MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM PROGRAMI NĠSAN AYI AYLIK EĞĠTĠM PLANI
OKUL ADI:
TARĠH: NĠSAN
YAġ GRUBU: 48-66 Ay
ÖĞRETMEN ADI:
AYLAR
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik
sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
NĠSAN
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.
Gerçek durumla tahminini karĢılaĢtırır.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: Ġleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı
nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, Ģeklini, miktarını, büyüklüğünü, uzunluğunu söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eĢleĢtirir.
(Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir eĢleĢtirir. EĢ nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları kullanım
amaçlarına göre ayırt eder, eĢleĢtirir.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine ve kullanım amaçlarına göre gruplar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, Ģeklini, uzunluğunu, büyüklüğünü, miktarını ayırt eder, karĢılaĢtırır.)
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
(Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.)
Kazanım 11. Nesneleri ölçer.
(Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme
sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karĢılaĢtırır. Standart ölçme araçlarını söyler.)
Kazanım 12. Geometrik Ģekilleri tanır.
(Göstergeleri: Gösterilen geometrik Ģeklin ismini söyler. Geometrik Ģekillerin özelliklerini söyler. Geometrik
Ģekillere benzeyen nesneleri gösterir.)
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluĢturur.
(Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluĢturur. En çok üç ögeden oluĢan örüntüdeki kuralı söyler. Bir
örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluĢturur.)
Kazanım 15. Parça-bütün iliĢkisini kavrar.
(Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı gösterir. Bir bütünü parçalara böler. Parçaları
birleĢtirerek bütün elde eder.)
Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma iĢlemi yapar.
(Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler. Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesne
çıkartır.)
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
(Göstergeleri: Olayları oluĢ zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun Ģekilde açıklar. Zaman
bildiren araçların iĢlevlerini açıklar.)
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.
(Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeĢitli çözüm yolları önerir.)
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.
(Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluĢturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluĢturur. Grafiği
oluĢturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçlarını açıklar.)
DĠL GELĠġĠMĠ
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
(Göstergeleri: Verilen sese benzer sesler çıkartır.)
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
(Göstergeleri: KonuĢurken/Ģarkı söylerken nefesini doğru kullanır. KonuĢurken/Ģarkı söylerken sesinin tonunu,
hızını ve Ģiddetini ayarlar.)
Kazanım 5. Dili iletiĢim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: KonuĢmayı baĢlatır. KonuĢmayı sürdürür. KonuĢmayı sonlandırır. Sohbete katılır.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirir.
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar
ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına uygun olarak kullanır.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında
yorum yapar.)
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Sözcüklerin baĢlangıç seslerini söyler.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay öykü gibi kompozisyonlar
oluĢturur.)
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuĢur. YetiĢkinden kendisine kitap okumasını ister.
Okumayı taklit eder. Okumanın günlük yaĢamdaki önemini açıklar.)
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 1. Yer değiĢtirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eĢliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koĢar.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boĢaltır. Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizer.
Nesneleri takar, çıkarır, ipe vs. ye dizer. Nesneleri değiĢik malzemelerle bağlar. Malzemeleri keser, yapıĢtırır,
değiĢik Ģekillerde katlar. DeğiĢik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri yeni Ģekiller oluĢturacak biçimde
bir araya getirir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
ÖZ BAKIM BECERĠLERĠ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
(Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar.)
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.
(Göstergeleri: Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekleri yemekten, içmekten kaçınır.)
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
(Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması
gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir.)
Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
(Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapılması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek
sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELĠġĠM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Nesneleri alıĢılmıĢın dıĢında kullanır. Özgün özellikler taĢıyan ürünler oluĢturur. Duygu, düĢünce ve
hayallerini özgün yollarla ifade eder.)
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak baĢkalarının duygularını açıklar.
(Göstergeleri: BaĢkalarının duygularını söyler. BaĢkalarının duygularının nedenlerini söyler. BaĢkalarının duygularının
sonuçlarını söyler.)
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
(Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu
davranıĢlarla gösterir.)
Kazanım 6. Kendisinin ve baĢkalarının haklarını korur.
(Göstergeleri: BaĢkalarının hakları olduğunu söyler.)
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
(Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. Ġnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Etkinliklerde farklı özelliklerde çocuklarla bir arada yer alır.)
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
(Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve
farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.)
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
(Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düĢüncelerini farklı etkinliklerle ifade
eder.)
Kazanım 17. BaĢkalarıyla sorunlarını çözer.
(Göstergeleri: BaĢkalarıyla sorunlarını onlarla konuĢarak çözer.)
KAVRAMLAR
RENK: Siyah-Beyaz
GEOMETRĠK ġEKĠL: BeĢgen
BOYUT: Büyük (Büyüme)
MĠKTAR: Az-Çok, Tek-Çift (EĢ)
YÖN/MEKÂNDA KONUM: Yüksek-Alçak, BaĢı-Sonu
SAYI/SAYMA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10
DUYU: Mutlu
DUYGU: Saygı
ZIT: Canlı-Cansız, Hızlı-YavaĢ, Tek-çift
ZAMAN: Mevsim (Ġlkbahar), Saat
EKLENEN KAVRAMLAR: Engelli, Farklılıklara Saygı, Nezaket Sözcükleri, Toplama, Ö sesi, Sağlıklı-Sağlıksız,
Meclis ve Egemenlik
BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR
ALAN GEZĠLERĠ
AĠLE KATILIMI
 Dünya Kitap Günü
Kütüphaneye gezi düzenlenir.

Sirke gidilir.
 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Ailece piknik yapılır.
Çocuk Bayramı
Bayramı gösterilerine katılıp izlenir.

Ailece market alıĢveriĢi
yapılır.

Konu ile ilgili öğretmenin
ileteceği duyurular paylaĢılır.
DEĞERLENDĠRME
AYIN DEĞERĠ: SAYGI/ÖZ SAYGI
Saygı; değeri, üstünlüğü, yaĢlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir Ģeye karĢı dikkatli, özenli, ölçülü
davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram, baĢkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusudur. Öz
saygı; insanın kendine duyduğu saygı, onur, haysiyet, izzetinefis, kiĢinin kendine verdiği değerdir.
“Saygı ve öz saygı” ile ilgili değeri kazandırmak isteyen yetiĢkinin öncelikle bu değerlere kendisinin sahip olması ve
bunu davranıĢlarında göstermesi gerekir.
Çocuklarla saygı ve öz saygı hakkında konuĢun. Çocuklardan bir süre düĢünmelerini isteyin. Bildiklerini rahatça
söylemeleri için teĢvik edin. Çocuklarla konuĢurken onların gözlerinin içine bakın. Çocukları dikkatle dinleyerek
onlara duyduğunuz saygıyı belli edin.
“Saygı duymak ne demektir?” sorusunu sorun ve cevaplamalarını bekleyin. “Sevdiğimiz kiĢilere, arkadaĢlarımıza,
anne babamıza, diğer büyüklerimize saygı duyabiliriz. Saygılı insanlar, diğerlerini dikkate alarak davranan kiĢilerdir.
DavranıĢlarına dikkat ederler. Kimseye ve hiçbir durumda Ģiddet ve kabalıkla davranmazlar.” Ģeklinde açıklama
yapın ve onların fikirlerini sorun.
Kendilerinde en çok hangi özellikleri sevdiklerini sorun. Her çocuğa cevap için fırsat tanıyın. Her çocuğa insan
oldukları için ve kendilerinde sevdikleri özelliklerden dolayı kendilerine saygı duymaları gerektiğini hatırlatın.
“Nasıl saygılı olabiliriz? Saygı göstermek için nasıl davranırız? Kimlere saygı göstermeliyiz? Kendimize nasıl saygı
gösterebiliriz?” gibi sorular sorun. Çocuklara düĢünmeleri ve düĢüncelerini açıklamaları için fırsat tanıyın.
Çocuklardan hayatımızı kolaylaĢtıran ve güzelleĢtiren “sihirli sözcükler” hakkında fikir yürütmelerini isteyin.
Sohbet eĢliğinde çocukların “Lütfen”, “TeĢekkür ederim.”, “Kolay gelsin.” gibi sihirli sözcüklere ulaĢmalarını ve
bunları dile getirmelerini sağlayın. “Lütfen” ve “teĢekkür ederim” ifadeleri hakkında konuĢun. Bu ifadelerin
anlamlarını ve ne zaman bu ifadeleri kullandıklarını söylemelerini isteyin. Kendilerine “lütfen” ve “teĢekkür ederim”
dendiğinde neler hissettiklerini sorun. Birbirimizden bir Ģey isterken birbirimize olan saygının ifadesi olarak
“lütfen” dememiz gerektiğini belirtin. Her zaman birbirimize teĢekkür etmemiz gerektiğini hatırlatın. Sınıfta da
“lütfen” ve “teĢekkür ederim” ifadelerini kullanmaya özen gösterin.
Aynı Ģekilde baĢkalarını dikkatle dinlemenin de saygı göstergesi olduğunu söyleyin. “Ġki kiĢi aynı anda konuĢursa ne
olur? Bu sizce doğru mu? Birileri konuĢurken biz neler yapmalıyız?” sorularıyla konuyu geniĢletin.
Etkinlik 1. Çocuklara hep birlikte bir “Saygı Sergisi” açacağınızı söyleyin. BoĢ kâğıtlara saygı duymak ve saygılı
olmak ile ilgili resimler çizmelerini isteyin. Bu resimleri sınıfın uygun bir bölümüne fon kartonları üzerine yapıĢtırın.
Daha sonra sergideki resimleri tek tek inceleyin ve resimler (saygı davranıĢları) hakkında konuĢun.
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 01.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Ben Engelliyim” isimli bütünleĢtirilmiĢ Türkçe, oyun büyük ve küçük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Bebeğimin Elbisesi” isimli okuma yazmaya hazırlık büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
BEN ENGELLĠYĠM
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE ve OYUN (BütünleĢtirilmiĢ Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
SOSYAL DUYGUSAL GELĠġĠM
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak baĢkalarının
duygularını açıklar.
(Göstergeleri: BaĢkalarının duygularını söyler. BaĢkalarının
duygularının nedenlerini söyler.)
DĠL GELĠġĠMĠ
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirir.
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder
ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve
sözcüklerin anlamını söyler.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri
hakkında yorum yapar.)
MATERYALLER:
Pamuk, kartondan gözlük kalıpları, engelli insan fotoğrafları.
SÖZCÜK: Engelli, kör, sağır, fiziksel engelli
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
01.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Öğretmen fiziksel engeli olan insan resimlerini panoya asar ve
çocukların incelemeleri için zaman tanır. Fotoğraflardaki
engellerle ve bu Ģekilde yaĢayanların hangi konularda
zorlandıklarıyla ilgili sohbet edilir. Çocuklar ikiĢerli
eĢleĢtirilir. EĢlerden birine kulaklarını tıkaması için bir parça
pamuk verilir ve eĢiyle konuĢması istenir. Kulağı tıkalı olan
çocuk konuĢma esnasında neler hissettiğini arkadaĢına anlatır.
Sonra kulaktan kulağa oynanır. Oyun sonunda çocukların neler
yaĢadıkları sorulur. Daha sonra kartonlara kalıpları hazırlanan
gözlükler tamamlanır. Çocuklar pamuklarını çıkartırlar ve
hangi etkinlikte kulaklarının tıkalı olmasının sıkıntısını
yaĢadıklarını ve nedenlerini anlatırlar. Bugünkü etkinlikte ilk
defa duydukları kelime ya da kelimeler olup olmadığı sorularak
yeni kelimeler açıklanır. Engelli insanların sadece belli
konularda zorlandıklarına vurgu yapılır.
(Rehabilitasyon merkezine gezi düzenlenebilir.)
.
AĠLE KATILIMI:
Beraber bir engel çeĢidi belirleyerek o akĢam engelliler gibi
davranarak empati çalıĢması yapılabilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Engelli insanların ne gibi sorunları olduğunu
düĢünüyorsunuz?
 Engellilerin hayatlarını kolaylaĢtırmak için neler
yapılabilir?
 Çevrenizde engelli birisi var mı?
 (Varsa) Engeli nedir?
BEBEĞĠMĠN ELBĠSESĠ
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar,
çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7, artık kumaĢ parçaları.
SÖZCÜK: Elbise, çizgi çalıĢması
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
01.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
NeĢeli Çocuklar 7, 3. sayfa incelenir ve çizgi çalıĢması
tamamlanır. Bu elbisenin oyuncakçı dükkânının en güzel
bebeğinin elbisesi olduğu ancak terzinin elbiseyi
yetiĢtiremediği söylenir. Dağıtılan artık kumaĢ parçalarıyla
elbise süslenir. Bu elbiseye baĢ ve ayaklar çizilerek çalıĢma
tamamlanır. Ardından aynı kitapta 4. sayfadaki çizgi çalıĢması
da tamamlanır.
(Bu elbiseler için olan bebek sınıftaki artık materyaller, ip,
pet ĢiĢe ve ağaç dalları yardımıyla tamamlanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
NeĢeli Çocuklar 7 Aile Katılım kitabı, 3. sayfa çalıĢılabilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Ġnsanlar için elbise ya da kıyafet hazırlamak size ne
hissettirir?
 Çizgi çalıĢmasından keyif aldınız mı?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 02.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı



