštine u periodu januar - jun 2014. godine za funkciju
110 - Narodni poslanici
U Pregledu planiranih, izvršenih rashoda i neutrošenih sredstava do kraja
2014. godine u periodu januar - jun 2014. godine (tabela 2/a.) iskazana su
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
61
opredeljena sredstva po pojedinim vrstama javnih rashoda i izdataka, koja su
utvrđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu. Posebno su
iskazani planirani, izvršeni rashodi i ostatak neutrošenih sredstava za 2014.
godinu, kao i procenat izvršenja u odnosu na skupštinski budžet za funkciju 110 –
Narodni poslanici.
2/b. Planirani, izvršeni rashodi i ostatak neutrošenih sredstava
Narodne skupštine u periodu januar - jun 2014. godine za funkciju 130 –
Stručne službe
U Pregledu planiranih, izvršenih rashoda i ostatka neutrošenih sredstava do
kraja 2014. godine u periodu januar - jun 2014. godine (tabela 2/b.) iskazana su
opredeljena sredstva po pojedinim vrstama javnih rashoda i izdataka, koja su
utvrđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu. Posebno su
iskazani planirani, izvršeni rashodi i ostatak neutrošenih sredstava za 2014.
godinu, kao i procenat izvršenja u odnosu na skupštinski budžet za funkciju 130 –
Stručne službe.
U nastavku posebno su iskazani rashodi koji se odnose na prava i dužnosti
narodnih poslanika.
Narodni poslanici
Na funkciji 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i
spoljni poslovi, (za lična primanja i naknade troškova narodnih poslanika) u
periodu januar - jun 2014. godine, utrošena su sredstva u iznosu od 291.936.405
dinara.
U poređenju sa opredeljenim sredstvima za ove namene Zakona o budžetu
Republike Srbije za 2014. godinu, utrošeno je 40,22% od ukupno opredeljenih
sredstava za ove namene. (tabela 2/a)
Na ekonomskoj klasifikaciji 411 - Plate i dodaci zaposlenih, iskazana su
utrošena sredstva za isplatu plata narodnih poslanika u periodu januar - jun 2014.
godine, odnosno isplaćene plate za mesec decembar 2013. godine, januar,
februar, mart, april i maj 2014. godine. Plate narodnih poslanika nisu promenjene
od 1. januara 2005. godine.
Na ekonomskoj klasifikaciji 412 - Socijalni doprinosi na teret
poslodavca, iskazana su sredstva za socijalne doprinose na teret poslodavca,
koja se, prema važećim zakonskim propisima obračunavaju i isplaćuju na bruto
plate.
U okviru ekonomske klasifikacije 413 - Naknade u naturi, iskazana su
sredstva za isplatu troškova parkiranja privatnih vozila narodnih poslanika za
vreme održavanja sednica Narodne skupštine i drugih obaveza narodnih poslanika
pri vršenju poslaničke funkcije. Isplate ovih izdataka izvršene su JKP ″Parking
servis″ i Gradskom sekretarijatu za privredu iz Beograda na osnovu ispostavljenih
faktura za mesec decembar 2013. godine i januar - maj 2014. godine. Korišćenjem
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
62
platoa ispred Doma Narodne skupštine, troškovi za parkiranje privatnih vozila
narodnih poslanika znatno su umanjeni u odnosu na isti period prethodnih godina..
Na ekonomskoj klasifikaciji 415 - Naknade za zaposlene, iskazana su
utrošena sredstva za isplatu zakupa stana narodnim poslanicima za mesece:
januar - jun 2014. godine u iznosu od 1.635.963 dinara i naknade za odvojen život
za mesece decembar 2013. godine i januar - maj 2014. godine u iznosu 471.746
dinara.
Odlukom Administrativnog odbora o izmenama i dopunama Odluke o
poslaničkoj naknadi 28 Broj 120 - 732/09 od 5. marta 2009. godine (stupila na
snagu 6. marta 2009. godine) umanjen je mesečni iznos naknada za odvojen život
sa 75% na 40% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, te su izvršeni
rashodi znatno manji od utrošenih sredstava u istom periodu prethodnih godina.
Na ekonomskoj klasifikaciji 417 - Poslanički dodatak, iskazana su
utrošena sredstva za isplatu poslaničkog dodatka - paušala narodnim poslanicima
za mesece decembar 2013. godine i januar – maj 2014. godine.
Članom 9. Zakona o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini
utvrđeno je pravo narodnog poslanika na poslanički dodatak – paušal i on iznosi
40% plate narodnog poslanika na stalnom radu, te su u uslovima nepromenjenog
iznosa neto plate narodnih poslanika u ovom periodu izvršeni rashodi u skladu sa
planiranim.
Na ekonomskoj klasifikaciji 421 - Stalni troškovi, iskazani su troškovi
bankarskih usluga, kursne razlike i bankarskih provizija za službena putovanja
narodnih poslanika u inostranstvo.
Na ekonomskoj klasifikaciji 422 - Troškovi putovanja, iskazana su
utrošena sredstva za isplatu dnevnica, naknada troškova prenoćišta i putnih
troškova narodnih poslanika za dolazak na sednice Narodne skupštine u periodu
januar - jun 2014. godine. Donošenjem Odluke Administrativnog odbora o
izmenama Odluke o poslaničkoj naknadi 28 Broj 120–1105/09 od 24. aprila 2009.
godine, kojom je, počev od 1. maja 2009. godine, ukinuto pravo narodnih
poslanika na naknadu troškova ishrane (dnevnica) za dolazak na sednice Narodne
skupštine i njenih radnih tela. U okviru ove pozicije iskazuju se naknade troškova
ishrane (dnevnice) za putovanje narodnih poslanika na sednice odbora i ostalih
skupštinskih aktivnosti, koje se odvijaju van sedišta Narodne skupštine,
izdavanjem putnih naloga, u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnini
državnih službenika i nameštenika (''Službeni glasnik RS'', broj 98/07 – prečišćen
tekst).
U okviru ove ekonomske klasifikacije iskazani su i izdaci za kupovinu aviokarata za službena putovanja u inostranstvo, izdaci za hotelski smeštaj, izdaci za
putno-zdravstveno osiguranje i devizne dnevnice bez obzira na to da li su
isplaćene kao akontacije za službena putovanja u inostranstvo ili su isplaćene po
konačnim obračunima nakon podnetih izveštaja o obavljenim službenim
putovanjima.
Na ekonomskoj klasifikaciji 423 - Usluge po ugovoru, iskazani su izdaci
po osnovu štampanje vizit karti za potrebe narodnih poslanika. Odlukom o
izmenama i dopunama Odluke Administrativnog odbora o posluženju 28 Broj 404–
1914/10 od 14. jula 2010. godine (stupila na snagu 22. jula 2010. godine) precizira
se korišćenje prava na reprezentaciju, tako što se to pravo priznaje narodnim
poslanicima u vreme održavanja sednica radnih tela i službenih sastanaka sa
trećim licima po pisanom zahtevu i odobrenju Generalnog sekretara Narodne
skupštine.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
63
3. Pregled plata (neto i bruto) i poslaničkog dodatka – paušala (neto i
bruto) narodnih poslanika od 1. januara do 30. juna 2014. godine
Ovaj deo Izveštaja (tabela 3.) obuhvata: plate narodnih poslanika (neto i
bruto) i poslanički dodatak – paušal (neto i bruto).
Obračun i isplata plata i drugih primanja narodnih poslanika vrši se na
osnovu Zakona o primanjima narodnih poslanika (“Službeni glasnik RS” broj 7/91,
22/91, 28/91, 44/98 i 34/01, Zakona o platama u državnim organima i javnim
službama (“Službeni glasnik RS”, broj 34/2001), Zakona o Narodnoj skupštini
("Službeni glasnik RS", broj 9/2010), Odluke Administrativnog odbora o
ostvarivanju prava narodnih poslanika na stalni rad u Narodnoj skupštini Republike
Srbije 28 broj 112 - 230/04 od 9. februara 2004. godine i Odluke Administrativnog
odbora o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plata 28 broj 120 - 295/05, od 3.
februara 2005. godine.
1) Stalni rad
Na osnovu Odluke Administrativnog odbora o ostvarivanju prava narodnih
poslanika na stalni rad u Narodnoj skupštini 28 Broj 112-230/04 od 09. februara
2004. godine doneta su rešenja o platama narodnih poslanika na osnovu kojih se
vrši obračun plata. Bruto platu poslanika čini neto plata narodnog poslanika
uvećana za poreze na dohodak građana i socijalne doprinose i to: Porez na
zarade - 10%, Doprinosi za PIO - 13%, Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6,15% i Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti - 0,75%. (Ukupno: Doprinosi na
teret zaposlenog - 19,9% kao i Doprinosi na teret poslodavca - 17,9%). Na osnovu
Zakona o porezu na dohodak građana računa se porez prema propisanoj stopi u
iznosu od 10% i to tako što se bruto zarada umanji za poresko oslobođenje i na to
se primenjuje poreska stopa.
2) Razlika u plati/penziji
Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini doneta su rešenja o platama
narodnih poslanika, na osnovu kojih se vrši obračun razlika u plati. U skladu sa važećim propisima bruto zarada
narodnog poslanika umanjuje se za stopu normiranih troškova u iznosu od 20% da bi se dobio oporezivi prihod, na koji
se prema Zakonu o doprinosima i porezu na dohodak građana obračunava 24% doprinose za PIO i 20% na ime
poreza na dohodak građana.
3) Naknada 80% od poslaničke plate zbog obavljanja samostalne
delatnosti
Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o primanjima narodnih poslanika u
Narodnoj skupštini i Odluke Administrativnog odbora o visini naknade koja se
isplaćuje narodnim poslanicima koji ostvaruju pravo na zaradu od samostalne
delatnosti 28 broj 120-1716/01 od 11. septembra 2001. godine, doneta su rešenja
na osnovu kojih se vrši obračun naknade poslanicima koji obavljaju samostalnu
delatnost. Osnovicu za obračun čini 80% zarade koju bi poslanik ostvario da je na
stalnom radu u Narodnoj skupštini.
Obračun se vrši tako što se bruto zarada narodnog poslanika umanjuje za
stopu normiranih troškova u iznosu od 20% da bi se dobio oporezivi prihod, na koji
se prema Zakonu o doprinosima i porezu na dohodak građana obračunava 24%
doprinose za PIO i 20% na ime poreza na dohodak građana.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
64
4. Naknade narodnih poslanika ostvarene po
Administrativnog odbora od 1. januara do 30. juna 2014. godine
Odlukama
Odredbama Odluke Administrativnog odbora o poslaničkoj naknadi broj 120
- 1105/09 - prečišćen tekst od 27. marta 2009. godine sa izmenama od 23. aprila
2009. godine, utvrđeno je pravo narodnog poslanika na naknadu troškova zbog
učešća u radu na sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela i način
ostvarivanja tog prava.
Naknada ove odluke sastoji se od:
- naknade troškova za korišćenje privatnog automobila;
- naknade troškova za hotelski smeštaj;
- naknada na ime zakupa stana u Beogradu i
- naknada za odvojen život od porodice
Naknada za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe – neoporeziv
iznos do 30% cene za jedan litar super benzina po pređenom kilometru, a najviše
do 6.216 dinara mesečno (za isplate od 1. februara 2014. godine). Preko ovog
iznosa plaćao se porez po stopi od 12% po Zakonu o porezu na dohodak građana,
koji je izmenjen i stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama zakona o
porezu na dohodak građana plaća se porez po stopi od 10%.
Narodni poslanik ima pravo na naknadu troškova za korišćenje privatnog
automobila u visini 15% od cene litra pogonskog goriva po obračunatom kilometru,
prema Listi udaljenosti prebivališta narodnih poslanika od Beograda. Kada se
sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela održavaju dva ili više dana
uzastopno, pravo na naknadu troškova za korišćenje privatnog automobila u
ukupnom iznosu priznaje se narodnom poslaniku samo za jedan dolazak i jedan
povratak. Za ostale dane, pravo na naknadu troškova za ove namene priznaje se
narodnom poslaniku za udaljenost do 125km od sedišta Narodne skupštine do
mesta prebivališta, tako da ukupna kilometraža za dolazak i povratak ne može
iznositi više od 250km.
Narodnom poslaniku ne priznaje se pravo na naknadu troškova za
korišćenje privatnog automobila za dane u koje koristi pravo na naknadu troškova
za prenoćište ili pravo na naknadu na ime zakupa stana.
Narodni poslanik koji nema prebivalište na području grada Beograda, niti
obezbeđen stan u Beogradu, ima pravo na hotelski smeštaj u dane održavanja
sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela čiji je član, osim u hotelima prve
kategorije (pet zvezdica), uz podnošenje odgovarajućih računa.
Nadležni odbor Narodne skupštine može da odluči da se narodnom
poslaniku koji nema prebivalište u Beogradu i ne koristi pravo na hotelski smeštaj,
na lični zahtev, isplati mesečna naknada na ime zakupa stana u Beogradu, u
ukupnom iznosu od 35.000 dinara. Radi ostvarivanja ovog prava, narodni poslanik
je dužan da priloži overeni ugovor o zakupu stana.
Narodni poslanik koji koristi pravo na ime zakupa stana ima pravo na
naknadu za odvojen život od porodice u iznosu 40% prosečne mesečne zarade,
prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog
za poslove statistike, na dan isplate.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
65
U Pregledu izvršenih rashoda narodnih poslanika za naknade ostvarene po
Odlukama Administrativnog odbora od 1. januara do 30. juna 2014. godine (tabela
4.), iskazana je namena utrošenih sredstava za dati period.
5. Izvršeni rashodi narodnih poslanika za službena putovanja u
inostranstvo od 1. januara do 30. juna 2014. godine.
Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo isplaćuje se narodnom
poslaniku u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih
službenika i nameštenika (''Sl. glasnik RS'', broj 98/07 – prečišćen tekst), dok se
svi ostali troškovi službenih putovanja u inostranstvo plaćaju po priloženom
računu.
Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i
nameštenika (''Službeni glasnik RS'', broj 98/07 – prečišćen tekst), uređeno je
pravo na naknadu troškova koji nastaju u vezi sa službenim putovanjem u
inostranstvo.
Izvršeni rashodi za službena putovanja narodnih poslanika u inostranstvo
čine: izdaci za kupovinu avio-karata za službena putovanja u inostranstvo, izdaci
za hotelski smeštaj i devizne dnevnice bez obzira da li su isplaćene kao akontacije
za službena putovanja u inostranstvo ili su isplaćene po konačnim obračunima
nakon podnetih izveštaja o obavljenim službenim putovanjima, kao i ostali
vanredni troškovi ostvareni na službenom putovanju u inostranstvu (putnozdravstveno osiguranje).
U skladu sa Uredbom o naknadi troškova državnih službenika i
nameštenika (''Sl. glasnik RS'', broj 98/07 – prečišćen tekst), dnevnica za službeno
putovanje u inostranstvo isplaćuje se narodnom poslaniku, dok se svi ostali
troškovi za službeno putovanje u inostranstvo plaćuju po priloženom računu.
U Pregledu izvršenih rashoda narodnih poslanika za službena putovanja u
inostranstvo od 1. januara do 30. juna 2014. godine (tabela 5.) iskazana je
namena utrošenih sredstava za dati period.
6. Pregled izvršenih rashoda za službena putovanja narodnih
poslanika u zemlji i ostali izvršeni rashodi od 1. januara do 30. juna 2014.
godine
Izvršeni rashodi narodnih poslanika za službena putovanja u zemlji odnose
se na sledeće vrste rashoda: dnevnice za službena putovanja u zemlji, naknada
troškova prevoza za službena putovanja u zemlji, naknada troškova smeštaja za
službena putovanja u zemlji, naknada prevoza na službenom putovanju u zemlji javni saobraćaj.
1)
Dnevnica za službena putovanja u zemlji - U skladu sa članom 9.
stav 1. Uredbe o naknadi troškova državnih službenika i nameštenika iznosi 5%
prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji. Za isplate od 1.
februara 2014. godine neoporeziv je iznos do 2.132 dinara, za celu dnevnicu.
Preko ovog iznosa plaćao se porez po stopi od 12% po Zakonu o porezu na
dohodak građana, koji je izmenjen i stupanjem na snagu Zakona o izmenama i
dopunama zakona o porezu na dohodak građana plaća se porez po stopi od 10%.
Socijalni doprinosi se ne plaćaju jer se ova naknada, bez obzira na iznos, ne
smatra zaradom prema Zakonu o radu.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
66
2)
Naknada troškova smeštaja za službena putovanja u zemlji - prema
priloženom računu.
3)
Naknada troškova prevoza za službena putovanja u zemlji –
neoporeziv iznos do visine priloženih računa prevoznika u javnom saobraćaju.
Ostali izvršeni rashodi narodnih poslanika obuhvataju troškove parkiranja
privatnih vozila narodnih poslanika za vreme održavanja sednica Narodne
skupštine, bankarskih usluga i štampanja vizit karti.
U Pregledu izvršenih rashoda za službena putovanja narodnih poslanika u
zemlji i ostalih izvršenih rashoda od 1. januara do 30. juna 2014. godine (tabela
6.) iskazana je namena utrošenih sredstava za dati period.
Stručne službe
Na funkciji 130 – Opšte usluge, Narodna skupština – Stručne službe za
tekuće rashode i izdatke za nefinansijsku imovinu u periodu januar – jun 2014.
godine, utrošena su sredstva u iznosu od 483.989.203 dinara (sa redovnim radom
RIK-a, a bez izbornih radnji). Za izborne aktivnosti preneto je na podračun RIK-a
1.046.438.000 dinara.
U poređenju sa opredeljenim sredstvima za ove namene Zakonom o
budžetu Republike Srbije za 2014. godinu utrošeno je 36,89% od ukupno
opredeljenih sredstava za ove namene (bez izbornih aktivnosti)
Na ekonomskoj klasifikaciji 411 - Plate i dodaci zaposlenih, iskazana su
utrošena sredstva za isplatu plata zaposlenih u Službi Narodne skupštine u
periodu januar - jun 2014. godine, odnosno isplaćene plate za mesec decembar
2013. godine i januar - maj 2014. godine. U okviru ove pozicije iskazani su dodaci
za produženi rad – prekovremeni rad u periodu decembar 2013. godine i januar jun 2014. godine, bolovanje do 30 dana, godišnji odmor, plaćeno odsustvo, noćni
rad, rad za praznike, dodatak na platu za vreme rada na praznik i dodatak za
ishranu u skladu sa Odlukom o izmeni Odluke Odbora za administrativnobudžetska i mandatno-imunitetska pitanja (22 Broj: 120-2332/12 od 6. avgusta
2012. godine).
Obračun i isplata plata zaposlenih vrši se na osnovu Zakona o platama
državnih službenika i nameštenika (“Službeni glasnik RS” broj 62/2006, 63/2006,
115/2006, 101/2007 i 99/2010) kojim je utvrđen koeficijent za obračun plata.
Osnovica za obračun plata zaposlenih je jedinstvena i utvrđuje se za svaku
budžetsku godinu Zakonom o budžetu Republike Srbije.
Na ekonomskoj klasifikaciji 412 - Socijalni doprinosi na teret
poslovavca, iskazana su sredstva za socijalne doprinose na teret poslodavca,
koja se, prema važećim zakonskim propisima obračunavaju i isplaćuju na bruto
plate.
Na ekonomskoj klasifikaciji 414 - Socijalna davanja zaposlenima,
iskazana su sredstva za isplatu naknada za porodilje i bolovanja preko 30 dana
(koja se nakon isplate refundiraju Narodnoj skupštini od strane nadležnog organa)
i sredstva za pomoć u lečenju ili u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže
porodice.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
67
Na ekonomskoj klasifikaciji 415 - Naknada za zaposlene, iskazana su
sredstva za isplatu naknada za prevoz na posao i sa posla zaposlenih u Službi
Narodne skupštine u visini cene pretplatne karte u javnom prevozu, kao i porez na
iznos pojedinačnih naknada iznad neoporezivog iznosa (međugradski prevoz), koji
je propisan Zakonom o porezu na dohodak građana.
Na ekonomskoj klasifikaciji 416 - Naknade članovima komisije,
iskazana su utrošena sredstva po osnovu naknada za redovan rad članova
Republičke izborne komisije, Žalbene komisije i jubilarne nagrade koje su
isplaćene zaposlenima u Službi Narodne skupštine.
Na ekonomskoj klasifikaciji 421 - Stalni troškovi, iskazani su stalni
troškovi u koje su uključeni izdaci za grejanje, izdaci za utrošenu električnu
energiju, komunalne usluge, usluge komunikacija (fiksni i mobilni telefoni),
doprinos za korišćenje voda i to:
• utrošena električna energija
• centralno grejanje, ugalj, lož ulje
• usluge vodovoda i kanalizacije
• deratizacija
• dimnjačarske usluge
• odvoz otpada/gradska čistoća
• usluge čišćenja
• doprinos za korišćenje voda
• osiguranje od odgovornosti prema trećim licima
• zakup administrativne opreme
• zakup administrativne opreme
12.645.374
17.082.932
1.504.098
70.350
81.378
1.362.337
2.631.505
8.380
73.405
148.134
Na ekonomskoj klasifikaciji 422 - Troškovi putovanja, iskazana su
utrošena sredstva za isplatu dnevnica, naknada troškova prenoćišta i putnih
troškova vozača i zaposlenih u Službi Narodne skupštine. U okviru ove pozicije
iskazani su i izdaci za kupovinu avio-karata za službena putovanja u inostranstvo,
izdaci za hotelski smeštaj i devizne dnevnice.
Na ekonomskoj klasifikaciji 423 - Usluge po ugovoru, iskazani su izdaci
za usluge prevođenja, usluge održavanja računovodstvenog softvera, usluge
učenja stranih jezika, kotizacije za stručne seminare i savetovanja, usluge
objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge izrade pres klipinga, usluge
reprezentacije i izdaci za ishranu lica koja su radno angažovana u objektima
Narodne skupštine (obezbeđenje, bifei, restorani, lekarska ekipa) u danima kada
se održavaju sednice Narodne skupštine, i to:
• usluge prevođenja
• kompjuterske usluge
• usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
• kotizacije za stručna savetovanja, seminare
• izdaci za stručne ispite
• usluge štampanja materijala
• usluge informisanja javnosti
• usluge objavljivanja tendera i inf. oglasa
• medijske usluge
• stručne usluge
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
1.095.102,20
1.016.672,40
2.950.400,00
117.628,00
202.250,00
2.882.953,26
12.600,00
719.415,00
10.039.061,81
24.511.699,40
68
• reprezentacija
• pokloni
• ostale opšte usluge
5.075.864,07
3.067.457,89
20.693.804,80
Na ekonomskoj klasifikaciji 425 - Tekuće popravke i održavanje,
iskazana su utrošena sredstva za tekuće održavanje birotehničke opreme, liftova,
dizel agregata, protivpožarnih uređaja i aparata. U okviru ove pozicije iskazani su i
rashodi po osnovu utrošenog materijala i rezervnih delova pri servisiranju opreme.
Na ekonomskoj klasifikaciji 426 - Materijal, iskazani su izdaci za nabavku
administrativnog materijala, materijala za čišćenje i održavanje higijene, rezervnih
delova za opremu, računarske kozmetike, alata za potrebe električara,
vodoinstalatera i stolara. U okviru ove pozicije iskazani su i izdaci za nabavku
stručnih časopisa i pretplate na službene listove.
Na ekonomskoj klasifikaciji 462 - Dotacije međunarodnim
organizacijama (kontribucije), iskazani su izdaci za plaćanje kontribucija
međunarodnim organizacijama koje su do 1. januara 2010. godine finansirane na
teret Ministarstva spoljnih poslova.
Na ekonomskoj klasifikaciji 511 - Zgrade i građevinski objekti, prikazuju
se utrošena sredstva za kapitalno održavanje poslovnih zgrada i projekata.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, kao i Zakon o
izmenama i dopunama zakona o budžetu usporio je izvršenje rashoda na ovoj
poziciji. Planirano izvršenje rashoda u trenutku izrade šestomesečnog izveštaja,
započeto je izradom idejnog projekta na koji je potrošeno 5.221.580,16 dinara
(realizovano 2.77%). Potpuno izvršenje rashoda na ovoj poziciji neizvesno je do
kraja 2014. godine iz razloga završetka građevinske sezone (zimski uslovi),
planirane dužine trajanja radova kao i obimnosti i dinamike posla.
Na ekonomskoj klasifikaciji 512 - Mašine i oprema, iskazana su
utrošena sredstva za nabavku računarske, elektronske i ostale administrativne
opreme.
Izvršeni rashodi u 2014. godini na ovoj poziciji ostvareni su u okviru obima
opredeljenih sredstava za ove namene u Zakonu o budžetu Republike Srbije,
razdeo 1 – Narodna skupština za 2014. godinu.
Na ekonomskoj klasifikaciji 515 - Nematerijalna imovina, iskazana su
utrošena sredstva za nematerijalnu imovinu, licence za jednogodišnje korišćenje
računara i ostali softveri koje koristi Narodna skupština.
Izvršeni rashodi u navedenom periodu na ovoj poziciji ostvareni su u okviru
obima opredeljenih sredstava za ove namene u Zakonu o budžetu Republike
Srbije, razdeo 1 – Narodna skupština za 2014. godinu.
Utrošena sredstva za period januar – jun na funkciji 110 - narodni
poslanici (tabela 1/a) iznose 453.399.786 dinara, ostatak neutrošenih sredstava
za navedenu funkciju iznosi 257.447.214 dinara.
Utrošena sredstva za period januar – jun na funkciji 130 – Stručne službe
(sa RIK-om) (tabela 1/b) iznose 713.216.065 dinara, ostatak neutrošenih
sredstava za navedenu funkciju iznosi 727.776.935 dinara.
Narodna skupština na obe funkcije, do kraja budžetske 2014. godine ima
985.224.149 dinara sredstava na raspolaganju.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
69
Zakonom o budžetskom sistemu i Uredbom o budžetskom računovodstvu
propisana je primena gotovinske osnove pri vođenju poslovnih knjiga i dostavljanja
izveštaja budžetskih korisnika, te su izveštaji o izvršenim rashodima sačinjeni na
osnovu plaćenih rashoda u periodu od 1. januara do 30. juna 2014. godine.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
70
Tabela 1.
Ekonomska klasifikacija
PREGLED PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA U PERIODU JANUAR - JUN 2014. GODINE
Opis
0
1
Aproprijacije
usvojene Zakonom
o budžetu
Tekuće
aproprijacije
2
3
%
izvršenja
rashoda
I z v r š e n i r a s h o d i u periodu
januar - jun 2014. godine
Narodna
skupština
RIK
redovan rad
RIK
izborne radnje
Narodna
skupština
(i redovan rad
RIK-a)
Preneto
R I K -u
(za izborne
radnje)
Ukupno
(8=6+7)
U odnosu na
tekuću
aproprij.
O p r e d e lj e n a s r e d s t v a
za 2014. godinu
4
5
5
6
7
8
9
422
Narodna skupština - Poslanici
Funkcija 110 - Izvršni i zakonodavni organi,
finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Naknade troškova za zaposlene (naknade za
odvojen život i smeštaj izabranih lica)
Poslanički dodatak
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
423
Usluge po ugovoru
482
Porezi, obavezne takse i penali
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0,00
483
Novčane kazne i penali po rešenju sudova
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0,00
725.836.000
725.836.000
725.836.000
0
0
291.936.405
0
291.936.405
40,22
480.000.000
480.000.000
480.000.000
0
0
191.853.221
0
191.853.221
39,97
83.000.000
83.000.000
83.000.000
0
0
34.338.677
0
34.338.677
41,37
411
412
413
415
417
421
Svega funkcija 110:
363.829.000
64.205.000
2.000.000
363.829.000
64.205.000
2.000.000
363.829.000
64.205.000
2.000.000
0
0
0
8.000.000
8.000.000
8.000.000
0
150.000.000
300.000
150.000.000
300.000
150.000.000
300.000
0
0
137.000.000
137.000.000
137.000.000
500.000
500.000
0
0
0
149.191.588
25.439.367
292.090
0
0
0
149.191.588
25.439.367
292.090
41,01
39,62
14,60
2.107.709
0
2.107.709
26,35
0
0
69.523.467
22.016
0
0
69.523.467
22.016
46,35
7,34
0
0
45.360.168
0
45.360.168
33,11
500.000
0
0
0
0
0
0,00
0
Narodna skupština - Stručne službe
Funkcija 130 - Opšte usluge
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
413
Naknade u naturi
2.000.000
2.000.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0,00
414
Socijalna davanja zaposlenima
3.500.000
3.500.000
3.500.000
0
2.154.351
61,55
Naknade troškova za zaposlene
18.000.000
18.000.000
18.000.000
0
9.038.941
50,22
416
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
31.552.000
954.002.000
7.752.000
23.800.000
922.450.000
15.636.801
0
0
922.450.000
2.154.351
415
0
0
938.086.801
98,33
421
Stalni troškovi
208.900.000
265.228.000
208.200.000
700.000
53.192.305
109.520.305
41,29
25.789.000
114.900.000
4.000.000
77.000.000
34.789.000
200.200.000
4.000.000
77.000.000
24.289.000
113.500.000
4.000.000
77.000.000
1.500.000
1.400.000
0
0
56.328.000
9.000.000
85.300.000
0
46,12
59,33
5,71
41,95
64.800.000
138.160.000
64.550.000
250.000
0
73.360.000
16.043.358
118.779.374
228.400
32.300.720
93.126.952
67,41
19.000.000
19.000.000
18.550.000
450.000
0
15.804.917
83,18
Troškovi putovanja
423 Usluge po ugovoru
424 Specijalizovane usluge
425 Tekuće popravke i održavanje
422
426
Materijal
462
Dotacije
međunarodnim
organzacijama
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
9.038.941
7.043.358
33.479.374
228.400
32.300.720
19.766.952
15.804.917
56.328.000
9.000.000
85.300.000
0
0
73.360.000
0
71
(kontribucije)
482
Porezi, obavezne takse i kazne
Novčane kazne i penali po rešenju sudova
511 Zgrade i građevinski objekti
483
512
Mašine i oprema
515
Nematerijalna imovina
Svega funkcija 130:
UKUPNO FUNKCIJE 110 I 130:
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
2.000
2.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0,00
2.000
2.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0,00
150.440.000
50.440.000
50.440.000
0
0
21.923.738
0
21.923.738
43,46
100.000.000
100.000.000
100.000.000
0
0
42.247.448
0
42.247.448
42,25
28.890.000
28.890.000
28.890.000
0
0
4.980.000
0
4.980.000
17,24
1.411.775.000 2.458.213.000 1.283.673.000
28.102.000 1.146.438.000
483.989.203 1.146.438.000 1.630.427.203
66,33
2.137.611.000 3.184.049.000 2.009.509.000
28.102.000 1.146.438.000
775.925.608 1.146.438.000 1.922.363.608
60,37
72
Tabela 2/a.
PREGLED PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA NARODNE SKUPŠTINE U PERIODU JANUAR - JUN 2014. GODINE ZA FUNKCIJU 110 NARODNI POSLANICI I OSTATAK NEUTROŠENIH SREDSTAVA DO KRAJA 2014. GODINE
Opis
0
1
Sredstva usvojena
Zakonom o
budžetu
Tekuća
aproprijacija
2
%
izvršenja
rashoda
Narodna
skupština
Ostatak
neutrošenih
sredstava do kraja
2014. godine
(4=2-3)
U odnosu na
tekuću
aproprijaciju
Ekonomska klasifikacija
I z v r š e n i r a s h o d i u periodu
januar - jun 2014. godine
3
4
5
Narodna skupština - Poslanici
Funkcija 110 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
363.829.000
149.191.588
214.637.412
41,01
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
64.205.000
25.439.367
38.765.633
39,62
413
Naknade u naturi
2.000.000
292.090
1.707.910
14,60
415
Naknade troškova za zaposlene (naknade za odvojen život i smeštaj izabranih
lica)
8.000.000
2.107.709
5.892.291
26,35
417
Poslanički dodatak
150.000.000
69.523.467
80.476.533
46,35
421
Stalni troškovi
300.000
22.016
277.984
7,34
422
Troškovi putovanja
137.000.000
45.360.168
91.639.832
33,11
423
Usluge po ugovoru
500.000
0
500.000
0,00
482
Porezi, obavezne takse i penali
1.000
0
1.000
0,00
483
Novčane kazne i penali po rešenju sudova
1.000
0
1.000
0,00
725.836.000
291.936.405
433.899.595
40,22
Svega funkcija 110:
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
73
Tabela 2/b.
0
Aproprijacije
usvojene Zakonom
o i budžetu
Tekuća
aproprijacija
Opis
1
Narodna skupština - Stručne službe
Funkcija 130 - Opšte usluge
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
413
2
I z v r š e n i r a s h o d i u periodu
januar -jun 2014. godine
Narodna
skupština
(RIK-redovan
rad)
RIK
(izborne
aktivnosti)
Narodna
skupština
(RIK-redovan
rad)
Preneta sredstva
RIK-u
(za izborne
aktivnosti)
Ukupno
(7=5+6)
Ostatak
neutrošenih
sredstava do
kraja 2014.
(8=2-7)
3
4
5
6
7
8
480.000.000
480.000.000
0
191.853.221
0
83.000.000
83.000.000
0
34.338.677
0
34.338.677
Naknade u naturi
2.000.000
2.000.000
0
0
0
414
Socijalna davanja zaposlenima
3.500.000
3.500.000
0
2.154.351
415
Naknade troškova za zaposlene
18.000.000
18.000.000
0
416
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
954.002.000
31.552.000
421
Stalni troškovi
265.228.000
422
Troškovi putovanja
423
Usluge po ugovoru
424
Specijalizovane usluge
425
Tekuće popravke i održavanje
426
Materijal
462
Dotacije
međunarodnim
(kontribucije)
482
%
izvršenja
rashoda
9
10
39,97
39,97
48.661.323
41,37
41,37
0
2.000.000
0,00
0,00
0
2.154.351
1.345.649
61,55
61,55
9.038.941
0
9.038.941
8.961.059
50,22
50,22
922.450.000
15.636.801
922.450.000
938.086.801
15.915.199
98,33
49,56
208.900.000
56.328.000
53.192.305
56.328.000
109.520.305 155.707.695
41,29
25,46
34.789.000
25.789.000
9.000.000
7.043.358
9.000.000
16.043.358
18.745.642
46,12
27,31
200.200.000
114.900.000
85.300.000
33.479.374
85.300.000
118.779.374
81.420.626
59,33
29,14
4.000.000
4.000.000
0
228.400
0
228.400
3.771.600
5,71
5,71
77.000.000
77.000.000
0
32.300.720
0
32.300.720
44.699.280
41,95
41,95
138.160.000
64.800.000
73.360.000
19.766.952
73.360.000
93.126.952
45.033.048
67,41
30,50
19.000.000
19.000.000
0
15.804.917
0
15.804.917
3.195.083
83,18
83,18
Porezi, obavezne takse i kazne
2.000
2.000
0
0
0
0
2.000
0,00
0,00
483
Novčane kazne i penali po rešenju sudova
2.000
2.000
0
0
0
0
2.000
0,00
0,00
511
Zgrade i građevinski objekti
50.440.000
50.440.000
0
21.923.738
0
21.923.738
28.516.262
43,46
43,46
organzacijama
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
191.853.221 288.146.779
%
izvršenja
rashoda
U odnosu na tekuću
aproprijaciju (bez
izbornih aktivnosti)
Ekonomska klasifikacija
O p r e d lj e n a s r e d s t v a
za 2014. godinu
U odnosu na tekuću
aproprijaciju (RIKizborne aktivnosti)
PREGLED PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA I OSTATAK NEUTROŠENIH SREDSTAVA (do kraja 2014 godine) NARODNE SKUPŠTINE U PERIODU JANUAR - JUN
2014. GODINE ZA FUNKCIJU 130 - STRUČNE SLUŽBE
74
512
Mašine i oprema
515
Nematerijalna imovina
Svega funkcija 130:
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
100.000.000
100.000.000
0
42.247.448
0
42.247.448
57.752.552
42,25
42,25
28.890.000
28.890.000
0
4.980.000
0
4.980.000
23.910.000
17,24
17,24
483.989.203 1.146.438.000 1.630.427.203 827.785.797
66,33
36,90
2.458.213.000 1.311.775.000 1.146.438.000
75
Tabela 3
PREGLED PLATA (NETO I BRUTO) I POSLANIČKOG DODATKA - PAUŠAL (NETO I BRUTO) NARODNIH POSLANIKA OD 01. JANUARA DO 30. JUNA 2014. GODINE
