SAVEZ UDRUŽENJA VOJNIH
PENZIONERA U FEDERACIJI BiH
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01/02-26/15
Sarajevo, 31.03.2015.godine
-
Predsjednik FBiH
Premijer Vlade FBiH
Direktor FZ PIO/MIO (na znanje)
PREDMET: Prijedlog za ukidanje odluke,
d o s t a v lj a , U cilju spriječavanja daljnje diskriminacije vojnih penzionera, te primjeni važećih propisa na
temelju činjeničnih stanja koja su vrijedjela i imala statusno-pravni karakter u periodu odbrambenooslobodilačkog rata,a koja su se odnosila na komande i jedinice ARBiH, HVO i HOS-a,
PREDLAŽEMO
1. Zbog velikih propusta i nedostataka u sadržaju ODMAH staviti van snage ODLUKU o davanju saglasnosti
za ponišenje akata Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
broj: 07-03-430/07 od 03.12.2007.g., 07-03-430-2/07 od 07.02.2008.g. i 07-03-430-3/07 od 16.12.2009.g. i
davanju saglasnosti na Pregled naziva komandi, jedinica i sastava ARBiH, HVO-a i HOS-a, sa
formacijskim dužnostima i formacijskim činovima u jedinicama ranga bataljona i više, Sl.novine FBiH
br. 74/2014.
2. Formirati radnu grupu, koja će na osnovu validnih podataka iz Knjige mobilizacijskog razvoja i Knjiga
ratnih formacija jedinica ARBiH, HVO i HOS-a izraditi potpun i objektivan Pregled naziva komandi,
jedinica i sastava ARBiH, HVO, HOS-a, sa formacijskim činovima u jedinicama ranga bataljona i više.
3. Predlažemo da uputiti nalog FZ PIO/MIO da prestane sa primjenom Odluke s Pregledom iz tačke 1. ovog
akta, jer nezakonito obustavljaju isplatu penzija vojnim penzionerima.
4. U cilju izbjegavanja nanošenja daljnjih materijalnih šteta, molimo da se po ovome ODMAH djeluje, a u
daljnjoj realizaciji smo spremni dati punu podršku.
NAPOMENA: Sa sadržajem ovog akta je upoznata Zajednica županijskih udruga umirovljenih pripadnika
HVO na čelu sa predsjednikom gospodinom Blažević Perom.
Dostavljeno:
-
Naslovu
a/a
Predsjednik Saveza udruženja
vojnih penzionera u FBiH
Šehović Nihad
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon: ++387 61) 579-605, Geteova 11 71000 Sarajevo, web stranica: www.suvpfbih.org, e-mail: [email protected],
Žiro račun: 3386902219563815 kod UniCredit Bank d.d. Identifikacioni broj: 4201666810007 Rješenje broj: 03-05-2-583/11
Download

vidi dokument