Kahvaltı, Temizlik

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Trenin Eksik Vagonları” isimli matematik ve küçük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
Etkinlik Zamanı
“Sayıyorum-Yazıyorum” isimli bireysel matematik etkinliği
SAYIYORUM-YAZIYORUM
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: MATEMATĠK (Bireysel Etkinlik)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: Ġleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç
tane olduğunu söyler.)
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar,
çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER
Fasulyeler, boya kalemleri, NeĢeli Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Sayı: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-10
UYARLAMA:
02.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklar masalara otururlar. Önlerinde boĢ hamur kutularında
konmuĢ fasulyeler vardır. Fasulyeleri sayarak kaç tane
olduklarını belirlerler. Öğretmenin yönergesine göre
fasulyeler ayrılır. Yönergeler Ģöyle olabilir:
1- 5 tane fasulye say ve ayır.
2- 3 tane fasulye say ve ayır.
3- 10 tane fasulye say ve ayır.
4- 7 tane fasulye say ve ayır.
Yönergeler artırılabilir. 1’den 5’e kadar olan sayılar fasulye
taneleri ile yazılır. Çocuklar yazarken kontrol edilir.
Yazamayanlara rehberlik yapılır. Doğru yazan çocuklar
fasulyelerini kâğıda yapıĢtırırlar. Etkinliğin bu bölümü
bittikten sonra NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 5 çalıĢılır.
(Sayma çalıĢmaları abaküs üzerinde yapılabilir.
Sayılar ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.
Animasyonlar seyredilebilir.)
AĠLE KATILIMI:
Evde çeĢitli nesnelerle sayma çalıĢmaları yapmaları için eve
not kâğıtları gönderilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Etkinliğimizde neler yaptık?
 Etkinliği yapmaktan hoĢlandınız mı?
 Daha önce böyle bir etkinlik yaptık mı?
 Daha sonra böyle bir çalıĢmayı yapmak ister misiniz?
TRENĠN EKSĠK VAGONLARI
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TRENĠN EKSĠK VAGONLARI (Küçük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan
önce ve sonra gelen sayıyı söyler.)
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar,
çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER:
Her çocuk için hazırlanmıĢ küçük kareler, NeĢeli Çocuklar 7.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
02.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklarla 1-2-3-4-BOM, 6-7-8-9-BOM Ģeklinde oynanan bom
oyunu oynanır. Daha sonra masalara geçilir.
Çocuklar 5’erli gruplanır. Her gruba 10 tane küçük kare
kâğıtlar verilir. Bazı karelerin üzerinde 1 ile 10 arasındaki
rakamlardan bazıları yazılıdır. Bazı karelerin üzeri ise boĢtur.
Çocuklara rakamları sırasına göre dizmeleri söylenir.
Aralardaki boĢlukları da kendilerinin fark etmesi ve fark
ettikçe doldurması istenir (1-...-3...-5 gibi). Karelerin
üzerindeki eksik rakamlar tamamlandıktan sonra kareler 1’den
10’a kadar dizilir ve bir tren oluĢturulur. NeĢeli Çocuklar 7,
sayfa 6 çalıĢılır.
(Tren oluĢturmak yerine aynı mantıkla daireler dağıtılarak
tırtıl oluĢturulabilir.)
AĠLE KATILIMI:
DEĞERLENDĠRME:
 Etkinlik süresince neler yaptık?
 Daha önce benzer bir etkinlik yapmıĢ mıydık?
 Etkinlikten hoĢlandınız mı?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 03.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Sınıfta Kimler Var?” isimli matematik bireysel ve büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Doğru Tahmin” isimli bütünleĢtirilmiĢ matematik, oyun büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
SINIFTA KĠMLER VAR?
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: MATEMATĠK (Bireysel Ve Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.
Gerçek durumla tahminini karĢılaĢtırır.)
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.
(Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluĢturur.
Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluĢturur. Grafiği
oluĢturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği
inceleyerek sonuçlarını açıklar.)
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıĢtırır.)
MATERYALLER:
Kız ve erkek çocuk siluetleri, makas, NeĢeli Çocuklar 7.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
03.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklarla yuvarlak Ģeklinde yere oturulur. Öğretmen farklı
çocuklara Ģu soruları sorar:
1. Sınıfımızda kaç öğrenci var?
2. Sınıfımızda kaç kız öğrenci var?
3. Sınıfımızda kaç erkek öğrenci var?
Tahminler alındıktan sonra çocuklardan biri sınıftaki tüm
öğrencileri, diğeri kız öğrencileri, bir baĢkası erkek
öğrencileri sayar. Sayılar belirlenince çocuklar masalara
geçer. Masalarda kız çocuklar kız çocuk silueti; erkek
çocuklar erkek çocuk silueti keserler. Panoya bir sıra kız bir
süre erkek çocuk siluetleri asılır ve sayılır. NeĢeli Çocuklar 7,
sayfa 7 çalıĢılır.
(Kız çocuklar çiçek, erkek çocuklar arı resmi boyayıp keserler
ve bir vazo resminin içine kızların çiçekleri, çiçeklerin üstüne
de erkeklerin arıları yapıĢtırılabilir.)
AĠLE KATILIMI:
DEĞERLENDĠRME:
 Etkinliğimizde neler yaptık?
 En çok hangi aĢamasını beğendin?
 Sınıfta kaç kız öğrenci varmıĢ?
 Sınıfta kaç erkek öğrenci varmıĢ?
 Siz evde kaç kiĢisiniz?
 Evinizde kaç erkek kaç kız var?
DOĞRU TAHMĠN
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: MATEMATĠK, OYUN (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
03.04.2014
sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklarla u biçiminde oturulur. Öğretmenin elinde içi
gözükmeyen bir torba vardır. Torbanın içine 3 adet Lego
çocuklar görmeden yerleĢtirilir. Çocuklara sıra ile torbada kaç
tane oyuncak olduğu sorulur. Çocuklar tahmin ederler.
Öğretmen çocuklardan birini yanına çağırır ve torbanın
içindekileri sayarak çıkarmasını söyler. Çocuk Legoları sayarak
çıkarır. Kimlerin doğru tahmin ettiği belirlenir ve alkıĢlanır.
Oyun çocuklar sıkılana kadar devam edilir. Nesnelerin sayısı
her seferinde değiĢtirilir.
NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 8 çalıĢılır.
(Nesneler sepetin içine karıĢık olarak yerleĢtirilerek
oynanabilir.)
MATERYALLER:
Bez torba, çeĢitli sayılarda nesneler, NeĢeli Çocuklar 7.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AĠLE KATILIMI:
NeĢeli Çocuklar Aile Katılımı 7, sayfa 4 evlere gönderilir.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.
Gerçek durumla tahminini karĢılaĢtırır.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: Ġleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar. (Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü
UYARLAMA:
DEĞERLENDĠRME:
 Daha önce buna benzer tahminler yaptınız mı?
 Bu etkinlikten hoĢlandın mı?
 Nasıl tahmin ettin?
 Tahminin doğru çıkınca ne hissettin?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 04.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kelebekler” isimli matematik büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Mevsimler” isimli bütünleĢtirilmiĢ Türkçe, sanat, müzik büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
KELEBEKLER
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: MATEMATĠK (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma
iĢlemi yapar.
(Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne
ekler.)
MATERYALLER:
Kelebekler, NeĢeli Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK: Arttırma, toplama
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
04.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Öğretmen sınıfın çeĢitli yerlerine daha önceden hazırladığı
kelebekleri yerleĢtirir. Çocuklara kelebek Ģarkısı söylenerek
dikkatlerini kelebeklere çeker. Kelebekleri fark eden
çocuklarla birlikte sınıftaki kelebekler toplanır. Sayılır.
Kelebeklerle toplama çalıĢmaları yapılır. Örneğin, “3 kelebek
panomuza konmuĢ yanına da 2 kelebek gelmiĢ; panoda kaç
kelebek olmuĢ?” Örnekler arttırılabilir. Çocukların durumuna
göre zorlaĢtırılıp kolaylaĢtırılabilir. NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 9
çalıĢılır.
(Toplama alıĢtırmaları misketlerle yapılabilir. Toplama ile ilgili
interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
NeĢeli Çocuklar Aile Katılımı 7, sayfa 5 evlere gönderilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Daha önce bu tür bir etkinlik yaptınız mı?
 Bu çalıĢma hoĢunuza gitti mi?
MEVSĠMLER
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE, MÜZĠK VE SANAT (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
DĠL GELĠġĠM
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
(Göstergeleri: KonuĢurken/Ģarkı söylerken nefesini doğru
kullanır. KonuĢurken/Ģarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve
Ģiddetini ayarlar.)
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıĢtırır, DeğiĢik
malzemeler kullanarak resim yapar.)
MATERYALLER:
Mevsimlerle ilgili görseller, kelebek kalıbı, pullar, sim, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zaman: Ġlkbahar (mevsim)
UYARLAMA:
04.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklara 4 mevsim ile ilgili görsellere bakılır. Sonbahar, kıĢ,
ilkbahar, yaz mevsimlerinin özellikleri hava durumu, giyilen
kıyafetler, yenilen meyve ve sebzelerdeki farklılıklar
hakkında sohbet edilir. Mevsimlerin özellikleri karĢılaĢtırmalı
olarak incelenir.
Çocuklarla sabah öğrenilen kelebek Ģarkısı tekrar edilir.
Bahar Ģarkısı söylenir. KuĢları dinle bak ne güzel/Ne güzel
ötüyor kırlarda/Çiçek çiçek dolaĢır kelebek/Bal yükü var
arılarda/Leyleği gördüm dün havada/Süzüle süzüle
uçuyordu/Sevinç içindeydi kuzular/Hepsi kırda koĢuyordu.
ġarkı söylendikten sonra çocuklar masalara geçer. Kelebek
figürlerini keserler, pullarla ve simlerle süslerler. Öğretmen
mobil olarak sınıfın tavanına asar. Ġlkbahar mevsiminde
doğada olan değiĢiklikler hakkında sohbet edilir.
(CD’lerle arı çalıĢması yapılabilir. Mevsimlerle ilgili interaktif
etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
DEĞERLENDĠRME:
 Etkinliğimizin hangi bölümlerinden hoĢlandık?
 Etkinliğimizin hangi bölümünü sevmedik?
 Baharda doğada ne gibi değiĢiklikler olur.
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 07.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Az Mı, Çok Mu?” isimli bütünleĢtirilmiĢ matematik, oyun büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Öğretmen-Öğrenci” bütünleĢtirilmiĢ sanat, Türkçe büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
AZ MI, ÇOK MU?
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: MATEMATĠK, OYUN (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: Ġleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın miktarını söyler.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karĢılaĢtırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları miktarını ayırt
eder, karĢılaĢtırır.)
MATERYALLER:
Legolar, NeĢeli Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Miktar: Az-çok
UYARLAMA:
07.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Sınıftaki Legolar sınıf zeminine yayılır ve müzik eĢliğinde
renklerine göre ayrılır.
Her bir renk bir köĢede toplanarak öğrencilerle birlikte
sayılır, aralarındaki fark söylenir ve büyük bir kâğıda yazılır.
Sayma iĢlemi bittikten sonra hangi renk Lego’nun en fazla,
hangi renk Lego’nun en az olduğu bulunur.
Sınıfın bir tarafına doğru noktası diğer tarafına yanlıĢ
noktası renkli dairelerle belirlenir. Öğrenciler ortada
beklerken öğretmen aĢağıdaki ve benzer yönergeleri söyler.
Cevap doğru ise doğru noktasına, yanlıĢ ise yanlıĢ noktasına
koĢulur. ġaĢıran öğrenci oyundan çıkar.