NARODNI
POSLANIK
POSLANIČKA
GRUPA
411111 Plate po osnovu cene rada
10 Neto
Poslanička grupa
Demokratska
stranka Srbije
10012
Aligrudić
Miloš
10034 Obradović
Radojko
10079
Pejčić
Aleksandar
10087
Lapčević
Milan
10106
Radović
Milica
10188
Banović
Donka
10201
Palalić
Jovan
10202
Petković
Miroslav
11 Porez
12 PIO
411111 Plate
po osnovu
cene rada
13
Zdravstveno
osiguranje
14
Nezaposlenost
412111
Doprinos za
penzijsko i
invalidsko
osiguranje
412211
Doprinos za
zdravstveno
osiguranje
412311
Doprinos za
nezaposlenost
417111 Poslanički dodatak
10 Neto
11 Porez
12 PIO
417111
Poslanički
dodatak
SVEGA
6.212.400,80
768.086,62
1.104.790,14
522.650,76
63.737,95
8.671.666,27
934.822,56
522.650,76
63.737,95
2.731.860,00
674.533,00
809.440,20
4.215.833,20
14.408.710,74
551.622,62
68.994,60
98.430,29
46.565,12
5.678,66
771.291,29
83.287,16
46.565,12
5.678,66
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.117.613,89
516.743,14
64.100,51
92.067,95
43.555,22
5.311,63
721.778,45
77.903,66
43.555,22
5.311,63
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.059.340,62
468.083,94
57.272,93
83.192,09
39.356,25
4.799,54
652.704,75
70.393,33
39.356,25
4.799,54
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
978.045,53
496.465,54
61.256,68
88.371,00
41.806,27
5.098,33
692.997,82
74.775,47
41.806,27
5.098,33
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.025.469,55
421.789,40
51.870,90
74.707,99
35.342,62
4.310,06
588.020,97
63.214,45
35.342,62
4.310,06
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
901.679,76
508.819,84
62.988,77
90.622,67
42.871,52
5.228,24
710.531,04
76.680,74
42.871,52
5.228,24
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.046.103,20
481.458,40
59.137,91
85.616,58
40.503,22
4.939,41
671.655,52
72.444,83
40.503,22
4.939,41
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.000.334,64
415.921,21
51.029,03
73.613,56
34.824,87
4.246,95
579.635,62
62.288,40
34.824,87
4.246,95
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
891.787,50
568.808,96
71.408,43
101.568,26
48.049,61
5.859,71
795.694,97
85.942,39
48.049,61
5.859,71
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.146.338,34
495.858,44
61.170,06
88.258,42
41.753,01
5.091,85
692.131,78
74.680,21
41.753,01
5.091,85
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.024.448,51
23.709,00
3.382,17
4.396,81
2.080,04
253,66
33.821,68
3.720,39
2.080,04
253,66
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
250.667,43
62.092,00
8.857,63
11.514,91
5.447,44
664,33
88.576,31
9.743,41
5.447,44
664,33
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
315.223,15
479.193,80
58.831,79
85.218,64
40.314,98
4.916,48
668.475,69
72.108,08
40.314,98
4.916,48
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
996.606,89
361.994,84
44.044,16
63.802,51
30.183,50
3.680,92
503.705,93
53.986,74
30.183,50
3.680,92
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
802.348,75
359.839,67
43.741,05
63.408,46
29.997,09
3.658,18
500.644,45
53.653,30
29.997,09
3.658,18
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
798.744,68
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
10711 Rašković Ivić Sanda
10751
Jakšić
Marko
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
10755 Gajić Gorica
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
10212
Vojić
Marković Milica
10268
Mihajlov
Dejan
10713 Kovačević
Siniša
10715
Božanić
Bojana
10716
Morčev
Dušica
10808
Petković
Petar
10909 Milutinović
Marko
10256 Samardžić
Slobodan
10673 Igić prof. dr
Ružica
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
76
Poslanička grupa
Liberalno
demokratska
partija
5.313.735,47
659.729,26
944.945,35
434.336,25
52.967,80
7.405.714,13
776.861,61
434.336,25
52.967,80
1.639.116,00
404.719,80
485.664,12
2.529.499,92
11.199.379,71
10006 Andrić Ivan
10035
Mićić
Nataša
489.362,59
60.260,75
87.076,28
41.193,77
5.023,61
682.917,00
73.679,92
41.193,77
5.023,61
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.013.605,96
518.275,90
61.862,91
89.159,07
42.179,09
5.143,80
716.620,77
75.442,30
42.179,09
5.143,80
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.050.177,62
10057 Milić Nenad
522.427,18
64.898,09
93.104,80
44.045,72
5.371,45
729.847,24
78.780,98
44.045,72
5.371,45
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.068.837,05
10128 Đurić Bojan
10149 Jovanović
Čedomir
487.207,44
59.957,65
86.682,24
41.007,36
5.000,90
679.855,59
73.346,51
41.007,36
5.000,90
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.010.002,02
401.988,75
49.623,05
71.055,04
33.614,51
4.099,31
560.380,66
60.123,49
33.614,51
4.099,31
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
869.009,63
10192 Korać Žarko
10234
Popović
Judita
10237 Hajdarević
Kenan
10719
Bulajić
Svetislava
10721
Gerov
Radmila
10722
Dereta
Miljenko
10815 Savić R.
Ranka
90.572,00
22.363,44
26.836,16
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
350.563,26
499.561,74
61.689,71
88.933,91
42.072,57
5.130,80
697.388,73
75.251,78
42.072,57
5.130,80
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.030.635,54
387.872,71
45.213,30
65.322,40
30.902,51
3.768,59
533.079,51
55.272,79
30.902,51
3.768,59
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
833.815,06
512.523,08
63.508,37
91.298,21
43.191,08
5.267,18
715.787,92
77.252,30
43.191,08
5.267,18
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.052.290,14
530.354,37
62.945,47
90.566,38
42.844,89
5.224,99
731.936,10
76.633,11
42.844,89
5.224,99
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.067.430,75
491.214,22
60.520,55
87.414,02
41.353,55
5.043,11
685.545,45
73.965,71
41.353,55
5.043,11
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.016.699,48
382.375,49
46.885,97
67.496,84
31.931,20
3.894,06
532.583,56
57.112,72
31.931,20
3.894,06
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
836.313,20
3.545.188,97
438.655,40
631.346,75
298.675,52
36.423,81
4.950.290,45
534.216,44
298.675,52
36.423,81
1.365.930,00
337.266,47
404.720,10
2.107.916,57
7.927.522,79
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
Poslanička grupa
Nova Srbija
10002
Grujić
Mladen
139.771,60
10047 Đerić Zlata
10176 Spasojević
Srđan
10194 Markićević
Miroslav
10641 Jovanović
Dragan
10672 Stanojević
Velimir
522.995,46
64.980,63
93.212,13
44.096,50
5.377,62
730.662,34
78.871,82
44.096,50
5.377,62
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.140.063,82
489.666,14
60.304,05
87.132,57
41.220,40
5.026,86
683.350,02
73.727,55
41.220,40
5.026,86
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.014.116,49
557.694,26
69.846,54
99.537,83
47.089,04
5.742,56
779.910,23
84.224,30
47.089,04
5.742,56
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.198.021,67
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
512.523,08
63.508,37
91.298,21
43.191,08
5.267,18
715.787,92
77.252,30
43.191,08
5.267,18
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.122.554,02
10677 Rajčić Dejan
10860
Filipovski
Dubravka
10861 Adžemović
Nevena
486.688,65
59.933,36
86.584,24
40.961,00
4.995,23
679.162,48
73.263,59
40.961,00
4.995,23
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.009.173,96
505.685,60
62.549,72
90.051,89
42.601,47
5.195,32
706.084,00
76.197,76
42.601,47
5.195,32
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.111.134,09
469.935,78
57.532,73
83.529,88
39.516,03
4.819,04
655.333,46
70.679,12
39.516,03
4.819,04
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
981.139,31
5.338.357,63
668.312,39
952.977,18
445.099,25
54.280,43
7.459.026,88
796.112,51
445.099,25
54.280,43
2.183.419,00
539.115,50
646.939,12
3.369.473,62
12.123.992,69
554.473,12
69.397,41
98.953,95
46.812,82
5.708,88
775.346,18
83.730,27
46.812,82
5.708,88
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.192.653,69
676.518,88
86.741,26
121.500,94
57.479,29
7.009,66
949.250,03
102.808,49
57.479,29
7.009,66
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.397.603,01
7.589,00
1.873,83
2.248,59
11.711,42
11.711,42
222116 Poslanička
grupa PUPS
10076
Čolaković
Momo
10241 Arsenović
Konstantin
10651 Krkobabić
Jovan
10712
Jeremić
Slobodan
10729 Veličković
Slobodan
10735 Krkobabić
Milan
10736
Milošević
Ljubica
10738
Paunović
Vera
355.650,77
43.156,46
62.648,53
29.637,56
3.614,34
494.707,66
53.010,29
29.637,56
3.614,34
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
791.761,51
355.650,77
43.156,46
62.648,53
29.637,56
3.614,34
494.707,66
53.010,29
29.637,56
3.614,34
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
791.761,51
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
431.960,08
50.755,92
72.527,80
34.311,24
4.184,31
593.739,35
61.369,67
34.311,24
4.184,31
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
904.396,23
537.201,38
66.972,55
95.801,59
45.321,54
5.527,00
750.824,06
81.062,88
45.321,54
5.527,00
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.163.791,02
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
77
10739
Protić
Čedomir
10740
Stošić
Milorad
10769 Kovačević
Borisav
10772
Dronjak
Milica
10810
Petrović
Mira
90001 Korać Milan
90019
Veljković
Jelisaveta
90095
Stanković
Miroljub
90107
Ćorilić
Milena
90266
Banac
Grozdana
Poslanička grupa
SPS
10023
Ružić
Branko
10030 Petronijević
Milisav
10071
Dujović
Saša
10094
Đukić
Dejanović Slavica
10098
Milićević
Đorđe
10134
Bajatović
Dušan
10164 Mihajlović
Miletić
10257
Kasalović
Zoran
10259 Radenković
Dejan
10648
Mrkonjić
Milutin
10652
Antić
Aleksandar
10657
Vukomanović
dr
Dijana
10662 Dinić Ivana
10663
Dragaš
Mirjana
10679
Stepić
Vesna
10680
Jovicki
Vesna
10682 Spasojević
Suzana
10684 Jovanović
Neđo
10698 Miladinović
Stefana
10708
Stojčić
Miroljub
10710
Škundrić
Petar
362.632,30
44.130,76
63.915,10
30.236,76
3.687,42
504.602,34
54.082,01
30.236,76
3.687,42
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
803.400,19
543.377,47
67.833,52
96.920,89
45.851,03
5.591,60
759.574,51
82.009,99
45.851,03
5.591,60
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.174.082,67
518.077,98
64.287,83
92.311,43
43.670,42
5.325,68
723.673,34
78.109,70
43.670,42
5.325,68
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.131.834,68
441.035,83
55.184,29
78.284,68
37.034,68
4.516,43
616.055,91
66.240,90
37.034,68
4.516,43
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
934.639,58
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
135.229,56
17.364,09
24.765,51
11.715,99
1.428,78
190.503,93
20.955,43
11.715,99
1.428,78
60.708,00
14.989,62
17.987,56
93.685,18
318.289,31
129.765,75
16.584,66
23.752,25
11.236,64
1.370,32
182.709,62
20.098,06
11.236,64
1.370,32
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
285.678,53
124.757,24
15.870,18
22.823,43
10.797,24
1.316,73
175.564,82
19.312,13
10.797,24
1.316,73
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
277.254,81
131.131,70
16.779,52
24.005,57
11.356,48
1.384,94
184.658,21
20.312,40
11.356,48
1.384,94
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
287.975,92
40.894,80
10.097,48
12.116,98
20.696,00
5.110,12
6.132,15
31.938,27
95.047,53
9.913.726,58
1.276.506,09
1.812.926,15
800.793,55
97.657,71
13.901.610,08
1.432.313,66
800.793,55
97.657,71
4.515.848,00
1.115.023,59
1.338.029,37
6.968.900,96
23.201.275,96
91.063,69
11.530,80
16.650,80
7.877,10
960,62
128.083,01
14.089,13
7.877,10
960,62
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
221.273,75
539.452,41
67.290,76
96.215,27
45.517,24
5.550,88
754.026,56
81.412,91
45.517,24
5.550,88
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.167.563,13
488.451,94
60.130,85
86.907,41
41.113,88
5.013,86
681.617,94
73.537,03
41.113,88
5.013,86
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.012.074,37
60.708,00
14.989,62
17.987,56
93.685,18
93.685,18
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.103.742,78
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
501.259,47
61.929,38
89.245,49
63.109,26
42.219,97
5.148,78
699.803,09
75.515,40
42.219,97
5.148,78
535.956,84
66.799,34
95.576,42
45.215,01
5.514,01
749.061,62
80.872,35
45.215,01
5.514,01
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.161.718,53
458.359,57
56.553,84
81.393,68
38.505,49
4.695,78
639.508,36
68.871,59
38.505,49
4.695,78
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
962.372,88
540.007,38
67.347,12
96.288,55
45.551,89
5.555,10
754.750,04
81.474,95
45.551,89
5.555,10
157.289,00
38.836,77
46.604,16
242.729,93
1.130.061,91
564.826,19
71.142,32
101.222,32
47.885,93
5.839,74
790.916,50
85.649,62
47.885,93
5.839,74
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.211.347,33
11.038,00
2.725,43
3.270,52
17.033,95
17.033,95
549.598,78
68.710,67
98.061,11
46.390,46
5.657,36
768.418,38
82.974,80
46.390,46
5.657,36
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.184.496,54
471.787,28
57.792,53
83.867,62
39.675,81
4.838,54
657.961,78
70.964,90
39.675,81
4.838,54
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.054.496,57
468.070,80
58.157,50
83.146,31
39.334,61
4.796,91
653.506,13
70.354,57
39.334,61
4.796,91
157.289,00
38.836,77
46.604,16
242.729,93
1.010.722,15
357.047,05
43.351,31
62.901,83
29.757,39
3.628,97
496.686,55
53.224,63
29.757,39
3.628,97
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
794.089,20
417.215,33
51.188,33
73.820,64
34.922,85
4.258,89
581.406,04
62.463,64
34.922,85
4.258,89
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
893.843,08
364.254,72
89.939,46
107.927,34
562.121,52
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
843.177,06
41.392,58
10.220,39
12.264,47
63.877,44
20.696,00
5.110,12
6.132,15
31.938,27
95.815,71
484.748,70
59.611,20
86.231,87
40.794,32
4.974,92
676.361,01
72.965,42
40.794,32
4.974,92
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.076.151,21
528.550,32
65.760,09
94.225,40
44.575,85
5.436,07
738.547,73
79.729,18
44.575,85
5.436,07
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.079.080,49
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
78
10760
Bogosavljević
Bošković Snežana
10765 Đorđević (
Krkić) Bojana
10771
Stević
Zvonimir
10806 Obradović
prof dr. Žarko
10851 Anđelković
Zoran
10894 Dragojević
Srđan
10910
Paunović
Snežana
90022 Vukić Vanja
90038
Zindović
Miljana
90041
Latković
Milan
90050 Maksimović
Siniša
90058
Maraš
Marjana
90066 Milosavljević
Nenad
90104
Tončev
Novica
10763
Radovanović Zoran
10764
Vlajković
Slavoljub
Poslanička grupa
Ujedinjeni regioni
Srbije
10011
Grubješić
Suzana
147.631,00
36.452,08
43.742,53
227.825,61
227.825,61
481.652,54
59.178,19
85.668,97
40.528,02
4.942,42
671.970,14
72.489,12
40.528,02
4.942,42
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.000.721,36
525.484,50
65.327,04
93.662,45
44.309,54
5.403,62
734.187,15
79.252,87
44.309,54
5.403,62
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.144.208,72
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
401.729,18
49.586,78
71.007,92
33.592,20
4.096,61
560.012,69
60.083,62
33.592,20
4.096,61
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
868.576,78
475.490,54
58.312,19
84.543,11
39.995,42
4.877,48
663.218,74
71.536,46
39.995,42
4.877,48
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.060.683,64
377.991,72
46.274,19
66.701,56
31.554,96
3.848,17
526.370,60
56.439,79
31.554,96
3.848,17
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
829.005,18
88.649,05
10.076,94
16.022,94
7.580,08
924,40
123.253,41
13.557,88
7.580,08
924,40
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
215.579,66
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
148.039,55
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
258.875,79
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
46.856,40
113.829,60
5.983,55
14.311,32
8.575,77
20.796,90
4.057,00
9.838,53
494,76
1.199,82
65.967,48
159.976,17
7.256,42
17.597,38
4.057,00
9.838,53
494,76
1.199,82
8.076.273,91
998.089,60
1.432.438,79
677.653,68
82.640,55
11.267.096,53
1.212.063,46
677.653,68
82.640,55
2.185.488,00
539.626,40
647.552,16
3.372.666,56
16.612.120,78
507.269,66
62.771,27
90.339,89
42.737,72
5.211,92
708.330,46
76.441,46
42.737,72
5.211,92
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.043.513,22
482.578,33
59.308,09
85.837,84
40.607,91
4.952,17
673.284,34
72.632,01
40.607,91
4.952,17
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.002.268,09
512.523,08
63.508,37
91.298,21
43.191,08
5.267,18
715.787,92
77.252,30
43.191,08
5.267,18
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.052.290,14
520.641,99
65.086,16
92.751,46
43.878,57
5.351,04
727.709,22
78.481,99
43.878,57
5.351,04
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.066.212,48
519.929,64
64.547,63
92.649,23
43.830,20
5.345,12
726.301,82
78.395,48
43.830,20
5.345,12
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.064.664,28
508.258,88
62.858,87
90.453,80
42.791,63
5.218,49
709.581,67
76.537,85
42.791,63
5.218,49
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.044.921,30
502.261,23
59.004,99
85.443,80
40.421,50
4.929,44
692.060,96
72.298,60
40.421,50
4.929,44
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.020.502,16
10683 Joković Ivan
10687
Kovač
Vesna
10694
Marković
Predrag
10705
Saveljić
Slavica
10748
Kitanović
Nenad
10767 Jovanović
Nikola
541.782,89
64.547,63
92.649,23
43.830,20
5.345,12
748.155,07
78.395,48
43.830,20
5.345,12
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.086.517,53
621.491,88
78.813,04
111.194,27
52.603,42
6.415,04
870.517,65
94.087,44
52.603,42
6.415,04
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.234.415,21
258.100,48
32.931,67
47.233,69
22.345,16
2.725,01
363.336,01
39.966,95
22.345,16
2.725,01
387.765,85
47.638,19
68.474,78
32.393,84
3.950,45
540.223,11
57.940,18
32.393,84
3.950,45
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
845.299,24
469.935,70
57.532,73
83.529,88
39.516,03
4.819,04
655.333,38
70.679,12
39.516,03
4.819,04
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
981.139,23
410.106,83
50.755,92
72.527,80
34.311,24
4.184,31
571.886,10
61.369,67
34.311,24
4.184,31
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
882.542,98
Novković
516.226,40
64.028,03
91.973,69
43.510,64
5.306,18
721.044,94
77.823,92
43.510,64
5.306,18
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.058.477,34
10085
Travar
Miljević Jelena
10124
Ilić
mr
Vladimir
10141
Dinkić
Mlađan
10211 Stojanović
Plavšić Snežana
10225
Mitrović
Branislav
10667 Đuković (
Mijatov) Dragana
10768
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
428.373,13
79
Ana
10789
Kalanović
Verica
10802
Šandor
Jožef
10854 Stevanović
Rajko
10224
Milenić
Saša
Poslanička grupa
Srpska napredna
stranka
10031 Poskurica
Mileta
10045 Budimirović
Jelena
10052
Tošković
Vučeta
10059 Martinović
Aleksandar
10075
Mijatović
Predrag
10081 Miladinović
Ljiljana
10091
Knežević
Milan
10691
Ljubičić
Jana
529.187,74
65.846,69
94.337,99
44.629,11
5.442,56
739.444,09
79.824,44
44.629,11
5.442,56
259.025,59
33.063,63
47.405,24
22.426,32
2.734,92
364.655,70
40.112,13
22.426,32
2.734,92
529.187,74
65.846,69
94.337,99
44.629,11
5.442,56
739.444,09
79.824,44
44.629,11
5.442,56
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.080.131,86
429.929,07
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.080.131,86
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
28.778.170,53
3.760.858,85
5.326.459,52
2.321.810,91
283.147,68
40.470.447,49
4.152.832,39
2.321.810,91
283.147,68
14.933.135,00
3.687.191,95
4.424.633,69
23.044.960,64
70.273.199,11
40.099,36
4.900,45
7.020,58
3.321,27
405,03
55.746,69
5.940,49
3.321,27
405,03
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
346.469,02
479.193,80
58.831,79
85.218,64
40.314,98
4.916,48
668.475,69
72.108,08
40.314,98
4.916,48
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
996.606,89
556.021,19
69.613,91
99.235,40
46.945,97
5.725,13
777.541,60
83.968,43
46.945,97
5.725,13
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.195.236,67
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
27.620,00
4.260,54
7.006,20
3.314,48
404,21
42.605,43
5.928,32
3.314,48
404,21
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
333.307,98
519.929,64
64.547,63
92.649,23
43.830,20
5.345,12
726.301,82
78.395,48
43.830,20
5.345,12
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.064.664,28
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
17.522,86
2.207,75
3.202,22
1.514,90
184,74
24.632,47
2.709,57
1.514,90
184,74
6.899,00
1.703,46
2.044,15
10.646,61
39.688,29
58.618,80
7.673,32
9.975,32
4.719,09
575,50
81.562,03
8.440,66
4.719,09
575,50
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
376.352,82
10186 Antić Zoran
10187
Arsić
Veroljub
10190
Zankov
Stefan
10208
Čolić
Dragan
10210
Šormaz
Dragan
488.451,94
60.130,85
86.907,41
41.113,88
5.013,86
681.617,94
73.537,03
41.113,88
5.013,86
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.082.338,25
543.828,62
67.953,28
97.076,56
45.924,67
5.600,58
760.383,71
82.141,70
45.924,67
5.600,58
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.175.106,20
484.748,70
59.611,20
86.231,87
40.794,32
4.974,92
676.361,01
72.965,42
40.794,32
4.974,92
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.005.887,33
527.336,16
65.586,89
94.000,24
44.469,33
5.423,11
736.815,73
79.538,66
44.469,33
5.423,11
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.077.038,49
494.006,84
60.910,26
87.920,68
41.593,22
5.072,36
689.503,36
74.394,38
41.593,22
5.072,36
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.091.618,86
10218 Babić Zoran
10222 Maksimović
Saša
10266
Aleksić
Irena
10446 Joksimović
Jadranka
543.527,14
67.858,73
96.953,63
45.866,54
5.593,46
759.799,50
82.037,66
45.866,54
5.593,46
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.174.352,70
484.748,70
59.611,20
86.231,87
40.794,32
4.974,92
676.361,01
72.965,42
40.794,32
4.974,92
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.076.151,21
482.897,04
59.351,39
85.894,13
40.634,54
4.955,42
673.732,52
72.679,64
40.634,54
4.955,42
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.073.057,66
425.777,87
52.563,73
75.409,39
35.674,45
4.350,55
593.775,99
63.807,94
35.674,45
4.350,55
147.631,00
36.452,08
43.742,53
227.825,61
925.434,54
10638 Šajin Srdjan
10653
Atlagić
Marko
10658
Vulin
Aleksandar
10659
Vujović
Irena
10664
Drecun
Milovan
10665
Đurović
Aleksandra
478.875,07
58.788,49
85.162,35
40.288,35
4.913,23
668.027,49
72.060,44
40.288,35
4.913,23
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
996.081,17
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
11.038,00
2.725,43
3.270,52
17.033,95
17.033,95
10112 Bečić Igor
10666 Ilić - Stošić
Biljana
10674
Tomić
Dragan
397.729,04
48.557,84
70.334,57
33.273,68
4.057,77
553.952,90
59.513,89
33.273,68
4.057,77
158.669,00
39.177,51
47.013,05
244.859,56
895.657,80
551.737,56
68.996,80
98.433,17
46.566,45
5.678,83
771.412,81
83.289,59
46.566,45
5.678,83
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.188.003,22
493.159,01
60.784,88
87.757,68
41.516,12
5.062,94
688.280,63
74.256,47
41.516,12
5.062,94
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.090.171,70
516.226,40
64.028,03
91.973,69
43.510,64
5.306,18
721.044,94
77.823,92
43.510,64
5.306,18
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.128.741,22
75.886,40
9.540,88
13.864,60
6.559,02
799,88
106.650,78
11.731,59
6.559,02
799,88
121.416,00
29.979,25
35.975,12
187.370,37
313.111,64
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
80
10675 Pantić Pilja
Biljana
10676 MrdakovićTodorović Ljubica
10678
Nikolić
Dragan
10681
Knežević
Goran
10685
Karić
Dragomir
10686
Karić
Milanka
10690
Linta
Miodrag
10692 Marjanović
Mirjana
10693
Marković
Vesna
10696
Mijatović
Jelena
10701
Nikolić
Dušica
10702
Nikolić
Miodrag
10704
Rističević
Marijan
10706 Stojanović
Momir
10707 Stojmirović
Ljubiša
10709
Spirovski
Mile
10717
Gojković
Maja
10728
Bojanić
Zoran
10750
Muković
Mujo
10752 Radojević
Aleksandar
10753 Kovačević
Milan
10754
Sušec
Željko
10756 Jevtović Vukojičić Milanka
10758 Obradović
Jasmina
10759
Girić
Ninoslav
10779
Blažić
Branislav
10801 Todorović S.
Dragan
10804
Radovanović Tanja
10805
Berić
Nebojša
10807 Obradović
Marija
10811
Pralica
Zoran
10813
Rakić
364.254,72
89.939,46
107.927,34
524.363,52
65.165,43
93.452,36
364.254,72
89.939,46
107.927,34
562.121,52
44.210,15
5.391,48
732.582,94
79.075,08
44.210,15
5.391,48
562.121,52
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
843.177,06
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.142.315,19
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
843.177,06
11.038,00
2.725,43
3.270,52
17.033,95
17.033,95
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
494.421,19
60.973,70
88.003,14
41.632,24
5.077,11
690.107,38
74.464,18
41.632,24
5.077,11
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.092.336,45
484.748,70
59.611,20
86.231,87
40.794,32
4.974,92
676.361,01
72.965,42
40.794,32
4.974,92
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.076.151,21
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
486.600,36
59.871,05
86.569,66
40.954,10
4.994,42
678.989,59
73.251,25
40.954,10
4.994,42
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.079.244,90
505.116,60
62.469,12
89.947,19
42.551,96
5.189,24
705.274,11
76.109,17
42.551,96
5.189,24
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.110.180,02
364.254,72
89.939,46
107.927,34
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
843.177,06
475.090,19
58.268,04
84.485,77
39.968,25
4.874,19
662.686,44
71.487,96
39.968,25
4.874,19
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.060.072,38
471.209,55
57.714,45
83.766,11
39.627,79
4.832,67
657.150,57
70.879,01
39.627,79
4.832,67
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.053.545,58
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
562.121,52
527.336,16
65.586,89
94.000,24
44.469,33
5.423,11
736.815,73
79.538,66
44.469,33
5.423,11
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.077.038,49
552.806,27
69.259,23
98.774,32
46.727,85
5.698,53
773.266,20
83.578,25
46.727,85
5.698,53
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.190.326,37
521.781,26
64.807,43
92.986,97
43.989,98
5.364,62
728.930,26
78.681,26
43.989,98
5.364,62
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.138.021,66
506.330,80
62.642,36
90.172,35
42.658,48
5.202,24
707.006,23
76.299,69
42.658,48
5.202,24
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.112.222,18
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
521.780,45
64.807,43
92.986,97
43.989,98
5.364,62
728.929,45
78.681,26
43.989,98
5.364,62
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.138.020,85
493.369,38
60.823,65
87.808,09
41.539,96
5.065,86
688.606,94
74.299,12
41.539,96
5.065,86
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.090.567,42
151.834,00
21.659,64
28.157,52
13.320,68
1.624,48
216.596,32
23.825,60
13.320,68
1.624,48
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
536.422,62
5.271,00
1.078,35
2.896,66
1.370,34
167,12
10.783,47
2.451,02
1.370,34
167,12
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
295.827,49
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
522.218,37
64.882,80
93.084,90
44.036,33
5.370,29
729.592,69
78.764,17
44.036,33
5.370,29
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.138.819,02
484.748,70
59.611,20
86.231,87
40.794,32
4.974,92
676.361,01
72.965,42
40.794,32
4.974,92
157.289,00
38.836,77
46.604,16
242.729,93
1.037.825,60
389.162,18
47.833,05
68.728,09
32.513,67
3.965,08
542.202,07
58.154,54
32.513,67
3.965,08
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
847.627,02
480.726,73
59.048,29
85.500,09
40.448,13
4.932,68
670.655,92
72.346,23
40.448,13
4.932,68
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.069.438,50
510.245,76
63.195,82
90.891,82
42.998,82
5.243,76
712.575,98
76.908,47
42.998,82
5.243,76
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.118.782,57
364.359,80
50.315,41
65.410,02
30.943,97
3.773,66
514.802,86
55.346,95
30.943,97
3.773,66
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
885.922,98
486.078,40
59.800,89
86.478,46
40.910,98
4.989,15
678.257,88
73.174,08
40.910,98
4.989,15
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.078.387,63
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
81
Katarina
10818 Stefanović
dr Nebojša
10825
Cvijan
Vladimir
10828
Tomić
Aleksandra
10843
Živković
Milinko
10844
Kostić
Radmilo
10847
Rakonjac
Vesna
10855 Jakovljević
Bojan
538.161,04
68.385,40
95.977,56
45.404,77
5.537,16
753.465,93
81.211,78
45.404,77
5.537,16
147.631,00
36.452,08
43.742,53
227.825,61
1.113.445,25
532.711,04
66.344,17
94.984,67
44.935,08
5.479,86
744.454,82
80.371,66
44.935,08
5.479,86
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.086.033,08
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
494.006,84
60.910,26
87.920,68
41.593,22
5.072,36
689.503,36
74.394,38
41.593,22
5.072,36
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.091.618,86
534.067,98
63.479,56
91.260,71
43.173,35
5.265,03
737.246,63
77.220,60
43.173,35
5.265,03
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.143.961,15
480.408,00
59.004,99
85.443,80
40.421,50
4.929,44
670.207,73
72.298,60
40.421,50
4.929,44
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
998.648,93
10876 Vijuk Katica
10905
Perić
Slobodan
10928 Nektarijević
Dejan
90000
Aleksić
Dragan
90002 Anastasov
Adriana
90003 Andrejević
Dejan
90004
Andrić
Mirjana
90006
Barišić
Dragana
90008
Kostić
Vladeta
90009
Beronja
Ljiljana
90011 Birmančević
Boban
495.858,44
61.170,06
88.258,42
41.753,01
5.091,85
692.131,78
74.680,21
41.753,01
5.091,85
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.024.448,51
469.601,77
57.489,44
83.473,55
39.489,41
4.815,78
654.869,95
70.631,49
39.489,41
4.815,78
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.050.862,17
52.775,54
6.652,76
9.645,04
4.562,85
556,44
74.192,63
8.161,19
4.562,85
556,44
20.696,00
5.110,12
6.132,15
31.938,27
119.411,38
33.900,53
4.310,52
6.201,54
2.933,81
357,78
47.704,18
5.247,46
2.933,81
357,78
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
126.507,12
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
207.283,96
90013 Krlić Mirko
90014 Bogatinović
Žarko
90018
Vasiljević
Bratimir
90021
Vlahović
Sonja
90023 Vukmirica
Svetislav
90024
Vučetić
Jezdimir
90025
Gvozdenović
dr
Slobodan
90027
Dimitrov
Vladica
90029
Đoković
Mirjana
90030 Đukanović
Vladimir
118.109,39
15.564,13
21.694,83
10.263,32
1.251,62
166.883,29
18.357,16
10.263,32
74.506,65
9.460,83
13.627,68
6.446,94
786,21
104.828,31
11.531,11
6.446,94
88.789,00
21.923,21
26.307,86
137.020,07
2.690,00
1.192,09
5.251,48
2.484,36
302,98
11.920,91
4.443,56
2.484,36
302,98
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
89.415,70
20.696,29
2.602,06
3.781,25
1.788,82
218,15
29.086,57
3.199,52
1.788,82
218,15
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
104.556,95
84.082,13
10.710,03
15.384,49
7.278,05
887,57
118.342,27
13.017,65
7.278,05
887,57
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
209.789,43
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
1.251,62
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
267.019,28
786,21
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
193.856,46
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
116.561,51
14.701,04
21.303,54
10.078,21
1.229,05
163.873,35
18.026,07
10.078,21
1.229,05
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
263.470,57
93.216,10
11.779,46
17.040,48
8.061,46
983,11
131.080,61
14.418,87
8.061,46
983,11
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
224.807,94
132.042,33
16.909,42
24.174,44
11.436,37
1.394,68
185.957,24
20.455,29
11.436,37
1.394,68
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
289.507,47
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
100.832,33
12.749,16
18.433,95
8.720,68
1.063,49
141.799,61
15.597,96
8.720,68
1.063,49
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
237.445,63
551,00
507,82
2.625,74
1.242,18
151,49
5.078,23
2.221,78
1.242,18
151,49
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
78.957,57
84.440,87
10.644,43
15.432,07
7.300,56
890,31
118.708,24
13.057,91
7.300,56
890,31
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
210.220,91
90031 Đurica Milan
90032
Đurišić
Živan
90036
Zindović
Dragoljub
117.927,47
14.895,89
21.556,85
10.198,05
1.243,66
165.821,92
18.240,41
10.198,05
1.243,66
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
265.767,93
130.676,11
17.356,82
24.025,32
11.365,83
1.386,07
184.810,15
20.329,12
11.365,83
1.386,07
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
288.155,06
22.020,85
2.791,01
4.026,89
1.905,03
232,32
30.976,10
3.407,37
1.905,03
232,32
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
106.784,71
90037
118.327,60
15.011,36
21.640,53
10.237,63
1.248,49
166.465,61
18.311,22
10.237,63
1.248,49
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
266.526,84
Lakatoš
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
82
Ljibuška
90039 Zirić Bojan
90040
Zorić
Gordana
90042
Isailović
Obrad
90043 Jablanović
Aleksandar
90044 Jarić Dražen
90045
Lukić
Mladen
90046
Lutovac
Violeta
90048
Jevtić
Jovica
90051
Jović
Radoslav
90052
Jovičić
Aleksandar
90053
Maletić
Aleksandra
90054 Jozić Zoran
90055
Jolović
Nikola
90056
Malušić
Ljiljana
90057 Kovačević
Goran
90059 Kovačević
Dejan
90060
Marković
Aleksandar
90062
Matić
Veroljub
90063
Milekić
Zoran
90064 Miletić Milija
90065
Milojević
Milosav
90067
Milošević
Vladan
90068
Milošević
Nevenka
90069
Mirković
Saša
90070
Mitrović
Nenad
90071 Mićin Žarko
90073 Stojiljković
Ivana
90074
Nikolić
Miljana
90075
Tatomir
Nebojša
90076
Nikolić
Nenad
90077
Tošanić
Miloš
90078 Nikolić Tanasijević Nadica
31.044,44
3.903,09
5.671,88
98.652,32
24.358,60
29.230,32
113.829,60
14.311,32
20.796,90
2.683,24
327,22
43.629,87
4.799,29
2.683,24
327,22
152.241,24
9.838,53
1.199,82
159.976,17
17.597,38
9.838,53
1.199,82
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
121.703,51
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
222.505,13
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
258.875,79
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
85.434,28
10.786,13
15.616,30
7.387,71
900,94
120.125,36
13.213,79
7.387,71
900,94
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
211.891,69
113.829,60
14.311,32
20.796,90
9.838,53
1.199,82
159.976,17
17.597,38
9.838,53
1.199,82
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
258.875,79
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
210.794,26
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
262.704,77
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
91.063,68
22.484,86
26.981,83
116.106,19
14.636,08
21.219,09
140.530,37
10.038,27
1.224,18
163.223,81
17.954,62
10.038,27
1.224,18
70.781,31
8.987,79
12.946,30
6.124,59
746,90
99.586,89
10.954,56
6.124,59
746,90
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
187.676,83
120.204,06
15.220,65
21.979,05
10.397,78
1.268,02
169.069,56
18.597,65
10.397,78
1.268,02
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
269.596,90
125.155,76
15.927,04
22.897,34
10.832,21
1.320,99
176.133,34
19.374,66
10.832,21
1.320,99
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
277.925,09
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
259.641,60
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
114.284,92
14.376,27
20.881,35
9.878,48
1.204,69
160.625,71
17.668,83
9.878,48
1.204,69
92.388,24
11.778,14
16.905,91
7.997,79
975,34
130.045,42
14.304,99
7.997,79
975,34
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
223.587,43
103.150,32
13.079,83
18.863,82
8.924,03
1.088,30
145.106,30
15.961,69
8.924,03
1.088,30
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
241.344,21
110.876,93
14.182,06
20.296,72
9.601,91
1.170,96
156.128,58
17.174,14
9.601,91
1.170,96
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
254.339,48
117.623,92
14.969,37
21.519,51
10.180,39
1.241,51
165.534,70
18.208,82
10.180,39
1.241,51
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
265.429,31
121.114,69
15.350,56
22.147,92
10.477,67
1.277,76
170.368,60
18.740,55
10.477,67
1.277,76
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
271.128,47
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
267.044,24
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
230.298,22
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
118.686,33
96.582,69
15.004,15
12.142,94
21.697,58
17.645,85
10.264,62
8.347,84
1.251,78
1.018,03
166.904,46
135.737,35
18.359,49
14.931,11
10.264,62
8.347,84
1.251,78
1.018,03
120.659,37
15.285,60
22.063,48
10.437,72
1.272,90
169.719,07
18.669,10
10.437,72
1.272,90
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
270.362,68
90.042,67
11.326,76
16.451,97
7.783,04
949,15
126.553,59
13.920,90
7.783,04
949,15
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
219.470,57
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
268.831,09
119.748,74
15.155,70
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
21.894,60
10.357,83
1.263,15
168.420,02
18.526,20
10.357,83
1.263,15
83
90080
Nikolić
Sanja
90081 Novaković
Milan
90082
Orlić
Vladimir
90084
Pajović
Aleksandar
90085 Pauljeskić
Olivera
90086
Paunović
Dragan
90087 Peranović
Aleksandar dr
90088
Petković
Vladimir
90090
Petrović
Nebojša
90091
Pešić
Olivera
90092
Radičević
Dalibor
90094
Savović
Biljana
90096
Stojković
Velibor
90097 Stevanović
Marija
90098 Tomašević
Damnjanović Tanja
90099 Stevanović
Milan
90101
Stojković
Dušica
90102
Stupar
Dušan
90103
Tošić
VelInka
90105 Turk Milena
90110 Cvetanović
Milorad
90111
Šarac
Suzana
90112
Šušnjar
Katarina
90113
Pantić
Krstimir
118.382,79
14.960,85
21.641,29
10.237,99
1.248,54
166.471,46
18.311,86
10.237,99
1.248,54
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
266.533,74
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
121.114,69
15.350,56
22.147,92
10.477,67
1.277,76
170.368,60
18.740,55
10.477,67
1.277,76
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
271.128,47
127.792,69
16.303,20
23.386,35
11.063,54
1.349,21
179.894,99
19.788,45
11.063,54
1.349,21
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
282.360,08
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
135.312,62
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
38.141,00
5.490,68
7.365,64
3.484,52
424,95
54.906,79
6.232,47
3.484,52
424,95
98.100,42
12.359,45
17.927,31
8.481,00
1.034,27
137.902,45
15.169,27
8.481,00
1.034,27
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
232.850,88
98.900,67
12.473,60
18.075,73
8.551,21
1.042,83
139.044,04
15.294,85
8.551,21
1.042,83
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
234.196,82
30.464,94
3.878,81
5.573,89
2.636,88
321,57
42.876,09
4.716,37
2.636,88
321,57
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
120.814,80
117.016,83
14.765,99
21.387,97
10.118,16
1.233,92
164.522,87
18.097,52
10.118,16
1.233,92
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
264.236,36
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
98.748,58
12.451,90
18.047,52
8.537,86
1.041,20
138.827,06
15.270,98
8.537,86
1.041,20
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
233.940,99
115.195,56
14.506,17
21.050,22
9.958,38
1.214,43
161.924,76
17.811,72
9.958,38
1.214,43
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
261.173,18
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
103.191,71
13.144,13
18.880,97
8.932,15
1.089,29
145.238,25
15.976,21
8.932,15
1.089,29
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
241.499,79
117.361,77
14.873,58
21.461,42
10.152,90
1.238,16
165.087,83
18.159,66
10.152,90
1.238,16
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
264.902,44
26.978,00
3.848,50
5.003,05
2.366,83
288,64
38.485,02
4.233,35
2.366,83
288,64
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
115.637,73
113.829,60
14.311,32
20.796,90
9.838,53
1.199,82
159.976,17
17.597,38
9.838,53
1.199,82
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
258.875,79
116.106,19
14.636,08
21.219,09
10.038,27
1.224,18
163.223,81
17.954,62
10.038,27
1.224,18
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
262.704,77
110.380,22
13.877,64
20.166,69
9.540,39
1.163,46
155.128,40
17.064,13
9.540,39
1.163,46
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
253.160,27
91.753,56
11.629,22
16.778,73
7.937,63
968,00
129.067,14
14.197,39
7.937,63
968,00
34.493,00
8.516,79
10.220,15
53.229,94
205.400,10
4.925,99
600,73
80.097,43
8.810,72
4.925,99
600,73
20.696,00
5.110,12
6.132,15
31.938,27
126.373,14
20.696,00
5.110,12
6.132,15
31.938,27
95.815,71
90262 Babić Vlado
56.914,80
7.243,24
10.412,67
90263 Simić Vesna
41.392,58
10.220,39
12.264,47
90264 Jevtić Ivica
90353
Pribojac
Jelisaveta
90354
Laketić
Darko
90358 Tucaković
Sanja
90359 Vukadinović
Goran
10151 Kišmarton
Oto
56.914,80
7.243,24
10.412,67
4.925,99
600,73
80.097,43
8.810,72
4.925,99
600,73
20.696,00
5.110,12
6.132,15
31.938,27
126.373,14
47.184,00
7.004,14
10.356,38
4.899,37
597,49
70.041,38
8.763,09
4.899,37
597,49
34.838,00
8.601,97
10.322,37
53.762,34
138.063,67
83.778,59
10.608,33
15.318,73
7.246,93
883,77
117.836,35
12.961,99
7.246,93
883,77
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
209.192,93
20.696,00
5.110,12
6.132,15
31.938,27
31.938,27
20.696,00
5.110,12
6.132,15
31.938,27
31.938,27
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
10803
Raičević
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
63.877,44
84
Radovan
Poslanička grupa
Demokratska
stranka
10004
Jerkov
Aleksandra
10015 Milisavljević
dr Dušan
10016
Mojović
Gorica
10054
Trivan
Jelena
10058 Milivojević
Srđan
10131
Lučić
Ljiljana
10139
Vučković
Nataša
10148 Jovanović
Ivan
10152 Kolundžija
Nada
10153
Konstantinović
Nenad
10154 Kuntić Petar
10159 Marjanović
Vesna
14.053.657,17
1.856.728,14
2.616.002,78
1.097.161,15
133.800,08
19.757.349,32
1.962.402,04
1.097.161,15
133.800,08
5.691.375,00
1.405.277,04
1.686.333,75
8.782.985,79
31.733.698,38
34.493,00
8.516,79
10.220,15
53.229,94
53.229,94
171.086,00
42.243,43
50.692,16
264.021,59
264.021,59
132.631,24
15.891,24
22.724,03
10.750,22
1.311,00
183.307,73
19.228,02
10.750,22
1.311,00
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
425.388,63
497.710,08
61.429,91
88.596,17
41.912,79
5.111,30
694.760,25
74.966,00
41.912,79
5.111,30
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.027.542,00
324.082,01
39.273,71
56.870,21
26.903,99
3.280,98
450.410,90
48.120,95
26.903,99
3.280,98
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
739.508,48
398.730,23
49.260,48
70.450,87
33.328,67
4.064,47
555.834,72
59.612,27
33.328,67
4.064,47
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
863.631,79
364.254,72
89.939,46
107.927,34
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
843.177,06
483.807,69
59.481,29
86.063,00
40.714,43
4.965,17
675.031,58
72.822,53
40.714,43
4.965,17
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.004.325,37
327.603,15
40.091,63
57.446,33
27.176,53
3.314,22
455.631,86
48.608,44
27.176,53
3.314,22
121.416,00
29.979,24
35.975,12
187.370,36
722.101,41
273.191,04
67.454,59
80.945,50
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
632.382,79
511.582,12
63.378,47
91.129,33
43.111,19
5.257,46
714.458,57
77.109,41
43.111,19
5.257,46
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.050.728,29
562.121,52
421.591,13
524.638,12
65.183,07
93.475,26
44.220,98
5.392,79
732.910,22
79.094,46
44.220,98
5.392,79
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.142.673,99
10160 Milovanović
Radoslav
512.523,08
63.508,37
91.298,21
43.191,08
5.267,18
715.787,92
77.252,30
43.191,08
5.267,18
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.052.290,14
10163 Mićunović dr
Dragoljub
566.220,36
71.042,88
101.093,08
47.824,82
5.832,31
792.013,45
85.540,28
47.824,82
5.832,31
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.212.266,40
480.408,00
59.004,99
85.443,80
40.421,50
4.929,44
670.207,73
72.298,60
40.421,50
4.929,44
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
998.648,93
515.210,08
61.429,91
88.596,17
41.912,79
5.111,30
712.260,25
74.966,00
41.912,79
5.111,30
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.045.042,00
633.530,84
80.530,46
113.426,91
53.659,65
6.543,86
887.691,72
95.976,62
53.659,65
6.543,86
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.324.927,39
477.342,18
58.571,99
84.880,85
40.155,20
4.896,98
665.847,20
71.822,29
40.155,20
4.896,98
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
993.513,33
479.193,80
58.831,79
85.218,64
40.314,98
4.916,48
668.475,69
72.108,08
40.314,98
4.916,48
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.066.870,77
273.191,04
67.454,59
80.945,50
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
632.382,79
495.901,50
61.176,11
88.266,28
41.756,72
5.092,28
692.192,89
74.686,82
41.756,72
5.092,28
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.024.520,37
491.770,93
60.599,97
87.517,26
41.402,39
5.049,07
686.339,62
74.053,07
41.402,39
5.049,07
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.087.899,69
499.561,74
61.689,71
88.933,91
42.072,57
5.130,80
697.388,73
75.251,78
42.072,57
5.130,80
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.030.635,54
489.984,87
60.347,35
87.188,86
41.247,03
5.030,11
683.798,22
73.775,18
41.247,03
5.030,11
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.014.642,20
91.063,68
22.484,86
26.981,83
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
210.794,26
469.935,70
57.532,73
83.529,88
39.516,03
4.819,04
655.333,38
70.679,12
39.516,03
4.819,04
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
981.139,23
477.342,18
58.571,99
84.880,85
40.155,20
4.896,98
665.847,20
71.822,29
40.155,20
4.896,98
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.063.777,21
323.826,52
38.724,75
56.754,43
26.849,22
3.274,28
449.429,20
48.022,96
26.849,22
3.274,28
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
738.367,32
488.136,39
60.112,73
86.883,83
41.102,72
5.012,54
681.248,21
73.517,06
41.102,72
5.012,54
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.011.672,19
10175 Samofalov
Konstantin
10177
Stanković
Živojin
10209
Čomić
Gordana
10243
Videnović
Maja
10253
Nikolić
Dejan
10260
Miković
Srđan
10267
Tripić
Tamara
10270 Šutanovac
Dragan
10273
Homen
Slobodan
10640 Jovanović
Vladimir
10645 Martinović
Vesna
10670 Obradović
Dušan
10720
Božović
Balša
10724 Joksimović
Jovana
10737
Panić
Ljuban
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
421.591,13
140.530,37
85
10742 Mehandžić
Đurđić Jovana
10745
Mirosavljević Milan
10746 Stojković dr
Miodrag
10783 Đelić mr
Božidar
10814
Ranković
Boris
10816 Stefanović
Borislav
90028
Đilas
Dragan
90049 Jovanović
Jovana
90061
Marković
Jovan
90089 Petrić Milan
90106 Ćirić Goran
90108
Ćorović
Aida
10730
Vlahović
Teodora
10761 Lazić mr
Siniša
10848
Gordić
Vladimir
10875
Krekić
Branislav
Poslanička grupa
Socijaldemokratska
partija Srbije
10200
Omerović
Meho
10271 Bauer dr
Ivan
10661
Gogić
Branko
10689 Kosanović
Mirna
10695 Marinković
prof. dr Vladimir
10697
Mijatović
Milorad
10824
Milekić
Vesna
10841
Savić
Slavica
10859 Cvetićanin
Neven
90007
Bačevac
Muamer
90010 Besarović
Vesna
90012
Bićanin
Milena
90016
Bošnjak
Branka
90033
Đurović
Branko
90072
Nestorović
488.451,94
60.130,85
86.907,41
41.113,88
5.013,86
681.617,94
73.537,03
41.113,88
5.013,86
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.012.074,37
494.006,84
60.910,26
87.920,68
41.593,22
5.072,36
689.503,36
74.394,38
41.593,22
5.072,36
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.021.354,98
143.492,00
35.430,10
42.516,16
221.438,26
221.438,26
85.775,17
10.044,85
14.488,31
6.854,08
835,86
117.998,27
12.259,33
6.854,08
835,86
30.354,00
7.494,81
8.993,78
46.842,59
184.790,13
494.006,84
60.910,26
87.920,68
41.593,22
5.072,36
689.503,36
74.394,38
41.593,22
5.072,36
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.021.354,98
528.297,60
65.695,61
94.141,62
44.536,22
5.431,24
738.102,29
79.658,29
44.536,22
5.431,24
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.148.783,58
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
113.829,60
14.311,32
20.796,90
9.838,53
1.199,82
159.976,17
17.597,38
9.838,53
1.199,82
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
258.875,79
121.114,69
15.350,56
22.147,92
10.477,67
1.277,76
170.368,60
18.740,55
10.477,67
1.277,76
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
271.128,47
10.971,60
2.064,08
3.414,03
1.615,10
196,96
18.261,77
2.888,79
1.615,10
196,96
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
93.226,51
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
258.875,79
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
113.829,60
14.311,32
20.796,90
9.838,53
1.199,82
159.976,17
17.597,38
9.838,53
1.199,82
4.007.965,65
501.714,56
716.413,40
338.918,58
41.331,56
5.606.343,75
606.195,97
338.918,58
41.331,56
1.684.647,00
415.962,01
499.154,79
2.599.763,80
9.192.553,66
559.390,22
70.069,56
99.827,72
47.226,18
5.759,29
782.272,97
84.469,61
47.226,18
5.759,29
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.200.783,59
495.858,44
61.170,06
88.258,42
41.753,01
5.091,85
692.131,78
74.680,21
41.753,01
5.091,85
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.094.712,39
374.258,09
45.754,56
66.026,06
31.235,39
3.809,21
521.083,31
55.868,19
31.235,39
3.809,21
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
822.787,76
389.617,50
47.898,01
68.812,52
32.553,62
3.969,95
542.851,60
58.225,99
32.553,62
3.969,95
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
848.392,82
522.350,76
64.940,64
93.160,13
44.071,90
5.374,62
729.898,05
78.827,80
44.071,90
5.374,62
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.139.227,91
553.646,48
69.278,58
98.799,47
46.739,73
5.699,96
774.164,22
83.599,57
46.739,73
5.699,96
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.191.259,02
177.167,80
24.407,56
31.729,83
15.010,65
1.830,57
250.146,41
26.848,31
15.010,65
1.830,57
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
504.627,60
413.354,79
51.210,60
73.118,89
34.590,86
4.218,39
576.493,53
61.869,83
34.590,86
4.218,39
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
887.964,27
1.321,00
188,45
244,98
115,89
14,13
1.884,45
207,29
115,89
14,13
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
213.013,42
25.120,00
3.764,94
5.725,53
2.708,62
330,32
37.649,41
4.844,68
2.708,62
330,32
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
115.796,92
133.408,29
17.104,29
24.427,76
11.556,21
1.409,29
187.905,84
20.669,64
11.556,21
1.409,29
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
291.804,87
123.430,12
15.680,86
22.577,32
10.680,81
1.302,54
173.671,65
19.103,89
10.680,81
1.302,54
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
275.022,78
120.659,37
15.285,60
22.063,48
10.437,72
1.272,90
169.719,07
18.669,10
10.437,72
1.272,90
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
270.362,68
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
118.382,79
14.960,85
21.641,29
10.237,99
1.248,54
166.471,46
18.311,86
10.237,99
1.248,54
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
266.533,74
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
86
Ljiljana
Poslanička grupa
Jedinstvena Srbija
10065
Petrović
Petar
3.248.004,18
403.566,46
580.713,87
274.722,31
33.502,72
4.540.509,54
491.373,29
274.722,31
33.502,72
1.274.868,00
314.782,04
377.738,76
1.967.388,80
7.307.496,66
573.046,12
73.019,47
103.662,61
49.040,38
5.980,55
804.749,13
87.714,55
49.040,38
5.980,55
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.228.540,15
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
10086
Marković
Dragan-Palma
10118 Vasić Zoran
10731
Vujić
Vojislav
10732
Kosanić
Đorđe
10733 Stojanović
Nevena
10845 Komlenović
Radoslav
90015
Kružević
Srđan
90047
Jevđić
Marija
Poslanička grupa
Liga
socijaldemokrata
Vojvodine
10104
Čanak
Nenad
10221
Kostreš
Bojan
10230
Papuga
Olena
10669
Stojšić
Đorđe
521.781,26
64.807,43
92.986,97
43.989,98
5.364,62
728.930,26
78.681,26
43.989,98
5.364,62
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.067.757,78
490.607,14
60.433,95
87.301,44
41.300,29
5.036,61
684.679,43
73.870,45
41.300,29
5.036,61
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.085.942,32
483.807,69
59.481,29
86.063,00
40.714,43
4.965,17
675.031,58
72.822,53
40.714,43
4.965,17
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.074.589,25
470.239,43
57.576,03
83.586,17
39.542,66
4.822,29
655.766,58
70.726,75
39.542,66
4.822,29
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.051.913,82
516.226,40
64.028,03
91.973,69
43.510,64
5.306,18
721.044,94
77.823,92
43.510,64
5.306,18
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.058.477,34
77.100,58
9.714,09
14.089,77
6.665,55
812,87
108.382,86
11.922,11
6.665,55
812,87
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
198.047,28
115.195,56
14.506,17
21.050,22
9.958,38
1.214,43
161.924,76
17.811,72
9.958,38
1.214,43
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
261.173,18
2.118.691,37
297.516,77
411.154,04
156.214,05
19.050,47
3.002.626,70
279.407,25
156.214,05
19.050,47
931.316,00
229.954,44
275.945,55
1.437.215,99
4.894.514,46
125.911,42
16.034,83
23.037,47
10.898,49
1.329,09
177.211,30
19.493,25
10.898,49
1.329,09
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
279.196,02
531.093,04
66.094,40
94.660,03
44.781,47
5.461,15
742.090,09
80.096,95
44.781,47
5.461,15
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.153.485,20
513.433,73
63.638,27
91.467,08
43.270,97
5.276,93
717.086,98
77.395,22
43.270,97
5.276,93
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.124.085,64
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
281.055,54
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.057.951,62
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
632.382,79
10842 Čizik Karolj
10850
Andrić
Dragan
515.907,67
63.984,73
91.917,40
273.191,04
67.454,59
80.945,50
90035 Lazić Nada
130.676,38
16.714,57
23.921,13
11.316,54
1.380,06
184.008,68
20.240,95
11.316,54
1.380,06
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
287.210,12
28.478,09
3.595,38
5.205,43
2.462,57
300,31
40.041,78
4.404,60
2.462,57
300,31
20.696,00
5.110,12
6.132,15
31.938,27
79.147,53
2.511.569,60
356.290,82
490.860,53
181.156,85
22.092,26
3.561.970,06
324.020,38
181.156,85
22.092,26
956.151,00
236.086,52
283.304,07
1.475.541,59
5.564.781,14
10018 Čikiriz Mirko
10245
Gojković
Žika
10248
Jugović
Aleksandar
10252
Čotrić
Aleksandar
503.872,08
62.295,92
89.722,02
42.445,44
5.176,27
703.511,73
75.918,65
42.445,44
5.176,27
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.108.107,63
492.155,18
60.650,45
87.582,89
41.433,44
5.052,86
686.874,82
74.108,60
41.433,44
5.052,86
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.088.525,26
529.360,00
65.870,87
94.369,42
44.643,98
5.444,36
739.688,63
79.851,02
44.643,98
5.444,36
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.150.683,53
528.297,60
65.695,61
94.141,62
44.536,22
5.431,24
738.102,29
79.658,29
44.536,22
5.431,24
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.148.783,58
10718 Batić Olgica
90005
Kosorić
Ljiljana
Poslanička grupa
Savez
vojvođanskih
Mađara
10069
Fremond
Arpad
364.254,72
89.939,46
107.927,34
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
843.177,06
93.630,02
11.838,51
17.117,24
8.097,77
987,53
131.671,07
14.483,82
8.097,77
987,53
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
225.504,08
2.630.218,26
325.375,70
468.867,14
221.810,21
27.049,94
3.673.321,25
396.733,69
221.810,21
27.049,94
956.151,00
236.086,52
283.304,07
1.475.541,59
5.794.456,68
484.221,61
59.540,35
86.139,77
40.750,74
4.969,59
675.622,06
72.887,49
40.750,74
4.969,59
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.075.285,42
497.470,08
61.397,66
88.554,28
41.892,97
5.108,88
694.423,87
74.930,52
41.892,97
5.108,88
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.097.411,78
90261 Čapo Dejan
Poslanička grupa
Srpski
pokret
obnove
–
Demohrišćanska
stranka Srbije
10136 Varga Laslo
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
43.484,01
5.302,93
720.596,74
77.776,28
43.484,01
5.302,93
421.591,13
562.121,52
87
10165
Balint
Pastor
537.455,50
67.006,79
95.846,09
45.342,56
5.529,56
751.180,50
81.100,52
45.342,56
5.529,56
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.164.208,68
10185 Kovač Elvira
481.045,46
59.091,59
85.556,39
40.474,76
4.935,92
671.104,12
72.393,86
40.474,76
4.935,92
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.069.964,20
10671 Pek Zoltan
90020
Viček
Anamarija
514.374,74
63.768,18
91.635,95
43.350,86
5.286,68
718.416,41
77.538,13
43.350,86
5.286,68
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.125.647,62
115.650,87
14.571,13
21.134,66
9.998,32
1.219,31
162.574,29
17.883,17
9.998,32
1.219,31
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
261.938,98
Poslanička grupa
Zajedno za Srbiju
2.343.813,75
324.350,05
449.858,79
174.524,35
21.283,48
3.313.830,42
312.157,45
174.524,35
21.283,48
1.001.682,00
247.328,76
296.794,74
1.545.805,50
5.367.601,20
273.191,04
67.454,59
80.945,50
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
632.382,79
531.574,45
66.183,02
94.775,21
44.835,97
5.467,80
742.836,45
80.194,44
44.835,97
5.467,80
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.084.126,32
485.962,90
59.784,44
86.457,07
40.900,84
4.987,92
678.093,17
73.155,98
40.900,84
4.987,92
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.007.929,57
525.484,50
65.327,04
93.662,45
44.309,54
5.403,62
734.187,15
79.252,87
44.309,54
5.403,62
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.073.944,84
527.600,86
65.600,96
94.018,56
44.478,00
5.424,14
737.122,52
79.554,16
44.478,00
5.424,14
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.147.634,36
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
10038 Ristić Boško
10743
Čeković
Sanja
10744
Zelenović
Nebojša
10770
Đidić
Miodrag
10809
Petrović
Dušan
10644
Marković
Milovan
10885
Dragosavljević
Zlatko
Samostalni
narodni poslanici
10229
Ostojić
Zoran
10232 Pelević dr
Borislav
10269 Trnavčević
Zaharije
10274 Tulimirović
Nikola
421.591,13
3.468.889,83
428.114,48
617.377,79
292.067,15
35.618,00
4.842.067,25
522.396,59
292.067,15
35.618,00
1.183.806,00
292.297,64
350.757,42
1.826.861,06
7.519.010,05
508.182,42
62.902,17
90.510,09
42.818,26
5.221,74
709.634,68
76.585,48
42.818,26
5.221,74
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.045.051,82
526.091,60
65.413,66
93.775,05
44.362,80
5.410,12
735.053,23
79.348,13
44.362,80
5.410,12
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.074.965,94
355.650,77
43.156,46
62.648,53
29.637,56
3.614,34
494.707,66
53.010,29
29.637,56
3.614,34
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
791.761,51
486.600,36
59.871,05
86.569,66
40.954,10
4.994,42
678.989,59
73.251,25
40.954,10
4.994,42
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.008.981,02
10668
Jefić
Branković Sanja
471.787,28
57.792,53
83.867,62
39.675,81
4.838,54
657.961,78
70.964,90
39.675,81
4.838,54
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
984.232,69
10723 Elfić Emir
485.148,70
59.611,20
86.231,87
40.794,32
4.974,92
676.761,01
72.965,42
40.794,32
4.974,92
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.006.287,33
10727 Gegić Bajro
90034
Živković
Zoran
90083
Pavićević
Vladimir
529.187,74
65.846,69
94.337,99
44.629,11
5.442,56
739.444,09
79.824,44
44.629,11
5.442,56
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
1.080.131,86
106.240,96
13.520,72
19.436,98
9.195,19
1.121,36
149.515,21
16.446,68
9.195,19
1.121,36
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
246.542,33
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
70.263,89
136.593,00
33.726,65
40.472,01
210.791,66
210.791,66
10741 Jeremić Vuk
Poslanička grupa
Boris Tadić - Nova
demokratska
stranka, Zajedno
za Srbiju, Zeleni
Srbije
10017
Karavidić
Branka
10021 Veselinović
dr Janko
10063
Đurišić
Marko
3.378.592,90
424.910,55
611.617,48
289.342,08
35.285,62
4.739.748,63
517.522,41
289.342,08
35.285,62
1.317.640,00
325.343,02
390.411,95
2.033.394,97
7.615.293,71
530.720,67
66.063,19
94.619,44
44.762,26
5.458,81
741.624,37
80.062,59
44.762,26
5.458,81
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.152.963,57
395.941,31
48.990,48
70.240,62
33.229,21
4.052,34
552.453,96
59.434,36
33.229,21
4.052,34
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
930.225,41
131.883,51
16.886,77
24.144,99
11.422,44
1.392,98
185.730,69
20.430,38
11.422,44
1.392,98
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
289.240,38
10099 HasanovićKorać Biljana
10498 Bogdanović
S. Goran
531.039,40
66.106,49
94.675,73
44.788,89
5.462,06
742.072,57
80.110,22
44.788,89
5.462,06
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.153.489,28
511.800,51
63.404,28
91.162,89
43.127,05
5.259,40
714.754,13
77.137,82
43.127,05
5.259,40
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.121.333,94
486.078,40
59.800,89
86.478,46
40.910,98
4.989,15
678.257,88
73.174,08
40.910,98
4.989,15
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.078.387,63
54.431,25
11.017,11
16.780,15
7.938,31
968,09
91.134,91
14.198,59
7.938,31
968,09
60.708,00
14.989,62
17.987,56
93.685,18
207.925,08
10725 Karić Ivan
10747
Malović
Snežana
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
88
10846
Senić
Aleksandar
90017
Bradić
Blagoje
90093
Rakić
Miodrag
90100 Stojadinović
Ninoslav
Poslanička grupa
SDA Sandžaka PDD
10100 Halimi Riza
10757
Imamović
Enis
90026 Dazdarević
Sabina
90079
Kamberi
Šaip
90109 Ugljanin dr
Sulejman
SVEGA
542.809,44
67.751,57
96.814,38
45.800,63
5.585,43
758.761,45
81.919,83
45.800,63
5.585,43
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.173.122,88
113.774,41
14.420,23
20.805,62
9.842,66
1.200,32
160.043,24
17.604,76
9.842,66
1.200,32
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
258.954,87
72.575,00
9.185,27
13.269,46
6.277,47
765,55
102.072,75
11.228,00
6.277,47
765,55
27.595,00
6.813,58
8.176,30
42.584,88
162.928,65
7.539,00
1.284,27
2.625,74
1.242,18
151,49
12.842,68
2.221,78
1.242,18
151,49
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
86.722,02
1.357.423,36
169.135,37
243.395,70
115.144,90
14.042,06
1.899.141,39
205.950,20
115.144,90
14.042,06
500.841,00
123.664,38
148.397,37
772.902,75
3.007.181,30
541.125,82
67.528,05
96.523,75
45.663,17
5.568,67
756.409,46
81.673,93
45.663,17
5.568,67
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.170.370,77
479.193,80
58.831,79
85.218,64
40.314,98
4.916,48
668.475,69
72.108,08
40.314,98
4.916,48
182.124,00
44.968,86
53.962,68
281.055,54
1.066.870,77
113.829,60
14.311,32
20.796,90
9.838,53
1.199,82
159.976,17
17.597,38
9.838,53
1.199,82
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
258.875,79
118.838,10
15.025,80
21.725,73
10.277,94
1.253,40
167.120,97
18.383,31
10.277,94
1.253,40
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
267.299,51
104.436,04
13.438,41
19.130,68
9.050,28
1.103,69
147.159,10
16.187,50
9.050,28
1.103,69
45.531,00
11.242,22
13.490,67
70.263,89
243.764,46
106.296.679,96
13.657.941,11
19.412.145,40
8.642.081,55
1.053.912,12
149.062.760,14
15.457.381,90
8.642.081,55
1.053.912,12
45.053.273,00
11.124.259,08
13.349.121,23
69.526.653,31
243.742.789,02
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
89
Tabela 4.
