POREMEĆAJI PONAŠANJA
PASA I MAČAKA
Marijana Vučinić
FVMB
KLASIFIKACIJA BIHEJVIORALNIH POREMEĆAJA
NA OSNOVU
MANIFESTACIJE
NA OSNOVU
UZROKA
NA OSNOVU MANIFESTACIJE
• agresivnost
• kompulzivni poremećaji (stereotipije)
• poremećaji ekskretornog ponašanja
• neposlušnost . . .
NA OSNOVU UZROKA
• primarni poremećaji ponašanja
(mentalni, emocionalni, psihogeni poremećaji);
• sekundarni poremećaji ponašanja prouzrokovani organskim
zdravstvenim poremećajima i
• poremećaji ponašanja starih pasa i mačaka
STARIJA KLASIFIKACIJA
•
genetskog porekla;
•
nastali u toku razvojnog perioda pasa i mačaka;
•
koji predstavljaju devijacije etograma;
•
prouzrokovani poremećajem socijalne interakcije;
•
prouzrokovani organskim bolestima i
•
prouzrokovani nemogućnošću adaptacije pasa i mačaka na
postojeće uslove života
KLASIFIKACIJA BIHEJVIORALNIH POREMEĆAJA
Promene – Odstupanja od onog što vlasnik smatra
normalnim/fiziološkim
Poremećaji – Odstupanja od fiziološkog ponašanja koja
štete vlasniku
Patološko ponašanje – Odstupanja od fiziološkog
ponašanja koja štete vlasniku, drugim ljudima, drugim
životinjama i samoj životinji koja te oblike ponašanja
ispoljava
KAKO NASTAJU POREMEĆAJI PONAŠANJA
1. Primarni – uzrok su neprijatna emocionalna stanja
i promene u centralnom nervnom sistemu
funkcionalne prirode
2. Sekundarni – uzroci su medicinske prirode
• Infektivne bolesti
• Neinfektivne bolesti
neurološki poremećaji
oboljenja i oštećenja CNS
oboljenja svih organa i organskih sistema
endokrini poremećaji
deficitarna ishrana
trovanja...
3. Poremećaji ponašanja starih pasa i mačaka
UZROK PRIMARNIH POREMEĆAJA PONAŠANJA
Uzrok – neprijatna emocionalna iskustva
- strah
- stanja slična strahu
anksioznost
fobije
panika
- bol
- stres
- patnja
- dosada
- konflikti
- frustracije
- oskudevanje
Senzitivni period razvoja
–
–
Urođeni poremećaji
habituacija
socijalizacija
UZROK PRIMARNIH POREMEĆAJA PONAŠANJA
Osećanja:
Neudobnosti
Neprijatnosti
Nesigurnosti
Nezadovoljstva
KAKO NASTAJU PRIMARNI POREMEĆAJI PONAŠANJA
SRT
BIHEJVIORALNI
AKTIVACIONI
SISTEM
BIHEJVIORALNI
INHIBITORNI
SISTEM
BAS
BIS
DOPA
KRUG NAGRADE
AcH
KRUG KAZNE
KRUG
KRUG
ZADOVOLJSTVA NEZADOVOLJSTVA
PRIVLAČNI
STIMULUSI
ODBOJNI
STIMULUSI
OPASNI
STIMULUSI
FLIGHT
FREEZ
FIGHT
FIDDLE
4F
REAKCIJA
NEPRIJATNA EMOCIONALNA
ISKUSTVA
KAKO NASTAJU PRIMARNI POREMEĆAJI PONAŠANJA
ZA PONAŠANJE BITNO
PREDIKTABILNOST
PREDVIDIVOST
NE
STIMULUSA
MOGUĆNOST
KONTROLE
STIMULUSA
PREDMETI
POJAVE
LJUDI
ŽIVOTINJE
BIHEJVIORALNI DEFICIT
NAUČENA BESPOMOĆNOST
PATNJA
FIDDLE
NE
Klasifikacija poremećaja ponašanja pasa
• strah i poremećaji ponašanja slični strahu kao što su
anksioznost i fobije
• stereotipni i kompulzivni poremećaji
• poremećaji defeciranja i uriniranja
• agresivnost
• ostale promene i poremećaji ponašanja
BIHEJVIORALNI POREMEĆAJI PASA
Strah i poremećaji ponašanja slični strahu:
Anksioznost
separaciona anksioznost
Fobije
socijalni strahovi i fobije – strahovi i fobije od poznatih i nepoznatih
osoba i pasa,
sonofobije
vizuelne fobije u vezi sa sonofobijama
Stereotipni i kompulzivni poremećaji:
Oralnog tipa - samosisanje kaudalnih delova trupa, pica
Samopovređivanje/automutilacija - lizavost i granulom usled lizavosti,
griženje repa i griženje šapa;
U tipu higijenskih oblika ponašanja – preterano samočišćenje; repetitivno
lizanje – samolizavost, lizanje predmeta, lizanje drugih životinja, lizanje
vlasnika;
Lokomotornog tipa bez spoljašnjih stimulusa – stereotipno kretanje po
kružnoj ili spiralnoj putanji u vidu osmice, jurenje repa, „zamrzavanje”,
repetitivno skakanje ili iznenadno skakanje, halucinogeno „lovljenje
insekata”;
Lokomotornog tipa sa spoljašnjim stimulusom – repetitivno „lovljenje”
odsjaja i senki;
Ostali stereotipni i kompulzivni poremećaji – repetitivno igranje sa
površinom vode; vokalne stereotipije; halucinogeno ponašanje u tipu
besmislenog fokusiranog pogleda)
Poremećaji defeciranja i uriniranja:
Uriniranje i defeciranje usled neodgovarajućeg vaspitanja ili pogrešnog
učenja,
Anksiozno uriniranje,
Uriniranje i defeciranje usled uzbuđenosti,
Submisivno uriniranje,