3 kaĢık 5 kaĢıktan azdır.

2 ördek 10 ördekten fazladır.

6 top 4 toptan fazladır.

10 araba 1 arabadan azdır... vb.
Oyun sonunda sınıftaki kızlar ve erkekler ayrılır ve kızların mı
yoksa erkeklerin mi sayısının daha fazla olduğu bulunur.
Öğrencilerin sayılarının arasındaki far söylenir.
Masalara geçilir ve NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 10 yönergeler
doğrultusunda tamamlanır.
(Okul gezilerek okulda hangi eĢyaların daha çok, hangi
eĢyaların daha az olduğu bulunabilir.
Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
Evimizde hangi eĢyalar daha çok, hangi eĢyalar daha az
bulalım.
DEĞERLENDĠRME:
 Bu etkinliğimizde neleri fark ettik?
 Az olan oyuncaklarımız hangileri?
 Çok olan oyuncaklarımız hangileri?
 Sınıfımızda kızlar mı çok erkekler mi?
ÖĞRETMEN-ÖĞRENCĠ
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: SANAT-TÜRKÇE (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
DĠL GELĠġĠMĠ
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
(Göstergeleri: Verilen sese benzer sesler çıkartır.)
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Sözcüklerin baĢlangıç seslerini söyler. Aynı
sesle baĢlayan sözcükler üretir.)
MATERYALLER:
Ö sesi ile baĢlayan varlıkların resimleri, NeĢeli Çocuklar 7.
07.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Ö sesi ile baĢlayan varlıkların resimleri panoya asılır.(Ördek,
örgü, önlük, öküz, örümcek, öğretmen, öğrenci...) Öğrencilerle
birlikte resimler incelenir ve isimleri söylenirken ö sesi
vurgulanır.
“Bu resimlerin ortak noktası ne olabilir?” sorusu sorularak ö
sesini keĢfetmeleri için rehberlik yapılır.
Ö sesi keĢfedildikten sonra ö sesi ile baĢlayan baĢka
varlıkların isimleri bulunur.
AĢağıdaki tekerleme yüksek sesle tekrarlanarak söylenir.
Öğretmen öğrenci
Ö sesinde birinci
Ördek, önlük, örgü
Öğrendim bak ö demeyi
Tekerleme sonunda NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 22 yönergeler
doğrultusunda yapılır.
Ö sesi ile baĢlayan varlıkların resimleri sulu boya ile
boyanarak panoya asılır.
(Ö sesi ile baĢlayan varlıkların resimleri ile kavram haritası
oluĢturulabilir.)
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AĠLE KATILIMI:
NeĢeli Çocuklar Aile Katılımı 7, sayfa 10-11 ailelere gönderilir.
UYARLAMA:
DEĞERLENDĠRME:
 Etkinlikten hoĢlandın mı?
 Ö diye bağırır mısın?
 Ö sesi ile ilgili aklına neler geliyor?
 Sınıfımızda ismi ö sesi ile baĢlayan arkadaĢımız var mı?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 08.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Tavuklarım Kaç Tane Yumurtladı?” isimli matematik büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Hadi Bizi Sırala” isimli bütünleĢtirilmiĢ matematik, fen küçük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
TAVUKLARIM KAÇ TANE YUMURTLADI?
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: MATEMATĠK (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı
nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma
iĢlemi yapar.
(Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne
ekler. Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesne çıkartır.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7, strafor yumurta, makas, karton, DVD.
SÖZCÜK: Sayı sayma, toplama
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
08.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
“Sınıfımıza bir tavuk kaçmıĢ, yumurtalarını da benim masama
bırakmıĢ. Bu tavuğu beraber bulalım.” denilerek öğretmenin
önceden hazırlayarak sınıfta sakladığı tavuk bulunur ve
yumurtalarıyla panoya asılır. Yumurtalar beraber sayılır.
Öğretmenin içerisine sayıları yazarak koyduğu kavanozdan bir
sayı seçer. Seçtiği sayı kaç ise o kadar köpük yumurta alır ve
tavuğunun altına yapıĢtırır. Daha sonra NeĢeli Çocuklar 7, 11
ve 12. sayfadaki matematik çalıĢmaları tamamlanır.
(Çocuklar sayıların yazıldığı kavanozdan iki kâğıt seçerek
toplamayı deneyebilirler. Toplama ile ilgili interaktif
etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
Evdeki kaĢıklar kullanılarak basit toplamalar yapılabilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Tavuğu sınıfımızın nerelerinde aradık?
 1’den 10’a kadar sayabilecek var mı?
 Bir tavuğunuz olsa kaç yumurta yapsın isterdiniz? O kadar
Lego getirir misin?
HADĠ BĠZĠ SIRALA
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: MATEMATĠK-FEN (BütünleĢtirilmiĢ Küçük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
(Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları büyüklüklerine göre
sıralar.)
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
(Göstergeleri: Olayları oluĢ zamanına göre sıralar.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7, farklı yaĢ gruplarında insan resimleri, boya
kalemi, makas, karton.
SÖZCÜK: Büyüme, sıralama
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
08.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklar 5’erli gruplara ayrılırlar. Her gruptaki çocuğa
sırayla bebek, çocuk, genç, yetiĢkin ve yaĢlı insan resimleri
dağıtılır. Çocuklar resimleri istedikleri gibi boyar, farklı bir
materyalle süsleme yapmak istiyorlarsa yaparlar. Daha sonra
her gruptan birer kiĢi bir araya gelerek ellerinde olan
resimleri büyüme aĢamalarına göre sıralayarak kartona
yapıĢtırırlar. Çocuklarla insanların büyüme aĢamaları,
büyüdükçe neler yaptıklarını ve büyümek için neler
yapılabileceği hakkında sohbet edilir. NeĢeli Çocuklar 7, 24.
sayfa incelenerek benzer bir sıralama yapılır.
(Okuldaki öğrenci, müdür, öğretmen gibi çalıĢan ve
bulunanlar büyüme aĢamalarına göre sıralanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
GeniĢ aile düĢünülerek bir aile sıralaması yapılarak
resimlenir ve okula getirilebilir.
Aile albümü incelenerek fotoğraflarla anne veya babaya ait
büyüme aĢamaları okula getirilebilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Sence annen de bu aĢamaları geçmiĢ midir?
 Ġnsanlar dıĢındaki canlılar da benzer Ģekilde mi geliĢir,
neler düĢünüyorsun?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 09.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Hangi Mevsimdeyiz?” isimli bütünleĢtirilmiĢ Türkçe, sanat büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Toplayalım” isimli matematik büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
HANGĠ MEVSĠMDEYĠZ?
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE-SANAT (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.)
MATERYALLER:
Parmak boyası, NeĢeli Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zaman: Ġlkbahar mevsimi
UYARLAMA:
09.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Sınıfın mevsim panosuna çiçekler ve kelebekler yapıĢtırılır ve
öğrencilere “Mevsim panosunda bir değiĢiklik var mı, nedir?”
diye sorulur.
Öğrencilere “Fark ettiniz mi havalar giderek daha da ısınıyor.
Ġlkbahar mevsimini yaĢıyoruz. Acaba kıyafetlerimizde değiĢen
bir Ģeyler fark ettiniz mi?” diyerek ilkbahar mevsimi hakkında
sohbeti baĢlatır. Ġlkbahar mevsiminin özellikleri, ilkbahar
mevsiminin ayları ve kıĢ uykusundan uyanan hayvanlar
hakkında sohbet edilir.
Bilmeceler sorulur.
Bulutlardan süzülür/Ġnci gibi dizilir
Çamur olur ezilir/Bil bakalım bu nedir? (Yağmur)
Ne eli var ne ayağı/Meyvesini el alır
Yaprağını sel alır (Ağaç)
ġiir yüksek sesle okunur.
Geldi ilkbahar,
Çiçeklendi ağaçlar,
Bak ne hoĢ uçuyor kuĢlar,
Uyandı uykudaki dostlar. (ġ.U)
NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 18 ve 19 açılarak sayfalar yönergeler
doğrultusunda tamamlanır.
ÇalıĢma sonunda parmak boyası ile ilkbahar resmi
renklendirilir.
(Ġlkbahar mevsimindeki değiĢiklikleri daha iyi
gözlemleyebilmek için kır gezisi düzenlenebilir. Mevsimlerle
ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
“Evimizde ilkbahar mevsimi ile ilgili değiĢiklik yaptık mı?”
yazısı gönderilerek velilerden bu konu hakkında sohbet
etmeleri istenir.
DEĞERLENDĠRME:
 Hangi mevsim hakkında sohbet ettik?
 Diğer mevsimlerin isimlerini hatırladın mı?
 Bu mevsimle ilgili neler biliyorsun?
 Hangi hayvanlar kıĢ uykusundan uyandı?
TOPLAYALIM
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: MATEMATĠK (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma
iĢlemi yapar.
(Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne
ekler.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden
söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını
yeni durumlarda kullanır.)
MATERYALLER:
Nohut, Lego, top, yazı tahtası, NeĢeli Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK: Toplama
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
09.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Her öğrenciye 10 adet nohut tanesi verilir ve saymaları
istenir. Öğrencilere “Hepinizde ve bende 10 tane nohut tanesi
var. ġimdi bu nohut taneleri ile matematik çalıĢacağız... (Bir
öğrencinin adı söylenir.) Bana 4 tane nohut tanesi getiri
misin?” denilerek öğrenci beklenir. Ardından baĢka bir
öğrenciden 3 tane nohut tanesi istenir. Öğrencilere: “...
arkadaĢınızdan 4, ... arkadaĢınızdan 3 tane nohut istemiĢtim.
ġimdi bu iki arkadaĢınız nohutlarını birleĢtirerek oynamak
isterlerse acaba toplam kaç nohutla oynayabilirler?” denilerek
toplama iĢlemine giriĢ yapılır. ĠĢlem tüm öğrencilerle
sürdürülür.
Ardından sınıfta bulunan kalem, Lego, top vb. sayılabilir
nesnelerle oyun sürdürülür. Her toplama iĢleminin sonucunu
söylerken toplam kelimesinin vurgulanması gereklidir.
Öğrencilere yapılan iĢlemin toplama, arttırma iĢlemi olduğu,
bunun bir matematik iĢlemi olduğu açıklanır.
Abaküs üzerinde öğrenci ile birlikte tekrarlanır.
Tüm öğrencilerin iĢlem yapmasının ardından NeĢeli Çocuklar 7
çalıĢma kitabı, sayfa13 ve 14’te bulunan toplama iĢlemleri
yönergeler doğrultusunda tamamlanır.
(Çocuklara farklı sayılarda nohut dağıtılır. Çocuklar ikiĢerli
olarak gruplanır. Ellerindeki nohutları birleĢtirerek oynarlarsa
kaç nohutları olacağı sorulur. Çocuklar toplama iĢlemini
yaparken öğretmen aralarında gezerek gerekli kontrolleri
yapar. Toplama ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
Ailelerden evlerinde nesneleri kullanarak toplama iĢlemi
yapmaları istenir.
DEĞERLENDĠRME:
 Etkinlikten hoĢlandın mı?
 Toplama iĢlemini öğrendiğin için ne hissediyorsun?
 Neleri toplamak istersin?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 10.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“KardeĢim Kim?” isimli oyun büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Manav” isimli bütünleĢtirilmiĢ oyun, matematik büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
KARDEġĠM KĠM?
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: OYUN (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.
Gerçek durumla tahminini karĢılaĢtırır.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
10.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklar u biçiminde otururlar. Öğretmen “ġimdi sizlerle