NAKNADE NARODNIH POSLANIKA OSTVARENE PO ODLUKAMA ADMINISTRATIVNOG ODBORA OD 01. JANUARA DO 30. JUNA 2014. GODINE, PO POSLANIČKIM GRUPAMA
NARODNI
POSLANIK
POSLANIČKA
GRUPA
415111 Naknade
troškova za odvojen
život od porodice
10 Neto
415111
Naknade
troškova
za odvojen
život od
porodice
11 Porez
415113 Naknade troškova za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih
lica
10 Neto
11 Porez
12 PIO
13
Zdravstveno
osiguranje
14
Nezaposlenost
415113
Naknade
troškova za
smeštaj
izabranih,
postavljenih i
imenovanih
lica
Poslanička
grupa
Demokratska stranka
Srbije
10079
Pejčić
Aleksandar
10087
Lapčević
Milan
10188
Banović
Donka
10212 Vojić Marković
Milica
10751 Jakšić Marko
10755 Gajić Gorica
Poslanička
grupa
Liberalno
demokratska partija
10035 Mićić Nataša
10234 Popović Judita
10237
Hajdarević
Kenan
10721
Gerov
Radmila
79.685,00
79.685,00
8.853,89
8.853,89
88.538,89
88.538,89
420.000,00
140.000,00
59.914,44
19.971,48
143.794,56
47.931,52
73.694,64
24.564,88
8.987,28
2.995,76
706.390,92
235.463,64
79.685,00
79.685,00
8.853,89
8.853,89
88.538,89
88.538,89
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
422194 Naknada za
upotrebu sopstvenog
vozila
10 Neto
422194
Naknada za
upotrebu
sopstvenog
vozila
SVEGA
11
Porez
115.320,00
115.320,00
115.320,00
13.674,00
13.674,00
13.674,00
22.750,00
22.750,00
22.750,00
47.747,00
47.747,00
47.747,00
4.786,00
15.897,00
10.466,00
4.786,00
15.897,00
10.466,00
4.786,00
15.897,00
10.466,00
3.419,00
3.419,00
3.419,00
3.419,00
798.348,81
235.463,64
3.419,00
140.000,00
19.971,48
47.931,52
24.564,88
2.995,76
235.463,64
235.463,64
140.000,00
19.971,48
47.931,52
24.564,88
2.995,76
235.463,64
324.002,53
Poslanička
grupa
Nova Srbija
10047 Đerić Zlata
10176
Spasojević
Srđan
10194
Markićević
Miroslav
10641
Jovanović
Dragan
10672
Stanojević
Velimir
10677 Rajčić Dejan
Poslanička
grupa
PUPS
10076
Čolaković
Momo
10712
Jeremić
Slobodan
10729
Veličković
Slobodan
10736
Milošević
Ljubica
10738 Paunović Vera
10739
Protić
Čedomir
10740 Stošić Milorad
10772 Dronjak Milica
422131
Troškovi
smeštaja
na
službenom
putu
140.000,00
140.000,00
19.971,48
19.971,48
47.931,52
47.931,52
24.564,88
24.564,88
2.995,76
2.995,76
235.463,64
803.701,00
255.454,00
803.701,00
255.454,00
803.701,00
255.454,00
18.200,00
18.200,00
18.200,00
189.803,00
189.803,00
189.803,00
98.425,00
98.425,00
98.425,00
219.029,00
22.790,00
219.029,00
22.790,00
219.029,00
22.790,00
1.211.653,00
1.211.653,00
1.535.655,53
175.988,00
175.988,00
175.988,00
22.750,00
22.750,00
22.750,00
27.300,00
27.300,00
27.300,00
108.630,00
108.630,00
324.002,53
108.630,00
10.484,00
282.340,00
14.217,00
10.484,00
282.340,00
14.217,00
10.484,00
282.340,00
14.217,00
235.463,64
90
90001 Korać Milan
90019
Veljković
Jelisaveta
90095
Stanković
Miroljub
90107 Ćorilić Milena
Poslanička
grupa
SPS
10094
Đukić
Dejanović Slavica
10098
Milićević
Đorđe
10164
Mihajlović
Miletić
10257
Kasalović
Zoran
10259
Radenković
Dejan
10662 Dinić Ivana
10679 Stepić Vesna
10680 Jovicki Vesna
10682
Spasojević
Suzana
10684
Jovanović
Neđo
10708
Stojčić
Miroljub
10760 Bogosavljević
- Bošković Snežana
10764
Vlajković
Slavoljub
10765 Đorđević (
Krkić) Bojana
10771
Stević
Zvonimir
10910
Paunović
Snežana
90038
Zindović
Miljana
90041 Latković Milan
90050
Maksimović
Siniša
Poslanička
grupa
Ujedinjeni
regioni
Srbije
159.370,00
17.707,78
177.077,78
280.000,00
39.942,96
95.863,04
49.129,76
5.991,52
470.927,28
10085 Travar Miljević
Jelena
10124 Ilić mr Vladimir
10211
Stojanović
Plavšić Snežana
10225
Mitrović
Branislav
10667 Đuković
(
Mijatov) Dragana
10683 Joković Ivan
10705
Saveljić
Slavica
10768 Novković Ana
10854
Stevanović
Rajko
Poslanička
grupa
Srpska
napredna
stranka
10031
Poskurica
Mileta
10045
Budimirović
Jelena
79.685,00
79.685,00
105.831,00
8.853,89
8.853,89
11.759,00
88.538,89
88.538,89
117.590,00
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
140.000,00
140.000,00
210.000,00
19.971,48
19.971,48
29.957,22
47.931,52
47.931,52
71.897,28
24.564,88
24.564,88
36.847,32
2.995,76
2.995,76
4.493,64
112.804,00
112.804,00
112.804,00
122.752,00
122.752,00
122.752,00
231.392,00
102.996,00
231.392,00
102.996,00
231.392,00
102.996,00
1.803.310,00
1.803.310,00
1.803.310,00
31.459,00
31.459,00
31.459,00
156.520,00
156.520,00
156.520,00
203.209,00
203.209,00
203.209,00
13.642,00
13.642,00
13.642,00
136.579,00
265.225,00
4.558,00
5.926,00
136.579,00
265.225,00
4.558,00
5.926,00
136.579,00
265.225,00
4.558,00
5.926,00
39.881,00
39.881,00
39.881,00
163.242,00
163.242,00
163.242,00
34.292,00
34.292,00
34.292,00
39.541,00
39.541,00
39.541,00
22.790,00
22.790,00
22.790,00
8.661,00
8.661,00
8.661,00
177.540,00
177.540,00
177.540,00
1.368,00
1.368,00
1.368,00
191.894,00
108.333,00
191.894,00
108.333,00
191.894,00
108.333,00
198.650,00
198.650,00
198.650,00
101.744,00
101.744,00
749.749,06
4.558,00
20.484,00
4.558,00
20.484,00
4.558,00
20.484,00
13.674,00
13.674,00
13.674,00
18.200,00
18.200,00
18.200,00
235.463,64
235.463,64
353.195,46
324.002,53
324.002,53
12.835,00
13.674,00
2.726,00
13.674,00
2.726,00
13.674,00
2.726,00
28.428,00
28.428,00
28.428,00
17.588.657,00
17.588.657,00
18.072.278,30
203.406,00
203.406,00
203.406,00
9.116,00
9.116,00
9.116,00
91
10052
Vučeta
Tošković
10059
Martinović
Aleksandar
10075
Mijatović
Predrag
10091
Knežević
Milan
10112 Bečić Igor
10151 Kišmarton Oto
10186 Antić Zoran
10187 Arsić Veroljub
10190 Zankov Stefan
10210
Šormaz
Dragan
10218 Babić Zoran
10222
Maksimović
Saša
10266 Aleksić Irena
10638 Šajin Srdjan
10666 Ilić - Stošić
Biljana
10674 Tomić Dragan
10675 Pantić Pilja
Biljana
10676
MrdakovićTodorović Ljubica
10678 Nikolić Dragan
10702
Nikolić
Miodrag
10704
Rističević
Marijan
10706
Stojanović
Momir
10709 Spirovski Mile
10717 Gojković Maja
10728 Bojanić Zoran
10750 Muković Mujo
10752
Radojević
Aleksandar
10753
Kovačević
Milan
10754 Sušec Željko
10756 Jevtović Vukojičić Milanka
10758
Obradović
Jasmina
10759 Girić Ninoslav
10801 Todorović S.
Dragan
10803
Raičević
Radovan
10804 Radovanović
Tanja
10805 Berić Nebojša
10807
Obradović
Marija
10843
Živković
Milinko
10844
Kostić
Radmilo
10847
Rakonjac
Vesna
10855
Jakovljević
Bojan
10876 Vijuk Katica
105.831,00
11.759,00
117.590,00
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
210.000,00
29.957,22
71.897,28
36.847,32
4.493,64
149.032,00
149.032,00
149.032,00
62.298,00
62.298,00
62.298,00
117.831,00
117.831,00
117.831,00
197.551,00
229.183,00
6.610,00
195.268,00
130.164,00
22.750,00
197.551,00
229.183,00
6.610,00
195.268,00
130.164,00
22.750,00
197.551,00
229.183,00
6.610,00
195.268,00
130.164,00
22.750,00
82.221,00
308.483,00
82.221,00
308.483,00
82.221,00
308.483,00
240.342,00
239.541,00
3.419,00
240.342,00
239.541,00
3.419,00
240.342,00
239.541,00
3.419,00
196.368,00
4.512,00
196.368,00
4.512,00
196.368,00
4.512,00
126.504,00
126.504,00
126.504,00
248.433,00
376.965,00
248.433,00
376.965,00
248.433,00
376.965,00
102.909,00
102.909,00
102.909,00
81.060,00
81.060,00
81.060,00
288.114,00
1.368,00
18.184,00
251.748,00
356.799,00
288.114,00
1.368,00
18.184,00
251.748,00
356.799,00
288.114,00
1.368,00
18.184,00
251.748,00
356.799,00
177.264,00
177.264,00
177.264,00
115.307,00
25.252,00
115.307,00
25.252,00
115.307,00
25.252,00
296.905,00
296.905,00
296.905,00
139.554,00
291.402,00
139.554,00
291.402,00
139.554,00
291.402,00
246.957,00
246.957,00
246.957,00
56.092,00
56.092,00
56.092,00
9.100,00
244.895,00
9.100,00
244.895,00
9.100,00
244.895,00
1.049,00
1.049,00
1.049,00
39.743,00
39.743,00
39.743,00
291.937,00
291.937,00
291.937,00
353.195,46
490.542,14
15.042,00
5.926,00
15.042,00
5.926,00
15.042,00
5.926,00
92
10905
Perić
Slobodan
10928
Nektarijević
Dejan
90000
Aleksić
Dragan
90002
Anastasov
Adriana
90003
Andrejević
Dejan
90006
Barišić
Dragana
90008 Kostić Vladeta
90009
Beronja
Ljiljana
90013 Krlić Mirko
90014
Bogatinović
Žarko
90018
Vasiljević
Bratimir
90023
Svetislav
90024
Jezdimir
174.316,00
174.316,00
174.316,00
64.897,00
64.897,00
64.897,00
167.915,00
167.915,00
167.915,00
237.142,00
237.142,00
237.142,00
265.064,00
265.064,00
265.064,00
219.729,00
64.041,00
219.729,00
64.041,00
219.729,00
64.041,00
179.411,00
129.950,00
179.411,00
129.950,00
179.411,00
129.950,00
277.131,00
277.131,00
277.131,00
259.580,00
259.580,00
259.580,00
180.400,00
180.400,00
180.400,00
171.557,00
171.557,00
171.557,00
130.934,00
130.934,00
130.934,00
281.168,00
281.168,00
281.168,00
183.912,00
139.980,00
183.912,00
139.980,00
183.912,00
139.980,00
300.574,00
300.574,00
300.574,00
53.008,00
149.212,00
66.349,00
53.008,00
149.212,00
66.349,00
53.008,00
149.212,00
66.349,00
48.097,00
48.097,00
48.097,00
59.955,00
158.000,00
202.165,00
59.955,00
158.000,00
202.165,00
59.955,00
158.000,00
202.165,00
210.941,00
254.444,00
210.941,00
254.444,00
210.941,00
254.444,00
169.316,00
169.316,00
169.316,00
112.920,00
196.420,00
269.581,00
112.920,00
196.420,00
269.581,00
112.920,00
196.420,00
269.581,00
190.652,00
190.652,00
190.652,00
133.210,00
149.009,00
279.870,00
133.210,00
149.009,00
279.870,00
133.210,00
149.009,00
279.870,00
105.155,00
105.155,00
105.155,00
145.718,00
145.718,00
145.718,00
236.287,00
236.287,00
236.287,00
357.590,00
112.872,00
357.590,00
112.872,00
357.590,00
112.872,00
Vukmirica
Vučetić
90025 Gvozdenović
dr Slobodan
90027
Dimitrov
Vladica
90029
Đoković
Mirjana
90032 Đurišić Živan
90036
Zindović
Dragoljub
90037
Lakatoš
Ljibuška
90039 Zirić Bojan
90040 Zorić Gordana
90042
Isailović
Obrad
90043
Jablanović
Aleksandar
90044 Jarić Dražen
90045 Lukić Mladen
90046
Lutovac
Violeta
90048 Jevtić Jovica
90051
Jović
Radoslav
90053
Maletić
Aleksandra
90054 Jozić Zoran
90055 Jolović Nikola
90057
Kovačević
Goran
90059
Kovačević
Dejan
90063 Milekić Zoran
90064 Miletić Milija
90065
Milojević
Milosav
90067
Milošević
Vladan
90068
Milošević
Nevenka
90070
Mitrović
Nenad
90071 Mićin Žarko
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
93
90073
Stojiljković
Ivana
90074 Nikolić Miljana
90075
Tatomir
Nebojša
90077 Tošanić Miloš
12.835,00
90078
Nikolić
Tanasijević Nadica
90081
Novaković
Milan
90084
Pajović
Aleksandar
90085
Pauljeskić
Olivera
90086
Paunović
Dragan
90087
Peranović
Aleksandar dr
90088
Petković
Vladimir
90091 Pešić Olivera
90092
Radičević
Dalibor
90094
Savović
Biljana
90096
Stojković
Velibor
90097
Stevanović
Marija
90098
Tomašević
Damnjanović Tanja
90103 Tošić VelInka
90105 Turk Milena
90110
Cvetanović
Milorad
90112
Šušnjar
Katarina
90113 Pantić Krstimir
90262 Babić Vlado
90263 Simić Vesna
90264 Jevtić Ivica
90353
Pribojac
Jelisaveta
90354 Laketić Darko
90358
Tucaković
Sanja
90359 Vukadinović
Goran
Poslanička
grupa
Demokratska stranka
10004
Jerkov
Aleksandra
140.000,00
19.971,48
47.931,52
24.564,88
2.995,76
235.463,64
10015 Milisavljević dr
Dušan
10058
Milivojević
Srđan
10148
Jovanović
Ivan
10154 Kuntić Petar
10160
Milovanović
Radoslav
10177
Stanković
Živojin
10209
Čomić
Gordana
10253 Nikolić Dejan
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
140.000,00
19.971,48
47.931,52
24.564,88
2.995,76
221.189,00
43.450,00
221.189,00
43.450,00
221.189,00
56.285,00
143.347,00
86.580,00
143.347,00
86.580,00
143.347,00
86.580,00
17.874,00
17.874,00
17.874,00
135.438,00
135.438,00
135.438,00
160.388,00
160.388,00
160.388,00
186.458,00
186.458,00
186.458,00
157.803,00
157.803,00
157.803,00
135.466,00
135.466,00
135.466,00
46.631,00
289.763,00
46.631,00
289.763,00
46.631,00
289.763,00
227.878,00
227.878,00
227.878,00
135.390,00
135.390,00
135.390,00
283.288,00
283.288,00
283.288,00
119.053,00
119.053,00
119.053,00
134.082,00
196.119,00
246.764,00
134.082,00
196.119,00
246.764,00
134.082,00
196.119,00
246.764,00
76.858,00
76.858,00
76.858,00
25.269,00
108.534,00
138.389,00
214.036,00
77.736,00
25.269,00
108.534,00
138.389,00
214.036,00
77.736,00
25.269,00
108.534,00
138.389,00
214.036,00
77.736,00
189.311,00
254.880,00
189.311,00
254.880,00
189.311,00
254.880,00
73.247,00
73.247,00
73.247,00
168.360,00
168.360,00
168.360,00
1.460.612,00
1.460.612,00
1.696.075,64
117.270,00
117.270,00
117.270,00
174.968,00
174.968,00
174.968,00
9.116,00
9.116,00
9.116,00
9.116,00
8.661,00
9.116,00
8.661,00
9.116,00
8.661,00
6.837,00
6.837,00
6.837,00
235.463,64
235.463,64
135.464,00
147.394,00
135.464,00
147.394,00
135.464,00
147.394,00
94
10260 Miković Srđan
10645
Martinović
Vesna
10730
Vlahović
Teodora
10746 Stojković dr
Miodrag
10761
Lazić
mr
Siniša
10816
Stefanović
Borislav
10848
Gordić
Vladimir
90049
Jovanović
Jovana
90061
Marković
Jovan
90106 Ćirić Goran
90108 Ćorović Aida
Poslanička
grupa
Socijaldemokratska
partija Srbije
10697
Mijatović
Milorad
90007
Bačevac
Muamer
Poslanička
grupa
Jedinstvena Srbija
10065 Petrović Petar
10086
Marković
Dragan-Palma
10118 Vasić Zoran
10731 Vujić Vojislav
10732 Kosanić Đorđe
10733
Stojanović
Nevena
10845
Komlenović
Radoslav
90015
Kružević
Srđan
90047 Jevđić Marija
Poslanička
grupa
Liga
socijaldemokrata
Vojvodine
10104 Čanak Nenad
10221 Kostreš Bojan
10230 Papuga Olena
10669 Stojšić Đorđe
10842 Čizik Karolj
10850 Andrić Dragan
90035 Lazić Nada
90261 Čapo Dejan
Poslanička
grupa
Srpski pokret obnove
–
Demohrišćanska
stranka Srbije
10018 Čikiriz Mirko
10245 Gojković Žika
10248
Jugović
Aleksandar
10718 Batić Olgica
90005
Kosorić
Ljiljana
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
2.052,00
2.052,00
2.052,00
17.660,00
17.660,00
17.660,00
9.100,00
9.100,00
9.100,00
40.878,00
40.878,00
40.878,00
18.200,00
18.200,00
18.200,00
36.116,00
36.116,00
36.116,00
9.084,00
9.084,00
9.084,00
164.780,00
164.780,00
164.780,00
161.314,00
247.803,00
144.799,00
161.314,00
247.803,00
144.799,00
161.314,00
247.803,00
144.799,00
453.442,00
453.442,00
453.442,00
189.311,00
189.311,00
189.311,00
264.131,00
264.131,00
264.131,00
1.238.058,00
246.187,00
1.238.058,00
246.187,00
1.238.058,00
246.187,00
65.731,00
6.813,00
291.666,00
202.269,00
65.731,00
6.813,00
291.666,00
202.269,00
65.731,00
6.813,00
291.666,00
202.269,00
79.481,00
79.481,00
79.481,00
33.242,00
33.242,00
33.242,00
117.404,00
195.265,00
117.404,00
195.265,00
117.404,00
195.265,00
641.046,00
58.846,00
112.720,00
173.813,00
81.279,00
8.775,00
17.291,00
130.876,00
57.446,00
641.046,00
58.846,00
112.720,00
173.813,00
81.279,00
8.775,00
17.291,00
130.876,00
57.446,00
641.046,00
58.846,00
112.720,00
173.813,00
81.279,00
8.775,00
17.291,00
130.876,00
57.446,00
659.741,00
224.508,00
216.728,00
659.741,00
224.508,00
216.728,00
659.741,00
224.508,00
216.728,00
23.488,00
13.635,00
23.488,00
13.635,00
23.488,00
13.635,00
181.382,00
181.382,00
181.382,00
95
Poslanička
grupa
Savez vojvođanskih
Mađara
10069
Fremond
Arpad
10136 Varga Laslo
10165 Pastor Balint
10185 Kovač Elvira
10671 Pek Zoltan
90020
Viček
Anamarija
Poslanička
grupa
Zajedno za Srbiju
10038 Ristić Boško
10644
Marković
Milovan
10743 Čeković Sanja
10770 Đidić Miodrag
10809
Petrović
Dušan
Samostalni
poslanici
1.259.827,00
1.259.827,00
1.259.827,00
241.180,00
269.906,00
260.081,00
126.743,00
217.453,00
241.180,00
269.906,00
260.081,00
126.743,00
217.453,00
241.180,00
269.906,00
260.081,00
126.743,00
217.453,00
144.464,00
144.464,00
144.464,00
181.565,00
22.675,00
181.565,00
22.675,00
181.565,00
22.675,00
9.556,00
13.674,00
27.284,00
9.556,00
13.674,00
27.284,00
9.556,00
13.674,00
27.284,00
108.376,00
108.376,00
108.376,00
24.931,00
24.931,00
24.931,00
11.395,00
13.536,00
11.395,00
13.536,00
11.395,00
13.536,00
1.400.603,00
1.400.603,00
1.416.840,00
218.566,00
218.566,00
218.566,00
149.063,00
149.063,00
157.290,00
117.873,00
117.873,00
117.873,00
264.368,00
41.106,00
264.368,00
41.106,00
264.368,00
41.106,00
163.736,00
242.595,00
163.736,00
242.595,00
163.736,00
242.595,00
203.296,00
203.296,00
211.306,00
1.210.160,00
311.460,00
276.672,00
1.210.160,00
311.460,00
276.672,00
1.210.160,00
311.460,00
276.672,00
254.486,00
273.168,00
254.486,00
273.168,00
254.486,00
273.168,00
94.374,00
30.157.789,00
94.374,00
32.660.048,34
narodni
10668
Jefić
Branković Sanja
10723 Elfić Emir
Poslanička
grupa
Boris Tadić - Nova
demokratska stranka,
Zajedno za Srbiju,
Zeleni Srbije
10017
Karavidić
Branka
10021 Veselinović dr
Janko
16.237,00
8.227,00
10099
HasanovićKorać Biljana
10498 Bogdanović S.
Goran
10725 Karić Ivan
10846
Senić
Aleksandar
90017 Bradić Blagoje
90100 Stojadinović
Ninoslav
Poslanička
grupa
SDA Sandžaka PDD
10100 Halimi Riza
10757 Imamović Enis
90026
Dazdarević
Sabina
90079 Kamberi Šaip
90109 Ugljanin dr
Sulejman
SVEGA
8.010,00
424.571,00
47.174,56
471.745,56
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
1.190.000,00
169.757,58
407.417,92
208.801,48
25.463,96
2.001.440,94
29.072,00
94.374,00
30.157.789,00
0,00
96
Tabela 5
PREGLED IZVRŠENIH RASHODA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA NARODNIH POSLANIKA U INOSTRANSTVO OD 01.
JANUARA DO 30. JUNA 2014. GODINE PO POSLANIČKIM GRUPAMA
*422211 - Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo isplaćuje se narodnom poslaniku u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnini
državnih službenika i nameštenika "Sl. glasnik RS" broj 86/07, dok se svi ostali troškovi službenih putovanja u inostranstvo plaćaju po priloženom
računu
NARODNI POSLANIK
POSLANIČKA GRUPA
Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije
10012 Aligrudić Miloš
10034 Obradović Radojko
10087 Lapčević Milan
10711 Rašković - Ivić Sanda
Poslanička grupa Liberalno demokratska partija
10192 Korać Žarko
10719 Bulajić Svetislava
Poslanička grupa Nova Srbija
10002 Grujić Mladen
10047 Đerić Zlata
10194 Markićević Miroslav
10641 Jovanović Dragan
10672 Stanojević Velimir
10860 Filipovski Dubravka
Poslanička grupa PUPS
10076 Čolaković Momo
10241 Arsenović Konstantin
10651 Krkobabić Jovan
10735 Krkobabić Milan
10738 Paunović Vera
10740 Stošić Milorad
10769 Kovačević Borisav
10810 Petrović Mira
90001 Korać Milan
90019 Veljković Jelisaveta
90095 Stanković Miroljub
90107 Ćorilić Milena
90266 Banac Grozdana
Poslanička grupa SPS
10023 Ružić Branko
10030 Petronijević Milisav
10094 Đukić Dejanović Slavica
10098 Milićević Đorđe
10134 Bajatović Dušan
10164 Mihajlović Miletić
10259 Radenković Dejan
10632 Dačić Ivica
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
122142
Akontacije za
službeno
putovanje u
inostranstvo
0,00
0,00
0,00
422211 Troškovi
dnevnica za
službeni put u
inostranstvo
422221 Troškovi
prevoza za
službeni put u
inostranstvo
(avion, autobus,
voz i sl.)
111.203,00
111.203,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
12.850,54
169.630,21
101.692,99
31.296,97
15.231,16
21.409,09
205.216,53
21.409,09
183.807,45
46.436,26
346,95
14.639,34
12.503,59
347,17
162.839,09
162.839,09
422299 Ostali
troškovi za
poslovna
putovanja u
inostranstvo
10.858,83
8.445,33
1.682,50
320.554,24
47.655,20
731,00
4.628,85
731,00
3.897,85
4.279,60
49.468,00
12.685,79
731,00
31.796,92
22.402,84
64.569,00
14.589,00
34.969,41
28.460,00
3.548,60
1.536,00
347,17
0,00
9.558,23
12.844,61
14.589,00
28.460,00
731,00
805,00
409.431,07
144.486,28
293.685,00
141.361,93
13.146,86
190,18
51.995,00
8.924,80
16.690,24
0,00
149.024,00
0,00
149.024,00
114.037,00
422231
Troškovi
smeštaja na
službenom
putu u
inostranstvo
320.554,24
862,00
23.656,08
1.903,00
Svega
454.531,13
384.180,42
32.979,46
15.231,16
22.140,08
679.423,63
22.140,08
657.283,55
225.258,60
0,00
77.871,08
0,00
0,00
0,00
147.387,52
67.335,01
0,00
0,00
0,00
0,00
25.225,40
42.109,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.002.111,13
0,00
0,00
0,00
0,00
53.047,18
0,00
51.174,13
0,00
97
10648 Mrkonjić Milutin
10652 Antić Aleksandar
10657 Vukomanović dr Dijana
10662 Dinić Ivana
10663 Dragaš Mirjana
10682 Spasojević Suzana
10684 Jovanović Neđo
10698 Miladinović Stefana
10710 Škundrić Petar
10760 Bogosavljević - Bošković Snežana
10763 Radovanović Zoran
10771 Stević Zvonimir
10806 Obradović prof dr. Žarko
10851 Anđelković Zoran
10894 Dragojević Srđan
90022 Vukić Vanja
90038 Zindović Miljana
90041 Latković Milan
90050 Maksimović Siniša
90058 Maraš Marjana
90066 Milosavljević Nenad
90104 Tončev Novica
Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije
10085 Travar Miljević Jelena
10124 Ilić mr Vladimir
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
10031 Poskurica Mileta
10052 Tošković Vučeta
10059 Martinović Aleksandar
10075 Mijatović Predrag
10091 Knežević Milan
10112 Bečić Igor
10186 Antić Zoran
10187 Arsić Veroljub
10210 Šormaz Dragan
10218 Babić Zoran
10222 Maksimović Saša
10266 Aleksić Irena
10653 Atlagić Marko
10658 Vulin Aleksandar
10659 Vujović Irena
10664 Drecun Milovan
10665 Đurović Aleksandra
10666 Ilić - Stošić Biljana
10675 Pantić Pilja Biljana
10676 Mrdaković-Todorović Ljubica
10678 Nikolić Dragan
10681 Knežević Goran
10685 Karić Dragomir
10686 Karić Milanka
10690 Linta Miodrag
10692 Marjanović Mirjana
10693 Marković Vesna
10696 Mijatović Jelena
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
128.694,28
56.339,90
125.041,00
47.590,22
4.555,00
138.474,28
66.712,66
48.960,00
69.554,00
2.946,36
28.470,00
731,00
133.337,70
371,73
4.181,57
39.219,00
561,63
1.345,00
804,50
0,00
59.880,00
139.367,11
2.141,86
0,00
1.109.517,11
25.568,40
106.860,73
100,00
106.760,73
498.268,20
178,98
59.880,00
1.201.727,00
47.923,00
139.367,11
642.851,93
2.141,86
37.518,11
1.345,00
122.918,87
14.028,96
23.656,08
1.027,27
29.714,07
6.597,00
123.580,60
43.013,85
23.425,44
38.832,30
233,32
39.103,50
89.807,00
110.769,00
95.482,00
58.509,53
26.289,74
79.688,21
2.472,00
1.903,50
5.647,50
89.980,00
2.562,00
80,88
26.705,00
952,00
161.062,83
304.225,00
300.394,00
364.086,90
8.463,39
16.168,35
113,18
36.999,00
20.838,00
805,00
14.794,64
3.351,47
8.983,58
1.973,00
32.488,00
12.685,79
731,00
0,00
0,00
362.220,40
0,00
0,00
0,00
0,00
326.647,30
0,00
0,00
29.201,00
0,00
174.835,06
4.986,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308.249,70
100,00
308.149,70
3.489.882,35
75.015,38
0,00
0,00
0,00
0,00
161.631,19
0,00
145.418,51
216.611,33
251.233,16
161.805,57
92.542,00
0,00
0,00
27.737,88
0,00
1.138.232,12
0,00
74.923,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.767,64
0,00
58.239,84
0,00
98
10701 Nikolić Dušica
10702 Nikolić Miodrag
10704 Rističević Marijan
10706 Stojanović Momir
10707 Stojmirović Ljubiša
10717 Gojković Maja
10728 Bojanić Zoran
10750 Muković Mujo
10752 Radojević Aleksandar
10753 Kovačević Milan
10754 Sušec Željko
10756 Jevtović - Vukojičić Milanka
10758 Obradović Jasmina
10759 Girić Ninoslav
10779 Blažić Branislav
10780 Vučić Aleksandar
10801 Todorović S. Dragan
10805 Berić Nebojša
10807 Obradović Marija
10811 Pralica Zoran
10813 Rakić Katarina
10818 Stefanović dr Nebojša
10828 Tomić Aleksandra
10843 Živković Milinko
10844 Kostić Radmilo
10847 Rakonjac Vesna
10905 Perić Slobodan
10928 Nektarijević Dejan
80731 Janković Dušan
90000 Aleksić Dragan
90002 Anastasov Adriana
90003 Andrejević Dejan
90004 Andrić Mirjana
90006 Barišić Dragana
90008 Kostić Vladeta
90009 Beronja Ljiljana
90011 Birmančević Boban
90013 Krlić Mirko
90014 Bogatinović Žarko
90018 Vasiljević Bratimir
90021 Vlahović Sonja
90023 Vukmirica Svetislav
90024 Vučetić Jezdimir
90025 Gvozdenović dr Slobodan
90027 Dimitrov Vladica
90029 Đoković Mirjana
90030 Đukanović Vladimir
90031 Đurica Milan
90032 Đurišić Živan
90036 Zindović Dragoljub
90037 Lakatoš Ljibuška
90039 Zirić Bojan
90040 Zorić Gordana
90042 Isailović Obrad
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
347,17
9.558,23
36,40
14.589,00
48.750,00
2.430,84
15.053,86
64.569,00
34.969,41
952,00
154.314,67
9.037,68
15.233,03
107.523,00
561,63
2.880,50
76.726,00
21.005,00
2.946,85
286.648,57
731,00
109,22
161,80
88,99
161,80
0,00
0,00
0,00
0,00
25.225,40
48.786,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.975,11
0,00
0,00
0,00
274.317,48
15.233,03
387.326,42
0,00
271,02
0,00
250,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
90043 Jablanović Aleksandar
90044 Jarić Dražen
90045 Lukić Mladen
90048 Jevtić Jovica
90051 Jović Radoslav
90052 Jovičić Aleksandar
90053 Maletić Aleksandra
90054 Jozić Zoran
90055 Jolović Nikola
90056 Malušić Ljiljana
90057 Kovačević Goran
90059 Kovačević Dejan
90060 Marković Aleksandar
90062 Matić Veroljub
90063 Milekić Zoran
90064 Miletić Milija
90065 Milojević Milosav
90067 Milošević Vladan
90068 Milošević Nevenka
90069 Mirković Saša
90070 Mitrović Nenad
90071 Mićin Žarko
90073 Stojiljković Ivana
90074 Nikolić Miljana
90075 Tatomir Nebojša
90076 Nikolić Nenad
90077 Tošanić Miloš
90078 Nikolić - Tanasijević Nadica
90080 Nikolić Sanja
90081 Novaković Milan
90082 Orlić Vladimir
90084 Pajović Aleksandar
90085 Pauljeskić Olivera
90086 Paunović Dragan
90087 Peranović Aleksandar dr
90088 Petković Vladimir
90090 Petrović Nebojša
90091 Pešić Olivera
90092 Radičević Dalibor
90094 Savović Biljana
90096 Stojković Velibor
90097 Stevanović Marija
90098 Tomašević Damnjanović Tanja
90099 Stevanović Milan
90101 Stojković Dušica
90102 Stupar Dušan
90103 Tošić VelInka
90105 Turk Milena
90110 Cvetanović Milorad
90111 Šarac Suzana
90112 Šušnjar Katarina
90113 Pantić Krstimir
90262 Babić Vlado
90263 Simić Vesna
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
133.337,70
371,73
462,72
4.779,27
59.023,00
561,63
1.345,00
457,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.639,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.699,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
90264 Jevtić Ivica
90353 Pribojac Jelisaveta
90354 Laketić Darko
90358 Tucaković Sanja
90359 Vukadinović Goran
90046 Lutovac Violeta
Poslanička grupa Demokratska stranka
10015 Milisavljević dr Dušan
10016 Mojović Gorica
10139 Vučković Nataša
10159 Marjanović Vesna
10163 Mićunović dr Dragoljub
10175 Samofalov Konstantin
10209 Čomić Gordana
10253 Nikolić Dejan
10270 Šutanovac Dragan
10645 Martinović Vesna
10720 Božović Balša
10746 Stojković dr Miodrag
10816 Stefanović Borislav
90028 Đilas Dragan
90049 Jovanović Jovana
90061 Marković Jovan
90089 Petrić Milan
90106 Ćirić Goran
90108 Ćorović Aida
Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
10200 Omerović Meho
10271 Bauer dr Ivan
10695 Marinković prof. dr Vladimir
10697 Mijatović Milorad
90007 Bačevac Muamer
90010 Besarović Vesna
90012 Bićanin Milena
90016 Bošnjak Branka
90033 Đurović Branko
90072 Nestorović Ljiljana
Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
10065 Petrović Petar
10086 Marković Dragan-Palma
10731 Vujić Vojislav
10732 Kosanić Đorđe
10733 Stojanović Nevena
90015 Kružević Srđan
90047 Jevđić Marija
Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine
10104 Čanak Nenad
10221 Kostreš Bojan
10230 Papuga Olena
10669 Stojšić Đorđe
90035 Lazić Nada
90261 Čapo Dejan
Poslanička grupa Srpski pokret obnove – Demohrišćanska
stranka Srbije
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
284.713,69
341.083,35
415.825,00
521.300,20
12.379,21
0,00
138.643,65
0,00
39.103,50
117.594,85
130.207,37
122.173,00
99.020,00
79.688,21
176.831,24
196.333,41
4.236,86
3.093,35
17.162,26
128.907,78
10.668,43
43.509,20
194.632,00
15.654,76
52.792,57
951,50
4.097,50
185.256,23
130.420,48
16.168,35
18.965,78
19.701,62
62.719,20
54.750,42
113,18
7.855,60
27.766,00
120.072,87
52.608,32
20.838,00
25.621,55
21.005,00
12.749,80
5.433,00
805,00
5.707,30
804,50
43.818,92
0,00
57.339,43
10.415,23
27.552,00
27.552,00
102.944,21
23.256,00
804,50
804,50
43.818,92
46.924,20
2.092,11
10.460,53
38.900,00
2.092,11
10.460,53
38.900,00
30.682,08
17.812,59
47.923,00
149.567,00
84.802,00
36.999,00
79.688,21
0,00
804,50
804,50
28.460,00
2.807,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575.301,44
0,00
118.791,72
559.479,60
428.654,13
0,00
44.436,95
423.939,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.365,11
328.014,23
74.923,53
58.150,23
69.277,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.459,07
62.027,73
0,00
0,00
0,00
170.431,34
0,00
0,00
52.257,13
0,00
52.257,13
0,00
0,00
0,00
0,00
127.685,17
101
10018 Čikiriz Mirko
10245 Gojković Žika
10248 Jugović Aleksandar
10252 Čotrić Aleksandar
10718 Batić Olgica
90005 Kosorić Ljiljana
Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara
10069 Fremond Arpad
10165 Pastor Balint
10185 Kovač Elvira
10671 Pek Zoltan
90020 Viček Anamarija
Poslanička grupa Zajedno za Srbiju
10809 Petrović Dušan
Samostalni narodni poslanici
10229 Ostojić Zoran
90034 Živković Zoran
90083 Pavićević Vladimir
Poslanička grupa Boris Tadić - Nova demokratska stranka,
Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
10017 Karavidić Branka
10021 Veselinović dr Janko
10063 Đurišić Marko
10099 Hasanović-Korać Biljana
10498 Bogdanović S. Goran
10725 Karić Ivan
10747 Malović Snežana
10846 Senić Aleksandar
90017 Bradić Blagoje
90093 Rakić Miodrag
90100 Stojadinović Ninoslav
Poslanička grupa SDA Sandžaka - PDD
10100 Halimi Riza
10757 Imamović Enis
90026 Dazdarević Sabina
90079 Kamberi Šaip
90109 Ugljanin dr Sulejman
SVEGA
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
30.682,08
17.812,59
47.923,00
28.460,00
2.807,50
133.337,70
37.688,37
179.685,00
48.724,57
3.101,50
133.337,70
0,00
26.652,95
11.035,42
142.480,00
37.205,00
48.724,57
2.296,50
805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.500,00
48.500,00
0,00
0,00
154.599,36
63.002,32
96.022,00
101.087,84
3.612,00
5.093,19
1.900,69
149.506,16
61.101,63
96.022,00
101.087,84
2.881,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366.645,98
1.783.406,84
2.948.119,00
2.405.679,21
110.369,12
731,00
0,00
0,00
0,00
127.685,17
0,00
0,00
402.537,14
0,00
0,00
353.491,72
49.045,42
0,00
0,00
0,00
48.500,00
48.500,00
0,00
0,00
418.323,52
0,00
7.724,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.598,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.614.220,14
102
Tabela 6.
PREGLED IZVRŠENIH RASHODA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA NARODNIH POSLANIKA U ZEMLJI I OSTALI IZVRŠENI RASHODI
OD 01. JANUARA DO 30. JUN 2014. GODINE PO POSLANIČKIM GRUPAMA
NARODNI POSLANIKA
POSLANIČKA GRUPA
413161
Parkiranje
421121
Troškovi
bankarskih
usluga
422111 Troškovi
dnevnica (ishrane) na
službenom putu
10 Neto
Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije
29.220,00
4.417,12
10034 Obradović Radojko
2.500,00
10087 Lapčević Milan
1.000,00
10106 Radović Milica
4.008,00
422111
Troškovi
dnevnica
(ishrane) na
službenom
putu
11 Porez
4.008,00
422121
Troškovi
prevoza na
službenom
putu u zemlji
(avion,
autobus, voz,
i sl.)