Uriniranje usled obeležavanja teritorije/nesigurnosti,
Uriniranje usled inkontinencije
Agresivnost
Usled bola
Usled straha
Usled socijalnog statusa
hijerarhijska agresivnost
submisivna agresivnost
Agresivnost kod starih pasa,
Preusmerena,
Posesivna,
Teritorijalna,
Protektivna,
Roditeljska/maternalna agresivnost,
Familijarna
Nefamilijarna agresivnost
Ostale promene i poremećaji ponašanja:
promene i poremećaji ponašanja usled neadekvatnog vaspitanja,
preterana potreba za pažnjom vlasnika,
sklonost ka ujedanju u toku igre,
lajanje i drugi oblici intenzivne vokalizacije – „teritorijalno” lajanje, lajanje radi
privlačenja pažnje, vokalizacija usled samoće, vokalizacija usled straha i protektivno
lajanje;
destruktivnost – u prisustvu vlasnika, u odsustvu vlasnika usled fobija, dosade, igre i
istraživanja, anksioznosti, straha i samoće;
neadekvatna aktivnost i hiperaktivnost;
konzumptivni problemi – koprofagija, pica, psihogena anoreksija, psihogena polifagija i
gojaznost, psihogena polidipsija; kopanje; sklonost ka bežanju i lutanju;
bihejvioralni problemi u vezi sa transportom;
seksualno ponašanje usmereno na ljude (preusmereno seksualno ponašanje)
naskakivanje na ljude;
penjanje i odbijanje silaženja sa stolica, fotelja i ležajeva;
skakanje u pravcu lica ljudi, predatorsko ponašanje;
teško obuzdavaje i stavljanje povodca;
neadekvatno ponašanje na povodcu;
neagresivna posesivnost;
„krađa” i skrivanje hrane;
neodazivanje i nereagovanje na komande
Klasifikacija poremećaja ponašanja mačaka
Strah i stanja slična strahu u tipu anksioznosti i fobija:
strah od pasa i drugih životinja,
strah od ljudi,
strah od predmeta, pojava i stimulusa abiotičke prirode kao što su
auditorni, vizuelni, olfaktorni i taktilni stimulusi
anksioznost koja se karakteriše preteranom vezanošću za vlasnika (u tipu
separacione anksioznosti slične separacionoj anksioznosti pasa) i
neprihvatanjem drugih mačaka u domaćinstvu
Kompulzivni poremećaji mačaka:
hiperestezija,
psihogena alopecija,
prekomerno/neumereno samočišćenje,
samopovređivanje/automutilacija,
pica i sisanje dlake
Psihogeno uriniranje i obeležavanje teritorije:
usled straha od aktuelnog mesta za uriniranje i defeciranje,
predmeta, pojava i supstrata za uriniranje i defeciranje;
usled atraktivnosti drugog mesta, predmeta, pojava i supstrata;
usled nesigurnosti;
usled organskih poremećaja;
psihogeno obeležavanje teritorije trljanjem glave o predmete,
nameštaj ili ljude i
psihogeno grebanje predmeta ili površina radi obeležavanja
teritorije (destruktivno grebanje)
Agresivnost mačaka:
agresivnost prema ljudima usled straha, anksioznosti, frustracija,
preusmerena agresivnost prema ljudima usled predatorskog
instinkta,
interaktivna agresivnost prema ljudima;
agresivnost prema drugim mačkama
prema poznatim mačkama u istom domaćinstvu,
prema poznatim mačkama u susedstvu,
prema nepoznatim mačkama
DIJAGNOSTIKA BIHEJVIORALNIH POREMEĆAJA
• Bihejvioralni konsultativni obrazac
• Opšte
• Specijalne
• Specifične metode kliničkog pregleda
TRETMAN POREMEĆAJA I PATOLOŠKIH OBLIKA PONAŠANJA
MODIFIKACIJA
USLOVA ŽIVOTA
MODIFIKACIJA
PONAŠANJA
1. Bihejvioralne tehnike
2. Korektivne naprave
3. Korektivni zahvati
OBOGAĆIVANJE
PROMENA
4. Korekcija supstrata
USLOVA
USLOVA ŽIVOTA
5. Psihofarmakoterapija
ŽIVOTA
• Feromonoterapija
Abiotičko
Biotičko
• Kazein
1. Strukturno
1. Socijalno
2. Manipulativno
• Kompatibilne
3. Hranidbeno
vrste
4. Senzorno
• Inkompatibilne
vrste
• Vizuelno
• Olfaktorno
• Čovek
• Auditorno
• Taktilno
F3
(Feline facial pheromone)
neadekvatno uriniranje i
poremećaji prouzrokovani
stresom
Feliway®
F4
(Cat allomarking pheromone)
poremećaji ponašanja
prouzrokovani socijalnim
stresorima
Felifriend®
PREVENTIVA POREMEĆAJA PONAŠANJA
4. Izlaganje životinje što većem broju stimulusa
- predmeti
- pojave
- životinje
- ljudi
- habituacija
- socijalizacija
3. Izbgavanje sticanja neprijatnih iskustava
2. Edukacija vlasnika
1. Izbor kućnog ljubimca
- genetski činioci
- podobnost vlasnika
- uslovi života
Download

POREMEĆAJI PONAŠANJA PASA I MAČAKA Marijana Vučinić FVMB