kardeĢim kim isimli oyunu oynayacağız.” der. Çocuklardan
birini kardeĢi olarak seçer ve çocuğun özelliklerini
anlatmaya baĢlar. Giysilerini, saç, göz rengini ve diğer
fiziksel özelliklerini anlatır. Çocuklar bu özelliklere dikkat
ederek öğretmenin kardeĢi kim bulmaya çalıĢırlar.
Eğer oyun çok basit gelirse çocukların kiĢilik özellikleri
anlatılarak da oynanabilir.
Oyunun sonunda NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 15-16 çalıĢılır.
(Çocuklar ikiĢerli olarak eĢleĢtirilebilir. Birbirlerinin fiziksel
özelliklerini anlatabilirler.)
AĠLE KATILIMI:
NeĢeli Çocuklar Aile Katılımı 7, sayfa 7 evlere gönderilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Etkinlikten hoĢlandınız mı?
 Daha önce bu oyunu oynamıĢ mıydık?
MANAV
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: OYUN Ve MATEMATĠK (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 11. Nesneleri ölçer.
(Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart
olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme
sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karĢılaĢtırır. Standart
ölçme araçlarını söyler.)
Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma
iĢlemi yapar.
(Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne
ekler.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELĠġĠM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Duygu, düĢünce ve hayallerini özgün yollarla
ifade eder.)
MATERYALLER:
Armut, elma, muz, karpuz, kavun, karnabahar, patlıcan, pırasa,
domates kalıpları, 1 Lira, 2 Lira, 5 Lira, tartı, DVD.
SÖZCÜK: Toplama
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
10.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Öğretmen manav olur. Önünde kâğıttan kesilip hazırlanmıĢ
armut, elma, muz, karpuz, kavun, karnabahar, patlıcan, pırasa,
domates gibi meyve ve sebzeler vardır. Çocuklar sıra ile gelip
meyve sebzelerden alırlar. Önceden hazırlanmıĢ dairelerin
üzerine de 1TL, 2 TL, 5 TL gibi değerler yazılmıĢtır. Herkes
alıĢ veriĢini yapıp bedelini ödedikten sonra yerine oturur.
Önce öğretmen çocuklara manav olarak ne kadar kazandığını
nasıl hesaplayacağını sorar. Paraları toplaması gerektiği
söylenince çocuklarla birlikte toplamaya baĢlarlar. Manavın
kaç para kazandığı bulununca çocukların ellerindeki
meyvelerin toplamı bulunup meyve resminin karĢısına yazılır.
Örneğin Ali’nin elindeki elmalarla AyĢe’nin elindeki elmaların
toplamı elma resminin karĢısına yazılır. Meyvelerin ayrı ayrı
toplamları bulunup etkinlik sona erdirilir. Kiloyla ve taneyle
satılan meyve ve sebzeler hakkında konuĢulur. Manavda ağırlık
ölçen araçlar hakkında tanıtım yapılır.
(Markette alıĢveriĢ yapma draması da uygulanabilir.
Toplama ve para ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
AlıĢ veriĢ ve paralar hakkında sohbet edilip egzersizler
yapılabilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Etkinliğimizde neler yaptık?
 Etkinliğimizden hoĢlandık mı?
 Daha önce manava gittik mi?
 Manavda sebze ve meyveler nasıl satılır?
 Taneyle alınanlar hangileridir?
 Kiloyla alınanlar hangileridir?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 11.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Sınıfımıza Sirk Mi Geldi?” isimli Türkçe, sanat bütünleĢtirilmiĢ bireysel ve büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Sihirli Sözcükler” isimli Türkçe küçük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
SINIFIMIZA SĠRK MĠ GELDĠ?
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE, SANAT (BütünleĢtirilmiĢ Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
11.04.2014
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklarla sirklerle ilgili sohbet edilir. Kısa bir sirk gösterisi
çocuklarla beraber izlenir ya da sirkle ilgili görsellere bakılır.
Sınıfın bir ucundan diğerine ip gerilir ve aynı çizgide birkaç
santim üzerine misina ile bir ip daha gerilir. Çocuklara ip
cambazlarının resimleri dağıtılır ve istedikleri gibi boyamaları
istenir. Boyanan cambazlar kesilerek gerilen ipin üzerine
yapıĢtırılır. DüĢmemesi için üst kısmından da misinaya
yapıĢtırılır. Daha sonra NeĢeli Çocuklar 7, 17. sayfa açılır ve
iki sirk resminin arasındaki farklar bulunur.
(Sirk boyaması verilerek boyanabilir. Fark ile ilgili interaktif
etkinlikler uygulanabilir.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7, boya kalemi, cambaz resimleri, sirk gösteri
görselleri, DVD.
SÖZCÜK: Sirk, fark
KAVRAMLAR:
AĠLE KATILIMI:
Ailece sirke gidilebilir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karĢılaĢtırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengini, Ģeklini, büyüklüğünü,
uzunluğunu, miktarını karĢılaĢtırır.)
(Göstergeleri: Nesneleri yeni Ģekiller oluĢturacak biçimde bir
araya getirir. Malzemeleri keser, yapıĢtırır.)
UYARLAMA:
DEĞERLENDĠRME:
 Sirkler hakkında neler öğrendiniz?
 Sirklerdeki hayvanların nasıl eğitildiklerini biliyor musun?
 Resimlerdeki farklılıkları bulurken zorlandın mı?
SĠHĠRLĠ SÖZCÜKLER
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE (Küçük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
SOSYAL DUYGUSAL GELĠġĠM
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak baĢkalarının
duygularını açıklar.
(Göstergeleri: BaĢkalarının duygularını söyler. BaĢkalarının
duygularının nedenlerini söyler. BaĢkalarının duygularının
sonuçlarını söyler.)
DĠL GELĠġĠMĠ
Kazanım 5. Dili iletiĢim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: KonuĢmalarında nezaket sözcükleri kullanır.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7.
SÖZCÜK: Nezaket sözcükleri, lütfen, teĢekkür ederim
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
11.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklar A ve B olarak iki kiĢilik küçük gruplara ayrılırlar.
A’lara sınıfa getirmek üzere bir poĢet kitap hazırladıkları ama
ağır olduğu için taĢımakta zorlandıkları söylenir. B’lere ise
“ArkadaĢınızın bir poĢet kitabı taĢımaya çalıĢtığını gördünüz
ama çok zorlandığını fark ettiniz.” denir ve karĢılıklı
canlandırma yapmaları için teĢvik edilir. Birisinden yardım
istediğimizde hangi sözcükleri kullanmamız gerektiği
sorularak NeĢeli Çocuklar 7, 44. sayfa açılarak sihirli
sözcükleri kullanan bulunur.
(Sihirli sözcükler yazılarak çocuklarla süslenerek sınıfa
asılabilir.)
AĠLE KATILIMI:
NeĢeli Çocuklar 7 Aile Katılım kitabı, 12 ve 13. sayfalar
çalıĢılabilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Ġnsanlarla iliĢkilerimizde sihirli sözcükleri kullanmak ne
faydalar sağlar?
 Bugün üzerinde durduklarımız dıĢında baĢka bildiğin sihirli
sözcük var mı?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih:14.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Boyalarımı Seviyorum” isimli sanat bireysel ve büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Bir KuĢ, Bir Kelebek, Bir Çiçek” isimli matematik büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
BOYALARIMI SEVĠYORUM
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: SANAT (Bireysel Ve Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri yeni Ģekiller oluĢturacak biçimde bir
araya getirir. Malzemeleri keser, yapıĢtırır. DeğiĢik
malzemeler kullanarak resim yapar.)
ÖZ BAKIM BECERĠLERĠ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
14.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklara önlükler giydirilir. Parmak boyaları verilir. Ellerini
renk renk boyayarak baskı çalıĢmaları yapılır. Boya iĢi bitince
ellerini yıkarlar. Bu baskılarla kenarlarından kesilerek
öğretmen rehberliğinde ister kelebek ister ağaç yapılır.
Daha sonra çiçek kalıpları kesilerek baĢlarına taç yapılarak
takılır.
(Ġlkbahar afiĢi hazırlanabilir.)
(Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELĠġĠM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Nesneleri alıĢılmıĢın dıĢında kullanır. Özgün
özellikler taĢıyan ürünler oluĢturur.)
MATERYALLER:
ÇeĢitli renklerde parmak boyası, çiçek kalıpları, makas.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
AĠLE KATILIMI:
Ailelerle çiçeklerden Ģapka yapılır.
DEĞERLENDĠRME:
 Parmak boyası ile yaptığımız ağaç/kelebek çalıĢmasında
hangi renkleri kullandık?
 Etkinliğimizin hangi bölümünden daha çok hoĢlandık?
 Parmak boyası ile yapılan çalıĢmalarda baĢka neler
yapabilirdik?
BĠR KUġ, BĠR KELEBEK, BĠR ÇĠÇEK
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: MATEMATĠK (Büyük Grup ÇalıĢması)
YAġ GRUBU: 48–66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluĢturur.
(Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluĢturur.
En çok üç ögeden oluĢan örüntüdeki kuralı söyler. Bir
örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle
özgün bir örüntü oluĢturur.)
MATERYALLER:
Kelebek, çiçek, kuĢ figürleri; üçgen, kare, dikdörtgenler
kesilmiĢ olarak hazırlanır.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
14.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklar kelebek, çiçek, kuĢ figürlerinden birini seçerler ve
artık materyallerle süslerler. Bahar etkinliğinde yapılan kuĢ,
kelebek, çiçek figürleri ile 3’lü örüntü çalıĢması yapılır. Panoda
bir kuĢ, bir kelebek, bir çiçek örüntüsü ile sergilenir.
Çocuklar üç gruba ayrılır. Birinci gruba üçgen, ikinci gruba
kare, üçüncü gruba dikdörtgen Ģekli kesilmiĢ olarak verilir. Bir
üçgen, bir kare, bir dikdörtgen örüntüsü çalıĢılır. Çocuklara
bazı parçaları eksik olan örüntüler verilir ve eksik parçayı
bulmaları istenir. Bu çalıĢmanın sonunda çocuklara blok
parçaları dağıtılır ve kendi örüntülerini oluĢturmaları istenir.
(Boncuklarla ve Legolarla renk örüntüsü çalıĢılır.)
AĠLE KATILIMI:
Yarın yapılacak huzur evi gezisi için izin kâğıtları gönderilir ve
geziye eĢlik edecek velilere tekrar hatırlatma yapılır.
DEĞERLENDĠRME:
 Daha önce böyle bir etkinlik yaptık mı?
 Kelebek, çiçek, kuĢ figürlerini nasıl dizdik?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM PLAN AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 15.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Yüksek-Alçak, BaĢı-Sonu” isimli bütünleĢtirilmiĢ kavram, sanat büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Saygılı Olmak” isimli bütünleĢtirilmiĢ Türkçe, gezi büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
YÜKSEK-ALÇAK, BAġI-SONU
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: KAVRAM ÇALIġMASI-SANAT (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.
Gerçek durumla tahminini karĢılaĢtırır.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
eĢleĢtirir.
(Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir eĢleĢtirir.)
MATERYALLER:
Fon kartonu, makas, yapıĢtırıcı, oyuncaklar ve sepet, NeĢeli
Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Yön/Mekânda konum: Yüksek-alçak
Zıt: BaĢı-sonu
UYARLAMA:
15.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Sınıf panosuna büyük bir ağaç resmi önceden öğretmen
tarafından kesilip hazırlanır. Her öğrenciye -kırmızı renkli fon
kartonu bir elma resmi çizilebilecek büyüklükte- fon kartonu
verilir. Öğrenciler üzerine elma resmini çizip boyar ve
keserler. Kesilen elmalar sayılır. Daha sonra öğretmen
panodaki ağacı göstererek “Bu bizim elma ağacımız olsun.
Elmalarımızı bu ağaca yapıĢtıralım.” der ve öğrenciler sırayla
gelerek elmaları ağaca yapıĢtırırlar. YapıĢan elmaların
hangisinin yüksekte hangisinin alçakta olduğu hakkında
konuĢulur. Yüksekte olan elmalara birer elma kurdu resmi
yapıĢtırılır.
Oyun alanına (sınıfta uygun bir alana) geçilerek zemine uzun
bir yol çizilir. Yolun baĢına oyuncaklar, sonuna da sepet
koyulur. Öğrencilere “Yolun baĢındaki oyuncakları yolun
sonundaki sepete taĢıyacağız. Ama bu iĢi zevkli hâle getirme
için komik yürüyüĢler yapacağız.” denilerek farklı yürüme
Ģekilleri ile oyun tamamlanır.
NeĢeli Çocuklar 7, sayfa25 açılır ve tüm öğrencilerin
sayfadaki resimleri incelemeleri istenir. Yönergeler
doğrultusunda sayfa tamamlanır.
(Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
Yapılan etkinlik ve keĢfedilen kavramlar ile ilgili haber
mektubu yazılarak evlere gönderilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Etkinliğimizde neleri keĢfettik?
 Hangi elmalar yüksekte?
 Hangi elmalar alçakta?
 Yolun baĢında ne vardı?
 Yolun sonunda ne vardı?
SAYGILI OLMAK
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE-GEZĠ (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48–66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden
söyler.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELĠġĠM
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
(Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
Ġnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7.
SÖZCÜK: Saygı göstermek, saygı duymak
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
15.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Huzur Evine yapılacak gezi için izin kâğıtları alınır ve gerekli
güvenlik önlemleri açıklanarak velilerin katılımı ile Huzur Evine
gezi gerçekleĢtirilir.
Gezi sonunda yaĢlı kiĢilere nasıl saygı gösterildiği, çocukların
nasıl davrandığı hakkında sohbet edilir. Gezi hakkında her
öğrencinin düĢünceleri alınır.
BaĢka hangi durumlarda ve kiĢilere saygı gösteririz sorununa
cevap aranarak saygılı olmanın önemi ve gerekliliği hakkında
konuĢulur.
NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 43 açılarak yönergeler
doğrultusunda tamamlanır.
(Her öğrenciye Saygı Kupası hazırlanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
Velilerle huzur evine gezi düzenlenir.
DEĞERLENDĠRME:
 Gezimiz hakkında ne düĢünüyorsun?
 Saygı hakkında ne söylemek istersin?
 Bu günden sonra nelere dikkat etmeyi düĢünüyorsun?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 16.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“BeĢgen” isimli bütünleĢtirilmiĢ kavram, sanat bireysel ve büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Yapboz Kitabım” isimli Türkçe büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
BEġGEN
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: KAVRAM-SANAT (BütünleĢtirilmiĢ bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48–66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karĢılaĢtırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları Ģeklini
karĢılaĢtırır.)
Kazanım 12. Geometrik Ģekilleri tanır.
(Göstergeleri: Gösterilen geometrik Ģeklin ismini söyler.
Geometrik Ģekillerin özelliklerini söyler. Geometrik
Ģekillere benzeyen nesneleri gösterir.)
DĠL GELĠġĠMĠ
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel
materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular
sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
MATERYALLER:
ÇeĢitli büyüklüklerde ve renklerde kesilmiĢ beĢgenler,
NeĢeli Çocuklar 7.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Geometrik ġekil: BeĢgen
UYARLAMA:
16.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Öğretmen sınıfın farklı yerlerine çeĢitli büyüklüklerde ve
renklerde beĢgenler asar. Çocuklara “Sınıfta dikkatinizi çeken
bir değiĢiklik var mı?” diye sorar. BeĢgenlerin kenarları ve
köĢeleri sayılır. Çocuklardan her biri bir kenarı oluĢturacak
Ģekilde beĢgenler oluĢturularak fotoğrafları çekilir. Asılı olan
beĢgenler çocuklara dağıtılarak bunların neye benzediği
hakkında sohbet edilir. Bunlardan ev, uçurtma çiçek gibi bir
Ģeyler yapıp yapamayacağımız hakkında sohbet edilir çocukların
fikirleri değerlendirilir.
NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 26 çalıĢılır.
(BeĢgen biçiminde kesilmiĢ büyük bir kartondan ev yapılabilir.)
AĠLE KATILIMI:
NeĢeli Çocuklar Aile Katılımı 7, sayfa 8 evlere gönderilir.
DEĞERLENDĠRME:
 ġeklin adı nedir?
 Çevrende bu Ģekle benzeyen neler var?
 Bu Ģeklin kaç kenarı vardır?
 Bu Ģeklin kaç köĢesi vardır?
YAPBOZ KĠTABIM
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 15. Parça bütün iliĢkisini kavrar.
(Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı
gösterir. Bir bütünü parçalara böler. Parçaları birleĢtirerek
bütün elde eder.)
DĠL GELĠġĠM
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel
materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel
materyalleri kullanarak olay öykü gibi kompozisyonlar
oluĢturur.)
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında
konuĢur. YetiĢkinden kendisine kitap okumasını ister. Okumayı
taklit eder. Okumanın günlük yaĢamdaki önemini açıklar.)
16.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklar u biçiminde oturur. Öğretmen her birinin eline birer
kitap verir. Kitaplar incelenir. “Kapağında neler var? Ġç
sayfalarında neler var? (Resimler-yazılar-sayfa numaraları
nerelerde?) Son sayfalarında neler var?” Çocuklarla bu
sorular çerçevesinde sohbet edildikten Sonra Kitabım isimli
Ģiir okunur (NeĢeli Çocuklar 7). ġiiri severlerse birkaç kez
tekrarlanır. Daha sonra çocukların seçtiği kitaplardan biri
okunur. Yapboz Ģeklide hazırlanmıĢ bir kitap incelenir
çocuklardan istekli olanlar elindeki kitabın resimlerine
bakarak hikâye anlatabilirler. NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 34
yapılır.
(Yapboz oynanır. Bir olayın aĢamaları boyanır ve çocuklarla
hikâyesi yazılarak bir kitap oluĢturulur.)
MATERYALLER:
Yapboz kitap, kitabım isimli Ģiir, NeĢeli Çocuklar 7.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AĠLE KATILIMI:
NeĢeli Çocuklar7 Aile Katılımı, sayfa 9 evlere gönderilir.
UYARLAMA:
DEĞERLENDĠRME:
 Kitapları nasıl kullanmalıyız?
 Kitap okumayı seviyor musunuz?
 Yapboz oynamaktan hoĢlanıyor musunuz?
 Evde ailenizle kitap okur musunuz?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 17.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Hangisi Farklı?” isimli bütünleĢtirilmiĢ oyun, matematik bireysel ve büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“DüĢünelim Bulalım” isimli bireysel okuma yazmaya hazırlık etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
HANGĠSĠ FARKLI?
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: SANAT-MATEMATĠK (BütünleĢtirilmiĢ Bireysel Ve Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, Ģeklini,
büyüklüğünü, uzunluğunu söyler.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karĢılaĢtırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları Ģeklini ayırt eder,
karĢılaĢtırır.)
MATERYALLER:
Maske kalıpları, makas, yapıĢtırıcı, paket lastiği, NeĢeli
Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK: Farklı
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
17.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çiçek, aslan ve ördek kalıpları hazırlanarak maske çalıĢması
yapılır. Maskeler tamamlanınca her öğrenci maskesini takar.
Öğretmen önce 3 çiçek bir aslan maskeli öğrenciyi çağırarak
yan yana yerleĢtirir ve öğrencilere hangisi farklı diye sorar.
Oyun tüm öğrencilerin katılımı sağlanacak Ģekilde sürdürülür.
Her grupta 1 tane farklı maske takan öğrenci olmalıdır. Oyun
sonunda masalara geçilir ve NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 38
açılarak öğrencilerle birlikte görseller incelenir. Nesnelerin
isimleri sorulur.
Her kutucukta farklı olan resim bulunur ve neden farklı
olduğu hakkında sohbet edilir.
(Maske çalıĢmasının bir benzeri olarak hafıza kartları
hazırlanır ve onlarla Hangisi Farklı oyunu oynanır. Farklı ile
ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
DEĞERLENDĠRME:
 Maske yapmaktan hoĢlandın mı?
 Oyunda neyi bulduk?
 Oyun oynarken eğlendin mi?
DÜġÜNELĠM BULALIM
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKĠNLĠĞĠ (Bireysel Etkinlik)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: Ġleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karĢılaĢtırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları Ģeklini, büyüklüğünü, ayırt
eder, karĢılaĢtırır.)
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
sıralar.
(Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları büyüklüklerine göre
sıralar.)
MATERYALLER:
Oyun hamuru, fon kartonu, makas, yapıĢtırıcı, oyuncaklar,
NeĢeli Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zıt: Büyük-küçük
Geometrik ġekiller: Kare
UYARLAMA:
17.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Her öğrenci için 4 farklı büyüklükte, küçükten büyüğe doğru
olacak Ģekilde fon kartonuna kare çizilir ve öğrenci
tarafından kesilir. Kesilen kareler küçükten büyüğe doğru
sıralanır ve A4 kâğıdına yapıĢtırılır.
Sınıftaki tahta bloklar ya da Legolar ile büyükten küçüğe
doğru sıralama çalıĢması yapılır.
Oyun hamurları dağıtılarak bir süre serbest oynanır. Daha
sonra öğretmen bir çiçek sapı yapar ve her öğrenci sırayla
hamurdan top yaparak çiçeğe yapıĢtırır. Gerekirse çiçek
sayısı çoğaltılabilir.
Etkinlik esnasında her öğrenciden sonra çiçeğin kaç yaprağı
olduğu yüksek sesle sayılarak söylenir.
Etkinlik sonunsa NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 39 açılarak
yönergeler doğrultusunda çalıĢma sayfası tamamlanır.
(Farklı zihinsel alıĢtırmalar ve sıralama çalıĢmaları yapılabilir.
Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
DEĞERLENDĠRME:
 Etkinliğimizde neler yaptık?
 Sıralama yaparken zorlandın mı?
 Kitap çalıĢmasında zorlandın mı?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 18.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Elektrik Nedir?” isimli bütünleĢtirilmiĢ Türkçe, fen büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Dikkatli Olmalıyız” isimli bütünleĢtirilmiĢ kavram çalıĢması, oyun büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
ELEKTRĠK NEDĠR?
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE-FEN (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.)
ÖZ BAKIM BECERĠLERĠ
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
(Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini
tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması
gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir.)
MATERYALLER:
Elektrikle çalıĢan küçük aletler, NeĢeli Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Miktar: Az-çok
UYARLAMA:
18.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Sınıfa elektrik ile çalıĢan küçük aletler (radyo, masa lambası,
DVD... vb.) getirilir ve fen merkezine yerleĢtirilir.
Öğrencilerin dikkatini çeken aletler masalara alınarak
öğretmen rehberliğinde incelenir. Tüm aletler masaya
alındığında önce bu aletleri ne için kullandığımız (Hayatımızı
kolaylaĢtıran aletler hatırlanarak) sonra da bu aletleri
kullanmak için neye ihtiyaç duyduğumuz sorularak elektrik
enerjisine dikkat çekilir.
Bu aletlerin ve daha birçok aletin çalıĢması için elektrik
enerjisine ihtiyaç duyarız. Elektriği göremeyiz ama havada,
zeminde ve dokunduğumuz her yerde elektrik vardır
açıklaması yapıldıktan sonra öğrencilere yırtmaları için küçük
kâğıtlar verilir. Yırtılan kâğıtlar öğrencilerin önüne koyulur ve
her öğrenciye bir plastik kalem dağıtılır. Plastik kalem yünlü
bir kumaĢa yukardan aĢağıya doğru birkaç kez sürülerek
kâğıda yaklaĢtırılır. Kalemdeki elektriğin kâğıdı çektiğihareket ettirdiği gözlemlenir.
Sınıfa getirilen aletlerden biri seçilerek kablo kısmı incelenir.
Bu aleti çalıĢtırmak için elektrik prizine takılması gerektiği
ancak çocukların kendi baĢına takmalarının doğru olmadığı
açıklanır. Öğrencilere elektrikli aletlerin kullanımı hakkında
alınacak önlemler ve çocukların bu aletleri tek baĢına
kullanamayacaklarını kesin bir dille açıklanır.
Elektrikli alet önce prize takımadan çalıĢtırılır ve gözlemlenir.
ÇalıĢmadığı anlaĢıldıktan sonra öğretmen prize takar ve
tekrar çalıĢtırır. Bu aletin çalıĢmasını sağlayan Ģeyin elektrik
olduğu gözlenir.
Etkinlik bitiminde NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 27 ve 28
yönergeler doğrultusunda tamamlanır.
(Elektrik enerjisi ile ilgili belgesel izlenebilir. Kavramlarla
ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
Evimizde hangi eĢyalar elektrikle çalıĢıyor, sorusu üzerine
sohbet edilebilir/uygulamalar yapılabilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Bu etkinliğimizde neleri fark ettik?
 Elektrik enerjisini nasıl gözlemledik?
 Kâğıtları hareket ettiren Ģey neydi?
 Elektrik enerjisi olmasaydı neleri kullanamazdık?
 Çevremizdeki hangi aletler elektrikle çalıĢıyor?
DĠKKATLĠ OLMALIYIZ
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: KAVRAM ÇALIġMASI-OYUN (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Gerçek durumu inceler. Gerçek durumla
tahminini karĢılaĢtırır.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden
söyler.)
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.
(Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeĢitli çözüm yolları
önerir.)
MATERYALLER:
Sınıf zeminine çizilen labirent, NeĢeli Çocuklar 7, DVD.
18.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Sınıfın zeminine labirent Ģeklinde çizgiler çizilir. Labirente
sadece bir çıkıĢ yapılır. Diğer yollar kapalı olacak Ģekilde
ayarlanır.
Labirent oyunu öğrencilere anlatılır ve labirentin sonuna her
öğrenci için bir balon yerleĢtirilir. Öğrenciler sırayla
labirentte yürür ve çıkıĢı bulurlar. ÇıkıĢa ulaĢan her öğrenciye
bir balon verilir.
Oyun öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda devam
ettirilir.
Oyun sonunda her öğrenci bireysel Ģarkı söyler ve masalara
geçilir
Öğrencilerle etkinlik hakkında sohbet edilir ve akĢamları
elektrik kesintisi olduğunda evimizi aydınlatmak için ne
yaparız sorusuna cevap aranır.
Her öğrencinin fikri alınır ve söylenen aletler yüksek sesle
tekrarlanır.
Sohbet sonunda NeĢeli Çocuklar 7, 29. ve 30. sayfadaki
çalıĢmalar yönergeler doğrultusunda tamamlanır.
(ÇeĢitli çizgiler üzerinde yürüme çalıĢması yapılabilir.
Dikkat ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
SÖZCÜK: Dikkatli olmak
KAVRAMLAR:
AĠLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDĠRME:
 Etkinlikten hoĢlandın mı?
 Labirent oyununda çıkıĢı bulmak zor oldu mu?
 Bu oyunu bir daha denemek ister misin?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 21.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“EĢya Mı Giyecek Mi?” isimli bütünleĢtirilmiĢ Türkçe, matematik büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Bizim Sınıfın Meclisi” isimli Türkçe büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
EġYA MI GĠYECEK MĠ?
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE-MATEMATĠK (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
gruplar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine ve kullanım amaçlarına
göre gruplar.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7, karton kutu, sınıftaki nesneler ve
çocukların kıyafetleri.
SÖZCÜK: EĢya, giysi
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
21.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Öğretmen sınıfa getirdiği kutunun içine çeĢitli nesne ve
oyuncaklar koyar. Kutuyu tamamen kapatır. Kenarından bir
kare açar. Çocuklara eĢya ya da giysileri birbirinden ayırt
edip edemedikleri sorulur. Öğretmen, çocukları, sayıĢma
tekniği ile seçer. Seçilen çocuğun gözleri bağlanır ve kutudan
bir tane “Ģey” seçer. Elleriyle dokunarak ne olduğunu tahmin
etmeye çalıĢır. Daha sonra tahmin ettiği nesnenin eĢya mı
yoksa giyecek mi olduğunu söyler. Son olarak NeĢeli Çocuklar
7, 37. sayfa açılır ve eĢya olanların altındaki çiçekler
kırmızıya, giysilerin altındakiler ise turuncuya boyanır.
(Çocuklara eĢya ya da giysi boyama sayfaları hazırlanır.
Çocuklar isteklerine göre boyarlar, tek kural boyamak
istedikleri Ģeyin ne olduğunu doğru söylemeleridir.)
AĠLE KATILIMI:
Beraber çocuk odasındaki Ģeyler bu temaya göre
gruplanabilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Nesneleri gruplarken zorluk yaĢadın mı?
 Sınıftaki nesneleri oyuncaklar-eğitim araçları olarak
gruplayabilir miyiz?
BĠZĠM SINIFIN MECLĠSĠ
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
SOSYAL DUYGUSAL GELĠġĠM
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
(Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile
ilgili duygu ve düĢüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.)
Kazanım 17. BaĢkalarıyla sorunlarını çözer.
(Göstergeleri: BaĢkalarıyla sorunlarını onlarla konuĢarak
çözer.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7, eski ve yeni meclis fotoğrafları, TV, DVD.
SÖZCÜK: Meclis, egemenlik
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
21.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Meclis TV yayınından kısa bir bölüm izlenerek çocuklarla
buranın neresi olduğu ve konuĢan insanların kimler olduğu ile
ilgili konuĢulur. Çocuklar bu konularla ilgili bilgilendirildikten
sonra ilk meclisin fotoğrafları ve Ģimdiki meclisin fotoğrafları
incelenir. Meclislerde ülkelerle ilgili sorunların beraberce
çözümlenmeye baĢladığı anlatılarak sınıfımızda da bir meclis
oluĢturulabileceği söylenir. Masa ve sandalyeler sıralı konuma
getirildikten sonra drama merkezinden de faydalanılarak bir
kürsü oluĢturulur. Daha sonra çocuklarla sınıfta sorun görülen
ve çözümlenmesi gereken bir konu tespit edilir. (Çocukların
söz almadan konuĢmaları olabilir.) Sınıf öğretmeni meclis
baĢkanıdır. Söz almak isteyen çocuklar kürsüden çözüm
önerilerini sunarlar. Beraber bulunan çözümden sonra NeĢeli
Çocuklar 7, 31. sayfa çalıĢılır.
(Atık materyaller kullanılarak 3 boyutlu meclis salonu
yapılabilir. 23 Nisan ile ilgili Ģarkılar dinlenebilir, video
seyredilebilir.)
AĠLE KATILIMI:
Ailece bulunduğunuz ilin belediyesine giderek seçim, baĢkan,
oy gibi kavramlarla ilgili sohbet edebilirsiniz. NeĢeli Çocuklar
7 Aile Katılım kitabı, 15. sayfadaki taç tamamlanarak meclis
kavramı ile ilgili sohbet edilebilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Ġnsanların sorunlarını beraberce uyum içerisinde çözmesi
neden önemli?
 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının çocuklar
için önemi nedir?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 22.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Siyah ve Beyaz” isimli sanat ve büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“23 Nisan” isimli bütünleĢtirilmiĢ Türkçe, sanat büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
SĠYAH BEYAZ
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: SANAT (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri:
Nesne/varlığın adını, rengini söyler.)
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıĢtırır, değiĢik
Ģekillerde katlar. DeğiĢik malzemeler kullanarak resim yapar.)
MATERYALLER:
Siyah ve beyaz fon kartonundan kesilmiĢ Ģeritler, yapıĢtırıcı,
DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Renk: Siyah-Beyaz
UYARLAMA:
22.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Siyah-beyaz ile ilgili pandomim seyredilerek sohbet edilir.
Siyah ve beyaz fon kartonundan kesilmiĢ Ģeritler çocuklara
dağıtılır. Çocuklar Ģeritleri uçlarından yapıĢtırırlar. Önce
beyaz Ģeritler bulut formunun üzerine yapıĢtırılarak büyük
beyaz bulut oluĢturulur. Daha sonra siyah Ģeritler bulut
formunun üzerine yapıĢtırılarak siyah yağmur bulutu
oluĢturulur. Çocuklarla çevremizde gördüğümüz siyah ve
beyaz renkli nesne ve varlıklar üzerine sohbet ederiz. NeĢeli
Çocuklar 7, sayfa 23 yapılır.
(Siyah ile bir karga resmi boyanabilir. Siyah ve beyaz renkleri
ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
Evde siyah ve beyaz renkli nesneler bulunabilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Siyah renkte bir giysin var mı?
 Beyaz renkte bir giysin var mı?
 Çevrende siyah renkli neler var?
 Çevrende beyaz renkli neler var?
DEDEMĠN MADALYASI
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE, SANAT (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELĠġĠM
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
22.04.2014
(Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile
ilgili duygu ve düĢüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.)
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı için
sınıf süslenir. Süsleme iĢi bitince u biçiminde minderlere
oturulur ve kahramanlık/gazilik vb. temalı bir hikâye okunur.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının anlam ve
önemi üzerine sohbet edilir. 23 Nisan Ģarkısı söylenir.
Atatürk’ün çocuklara olan sevgisi ile ilgili slayt izlenir. NeĢeli
Çocuklar 7, sayfa 32 yapılır.
(23 Nisan töreninde okunacak Ģiirler tekrarlanabilir. 23 Nisan
ile ilgili Niçin Bayram isimli video seyredilebilir.)
MATERYALLER:
Hikâye kitabı, bayraklar sınıf süsleri, NeĢeli Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
KAVRAMLAR:
AĠLE KATILIMI:
ġehirdeki 23 Nisan törenlerine katılım sağlanabilir.
(Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı
özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel
özellikleri olduğunu söyler.)
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
UYARLAMA:
DEĞERLENDĠRME:
 23 Nisan tarihinde neden bayram yaparız?
 Bu bayramı biz çocuklara kim hediye etmiĢ?
 Atatürk kimdir?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 25.04,2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kitabımın Ayracı” isimli bütünleĢtirilmiĢ Türkçe, sanat büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Canlılara Saygılıyım” isimli fen büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
KĠTABIMIN AYRACI
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE-SANAT (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri yeni Ģekiller oluĢturacak biçimde bir
araya getirir. Malzemeleri keser, yapıĢtırır.)
DĠL GELĠġĠMĠ
Kazanım 5. Dili iletiĢim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: KonuĢmayı baĢlatır. KonuĢmayı sürdürür.
KonuĢmayı sonlandırır. Sohbete katılır.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7, pul, boncuk, artık materyaller, görseller,
DVD.
SÖZCÜK: Kitap, kitap ayracı
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
25.04.2013
ÖĞRENME SÜRECĠ
Daha önce yapılan kütüphane ziyareti hatırlatılarak kitaplarla
ilgili görüĢleri alınır. Öğretmen her çocuğa hayvanlarla ilgili
resimler dağıtır. Bu resimlerle bir hikâye oluĢturacakları
söylenir. Öğretmenin de yardımıyla hikâye oluĢturulur ve
yazılar eklenir. Daha sonra NeĢeli Çocuklar 7, 33. sayfa açılır.
Öğretmen, Dünya Kitap Günü ile ilgili bilgi vererek kitapları
için bir ayraç hazırlayacaklarını söyler. Sayfadaki ayraç
parçaları kesilerek artık materyal, pul ve boncuklarla süslenir.
(Aile katılımı yapılarak bir veli hikâye anlatmaya çağırılabilir.
Kitap ile ilgili Ģiirler dinlenebilir. Tekrar edilebilir.)
AĠLE KATILIMI:
Beraber bir kitapçıya gidilerek hikâye kitabı seçilerek
alınabilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Yazar olmak hoĢunuza gitti mi?
 Gerçek bir yazar olsaydınız ne hakkında kitap yazmak
isterdiniz?
 Kitap okumayan insanlara önerileriniz nelerdir?
CANLILARA SAYGILIYIM
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: FEN (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
SOSYAL DUYGUSAL GELĠġĠM
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak baĢkalarının
duygularını açıklar.
(Göstergeleri: BaĢkalarının duygularını söyler. BaĢkalarının
duygularının nedenlerini söyler. BaĢkalarının duygularının
sonuçlarını söyler.)
Kazanım 6. Kendisinin ve baĢkalarının haklarını korur.
(Göstergeleri: BaĢkalarının hakları olduğunu söyler.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7, süsleme malzemeleri, DVD.
SÖZCÜK: Canlılara saygı
KAVRAMLAR:
Zıt: Canlı-cansız
UYARLAMA:
25.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
NeĢeli Çocuklar 7, 47. sayfa incelenir ve çocuklardan bu
sayfada nasıl bir çalıĢma yapacağımızı tahmin etmeleri istenir.
Çocukların tahminleri de alınarak sayfadaki yönerge gereğince
ağaç süslenerek eksikleri tamamlanarak kesilir. Çocuklara bu
ağacı korumak için neler yapılabileceği sorulur. Diğer canlıları
da düĢünerek onlara saygılı davranıp davranmadıklarını
düĢünmeleri istenir. Bu konuda konuĢmak isteyen çocuklar
dinlenir. 46. sayfa açılarak ağaç bu sayfada istenen yere
yapıĢtırılarak resim boyanır.
(Sınıfa beslemek üzere bir balık alınabilir. Canlı-cansız ile
ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
Ailece pikniğe gidilerek canlılar incelenebilir.
DEĞERLENDĠRME:
 BaĢka insanların size saygılı davranmasını ister misiniz?
Neden?
 Ġnsan dıĢındaki canlılara da saygı duymak neden önemli?
 Diğer canlılara neler yaparak saygı duyduğunuzu
gösterirsiniz?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 28.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“O Mu Bu Mu?” isimli fen büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Salyangoz ve Kırkayak” isimli bütünleĢtirilmiĢ fen, sanat büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
O MU BU MU?
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: FEN (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
eĢleĢtirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt
eder, eĢleĢtirir.)
MATERYALLER:
Canlı-cansız nesnelerin olduğu görseller, boya kalemi, boĢ
kâğıt, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zıt: Canlı-Cansız
UYARLAMA:
28.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklarla canlı ve cansız nesnelerin olduğu görseller
incelenir. Tek tek her nesnenin nerede bulunduğu ya da
yaĢadığı, ne iĢe yaradığı ile ilgili konuĢulur. Bunlardan
hangilerinin canlı olduğu bulunur. Çocukların dağıtılan
kâğıtların yarısına canlı bir nesne diğer yarısına da cansız bir
nesne çizmeleri istenir. Her çocuğun eline 5 tane kırmızı ip
verilir. Bahçeye çıkılarak çocukların bahçede canlı-cansız
nesneler üzerine incelemeler yapmaları için imkân sağlanır.
Çocuklar buldukları 5 cansız nesneye ellerindeki ipleri
bağlarlar.
(Evcilik köĢesindeki eĢyalar renklerine göre gruplanabilir.
Canlı-cansız ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
NeĢeli Çocuklar 7 Aile Katılım kitabı, 6. sayfa ailece
çalıĢılabilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Bu etkinlikten keyif aldınız mı?
 EĢyaları baĢka hangi özelliklerine göre gruplayabiliriz?
 Okulumuzda canlı ve cansız birer Ģey söyleyebilir misin?
SALYANGOZ ve KIRKAYAK
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: FEN-SANAT (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 1. Yer değiĢtirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber
eĢliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler
doğrultusunda koĢar.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba
boĢaltır. Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizer. Nesneleri
takar, çıkarır, ipe vs. ye dizer. Nesneleri değiĢik malzemelerle
bağlar. Nesneleri yeni Ģekiller oluĢturacak biçimde bir araya
getirir. Malzemeleri keser, yapıĢtırır, değiĢik Ģekillerde
katlar.)
28.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Salyangoz-Kırkayak Ģarkısı dinlenir. Salyangoz ve kırkayağın
canı biraz dolaĢmak istemiĢ denilerek çocuklarla yürüme
canlandırmasına geçilir. Önce hızlı sonra yavaĢ ve normal
tempoda yürünür sonra mutlu salyangoz ve kırkayak gibi
yürünür. Ardından kedi, köpek, sinek, aslan, tavĢan, kurbağa
gibi birçok hayvan ve yürüme Ģekilleri canlandırılır.
Canlandırmaların sonunda yine salyangoz olunur ve bu Ģekilde
masalara kadar tekrar yürünür. Öğretmen çocuklara kırkayak
resmi dağıtır. Kırkayağın vücudu yırtma yapıĢtırma tekniği ile
tamamlanır, bacakları ise Ģönille kaplanır.
(Okul bahçesinde/parkta kırkayak ve salyangoz araĢtırılabilir.
Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
DĠL GELĠġĠMĠ
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri
hakkında yorum yapar.)
MATERYALLER:
ġönil, el iĢi kâğıdı, DVD.
SÖZCÜK: Salyangoz, kırkayak
KAVRAMLAR:
Zıt: Hızlı yavaĢ
Duygu: Mutlu
UYARLAMA:
AĠLE KATILIMI:
Doğa yürüyüĢü yapılarak böcekler incelenebilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Bu etkinlikten keyif aldınız mı?
 Bu etkinlik sonunda örümceklerle ilgili neler
söyleyebilirsiniz?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 29.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“GüneĢ Saati” isimli fen büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Sağlıklı YaĢam” isimli bütünleĢtirilmiĢ Türkçe, fen büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
GÜNEġ SAATĠ
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: FEN (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
(Göstergeleri: Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun
Ģekilde açıklar. Zaman bildiren araçların iĢlevlerini açıklar.)
DĠL GELĠġĠMĠ
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirir.
(Göstergeleri: Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına uygun olarak
kullanır.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7, kalem, karton, oyun hamuru, Günlük AkıĢ
Tablosu, DVD.
SÖZCÜK: Zaman, güneĢ saati
KAVRAMLAR:
Zaman: Saat
.
UYARLAMA:
29.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Okulda yemek zamanının geldiğini, eve gitme zamanının
geldiğini nasıl öğrendikleri çocuklara sorulur. Daha önce
zaman kavramı ile ilgili yapılan çalıĢmalar hatırlatılır ve saat
ile ilgili cevaplar aranır. Verilen cevaplar üzerinde tek tek
durularak ne tür saatler olduğu bulunmaya çalıĢılır. Saat
çeĢitlerinin olduğu görseller çocuklarla beraber incelenir ve
güneĢten de bir saat yapılıp yapılmayacağı sorularak çocuklar
deneye davet edilir. NeĢeli Çocuklar 7, 40. sayfadaki güneĢ
saati deneyi beraber yapılarak gün boyunca incelenir ve notlar
alınır.
(Çocuklarla beraber seçilen bir saat sınıfta yapılmaya
çalıĢılabilir. Günlük AkıĢ Tablosu ile etkinlik yapılabilir.
Zaman ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
Eski bir saatin içi açılarak incelenebilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Saat olmasaydı zamanı nelerle ölçebilirdik?
 Ġnsanların iĢlerini zamanlı yapmaları neden önemli?
 Evinizde nerelerde saat var?
SAĞLIKLI YAġAM
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE-FEN (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
ÖZ BAKIM BECERĠLERĠ
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.
(Göstergeleri: Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekleri
yemekten, içmekten kaçınır.)
MATERYALLER:
NeĢeli Çocuklar 7, market dergileri, makas, yapıĢtırıcı, DVD.
SÖZCÜK: Sağlıklı ve sağlıksız yiyecekler
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
29.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
NeĢeli Çocuklar 7, 35. sayfa incelenir ve üstteki çocuğun
neden yattığı, mutsuz göründüğü ve neden hasta olmuĢ
olabileceğiyle ilgili sorular sorularak cevaplar dinlenir. Aynı
Ģekilde ikinci resim de incelenir. Çocuklara dağıtılan market
dergileri incelenir ve sağlıklı yiyecekleri alttaki çocuğun
yanına keserek yapıĢtırırlar, sağlıksız yiyeceklerse üstteki
çocuğun yanına keserek yapıĢtırırlar.
(Sağlıklı bir atıĢtırmalıkta neler olabileceği konuĢularak
beraberce fındık yenebilir. Yiyeceklerle ilgili interaktif
etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
Çocuğunuzla market alıĢ veriĢine çıkarak sağlıklı yiyecekleri
seçmesini isteyebilirsiniz.
DEĞERLENDĠRME:
 Yediğinde seni mutlu eden ama sağlığına zarar veren
yiyecekler nelerdir?
 Sağlıklı yiyecekler yediğinde vücudun sana neler söylüyor
olabilir?
TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
Okul Adı:
Tarih: 30.04.2014
YaĢ Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne BaĢlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Lütfen Beni Dinleyin” isimli bütünleĢtirilmiĢ Türkçe, sanat büyük grup etkinliği