750,00
422191
Prevoz u
javnom
saobraćaju
SVEGA
10.990,00
49.385,12
2.500,00
2.959,00
2.959,00
5.220,00
27.255,00
9.179,00
27.255,00
10212 Vojić Marković Milica
640,00
10711 Rašković - Ivić Sanda
1.049,00
1.049,00
10755 Gajić Gorica
10808 Petković Petar
422131
Troškovi
smeštaja
na
službenom
putu
640,00
1.049,00
750,00
5.130,00
1.965,00
5.880,00
1.965,00
10909 Milutinović Marko
917,12
917,12
Poslanička grupa Liberalno demokratska partija
917,12
917,12
10006 Andrić Ivan
917,12
917,12
Poslanička grupa Nova Srbija
4.425,00
10047 Đerić Zlata
2.835,00
10860 Filipovski Dubravka
1.590,00
500,00
1.049,00
1.049,00
500,00
1.049,00
1.049,00
2.700,00
51.900,00
60.574,00
2.700,00
51.900,00
57.435,00
3.139,00
Poslanička grupa PUPS
47.780,00
47.780,00
10076 Čolaković Momo
650,00
650,00
9.230,00
9.230,00
75,00
75,00
10738 Paunović Vera
650,00
650,00
10740 Stošić Milorad
8.915,00
8.915,00
26.090,00
26.090,00
650,00
650,00
90019 Veljković Jelisaveta
1.520,00
1.520,00
Poslanička grupa SPS
9.445,00
10241 Arsenović Konstantin
10712 Jeremić Slobodan
10769 Kovačević Borisav
90001 Korać Milan
1.500,00
1.049,00
1.049,00
2.050,00
14.044,00
10030 Petronijević Milisav
650,00
650,00
10098 Milićević Đorđe
650,00
650,00
10164 Mihajlović Miletić
650,00
650,00
10259 Radenković Dejan
650,00
650,00
10657 Vukomanović dr Dijana
3.180,00
3.180,00
10662 Dinić Ivana
10698 Miladinović Stefana
2.050,00
650,00
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
1.049,00
1.049,00
2.050,00
1.699,00
103
10771 Stević Zvonimir
650,00
10851 Anđelković Zoran
90041 Latković Milan
650,00
1.500,00
1.500,00
1.065,00
1.065,00
90095 Stanković Miroljub
650,00
650,00
90107 Ćorilić Milena
650,00
650,00
Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije
630,00
630,00
10667 Đuković ( Mijatov) Dragana
630,00
630,00
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
85.870,00
5.962,02
10031 Poskurica Mileta
10045 Budimirović Jelena
10052 Tošković Vučeta
10081 Miladinović Ljiljana
3.152,00
3.152,00
2.103,00
2.103,00
10665 Đurović Aleksandra
2.103,00
1.155,00
1.155,00
855,00
855,00
3.320,00
650,00
3.320,00
650,00
34.620,00
34.620,00
650,00
650,00
1.055,00
1.055,00
10666 Ilić - Stošić Biljana
10674 Tomić Dragan
184.129,02
180,00
10653 Atlagić Marko
10659 Vujović Irena
76.310,00
180,00
10187 Arsić Veroljub
10218 Babić Zoran
12.835,00
1.049,00
1.049,00
1.049,00
1.120,00
10690 Linta Miodrag
1.120,00
1.500,00
1.500,00
10696 Mijatović Jelena
26.330,00
10706 Stojanović Momir
16.920,00
16.920,00
10709 Spirovski Mile
9.195,00
9.195,00
10717 Gojković Maja
75,00
75,00
10750 Muković Mujo
650,00
650,00
10759 Girić Ninoslav
2.855,00
2.855,00
10779 Blažić Branislav
1.070,00
1.070,00
1.450,00
27.780,00
10801 Todorović S. Dragan
850,00
850,00
10805 Berić Nebojša
650,00
650,00
10807 Obradović Marija
1.490,00
3.462,02
4.952,02
10811 Pralica Zoran
650,00
1.000,00
1.650,00
10828 Tomić Aleksandra
650,00
650,00
10844 Kostić Radmilo
420,00
420,00
10847 Rakonjac Vesna
31.500,00
10855 Jakovljević Bojan
2.730,00
10905 Perić Slobodan
4.620,00
90002 Anastasov Adriana
31.500,00
2.730,00
4.620,00
1.100,00
1.100,00
90009 Beronja Ljiljana
650,00
650,00
90021 Vlahović Sonja
650,00
650,00
90025 Gvozdenović dr Slobodan
650,00
650,00
90032 Đurišić Živan
650,00
650,00
90042 Isailović Obrad
650,00
650,00
90045 Lukić Mladen
650,00
650,00
90046 Lutovac Violeta
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
990,00
990,00
104
90051 Jović Radoslav
650,00
650,00
90052 Jovičić Aleksandar
650,00
650,00
90068 Milošević Nevenka
3.330,00
90074 Nikolić Miljana
12.835,00
3.330,00
12.835,00
90076 Nikolić Nenad
650,00
650,00
90077 Tošanić Miloš
650,00
650,00
90078 Nikolić - Tanasijević Nadica
650,00
650,00
90082 Orlić Vladimir
650,00
650,00
90084 Pajović Aleksandar
650,00
650,00
90088 Petković Vladimir
650,00
650,00
90090 Petrović Nebojša
650,00
650,00
90092 Radičević Dalibor
650,00
650,00
90112 Šušnjar Katarina
650,00
650,00
Poslanička grupa Demokratska stranka
1.300,00
6.764,18
1.574,00
88,44
1.662,44
4.745,00
14.471,62
10153 Konstantinović Nenad
1.148,69
1.148,69
10159 Marjanović Vesna
1.156,49
1.156,49
10160 Milovanović Radoslav
4.745,00
10209 Čomić Gordana
2.235,08
10730 Vlahović Teodora
10737 Panić Ljuban
10846 Senić Aleksandar
1.574,00
88,44
1.662,44
4.745,00
3.897,52
575,10
575,10
1.148,82
1.148,82
500,00
500,00
90034 Živković Zoran
650,00
650,00
90083 Pavićević Vladimir
650,00
650,00
Poslanička grupa Socijaldemokratska partija
Srbije
10200 Omerović Meho
31.320,00
927,23
32.247,23
6.290,00
6.290,00
165,00
165,00
10689 Kosanović Mirna
5.550,00
5.550,00
10695 Marinković prof. dr Vladimir
2.310,00
10661 Gogić Branko
10697 Mijatović Milorad
927,23
3.237,23
650,00
650,00
12.940,00
12.940,00
90007 Bačevac Muamer
650,00
650,00
90010 Besarović Vesna
650,00
650,00
90016 Bošnjak Branka
815,00
815,00
90033 Đurović Branko
650,00
650,00
90072 Nestorović Ljiljana
650,00
650,00
Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
38.980,00
38.980,00
10065 Petrović Petar
32.180,00
32.180,00
10086 Marković Dragan-Palma
650,00
650,00
10731 Vujić Vojislav
995,00
995,00
10732 Kosanić Đorđe
650,00
650,00
1.180,00
1.180,00
980,00
980,00
2.345,00
2.345,00
10824 Milekić Vesna
10733 Stojanović Nevena
90015 Kružević Srđan
90047 Jevđić Marija
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
105
Poslanička grupa Srpski pokret obnove –
Demohrišćanska stranka Srbije
17.755,00
10018 Čikiriz Mirko
12.115,00
10245 Gojković Žika
165,00
10248 Jugović Aleksandar
650,00
10252 Čotrić Aleksandar
90005 Kosorić Ljiljana
27.824,00
552,79
28.376,79
46.131,79
12.115,00
3.159,00
223,12
3.382,12
3.547,12
650,00
4.175,00
24.665,00
329,67
24.994,67
29.169,67
650,00
Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara
650,00
500,00
10069 Fremond Arpad
10671 Pek Zoltan
125,11
125,11
625,11
125,11
125,11
125,11
500,00
500,00
Samostalni narodni poslanici
24.095,00
24.095,00
10229 Ostojić Zoran
23.345,00
23.345,00
10274 Tulimirović Nikola
495,00
495,00
10723 Elfić Emir
255,00
255,00
Poslanička grupa Boris Tadić - Nova
demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni
Srbije
16.237,00
1.920,00
18.157,00
10021 Veselinović dr Janko
8.227,00
1.920,00
10.147,00
90100 Stojadinović Ninoslav
8.010,00
SVEGA
290.820,00
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
21.487,67
38.656,00
766,34
39.422,34
3.450,00
29.072,00
8.010,00
147.915,00
532.167,01
106
REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za administrativno - budžetska i
mandatno - imunitetska pitanja
21 broj: 400-4404/14
05.12.2014. godine
Beograd
PREDLOG
SKUPŠTINSKOG BUDŽETA
ZA 2015. GODINU
Beograd, 2014. godine
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
107
SKUPŠTINSKI BUDŽET ZA 2015. GODINU
Član 1.
Ovim predlogom skupštinskog budžeta za 2015. godinu utvrđuje se obim
potrebnih sredstava za finansiranje nadležnosti Narodne skupštine za 2015.
godinu, u skladu sa budžetskim klasifikacijama utvrđenim Zakonom o budžetskom
sistemu.
Član 2.
Rashodi i izdaci Narodne skupštine za 2015. godinu utvrđuju se u ukupnom
iznosu od 1.781.786.000 dinara. Utvrđeni iznos rashoda finansiraće se iz budžeta
Republike Srbije.
Član 3.
Utvrđeni iznos ukupnih rashoda sastoji se od:
FUNKCIJA 110 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Program: Politički sistem - zakonodavna vlast
Svrha programa: Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac
ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji, koja u okviru svojih
nadležnosti vrši: predstavničku, zakonodavnu, izbornu i kontrolnu funkciju.
Pravni osnov za sprovođenje programa: Članom 4. Ustava Republike Srbije
utvrđeno je načelo podele vlasti na tri grane: zakonodavnu, izvršnu i sudsku.
Čl. 98 - 110. Ustava utvrđen je položaj, nadležnost, sastav Narodne skupštine,
izbor narodnih poslanika i konstituisanje Narodne skupštine, položaj narodnih
poslanika, imunitet narodnog poslanika, predsednik i potpredsednici Narodne
skupštine, način odlučivanja u Narodnoj skupštini, zasedanja Narodne skupštine,
pravo predlaganja zakona, referendum i raspuštanje Narodne skupštine.
Zakonom o Narodnoj skupštini utvrđen je položaj, nadležnost, organizacija i način
rada i odlučivanja Narodne skupštine, položaj, prava i dužnosti narodnih poslanika,
amblemi, simboli i obeležja Narodne skupštine, odnos Narodne skupštine prema
drugim državnim organima, međunarodna saradnja, upravljanje imovinom koju
koristi Narodna skupština, finansiranje Narodne skupštine, položaj Službe
Narodne skupštine, kao i druga pitanja od značaja za rad Narodne skupštine.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
108
Poslovnikom Narodne skupštine uređuju se organizacija i rad Narodne skupštine i
način ostvarivanja prava i dužnosti narodnih poslanika, u skladu sa Zakonom o
Narodnoj skupštini.
Odgovorno lice programa: generalni sekretar Narodne skupštine (član 64.
Zakona o Narodnoj skupšini, čl. 35. i 293. Poslovnika Narodne skupštine i tačka 6.
Odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine).
Opis programa: Narodna skupština kao nosilac ustavotvorne i zakonodavne
vlasti: donosi i menja Ustav; odlučuje o promeni granice Republike Srbije;
raspisuje republički referendum; potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom
predviđena obaveza njihovog potvrđivanja; odlučuje o ratu i miru i proglašava
ratno i vanredno stanje; nadzire rad službi bezbednosti; donosi zakone i druge
opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije; daje prethodnu saglasnost na statut
autonomne pokrajine; usvaja strategiju odbrane; usvaja plan razvoja i prostorni
plan; usvaja budžet i završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade; daje
amnestiju za krivična dela; bira sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom
razrešenju i prestanku mandata; bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda,
predsednike sudova, Republičkog javnog tužioca i javne tužioce i odlučuje o
prestanku njihove funkcije; bira sudije i zamenike javnih tužilaca, u skladu sa
Ustavom i zakonom; bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i Savet
guvernera; bira i razrešava Zaštitnika građana; bira i razrešava i druge funkcionere
određene zakonom; vrši nadzor nad radom: Vlade i odlučuje o prestanku mandata
Vlade i ministara; službi bezbednosti; guvernera Narodne banke Srbije; Zaštitnika
građana; drugih organa i tela u skladu sa zakonom; razmatra predstavke i
predloge građana; održava sastanke sa građanima u Narodnoj skupštini i u
kancelarijama Narodne skupštine van sedišta Narodne skupštine (narodni
poslanici).
Narodna skupština u okvirima svojih nadležnosti ostvaruje međunarodnu saradnju
u cilju očuvanja i razvoja mira, dobrosusedskih odnosa i ravnopravne saradnje sa
svim narodima i državama sveta (upućivanje stalnih delegacija u parlamentarne
skupštine međunarodnih organizacija; razmena delegacija sa međunarodnim
organizacijama; učešće narodnih poslanika na konferencijama i savetovanjima;
interparlamentarni dijalog i drugi oblici saradnje sa Evropskim parlamentom;
pokretanje i učešće na zajedničkim projektima sa predstavničkim telima drugih
država, parlamentarnim skupštinama i međunarodnim organizacijama; upućivanje
delegacije Narodne skupštine, predsednika Narodne skupštine ili pojedinih
narodnih poslanika u posete predstavničkim telima drugih država i prijem
delegacija predstavničkih tela drugih država; razmena informacija, drugih
materijala i publikacija; obrazovanje poslaničkih grupa prijateljstva).
Cilj programa: Vršenje nadležnosti Narodne skupštine u skladu sa Ustavom,
zakonima i Poslovnikom Narodne skupštine i načelom vladavine prava koje se
ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima, ustavnim jemstvima ljudskih i
manjinskih prava, podelom vlasti, nezavisnom sudskom vlašću i povinovanjem
vlasti Ustavu i zakonu.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
109
Indikator: Unapređenje zakonodavstva, javnih politika i procedura za njihovo
sprovođenje, obezbeđenje političke stabilnosti, pravne sigurnosti i stvaranje
ambijenta za ekonomski prosperitet Republike Srbije i njenih građana.
Programska aktivnost: Vršenje funkcije narodnog poslanika
Svrha programske aktivnosti: Narodnu skupštinu čini 250 narodnih poslanika
koji se biraju na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po pravilu
na svake četiri godine. Narodni poslanici predstavljaju građane koji su nosioci
suvereniteta. Narodni poslanik stiče prava i dužnosti utvrđene Ustavom i zakonom
danom potvrđivanja mandata.
Pravni osnov za sprovođenje programske aktivnosti:
Pravni osnov sadržan je u čl. 102, 103, 107. i 108. Ustava (mandat narodnog
poslanika počinje da teče danom potvrđivanja mandata u Narodnoj skupštini i traje
četiri godine, narodni poslanik slobodno raspolaže svojim mandatom, uživa
imunitet, i ima pravo predlaganja zakona, drugih propisa i opštih akata).
Čl. 36 - 46. Zakona o Narodnoj skupštini uređuju se položaj, prava i dužnosti
narodnih poslanika koje stiče danom potvrđivanja mandata.
Čl. 283 – 288. Poslovnika Narodne skupštine uređuju se prava i dužnosti narodnih
poslanika i način njihovog ostvarivanja.
Odgovorno lice za sprovođenje programske aktivnosti: generalni sekretar
Narodne skupštine
Opis programske aktivnosti: Narodni poslanik: predlaže zakone i druge akte;
predlaže autentično tumačenje zakona; podnosi amandmane na predloge zakona i
drugih akata; učestvuje u raspravi i odlučivanju o predlogu zakona i drugih akata
na sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela; učestvuje u podnošenju
predloga za raspisivanje referenduma o pitanjima koja se uređuju zakonom;
podnosi predlog za obrazovanje komisije ili anketnog odbora; podnosi predlog za
sprovođenje javnog slušanja o pitanjima od javnog interesa; predlaže izmene i
dopune predloženog dnevnog reda; postavlja poslanička pitanja; učestvuje u
podnošenju interpelacije i predloga za glasanje o nepoverenju Vladi ili članu Vlade;
održava konferencije za novinare u prostorijama Narodne skupštine; preduzima i
druge radnje u vršenju poslaničke funkcije, u skladu sa Poslovnikom Narodne
skupštine.
Narodni poslanik je dužan da: učestvuje u radu Narodne skupštine i njenih odbora;
postupa u skladu sa odlukama nadležnog odbora Narodne skupštine, kojima se
uređuju prava i dužnosti narodnih poslanika; čuva podatke koji predstavljaju tajnu i
posle prestanka poslaničke funkcije; svojim ukupnim ponašanjem čuva ugled,
poštuje dostojanstvo i red na sednici Narodne skupštine, odbora i poslaničkih
grupa; obraća se drugim narodnim poslanicima sa uvažavanjem, bez uvredljivih
izraza i iznošenja činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica;
odnosi se odgovorno i racionalno prema sredstvima budžeta Republike Srbije koja
su namenjena za rad Narodne skupštine; podnosi izveštaj nadležnom državnom
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
110
organu o svojoj imovini i prihodima, u skladu sa zakonom i izvršava druge obaveze
u skladu sa zakonom i Poslovnikom Narodne skupštine.
Narodni poslanik ima pravo da bude blagovremeno i potpuno obavešten o svim
pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, kao i pravo da traži obaveštenja koja
su mu potrebna za obavljanje poslaničke funkcije od predsednika Narodne
skupštine, predsednika odbora i drugih radnih tela Narodne skupštine,
predsednika Vlade, člana Vlade i funkcionera u drugim republičkim organima i
organizacijama.
Narodni poslanik ima pravo na: platu; naknadu troškova za vršenje poslaničke
funkcije (poslanički dodatak); troškove korišćenja privatnog automobila; troškove
hotelskog smeštaja za vreme održavanja sednica Narodne skupštine i njenih
radnih tela (poslanička naknada); troškove službenog putovanja u zemlji i
inostranstvu; naknadu za zakup stana u Beogradu; naknadu troškova za odvojeni
život; otpremninu; besplatan prevoz u železničkom, drumskom, javnom gradskom i
rečnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije; razliku između poslaničke plate i
zarade koju ostvaruje u radnom odnosu; mesečnu naknadu u visini 80 posto od
poslaničke plate zbog obavljanja samostalne delatnosti; naknadu plate po
prestanku poslaničke funkcije u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije,
a najduže tri meseca, pravo na naknadu plate ako mu je prestala funkcija
narodnog poslanika u vreme trudnoće i porođaja, u visini plate koju je imao na dan
prestanka funkcije, a najduže godinu dana i dr.
Cilj programske aktivnosti: Sprovođenje zakonodavne, kontrolne, izborne i
predstavničke funkcije Narodne skupštine
Indikator programske aktivnosti:
-
-
-
Narodna skupština je nadležna da poziva članove Vlade na sednicu
Narodne skupštine na kojoj se postavljaju poslanička pitanja ili pitanja u
vezi sa aktuelnom temom : Da / Ne
Broj pismenih pitanja za članove Vlade: a) koja su upućena, b) na koja je
odgovoreno, godišnje a) Broj: ______
Narodna skupština je nadležna da dobije sve relevantne dokumente od
izvršne vlasti: Da / Ne
Procenat sednica odbora na godišnjem nivou na kojima se razmatra nadzor
nad radom Vlade, odnosno ministarstava: _____%
Procenat razmatranih predloga zakona na sednicama Narodne skupštine
koji sadrže: a) rodnu analizu, b) fiskalnu analizu i c) analizu sa aspekta
ljudskih prava a) _____%
Broj sati: a) sednica Narodne skupštine, b) sednica odbora na kojima se
razmatraju predlozi zakona a) Broj: ______
FUNKCIJA 110 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Ekonomska
klasifikacija
Namena sredstava
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
Sredstva iz
budžeta
111
411
4111
412
4121
4122
4123
413
4131
414
4141
415
4151
417
4171
421
4211
4214
422
4221
4222
423
4234
4237
4239
482
4824
483
4831
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za nezaposlenost
NAKNADE U NATURI
Naknade u naturi
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA
Naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE
Naknade troškova za zaposlene
275.000.000
275.000.000
49.226.000
33.000.000
14.163.000
2.063.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
POSLANIČKI DODATAK
Poslanički dodatak
STALNI TROŠKOVI
Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga
130.000.000
130.000.000
100.000
50.000
Usluge komunikacija
TROŠKOVI PUTOVANJA
Troškovi službenih putovanja u zemlji
50.000
150.000.000
125.000.000
Troškovi službenih putovanja u inostranstvo
USLUGE PO UGOVORU
Usluge informisanja
Reprezentacija
Ostale usluge
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD
JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM
25.000.000
100.000
20.000
50.000
30.000
Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
1.000
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDA
1.000
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela
1.000
UKUPNO FUNKCIJA 110:
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
1.000
611.428.000
112
FUNKCIJA 130 - Opšte usluge
Program: Funkcionisanje Službe Narodne skupštine
Svrha programa: Obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova za
potrebe Narodne skupštine i njenih radnih tela, narodnih poslanika, predsednika i
potpredsednika Narodne skupštine, poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, Republičke
izborne komisije, kao i drugih poslova u skladu sa zakonom, Poslovnikom Narodne
skupštine i drugim aktima Narodne skupštine i njenih radnih tela.
Pravni osnov za sprovođenje programa: Pravni osnov je sadržan u čl. 68 – 70.
Zakona o Narodnoj skupštini kojima je utvrđeno da stručne i druge poslove za potrebe
Narodne skupštine obavlja Služba Narodne skupštine kojom rukovodi generalni
sekretar, da se organizacija i rad Službe uređuje odlukom Narodne skupštine, kao i da
se na prava i obaveze državnih službenika i nameštenika u Službi primenjuju zakoni i
drugi propisi koji se odnose na državne službenike i nameštenike u državnim organima,
opšti propisi o radu i poseban kolektivan ugovor za državne organe.
Odlukom o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine uređuju se organizacija i rad
Službe, utvrđuju organizacione jedinice u okviru kojih se grupišu istovrsni ili srodni i
međusobno povezani poslovi, određuju i razvrstavaju položaji i radna mesta zaposlenih
u Službi i uređuju druga pitanja od značaja za rad Službe.
Članom 293. Poslovnika utvrđuju se poslovi koje Služba obavlja za potrebe Narodne
skupštine i njenih radnih tela, narodnih poslanika, predsednika i potpredsednika
Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.
Odgovorno lice za sprovođenje programa: generalni sekretar Narodne skupštine
Opis programa: Služba Narodne skupštine obavlja stručne i druge poslove za potrebe
Narodne skupštine i njenih radnih tela, narodnih poslanika, predsednika i
potpredsednika Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, i to:
priprema i organizuje sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela i izrađuje izveštaje,
zapisnike i stenografske beleške sa tih sednica; izrađuje tekstove usvojenih zakona i
drugih opštih akata, radi objavljivanja; priprema i čuva izvornike zakona i drugih opštih
akata koje donosi Narodna skupština; priprema projekcije potrebnih sredstava za rad
Narodne skupštine i njenih radnih tela; obavlja stručne i druge poslove u vezi s
ostvarivanjem međunarodne parlamentarne saradnje; priprema predloge akata i drugih
materijala na zahtev narodnih poslanika i radnih tela Narodne skupštine; daje usmena i
pisana stručna mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, na zahtev
narodnih poslanika, radnih tela Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj
skupštini; obrađuje i prosleđuje predstavke i predloge nadležnom organu i obaveštava
njihove podnosioce o tome; prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje i razmenu
informativno-dokumentacione materijale potrebne za rad narodnih poslanika, radnih tela
Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini; organizuje saradnju s
predstavnicima sredstava javnog informisanja i obezbeđuje uslove za njihov rad; obavlja
poslove u vezi s ostvarivanjem statusnih i materijalnih prava narodnih poslanika; uređuje
i izdaje odgovarajuće publikacije informativnog karaktera; obavlja poslove
kancelarijskog poslovanja, računovodstvenih, materijalno-finansijskih i administrativno-
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
113
tehničkih poslova.
Cilj programa: Obezbeđivanje uslova za stručno, kvalitetno, efikasno i ekonomično
obavljanje poslova za potrebe Narodne skupštine i njenih radnih tela, narodnih
poslanika, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, poslaničkih grupa u
Narodnoj skupštini i Republičke izborne komisije, stvaranje organizacionih, kadrovskih i
drugih uslova za obavljanje poslova radi ostvarivanja nadležnosti Narodne skupštine.
Indikator programa:
- Mera u kojoj zaposleni pružaju stručnu podršku narodnim poslanicima za potrebe
istraživanja: Značajna / osrednja / niska
- Narodna skupština aktivno objavljuje informacije o svom radu: Značajna / osrednja /
niska
Programska aktivnost: pružanje stručne podrške narodnim poslanicima u obavljanju
poslaničke funkcije
Svrha programske aktivnosti: Stručno, kvalitetno, efikasno, ekonomično, nepristrasno
i politički neutralno obavljanje poslova za potrebe narodnih poslanika
Pravni osnov za sprovođenje programske aktivnosti:
Pravni osnov je sadržan u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih
mesta u Službi Narodne skupštine 03 broj 02-3937/11 od 21. novembra 2011. godine sa
izmenama i dopunama od 18. decembra 2012. godine i 29. aprila 2013. godine, kojim
se utvrđuju: naziv i delokrug unutrašnjih jedinica, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca
unutrašnjih jedinica, način saradnje Službe Narodne skupštine sa drugim organima i
organizacijama, radna mesta državnih službenika na položaju, izvršilačka radna mesta
po svakom zvanju (za državne službenike) i svakoj vrsti radnih mesta (za nameštenike),
nazivi radnih mesta, opisi poslova radnih mesta i zvanja (za državne službenike),
odnosno vrste (za nameštenike) u koja su radna mesta razvrstana, uslovi za rad
zaposlenog na radnom mestu, kao i broj državnih službenika na položaju, državnih
službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenika za svako radno mesto.
Odgovorno lice programa programske aktivnosti: generalni sekretar Narodne
skupštine
Opis programske aktivnosti: U Službi Narodne skupštine obavljaju se raznovrsni
poslovi koji obuhvataju: analizu zakona, predloga zakona i drugih akata iz delokruga
rada odbora; pripremu i organizovanje sednica radnih tela, izradu izveštaja i pripremu
akata i informacija o pitanjima koja se razmatraju na sednicama radnih tela; davanju
stručnih mišljenja u vezi s pitanjima koja razmatraju radna tela; pripremi amandmana na
predloge zakona, drugih propisa i opštih akata za potrebe odbora; praćenje izvršavanja
zaključaka radnih tela, izradu akata od značaja za sprovođenje kontrolne, odnosno
izborne funkcije Narodne skupštine; organizovanje javnog slušanja; pripremu analiza i
informacija o inicijativama, peticijama, predstavkama i predlozima građana, udruženja i
organizacija; stručnu i administrativnu podršku narodnim poslanicima (priprema i
stručna obrada amandmana koji se podnose na predloge zakona i drugih akata,
pružanje stručne pomoći narodnim poslanicima u vezi sa primenom važećih propisa i
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
114
primenom Poslovnika i drugih akata Narodne skupštine); stručnu pripremu i
organizovanje sastanaka narodnih poslanika sa građanima, predstavnicima državnih
organa, organizacija i tela; analizu predloga zakona i drugog opšteg akta sa aspekta
usklađenosti propisa sa propisima EU; izradu tabele o usklađenosti predloga zakona i
drugog opšteg akta koje podnose narodni poslanici, sa propisima EU; pripremu
uporednih pregleda propisa EU i informacije o potrebi usaglašavanja važećih propisa sa
propisima EU; ostvarivanje saradnje sa: Delegacijom EU u Beogradu, diplomatskim
misijama zemalja članica EU i misijama drugih međunarodnih organizacija i
organizacijama civilnog društva.
Obavljanje navedenih poslova zahteva stalno stručno usavršavanje zaposlenih u Službi
Narodne skupštine kroz radionice, seminare i druge načine u cilju razmene iskustava sa
državnim službenicima zemalja članica EU kako bi se usaglasilo poslovanje u skladu sa
zahtevima EU.
Cilj programske aktivnosti: Obezbeđivanje kontinuiranog razvoja Službe, otvorenost
za uvođenje savremenih tehnologija, jačanje odgovornosti zaposlenih u Službi u cilju
blagovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova i stvaranje osnova za stalno stručno
usavršavanje i napredovanje zaposlenih u Službi, saglasno potrebama i mogućnostima
Narodne skupštine.
Indikator programske aktivnosti:
- Postojanje programa stručnog usavršavanja za zaposlene u Službi: Da / Ne
- Broj obuka i seminara za zaposlene u Službi: Broj
- Informacije o radu Narodne skupštine postavljaju se na internet stranici: Da / Ne
FUNKCIJA 130 - Opšte usluge
Ekonomska
klasifikacija
411
Sredstva iz
budžeta
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)
411.752.000
4111
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
411.752.000
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA
73.706.000
4121
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
49.411.000
4122
Doprinos za zdravstveno osiguranje
21.206.000
4123
Doprinos za nezaposlenost
412
413
4131
414
3.089.000
NAKNADE U NATURI
1.000
Naknade u naturi
1.000
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA
3.500.000
4141
Naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova
2.500.000
4144
Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže
porodice i druge pomoći zaposlenom
1.000.000
415
4151
416
4161
421
Namena sredstava
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE
18.000.000
Naknade troškova za zaposlene
18.000.000
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI
5.000.000
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
5.000.000
STALNI TROŠKOVI
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
179.300.000
115
4211
Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga
4212
Energetske usluge
53.000.000
4213
Komunalne usluge
25.000.000
4214
Usluge komunikacija
94.400.000
4215
Troškovi osiguranja
4.000.000
4216
Zakup imovine i opreme
1.000.000
4219
Ostali troškovi
1.000.000
422
TROŠKOVI PUTOVANJA
4221
Troškovi službenih putovanja u zemlji
4222
Troškovi službenih putovanja u inostranstvo
423
USLUGE PO UGOVORU
900.000
16.200.000
4.400.000
11.800.000
127.600.000
4231
Administrativne usluge
19.950.000
4232
Kompjuterske usluge
26.600.000
4233
Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
15.850.000
4234
Usluge informisanja
23.600.000
4235
Stručne usluge
26.500.000
4237
Reprezentacija
5.900.000
4239
Ostale opšte usluge
9.200.000
424
SPECIJALIZOVANE USLUGE
4243
Medicinske usluge
500.000
500.000
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE
77.000.000
4251
Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata
48.000.000
4252
Tekuće popravke i održavanje opreme
29.000.000
MATERIJAL
69.750.000
4261
Administrativni materijal
47.750.000
4263
Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih
4267
Medicinski materijal
4268
Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo
7.000.000
4269
Materijali za posebne namene
5.900.000
425
426
462
4621
4824
483
4831
20.000.000
Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama
20.000.000
5113
5114
1.000
Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
1.000
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDA
1.000
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela
1.000
ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
511
100.000
DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD
JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM
482
9.000.000
Kapitalno održavanje zgrada i objekata
100.000.000
95.000.000
Projektno planiranje
5.000.000
MAŠINE I OPREMA
37.000.000
5122
Administrativna oprema
37.000.000
5151
Nematerijalna imovina
512
515
NEMATERIJALNA IMOVINA
UKUPNO FUNKCIJA 130:
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
5.000.000
5.000.000
1,144,311,000
116
FUNKCIJA 130 - Opšte usluge – Republička izborna komisija
Programska aktivnost: Obezbeđivanje uslova za rad Republičke izborne komisije
Svrha programske aktivnosti: Obezbeđivanje finansijskih sredstava za
finansiranje redovnog rada Republičke izborne komisije u 2015. godini i, obavljanje
stručnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova za potrebe Republičke izborne
komisije od strane Službe Narodne skupštine
Pravni osnov programske aktivnosti: Na osnovu člana 35. Zakona o izboru
narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 35/00, 57/03–odluka US, 72/03-dr.
zakon, 18/04, 85/05-dr. zakon, 101/05-dr. zakon, 104/09-dr. zakon, 28/11-odluka
US i 36/11), uslove za rad Republičke izborne komisije obezbeđuje Narodna
skupština.
U skladu sa tačkom 2. Odluke o organizaciji i radu Službe Narodne
skupštine, Služba Narodne skupštine obavlja stručne, administrativno-tehničke i
druge poslove za potrebe Republičke izborne komisije.
Opis programske aktivnosti: Republička izborna komisija je organ za
sprovođenje izbora obrazovan Zakonom o izboru narodnih poslanika.
Na osnovu člana 6. Zakona o izboru narodnih poslanika (u daljem tekstu:
Zakon), Republička izborna komisija je organ za sprovođenje izbora za narodne
poslanike Narodne skupštine.
U skladu sa članom 92. Zakona, Republička izborna komisija vrši popunu
upražnjenog poslaničkog mesta, u slučaju prestanka mandata narodnog poslanika
pre isteka vremena na koje je izabran.
Na osnovu člana 7. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni
glasnik RS“, br. 111/07 i 104/09), Republička izborna komisija je organ koji
sprovodi izbore za predsednika Republike.
Na osnovu člana 60. stav 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih
manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 20/14 – odluka US i 55/14), Republička
izborna komisija je organ nadležan za sprovođenje neposrednih izbora za članove
nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
U skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih
manjina, Republička izborna komisija vrši popunu upražnjenog mesta člana
nacionalnog saveta nacionalne manjine, u slučaju prestanka mandata člana
nacionalnog saveta pre isteka vremena na koje je izabran.
U 2015. godini nije planirano održavanje izbora za narodne poslanike
Narodne skupštine (poslednji izbori su održani marta 2014. godine, tako da
bi naredni trebalo da se održe 2018. godine), niti je planirano održavanje
izbora za predsednika Republike (poslednji izbori su održani maja 2012.
godine, tako da bi naredni trebalo da se održe 2017. godine), kao ni
neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina
(poslednji neposredni izbori su održani oktobra 2014. godine, tako da će se
naredni neposredni izbori održati 2018. godine). Imajući navedeno u vidu, u
2015. godini, Narodna skupština treba da obezbedi uslove za redovan rad
Republičke izborne komisije, koji podrazumeva eventualnu popunu upražnjenih
mesta narodnih poslanika, odnosno članova nacionalnih saveta nacionalnih
manjina, u slučaju da nekom narodnom poslaniku, odnosno članu nacionalnog
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
117
saveta prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran. Imajući u vidu da
Republička izborna komisija radi u sednicama, aktivnosti Službe Narodne
skupštine su usmerene na pripremu i organizaciju sednica Republičke izborne
komisije, uključujući i izradu akata proisteklih iz odluka donetih na tim sednicama.
Osim toga, Služba Narodne skupštine obavlja i druge stručne i administrativne
poslove za potrebe Republičke izborne komisije u cilju izvršavanja zakonskih
obaveza kao npr. postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog
značaja.
Finansijska sredstva planirana za ovu programsku aktivnost planiraju se i
za pokrivanje troškova Republičke izborne komisije u skladu sa Odlukom
Republičke izborne komisije o naknadama i drugim troškovima vezanim za rad
Republičke izborne komisije 02 Broj 120-163/09 od 15. jula 2009. godine.
Cilj programske aktivnosti: Stručno, blagovremeno i potpuno izvršavanje
poslova neophodnih za nesmetan rad Republičke izborne komisije
Indikator programske aktivnosti:
Procenat sednica Republičke izborne komisije na godišnjem nivou na
kojima se vrši popuna upražnjenih mesta u Narodnoj skupštini: _____%
Procenat sednica Republičke izborne komisije na godišnjem nivou na
kojima se vrši popuna upražnjenih mesta u nacionalnim savetima nacionalnih
manjina: _____%
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
118
FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE
ZA 2015. GODINU
Ekonomska
klasifikacija
Namena sredstava
Plan za 2015.
godinu
1
2
3
416
4161
421
4214
422
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI
22.645.000
Nagrade zaposelnima i ostali posebni rashodi
22.645.000
STALNI TROŠKOVI
600.000
Usluge komunikacija
600.000
TROŠKOVI PUTOVANJA
1.600.000
4221
Troškovi službenih putovanja u zemlji
1.300.000
4222
Troškovi službenih putovanja u inostranstvo
300.000
USLUGE PO UGOVORU
800.000
423
4231
Administrativne usluge
4233
Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
150.000
4234
Usluge informisanja
100.000
4235
Stručne usluge
200.000
4237
Reprezentacija
100.000
4239
Ostale opšte usluge
200.000
MATERIJAL
100.000
Administrativni materijal
100.000
DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
300.000
4621
Tekuće dotacije međunarodnim organizacijam
300.000
4824
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD
JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM
Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
426
4261
462
482
50.000
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDA
483
4831
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela
UKUPNO
1.000
1.000
1.000
1.000
26.047.000
Odgovorno lice: generalni sekretar Narodne skupštine i predsednik i sekretar
Republičke izborne komisije, kao nalogodavci za raspolaganje sredstvima
opredeljenim za rad Republičke izborne komisije.
Član 4.
Sredstva utvrđena ovim predlogom skupštinskog budžeta iskazuju se u
Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu u okviru posebnog razdela.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
119
O B R A Z L O Ž E NJ E
I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE SKUPŠTINSKOG BUDŽETA
Pravni osnov za donošenje skupštinskog budžeta sadržan je u članu 64.
Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS“, broj 9/10), kojim je uređeno
da Narodna skupština samostalno utvrđuje i raspolaže sredstvima za njen rad (u
daljem tekstu: skupštinski budžet).
Postupak za utvrđivanje skupštinskog budžeta utvrđen je članom 65.
Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 179. do 181. Poslovnika Narodne skupštine
(„Službeni glasnik RS“, broj 20/12 – prečišćen tekst).
Članom 65. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini propisano je da generalni
sekretar Narodne skupštine priprema predlog skupštinskog budžeta u skladu sa
zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i Poslovnikom Narodne skupštine i
podnosi ga nadležnom odboru Narodne skupštine.
Članom 65. stav 1. alineja 12. Poslovnika Narodne skupštine propisano je
da Odbor za administrativno - budžetska i mandatno - imunitetska pitanja (u
daljem tesktu: Odbor) utvrđuje skupštinski budžet.
Članom 179. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno je da se predlog
skupštinskog budžeta podnosi s obrazloženjem koje sadrži pravni osnov za
njegovo donošenje i obrazloženje predloga potrebnih sredstava za rad Narodne
skupštine, i priprema na osnovu uputstva za pripremu budžeta, koje dostavlja
ministarstvo nadležno za poslove finansija.
Članom 65. stav 2. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 180. Poslovnika
Narodne skupštine predviđeno je da Odbor, nakon razmatranja predloga
skupštinskog budžeta, utvrđuje predlog skupštinskog budžeta, koji dostavlja
ministarstvu nadležnom za finansije (u daljem tekstu: Ministarstvo) na mišljenje.
Članom 65. st. 3. do 6. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 181.
Poslovnika Narodne skupštine predviđeno je da Odbor razmatra obrazloženo
mišljenje Ministarstva na sednici na kojoj prisustvuje ministar. Na toj sednici
usaglašavaju se stavovi ministra i članova Odbora o predlogu skupštinskog
budžeta. Skupštinski budžet je utvrđen kada se o njemu na sednici Odbora
postigne saglasnost. Ministarstvo, bez izmena, utvrđen skupštinski budžet
uključuje u nacrt budžeta Republike Srbije, a Vlada, bez izmena, u predlog zakona
o budžetu Republike Srbije.
Ako se na sednici Odbora ne postigne saglasnost, Ministarstvo predlog
skupštinskog budžeta koji je utvrdio Odbor, bez izmena, uključuje u nacrt budžeta
Republike Srbije, a Vlada, bez izmena, u predlog zakona o budžetu Republike
Srbije. U tom slučaju, Vlada u obrazloženju predloga zakona o budžetu Republike
Srbije navodi razloge zbog kojih Ministarstvo smatra da predlog skupštinskog
budžeta nije prihvatljiv.
II OBRAZLOŽENJE PREDLOGA POTREBNIH SREDSTAVA
ZA RAD NARODNE SKUPŠTINE
Nadležnost Narodne skupštine utvrđena je Ustavom Republike Srbije, a
funkcije Narodne skupštine Zakonom o Narodnoj skupštini. Kao nosilac
ustavotvorne i zakonodavne vlasti, Narodna skupština donosi i menja Ustav
Republike Srbije, odlučuje o promeni granice Republike Srbije, raspisuje republički
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
120
referendum, potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena
obaveza njihovog potvrđivanja, odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno
stanje, nadzire rad službi bezbednosti, donosi zakone i druge opšte akte iz
nadležnosti Republike Srbije, daje prethodnu saglasnost na statut autonomne
pokrajine, usvaja strategiju odbrane, usvaja plan razvoja i prostorni plan, usvaja
budžet i Završni račun Republike Srbije na predlog Vlade, daje amnestiju za
krivična dela. U ostvarivanju izborne funkcije Narodna skupština bira Vladu, bira
sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata, bira
predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog
tužioca i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije, bira sudije i
zamenike javnih tužilaca u skladu sa Ustavom i zakonom, bira i razrešava
guvernera Narodne banke Srbije i Savet guvernera, bira i razrešava Zaštitnika
građana, bira i razrešava i druge funkcionere određene zakonom. U ostvarivanju
kontrolne funkcije Narodna skupština vrši nadzor nad radom Vlade i odlučuje o
prestanku mandata Vlade i ministara, službi bezbednosti, guvernera Narodne
banke Srbije, Zaštitnika građana, drugih organa i tela u skladu sa zakonom.
Predlog skupštinskog budžeta za 2015. godinu pripremljen je na osnovu
zakona i odluka Administrativnog odbora, odnosno Odbora za administrativno budžetska i mandatno - imunitetska pitanja kojima su bliže uređena prava i
obaveze narodnih poslanika i zaposlenih u Službi Narodne skupštine i Uputstva za
izradu programskog budžeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcijama za
2016. i 2017. godinu broj 401-00-03538/2014-03 od 24. novembra 2014. godine,
koje je doneo ministar finansija, na osnovu člana 35. Zakona o budžetskom
sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-ispravka, 108/13).
Članom 112. Zakona o budžetskom sistemu propisano je uvođenje
programskog modela budžeta za sve korisnike budžetskih sredstava počev od
donošenja zakona o budžetu Republike Srbije i odluke o budžetima lokalne vlasti
za 2015. godinu. Uvođenje ovog modela budžeta deo je reforme upravljanja
javnim finansijama koja stavljaju naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju
potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i ekonomskog pružanja kvalitetnih
usluga javne uprave.
S tim u vezi, ukazujemo na osnovne razloge za utvrđivanje nivoa sredstava
za finansiranje Narodne skupštine:
Poslovnikom Narodne skupštine predviđeno je da Narodna skupština ima
20 odbora od čega 18 odbora po 17 članova, Odbor za kontrolu službi bezbednosti
9 članova i Odbor za prava deteta 20 članova, kao posebno radno telo koje čini
predsednik Narodne skupštine, potpredsednici Narodne skupštine, predstavnici
poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini i predsednik Odbora za rad, socijalna
pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Članovi odbora imaju
zamenike članova (član 28. Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 23. i 73. Poslovnika).
Zakonom o Narodnoj skupštini i Poslovnikom predviđeno je niz prava i
obaveza narodnih poslanika od značaja za rad Narodne skupštine i njenih radnih
tela, za čije sprovođenje se u skupštinskom budžetu svake godine obezbeđuju
potrebna finansijska sredstva:
(1) Narodni poslanik ima pravo da na sednici Narodne skupštine govori i
pisane dokumente u radu Narodne skupštine, predviđene Poslovnikom, podnosi
na svom jeziku (član 9. stav 2. Zakona o Narodnoj skupštini);
(2) Sednice odbora mogu se održavati i van sedišta Narodne skupštine
(član 42. stav 4. Poslovnika). Za realizaciju ove aktivnosti se svake godine
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
121
obezbeđuju sredstva u skladu sa Uredbom o troškovima i naknadama državnih
službenika i nameštenika.
(3) Odbori imaju mogućnost da održavaju i javna slušanja (član 27. stav 7.
Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 83. - 84. Poslovnika). Javno slušanje se održava
na određenu temu. Na poziv predsednika odbora, pored članova odbora i narodnih
poslanika, javnom slušanju mogu da prisustvuju i druga lica;
(4) Odbor može da obrazuje pododbor, a predsednik odbora posebnu radnu
grupu (član 27. stav 8. Zakona o Narodnoj skupštini i član 44. stav 6. Poslovnika),
u čijem radu mogu da učestvuju naučnici i stručnjaci iz određenih oblasti, u
zavisnosti od pitanja koje se razmatra. Članom 27. stav 14. Zakona o Narodnoj
skupštini i članom 43. Poslovnika, utvrđeno je da u radu radnih tela po pozivu
mogu učestvovati i naučnici i stručnjaci;
(5) Narodna skupština može da obrazuje privremena radna tela - anketne
odbore i komisije (član 27. st. 12. i 13. Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 68. - 69.
Poslovnika), s tim što se anketni odbor obrazuje iz reda narodnih poslanika, a
komisija iz reda narodnih poslanika, predstavnika organa i organizacija, naučnika i
stručnjaka;
(6) Predlagač zakona ima obavezu da Narodnoj skupštini, uz predlog
zakona, dostavi izjavu i tabelu o usklađenosti tog predloga zakona sa propisima
Evropske unije (član 151. Poslovnika). S tim u vezi, u izvršavanju zakonodavne
funkcije Narodne skupštine neophodno je narodnim poslanicima i članovima
odbora obezbediti stručnu podršku naučnika i stručnjaka. Stručna podrška je
neophodna i u praćenju realizacije strategije pridruživanja Evropskoj uniji i
predlaganju mera i inicijativa za njeno ubrzavanje u skladu sa Poslovnikom;
(7) Radi održavanja sastanaka narodnih poslanika sa građanima, postoji
mogućnost otvaranja kancelarija Narodne skupštine van sedišta Narodne
skupštine (član 15. stav 4. Zakona o Narodnoj skupštini). U dosadašnjem periodu
ova aktivnost se sprovodila uz finansijsku podršku međunarodnih organizacija
(USAID, NDI) što opet ne isključuje mogućnost Narodne skupštine da svake
godine planira određena sredstava za realizaciju ovog prava;
(8) Članovi odbora imaju značajne aktivnosti u zemlji i inostranstvu, kao što
su: učestvovanje na konferencijama, okruglim stolovima, seminarima i sastancima,
na teme koje su od značaja za obavljanje njihove funkcije; uzajamne posete
članova odbora Narodne skupštine odborima parlamenata EU; aktivnosti u
postupku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Obaveza Narodne skupštine je
da naknadi troškove koji nastaju u vezi sa službenim putovanjima u zemlji i
inostranstvu (troškovi putovanja, smeštaja, ishrane i prevođenja dokumenata u
pripremi narodnih poslanika za učešće na konferencijama, okruglim stolovima,
seminarima i sastancima), u skladu sa Odlukom Administrativnog odbora Narodne
skupštine o poslaničkoj naknadi broj 120-1105/09 - Prečišćen tekst od 27. marta
2009. godine sa izmenama od 23. aprila 2009. godine i Uredbom o naknadi
troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“',
broj 98/07 – Prečišćen tekst);
1) PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2013. GODINE
Odbori Narodne skupštine, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013.
godine, održali su ukupno 399 sednica, i to:

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
15
122



















Odbor za administrativno-budžetska i
mandatno-imunitetska pitanja
Odbor za dijasporu i Srbe u regionu
Odbor za evropske integracije
Odbor za zaštitu životne sredine
Odbor za zdravlje i porodicu
Odbor za kontrolu službi bezbednosti
Odbor za Kosovo i Metohiju
Odbor za kulturu i informisanje
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj
i informatičko društvo
Odbor za odbranu i unutrašnje poslove
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Odbor za prava deteta
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samouravu
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu,
turizam i energetiku
Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj,
infrastrukturu i telekomunikacije
Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu
uključenost i smanjenje siromaštva
Odbor za spoljne poslove
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo
Odbor za finansije, republički budžet
i kontrolu trošenja javnih sredstava
34
10
19
24
8
12
7
15
21
8
20
7
24
20
25
22
20
56
32
Sednice su uglavnom održavane u Beogradu, u prostorijama Narodne
skupštine dok je sedam sednica odbora održano van sedišta Narodne skupštine.
Pored sednica, odbori su u toku 2013. godine, u skladu sa članom 83. Poslovnika,
organizovali i održali 29 javnih slušanja. Ove aktivnosti odbori su realizovali uz
podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za
razvoj i saradnju (SDC) kroz projekat „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu
Narodne skupštine, koji se sprovodi u saradnji sa Narodnom skupštinom.
Komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija koja je konstituisana
Odlukom Narodne skupštine od 5. jula 2011. godine, u toku 2013. godine je
održala četiri sednice.
Globalna organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije u Srbiji
(Nacionalni ogranak GOPAC-a) je u toku 2013. godine održala pet sastanaka i tri
radionice van sedišta Narodne skupštine.
Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svog delokruga i pripreme predloga o tim
pitanjima, Odbori su obrazovali 15 radnih grupa (član 27. stav 8. Zakona o Narodnoj
skupštini i član 44. stav 6. Poslovnika) koje su održale ukupno 20 sastanaka.
Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva
je u 2013. godini obrazovao Pododbor za pitanja ratnih veterana i žrtava ratova od
1991. do 1999. godine, koji je održao jednu sednicu.
Radi utvrđivanja činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike
Srbije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 2000. do
2012. godine, Narodna skupština je 8. aprila 2013. godine obrazovala Anketni odbor
koji je održao devet sednica, od toga pet sednica u sedištu Narodne skupštine i četiri
sednice van sedišta Narodne skupštine, odnosno na teritoriji AP Kosovo i Metohija.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
123
Anketni odbor je na sednici održanoj 14. aprila 2014. godine usvojio Izveštaj o
utvrđivanju činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike Srbije na teritoriji
Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 2000. do 2012. godine, koji je
potom upućen Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Danom odlučivanja o
Izveštaju na sednici Narodne skupštine, prestaće rad Anketnog odbora.
Prvi konstitutivni sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i
pridurživanje Evropska unija – Republika Srbija, održan je 15. novembra 2013.
godine. Parlamentarni odbor predstavlja forum u okviru koga se poslanici Narodne
skupštine i Evropskog parlamenta sastaju i razmenjuju mišljenja na različite teme u
vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Republike Srbije EU.
2) PERIOD 16. APRIL – 20. NOVEMBAR 2014. GODINE
Zbog raspisivanja i održavanja vanrednih izbora koji su održani 16. marta
2014. godine, zakonodavna aktivnost Narodne skupštine i njenih radnih tela
odvijala se u manjem obimu u prvom kvartalu 2014. godine, zbog čega su
zaposleni u Sektoru imali manje aktivnosti iz nadležnosti Narodne skupštine i
njenih radnih tela i bili angažovani za potrebe Republičke izborne komisije.
Narodna skupština u Desetom sazivu konstituisana je 16. aprila 2014.
godine potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika.
Odbori aktuelnog saziva Narodne skupštine konstituisani su Odlukom
Narodne skupštine od 23. aprila 2014. godine, na predlog poslaničkih grupa,
srazmerno broju narodnih poslanika poslaničke grupe u odnosu na ukupan broj
narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.
Odbori Narodne skupštine, u periodu od 23. aprila do 20. novembra 2014.
godine, održali su ukupno 327 sednica, i to:

















Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova
Odbor za administrativno-budžetska i
mandatno-imunitetska pitanja
Odbor za dijasporu i Srbe u regionu
Odbor za evropske integracije
Odbor za zaštitu životne sredine
Odbor za zdravlje i porodicu
Odbor za kontrolu službi bezbednosti
Odbor za Kosovo i Metohiju
Odbor za kulturu i informisanje
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj
i informatičko društvo
Odbor za odbranu i unutrašnje poslove
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Odbor za prava deteta
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samouravu
Odbor za privredu, regionalni razvoj,
trgovinu, turizam i energetiku
Odbor za prostorno planiranje,
saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije
Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu
uključenost i smanjenje siromaštva
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
15
31
6
19
7
12
7
5
12
12
19
14
4
24
16
16
11
124



Odbor za spoljne poslove
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo
Odbor za finansije, republički budžet
i kontrolu trošenja javnih sredstava
20
54
23
Sednice su uglavnom održavane u Beogradu, u prostorijama Narodne
skupštine dok je jedna sednica odbora održana van sedišta Narodne skupštine.
Pored sednica, odbori su do 20. novembra 2014. godine organizovali i održali pet
javna slušanja. Ove aktivnosti odbori su realizovali uz podršku Programa Ujedinjenih
nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) kroz
projekat „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“, koji se
sprovodi u saradnji sa Narodnom skupštinom.
Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svog delokruga i pripreme predloga o tim
pitanjima, Odbori su do 20. novembra 2014. godine obrazovali 12 radnih grupa koje
održavaju periodične sastanke.
Komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija i Komisija za praćenje
sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta
bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010 2015), su do 20. novembra 2014. godine održale po jednu sednicu.
U okviru zakonodavne, kontrolne, izborne i predstavničke funkcije Narodne
skupštine, do kraja 2014. godine očekuje se intenzivna aktivnost stalnih radnih tela
(odbora) po pitanjima iz njihovog delokruga, a posebno: razmatranje predloga
zakona u načelu i pojedinostima i podnošenje izveštaja Narodnoj skupštini sa
predlozima da Narodna skupština prihvati određene predloge zakona i pojedine
amandmane podnete na predloge zakona, ili da ih odbije; razmatranje predloga
drugih akata (strategija, deklaracija, preporuka, odluka); utvrđivanje predloga
akata i odluka; donošenje odluka i pojedinačnih rešenja; davanje mišljenja;
utvrđivanje predloga autentičnog tumačenja; utvrđivanje lista kandidata;
razmatranje izveštaja nezavisnih državnih organa; razmatranje izveštaja, odnosno
informacija o radu drugih državnih organa, organizacija i tela i njihove planove i
programe rada; obrada i razmatranje predstavki, predloga i drugih pismena
upućenih odborima od strane pojedinaca, organizacija i udruženja građana;
razmatranje aktuelnih pitanja; organizovanje javnih slušanja i okruglih stolova na
teme iz delokruga odbora; učešće članova odbora i zaposlenih u Sektoru na
seminarima, okruglim stolovima, konferencijama i radionicama.
Imajući u vidu napred navedeno, skrećemo pažnju da se podaci koji su
navedeni u ovom delu Obrazloženja daju kao indikatori na osnovu kojih je izvršena
procena i predviđanje potrebnih finansijskih sredstava za rad Narodne skupštine,
njenih radnih tela i Službe Narodne skupštine u 2015. godini, u kojoj se može
očekivati znatno veća aktivnost radnih tela u ostvarivanju zakonodavne i kontrolne
funkcije Narodne skupštine.
Pored odbora predviđenih Poslovnikom Narodne skupštine, u Narodnoj
skupštini su konstituisane dve stalne Komisije: Komisija za kontrolu izvršenja
krivičnih sankcija, na osnovu Odluke Narodne skupštine od 5. jula 2011. godine i
Komisija za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu
Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u
Republici Srbiji (2010 - 2015), na osnovu Odluke Narodne skupštine od 29.
decembra 2011. godine. Pravni osnov za donošenje navedenih odluka na osnovu
kojih je Narodna u skupština u obavezi da obrazuje ove komisije je član 278.
Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“; br. 85/05, 72/09 i
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
125
31/11) i Nacionalni akcioni plan za primenu rezolucije 1325 Saveta bezbednosti
Ujedinjenih nacija („Službeni glasnik RS“, broj 102/10). Finansijsku podršku u radu
navedenim komisijama u toku 2014. godine pružala je Misija OEBS-a u Srbiji, što
se očekuje da će i nastaviti i u 2015. godini. Stručnu i administrativnu podršku u
radu ovih komisija pružaju zaposleni u Odboru za pravosuđe, državnu upravu i
lokalnu samoupravu i Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova;
U Narodnoj skupštini je 5. juna 2013. godine osnovana i Globalna
organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije u Srbiji (Nacionalni ogranak
GOPAC-a) sa ciljem borbe protiv korupcije i njene prevencije, kroz jačanje
integriteta u vršenju javnih funkcija. Ova mreža okuplja sadašnje i bivše poslanike
na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, sa ciljem razmene i pružanja
informacija, sredstava, instrumenata, kao i sa ciljem razvijanja svesti da parlament
predstavlja prvu liniju odgovornosti u borbi protiv korupcije, u cilju kreiranja i
primene zakonskih rešenja koji su u funkciji borbe protiv korupcije i unapređenja
nadzorne uloge parlamenta. Nacionalni ogranak GOPAC-a čine, narodni poslanici
iz prethodnog i aktuelnog saziva Narodne skupštine i otvoren je za pristup novim
članovima, u skladu sa Poveljom o osnivanju Globalne organizacije
parlamentaraca za borbu protiv korupcije u Srbiji, pa se očekuje povećan broj
narodnih poslanika koji će aktivno učestvovati u radu ove organizacije u
predstojećem periodu. Finansijsku podršku u radu pružaće do avgusta 2015.
godine UNDP kroz projekt „Jačanje nadzorne funkcije, javnosti rada i efikasnosti
rada Narodna skupštine“. Stručnu i administrativnu podršku u radu ovih komisija
pružaju zaposleni u Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i
mandatno-imunitetska pitanja donosi kodeks ponašanja narodnih poslanika (član
65. stav 1 alineja druga Poslovnika). S obzirom na to da je izrada teksta kodeksa u
završnoj fazi, kao i da se donošenje i primena kodeksa planira za 2015. godinu,
neophodno je predvideti sredstva za štampanje brošura, lifleta i drugih publikacija,
organizovanje seminara, radi upoznavanja narodnih poslanika i zaposlenih u
Službi Narodne skupštine (pre svega zaposlenih u poslaničkim grupama) sa
odredbama kodeksa. S tim u vezi, neophodno je planirati dodatna sredstva za rad
Etičkog saveta i Visokog etičkog saveta, s obzirom na to da je kodeksom
predviđeno da će stručne i druge poslove za potrebe tih saveta obavljati Služba
Narodne skupštine, što zahteva angažovanje najmanje dva državna službenika;
Na osnovu člana 65. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za
administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja ima obavezu da u
narednom periodu donese akt o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine,
kao i akt o akreditaciji i uslovima za rad predstavnika sredstava javnog
informisanja u Narodnoj skupštini kojima će, između ostalog, biti propisano i
izdavanje elektronskih (čipovanih) propusnica (stalne, privremene i dnevne) i
novinarskih akreditacija za ulazak lica u zgradu Narodne skupštine, što će
zahtevati dodatna sredstva za izradu tih propusnica i nabavku usluge izrade
softvera i aplikacije koja treba da omogući vođenje evidencije o prikuljenim
podacima, u skladu sa propisima kojima se uređeuje zaštita podataka o ličnosti;
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo će, kao kopredsedavajući sa
Odborom za pravna pitanja Bundestaga, u 2015. godini organizovati međunarodnu
konferenciju odbora za pravna pitanja, kao vid saradnje odbora koji imaju sličan
delokrug rada iz različitih zemalja. Navedena aktivnost je trebalo da bude
realizovana u 2014. godini ali je odložena za 2015. godine;
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
126
Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv
korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine, utvrđena je
obaveza Narodne skupštine u okviru mere 3.2.2.1.3. o uspostavljanju elektronskog
sistema za praćenje javne potrošnje iz državnog budžeta od strane narodnih
poslanika. Realizacija mere obuhvata uvođenje Portala za nadzor nad javnim
finansijama i povezivanje Narodne skupštine sa postojećim sistemom u Upravi za
trezor Ministarstva finansija na način koji će narodnim poslanicima, a posebno
Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava (koji je
realizator ove mere), omogućiti pristup neophodnim informacijama o trošenju
budžetskih sredstava. Portal treba neposredno da omogući narodnim poslanicima
da na jednostavan i efikasan način prate trošenje sredstava iz budžeta Republike
Srbije i vrše nadzor nad javnim finansijama a posredno da ojača nadzornu funkciju
i javnost rada Narodne skupštine. Radi realizacije ove preporuke, potrebno je
planirati sredstva za aktivnosti radnih grupa, ekspertize i okrugle stolove;
Odbor za odbranu i unutrašnje poslove biće domaćin Godišnjeg sastanka
predstavnika regionalnih parlamentarnih odbora za odbranu i bezbednost;
Saglasno Zaključku Odbora za Kosovo i Metohiju od 1. avgusta 2014.
godine, članovi i zamenici članova Odbora će u toku 2015. godine posećivati
teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u cilju ostvarivanja bolje saradnje
sa lokalnim organima;
Saglasno članu 27. st. 12. i 13. Zakona o Narodnoj skupštini, Narodna
skupština će u narednom periodu, na predlog Odbora za zaštitu životne sredine
obrazovati anketni odbor radi utvrđivanja činjenica u vezi sa korišćenjem sredstava
Fonda za zaštitu životne sredine, kako bi se odgovorilo na aktuelna pitanja koja su se
pojavila u javnosti o događajima u vezi sa ovom temom (da li su sredstva Fonda
namenski trošena, za koje namene i na čiji predlog su ta sredstva trošena i kome su
dodeljivana, da li je izvršena revizija trošenja tih sredstva i sl.);
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku; Odbor
za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbor za
evropske integracije će u narednoj godini aktivno učestvovati u radu Regionalne
mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije
zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju
(WFD) – učešće na konferenciji u Draču (Albanija) i regionalni sastanci. Program
Regionalne mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske
integracije zemalja Zapadnog Balkana traje do 31. marta 2015. godine.
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku će u
2015. godini učestvovati na Trećem sastanku članova parlamenata zemalja
potpisnica Ugovora o osnivanju Energetske zajednice u Beču;
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku će u
septembru 2015. godine učestvovati na Drugoj Međunarodnoj konferenciji:
“Izazovi održivog turizma: promocija kulturnog nasleđa i zaštita životne sredine“ u
Atini;
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku
(predsednik i član Odbora) kao članovi EUFORES (European Forum on
Renewable Energies – European Parliamentarians for a Sustainable Energy
Future), učestvovaće na 15. Interparlamentarnom sastanku o obnovljivim izvorima
energije i energetskoj efikasnosti (IPM 15) koji će biti održan u oktobru 2015.
godine, u Veneciji;
Na osnovu člana 64. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za evropske
integracije obavlja saradnju sa međunarodnim institucijama. Saradnja je intenzivna
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
127
sa odborima parlamenata drugih zemalja i parlamentarnim institucijama. Sa
sticanjem statusa kandidata za članstvo u EU, članovi Odbora se pozivaju na
redovne sastanke u okviru parlamentarne dimenzije predsedavanja članica EU
(COSAC). Odbor učestvuje u redovnim sastancima članova odbora nadležnih za
EU integracije parlamenata regiona (COSAP). Odbor ostvaruje i bilateralnu
saradnju razmenjujući posete sa članovima parlamenata drugih zemalja;
Na osnovu Protokola o saradnji Odbora za evropske integracije Narodne
skupštine Republike Srbije i Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju
Narodne skupštine Republike Srpske koji je potpisan 6. oktobra 2014. godine,
predviđeno je intenziviranje saradnje ova dva odbora u procesu evropskih
integracija, sa ciljem razmene iskustava i dobrih praksi. Prema Protokolu, saradnja
odbora će se odvijati kroz razmenu iskustava u procesu usklađivanja
zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, jačanje regionalne saradnje i
zajedničko konkurisanje za sredstva iz IPA fondova, jačanje kontrolne uloge
parlamenata i razmenu iskustava u pogledu informisanja šire javnosti o značaju
procesa evropskih integracija;
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, osnovan je 6. novembra
2013. godine, i čine ga 15 poslanika Narodne skupštine i 15 poslanika Evropskog
parlamenta. Na osnovu člana 125 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ovaj
odbor ima dva sastanka godišnje, jedan u Beogradu, drugi u Briselu/Strazburu;
U skladu sa Protokolom o saradnji Narodne skupštine Republike Srbije i
Narodne skupštine Republike Srpske koji su predsednici ovih skupština zaključili
na osnovu člana 7. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih
paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije („Službeni glasnik
RS“, broj 60/07),
potrebno je planirati studijske posete i boravke zaposlenih u
stručnim službama skupština u cilju prenošenja iskustva u organizaciji i radu službi
i skupštinskih odbora;
Grupa za edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine promoviše principe
otvorenosti i dostupnosti u radu parlamenta, prema savremenim demokratskim
načelima, služeći se sopstvenim iskustvom i iskustvima parlamenata evropskih
zemalja. U središtu svih programa koje sprovodi Grupa su građani kao korisnici
programa i sve aktivnosti su usmerene ka njima. Mobilni parlament je program
poseta delegacije narodnih poslanika, u pratnji i organizaciji zaposlenih u Grupi,
lokalnim samoupravama širom zemlje. U trodnevnom programu, Mobilni parlament
posećuje tri grada po izboru. U delegaciji su narodni poslanici iz različitih političkih
stranaka, ali koji su rodom iz gradova koji se obilaze ili u njima žive. U svakom
gradu se organizuju po dve otvorene tribine na kojima narodni poslanici
predstavljaju svoj rad i rad Narodne skupštine: u prepodnevnim časovima za
srednjoškolce, a u popodnevnim, u prostorijama lokalne samouprave, za građane.
Tribine su otvorenog tima i nisu unapred pripremljene teme, već građani i
srednjoškolci sami biraju o čemu će biti reči.
Simulacije sednica Narodne skupštine su najsavremenije interaktivno
nastavno sredstvo, koncipirano na principu učenja kroz učestvovanje. Ovaj
program je razvijen u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Minhenskim centrom za
primenjenu politiku, Ministarstvom prosvete i Fakultetom političkih nauka u
Beogradu. U tročasovnom programu srednjoškolci imaju priliku da budu „narodni
poslanici“ i prođu kroz sve ključne momente zakonodavnog procesa: pisanje
amandmana, rad u odborima, sastanci poslaničkih klubova, diskusija u plenumu,
glasanje itd. Simulacije se redovno organizuju i sprovode u Narodnoj skupštini, ali
se realizuju i u sklopu Mobilnog parlamenta, nakon dve nedelje, u istim gradovima
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
128
i sa istim učenicima sa kojima su prethodno narodni poslanici razgovarali. Ovaj
prateći program šalje dodatni pozitivni edukativno-informativni impuls ka mladima i
podstiče ih na aktivno uključivanje i učestvovanje u društvenom životu. Takođe,
simulacije podržavaju i promovišu kulturu demokratskog dijaloga.
III DRUGE AKTIVNOSTI
Za potrebe narodnih poslanika i zaposlenih u Službi Narodne skupštine
potrebno je obezbediti redovan rad Biblioteke Narodne skupštine koja pruža
usluge iz delokruga svog rada - troškovi koričenja službenih glasnika i troškovi
nabavke stručne literature; elektronske baze propisa (Ekspert, Paragraf net, Paket
propisa 5+) i službenih glasila.
U cilju blagovremenog i stručnog izvršavanja obaveza zaposlenih u Službi
Narodne skupštine, neophodno je da zaposleni imaju upotrebljive računare,
štampače i drugu tehničko - računarsku opremu.
Na osnovu iznetih razloga, nesporno je da se u ostvarivanju Ustavom
utvrđenih nadležnosti Narodne skupštine, kao i zbog primene instituta predviđenih
Zakonom o Narodnoj skupštini i Poslovnikom, u radu Narodne skupštine pored
redovnih, planiraju i dodatne aktivnosti, kako na međunarodnom planu tako i u
pogledu obaveze modernizacije u radu Narodne skupštine (održavanje sistema
elektronskog parlamenta, održavanje elektronskih sednica odbora u tehnički
opremljenim salama, inoviranje internet stranice Narodne skupštine) i pružanja
stručne podrške narodnim poslanicima, te je u cilju nesmetanog funkcionisanja
Narodne skupštine neophodno obezbediti sredstva u iznosu predviđenim ovim
predlogom skupštinskog budžeta. Takođe, u cilju blagovremenog i stručnog
izvršavanja obaveza Narodne skupštine i njenih radnih tela, neophodno je da
narodni poslanici i zaposleni u Službi Narodne skupštine imaju računare,
štampače i drugu tehničko - računarsku opremu.
U skladu sa potrebom modernizacije rada Narodne skupštine, neophodno
je jačati kapacitete i potencijale Službe Narodne skupštine, kako bi se na što
funkcionalniji način obavljali stručni poslovi za potrebe Narodne skupštine,
predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, poslaničkih grupa, narodnih
poslanika i radnih tela Narodne skupštine. U skladu sa ovim opredeljenjima i
politikom donet je i Višegodišnji plan razvoja Službe Narodne skupštine za period
2011. – 2015. godine, 03 broj: 02 - 496/11 od 31. januara 2011. godine koji je
doneo generalni sekretar.
Služba Narodne skupštine je organizovana u skladu sa organizacionom
strukturom utvrđenom Odlukom o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine,
tako što se Služba sastoji od dve posebne unutrašnje jedinice (Kabinet
predsednika Narodne skupštine i Generalni sekretarijat Narodne skupštine) i četiri
osnovne unutrašnje jedinice (Sektor za zakonodavstvo, Sektor za međunarodne
odnose, Sektor za opšte poslove i Sektor za održavanje objekata Narodne
skupštine).
Kadrovskim planom za 2015. godinu predviđena je potreba za popunom
određenog broja radnih mesta. U pitanju su radna mesta za visoko obrazovane
državne službenike koji bi bili angažovani za obavljanje stručnih odnosno
najsloženijih poslova koja zahtevaju ekspertska znanja, sposobnosti i veština iz
prevashodno pravne i ekonomske oblasti, kako bi se u dužem vremenskom
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
129
periodu obezbedili uslovi za daljim stručnim, kvalitetnim, efikasnim i ekonomičnijim
obavljanjem poslova u Službi Narodne skupštine.
U Kabinetu predsednika Narodne skupštine obavljaju se stručni,
administrativni i drugi poslovi od značaja za vršenje funkcije predsednika i
potpredsednika Narodne skupštine. Pored lica koja obavljaju poslove za
predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, u okviru Kabineta
sistematizovana su i radna mesta za lica koja obavljaju poslove za poslaničke
grupe u skladu sa Odlukom Odbora za administrativno-budžetska i mandatnoimunitetska pitanja o radnom angažovanju konsultanata u poslaničkim grupama u
Narodnoj skupštini 21 broj 02-1171/14 od 30. aprila 2014. godine.
Zaposleni u Kabinetu zasnivaju radni odnos na određeno vreme - dok traje
dužnost funkcionera, odnosno dok postoji poslanička grupa, a najduže do kraja
saziva Narodne skupštine.
U Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine obavljaju se poslovi:
prikupljanja podataka od značaja za rad generalnog sekretara, prati se realizacija
projekata koji se odnose na unapređenje organizacije rada Službe i kadrovske
strukture, obrađuju predmeti i zahtevi narodnih poslanika i zaposlenih u Službi,
državnih organa, orgaizacija i tela, kao i međunarodnih organizacija i institucija,
prati se realizacija zaključenih domaćih i međunarodnih sporazuma o saradnji iz
međunarodne skupštine i drugih organa i organizacija i daju predlozi za njihovo
unapređenje u vezi sa dostupnošću informacija od javnog značaja i tajnosti
podataka, sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i akcionog
plana za primenu nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Narodnoj
skupštini, na izradi stručnih uputstava narodnim poslanicima i državnim
službenicima u vezi zaštite tajnih podataka vezanih za izvršenje zakona iz oblasti
odbrane, propise za rad u ratnom i vanrednom stanju, zadataka utvrđenih Planom
odbrane Republike Srbije; interne revizije; pripreme i obrade sednice Narodne
skupštine i izdavanje stenografskih beležaka; odnosa s javnošću; protokola i
prezentacije skupštinske baštine i drugi stručni i administrativni poslovi od značaja
za vršenje funkcije generalnog sekretara i njegovih zamenika. Za obavljanje ovih
poslova obrazovane su četiri uže unutrašnje jedinice (Odeljenje za pripremu i
obradu sednica Narodne skupštine, Odsek za izdavanje stenografskih beležaka,
Odeljenje za odnose s javnošću i Odeljenje za poslove protokola, edukaciju i
prezentaciju skupštinske baštine). U Generalnom sekretarijatu sistematizovano je i
radno mesto internog revizora.
U Sektoru za zakonodavstvo obavljaju se poslovi: za potrebe poslaničkih
grupa i radnih tela Narodne skupštine; analize zakona, predloga zakona i drugih
opštih akata; analize usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije; izrade
informativnih i analitičkih istraživanja i bibliotečki poslovi, kao i drugi poslovi za
potrebe Narodne skupštine u vršenju zakonodavne funkcije. Za obavljanje ovih
poslova obrazuje se sedam užih unutrašnjih jedinica (Odeljenje za poslove
poslaničkih grupa, Odeljenje za ustavno - pravni sistem i organizaciju vlasti,
Odeljenje za ekonomsko - finansijska pitanja, Odeljenje za odbranu i nacionalna
pitanja, Odeljenje za opšta društvena pitanja, Odeljenje za evropske integracije i
Biblioteka Narodne skupštine). Polazeći od povećanog obima i složenosti poslova
koji se obavljaju u radnim telima Narodne skupštine, Pravilnikom o unutrašnjem
uređenju i sistematizaciji radnih mesta predviđen je veći broj izvršilaca sa
odgovarajućim radnim iskustvom i profilom obrazovanja u odnosu na postojeći
broj, a u cilju podizanja stručnog kapaciteta Službe i Narodne skupštine.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
130
U Sektoru za međunarodne odnose obavljaju se poslovi: za potrebe stalnih
i drugih parlamentarnih delegacija; za potrebe parlamentarne saradnje;
istraživanja i razvoja međuparlamentarnih i međunarodnih odnosa; prevođenja,
kao i drugi poslovi za potrebe Narodne skupštine i njenih radnih tela, poslaničkih
grupa i narodnih poslanika iz oblasti međunarodnih odnosa. Za obavljanje ovih
poslova obrazuju se dve uže unutrašnje jedinice (Odeljenje za spoljne poslove i
Odsek za poslove prevođenja).
U Sektoru za opšte poslove obavljaju se poslovi: planiranja i izrade
skupštinskog budžeta; finansijskog računovodstva i knjigovodstva; javnih nabavki;
upravljanja ljudskim resursima; upravljanja rizicima, zaštite na radu i protivpožarne
zaštite; elektronskog parlamenta; elektronskih, informacionih, energetskih sistema
i sistema automatike; računarske mreže, internet i telekomunikacija; daktilografije,
stenografisanja i birotehnike; pisarnice, ekspedicije pošte i arhiva, kao i drugi opšti
poslovi za potrebe Narodne skupštine. Za obavljanje ovih poslova obrazuje se šest
užih unutrašnjih jedinica (Grupa za organizaciju i razvoj; Odeljenje za budžetske,
finansijsko - računovodstvene i poslove javnih nabavki; Odeljenje za ljudske
resurse; Odeljenje protivpožarne zaštite i zaštite na radu; Odeljenje za elektroniku,
telekomunikacije i informatiku i Odeljenje za administrativne i birotehničke
poslove). U Odeljenju za budžetske, finansijsko - računovodstvene i poslove javnih
nabavki obrazuju se: Odsek za budžetsko planiranje, normativu, analizu i
izveštavanje; Odsek za budžetsko računovodstvo i Grupa za javne nabavke. U
Odeljenju za elektroniku, telekomunikacije i informatiku obrazuju se: Odsek za
elektronske sisteme, Odsek za računarske mreže, internet i telekomunikacije i
Grupa za elektro - energetiku i automatiku. U Odeljenju za administrativne i
birotehničke poslove obrazuju se: Odsek pisarnice sa ekspedicijom i arhivom;
Odsek daktilobiroa; Odsek stenobiroa i Odsek birotehnike. U Odeljenju za
budžetske, finansijsko - računovodstvene i poslove javnih nabavki i Odeljenju za
elektroniku, telekomunikacije i informatiku uvedene su nove uže unutrašnje
organizacione jedinice i povećan je broj izvršilaca, kako bi se obezbedila
adekvatna stručna podrška u izradi skupštinskog budžeta i praćenju njegovog
izvršenja, kao i modernizacija rada Narodne skupštine, koja se ogleda u uvođenju
e - parlamenta i drugih informacionih i tehnoloških sistema.
U Sektoru za održavanje objekata Narodne skupštine obavljaju se poslovi:
investicionog, tehničkog i tekućeg održavanja objekata Narodne skupštine; zaštite
i održavanja kulturnih dobara koje koristi i kojima upravlja Narodna skupština;
analize i planiranja razvoja tehničko - tehnoloških uslova za rad; građenje,
rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije, sanacije, restauracije, konzervacije,
enterijerskog i eksterijerskog uređenja i opremanja, kao i poslovi čišćenja i
higijenizacije objekata, zemljišta, instalacija, postrojenja, uređaja i opreme koje
koristi i kojima upravlja Narodna skupština. Za obavljanje ovih poslova obrazuju se
tri uže unutrašnje jedinice (Grupa za investiciono održavanje objekata, zaštitu i
održavanje kulturnih dobara; Odeljenje za tehničko i tekuće održavanje i Odsek za
održavanje čistoće).
Predviđenim brojem izvršilaca, u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i
sistematizaciji radnih mesta u Službi Narodne skupštine, opisima poslova, radnih
mesta, zvanjima i uslovima zaposlenih za rad na radnom mestu, omogućava se
dalje unapređenje kvaliteta i modernizacije rada Službe Narodne skupštine,
pružanje adekvatne stručne podrške narodnim poslanicima u obavljanju njihove
funkcije, u skladu sa najboljom parlamentarnom praksom.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
131
Narodna skupština svoje aktivnosti planira po funkcionalnim klasifikacijama
i to:
1. funkcija 110 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i
spoljni poslovi,
2. funkcija 130 - Opšte usluge.
U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, sredstva za rad Narodne
skupštine planirana su po funkcionalnim i ekonomskim klasifikacijama,
programima i programskim aktivnostima.
Ekonomskim klasifikacijama na trećem klasifikacionom nivou grupisani su
jednoznačni rashodi po metodologiji koja je utvrđena Zakonom o budžetskom
sistemu. Četvrti klasifikacioni nivo ekonomske šifre rashoda daje analitičke
podatke o rashodima koji čine sastavni deo grupe rashoda na trećem nivou
ekonomske klasifikacije.
NARODNA SKUPŠTINA Funkcija 110 - Izvršni i zakonodavni organi,
finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi
Program: Politički sistem - zakonodavna vlast
Programska aktivnost – vršenje fukncije narodnog poslanika
Statusna i materijalna prava narodnih poslanika regulisana su Zakonom o
primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije ("Službeni
glasnik RS", br. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 i 34/01), Zakonom o
Narodnoj skupštini ("Službeni glasnik RS", broj 9/2010) i drugim zakonima i
propisima, kao i odlukama Administrativnog odbora i Odbora za administrativno budžetska i mandatno - imunitetska pitanja.
Prema važećim propisima, narodni poslanik ima pravo na: platu; naknadu troškova
za vršenje poslaničke funkcije (poslanički dodatak); troškove korišćenja privatnog
automobila; troškove hotelskog smeštaja za vreme održavanja sednica Narodne
skupštine i njenih radnih tela (poslanička naknada); troškove službenog putovanja
u zemlji i inostranstvu; naknadu za zakup stana u Beogradu; naknadu troškova za
odvojeni život; otpremninu; besplatan prevoz u železničkom, drumskom, javnom
gradskom i rečnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije; razliku između
poslaničke plate i zarade koju ostvaruje u radnom odnosu; mesečnu naknadu u
visini 80 posto od poslaničke plate zbog obavljanja samostalne delatnosti;
naknadu plate po prestanku poslaničke funkcije i dr.; naknadu plate po prestanku
poslaničke funkcije u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije, a najduže
tri meseca, pravo na naknadu plate ako mu je prestala funkcija narodnog
poslanika u vreme trudnoće i porođaja, u visini plate koju je imao na dan prestanka
funkcije, a najduže godinu dana, i dr.
411 - Plate, dodaci i naknade
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 411 – Plate, dodaci i naknade,
opredeljena su u skladu sa sledećim propisima:
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
132
1. Zakon o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike
Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 44/98, 34/01) kojim
su utvrđeni pravo na rad u Narodnoj skupštini, naknade i druga primanja narodnih
poslanika.
2. Zakon o platama u državnim organima i javnim službama (“Službeni
glasnik RS”, broj 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr.
zakon, 10/13, 55/13 i 99/14), kojim su utvrđeni koeficijenti za obračun plata
narodnih poslanika i pravni osnov nadležnog odbora za utvrđivanje osnovice za
obračun tih plata.
3. Zakon o Narodnoj skupštini ("Službeni glasnik RS", broj 9/10), kojim je
predviđeno pravo narodnog poslanika na naknadu plate po prestanku poslaničke
funkcije.
4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i
nameštenika („Službeni glasnik RS“, broj 108/13) - članom 3. Zakona propisano je
da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da se primenjuju odredbe
drugih zakona kojima se uređuje ostvarivanje prava na naknadu plate po
prestanku funkcije. Navedeni zakon je stupio na snagu 7. decembra 2013. godine
kada je prestala da se primenjuje odredba člana 43. Zakona o Narodnoj skupštini
(„Službeni glasnik RS“, broj 9/10);
5. Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata,
odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni
glasnik RS", broj 116/2014)
6. Poslovnik Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 –
Prečišćen tekst)
7. Odluka Administrativnog odbora o ostvarivanju prava narodnih poslanika
na stalni rad u Narodnoj skupštini Republike Srbije 28 broj 112 - 230/04 od 9.
februara 2004. godine, kojom je utvrđeno da svi narodni poslanici, od dana
potvrđivanja mandata mogu biti u Narodnoj skupštini.
8. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plata 21 broj 120 3973/14, koju je doneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatnoimunitetska pitanja Narodne skupštine na sednici održanoj 5. novembra 2014.
godine. Navedenom odlukom utvrđena je neto osnovica za obračun plata narodnih
poslanika u iznosu od 7.941,60 dinara.
9. Odluka Administrativnog odbora o visini naknade koja se isplaćuje
narodnim poslanicima koji ostvaruju pravo na zaradu od samostalne delatnosti 28
broj 120 - 1716/01 od 11. juna 2001. godine, kojom je utvrđeno pravo narodnih
poslanika koji obavljaju samostalnu delatnost na primanja po osnovu obavljanja
poslaničke dužnosti u iznosu 80% plate narodnog poslanika na stalnom radu u
Narodnoj skupštini. Bruto platu poslanika čini neto plata narodnog poslanika
uvećana za poreze na dohodak građana i socijalne doprinose i to: Porez na
zarade - 10%, Doprinosi za PIO - 12%, Doprinosi za zdravstveno osiguranje 5,15% i Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti - 0,75%. (Ukupno: Doprinosi na
teret zaposlenog - 19,9% kao i Doprinosi na teret poslodavca - 17,9%). Na osnovu
Zakona o porezu na dohodak građana računa se porez prema propisanoj stopi u
iznosu od 10% i to tako što se bruto zarada umanji za poresko oslobođenje i na to
se primenjuje poreska stopa.
10. Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije
doneta su rešenja o platama narodnih poslanika, na osnovu kojih se vrši obračun razlika u plati. U skladu sa važećim
propisima bruto zarada narodnog poslanika umanjuje se za stopu normiranih troškova u iznosu od 20% da bi se dobio
oporezivi prihod, na koji se prema Zakonu o doprinosima i porezu na dohodak građana obračunava 24% doprinose za
PIO i 20% na ime poreza na dohodak građana.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
133
11. Odluka Administrativnog odbora o poslaničkoj naknadi broj 120 1105/09 - prečišćen tekst od 27. marta 2009. godine sa izmenama od 23. aprila
2009. godine, kojom je utvrđeno pravo narodnog poslanika na naknadu troškova
za službena putovanja zbog učešća u radu na sednicama Narodne skupštine i
njenih radnih tela i način ostvarivanja tog prava (naknada troškova za korišćenje
privatnog automobila, troškovi hotelskog smeštaja za vreme održavanja sednica
Narodne skupštine i njenih radnih tela, naknada za zakup stana u Beogradu,
naknada troškova za odvojeni život od porodice).
12. Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i
nameštenika (''Službeni glasnik RS'', broj 98/07 – prečišćen tekst), kojom je
uređeno pravo na naknadu troškova koji nastaju u vezi sa službenim putovanjima
u zemlji i inostranstvu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ..........275.000.000 dinara
412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 412 – Socijalni doprinosi
na teret poslodavca, namenjena su za finansiranje socijalnih doprinosa prema
važećim propisima o stopama socijalnih doprinosa: Porez na zarade - 10%,
Doprinosi za PIO - 12%, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 5,15% i Doprinosi
za osiguranje od nezaposlenosti - 0,75%. (Ukupno: Doprinosi na teret zaposlenog
- 19,9% kao i Doprinosi na teret poslodavca - 17,9%). Na osnovu Zakona o porezu
na dohodak građana računa se porez prema propisanoj stopi u iznosu od 10% i to
tako što se bruto zarada umanji za poresko oslobođenje i na to se primenjuje
poreska stopa.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............49.226.000 dinara
413 - Naknade u naturi
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 413 – Naknade u naturi,
namenjena su za finansiranje korišćenja mesta za parkiranje. Narodni poslanici
imaju pravo na besplatno korišćenje mesta za parkiranje putničkog automobila u tri
garaže u Beogradu u dane kada službeno borave u Beogradu u vezi sa
obavezama koje imaju u Narodnoj skupštini odnosno njenim radnim telima. Visina
ovih rashoda planirana je na osnovu izvršenih rashoda tokom 2014. godine.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............. 1.000.000 dinara
414 – Socijalna davanja zaposlenima
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 414 – Socijalna davanja
zaposlenima, namenjena su za finansiranje naknade za bolovanja preko 30 dana,
naknade za porodiljska odsustva, otpremnine u slučaju smrti zaposlenog ili člana
uže porodice, otpremnine u slučaju ukidanja radnog mesta usled usvajanja novog
Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, pomoć u
medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............. 1.000.000 dinara
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
134
415 – Naknade troškova za zaposlene (narodni poslanici)
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 415 – Naknade za odvojen
život od porodice, namenjena su za finansiranje prava narodnog poslanika na
zakup stana u Beogradu i naknadu za odvojen život od porodice u skladu sa
Odlukom Administrativnog odbora 28 broj 120-1105/09 - prečišćen tekst od 27.
marta 2009. godine sa izmenama od 23. aprila 2009. godine. Visina ovih
sredstava opredeljena je na osnovu izvršenih rashoda tokom 2014. godine,
uzimajući u obzir i procenjeno povećanje cena tokom 2015. godine. Pravo na
zakup stana i odvojeni život od porodice u 2014. godini koristi tri narodna
poslanika koji nemaju prebivalište u Beogradu, s tim da postoji mogućnost da u
2015. godini ovo pravo koristi više narodnih poslanika.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............. 5.000.000 dinara
417 - Poslanički dodatak
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 417 – Poslanički dodatak,
namenjena su za finansiranje prava narodnih poslanika na poslanički dodatak u
mesečnom paušalnom iznosu, za vršenje poslaničke dužnosti u izbornoj jedinici, u
visini od 40% neto plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .......... 130.000.000 dinara
421 – Stalni troškovi
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi,
Odlukom o korišćenju službenih fiksnih i mobilnih telefona u prostorijama Narodne
skupštine 28 br. 404 - 2149/11, koju je doneo Administrativni odbor na sednici
održanoj 14. juna 2011. godine, utvrđeno je pravo pojedinih lica u Narodnoj
skupštini na korišćenje službenog mobilnog telefona. Takođe na ovoj ekonomskoj
klasifikaciji opredeljena su i sredstva za troškove platnog prometa i bankarskih
usluga.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ................ 100.000 dinara
4221 - Troškovi za službena putovanja u zemlji
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4221 – Troškovi za
službena putovanja u zemlji, namenjena su za finansiranje prava narodnih
poslanika na naknadu troškova za vreme održavanja sednica Narodne skupštine,
sednice odbora i njenih radnih tela, koja se održavaju u sedištu i van sedišta
Narodne skupštine, kao i učestvovanje na javnim slušanjima, okruglim stolovima,
seminarima, konferencijama i drugim skupovima od značaja za vršenje poslaničke
funkcije.
Troškovi za službena putovanja u zemlji obračunavaju se na sledeći način:
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
135
1. Dnevnica za službena putovanja u zemlji - U skladu sa članom 9. stav
1. Uredbe o naknadi troškova državnih službenika i nameštenika iznosi
5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji. Za
isplate do 1. februara 2015. godine neoporeziv je iznos do 2.132 dinara,
za celu dnevnicu. Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i
dopunama zakona o porezu na dohodak građana plaća se porez po
stopi od 10%. Socijalni doprinosi se ne plaćaju jer se ova naknada, bez
obzira na iznos, ne smatra zaradom prema Zakonu o radu.
2. Naknada troškova smeštaja za službena putovanja u zemlji - prema
priloženom računu.
3. Naknada troškova prevoza za službena putovanja u zemlji – neoporeziv
iznos do visine priloženih računa prevoznika u javnom saobraćaju.
4. Naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe –
neoporeziv iznos do 30% cene za jedan litar super benzina po
pređenom kilometru, a najviše do 6.216 dinara mesečno (za isplate do
1. februara 2015. godine). Preko ovog iznosa plaća se porez prema
Zakonu o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana
po stopi od 10%.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ..........125.000.000 dinara
4222 - Troškovi službenih putovanja u inostranstvo
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4222 – Troškovi službenih
putovanja u inostranstvu, namenjena su za finansiranje službenih putovanja
narodnih poslanika radi realizacije planiranih poseta parlamentima drugih država i
učešća na skupovima u organizaciji Evropskog parlamenta, regionalnih institucija,
regionalnih foruma, kao i drugih međunarodnih organizacija i institucija.
U Narodnoj skupštini su obrazovane delegacije za učešće u radu
Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE), Parlamentarne skupštine
Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Interparlamentarne unije
(IPU), Parlamentarna skupština NATO-a kao i delegacije za učešće u radu drugih
parlamentarnih institucija (Parlamentarna skupština Mediterana, Parlamentarna
skupština Centralno – evropske inicijative, Parlamentarna skupština Crnomorske
ekonomske saradnje, Interparlamentarna skupština pravoslavlja i druge).
Saradnja sa parlamentima zemalja u regionu odvija se kroz Regionalni
sekretarijat za parlamentarnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi koji ima sedište u
Sofiji, Regionalni savet za saradnju u Jugoistočnoj Evropi sa sedištem u Sarajevu,
kroz konferencije odbora za evropske integracije zemalja učesnica procesa
stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope (KOSAP), konferencije odbora za
evropske poslove (KOSAK), kao i kroz bilateralne odnose sa parlamentima država
u regionu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............ 25.000.000 dinara
423 - Usluge po ugovoru
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
136
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru
namenjena su za usluge štampanja materijala (vizit karte i ostalo), i ostale
nepredviđene usluge.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............. 100.000 dinara
482 - Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
483 - Novčane kazne i penali po rešenju suda
Na ekonomskim klasifikacijama 482 i 483 opredeljena su sredstva za
finansiranje rashoda narodnih poslanika Narodne skupštine, u iznosu od po 1.000
dinara.
NARODNA SKUPŠTINA - STRUČNE SLUŽBE Funkcija 130 - Opšte usluge
Program - Funkcionisanje Službe Narodne skupštine
Programska aktivnost – Pružanje podrške narodnim poslanicima u obavljaju
poslaničke funkcije
Služba Narodne skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Narodne
skupštine, njenih odbora, narodnih poslanika i poslaničkih grupa, polazeći od
ustavno – pravnog položaja Narodne skupštine i potrebe narodnih poslanika da u
potpunosti odgovore obavezama u vršenju svoje funkcije, a posebno sa aspekta
potrebe usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske
unije, ostvarivanja kontrolne funkcije Narodne skupštine i uvođenja elektronskog
parlamenta, najsavremenijih informacionih, tehnoloških i drugih elektronskih
sistema.
Na ovoj budžetskoj funkciji opredeljena su sredstva za finansiranje rashoda
vezanih za obezbeđenje uslova za rad Službe Narodne skupštine, u iznosu od
1.144.311.000 dinara..
411 - Plate, dodaci i naknade
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 411 – Plate, dodaci i naknade,
namenjena su za finansiranje plata zaposlenih u Službi Narodne skupštine.
Sredstva opredeljena za ove namene planirana su na osnovu Zakona o platama
državnih službenika i nameštenika i Kadrovskog plana Narodne skupštine za
2015. godinu.
U okviru obima ovih opredeljenih sredstava, predviđena su i sredstva za
sledeće namene:
- sredstva za isplatu rada državnih službenika i nameštenika dužeg od
radnog vremena, u skladu sa Zakonom o platama državnih službenika i
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
137
nameštenika i Zakonom o radu, a po nalogu rukovodioca organizacione
jedinice;
- unapređenje u više zvanje (napredovanje u karijeri) u skladu sa
Uputstvom Ministarstva finansija do 20% od ukupnog broja zaposlenih;
- isplata za angažovanje lica radi obavljanja privremenih i povremenih
poslova u Narodnoj skupštini.
Obračun i isplata plata zaposlenih vrši se na osnovu Zakona o platama
državnih službenika i nameštenika (“Službeni glasnik RS” broj 62/2006, 63/2006,
115/2006, 101/2007 i 99/2010) kojim je utvrđen koeficijent za obračun plata.
Osnovica za obračun plata zaposlenih je jedinstvena i utvrđuje se za svaku
budžetsku godinu Zakonom o budžetu Republike Srbije. Zakonom o izmenama i
dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, utvrđena je nova
osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Službi Narodne skupštine
("Službeni glasnik RS", broj 116/2014).
Popuna novih radnih mesta sukcesivno će se vršiti u skladu sa strateškim
planovima i finansijskim mogućnostima Narodne skupštine u narednom periodu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .......... 411.752.000 dinara
412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 412 – Socijalni doprinosi
na teret poslodavca, namenjena su za finansiranje socijalnih doprinosa prema
važećim propisima o stopama socijalnih doprinosa na bruto plate zaposlenih u
Službi Narodne skupštine. Osnovica za obračun socijalnih doprinosa su bruto
plate zaposlenih.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ........... 73.706.000 dinara
413 - Naknade u naturi
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 413 – Naknade u naturi,
namenjena su za finansiranje rashoda za parkiranje i novogodišnje paketiće za
decu narodnih poslanika i zaposlenih.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ................... 1.000 dinara
414 – Socijalna davanja zaposlenima
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 414 – Socijalna davanja
zaposlenima, namenjena su za finansiranje naknade za bolovanja preko 30 dana,
naknade za porodiljska odsustva, otpremnine u slučaju smrti zaposlenog ili člana
uže porodice, otpremnine u slučaju ukidanja radnog mesta usled usvajanja novog
Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, pomoć u
medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............. 3.500.000 dinara
415 - Naknade troškova za zaposlene
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
138
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 415 – Naknade troškova
za zaposlene, planirana su za finansiranje naknada za prevoz na posao i sa posla
zaposlenih koji koriste gradski saobraćaj. Pored troškova za gradski prevoz, zbog
mesta stanovanja, zaposleni koriste međugradski prevoz za dolazak na posao sa
prosečnim izdacima preko neoporezivog iznosa na koji iznos je shodno Zakonu o
porezu na dohodak građana obračunat porez na dohodak građana.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............ 18.000.000 dinara
416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 416 – Nagrade
zaposlenima i ostali posebni rashodi, planirana su za jubilarne nagrade
zaposlenima koje se isplaćuju u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za
državne organe („Službeni glasnik RS“, 95/08 i 86/11), naknade za rad Žalbene
komisije Narodne skupštine, naknade za rad u povremenim radnim telima (anketni
odbori i komisije).
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............5.000.000 dinara
4211 - Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4211 – Troškovi platnog prometa i
bankarskih usluga, opredeljena su za troškove platnog prometa i bankarskih
usluga.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............. 900.000 dinara
4212 - Energetske usluge
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4212 – Energetske usluge,
namenjena su za finansiranje troška za energetske usluge koje obuhvataju
planirane rashode za izmirenje obaveza prema javnim komunalnim preduzećima
za utrošenu električnu energiju, za grejanje i nabavku uglja. Visina ovih sredstava
planirana je na bazi prosečnih troškova za period januar - septembar 2014.
godine.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............ 53.000.000 dinara
4213 - Komunalne usluge
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4213 – Komunalne usluge,
namenjena su za finansiranje usluga vodovoda i kanalizacije; održavanje zelenila;
za dezinsekciju i deratizaciju; dimničarske usluge, odmašćivanja termoblokova i
klima komora i kotlova; za usluge odnošenja opasnog materijala; doprinosi za
korišćenje vode, usluge čišćenja snega na platoima ispred objekata Narodne
skupštine.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............ 25.000.000 dinara
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
139
4214 - Usluge komunikacija
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4214 – Usluge komunikacija,
opredeljena su za finansiranje rashoda Službe Narodne skupštine, koristiće se za
finansiranje isplate rashoda nastalih korišćenjem fiksnih telefonskih linija u
objektima Narodne skupštine na Trgu Nikole Pašića broj 13 i Kralja Milana br. 14 i
16 kao i rashodi vezani za korišćenje mobilnih telefona, kao i rashodi za korišćenje
interneta i poštarina, ugovora sa RTS-om. Očekuje se da će Narodna skupština
početkom 2015. godine zaključiti novi ugovor za narednu godinu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .......... 94.400.000 dinara
4215 - Troškovi osiguranja
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4215 – Troškovi
osiguranja, namenjena su za finansiranje osiguranja objekata, narodnih poslanika i
zaposlenih u Službi Narodne skupštine, kao i osiguranje od opšte odgovornosti
(nezgoda trećih lica, gostiju, članova raznih delegacija).
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............. 4.000.000 dinara
4216 - Zakup imovine i opreme
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4216 – Zakup imovine i opreme,
opredeljena su za finansiranje rashoda Službe Narodne skupštine i koristiće za
finansiranje zakupa prostora i opreme za simultano prevođenje koja se koristi
prilikom poseta stranih delegacija Narodnoj skupštini.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............. 1.000.000 dinara
4219 - Ostali troškovi
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4219 – Ostali troškovi,
namenjena su za finansiranje ostalih kompjuterskih i opštih troškova.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ...............1.000.000 dinara
4221 - Troškovi službenih putovanja u zemlji
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4221 – Troškovi službenih putovanja u
zemlji, opredeljena su za finansiranje rashoda Službe Narodne skupštine, za
finansiranje troškova ishrane - dnevica, prevoza i hotelskog smeštaja za obavljenje
službenih putovanja u zemlji za vozače i zaposlene u stručnoj službi Narodne
skupštine koja su u funkciji izvršenja planiranih aktivnosti skupštinskih odbora, kao
i učestvovanje na javnim slušanjima, okruglim stolovima, seminarima,
konferencijama i drugim skupovima.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............. 4.400.000 dinara
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
140
4222 - Troškovi službenih putovanja u inostranstvo
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4222 – Troškovi službenih putovanja u
inostranstvu, opredeljena su za finansiranje rashoda Službe Narodne skupštine,
za finansiranje namena za službena putovanja zaposlenih radi realizacije
planiranih poseta parlamentima drugih država i učešća na skupovima u
organizaciji Evropskog parlamenta, regionalnih institucija, regionalnih foruma, kao i
drugih međunarodnih organizacija i institucija.
Takođe, sa ove ekonomske klasifikacije Narodna skupština finansira posete
delagacija koje po pozivu dolaze u Narodnu skupštinu a koje obuhvataju troškove
smeštaja, prevoza i sl.
Na ovoj poziciji su i troškovi za službena putovanja zaposlenih koji prate
narodne poslanike, članove delegacija Narodne skupštine.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ........... 11.800.000 dinara
4231 - Administrativne usluge
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4231 – Administrativne
usluge, opredeljena su za finansiranje rashoda Službe Narodne skupštine i
namenjena su za finansiranje sledećih namena: angažovanje prevodilaca za
strane jezike za potrebe predsednika Narodne skupštine i narodnih poslanika,
usluge spoljne agencije za prevođenje, usluge prevođenja za sve organizacione
jedinice. Takođe, na ovoj poziciji su planirana i sredstva za ostvarivanje prava
narodnog poslanika da na sednici Narodne skupštine govori i pisane dokumente u
radu Narodne skupštine, predviđene Poslovnikom, podnosi na svom jeziku (član 9.
stav 2. Zakona o Narodnoj skupštini), kao i ostale administrativne usluge.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............19.950.000 dinara
4232 - Kompjuterske usluge
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4232 – Kompjuterske
usluge, namenjena su za finansiranje usluga za izradu i održavanje softvera,
usluge održavanja računara i ostale kompjuterske usluge, za redovan rad Narodne
skupštine. Visina ovih sredstava utvrđena je na osnovu postojećih ugovora o
održavanju softvera. Nabavka sistema za centralnu kontrolu štampe.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............ 26.600.000 dinara
4233 - Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4233 – Usluge
obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, opredeljena su za finansiranje rashoda
Službe Narodne skupštine, finansiranje polaganja stručnih ispita (državni ispiti,
ispiti za dobijanje stručnih zvanja) kao i sredstva za kotizacije, savetovanja tj.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
141
prisustva na raznim seminarima radi stručne edukacije zaposlenih i obuke za
korišćenje mrežnog softvera.
Red
br.
Usluga
Potrebna sredstva
1
Službenički sistem i Javne finansije
1.410.000
2
Evropska unija
2.350.000
3
Menadžment veština / Rukovođenje
420.000
4
Opšti programi (strani jezik i informacioni sistemi)
6.810.000
4.1
Strani jezik
2.500.000
4.2
Informacioni sistemi
4.310.000
5
Dodatno usavršavanje (doškolovavanje i stručni ispiti)
1.450.000
5.1
Doškolovavanje
500.000
5.2
Stručni ispiti
950.000
6
Menadžment kvaliteta i standardizacija
500.000
7
Studijska putovanja
925.000
8
Ostale potrebe zaposlenih
1.985.000
Ukupno
15.850.000
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ........... 15.850.000 dinara
4234 - Usluge informisanja
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4234 – Usluge
informisanja i štampanja materijala, opredeljena su za finansiranje rashoda Službe
Narodne skupštine, za finansiranje: pres klipinga, štampanje, objavljivanje tendera
i informacija, informisanja javnosti, TV striming, usluge novinske agencije za
pregled vesti, foto i video servis, štampanje brošura, izrada pratećeg materijala za
izložbe, konferencije, izrada profesionalnih fotografija i video materijala i ostale
medijske usluge.
.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............23.600.000 dinara
4235 - Stručne usluge
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4235 – Stručne usluge,
opredeljena su za finansiranje rashoda Službe Narodne skupštine, namenjena su
za finansiranje, i to:
- usluge izrade projekata elektronskih i drugih sistema, reinženjering sistem analiza službe NS (za obe zgrade), CSNU - ažuriranje, EMP - elektro
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
142
motorni pogon - dopuna, Integracija sistem dojave požara (zgrada u Kralja Milana
14), izrada projekta Projekat zaštite Informacionog sistema NSRS, izrada projekta
Projekat uvođenja elektronskih kartica (evidencija prisutnosti, pristup magacinu –
elektronski ključ), izrada projekta elektronski potpis;
- inženjerske usluge izrade izmena i dopuna postojeće projektne
dokumentacije, inženjerske usluge izrade tehničke kontrole izrađene tehničke
dokumentacije, inženjerska usluga izrade Elaborata za laboratorijsko ispitivanje
uzoraka uzetih iz elemenata konstruktivnog sistema objekta Dom Narodne
skupštine u cilju poboljšanja krutosti za prijem seizmičkih uticaja, inženjerske
usluge laboratorijskog ispitivanja uzoraka uzetih iz elemenata konstruktivnog
sistema objekta Dom Narodne skupštine, inženjerske usluge geodetskog
osmatranja vertikalnog pomeranja objekta Doma Narodne skupštine, inženjerske
usluge merenja nivoa podzemnih voda u piezometrima kod Doma Narodne
skupštine i izrada elaborata o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima;
- inženjerske usluge stručnog i konzervatorskog nadzora, inženjerske
usluge vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem arhitektonsko građevinskih
radova i radova na mašinskim i elektro instalacijama u objektima Narodne
skupštine, vršenje projektantskog nadzora nad izvođenjem arhitektonsko
građevinskih radova i radova na mašinskim i elektro instalacijama u objektima
Narodne skupštine, vršenje konzervatorskog nadzora nad izvođenjem
arhitektonsko građevinskih radova i radova na mašinskim i elektro instalacijama u
objektima Narodne skupštine od strane Gradskog i Republičkog zavoda za zaštitu
spomenika kulture, inženjerska usluga izrade arhitektonsko - građevinskog
projekta izvedenog stanja konstrukcije objekta Kralja Milana 14, inženjerska
usluga izrade projekata restauracije i konzervacije umetničkih dela u korišćenju
Narodne skupštine, ugovor o konsultanstkim uslugama u iznalaženju trajnog
rešenja problema sleganja konstruktivnog sistema objekta Doma Narodne
skupštine, integralno sa trajnim rešenjem problema dugoročne stabilnosti
dimaničke i statičke održivosti konstruktivnog sistema objekta uz kontrolu
seizmičke otpornosti u programiranim i očekivanim seizmičkim aktivnostima u
doglednom periodu;
- Ugovor o privremenom angažovanju rukovaoca kotlom na čvrsto gorivo u
objektu Kralja Milana 14 i kotla na tečno gorivo u objektu Doma Narodne
skupštine,
- tehnička pomoć, tehnički pregledi, tehnička kontrola projekta integracije
sistema dojave požara (zgrada Kralja Milana 14);
- ostalo angažovanje stručnjaka za izradu analiza i izveštaja iz oblasti rada
odbora (za sve odbore), angažovanje lica u ekspediciji, stenobirou i daktilobirou,
utvrđivanje predloga odluke o upotrebi amblema, simbola i drugih oznaka Narodne
skupštine, digitalizacija rukopisa stenografskih beležaka 1914. – 1918. godina,
stručne usluge.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............26.500.000 dinara
4237 - Troškovi reprezentacije
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4237 – Troškovi
reprezentacije opredeljena su za finansiranje rashoda Službe Narodne skupštine,
a raspored i korišćenje opredeljenih sredstava za rad Službe Narodne skupštine
vršiće odobrava generalni sekretar Narodne skupštine.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
143
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............. 5.900.000 dinara
4239 - Ostale opšte usluge
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4239 – Ostale opšte
usluge, opredeljena su za finansiranje rashoda Službe Narodne skupštine,
namenjena su u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o zaštiti
kulturnih dobara, za finansiranje: inženjerskih usluga izrade Glavnih projekta
izmena i dopuna postojećih Glavnih projekata, inženjerskih usluga izrade projektne
dokumentacije za upodobljavanje objektata Narodne skupštine sa zakonskom
regulativom vezanom za zaštitu tajnosti podataka, inženjerskih usluga za
ispitivanje na licu mesta materijala na objektu Dom Narodne skupštine u cilju
poboljšanja krutosti kako kupola tako i drugih elemenata konstrukcije objekta za
prijem seizmičkih uticaja, inženjerskih usluga geodetskog osmatranja vertikalnog
pomeranja objekta Doma Narodne skupštine, inženjerskih usluga stručnog,
projektantskog i konzervatorskog nadzora nad izvođenjem radova, inženjerskih
usluga izrade potrebne tehničke i druge dokumentacije, usluga izvršenja tehničkog
pregleda liftovskih postrojenja i podiznih platformi u objektima koje koristi Narodna
skupština, kao i inženjerskih usluga: tehničke kontrole Glavnih projekata koji su u
izradi, merenja nivoa podzemnih voda u piezometrima kod Doma Narodne
skupštine i izrade elaborata o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima,
inženjerske usluge izrade elevorata za snimanje postojećeg stanja i potrebnu
restauraciju i konzervaciju umetničkih dela u korišćenju NS.
Takođe, na ovoj poziciji su planirana i sredstva za naknadu članovima
lekarske ekipe, angažovanim licima službe obezbeđenja Ministarstva unutrašnjih
poslova i Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u vreme održavanja
sednica Narodne skupštine, za rad na povremenim poslovima prenosa materijala i
opreme, kurirskim poslovima i usluga za izradu indetifikacionih kartica, godišnjih i
dnevnih akreditacija skupštinskih izveštača, koričenje službenih glasnika i ostale
opšte usluge.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............. 9.200.000 dinara
4243 - Medicinske usluge
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4243 – Medicinske usluge,
namenjena su za finansiranje sistematskih pregleda zaposlenih, preventivni
pregled i ispitivanje propisane opreme za rad i radnu sredinu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .................500.000 dinara
4251 - Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4251 – Tekuće popravke i
održavanje zgrada i objekata, namenjena su za finansiranje redovnog održavanje i
popravke instalacija (električnih, grejnih, vodovodnih, kanalizacionih, protiv -
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
144
požarnih), liftova, podiznih platformi za invalide, trafo stanica kao i postojećih klima
sistema i dizel električnog agregata uz pribavljanje svih zakonom predviđenih
atesta, kao i kabliranje UTP u Domu Narodne skupštine i zgrade Narodne
skupštine i instaliranje bežične infrastrukture.
Visina ovih sredstava opredeljena je na bazi ugovora o servisnom
održavanju u 2014. godini zaključenih sa preduzećima i servisima specijalizovanim
za vrstu delatnosti koja je predmet tekućeg održavanja, i to: tekuće održavanje i
popravke, servisiranje instalacija centralnog grejanja u objektima koje koristi
Narodna skupština, tekuće održavanje dizel - električnih agregata u objektima koje
koristi Narodna skupština, tekuće održavanje trafo stanica, kamenjarsko-teracerski
radovi na tekućem održavanju platoa kod objekta Doma NS, tekuće održavanje
niskonaponskih elektroinstalacija u mašinskih instalacija, tekuće održavanje
liftovskih postrojenja i platformi za prevoz invalidnih lica, održavanje postrojenja za
povišenje pritiska vode u sanitarnoj i hidrantskoj mreži, zamena oštećenih
staklenih površina, molersko - farbarski radovi, parketarsko - podoliterski radovi,
hidroizolatorski i termoizolaterski radovi na tekućem održavanju krovnih ravni
objekta NSRS, reparacija fasadne građevinske stolarije na Domu NS, limarski
radovi na tekućem održavanju objekta koje koristi NS, radovi na tekućem
održavanju mokrih čvorova Doma Narodne skupštine, rekonstrukcija postrojenja
za povišenje pritiska vode u sanitarnoj i hidrantskoj mreži u objektu Kralja Milana
14, tekuće održavanje sala u objektu Kralja Milana 14, tekuće održavanje - AG i
zanatski radovi u kuhinji restorana objekta Doma Narodne skupštine, sanacija
glavne napojne instalacije pijaće vode i dela sistema kanalizacije za objekat Doma
Narodne skupštine, radovi na adaptacija mokrih čvorova u skladu sa potrebama
osoba sa invaliditetom, stolarski radovi na reparaciji dotrajale stolarije na objektu
Trg Nikole Pašića 13, pranje prozora i zavesa u izvođenju specijalizovanih servisa,
pranje i održavanje tekstilnih i podnih obloga i mermernih podova u izvođenju
specijalizovanih servisa, zamena dotrajalih tekstilnih podnih obloga, kamenarsko teracerski, limarski, bravarski i stolarski radovi kao i radovi na zameni habajućeg
sloja asfalta na tekućem održavanju objekta Doma Narodne skupštine, tekuće i
interventno održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija, zamena dotrajalih
drvenih prozora na objektu Kralja Milana 14, izvođenje specijalističkih radova na
restauraciji i konzervaciji umetničkih dela u korišćenju Narodne skupštine,
servisiranje instalacija za dojavu i gašenje požara, servisiranje PP aparata i
hidranske opreme, odmašćivanje termo blokova, klima komora, čišćenje kotlova
opšte ventilacije, pregled sistema tehničke zaštite rezervoara mazuta, sredstva za
neplanirane rashode na tekućem održavanju objekata Narodne skupštine za hitne
i neodložne radove koji se mogu pojaviti u korišćenu objekata.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............ 48.000.000 dinara
4252 - Tekuće popravke i održavanje opreme
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4252 – Tekuće popravke i
održavanje opreme, opredeljena su za finansiranje redovnog održavanja i
popravke opreme. Visina ovih sredstava opredeljena je na bazi ugovora o
servisnom održavanju opreme u 2014. godini i procenjenih rashoda na bazi
tekućih cena materijala i usluga popravki, i to:
- računarska oprema, štampači, konferencijski sistem, telefonski sistem;
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
145
- rezervni delovi za računare, birotehnička oprema: servisiranje i
održavanje fotokopirnih aparata iz programa "Minolta", "Kanon" i "Rikoh" sa
obezbeđivanjem rezervnih delova, servisiranje i održavanje doradnih
knjigovezačkih mašina iz programa "Burg" i knjigovezačkih noževa sa
obezbeđivanjem rezervnih delova, servisiranje i održavanje štamparskih mašina iz
programa "Riso" sa obezbeđivanjem rezervnih delova, servisiranje i održavanje
fotokopirnog aparata "Kanon" 8105. Održavanje je po kopiji/kliku i obuhvata rad,
rezervne delove i toner, servisiranje i održavanje fotokopirnog aparata "Kanon"
8105, održavanje je po kopiji/kliku i obuhvata rad, rezervne delove i toner,
održavanje frankir mašina, uređaja za seckanje papira, mašina za vezivanje
paketa po pozivu;
- troškovi održavanja: redovan servis PP aparata i hidrantske opreme,
održavanje automatskog sistema dojave i gašenja (obe zgrade), radovi na
integraciji sistema dojave požara - 500 javljača požara (zgrada u Kralja Milana 16);
- servisne usluge: servisne usluge specijalizovanih servisa na opravci
mašina, uređaja i alata;
- tekuće popravke i održavanje: tekuće održavanje i servisiranje klima
sistema, sistema za grejanje, hlađenje i ventilaciju, tapetarsko-dekoraterski radovi
na tekućem održavanju mebliranog nameštaja, radovi na održavanju mebliranog i
kožnog nameštaja, radovi na održavanju i izradi rolo, lakih zavesa, draperija i
roletni, tekuće održavanje i servisiranje split sistema, reparacija starog stilskog
nameštaja, tekuće održavanje dve lift - platforme za invalidska kolica, izvođenje
konzervatorsko - restauratorskih radova na umetničkim slikama i skulpturama u
objektima Narodne skupštine, održavanje telefonske centrale, održavanje mejl
servera, održavanje konferencijskog sistema, održavanje audio - video jedinica,
ostali troškovi i usluge održavanja: neplanirani, a nastali troškovi održavanja.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............ 29.000.000 dinara
4261 – Administrativni materijali
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4261 – Administrativni materijal,
opredeljena su za finansiranje rashoda Službe Narodne skupštine, namenjen za
finansiranje nabavke kancelarijskog materijala, materijala koji se koristi za
štampanje, fotokopiranje, snimanje, umnožavanje i koričenje skupštinskih akata,
kao i za nabavku službene odeće i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ........... 47.750.000 dinara
4263 - Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4263 – Materijali za
obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, namenjena su za finansiranje godišnje
pretplate na dnevne listove, stručne publikacije i literaturu koju narodni poslanici i
zaposleni u Službi Narodne skupštine koriste za svoj rad: pretplate na službene
glasnike, službene listove, nabavka zakonskih propisa, kupovina dnevne i
mesečne štampe.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............. 9.000.000 dinara
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
146
4267 - Sredstva za nabavku medicinskog materijala
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4267 – Sredstva za
nabavku medicinskog materijala, namenjena su za finansiranje nabavke
medicinskog materijala za lekarsku ekipu u Domu Narodne skupštine.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ................. 100.000 dinara
4268 - Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4268 – Materijal za
domaćinstvo i ugostiteljstvo, namenjena su za finansiranje materijala koji se koristi
za održavanje higijene u objektima Narodne skupštine. Visina sredstava je
opredeljena na bazi potrošnje u prethodnoj godini.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............. 7.000.000 dinara
4269 - Materijali za posebne namene
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4269 – Materijal za posebne namene,
namenjen je za finansiranje rashoda Službe Narodne skupštine, i to: potrošni
materijal koji se koristi za rad stolara; vodoinstalatera; električara; frigoriste;
telefoniste; kao i materijal za rad birotehnike (matrice, boje, knjigovezačka žica,
toner kit, starter i dr.). U okviru ove pozicije opredeljena su sredstva za nabavku
rezervnih delova za mašine u Odseku birotehnike koje se koriste za štampanje,
umnožavanje, povezivanje i koričenje materijala za pripremu sednica i ostalog
materijala, kao i nabavku zastava koje se koriste u protokolarnim aktivnostima u i
na objektima koje koristi Narodna skupština, nabavka potrošnog elektro materijala
za tekuće održavanje objekata Narodne skupštine, nabavka potrošnog stolarskog i
vodoinstalaterskog materijala za tekuće održavanje objekata Narodne skupštine,
nabavka potrošnog materijala za državanje čistoće u objektima Narodne
skupštinem, nabavka sitnog inventara i pomoćnog sredstva za održavanje
higijene, nabavka rezervnih delova za usisivače i potrošnog materijala za njih,
nabavka potrošnog materijala za tekuće održavanje sistema centralnog grejanja i
klima sistema, nabavka zastava za protokolarne aktivnosti.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .............5.900.000 dinara
4621 - Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama - kontribucije
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4621 – Tekuće dotacije
međunarodnim organizacijama - kontribucije, opredeljena su za finansiranje
rashoda Službe Narodne skupštine, namenjena su za finansiranje godišnjih
kontribucija članarine u Međunarodnim organizacijama, čiji je član Narodna
skupština.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............ 20.000.000 dinara
Međunarodna organizacija
Oznaka
valute
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
Godišnji iznos
članarine
Plan za 2015. godinu
147
Međunarodne članarine, OEBS
Parlamentarna skupština Mediterana
EUR
EUR
4.242
33.700
555.000,00
4.400.000,00
Interparlamentarna unija
CHF
18.500
2.050.000,00
Parlamentarna skupština Crnomorske
ekonomske saradnje
EUR
79.350
10.350.000,00
Interpalamentarna skupština pravoslavlja
EUR
10.000
1.300.000,00
Grupa 12+
Članstvo generalnog sekretara parlamenata u
Uniji
Rezerva (promena kursa i iznosa godišnje
članarine)
U k u p n o:
EUR
596
80.000,00
CHF
400
44.000,00
1.221.000,00
20.000.000,00
482 - Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne
takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, namenjena su za
finansiranje rashoda nastalih na osnovu poreza na imovinu, obaveznih taksi i
novčanih kazni i penala.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .................. 1.000 dinara
483 - Novčane kazne i penali po rešenju suda
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 483 - Novčane kazne i
penali po rešenju suda, namenjena su za finansiranje novčanih kazni i penala po
rešenju sudova.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............ 1.000 dinara
5113 - Kapitalno održavanje zgrada i objekata
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 5113 – Kapitalno
održavanje zgrada i objekata, namenjena su za finansiranje sledećih namena, i to:
- konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu Trg Nikole Pašića 13;
- završetak rekonstrukcije instalacija klimatizacije, ventilacije i grejanja
sistemi K - 4 - Velika sala i K - 9 - Centralna tehnička režija u objektu
Trg Nikole Pašića 13;
- rekonstrukcija delova instalacija klimatizacije, ventilacije i grejanja u
objektu Trg Nikole Pašića 13;
- rekonstrukcija dela instalacija vodovoda i kanalizacije objekta Trg
Nikole Pašića 13: adaptacija dela mokrih čvorova u objektu Doma
Narodne skupštine;
- radovi na dekorativnoj rasveti na objektu Doma Narodne skupštine dodatni radovi.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od .......... 95.000.000 dinara
5114 – Projektno planiranje
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
148
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 5114 – Projektno
planiranje, namenjena su za finansiranje sledećih namena: procena
izvodljivosti, izrada idejnih projekata i projektne dokumentacije, i to:
- Glavni projekat - elektronski sistem posebne namene (zgrada u Kralja
Milana 14), Glavni projekat - video sistem za sve sale u Kralja Milana 14, Glavni
projekat - centralna tehnika (zgrada u Kralja Milana 14, CSNU - režija (zgrada u
Kralja Milana 14),
- inženjerske usluge izrade projekta, TV i video sistem - novi, reinženjering
- sistem analiza službe NS (za obe zgrade), EMP - elektro motorni pogon dopuna, Glavni projekat - elektronski sistem posebne namene, Glavni projekat video sistem za sve sale u Kralja Milana 14, Glavni projekat - centralna tehnika,
- inženjerska usluga izrade Glavnog projekta sanacije konstrukcije Doma
Narodne skupštine, inženjerske usluge izrade Glavnog projekta izmena i dopuna
Glavnog projekta arhitektonsko građevinskih radova za sanaciju, rekonstrukciju i
restauraciju zgrade Doma Narodne skupštine vezane za Glavni projekat izmena i
dopuna Glavnog projekta klimatizacije, grejanja i hlađenja objekta Doma Narodne
skupštine, inženjerske usluge izrade Glavnih projekta izmena i dopuna postojećih
Glavnih projekta za objekte koje koristi Narodna skupština, inženjerske usluge
izrade Tehničke kontrole tehničke dokumentacije za objekte koje koristi Narodna
skupština, Projekat „pomoć u odlučivanju“, projekat „elektronska kartica“, projekat
„elektronski potpis“.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ........... 5.000.000 dinara
5122 - Administrativna oprema
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 5122 – Administrativna
oprema, namenjena su za finansiranje sledećih namena, i to:
- oprema za audiovideo sistem za malu salu Doma, audiovideo sistem za
tri odborske sale u Domu Narodne skupštine, audiovideo sistem za veliku salu u
Domu Narodne skupštine, opremanje dve odborske sale sistemom DCN,
osvetljenje za veliku salu u Domu Narodne skupštine, videokamere za Plavi i
Zeleni salon u Kralja Milana 14, video kamere za Veliku salu u Domu Narodne
skupštine, video kamere za Malu salu u Domu Narodne skupštine, aktivna mrežna
oprema za računarsku mrežu; kontrolni sistemi, uvođenje elektronskog potpisa,
sistem za skladištenje dokumenata;
- nabavka tipskog kancelarijskog nameštaja i nameštaja izrađenog po meri
radi zamene starog u oba objekta za 300 kancelarija sa oko 600 formiranih radnih
mesta sa mobilijarom prosečne starosti veće od 10-15 godina, koji je potrebno
periodično zanavljati;
-nabavka stilskog kancelarijskog nameštaja izrađenog po meri i uzorku;
- nabavka split sistema radi zamene starih, dotrajalih i neispravnih u objektu
Kralja Milana 14-16, u kojima se terenutno koriste uglavnom split sistem prosečne
starosti veće od 10 godina, kao i radi ugradnje u prostorijama koje ih do sada nisu
ni imale u objektu Trg Nikole Pašića 13;
- nabavka opreme za upodobljavanje objekata Narodne skupštine sa
zakonskom regulativom vezanom za primenu zakona o tajnosti podataka;
- računari: radne stanice za Veliku salu u Domu Narodne skupštine, 100
računara (trenutno u Narodnoj skupštini je oko 500 računara u upotrebi a svake
godine se nabavlja po 100 računara radi zanavljanja jer se smatra da računar
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
149
starosti 6 godina nije adekvatan za rad), mrežni štampači: laserski, obični, A4, A3,
kolor, multifunkcionalni štampači, portni svičevi (48 - port za VoIP), portni svičevi
(8 - port za VoIP), Rack UPS 1U, telefoni – VoIP, sistem za virtuelizaciju;
- televizori;
- mobilni telefoni;
- aparati za fotokopiranje i umnožavanje: fotokopir aparat u boji velikog
kapaciteta radi zamene postojećeg, aparat fotokopirnog aparata u boji malog
kapaciteta, štampartske mašine A-4, mašina za šivenje žicom, daktilo papučica
"Scripta Net" za potrebe stenobiroa radi zamene postojećeg;
- multimedijalna i konferencijska oprema za sale u zgradi u Kralja Milana
14 i Domu Narodne skupštine i prevodilački kabinet (5) u Domu Narodne
skupštine;
- prijemnici za simultano prevođenje, instalacioni materijal za audio - video;
- alati, sitan inventar za majstore i merna oprema, usisivači (zamena starih,
nespravnih), pomoćna grejna tela i oprema za domaćinstvo (nabavka tepiha –
zamena starih, pohabanih i otpisanih), kolica za potrebe kurira.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ......... 37.000.000 dinara
5151 - Nematerijalna imovina
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 5151 – Nematerijalna
imovina, namenjena su za finansiranje sledećih namena, i to: ESB (Enterprise
Service Bus) jedinstvena i univerzalna softverska komponenta, UAS (User
management, Authentication and Security) Softverski sistem za upravljanje
korisničkim profilom-evidencije, uloge, autentifikacija, elektronski potpis, MRS
(Material Resources management System) softverski sistem za upravljanje
materijalnim resursima-oprema, konfiguracije, dobavljači, održavanje, garancije,
antivirus softver, licence za razni softver, dopuna softvera M.S za upravljanje
videom, novi softver za audio snimanje, sistem za skladištenje podataka, softver
za prevođenje „Trados“, softverska aplikacija za izradu baze podataka za rad
biblioteke i za ostale nepredviđene namene.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............5.000.000 dinara
***
Programska aktivnost 1.3 - podrška u radu Republičke izborne komisije
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
150
U skladu sa članom 39. stav 2. Poslovnika Republičke izborne komisije,
Republička izborna komisija podnosi Narodnoj skupštini finansijski plan potrebnih
sredstava za redovan rad. U skladu sa članom 35. Zakona o izboru narodnih
poslanika, kojim je propisano da uslove za rad Republičke izborne komisije
obezbeđuje Narodna skupština, finansijski plan Republičke izborne komisije
sastavni je deo skupštinskog budžeta, koji utvrđuje Odbor Narodne skupštine za
administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, u postupku i na način
utvrđen Zakonom o Narodnoj skupštini i Poslovnikom Narodne skupštine.
Predlog finansijskog plana Republičke izborne komisije za redovan rad u
2015. godini sačinjen je u skladu sa Uputstvom ministra finansija za pripremu
budžeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.
Predlogom finansijskog plana za 2015. godinu planirana su sredstva u
ukupnom iznosu od 26,047,000 dinara i namenjena su za pokrivanje troškova
redovnog rada Republičke izborne komisije.
Projekcija potrebnih sredstava za naknade članova Republičke izborne
komisije u okviru ekonomske klasifikacije 4161 zasnovana je na istim parametrima
na kojima je zasnovan Finansijski plan za 2014. godinu, a u skladu sa Odlukom o
naknadama i drugim troškovima vezanim za rad Republičke izborne komisije 02
broj 120-163/09 od 15. jula 2009. godine i Zakonom o privremenom uređivanju
osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod
korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 116/14).
Povećanja sredstava u odnosu na Finansijski plan za 2014. godinu
predviđena su u okviru sledećih ekonomskih klasifikacija:
- 4221 – Troškovi službenih putovanja u zemlji, s obzirom na to da je, u
skladu sa Odlukom o razrešenju imenovanju članova i zamenika članova
Republičke izborne komisije („Službeni glasnik RS“, broj 51/14), povećan broj
članova i zamenika članova Republičke izborne komisije sa prebivalištem van
teritorije grada Beograda. Osim toga, potreba za uvećanim sredstvima za ovu
namenu uslovljena je i novim nadležnostima Republičke izborne komisije u vezi sa
izborom članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina, nakon donošenja
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih
manjina 23. maja 2014. godine,
- 4233 – Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, s obzirom na to da
je konstatovano da sredstva obezbeđena Finansijskim planom za 2014. godinu na
ime kotizacije za učešće Republičke izborne komisije na Godišnjoj konferenciji
Asocijacije evropskih izbornih zvaničnika (ACEEEO) nisu bila dovoljna da pokriju
stvarne troškove.
U skladu sa navedenim uputstvom ministra finansija za pripremu budžeta
Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, u odnosu na
Finansijski plan za 2014. godinu, predviđena su umanjenja sredstava na
ekonomskim klasifikacijima 4161 – Nagrade članovima komisija, 4231 –
Administrativne usluge, 4235 – Stručne usluge, 4239 – Ostale opšte usluge, 4261
– Administrativni materijal i 4621 – Tekuće dotacije za međunarodne članarine.
416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4161 – Nagrade članovima komisija,
opredeljena su za naknade članovima Republičke izborne komisije i zaposlenima
u Službi Narodne skupštine angažovanim za potrebe Republičke izborne komisije,
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
151
a utvrđena su u iznosu manjem nego u 2014. godini, u skladu sa Zakonom o
privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i
drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, broj
116/14).
U okviru iste ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za
pripadajuće poreze i doprinose, u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Broj IUz128/2011 („Službeni glasnik RS“, broj 114/12) i Zakonom o izmenama i dopunama
Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 47/13 i 48/13ispravka), prema kojima naknade za rad u Republičkoj izbornoj komisiji više nisu
izuzete iz poreskog tretmana.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............22.645.000 dinara
421 – Stalni troškovi
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4214 – Usluge komunikacija,
opredeljena su za troškove korišćenja mobilnih telefona u skladu sa Odlukom o
naknadama i drugim troškovima vezanim za rad Republičke izborne komisije.
Iznos sredstava planiranih na ovoj poziciji je utvrđen na istom nivou kao u
Finansijskom planu Republičke izborne komisije za 2014. godinu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ..............600.000 dinara
422 – Troškovi putovanja
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4221 – Troškovi službenih putovanja u
zemlji, planirana su za troškove dolaska na sednice Republičke izborne komisije
za članove Republičke izborne komisije sa prebivalištem van teritorije grada
Beograda, shodno Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i
nameštenika („Službeni glasnik RS“, broj 98/07-prečišćeni tekst), a u skladu sa
Uredbom o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u
državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 44/08-prečišćeni tekst i 78/12).
Iznos sredstava planiranih na ovoj poziciji su uvećana u odnosu na
Finansijski plan Republičke izborne komisije za 2014. godinu, s obzirom na to da
je povećan broj članova i zamenika članova Republičke izborne komisije sa
prebivalištem van teritorije grada Beograda, kao i na to da su donošenjem Zakona
o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina 23.
maja 2014. godine proširene nadležnosti Republičke izborne komisije, a u vezi sa
izborom članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4222 – Troškovi službenih putovanja u
inostranstvo, planirana su za troškove putovanja članova Republičke izborne
komisije radi učešća na Godišnjoj konferenciji Asocijacije evropskih izbornih
zvaničnika (ACEEEO) i na drugim skupovima relevantnih međunarodnih
organizacija.
Iznos sredstava planiranih na ovoj poziciji je utvrđen na istom nivou kao u
Finansijskom planu Republičke izborne komisije za 2014. godinu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............1.600.000 dinara
423 – Usluge po ugovoru
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4231 – Administrativne usluge,
opredeljena su za usluge prevođenja.
Iznos sredstava planiranih na ovoj poziciji je umanjen u odnosu na
Finansijski plan Republičke izborne komisije za 2014. godinu, u skladu sa
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
152
Uputstvom ministra finansija za pripremu budžeta Republike Srbije za 2015.
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............50.000 dinara
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4233 – Usluge obrazovanja i
usavršavanja zaposlenih, opredeljena su za kotizacije radi učešća na Godišnjoj
konferenciji Asocijacije evropskih izbornih zvaničnika (ACEEEO) i na drugim
skupovima relevantnih međunarodnih organizacija.
Iznos sredstava planiranih na ovoj poziciji je uvećan u odnosu na
Finansijski plan Republičke izborne komisije za 2014. godinu, s obzirom na to da
sredstva obezbeđena Finansijskim planom za 2014. godinu nisu bila dovoljna da
pokriju stvarne troškove.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............150.000 dinara
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4234 – Usluge informisanja,
opredeljena su za usluge štampanja publikacija.
Iznos sredstava planiranih na ovoj poziciji je utvrđen na istom nivou kao u
Finansijskom planu Republičke izborne komisije za 2014. godinu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............100.000 dinara
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4235 – Stručne usluge, opredeljena su
za angažovanje lica za sređivanje arhivske građe Republičke izborne komisije,
digitalizaciju izbornog materijala, i za druge stručne usluge.
Iznos sredstava planiranih na ovoj poziciji je umanjen u odnosu na
Finansijski plan Republičke izborne komisije za 2014. godinu, u skladu sa
Uputstvom ministra finansija za pripremu budžeta Republike Srbije za 2015.
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............200.000 dinara
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4237 – Troškovi reprezentacije
opredeljena su u skladu sa Odlukom o naknadama i drugim troškovima vezanim
za rad Republičke izborne komisije.
Iznos sredstava planiranih na ovoj poziciji je utvrđen na istom nivou kao u
Finansijskom planu Republičke izborne komisije za 2014. godinu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............100.000 dinara
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4239 – Ostale opšte usluge,
opredeljena su za angažovanje lica za premeštanje i izlučivanje bezvrednog
registraturskog materijala, za izradu identifikacionih kartica za članove Republičke
izborne komisije, koričenje arhivskih knjiga Republičke izborne komisije, i za ostale
opšte usluge.
Iznos sredstava planiranih na ovoj poziciji je umanjen u odnosu na
Finansijski plan Republičke izborne komisije za 2014. godinu, u skladu sa
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
153
Uputstvom ministra finansija za pripremu budžeta Republike Srbije za 2015.
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............200.000 dinara
426 – Materijal
Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4261 – Administrativni materijal,
opredeljena su za finansiranje rashoda za nabavku materijala koji se koriste za
izradu, snimanje, umnožavanje i čuvanje akata i drugih materijala nastalih u radu
ili u vezi sa radom Republičke izborne komisije.
Iznos sredstava planiranih na ovoj poziciji je umanjen u odnosu na
Finansijski plan Republičke izborne komisije za 2014. godinu, u skladu sa
Uputstvom ministra finansija za pripremu budžeta Republike Srbije za 2015.
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............100.000 dinara
462 – Dotacije međunarodnim organizacijama
Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 4621 – Tekuće dotacije
međunarodnim organizacijama - kontribucije, planirana su za finansiranje godišnje
članarine Republičke izborne komisije u Asocijaciji evropskih izbornih zvaničnika
(ACEEEO).
Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu od ............300.000 dinara
482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom i
483 – Novčane kazne i penali po rešenju suda
Na ovim funkcionalnim klasifikacijama opredeljena su sredstva za slučaj da
Republička izborna komisija bude obavezna da plati poreze, obavezne takse i
kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, odnosno novčane kazne i penale
po rešenju suda.
Iznos sredstava planiranih na ovoj poziciji je utvrđen na istom nivou kao u
Finansijskom planu Republičke izborne komisije za 2014. godinu.
Sredstva za rad Republičke izborne komisije za 2015. godinu planirana su u
ukupnom iznosu od 26,047,000 dinara.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
154
* **
PLAN AKTIVNOSTI
U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA U 2015. GODINI
(seminari, konferencije, sastanci)
Vrsta aktivnosti
Datum/Mesto
sastanak Zajedničkog parlamentarnog odbora
Evropski parlament – NSRS
sastanak Zajedničkog parlamentarnog odbora
Evropski parlament – NSRS
Prva polovina godine u
Beogradu
Druga polovina godine u
Briselu
Učešće na 4 seminara koje organizuje Evropski
parlament za zemlje zapadnog Balkana i Tursku
Svakog kvartala biće
održan po jedan seminar u
Briselu
Učešće narodnih poslanika na konferencijama sa
temama od važnosti za Srbiju koje organizuju
članovi Evropskog parlamenta
Sastanak Radne grupe Procesa saradnje u
Jugoistočnoj Evropi (PSJIE)
Parlament
Alabanije/Tirana, mart
2015. godine
Sastanak Stalnog odbora PS PSJIE
Parlament
Alabanije/Tirana, mart
2015. godine
Sastanak Opšteg odbora za ekonomiju,
infrastrukturu i energetiku
Parlament Bugarske/Sofija
21. mart 2015. godine
Sastanak Opšteg odbora za pravosuđe, unutrašnje
poslove i bezbednost
Parlament Turske/Ankara,
2015. godine
Plenarno zasedanje Parlamentarne skupštinePSJIE
i predsednika parlamenata PSJIE
Konferencija odbora za evropske
integracije/poslove PSPJIE (COSAP)
Konferencija odbora za evropske
integracije/poslove PSPJIE (COSAP)
Skupovi u organizaciji Regionalnog saveta za
saradnju u Sarajevu
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
Parlament Albanije/Tirana
maj-jun 2015. godine
Prva polovina
godine/Beograd
Druga polovina godine
/Albanija
Tokom godine 3 puta
155
Sastanak u organizaciji Regionalnog sekretarijata
za parlamentaru saradnju u Sofiji
Jednom u toku godine
Poseta Delegacije Odbora za evropske integracije
Parlamentu Finske
Prvi kvartal 2015, Helsinski
Poseta Delegacije Odbora za evropske integracije
Parlamentu Nemačke
Drugi kvartal 2015, Berlin
Poseta Delegacije Odbora za evropske integracije
Parlamentu još jedne članice Evropske unije
Treći kvartal 2015,
Poseta Delegacije Odbora za evropske integracije
Parlamentu još jedne članice Evropske unije
Četvrti kvartal 2015,
Dolazak Delegacije Odbora za evropske poslove
Holandije 1
Prva polovina 2014.godine
Dolazak delegacije Odbora za evropske poslove i
Odbora za spoljne poslove Slovačke
Prva polovina 2014,
Beograd
Odvojene posete poslanika Evropskog parlamenta
Tokom godine, Beograd
Konferencija parlamentarnih odbora za poslove
Evropske unije – COSAC sastanak2 predsednika u
okviru letonskog predsedavanja Savetom Evropske
unije
Prva polovina 2015, Riga
Sastanak predsednika odbora za ruralne poslove u
okviru grčkog predsedavanja Savetom Evropske
unije
Prva polovina 2015, Riga
Interparlamentarna konferencija za zajedničku
spoljnu i bezbednosnu politiku i zajedničku
bezbednosnu i odbrambenu politiku u okviru grčkog
predsedavanja Savetom Evropske unije
Prva polovina 2015, Riga
Sastanak predsednika odbora za obrazovanje,
nauku i kulturu i odbora za razvoj informacionog
društva
Prva polovina 2015, Riga
Upućen poziv o.g.
Spisak sastanaka i konferecija koje organizuje italijansko predsedavanje napravljen je na osnovu kalendara
aktuelnog predsedavanja Savetom Evropske unije Litvanije od 1.jula do 31.decembra 2013.
1
2
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
156
u okviru grčkog predsedavanja Savetom Evropske
unije
Interparlamentarna konferencija o ekonomskom i
finansijskom upravljanju u Evropskoj uniji u okviru
grčkog predsedavanja Savetom Evropske unije
Prva polovina 2015, Riga
51. konferencija parlamentarnih odbora za poslove
Evropske unije ( COSAC) u okviru grčkog
predsedavanja Savetom Evropske unije
Prva polovina 2015, Riga
Sastanak predsednika odbora za socijalna pitanja i
zapošljavanje u okviru grčkog predsedavanja
Savetom Evropske unije
Prva polovina 2015, Riga
Sastanak predsednika odbora za zaštitu životne
sredine i odbora za državnu upravu i lokalne vlasti“
u okviru grčkog predsedavanja Savetom Evropske
unije
Prva polovina 2015, Riga
Sastanak predsednika odbora za spoljne poslove i
Parlamentarni forum za demokratiju o razvoju
demokratije u okviru grčkog predsedavanja
Savetom Evropske unije
Prva polovina 2015, Riga
Konferencija parlamentarnih odbora za poslove
Evropske unije – COSAC sastanak3 predsednika u
okviru predsedavanja Savetom Evropske unije,
Luksemburg
Druga polovina 2015,
Luksemburg
Sastanak predsednika odbora za ruralne poslove u
okviru italijanskog predsedavanja Savetom
Evropske unije
Interparlamentarna konferencija za zajedničku
spoljnu i bezbednosnu politiku i zajedničku
bezbednosnu i odbrambenu politiku u okviru
italijanskog predsedavanja Savetom Evropske unije
Sastanak predsednika odbora za obrazovanje,
nauku i kulturu i odbora za razvoj informacionog
društva
Druga polovina 2015,
Luksemburg
Druga polovina 2015,
Luksemburg
Druga polovina 2015,
Luksemburg
3
Spisak sastanaka i konferecija koje organizuje italijansko predsedavanje napravljen je na osnovu kalendara
aktuelnog predsedavanja Savetom Evropske unije Litvanije od 1.jula do 31.decembra 2013.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
157
u okviru italijanskog predsedavanja Savetom
Evropske unije
Interparlamentarna konferencija o ekonomskom i
finansijskom upravljanju u Evropskoj uniji u okviru
italijanskog predsedavanja Savetom Evropske unije
Druga polovina 2015,
Luksemburg
51. konferencija parlamentarnih odbora za poslove
Evropske unije ( COSAC) u okviru italijanskog
predsedavanja Savetom Evropske unije
Druga polovina 2015,
Luksemburg
Sastanak predsednika odbora za socijalna pitanja i
zapošljavanje u okviru italijanskog predsedavanja
Savetom Evropske unije
Druga polovina 2015,
Luksemburg
Sastanak predsednika odbora za zaštitu životne
sredine i odbora za državnu upravu i lokalne vlasti“
u okviru italijanskog predsedavanja Savetom
Evropske unije
Druga polovina 2015,
Luksemburg
Sastanak predsednika odbora za spoljne poslove i
Parlamentarni forum za demokratiju o razvoju
demokratije u okviru italijanskog predsedavanja
Savetom Evropske unije
Druga polovina 2015,
Luksemburg
Dunavska konferencija
Druga polovina 2015,
Beograd
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
158
14.
PODACI O JAVNIM NABAVKAMA
funkcija 130-Stručne službe
REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Broj:
. januar 2012. godine
BEOGRAD
PLAN NABAVKI ZA 2012. GODINU
januar 2012. godine
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
159
REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
03 Broj: 400-438/12
13. februar 2012. godine
Beograd
Na osnovu čl. 27, 50. i 54. Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/10,
73/10, 101/10 i 101/11), člana 64. Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS“, broj 9/10) i
člana 4. Skupštinskog budžeta za 2012. godinu (03 Broj 400-4115/11), generalni sekretar Narodne
skupštine donosi
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SKUPŠTINSKOG BUDŽETA ZA 2012.
GODINU, U DELU KOJI JE NAMENJEN ZA FINANSIRANJE NABAVKI NARODNE SKUPŠTINE,
FUNKCIJA 130 – STRUČNE SLUŽBE – Opšte usluge
1. Ovom odlukom utvrđuje se raspoređivanje i korišćenje sredstava Skupštinskog budžeta
za 2012. godinu (u daljem tekstu: Skupštinski budžet) za finansiranje nadležnosti Narodne
skupštine na funkciji 130 – Opšte usluge, namenjenih za finansiranje aktivnosti Stručne službe.
2. Sredstva iz tačke 1. ove odluke, koja su opredeljena za funkciju 130 – Opšte usluge,
raspoređuju se i koriste prema Planu nabavki generalnog sekretara Narodne skupštine 03 broj 404362/12 od 06. februara 2012. godine, kojim se usklađuju zahtevi za finansiranje aktivnosti
organizacionih jedinica sa raspoloživim sredstvima Skupštinskog budžeta, Funkcija 130 –Stručne
službe - Opšte usluge, na dan 1. januar 2012. godine.
3. Raspoređivanje i korišćenje sredstava opredeljenih za finansiranje izbornih aktivnosti
izvršavaće se u skladu sa odlukom Republičke izborne komisije.
4. Obaveze preuzete u skladu sa odobrenim aproprijacijama (član 54. Zakona o
budžetskom sistemu), a neizvršene u toku prethodne godine, prenose se i imaju status preuzetih
obaveza u tekućoj budžetskoj godini i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku
godinu.
5. Skupštinski budžet se izvršava podnošenjem zahteva generalnom sekretaru Narodne
skupštine (u daljem tekstu: generalni sekretar) za upotrebu sredstava Skupštinskog budžeta, na
obrascu za izvršenje Skupštinskog budžeta - OISB.
6. Sredstva iz tačke 5. ove odluke, izvršavaju se u skladu sa finansijskim planovima za
izvršenje Skupštinskog budžeta, koji se donose na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou po
svim aproprijacijama ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka, a sprovode se preko Uprave za
trezor.
7. Raspoređivanje i korišćenje sredstava iskazanih u Planu nabavki za 2012. godinu
izvršava se prema: Planu javnih nabavki - T1, Planu nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o
javnim nabavkama - T2 i Planu preuzetih obaveza iz 2011. i prethodnih godina - T3.
8. Plan javnih nabavki - T1, izvršava se prema Planu javnih nabavki koje se sprovode u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
9. Plan nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama – T-2, izvršava se
prema Planu nabavki na koje se ovaj zakon ne primenjuje.
10. Plan izmirivanja preuzetih obaveza iz 2011. i prethodnih godina, izvršava se prema
Planu preuzetih obaveza, po namenama na ekonomskim klasifikacijama - T3, i obuhvata obaveze
preuzete ugovorima o izmirivanju nabavki iz prethodnih godina.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
160
11. Planske aktivnosti koje zahtevaju upotrebu aproprijacije više ekonomskih klasifikacija,
izvršavaju se na osnovu programa, koji na predlog rukovodilaca organizacionih jedinica donosi
generalni sekretar, u skladu sa Skupštinskim budžetom.
12. Planske aktivnosti koje izvršava više organizacionih jedinica, preko jedne aproprijacije
ekonomske klasifikacije, izvršavaju se na osnovu programa, koji donosi generalni sekretar na
zajednički predlog rukovodilaca organizacionih jedinica.
13. Evidencija svih predloga i odobrenja izvršenja rashoda i izdataka treba da sadrži naziv i
šifru organizacionih jedinica utvrđenih odlukom generalnog sekretara.
Izuzetno u 2012. godini evidencija će se vršiti na 7 najviših organizacionih jedinica.
14. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
GENERALNI SEKRETAR
Veljko Odalović
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
161
Tabela 1.
redni
broj
1
organizacioni deo
JAVNE NABAVKE
Ukupno
2012. godina
3
4
5
UKUPNO
413,220,000.00
383,670,000.00
DOBRA
176,440,000.00
172,840,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
6
februar
sukcesivno
tokom 12
meseci
4261
01- budžet
protokol
247000
800,000.00
800,000.00
6
mart
maj
4261
01- budžet
246000
550,000.00
550,000.00
6
avgust
sukcesivno
tokom 12
meseci
4261
01- budžet
2,350,000.00
2,350,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
1
jun 2012
sukcesivno
tokom 12
meseci
4261
01- budžet
Predmet nabavki
2
Procenjena vrednost
Vrste
postupka
Okvirno
vreme
pokretanja
postupka
Okvirno
vreme
realizacije
ugovora
Konto
(planska
godina)
Izvor
finansiranja
(planska
godina)
6
7
8
9
10
200000
1
Pokloni
2
Službena odeća
3
Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na
radu
protokol
230000 međ
odnosi
200000
Generalni sekretarijat
4
Kancelarijski materijal
242100
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
162
5
Dizel električni agregat (Dom) isporuka
i montaža
244000
13,000,000.00
16,000,000.00
1
maj
avgust
512
01- budžet
6
7
8
9
10
11
12
13
Sistem posebne namene - faza 2
Sistem posebne namene - faza 3
Radne stanice (300 kom.)
Dekorativno osvetljenje
Desktop računari (100 kom.)
POE svičevi (10 kom.)
VoIP telefoni (150 kom.)
Mrežni štampači (20 kom.)
244000
244000
244000
244000
244000
244000
244000
244000
20,000,000.00
15,000,000.00
45,000,000.00
4,800,000.00
7,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
42,000,000.00
4,800,000.00
7,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1
1
1
1
1
1
6
6
mart
april
jun
mart
mart
mart
mart
jun
jun
septembar
avgust
jun
jun
maj
mart
jun
512
512
512
512
512
512
512
512
01- budžet
01- budžet
01- budžet
01- budžet
01- budžet
01- budžet
01- budžet
01- budžet
14
Multifunkcionalne mašine (20 kom.)
244000
1,000,000.00
1,000,000.00
6
jun
jun
512
01- budžet
15
Prijemnici za simultano prevođenje (50
kom.)
244000
1,000,000.00
1,000,000.00
6
septembar
septembar
512
01- budžet
16
17
18
19
20
21
22
Televizori
Rezervni delovi za računare
Licenciranje za ECDL
Softver za konf. sistem VS
Antivirus softver
Dopuna softvera za MS (video)
Softver za audio snimanje
244000
244000
244000
244000
244000
244000
244000
800,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00
500,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00
500,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
6
6
6
1
6
6
1
februar
jun
april
februar
februar
jul
septembar
mart
jun
april
april
februar
jul
novembar
512
512
515
515
515
515
515
01- budžet
01- budžet
01- budžet
01- budžet
01- budžet
01- budžet
01- budžet
23
Softverska aplikacija za biblioteku
244000
1,090,000.00
1,090,000.00
6
jun
jul
515
01- budžet
24
Aparat za fotokopiranje u boji srednjeg
kapaciteta
247100
2,800,000.00
2,800,000.00
6
mart
april
512
01- budžet
25
Knjigovezačka mašina za šivenje žicom
247100
1,200,000.00
1,200,000.00
6
april
maj
512
01- budžet
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
163
Sektor za opšte poslove
251000
153,190,000.00
153,190,000.00
3,300,000.00
3,300,000.00
JNMV
februar
sukcesivno
tokom 12
meseci
26
Nabavka materijala za higijenu
27
Nabavka, isporuka i montaža kanalskih
klima uređaja za klima sistem Male
sale u Domu NS
251000
3,300,000.00
3,300,000.00
JNMV
Februar
april
28
Nabavka potrošnog stolarskog i
vodoinstalaterskog materijala
251000
3,300,000.00
1,500,000.00
JNMV
mart
sukcesivno
tokom 24
meseci
426
01- budžet
511 i 512
(5111.000.000, 01- budžet
5122.300.000)
426
01- budžet
511 i 512
(5111.000.000, 01- budžet
5122.300.000)
29
Nabavka, isporuka i montaža split
sistema
251000
3,300,000.00
3,300,000.00
JNMV
april
maj
30
Nabavka alata, sitnog inventara za
majstore, pomoćne opreme i sredstava
za održavanje higijene
251000
700,000.00
700,000.00
JNMV
maj
maj
512
01- budžet
01- budžet
01- budžet
31
Nabavka usisivača i potrošnog
materijala za njih
251000
700,000.00
700,000.00
JNMV
maj
maj
426 i 512
(426350.000,
512350.000)
32
Nabavka kancelarijskog nameštaja
izrađenog po meri
251000
3,000,000.00
3,000,000.00
JNMV
maj
maj
512
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
164
33
Nabavka potrošnog elektromaterijala
251000
Sektor za održavanje objekta
USLUGE
3,300,000.00
1,500,000.00
20,900,000.00
17,300,000.00
64,690,000.00
52,940,000.00
JNMV
oktobar
sukcesivno
tokom 24
meseci
426
01- budžet
1
Usluge prevođenja
205000
13,000,000.00
13,000,000.00
6
mart
sukcesivno
tokom 12
meseci
4231
01-budžet
2
Grafičke usluge
247100
1,000,000.00
1,000,000.00
6
mart
sukcesivno
tokom 12
meseci
423
01 budžet
14,000,000.00
14,000,000.00
Generalni sekretarijat
3
Kurs engleskog jezika
243000
800,000.00
800,000.00
6
februar
mart
423
01-budžet
4
Projekat dizel el. agr.
244000
3,000,000.00
3,000,000.00
6
februar
april
423
01-budžet
5
Projekat Konf. Sistema
244000
2,900,000.00
2,900,000.00
6
mart
mart
423
01-budžet
6
Projekat sistema CTR
244000
2,900,000.00
2,900,000.00
6
jun
jun
423
01-budžet
7
Projekat audio-video sistema
244000
2,900,000.00
2,900,000.00
6
jun
jun
423
01-budžet
8
Održavanje štampača (i laptopova)
244000
800,000.00
400,000.00
6
jun
sukcesivno
tokom 12
meseci
425
01-budžet
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
165
9
Održavanje telefonske centrale
244000
400,000.00
400,000.00
6
mart
sukcesivno
tokom 12
meseci
425
01-budžet
425
01-budžet
10
Održavanje konf. sistema
244000
800,000.00
800,000.00
6
mart
sukcesivno
tokom 12
meseci
11
Specifična zdravstvena zaštita
zaposlenih u Službi Narodne skupštine
246000
2,900,000.00
2,900,000.00
6
april
sukcesivno
tokom 12
meseci
4243
01-budžet
12
Servisiranje instalacije za dojavu i
gašenje požara
246000
950,000.00
500,000.00
6
Jul
sukcesivno
tokom 12
meseci
4251
01-budžet
13
Osiguranje imovine i lica
246000
3,300,000.00
3,300,000.00
6
Jun
Avgust
4215
01-budžet
14
Izrada projekata integracije sistema
dojave požara za K. Milana 14 i K.
Milana 16
246000
440,000.00
440,000.00
6
Mart
April
4236
01-budžet
15
Integracija sistema dojave požara u K.
Milana 14 i K. Milana 16
246000
3,300,000.00
2,700,000.00
6
Jun
avgust
4252
01-budžet
16
Održavanje fotokopir aparata
"Minolta", "Kanon" i "Rikoh" sa
obezbeđivanjem rezervnih delova i
delova potrošnog karaktera
247100
3,100,000.00
1,100,000.00
6
jun
sukcesivno
tokom 12
meseci
425
01-budžet
17
Održavanje štamparskih mašina iz
programa "Riso" sa obezbeđivanjem
rezervnih delova
jun
sukcesivno
tokom 12
meseci
425
01-budžet
247100
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
2,100,000.00
1,000,000.00
6
166
18
Održavanje doradnih knjigovezačkih
mašina iz programa "Burg" i
knjigovezačkih noževa sa
obezbeđivanjem rezervnih delova
247100
Sektor za opšte poslove
3,100,000.00
1,200,000.00
33,690,000.00
27,240,000.00
6
jul
sukcesivno
tokom 12
meseci
425
01-budžet
19
Inženjerske usluge izrade Glavnog
projekta izmena i dopuna Glavnog
projekta arhitektonsko-građevinskih
radova za sanaciju, rekonstrukciju i
restauraciju zrgade Doma Narodne
skupštine, vezane za Glavni projekat
izmena i dopuna Glavnog projekta
klimatizacije, grejanja i hlađenja
objekta Doma Narodne skupštine
251000
3,300,000.00
3,300,000.00
JNMV
februar
maj
423
01-budžet
20
Tapetarski radovi na održavanju
mebliranog i kožnog nameštaja
251000
3,300,000.00
1,800,000.00
JNMV
februar
april
425
01-budžet
21
Pranje zavesa i prozora
251000
3,300,000.00
1,400,000.00
JNMV
mart
sukcesivno
tokom 24
meseci
425
01-budžet
22
Inženjerska usluga izrade Idejnog
projekta sanacije dela konstrukcije
Doma Narodne skupštine
251000
3,300,000.00
3,300,000.00
JNMV
april
avgust
423
01-budžet
23
Inženjerske usluge izrade Glavnog
projekta za postrojenje za povećanje
pritiska vode u sanitarnoj i hidrantskoj
mreži u objektu Kralja Milana
251000
500,000.00
500,000.00
JNMV
maj
avgust
423
01-budžet
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
167
24
Pranje i održavanje tekstilnih podnih
obloga i mermernih podova
251000
Sektor za održavanje objekta
RADOVI
3,300,000.00
1,400,000.00
17,000,000.00
11,700,000.00
172,090,000.00
157,890,000.00
JNMV
maj
sukcesivno
tokom 24
meseci
425
01-budžet
1
Tehničko-investiciono održavanje dve
kompozicije „Igrali se konji vrani“,
rasvete i jarbola na glavnom ulazu u
Dom narodne skupštine
251000
5,590,000.00
5,590,000.00
JNMVotvoren
postupak
februar
jun
425
01-budžet
2
Molersko-farbarski radovi
251000
3,300,000.00
3,300,000.00
JNMV
februar
sukcesivno
tokom 12
meseci
425
01-budžet
3
Najam cevne skele za izvođenje
konzervatorsko-restauratorskih radova
na zidnim slikama u Maloj sali Doma
NSRS
251000
900,000.00
900,000.00
JNMV
februar
april
425
01-budžet
4
Parketarski radovi
251000
3,300,000.00
3,200,000.00
JNMV
februar
sukcesivno
tokom 12
meseci
425
01-budžet
5
Tekuće i interventno održavanje
vodovodnih i kanalizacionih instalacija
251000
3,300,000.00
1,100,000.00
JNMV
februar
sukcesivno
tokom 24
meseci
425
01-budžet
6
Fasaderski radovi na objektu Trg
Nikole Pašića 13
251000
120,000,000.00
120,000,000.00
JNMV
februar
septembar
511
01-budžet
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
168
425 i 512
(4252.500.000,
512800.000)
01-budžet
7
Zamena dotrajalih tekstilnih podnih
obloga
251000
3,300,000.00
3,300,000.00
JNMV
februar
sukcesivno
tokom 12
meseci
8
Tekuće održavanje i servisiranje klima
sistema
251000
3,300,000.00
1,000,000.00
JNMV
februar
sukcesivno
tokom 24
meseci
425
01-budžet
9
Tekuće održavanje bakarnog krovnog
pokrivača na Domu NS
251000
1,500,000.00
1,500,000.00
JNMV
februar
april
425
01-budžet
10
Tekuće održavanje i servisiranje split
sistema
251000
3,300,000.00
1,000,000.00
JNMV
februar
sukcesivno
tokom 24
meseci
425
01-budžet
11
Adaptacija mokrih čvorova u objektu
Doma NS
251000
3,300,000.00
3,300,000.00
JNMV
februar
april
511
01-budžet
12
Stolarski radovi na zameni dotrajale
stolarije na objektu Trg Nikole Pašića
13
251000
3,300,000.00
3,300,000.00
JNMV
februar
april
425
01-budžet
13
Tekuće održavanje liftovskih
postrojenja
251000
3,300,000.00
1,100,000.00
JNMV
februar
sukcesivno
tokom 36
meseci
425
01-budžet
14
Zamena habajućeg sloja asfalta na
trotoaru i prilaznim saobraćajnicama
ispred objekta Doma Narodne
skupštine
251000
3,300,000.00
3,300,000.00
JNMV
februar
april
511
01-budžet
15
Tekuće održavanje dve lift-platforme
za invalidska kolica
251000
1,000,000.00
300,000.00
JNMV
mart
sukcesivno
tokom 36
meseci
425
01-budžet
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
169
16
Zamena dotrajalih drvenih prozora,
aluminijumskih, na objektu Kralja
Milana 14
251000
3,300,000.00
3,300,000.00
JNMV
mart
maj
425
01-budžet
17
Reparacija starog stilskog nameštaja
251000
1,000,000.00
1,000,000.00
JNMV
mart
maj
425
01-budžet
18
Servisiranje instalacija centralnog
grejanja u objektima koje koristi
Narodna skupština
251000
3,300,000.00
800,000.00
JNMV
april
sukcesivno
tokom 36
meseci
425
01-budžet
19
Održavanje postrojenja za povećanje
pritiska vode u sanitarnoj i hidrantskoj
mreži u objektu Kralja Milana 14
251000
1,000,000.00
300,000.00
JNMV
maj
sukcesivno
tokom 36
meseci
425
01-budžet
20
Tekuće održavanje dizel-električnih
agregata u objektima koje koristi
Narodna skupština
251000
1,500,000.00
300,000.00
JNMV
avgust
sukcesivno
tokom 36
meseci
425
01-budžet
172,090,000.00
157,890,000.00
Sektor za održavanje objekta
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
170
redni
broj
1
Predmet nabavki
2
UKUPNO
DOBRA
organiza
cioni
deo
Tabela 2.
3
NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE
Procenjena vrednost
Osnov iz Zakona za
izuzeće (zakon o
Ukupno
2012. godina
javnim nabavkama)
4
5
6
104,260,000.00 107,260,000.00
360,000.00
3,360,000.00
60,000.00
60,000.00
čl.26 stav 2
300,000.00
300,000.00
čl.26 stav 2
1
2
Medicinski materijal
TRADOS softver za prevođenje
246000
244000
3
Razne licence za softver (ukoliko je vrednost
pojedinačne licence 331.000,00 dinara)
244000
3,000,000.00
3,000,000.00
205000
243000
360,000.00
103,900,000.00
80,000,000.00
50,000.00
3,360,000.00
103,900,000.00
80,000,000.00
50,000.00
243000
100,000.00
243000
243000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Sektor za opšte poslove
USLUGE
Telezijski prenos skupštinskog zasedanja
ABC EU
Politika EU u oblasti
javne administracije
Pravo i procedure EU
Posebne obuke EU
Poslovni kurs Windows, MS
Word, Excel, Power Point...
Corel Draw...
Web Design
Dreamweaver
Photoshop
Flash
Adobe Indesign
ECDL
Specijalistički kurs
za prevodioce
Poslovna primena društvenih mreža
Kvantitativna i kvalitativna analiza pisanja štampanih
medija
Obuka za ažuriranje internet prezentacije
Instruktivni seminar "Intern revizija i kontrola"
Državni stručni ispit
Finansijske aplikacije BPMIS...
Dodatno stručno usavršavanje
Ostale obrazovne usluge
Popis imovine, obaveza i potraživanja za 2011. godinu
Završni račun
Softverski program
Okvirno vreme
pokretanja
postupka
7
Okvirno vreme
realizacije
ugovora
8
Konto
(planska
godina)
9
Izvor
finansiranja
(planska godina)
10
februar
jun
februar
jun
sukcesivno
tokom 12
meseci
4267
515
01 - budžet
01- budžet
515
01- budžet
čl.26 stav 2
mart
čl.7 stav 1, tačka 8
čl.26 stav 2
jun
septembar
novembar
decembar
423
423
01-budžet
01-budžet
100,000.00
čl.26 stav 2
septembar
decembar
423
01-budžet
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
septembar
oktobar
decembar
decembar
423
423
01-budžet
01-budžet
243000
100,000.00
100,000.00
čl.26 stav 2
mart
decembar
423
01-budžet
243000
243000
243000
243000
243000
243000
243000
50,000.00
40,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
25,000.00
50,000.00
40,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
25,000.00
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
mart
mart
mart
mart
mart
mart
mart
decembar
decembar
decembar
decembar
decembar
decembar
decembar
423
423
423
423
423
423
423
01-budžet
01-budžet
01-budžet
01-budžet
01-budžet
01-budžet
01-budžet
243000
200,000.00
200,000.00
čl.26 stav 2
mart
decembar
423
01-budžet
243000
200,000.00
200,000.00
čl.26 stav 2
februar
decembar
423
01-budžet
243000
120,000.00
120,000.00
čl.26 stav 2
februar
decembar
423
01-budžet
243000
243000
243000
243000
243000
243000
242100
242100
242100
100,000.00
300,000.00
150,000.00
10,000.00
300,000.00
185,000.00
130,000.00
120,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00
150,000.00
10,000.00
300,000.00
185,000.00
130,000.00
120,000.00
100,000.00
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
februar
februar
mart
februar
februar
februar
februar
februar
sukcesivno
decembar
decembar
decembar
decembar
april
decembar
februar
februar
sukcesivno
423
423
423
423
423
423
4232
4232
4232
01-budžet
01-budžet
01-budžet
01-budžet
01-budžet
01-budžet
01- budžet
01- budžet
01- budžet
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
171
26
Program za plate
242100
100,000.00
100,000.00
čl.26 stav 2
27
Arhiviranje
242100
100,000.00
100,000.00
čl.26 stav 2
tokom 12
meseci
sukcesivno
tokom 12
meseci
mart
28
Pristup internetu
244000
5,000,000.00
5,000,000.00
čl.7. stav 1. 9.
jul
29
Odmašćivanje termo bloka kuhinje, klima komore,
čišćenje kotlova
246000
290,000.00
290,000.00
čl.26 stav 2
februar
30
Servisiranje PP aparata i hidranske opreme
246000
310,000.00
310,000.00
čl.26 stav 2
februar
31
Tehnička kontrola projekta integracije sistema dojave
požara za K.Milana 14 i 16
246000
50,000.00
50,000.00
čl.26 stav 2
maj
tokom 12
meseci
sukcesivno
tokom 12
meseci
mart
sukcesivno
tokom 12
meseci
sukcesivno
tokom 12
meseci
sukcesivno
tokom 12
meseci
maj
sukcesivno
tokom 12
meseci
sukcesivno
tokom 12
meseci
4232
01- budžet
4232
01- budžet
421
01- budžet
4251
01 - budžet
4251
01 - budžet
4235
01 - budžet
425
01 - budžet
423
01 - budžet
32
Održavanje mašine za frankiranje pošte, uređaja za
seckanje papira i mašine za vezivanje paketa, po pozivu.
247100
200,000.00
200,000.00
čl.26 stav 2
jun
33
Angažovanje lica na povremenim poslovima zbog
povećanog obima poslova
247100
500,000.00
500,000.00
čl.7. stav 1. 12.
po potrebi
251000
251000
89,100,000.00
300,000.00
300,000.00
89,100,000.00
300,000.00
300,000.00
čl.26 stav 2
čl.26 stav 2
februar
mart
mart
novembar
4212
4213
01 - budžet
01 - budžet
251000
4,000,000.00
4,000,000.00
čl.7. stav 1. 1.
februar
decembar
4213
01 - budžet
251000
4,000,000.00
4,000,000.00
čl.7. stav 1. 1.
februar
decembar
4213
01 - budžet
251000
400,000.00
400,000.00
čl.7. stav 1. 12.
maj
jun
4239
01 - budžet
251000
700,000.00
700,000.00
čl.7. stav 1. 12.
februar
decembar
4239
01 - budžet
251000
3,500,000.00
3,500,000.00
čl.7. stav 1. 12.
februar
decembar
4235
01 - budžet
251000
300,000.00
300,000.00
čl.26 stav 2
februar
decembar
4235
01 - budžet
251000
1,000,000.00
1,000,000.00
čl.7. stav 1. 12.
februar
decembar
4235
01 - budžet
251000
300,000
300,000
čl.26 stav 2
mart
april
4251
budžet
14,800,000.00
14,800,000.00
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Sektor za opšte poslove
Nabavka i isporuka uglja
Dezinsekcija i deratizacija objekata dva puta godišnje
Održavanje zelenila oko objekta Trg Nikole Pašića 13JKP "ZELENILO BEOGRAD"
Čišćenje snega - JKP "ZELENILO-BEOGRAD"
Privremena angažovanja članova oml. zadruga za
fizičke poslove
Rukovanjem parnim kotlom, uređajima i instalacijama
centralnog grejanja i njihovo održavanje u grejnoj
sezoni u objektu Kralja Milana 14
Vršenje stručnog, projektantskog i konzervatorskog
nadzora nad izvođenjem radova na objektima Narodne
skupštine
Inženjerske usluge, merenja nivoa podzemnih voda u
piezometrima kod Doma Narodne skupštine i izrada
elaborata o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima
Inženjerske usluge izrade Tehničke kontrole tehničke
dokumentacije za objekta koje koristi NS
Izvođenje konzervatorko-restauratorskih radova na
zidnim slikama u Maloj sali u objektu Trg Nikole
Pašića 13
Sektor za održavanje objekta
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
172
RADOVI
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
173
PODACI O JAVNIM NABAVKAMA U 2012. GODINI
zaključno sa 31. decembrom 2012. godine
Redni
broj
VRSTA POSTUPKA
1.
JAVNE NABAVKE
VELIKE VREDNOSTI
2.
JAVNE NABAVKE
MALE VREDNOSTI
DOBRA
USLUGE
RADOVI
DOBRA
USLUGE
RADOVI
BROJ
POSTUPAKA
3
1
1
26
18
23
UGOVORENA
VREDNOST
35.346.731
13.000.000
5.498.000
55.955.152
39.974.347
52.179.494
72
201.953.724
UKUPNO
PODACI O POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI SPROVEDENIM
U TOKU 2012. GODINE
A) JAVNE NABAVKE VELIKE VREDNOSTI
DOBRA
Red.
broj
1.
2.
3.
BROJ NABAVKE
UGOVORENA VREDNOST
35/12
44/12
47/12
10,349,231
18,000,000
6,997,500
35.346.731
USLUGE
Red.
broj
1.
BROJ NABAVKE
UGOVORENA VREDNOST
63/12
13,000,000
RADOVI
Red.
broj
1.
BROJ NABAVKE
UGOVORENA VREDNOST
5/12
5,498,000
UKUPNO ZA JNVV
DOBRA
USLUGE
RADOVI
3
1
1
35.346.731
13.000.000
5.498.000
∑
5
53.844.731,00
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
174
JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:
DOBRA
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
BROJ NABAVKE
UGOVORENA VREDNOST
6/12
7/12
9/12
13/12
14/12
20/12
26/12
30/12
31/12
32/12
33/12
45/12
52/12
59/12
62/12
65/12
69/12
70/12
71/12
72/12
74/12
76/12
77/12
78/12
86/12
91/12
500,000
2,630,420
999,500
3,000,000
800,000
2,300,000
696,291
2,700,000
3,300,000
3,297,494
3,297,770
2,219,000
2,919,400
401,165
3,300,000
3,145,450
1,828,197
1,050,548
1,657,885
2,423,316
527,000
3,190,698
3,160,512
3,165,008
692,986
2,752,512
Ukupno:
55.955.152,00
JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:
USLUGE
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
BROJ NABAVKE
UGOVORENA VREDNOST
10/12
11/12
12/12
15/12
16/12
22/12
25/12
28/12
29/12
34/12
37/12
46/12
48/12
49/12
55/12
57/12
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
399,750
667,602
3,300,000
578,000
3,300,000
3,300,000
458,150
1,000,000
3,200,000
3,074,845
1,651,500
3,200,000
2,100,000
3,100,000
3,100,000
944,500
175
17.
18.
66/12
68/12
3,300,000
3,300,000
Ukupno:
39.974.347,00
JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:
RADOVI
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
BROJ NABAVKE
UGOVORENA VREDNOST
1/12
3/12
4/12
8/12
17/12
18/12
21/12
23/12
24/12
27/12
38/12
39/12
40/12
41/12
43/12
64/12
67/12
82/12
83/12
84/12
85/12
89/12
90/12
275,447
3,300,000
3,300,000
3,300,000
3,239,620
897,000
1,473,669
3,206,875
248,000
3,285,005
3,153,200
3,237,492
3,252,750
3,259,400
373,750
1,500,000
3,300,000
2,759,052
2,793,144
3,248,890
1,954,200
405,000
417,000
Ukupno:
52.179.494,00
UKUPNO ZA JNMV
DOBRA
USLUGE
RADOVI
26
18
23
55.955.152,00
39.974.347,00
52.179.494,00
∑
67
148.108.993,00
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
176
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2013. GODINU
JAVNE NABAVKE
redni
broj
1
broj
status
JN
2
3
Procenjena vrednost
Predmet nabavki (specifikacija
predmeta nabavke, opravdanost
nabavke, opravdanost iznosa
planiranih sredstava)
organizaciona
jedinica
4
5
iznos
aproprijacije
Ukupno
2013. godina
6
7
8
Okvirno
Okvirno
vreme
Vrste
vreme
postupka pokretanja zaključenja
postupka
ugovora
Okvirno
vreme
realizacije
ugovora
Konto
(planska
godina)
Izvor
finansiranja
(planska godina)
9
10
11
12
13
14
UKUPNO
DOBRA
1
Dva skenera velikog kapaciteta
za masovno skeniranje u
Pisarnici
247000
860,000.00
860,000.00
6
mart
april
maj
512
01- Budžet
2
Službena odeća za 29
zaposlenih
u skladu sa pravilnikom 03 broj
02-299/06 (Pisarnica 16,St.biro
13)
247000
2,000,000.00
2,000,000.00
6
septembar
oktobar
novembar
426
01- Budžet
244100
244100
244100
244100
10,000,000.00
6,000,000.00
2,000,000.00
600,000.00
10,000,000.00
6,000,000.00
2,000,000.00
600,000.00
jun
jun
jun
jun
avgust
avgust
avgust
avgust
5122
5122
5122
5122
01010101-
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
mart
april
5122
01- Budžet
244100
244100
244100
244100
244100
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
1,800,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
1,800,000.00
jun
jun
mart
mart
jun
avgust
avgust
april
april
avgust
5122
5122
5122
5122
5122
0101010101-
244100
25,000,000.00
25,000,000.00
mart
5122
01- Budžet
244100
1,000,000.00
1,000,000.00
septembar
oktobar
5122
01- Budžet
244100
244100
244100
3,000,000.00
5,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
2,500,000.00
mart
mart
jun
april
april
avgust
5122
5122
5122
01- Budžet
01- Budžet
01- Budžet
244100
2,700,000.00
2,700,000.00
jun
avgust
5122
01- Budžet
244100
244100
1,000,000.00
10,000,000.00
1,000,000.00
10,000,000.00
mart
jun
april
avgust
5151
5151
01- Budžet
01- Budžet
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Desktop računari
PoE svitčevi 48-portni
PoE svitčevi 8-portni
Rek ormari (rack )
Mrežni uređaji - Router i Layer 3
switch)
Rack UPS 1U
VoIP telefoni
Mobilni telefoni/tablet
Serverski računari
Televizor
Implementacija KMIS-a u Domu
Narodne skupštine
Oprema za uvođenje
elektronskog potpisa
Oprema za video sistem
Sistem simultnog prevođenja
Storage sistem
Hardver za virtuelizaciju i backup
podataka
Antivirus Softver
Win7/MS Office 2010 paket
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
sukcesivno tokom
2013.
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
177
21
Softver za audio snimanje
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
septembar
oktobar
5151
01- Budžet
22
Softver za nadzor potrošnje na
telefonskoj centrali "Asterisk"
244100
500,000.00
500,000.00
jun
avgust
5151
01- Budžet
23
Licenciranje poznavanja rada na
računaru, ECDL licenca
244100
1,000,000.00
1,000,000.00
septembar
oktobar
5151
01- Budžet
244100
6,000,000.00
6,000,000.00
mart
april
5151
01- Budžet
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
mart
april
5151
01- Budžet
244100
1,000,000.00
1,000,000.00
jun
avgust
5151
01- Budžet
244100
1,600,000.00
1,600,000.00
jun
avgust
5151
01- Budžet
244100
1,400,000.00
1,400,000.00
jun
avgust
5151
01- Budžet
244100
1,200,000.00
1,200,000.00
april
maj
jun
5151
01- Budžet
30
Nabavka, razvoj i implementacija
modula informacionog sistema
za obračun plata i drugih
primanja sa eDMS interfejsom
prema aplikaciji za planiranje i
budžetiranje
244100
1,200,000.00
1,200,000.00
februar
februar
mart
5151
01- Budžet
31
Nabavka materijala za higijenu
251000
3,450,000.00
3,450,000.00
6
januar
januar
Sukcesivno tokom
2013. godine
426
01- Budžet
32
Nabavka, isporuka i montaža
klima ormana za prostor DATA
centra u objektu Kralja Milana 14
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
februar
februar
april
425 i
512
01- Budžet
33
Nabavka zastava, kopalja za
zastave i pripadajuće galanterije
za potrebe NSRS
251000
1,500,000.00
750,000.00
6
februar
februar
Sukcesivno tokom
2013. i 2014. godine
426
01- Budžet
34
Nabavka mašine za pranje
mermernih podova, usisivača i
potrošnog materijala za njih
251000
3,200,000.00
3,200,000.00
6
mart
mart
april
426 i
512
01- Budžet
35
Nabavka, isporuka i montaža
split sistema
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
mart
mart
maj
425 i
512
01- Budžet
36
Nabavka alata, sitnog inventara
za majstore, pomoćne opreme i
sredstava za održavanje higijene
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
mart
mart
maj
426 i
512
01- Budžet
24
25
26
27
28
29
Nadogradnja softvera - mrežna
oprema u Data centru i licence
za razne softvere
Pristup internetu
Softver za virtuelizaciju i
konsolidaciju serverske
infrastrukture
Softver za bekap serverske
infrastrukture
Softver za bekap radnih stanica i
notebook racunara
Izrada softverskog rešenja:
eNabavka NSRS
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
178
37
Nabavka tipskog i kancelarijskog
nameštaja izrađenog po meri
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
april
april
maj
512
01- Budžet
38
Nabavka potrošnog stolarskog i
vodoinstalaterskog materijala
251000
3,400,000.00
700,000.00
6
septembar
septembar
Sukcesivno tokom
2013. i 2014. godine
426
01- Budžet
39
Nabavka potrošnog
elektromaterijala
251000
3,400,000.00
700,000.00
6
oktobar
oktobar
Sukcesivno tokom
2013. i 2014. godine
426
01- Budžet
40
Sredstva i oprema lične zaštite
na radu
246000
650.000,00
650.000,00
6
oktobar
novembar
Oktobar
2014
4261
01-budžet
41
Kancelarijski materijal
244000
30,000,000.00
30,000,000.00
mart
septembar
Sukcesivno tokom
2013. godine
4261
01-budžet
200000/247000
3,000,000.00
3,000,000.00
maj
jun
sukcesivno
4234
01-budžet
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
mart
juni
4235
01- Budžet
USLUGE
1
2
Grafičke usluge
Izrada projekta - Projekat i ocena
izvedenog stanja Računarske
mreže NSRS
JN MV
3
Izrada Intranet portala NSRS
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
jun
avgust
4235
01- Budžet
4
Usluga održavanja postojećeg
Uniflow-IWMC sistema sa
implementacijom infrastrukture
244100
12,700,000.00
12,700,000.00
oktobar
novembar
4235
01- Budžet
5
6
Reinžennjering WEB sajta
Održavanje laptopova
244100
244100
3,000,000.00
500,000.00
3,000,000.00
500,000.00
jun
mart
avgust
novembar
4235
4252
01- Budžet
01- Budžet
7
Nabavka potrošnih dobara, alata
i sitnog inventara (fleš memorije,
napajanja računarska, ..)
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
mart
novembar
4252
01- Budžet
8
Održavanje telefonske centrale
244100
500,000.00
500,000.00
mart
novembar
4252
01- Budžet
9
Održavanje mejl servera
244100
500,000.00
500,000.00
mart
novembar
4252
01- Budžet
10
Usluga održavanja, povezivanja
uređaja za umnožavanje sa
postojećim sistemom za
smanjenje i kontrolu troškova
244100
13,900,000.00
13,900,000.00
oktobar
novembar
4235
01- Budžet
244100
1,000,000.00
1,000,000.00
mart
novembar
4252
01- Budžet
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
mart
novembar
4252
01- Budžet
11
12
Održavanje mrežne opreme u
Data centru
Održavanje konferencijskog
sistema
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
179
13
Usluga održavanja i povezivanja
postojećeg GFI sistemskog
programa za centralizovano
slanje i primanje dokumenata sa
postojećom opremom
244100
3,200,000.00
3,200,000.00
oktobar
novembar
4235
01- Budžet
14
Održavanje audio-video jedinica
244100
1,000,000.00
1,000,000.00
mart
novembar
4252
01- Budžet
15
Održavanje elektro-energetike
244100
2,000,000.00
2,000,000.00
mart
novembar
4252
01- Budžet
16
Glavni projekat elektroenergetska instalacija
(Zgrada Kralja Milana 14)
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
mart
septembar
5114
01- Budžet
17
Glavni projekat - Trafostanica
(Zgrada Kralja Milana 14)
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
mart
oktobar
5114
01- Budžet
18
Glavni projekat - Elektronski
sistem posebne namene (Zgrada
Kralja Milana 14)
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
mart
oktobar
5114
01- Budžet
19
Usluga implementacije postojeće
opreme za fotokopiranje u sistem
kontrole troškova sa
održavanjem
244100
12,700,000.00
12,700,000.00
oktobar
novembar
4235
01- Budžet
20
Izmena glavnog projekta Konferencijski sistem (Zgrada
Kralja Milana 14)
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
jun
avgust
5114
01- Budžet
21
Glavni projekat - CSNU (Zgrada
Kralja Milana 14)
244100
1,000,000.00
1,000,000.00
jun
avgust
5114
01- Budžet
22
Glavni projekat - Studija razvoja
Informacionog sistema NS
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
mart
novembar
5114
01- Budžet
23
Projekat uvođenja elektronske
kartice (evidencija prisutnosti,
pristup magacinu - elektronski
ključ)
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
jun
avgust
5114
01- Budžet
24
Izrada Projekta - Projekat zaštite
Informacionog sistema NSRS
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
mart
novembar
5114
01- Budžet
25
Izrada projekta - Uvođenje
elektronskog potpisa
244100
1,000,000.00
1,000,000.00
jun
avgust
5114
01- Budžet
26
Glavni projekat - Reinženjering
Konferencijskog sistema Dom
NS
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
mart
novembar
5114
01- Budžet
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
180
27
Izrada projekta za disaster
recovery ICT sistema NSRS
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
jun
avgust
4235
01- Budžet
28
Izrada projekta za business
continuity and resiliency planning
(BCRP)sistema NSRS
244100
3,000,000.00
3,000,000.00
jun
avgust
4235
01- Budžet
29
Inženjerske usluge izrade
Glavnog projekta izmena i
dopuna Glavnog projekta
arhitektonsko-građevinskih
radova za sanaciju,
rekonstrukciju i restauraciju
zrgade Doma Narodne
skupštine, vezane za Glavni
projekat izmena i dopuna
Glavnog projekta klimatizacije,
grejanja i hlađenja objekta Doma
Narodne skupštine
251000
3,450,000.00
3,450,000.00
6
februar
februar
april
511
01- Budžet
30
Izmena projekta rekonstrukcije
DEA
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
mart
septembar
septembar
511
01- Budžet
31
Inženjerska usluga izrade
Idejnog projekta sanacije
temeljnog dela konstrkcije Doma
Narodne skupštine
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
februar
februar
april
511
01- Budžet
32
Inženjerska usluga izrade
aritektonsko-građevinskog
projekta izvedenog stanja
objekta Kralja Milana 14
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
februar
septembar
septembar
511
01- Budžet
33
Tapetarske usluge na tekućem
održavanju mebliranog
nameštaja i izradi roletni i lakih
zavesa.
251000
2,000,000.00
2,000,000.00
6
februar
februar
Sukcesivno tokom
2013. i 2014. godine
425
01- Budžet
34
Inženjerske usluge izrade
Glavnog projekta za postrojenje
za povećanje pritiska vode u
sanitarnoj i hidrantskoj mreži u
objektu Kralja Milana
251000
500,000.00
500,000.00
6
februar
februar
mart
511
01- Budžet
35
Inženjerska usluga izrade
Glavnog projekta sanacije
konstrkcije Doma Narodne
skupštine
251000
18,000,000.00
18,000,000.00
1
maj
jun
novembar
423
01- Budžet
36
Prevodilačke usluge
200000/233000
13,000,000.00
13,000,000.00
novembar
decembar
4231
01- Budžet
37
Sistematski pregledi zaposlenih
246000
5,000,000.00
3,300,000.00
6
oktobar
novembar
4243
01- Budžet
38
Servisiranje instalacija za
dojavu i gašenje požara
246000
1,150,000.00
1,150,000.00
6
septembar
oktobar
4251
01- Budžet
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
Sukcesivno tokom
12 meseci
Oktobar
2014
Oktobar
2014
181
39
Osiguranje imovine i lica
246000
3,400,000.00
3,400,000.00
244100
10,000,000.00
10,000,000.00
6
Juli
avgust
jun
novembar
Avgust
2014
4215
01- Budžet
4251
01- Budžet
RADOVI
1
Kabliranje UTP Doma Narodne
skupštine i Zgrada Narodne
skupštine Data Centar Zgrade
NS
2
Molersko-farbarski radovi
251000
3,450,000.00
3,450,000.00
6
januar
februar
Sukcesivno tokom
2013. godine
425
01- Budžet
3
Parketarski radovi
251000
3,450,000.00
3,450,000.00
6
januar
februar
Sukcesivno tokom
2013. godine
425
01- Budžet
4
Tekuće održavanje liftovskih
postrojenja
251000
3,400,000.00
2,500,000.00
6
januar
mart
Sukcesivno tokom
2013. i 2014. godine
425
01- Budžet
5
Mašinski radovi na zameni
sistema bojlera za centralnu
pripremu tople vode u objektu
Doma Narodne skupštine
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
januar
februar
mart
511
01- Budžet
6
Elektroradovi na instalacijama
jake i slabe struje za sistem
centralne pripreme tople vode za
objekat Dom NSRS
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
januar
februar
mart
511
01- Budžet
7
Tekuće održavanje - građevinski
i zanatski radovi u kuhinji
restorana objekta Kralja Milana
14
251000
2,000,000.00
2,000,000.00
6
januar
februar
mart
425
01- Budžet
100,000,000.00 100,000,000.00
1
februar
april
novembar
511
01- Budžet
mart
oktobar
novembar
425
01- Budžet
Fasaderski radovi na objektu Trg
Nikole Pašića 13
Postavljanje igličaste zaštite za
fasadu
Zamena dotrajalih tekstilnih
podnih obloga
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
februar
mart
novembar
425 i
512
01- Budžet
11
Građevinsko-zanatski radovi u
DATA CENTRU objekta Kralja
Milana 14
251000
2,600,000.00
2,600,000.00
6
februar
februar
april
425
01- Budžet
12
Termo - izolacioni radovi u
kotlarnici
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
mart
septembar
oktobar
425
01- Budžet
13
Hidroizolacija ravnog prohodnog
krova iznad sale u objektu Kralja
Milana 14
251000
3,000,000.00
3,000,000.00
6
mart
septembar
oktobar
425
01- Budžet
14
Tekuće i interventno održavanje
vodovodnih i kanalizacionih
instalacija
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
april
maj
Sukcesivno tokom
2013. i 2014. godine
425
01- Budžet
8
9
10
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
251000
182
15
Staklorezačke usluge na
tekućem održavanju objekata
koje koristi NSRS
251000
1,500,000.00
500,000.00
6
april
maj
Sukcesivno tokom
2013. i 2014. godine
425
01- Budžet
16
Adaptacija mokrih čvorova u
objektu Doma NSRS
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
mart
septembar
avgust
425
01- Budžet
17
Stolarski radovi na tekućem
održavanju stolarije na objektu
Trg Nikole Pašića 13
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
maj
juni
avgust
425
01- Budžet
251000
3,000,000.00
3,000,000.00
6
maj
juni
avgust
425
01- Budžet
251000
2,000,000.00
2,000,000.00
6
maj
juni
avgust
425
01- Budžet
251000
3,400,000.00
3,400,000.00
6
mart
oktobar
novembar
511
01- Budžet
18
19
20
Reparacija starog stilskog
nameštaja
Tekuće održavanje bakarnog
krovnog pokrivača na Domu
NSRS
Zameni habajućeg sloja asfalta
na trotoarima i pristupnim
saobraćajnicama kod Doma
NSRS
21
Rekonstrukcija sistema dojave
i gašenja požara u K. Milana 14
i u K. Milana 16
246000
9,500,000.00
9,500,000.00
1
Juni
Juli
Septembar
511
01- Budžet
22
Radovi na rekonstrukciji sistema
detekcije i gašenja požara u
DAta centru u objektu Kralja
Milana 14
246000
2,000,000.00
2,000,000.00
6
mart
Juli
avgust
511
01- Budžet
23
Rekonstrukcija DEA
251000
27,000,000.00
27,000,000.00
1
septembar
novembar
decembar
511
01- Budžet
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
183
REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Grupa za javne nabavke
POSTUPCI POKRENUTI krajem 2012. godine
- UGOVORI zaključeni u I KVARTALU 2013.
Red.
broj
JN
Br.
DATUM POKRETANJA POSTUPKA Zahtev i odluka
1.
74/12 404-7/74-12
od 05.11.2012. zahtev
Dobra 404-7/74-12-01 od 09.11.2012. odluka
JNMV
2.
82/12 404-7/82-12
od 07.11.2012. zahtev
Radovi 404-7/82-12-01 od 29.11.2012. odluka
JNMV
3.
83/12 404-7/83-12
od 08.11.2012. zahtev
Radovi 404-7/83-12-01 od 29.11.2012. odluka
JNMV
84/12 404-7/84-12
od 08.11.2012. zahtev
Radovi 404-7/84-12-01 od 29.11.2012. odluka
JNMV
4.
5.
85/12 404-7/85-12
od 08.11.2012. zahtev
Radovi 404-7/85-12-01 od 29.11.2012. odluka
JNMV
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
PREDMET NABAVKE
Nabavka, implementac. i razvoj aplikac.
namenjene za print, kopi obračun,
autentifikovanu sigurnu štampu kao
redirektovanje print kopi sken poslova i
mogućnošću integradije sa eDMS-om
Ugovor zaključen 21.01.2013.
Radovi
na
tekućem
održavanju
hidroizolacije ravnog prohodnog krova
iznad Male sale i enterijera Male sale u
objektu u Karalja Milana 14
Ugovor zaključen 21.01.2013.
Bravarski radovi na tekućem održavanju
objekata koje koristi Narodna skupština
Ugovor zaključen 21.01.2013.
Radovi na adaptaciji glavne napojne
instalacije pijaćevode i dela sistema
kanalizacije kuhinje restorana u objektu
Dom Naarodne skupštine sa strane
Kosovske ulice
Ugovor zaključen 21.01.2013.
Radovi na tekućem održavanju prostora
velike kupole iznad vestibila Doma
Narodne skupštine sa pripadajućim
delom
krovne
ravni
–
sanacija
detektovanog prodora atmosferlija
Ugovor zaključen 21.01.2013.
184
REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Grupa za javne nabavke
EVIDENCIJA O PODNETIM ZAHTEVIMA,
POKRENUTIM POSTUPCIMA I REALIZACIJI
SVIH JAVNIH NABAVKI U 2013. godini
OTVORENI POSTUPAK
Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva /PP bez obj.
JP/
Javna nabavka male vrednosti /JNMV/
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JN
Br.
DATUM POKRETANJA POSTUPKA Zahtev i odluka
1/13 404- 7/265-13
Usluge 404-8/1-13
JNMV
2/13 404- 7/299-13
Dobra 404-8/2-13
JNMV
3/13 404- 7/449-13
Dobra 404-8/3-13
JNMV
4/13 404- 7/380-13
Dobra 404-8/4-13
JNMV
5/13 404- 7/379-13
Dobra 404-8/5-13
JNMV
6/13 404- 7/493-13
Usluge 404-8/6-13
JNMV
7/13 404- 7/286-13
Dobra 404-8/7-13
JNMV
8/13 404- 7/460-13
Radovi 404-8/8-13
JNMV
9/13 404- 7/457-13
Radovi 404-8/9-13
JNMV
10/13 404- 7/458-13
Radovi 404-8/10-13
JNMV
od 22.02.2013. zahtev
od 15.03.2013. odluka
od 22.02.2013. zahtev
od 15.03.2013. odluka
od 18.03.2013. zahtev
od 18.03.2013. odluka
od 07.03.2013. zahtev
od 20.03.2013. odluka
od 07.03.2013. zahtev
od 20.03.2013. odluka
od 25.03.2013. zahtev
od 25.03.2013. odluka
od 26.02.2013. zahtev
od 25.03.2013. odluka
od 18.03.2013. zahtev
od 27.03.2013. odluka
od 18.03.2013. zahtev
od 27.03.2013. odluka
od 18.03.2013. zahtev
od 27.03.2013. odluka
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
PREDMET NABAVKE
Tekuće održavanje liftova u obajektima
koje koristi Narodna skupština
Ugovor zaključen 11.04.2013.
Nabavka zastava, kopalja za zastave i
pripadajuće galanterije
Ugovor zaključen 11.04.2013.
Nabavka modula informacionog sistema
za obračun plata i drugih primanja
Ugovor zaključen 12.04.2013.
Nabavka licenci za antivirusno softversko
rešenje
Ugovor zaključen 08.05.2013.
Nabavka mrežnih uređaja, Routera i
Layer 3 Switcheva
Ugovor zaključen 15.04.2013.
Usluga kursa engleskog jezika
Ugovor zaključen 22.04.2013.
Nabavka materijala za higijenu
Ugovor zaključen 15.04.2013.
Građevinski i zanatski radovi u kuhinji
restorana u Kralja Milana 14
Ugovor zaključen 18.07.2013.
Molersko-farbarski radovi
Ugovor zaključen 31.05.2013.
Parketarski radovi
Ugovor zaključen 07.06.2013.
185
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
11/13 404- 7/452-13
od 18.03.2013. zahtev
Radovi 404-8/11-13
od 27.03.2013. odluka
OTVORENI POSTUPAK
12/13 404- 7/499-13
Usluge 404-8/12-13
JNMV
13/13 404- 7/383-13
Usluge 404-8/13-13
JNMV
14/13 404- 7/384-13
Usluge 404-8/14-13
JNMV
15/13 404- 9/34-13
Usluge 404-8/15-13
JNMV
16/13 404- 9/33-13
Usluge 404-8/16-13
JNMV
17/13 404- 9/32-13
Dobra 404-8/17-13
JNMV
18/13 404- 7/486-13
Dobra 404-8/18-13
JNMV
19/13 404- 7/465-13
Radovi 404-8/19-13
JNMV
od 26.03.2013. zahtev
od 27.03.2013. odluka
od 07.03.2013. zahtev
od 27.03.2013. odluka
od 07.03.2013. zahtev
od 27.03.2013. odluka
od 27.03.2013. zahtev
od 27.03.2013. odluka
od 27.03.2013. zahtev
od 27.03.2013. odluka
od 27.03.2013. zahtev
od 27.03.2013. odluka
od 22.03.2013. zahtev
od 27.03.2013. odluka
od 18.03.2013. zahtev
od 27.03.2013. odluka
20/13 404- 7/463-13
Usluge 404-8/20-13
JNMV
od 18.03.2013. zahtev
od 27.03.2013. odluka
21/13 404- 7/462-13
Radovi 404-8/21-13
JNMV
22/13 404- 7/464-13
Radovi 404-8/22-13
JNMV
23/13 404- 7/475-13
Dobra 404-8/23-13
JNMV
24/13 404- 7/459-13
Usluge 404-8/24-13
JNMV
25/13 404- 7/461-13
Usluge 404-8/25-13
JNMV
26/13 404- 7/516-13
Dobra 404-8/26-13
JNMV
27/13 404- 7/515-13
Usluge 404-8/27-13
JNMV
od 18.03.2013. zahtev
od 28.03.2013. odluka
od 18.03.2013. zahtev
od 28.03.2013. odluka
od 19.03.2013. zahtev
od 28.03.2013. odluka
od 18.03.2013. zahtev
od 28.03.2013. odluka
od 18.03.2013. zahtev
od 28.03.2013. odluka
od 27.03.2013. zahtev
od 28.03.2013. odluka
od 27.03.2013. zahtev
od 28.03.2013. odluka
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
FASADERSKI RADOVI
Rešenjem Republ. Komisije za zaštitu
prava Br. 4-00-827/2012 od 18.10.2013.
postupak PONIŠTEN U CELINI
Izrada
arhitektornsko-građevinskog
projekta izvedenog objekta u K M 14-16
Ugovor zaključen 01.11.2013.
Glavni projekat – Studija razvoja
informacionog sistema NS
Ugovor zaključen 20.09.2013.
Izrada projekta zaštite Informacionog
sistema
Ugovor zaključen 20.09.2013.
Usluga održavanja telefonske centrale
„ASTERISK“
Ugovor zaključen 26.08.2013.
Usluga održavanja mrežne opreme u
DATA CENTRU
Ugovor zaključen 17.07.2013.
Nabavka rezervnih delova za računare i
računarsku opremu
Ugovor zaključen 27.08.2013.
Nabavka, isporuka i montaža split
sistema u objektu Dom NS
Ugovor zaključen 15.07.2013.
Elektroradovi na instalaciji jake i slabe
struje za centralnu pripremu tople vode u
Domu NS
Ugovor zaključen 15.07.2013.
Izrada
projekta
za
DISASTER
RECOVERY ICT sistema Narodne
skupštine
Ugovor zaključen 28.11.2013.
Nabavka tekstilnih podnih obloga /u
Planu Radovi/
Ugovor zaključen 15.07.2013.
Mašinski radovi na zameni sistema
bojlera za central. pripremu tople vode
Ugovor zaključen 12.07.2013.
Nabavka mašine za pranje mermernih
podova, usisivača i potrošn. Materijala
Ugovor zaključen 17.06.2013.
Inž. usluge izrade idejnog projekta za za
sanaciju temeljnog dela konstrukc. Doma
Ugovor zaključen 28.06.2013.
Tekuće
i
interventno
održavanje
vodovodnih i kanalizacionih instalaci.
Ugovor zaključen 17.06.2013.
Nabavka
klima-ormana
za
DATA
CENTAR u Kralja Milana 14
Ugovor zaključen 29.10.2013.
Izmena projekta rekonstrukcije DEA
Ugovor zaključen 14.10.2013.
186
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
28/13 404- 7/514-13
Usluge 404-8/28-13
JNMV
od 27.03.2013. zahtev
od 28.03.2013. odluka
29/13 404- 7/503-13
Dobra 404-8/29-13
JNMV
30/13 404- 7/517-13
Radovi 404-8/30-13
JNMV
31/13 404- 7/381-13
Usluge 404-8/31-13
JNMV
od 26.03.2013. zahtev
od 28.03.2013. odluka
od 27.03.2013. zahtev
od 28.03.2013. odluka
od 07.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
32/13 404- 7/382-13
od 07.03.2013. zahtev
Usluge 404-8/32-13
od 29.03.2013. odluka
JNMV
33/13 404- 9/50-13
od 29.03.2013. zahtev
Dobra 404-8/33-13
od 29.03.2013. odluka
OTVORENI POSTUPAK
34/13 404- 9/45-13
Usluge 404-8/34-13
JNMV
35/13 404- 9/47-13
Usluge 404-8/35-13
JNMV
36/13 404- 9/46-13
Radovi 404-8/36-13
JNMV
37/13 404- 9/48-13
Usluge 404-8/37-13
JNMV
38/13 404- 9/49-13
Dobra 404-8/38-13
JNMV
39/13 404- 9/43-13
Radovi 404-8/39-13
JNMV
40/13 404- 9/36-13
Radovi 404-8/40-13
JNMV
41/13 404- 9/37-13
Radovi 404-8/41-13
JNMV
42/13 404- 9/38-13
Radovi 404-8/42-13
JNMV
43/13 404- 9/40-13
Usluge 404-8/43-13
JNMV
od 29.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
od 29.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
od 29.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
od 29.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
od 29.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
od 29.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
od 29.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
od 29.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
od 29.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
od 29.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
Nabavka usluge izrade projekta za
Business Continuity and Resisliency
Planning (BCRP) sistema Narodne
skupštine
Ugovor zaključen 27.11.2013.
Alat i sitan inventar za majstore
Ugovor zaključen 17.06.2013.
Građevinsko-zanatski radovi u DATA
CENTRU u Kralja Milana 14
Ugovor zaključen 01.11.2013.
Usluga izrade Glavnog projekta elektroenergetska instalacija u Kralja
Milana 14
Ugovor zaključen 01.11.2013.
Izrada projekta – Trafostanica /zgrada u
Kralja Milana 14/
Ugovor zaključen 30.10.2013.
Implementacija KMIS-a u Domu Narodne
skupštine
Odluka
stavljena
van
snage
18.12.2013.
Usluga
održavanja
Konferencijskog
sistema
Ugovor zaključen 26.08.2013.
Izrada projekta ocene izvedenog stanja
računarske mreže NSRS
Ugovor zaključen 17.09.2013.
Hidroizolacija ravnog prohodnog krova
iznad sale u objektu Kralja Milana 14
Ugovor zaključen 11.10.2013.
Održavanje audio-video jedinica
Ugovor zaključen 26.08.2013.
Nabavke opreme za video sistem
Ugovor zaključen 03.06. 2013.
Termoizolacioni radovi u kotlarnici u
zgradi Kralja Milana 14
Ugovor zaključen 07.11.2013.
Adaptacija mokrih čvorova u objektu Dom
NS RS
Ugovor zaključen 07.11.2013.
Postavljanje izolacione zaštite u Domu
NS
Ugovor zaključen 12.11.2013.
Zašatita habajućeg asfalta na trotoarima i
pristupnim saobraćajnicama kod Doma
NS
Ugovor zaključen 25.11.2013.
Reinženjering Konferencijskog sistema
Dom NS
Ugovor zaključen 13.06. 2013.
187
44.
45.
46.
44/13 404- 9/41-13
od 29.03.2013. zahtev
Usluge 404-8/44-13
od 29.03.2013. odluka
JNMV
45/13 404- 9/42-13
od 29.03.2013. zahtev
Dobra 404-8/45-13
od 29.03.2013. odluka
JNMV
46/13 404- 9/44-13
od 29.03.2013. zahtev
Usluge 404-8/46-13
od 29.03.2013. odluka
JNMV
47/13 404- 7/504-13
od 27.03.2013. zahtev
Dobra 404-8/47-13
od 29.03.2013. odluka
OTVORENI POSTUPAK
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
48/13 404- 7/467-13
Dobra 404-8/48-13
JNMV
49/13 404- 7/476-13
Radovi 404-8/49-13
JNMV
od 19.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
od 20.03.2013. zahtev
od 29.03.2013. odluka
50/13 404- 7/484-13
od 22.03.2013. zahtev
Radovi 404-8/50-13
od 29.03.2013. odluka
JNMV
51/13 404- 7/454-13
od 18.03.2013. zahtev
usluge 404-8/51-13
od 29.03.2013. odluka
JNMV
52/13 404- 7/523-13
od 28.03.2013. zahtev
usluge 404-8/52-13
od 29.03.2013. odluka
JNMV
53/13 404- 7/506-13
od 27.03.2013. zahtev
usluge 404-8/53-13
od 29.03.2013. odluka
JNMV
54/13 404-7/1622-13 od 09.10.2013. zahtev
Dobra 404-8/54-13
od 11.10.2013. Odluka
OTVORENI POSTUPAK
55/13 404-7/886-13
od 30.05.2013. zahtev
Dobra 404-8/55-13
od 28.10.2013. Odluka
JNMV
56/13 404-7/1497-13
Usluge 404-8/56-13
JNMV
od 20.09.2013. zahtev
od 04.11.2013. odluka
57/13 404-7/1803-13
Dobra 404-8/57-13
JNMV
od 04.11.2013. zahtev
od 04.11.2013. odluka
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
Održavanje elektroenergetike
Ugovor zaključen 25.10. 2013.
Serverski računari
Ugovor zaključen 28.05.2013.
Održavanje mejl-servera
Ugovor zaključen 20.06.2013.
Nabavka kancelarijskog materijala za
2013. godinu
Zaključeni ugovori
-za partiju 1 dana: 10.12.2013.
-za partiju 2 dana: 10.12.2013.
-za partiju 3 dana: 10.12.2013.
-za partiju 4 dana: 10.12.2013.
-za partiju 5 dana: 10.12.2013.
-za partiju 6 dana: 10.12.2013.
Nabavka
tipskog
i
kancelarijskog
nameštaja
Ugovor zaključen 26.08.2013.
Stolarski radovi na tekućem održavanju
stolarije na objektu Trg Nikole Pašića 13Dom NS
Ugovor zaključen 12.08.2013.
Rekonstrukcija sistema dojave i gašenja
požara u DATA Centru u Kralja Milana 14
Ugovor zaključen 09.10.2013.
Grafičke usluge za potrebe Službe i
Protokola
Ugovor zaključen 09.10.2013.
Izmena Glavnog projekta – Konferenc.
sistem u Kralja Milana 14
Ugovor zaključen 29.07.2013.
Osiguranje imovine i zaposlenih
Ugovor zaključen 19.08.2013.
Nadogradnja softvera – Mrežna oprema
u Data Centru i licence
Ugovor zaključen 30.12.2013.
Nabavka 2 kolor skenera velikog
kapaciteta sa automatskim ulagačem
papira
Ugovor zaključen 26.11.2013.
Pregled, ispitivanje i servisiranje sistema
automatske dojave i gašenja požara
Zaključeni ugovori:
-za partiju 1, dana: 31.12.2013.
-za partiju 2, dana: 31.12.2013.
Nabavka televizora
Ugovor
zaključen
11.12.2013.
188
58.
59.
60.
61.
62.
58/13 404-7/1804-13 od 04.11.2013. zahtev
Dobra 404-8/58-13
od 04.11.2013. odluka
JNMV
59/13 404-7/1805-13 od 04.11.2013. zahtev
Dobra 404-8/59-13
od 04.11.2013. odluka
OTVORENI POSTUPAK
60/13 404-7/1806-13 od 04.11.2013. zahtev
Dobra 404-8/60-13
od 4.11.2013. odluka
OTVORENI POSTUPAK
61/13
Radovi 404-8/61-13
od 18.12.2013. odluka
OTVORENI POSTUPAK
62/13 404- 9/50-13
od 29.03.2013. zahtev
Dobra 404-8/62-13
od 18.12.2013. odluka
OTVORENI POSTUPAK
Nabavka VOIP telefona
Ugovor zaključen 19.12.2013.
Nabavka PoE SWITCHEVI – 48 PORTS
Odlukom 03 br. 404-8/59-13-17 od
27.12.2013.
POSTUPAK OBUSTAVLJEN
Nabavka desktop računara
Ugovor zaključen 30.12.2013.
Zamena dizel elektro agregata
U toku
Implementacija
konferencijskog
multimedijalnog informacionog sistema
Narodne skupštine
Odluka o pokret. stavljena VAN SNAGE
/Odlukom
03 Br. 404-8/62-13-02 od
10.02.2014./
Link na internet stranicu NSRS
SPROVEDENE JAVNE NABAVKE U 2014. GODINI
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
189
15.
PROJEKTI
MEMORANDUM O RAZUMEVANJU potpisan između Narodne skupštine i UNICEF-a
(Dečji fond Ujedinjenih nacija), dana 19.11.2008. godine, Broj 02-2982/08
Predmet: Zaštita prava dece i adolescenata (analize zakona, praćenje politika i strategija,
analiza budžeta; edukacija poslanika; primena dobre međunarodne prakse )
MEMORANDUM O RAZUMEVANJU potpisan između Narodne skupštine i USAID
(Američke agenicije za međunarodni razvoj), dana 17.03.2009. godine
Predmet: Program podele vlasti
MEMORANDUM O SARADNJI potpisan između Narodne skupštine i NDI (Nacionalnog
Demokratskog Instituta), dana 18.02.2009 godine, Broj 02-3821/09
Predmet: Aktivnosti s ciljem jačanja predstavničke i zakonodavne funkcije; približavanje
parlamenta građanima
SPORAZUM O PRUŽANJU USLUGA PODRŠKE, potpisan između Narodne skupštine i
UNDP, dana 24.02.2009. godine
Predmet: Sprovođenje projekta „Jačanje odgovornosti Narodne skupštine“.
Datum početka projekta: 1. mart 2009. godine
Datum okončanja projekta: 29. februar 2010. godine
Datum okončanja projekta produžen do 31. maja 2011. godine
Ukupna vrednost projekta (01.03.2009. – 31.05.2011. godine): 185,000.00 USD
MEMORANDUM O RAZUMEVANJU, potpisan između Narodne skupštine i OEBS-a
(Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju)
Predmet: Sprovođenje projekta „Jačanje Narodne skupštine Republike Srbije u efikasnom
ispunjavanju njene zakonodavne i kontrlne funkcije“ (uvođenje sistema za elektronsko
upravljanje zakonodavnom procedurom u Narodnoj skupštini – e Parlament)
Datum početka projekta: 01. novembar 2010. godine
Datum okončanja projekta: 01. novembar 2012. godine
Ukupna vrednost projekta: 1,810,754.00 EUR
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
190
16.
PODACI O ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA
IZABRANA I IMENOVANA LICA
Narodni poslanik ima pravo na:
platu,
naknade, i
druga primanja u skladu sa zakonom i drugim aktom.
PRAVO NA PLATU - Narodni poslanik ima pravo na platu u skladu sa Zakonom o primanjima
narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, Br. 7/91, 22/91, 28/91,
48/91, 68/91, 44/98 i 34/01) i Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama („Sl.
Glasnik RS“, Br. 34/01, 62/06 - dr.zakon, i 63/06 – ispr.dr.zakona).
Narodni poslanik može da bude na stalnom radu u Narodnoj skupštini. Postupak ostvarivanja ovog
prava, uređuje se Odlukom Administrativnog odbora Narodne skupštine, 28 Broj 112-230/04 od 9.
februara 2004. godine.
IZABRANA LICA
Koeficijent (čl. 7.
Zakona o platama u
državnim organima i
javnim službama)
Neto osnovica*
za obračun plate
8.824,00 din. x
koeficijent
PREDSEDNIK NARODNE SKUPŠTINE
12,00
105.888,00
POTPREDSEDNIK NARODNE SKUPŠTINE
10,50
92.652,00
PREDSEDNIK STALNOG RADNOG TELA
9,40
82.945,60
PREDSEDNIK POSLANIČKE GRUPE
9,40
82.945,60
ZAMENIK PREDSEDNIKA STALNOG RADNOG TELA
8,80
77.651,20
ZAMENIK PREDSEDNIKA POSLANIČKE GRUPE
8,80
77.651,20
NARODNI POSLANIK
8,60
75.886,40
(Odluka Administrativnog odbora 28 Broj 120-295/05 od 03. februara 2005. godine)
IMENOVANA LICA
GENERALNI SEKRETAR NARODNE SKUPŠTINE
ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA
Koeficijent)
31,20
28,60
Neto osnovica*
za obračun plate
din. x koeficijent
3000,46
3000,46
PRAVO NA NAKNADE
Narodni poslanik u skladu sa Zakonom o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini
Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, Br. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 i 34/01), Uredbom o
naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, Br. 98/07), i
Odlukom o poslaničkoj naknadi 28 broj: 120-1105/09 od 27. marta 2009. godine ima pravo na:
Naknada plate - Narodni poslanik koji ostvaruje platu u Narodnoj skupštini ima pravo na naknadu
plate po prestanku poslaničke funkcije u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije, a
najduže šest meseci. Ovo pravo se može produžiti, ali ne duže od šest meseci. Pravo na naknadu
plate ne priprada narodnom poslaniku kome je prestao mandat pre isteka vremena na koje je
izabran ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od
najmanje šest meseci.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
191
Pravo na otpremninu - Narodnom poslaniku na stalnom radu u Narodnoj skupštini, radi korišćenja
prava na penziju, pripada naknada za otpremninu u visini jedne i po plate koju bi ostvario za mesec
koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ona ne može biti niža od tri
prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog
organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate.
Poslanički dodatak - Svi narodni poslanici imaju pravo na poslanički dodatak u mesečnom
paušalnom iznosu za vršenje poslaničke dužnosti u izbornoj jedinici, u visini od 40 % od punog
iznosa plate poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini.
Pravo na naknadu na ime razlike do poslaničke plate - Narodni poslanik koji nije na stalnom
radu u Narodnoj skupštini, ima pravo na naknadu u visini razlike između punog iznosa plate
narodnog poslanika koji je na stalnom radu u Narodnoj skupštini i zarade koju ostvaruje u radnom
odnosu ili penzije. Razlika se isplaćuje na osnovu potvrde o visini zarade, odnosno penzije za svaki
mesec posebno, koju narodni poslanik predaje Službi Narodne skupštine - Sektoru za finansijskomaterijalne poslove.
Pravo na naknadu za poslanike koji se bave samostalnom delatnošću - Narodni poslanik koji
ostvaruje zaradu od samostalne delatnosti, ima pravo na mesečnu naknadu u visini od 80% iznosa
plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini. Naknada se ostvaruje na osnovu
rešenja o upisu u registar (advokatska komora, Agencija za privredne registre),
Pravo na naknadu troškova za službena putovanja – narodni poslanik ima pravo na naknadu
troškova za službena putovanja zbog učešća u radu na sednicama Narodne skupštine i njenih
radnih tela čiji je član.
PRAVO NA DRUGA PRIMANJA
Pravo na korišćenje službenog automobila - Narodni poslanik ima pravo da koristi službeno
vozilo za izvršavanje određenih poslova, u skladu sa Odlukom Administrativnog odbora Narodne
skupštine o korišćenju službenih putničkih automobila.
Pravo na korišćenje prevoza u javnom saobraćaju - Narodni poslanik ima pravo na besplatan
prevoz u železničkom, drumskom, javnom gradskom i rečnom saobraćaju na teritoriji Republike
Srbije, u svim pravcima i za neograničen broj putovanja. Način i postupak ostaviranja ovog prava
narodnih poslanika, određeni su Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na besplatan
prevoz narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, Br. 7/92).
Pravo na korišćenje službenih fiksnih i mobilnih telefona - Način korišćenja službenih fiksnih
telefona u radnim prostorijama Zgrade i Doma Narodne skupštine, pravo na korišćenje službenog
mobilnog telefona sa pripadajućom karticom i pretplatničkim brojem, pravo na službenu karticu sa
pretplatničkim brojem, kao i pravo na dopunu privatne kartice za mobilni telefon koji se daju
određenim licima radi obavljanja poslova za potrebe Narodne skupštine, uređuje se Odlukom
Administrativnog odbora Narodne skupštine o korišćenju službenih fiksnih i mobilnih telefona
Narodne skupštine Republike Srbije.
Pravo na posluženje – Način ostvarivanja ovog prava uređuje se Odlukom Administrativnog
odbora Narodne skupštine o posluženju prilikom održavanja službenih sastanaka u Narodnoj
skupštini Republike Srbije.
Pravo na dnevnicu za put u inostranstvo - Za službeni put u inostranstvo, narodnim poslanicima
pripada dnevnica u visini i na način koji propiše nadležni državni organ. Odluku o potrebi službenog
puta u inostranstvo donosi predsednik Narodne skupštine, na osnovu zahteva i pozivnog pisma iz
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
192
inostranstva koje narodni poslanik podnosi najmanje sedam dana pre planiranog puta. Pozivno
pismo koje se uz zahtev predaje, mora da sadrži: naziv događaja koji se održava u inostranstvu,
period boravka poslanika u inostranstvu i način obezbeđivanja putnih troškova. Po obavljenom
službenom putu, narodni poslanik je u obavezi da Službi Narodne skupštine - Sektoru za
finansijsko-materijalne poslove, podnese pisani izveštaj o službenom putu radi pravdanja troškova.
Iznos dnevnica za put u inostranstvo utvrđen je Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih
službenika i nameštenika.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
193
Na osnovu člana 73. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije ("Službeni glasnik
RS", broj 14/09 - Prečišćeni tekst), Administrativni odbor Narodne skupštine Republike Srbije, na
sednici održanoj 27. marta 2009. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Odluke o poslaničkoj naknadi.
Prečišćeni tekst Odluke o poslaničkoj naknadi obuhvata:
1. Odluku o poslaničkoj naknadi 28 broj 120-1770/01, donetu na sednici Administrativnog
odbora Narodne skupštine Republike Srbije održanoj 14. juna 2001. godine, koja je stupila na
snagu 18. juna 2001. godine. Stupanjem na snagu ove odluke prestaju da važe: Odluka o uslovima
i visini naknade troškova za korišćenje sopstvenog automobila, od 13. jula 1993. godine i Odluka o
broju dnevnica i putnim troškovima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, od
14. juna 1993. godine;
2. Odluku o izmeni Odluke o poslaničkoj naknadi 28 broj 120-1943/04, donetu na sednici
Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije održanoj 29. aprila 2004. godine, koja
je stupila na snagu 30. aprila 2004. godine;
3. Odluku o izmenama i dopunama Odluke o poslaničkoj naknadi 28 broj 120-138/06,
donetu na sednici Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije održanoj 26.
januara 2006. godine, koja je stupila na snagu 27. januara 2006. godine.
4. Odluku o dopunama Odluke o poslaničkoj naknadi 28 broj 06-2/11-06, donetu na sednici
Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije održanoj 9. februara 2006. godine,
koja je stupila na snagu 10. februara 2006. godine.
5. Odluku o izmenama i dopunama Odluke o poslaničkoj naknadi 28 broj 120-732/09
donetu na sednici Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije održanoj 05. marta
2009. godine, koja je stupila na snagu 06. marta 2009. godine iz koje je izostavljen član 8. kojim je
ovlašćena Služba Narodne skupštine da pripremi prečišćeni tekst i član 9. kojim je utvrđeno kada
ta odluka stupa na snagu.
28 Broj: 120-1105/09
U Beogradu, 27. marta 2009. godine
ADMINISTRATIVNI ODBOR
NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
PREDSEDNIK
Nenad Konstantinović, s.r.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
194
ODLUKA
O POSLANIČKOJ NAKNADI
(Prečišćeni tekst)
Član 1.
Ovom odlukom utvrđuje se pravo narodnog poslanika u Narodnoj skupštini na naknadu
troškova za službena putovanja zbog učešća u radu na sednicama Narodne skupštine i njenih
radnih tela čiji je član, kao i način ostvarivanja tog prava.
Pravo iz stava 1. ovog člana ima i narodni poslanik koji u radu sednice radnog tela
učestvuje kao predlagač akta ili podnosilac amandmana.
Član 2.
Naknada iz člana 1. ove odluke sastoji se od:
- naknade troškova za korišćenje privatnog automobila,
- naknade troškova za ishranu,
- naknade troškova za hotelski smeštaj.
Član 3.
Narodni poslanik ima pravo na naknadu troškova za korišćenje privatnog automobila u
visini 15% od cene litra pogonskog goriva po obračunskom kilometru, prema Listi udaljenosti
prebivališta narodnih poslanika od Beograda, koja se nalazi u prilogu ove odluke i njen je sastavni
deo.
Član 4.
Kada se sednice Narodne skupštine Republike Srbije i njenih radnih tela održavaju dva ili
više dana uzastopno, pravo na naknadu troškova za korišćenje privatnog automobila u ukupnom
iznosu priznaje se narodnom poslaniku samo za jedan dolazak i jedan povratak.
Za ostale dane iz stava 1. ovog člana, pravo na naknadu troškova za korišćenje privatnog
automobila priznaje se narodnom poslaniku za udaljenost do 125 kilometara od sedišta Narodne
skupštine do mesta prebivališta, tako da ukupna kilometraža za dolazak i povratak ne može iznositi
više od 250 km.
Narodnom poslaniku ne priznaje se pravo na naknadu troškova za korišćenje privatnog
automobila za dane u koje koristi pravo na naknadu troškova za prenoćište ili pravo na naknadu na
ime zakupa stana.
Član 5.
Narodni poslanik ima pravo na naknadu troškova za ishranu zbog učešća u radu na
sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela čiji je član, u visini 5% prosečne mesečne zarade
po zaposlenom u privredi Republike Srbije, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog
organa nadležnog za poslove statistike.
Pravo na naknadu troškova za ishranu u punom iznosu narodni poslanik ostvaruje ako je
učestovao u radu sednice Narodne skupštine u toku prepodnevnog i popodnevnog rada, a polovinu
iznosa te naknade ako je prisustvovao samo prepodnevnom, odnosno samo popodnevnom radu
sednice.
Narodni poslanik pravo na naknadu troškova za ishranu zbog učešća u radu na sednici
radnog tela Narodne skupštine čiji je član ,ostvaruje u punom iznosu.
Član 6.
Narodni poslanik koji nema prebivalište na području grada Beograda, niti obezbeđen stan u
Beogradu, ima pravo na hotelski smeštaj u dane održavanja sednice Narodne skupštine Republike
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
195
Srbije i njenih radnih tela čiji je član, osim u hotelima prve kategorije (pet zvezdica), uz podnošenje
odgovarajućih računa službi za materijalno - finansijske poslove.
Administrativni odbor Narodne skupštine može da odluči da se narodnom poslaniku koji
nema prebivalište u Beogradu i ne koristi pravo na hotelski smeštaj, na lični zahtev, isplati
mesečna naknada na ime zakupa stana u Beogradu, u ukupnom iznosu od 35.000 dinara
(uračunati svi troškovi korišćenja stana - struja, telefon, komunalne usluge...).
Radi ostvarivanja prava iz stava 2. ovog člana narodni poslanik je dužan da priloži overeni
ugovor o zakupu stana.
Narodni poslanik koji koristi pravo iz stava 2. ovog člana ima pravo na naknadu za odvojeni
život od porodice u iznosu 40% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike
Srbije prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za
poslove statistike, na dan isplate.
Porodicu u smislu stava 4. ovog člana, čine bračni drug i maloletna deca koja žive u
zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa narodnim poslanikom.
Narodni poslanik koji koristi pravo iz stava 2. ovog člana ne može da koristi prava iz člana
4. ove odluke.
Član 7.
Sekretar Narodne skupštine Republike Srbije dužan je da najmanje svaka tri meseca
obaveštava Administrativni odbor o sprovođenju ove odluke.
Član 8
Prečišćeni tekst Odluke o poslaničkoj naknadi objaviće se u Biltenu.
Plate državnih službenika i nameštenika
Grupe položaja
i nazivi zvanja
Viši savetnik
Samostalni savetnik
Savetnik
Mlađi savetnik
Saradnik
Mlađi saradnik
Referent
Mlađi referent
Grupe položaja
i nazivi zvanja
Savetnik
Mlađi savetnik
Saradnik
Mlađi saradnik
Referent
Mlađi referent
Platna
grupa
Platni
razred
III
7,11
VI
3,96
VII
3,16
VIII
2,53
IX
2,03
X
1,90
XI
1,65
XII
1,55
XIII
1,40
(koeficijenti – državni službenici)
Platna
grupa
Platni
razred
I
2,53
II
2,03
III
1,9
IV
1,5
V
1,2
VI
1
(koeficijenti – nameštenici)
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
Osnovica za obračun
i isplatu plata
(16,370,00 din. neto)
116,390,71
64,825,20
51,729,20
41,416,10
33,231,10
31,103,00
27,010,50
25,373,50
22,918,00
Osnovica za obračun
i isplatu plata
(16,370,00 din. neto)
41,416,10
33,231,10
31,103,00
24,555,00
19,644,00
16,370,00
196
17.
PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI
U sazivu Narodne skupštine od 11. Juna 2008. godine Administrativni odbor je na osnovu
ovlašćenja iz člana 110. Poslovnika Narodne skupštine (koji je važio do 05. avgusta 2010. godine),
odnosno člana 115. novog Poslovnika, doneo ukupno 161 odluku o novčanom kažnjavanju
narodnih poslanika. U cilju pružanja podrške primeni Nacionalne strategije za smanjenje
siromaštva, Administartivni odbor je dana 5. marta 2009. godine, doneo Odluku 28 Broj 02-724/09,
kojom je osnovan Fond solidarnosti Narodne skupštine radi pružanja pomoći socijalno ugroženim
grupama. U proteklom sazivu Narodne skupštine, po osnovu novčanih kazni izrečenih narodnim
poslanicima, prikupljena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.606.723,00 dinara. Posebnom
odlukom Administrativnog odbora iznos od 2.403.000,00 je raspoređen različitim korisnicima.
18.
SREDSTVA RADA KOJE KORISTI NARODNA SKUPŠTINA
NEPOKRETNOSTI
Zgrada Narodne skupštine, kralja Milana br. 14
Originalni projekat zgrade Narodne skupštine u kralja Milana br. 14 izrađen je 1948. godine a
izgradnja je završena krajem 1953. godine. Zgradu je projektovao arh. E. Azriel a projekat je izradio
Projektni zavod Srbije. Prvobitni naziv zgrade bio je Kancelarijska zgrada Predsedništva Vlade
Narodne Republike Srbije u Ulici Maršala Tita 14. Prva sednica Narodne skupštine u ovoj zgradi
održana je 20. marta 1954. godine, dok su u periodu između 1945. i 1954. godine sednice Narodne
skupštine održavane u zgradi današnjeg Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br. 13.
U ovoj zgradi nalazi se 160 kancelarija, 3 odborske sale (na prvom, trećem i petom spratu po
jedna), jedna velika i jedna mala sala za održavanje sednica Skupštine, sala Pres-a i tzv. sala
Predsedništva. Sve sale su klimatizovane. U pogledu tehničke opremljenosti, zgrada je opremljena
kompjuterima, štampačima, skenerima i faks aparatima, ima internu televiziju i jedinstvenu
računarsku mrežu koja obuhvata sve objekte koje koristi Narodna skupština, sa neprekidnom
internet konekcijom. Velika sala u kojoj su se do 31. marta 2009. godine održavale sednice
Narodne skupštine, opremljena je elektronskim sistemom za glasanje i sistemom za simultano
prevođenje.
RADNE I OSTALE PROSTORIJE
POVRŠINA U m2
KANCELARIJE
SALE
HODNICI
STEPENIŠTA
MOKRI ČVOROVI
BIFEI
RESTORAN
MAGACIN
TEHNIČKE PROSTORIJE
4569
883
2891
218
312
97
688
475
1251
UKUPNO:
11.291
PARTER
SALE
Velika sala
Mala sala
Plavi salon
Sala Pres-a
Fiksna
mesta
288
120
38
44
GALERIJA
Dodatna
mesta
65
25
40
40
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
Fiksna
mesta
45
29
-
Dodatna
mesta
25
-
UKUPNO
423
174
78
84
197
Zgrada je opremljena kablovsko-distributivnim sistemom sa on-line i internet vezom, intranetom i
kablovskom televizijom u svakoj kancelariji. Narodna skupština ima analognu telefonsku centralu u
zgradi u kralja Milana br. 14 i digitalnu telefonsku centralu u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole
Pašića br. 13, a jedinstven rad telefonske mreže obezbeđuje nova IP telefonska centrala.
Na osnovu Ugovora o korišćenju poslovnih prostorija u poslovnoj zgradi u Beogradu, ul. kralja
Milana br. 16 – ulaz Dobrinjska br. 11, koji je Narodna skupština zaključila sa Ekonomskim
institutom, Narodna skupština počev od 2003. godine, koristi i određeni broj kancelarija u prizemlju,
na međuspratu i prvom spratu u ovoj zgradi.
Zgrada Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br. 13
Zdanje današnjeg Doma Narodne skupštine Republike Srbije podignuto je u blizini mesta
gde je 30. novembra 1830. godine održana Velika narodna skupština, na kojoj je pročitan Hatišerif
turskog sultana o pravima Srba i knjazu Milošu potvrđeno pravo naslednog kneza. Izgradnja
skupštinskog zdanja prema projektu arhitekte Jovana Ilikića iz 1901. godine, počela je 1907.
godine, kada je kralj Petar I Karađorđević položio kamen temeljac budućeg Doma narodnog
predstavništva. Zgrada je završena 1936. godine a prvo zasedanje u novom zdanju održano je 20.
oktobra iste godine. Tada je to bila Narodna skupština Kraljevine Jugoslavije. Septembra 1939.
godine Skupština je raspuštena a za vreme Drugog svetskog rata u njoj je bila smeštena
okupaciona civilna uprava za Srbiju. Od završetka rata, nekoliko narednih decenija u ovoj zgradi je
bilo sedište Skupštine DFJ, Skupštine FNRJ i Skupštine SFRJ. Sa raspadom SFRJ devedesetih
godina prošlog veka, ovo zdanje postaje sedište Savezne skupštine SRJ, odnosno sedište
Skupštine državne zajednice Srbije i Crne Gore. Srbija je postala samostalna država 5. Juna 2006.
godine kada ovo skupštinsko zdanje postaje Dom Narodne skupštine Republike Srbije.
Vlada Republike Srbije – Komisija za raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija,
dana 6. jula 2006. godine donela je Zaključak 77 Br. 361-3712/2006-001, kojim se raspoređuje na
korišćenje Narodnoj skupštini, nepokretnost koju čini objekat u Beogradu, Trg Nikole Pašića br. 13
(zgrada bivše Skupštine SCG), sa celokupnom opremom i sredstvima za rad koja se nalaze u
objektu, u cilju obezbeđenja poslovnog prostora neophodnog za rada Narodne skupštine. Istim
zaključkom, Vlada Republike Srbije – Komisija za raspodelu službenih zgrada i poslovnih
prostorija, utvrdila je da će pored nepokretnosti gore navedene, Narodna skupština Republike
Srbije nastaviti sa korišćenjem objekta u Beogradu, kralja Milana br. 14, koji je do sada koristila za
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.
Dom Narodne skupštine ima površinu od 13.400 m2 i sastoji se od četiri etaže: suteren,
prizemlje, sprat i tavan i u delovima međuetaža - ispod suterena, između suterena i prizemlja i
između prizemlja i sprata. Ovaj objekat raspolaže sa sto kancelarija, četiri odborske sale sa
kompletnom konferencijskom opremom, velikom i malom salom za plenarna zasedanja. Sve sale
su klimatizovane. Zgrada je opremljena kompjuterima, štampačima, skenerima i faks aparatima,
ima internu televiziju i računarsku mrežu sa neprekidnom internet konekcijom.
Biblioteka koja se nalazi na prvom spratu Doma Narodne skupštine, površine od 165 m2, i
sadrži preko 60.000 knjiga.
RADNE I OSTALE PROSTORIJE
POVRŠINA U m2
KANCELARIJE
SALE
HODNICI I STEPENIŠTA
MOKRI ČVOROVI
BIFEI
RESTORAN
MAGACIN
TEHNIČKE PROSTORIJE
2.047
1.795
3.880
284
284
395
892
3.820
UKUPNO:
13.400
PARTER
SALE
Velika sala
Mala sala
Sala I u prizemlju
Sala II u prizemlju
Fiksna
mesta
326
148
28
28
GALERIJA
Dodatna
mesta
32
50
15
15
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
Fiksna
mesta
143
124
-
Dodatna
mesta
-
UKUPNO
501
322
43
43
198
Sala III na spratu
Sala IV na spratu
28
28
15
15
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
-
-
43
43
199
NARODNA SKUPŠTINA
03 Broj: 404-4558/12
28. februar 2013. godine
Beograd
IZVEŠTAJ
o godišnjem popisu Centralne komisije za popis imovine,
potraživanja i obaveza Narodne skupštine i Republičke izborne komisije
za 2012. godinu
IZVOD
Beograd, februar 2013. godine
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
200
NARODNA SKUPŠTINA - STRUČNE SLUŽBE
Grupa 011- NEKRETNINE I OPREMA
Konto 011111 - Stanovi za javne službenike
Komisija je izvršila uvid u knjigovodstveno stanje, uporedila ga sa analitičkom evidencijom
stanova bivše SRJ i utvrdila da ne postoje razlike.
Stanje na dan
31.12.2012.
nabavna vrednost
ispravka vrednosti
sadašnja vrednost
Knjig. vrednost
20.308.126,65
7.606.482,29
12.701.644,36
Po popisu
20.308.126,65
7.606.482,29
12.701.644,36
Razlika
0,00
0,00
0,00
Konto 011125 - Poslovne zgrade
Komisija je izvršila uvid u knjigovodstveno stanje, uporedila ga sa popisnim listama
komisija za popis imovine za objekte u Ulici kralja Milana 14 i 16 i Trg Nikole Pašića 13 i utvrdila
sledeće stanje:
Stanje na dan
31.12.2012.
nabavna vrednost
ispravka
vrednosti
sadašnja
vrednost
Knjig. vrednost
1,060,008,772.53
359.203.623,19
700,805,149.34
Po popisu
Ukupno
1,060,008,772.53
359.203.623,19
700,805,149.34
Zgrada K. Milana
286,229,401.80
135,781,577.30
150,447,824.50
Zgrada
Trg N. Pašića
773,414,799.87
223,259,629.81
550,155,170.06
Stražarska kućica
364,570.86
162,416.08
202,154.78
0,00
0,00
0,00
Razlika
Konto 011211 - Oprema za kopneni saobraćaj
Komisija je izvršila uvid u knjigovodstveno stanje, uporedila ga sa popisnom listom
Komisije za popis imovine za objekat na Trgu Nikole Pašića 13 i utvrdila sledeće stanje:
Stanje na dan
31.12.2012.
nabavna vrednost
ispravka vrednosti
sadašnja vrednost
Knjig. vrednost
956.351,06
956.351,06
0,00
Po popisu
956.351,06
956.351,06
0,00
Razlika
0,00
0,00
0,00
Prilog: Rešenje o ustupanju bez naknade putničkih vozila Narodne skupštine na dalje trajno
korišćenje Upravi za zajedničke poslove republičkih organa 03 Broj 114-996/11 i Odluka
Administrativnog odbora o ustupanju bez naknade putničkih vozila Narodne skupštine 28 Broj 114996/11 od 07. marta 2011. godine.
Konto 011200 - Oprema
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
201
Komisija je izvršila uvid u knjigovodstveno stanje, uporedila ga sa popisnim listama
Komisija za popis imovine za objekte u Ulici kralja Milana 14 i 16 i Trg Nikole Pašića 13 i utvrdila
sledeće stanje:
Stanje na dan
31.12.2012.
nabavna vrednost
ispravka vrednosti
sadašnja vrednost
Knjig. vrednost
467.215.899,76
311.095.458,05
156.120.414,71
Po popisu
467.215.899,76
311.095.458,05
156.120.414,71
U tabeli je uneta celokupna vrednost opreme koja pripada kontu 011200, osim opreme za kopneni
saobraćaj.
Konto 011311 – Ostale nekretnine i oprema – knjige u biblioteci, slikarska i vajarska dela
Komisija je izvršila uvid u knjigovodstveno stanje, uporedila ga sa popisnim listama
komisija za popis imovine za objekte u Ulici kralja Milana 14 i 16 i Trg Nikole Pašića 13 i utvrdila
sledeće stanje:
Stanje na dan
31.12.2012.
nabavna vrednost
Knjig. vrednost
81.443.328,87
81.443.328,87
Po popisu
81.349.328,87
81.349.328,87
Manjak
94.000,00
94.000,00
ispravka vrednosti
sadašnja vrednost
Grupa 014 - PRIRODNA IMOVINA
Konto 014112 – Građevinsko zemljište
Komisija je izvršila uvid u knjigovodstveno stanje, uporedila ga sa popisnom listom
Komisije za popis imovine za objekat Trg Nikole Pašića 13 i utvrdila sledeće stanje:
Stanje na dan
31.12.2012.
nabavna vrednost
Knjig. vrednost
98.371.154,40
98.371.154,40
Po popisu
98.371.154,40
98.371.154,40
Razlika
0,00
0,00
ispravka vrednosti
sadašnja vrednost
Navedeno stanje je preuzeto od Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u čijim su se
poslovnim knjigama vodile vrednosti poslovne zgrade i zemljište oko zgrade Doma Narodne
skupštine.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
202
19.
ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA
Od januara 2005. godine zavođenje, evidentiranje i arhiviranje dokumentacije u pisarnici Narodne
skupštine vrši se putem automatske obrade podataka.
U toku je formiranje elektronske baze podataka u Arhivi Narodne skupštine.
Dokumentacija u posedu Narodne skupštine se klasifikuje na osnovu Liste kategorija
registraturskog materijala sa utvrđenim rokovima čuvanja, čijim protekom se bezvredni
registraturski materijal uništava.
Napomena: Sva akta nastala u radu skupština prethodnih država, kao i akte nastale u radu drugih
državnih organa prethodnih država u posedu Narodne skupštine zaključno sa 2006. godinom,
Narodna skupština predala je Arhivu Jugoslavije.
Dokumentacija od nacionalnog i kulturno-istorijskog značaja trajno se čuva i dalje sređuje i
obrađuje prema pravilima arhivistike a radi njene zaštite i stavljanja na uvid naučnoj, stručnoj i široj
javnosti.
Najzastupljeniji medij na kojem se čuva dokumentacija Narodne skupštine je papir. Uz to, postoje i
elektronski dokumenti kao i stenografski i audiomagnetni zapisi na kojima su zabeležene sve
sednice Narodne skupštine kao i najveći broj sednica njenih stalnih i privremenih tela.
Po završetku uvođenja sistema e-Parlamenta tokom 2013. godine, Pisarnica i Arhiva Narodne
skupštine formiraće postepeno elektronsku bazu podataka, odnosno akata nastalih u radu Narodne
skupštine i njenih radnih tela.
20.
VRSTE INFORMACIJA U POSEDU NARODNE SKUPŠTINE
U Narodnoj skupštini Republike Srbije čuvaju se registraturski materijal i arhivska građa nastali u
radu Narodne skupštine.
U arhivi se nalazi originalna dokumentacija Narodne skupštine i to:
Predlozi i usvojeni tekstovi ustava;
Predlozi i usvojeni tekstovi ustavnih zakona, zakona, prostornih planova i drugih akata;
Amandmani na Ustav, ustavne zakone i zakone;
Deklaracije, rezolucije, preporuke, odluke, autentična tumačenja;
Zapisnici sa sednica Narodne skupštine, svih stalnih i privremenih radnih tela - sa
stenogramima ili stenografskim beleškama kao sastavnim delom zapisnika, u skladu sa
Poslovnikom Narodne skupštine;
Predstavke i predlozi građana;
Zaključci, pravilnici, naredbe, uputstva, izveštaji, rešenja i računovodstvenoknjigovodstvena dokumentacija nastala u radu Službe Narodne skupštine.
Elektronska evidencija aktivnosti narodnih poslanika na sednicama Narodne skupštine,
koja sadrži podatke o prisustvu narodnih poslanika sednicama, trajanje izlaganja poslanika
i članova Vlade na sednicama Narodne skupštine, kao i rezultate glasanja Narodne
skupštine.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
203
21.
VRSTE INFORMACIJA KOJIMA NARODNA SKUPŠTINA OMOGUĆAVA
PRISTUP
Narodna skupština omogući će u načelu pristup svim informacijama koje su nastale u radu ili u vezi
sa radom Narodne skupštine i koje se nalaze u njenom posedu, uz određena ograničenja:
1. Podaci o ličnosti koji su sadržani u dosijeima zaposlenih a koji se odnose na nacionalnu
pripadnost, rasu, jezik, veroispovest, pripadnost političkoj stranci, sindikalno članstvo, zdravstveno
stanje, primanje socijalne pomoći, žrtvu nasilja, osudu za krivično delo i seksualni život, Narodna
skupština, bez pristanka zaposlenog, ove podatke neće dostaviti;
2. Zapisnik sa sednice koja je bila zatvorena za javnost;
3. Zapisnik i stenografske beleške, odnosno obrađeni tonski snimak koji su sastavni deo zapisnika
o radu na sednici odbora, Narodna skupština će dostaviti na zahtev tražioca pošto zapisnik bude
usvojen od strane odbora;
4. Izveštaj o izvršenim rashodima za rad Narodne skupštine sa pregledom planiranih i ostvarenih
rashoda za narodne poslanike i stručne službe, Narodna skkupština će dostaviti na zahtev tražioca
pošto isti bude razmotren i usvojen od strane nadležnog odbora.
Ovlašćeno lice NEĆE tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog
značaja ako bi time: ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica; ugrozio,
omeo ili otežao sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje
pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne, ili koji
drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje; učinio dostupnim informaciju ili
dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao
državna, službena, poslovna ili druga tajna, odnosno koji je dostupan samo određenom krugu lica,
a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene
zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.
Ovlašćeno lice NEĆE tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informaciji od javnog
značaja ako bi time povredilo pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje
se tražena informacija odnosi, osim ako je lice na to pristalo, ako se radi o ličnosti, pojavi ili
događaju od interesa za javnost, a naročito ako se radi o nosiocu državne i političke funkcije i ako
je informacija važna s obzirom na funkciju koju to lice vrši, ili ako se radi o licu koje je svojim
ponašanjem, a naročito u vezi sa privatnim životom, dalo povoda za traženje infomracije.
Ovlašćeno lice NE MORA tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od
javnog značaja, ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu. U
svom odgovoru na zahtev, ovlašćeno lice će označiti nosač informacije (broj službenog glasila,
naziv publikacije i sl.), gde je i kada tražena informacija objavljena.
Ovlašćeno lice NEĆE tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog
značaja ako tražilac zloupotrebljava prava na pristup informacijama od javnog značaja, naročito u
slučaju kada se ponavlja zahtev za istim ili već dobijenim informacijama ili kada bi, zbog velikog
broja traženih informacija bila značajno ugrožena mogućnost Narodne skupštine da ispuni svoje
obaveze prema drugim tražiocima.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
204
22.
INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA
Podnošenje zahteva za pristup informacijama
Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podneti:
pisanim putem na adresu: Narodna skupština, Beograd, Kralja Milana 14;
putem elektronske pošte: [email protected];
telefaksom na broj: 011/ 3222-799;
u pisarnici Narodne skupštine, adresa: Trg Nikole Pašića br. 13 (kancelarija 22) i Kralja
Milana br.14 (kancelarija 3).
Usmeni zahtev u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama saopštava se u zapisnik u
pisarnici Narodne skupštine, Kralja Milana br. 14, soba br. 3, pri čemu se takav zahtev unosi u
posebnu evidenciju.
Ukoliko se od ovlašćenog lica traži informacija, uvid ili kopija dokumenta u telefonskom razgovoru,
ovlašćeno lice može takvo traženje smatrati usmenim zahtevom za pristup informacijama ali nije u
obavezi to da učini, o čemu obaveštava tražioca.
Zahtev za pristup informacijama mora da sadrži:
naziv organa vlasti kome se podnosi zahtev;
podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
ime, prezime i adresu podnosioca zahteva,po mogućstvu broj kontakt telefona (za
fizičko lice);
naziv i sedište podnosioca zahteva (za pravno lice).
Podnosilac zahteva nije obavezan da navede razloge zbog kojih traži pristup informaciji a u
zahtevu može predložiti i način na koji će Narodna skupština učiniti informaciju dostupnom.
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
205
REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
ZAHTEV
ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA
Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od
javnog značaja(„Sl. glasnik RS“, Br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navednog organa
zahtevam:
□ obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;
□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju.
Način dostavljanja kopije dokumenta:
□ poštom;
□ elektronskom poštom;
□ faksom;
□ na drugi način: _____________________________________________________
Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Navesti što precizniji opis informacije koja se traži i druge podatke
koji će olakšati pronalaženje tražene informacije)
U ______________________,
_________ 2015. godine
__________________________________
(Ime i prezime podnosioca zahteva)
__________________________________
(Adresa)
__________________________________
(drugi podaci za kontakt)
__________________________________
(Potpis)
N a p o m e n a:
1. U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite;
2. U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata;
3. Kada zahtevate drugi način dostavljanja, obavezno upisati koji način dostavljanja želite
_____________________________________________________________________________________
Kralja Milana 14, Trg Nikole Pašića 13, 11000 Beograd; tel: 011/3026-446;
011/3026-067; faks: 011/3222-799; www.parlament.rs, e-mail: [email protected]
Informator o radu Narodne skupštine, 31. mart 2015. godine
206
Download

REPUBLIKA SRBIJA NARODNA SKUPŠTINA INFORMATOR O RADU