Öğle Yemeği, Temizlik

Dinlenme

Etkinlik Zamanı
“Dır Dır Ġle Pır Pır” isimli Türkçe büyük grup etkinliği

Oyun Zamanı

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve GidiĢ

Genel Değerlendirme:
LÜTFEN BENĠ DĠNLEYĠN
ETKĠNLĠK ADI: TÜRKÇE-SANAT (BütünleĢtirilmiĢ Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELĠġĠM
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak baĢkalarının
duygularını açıklar.
(Göstergeleri: BaĢkalarının duygularını söyler. BaĢkalarının
duygularının nedenlerini söyler. BaĢkalarının duygularının
sonuçlarını söyler.)
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz
duygularını uygun yollarla gösterir.
(Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel
ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu
davranıĢlarla gösterir.)
MOTOR GELĠġĠM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar,
çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER:
Hikâye kitabı, saygılı olma-davranma örnekleri üzerine
görseller, sıraya girerek ellerini yıkayan-okul servisine binen
çocukların resimleri, NeĢeli Çocuklar 7.
SÖZCÜK: Saygı
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
30.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklar u biçiminde oturur. Öğretmen “Ġçinizden bize Ģarkı
söylemek isteyen var mı?” diye sorar. Çocuklardan istekli olan
biri arkadaĢlarının önüne geçer ve Ģarkısını söyler. Öğretmen
bu sırada çocukları gözlemler ve arkadaĢını dinleyen ve
dinlemeyen çocukları not alır. Bu birkaç kez devam eder ancak
arkadaĢlarını dinlemeyenler uyarılmaz. Dinlemeyen çocukların
sayısı arttığında öğretmen çocuklara arkadaĢlarını neden
dinlemediklerini sorar. ġarkı söyleyen çocuklara da
“ArkadaĢın seni dinlemediğinde ne hissettin?” sorusu sorulur.
Saygılı olma-davranma örnekleri üzerine görseller incelenir.
Örneğin iki kiĢi konuĢurken 3. kiĢinin beklemesi gerektiği;
otobüse binerken ve inerken sıraya girilmesi gerektiği;
otobüsteki yaĢlılara, hamile hanımlara, bebeği olan erkek ve
kadınlara; engellilere yer verilmesi gerektiği; misafirlerimize
hoĢ geldin-güle güle demenin bir görgü kuralı ve saygı gereği
olduğu üzerine sohbetler yapılır. Ġlgili görseller incelenir.
Saygılı olmadığımız durumlarda neler yaĢanabilir sorusu
tartıĢılır. Saygı temalı bir hikâye kitabı okunur. Hikâye ile
ilgili sorula sorulduktan sonra NeĢeli Çocuklar 7, sayfa 41-42
çalıĢılır.
(Otobüste yolculuk yaparken dikkat edilecek davranıĢlarla
ilgili bir drama çalıĢması yapılarak saygılı olma konusu
konuĢulabilir.)
AĠLE KATILIMI:
DEĞERLENDĠRME:
 Birisi seni dinlemediği zaman ne hissedersin?
 Ellerini yıkamak için sıraya girmezsen ne olur?
 Öğretmenin konuĢurken onu dinlemezseniz öğretmenin ne
hisseder?
 Baban iĢten geldiğinde ona hoĢ geldin demezsen baban ne
hisseder?
DIR DIR ĠLE PIR PIR
ETKĠNLĠK ÇEġĠDĠ: TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği)
YAġ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ
BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
eĢleĢtirir.
(Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir eĢleĢtirir. EĢ
nesne, varlıkları gösterir.)
DĠL GELĠġĠMĠ
Kazanım 5. Dili iletiĢim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: KonuĢmayı baĢlatır. KonuĢmayı sürdürür.
KonuĢmayı sonlandırır. Sohbete katılır.)
MATERYALLER:
Bir çift patik, bir çift eldiven, bir çift çorap, bir çift Ģapka,
bir çift kalem, bir çift kitap, NeĢeli Çocuklar 7, boya kalemi.
SÖZCÜK: EĢ, nesne
KAVRAMLAR:
Zıt: Tek-çift
UYARLAMA:
30.04.2014
ÖĞRENME SÜRECĠ
Çocuklara “Vücudumuzda eĢ olan (iki tane aynı olan) ne var?”
sorusunu sorarak dikkatlerini eĢ olan nesne ve varlıklara
çekeriz. El-ayak-göz-kol-bacaklarımızın eĢ olduğunu bulmaları
için rehberlik yaparız. Bir çift patik, bir çift eldiven, bir çift
çorap, bir çift Ģapka, bir çift kalem, bir çift kitap çocukların
önüne karıĢık olarak getirilir. Çocuklardan bu varlıkların
eĢlerini bulmaları istenir. Değerler Eğitimi hikâye
kartlarından Dır Dır ile Pır Pır anlatılır ve çocuklar hikâye ile
ilgili birbirlerine sorular sormaya teĢvik edilirler. NeĢeli
Çocuklar 7, sayfa 45. sayfaya sevilen ve eĢ olan eĢyaların
resmi çizilir.
(EĢ nesnelerden bir tanesi saklanarak çocukların bulmaları
sağlanabilir. Hafıza kartları ile oyunlar oynanabilir.
Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AĠLE KATILIMI:
Temiz çoraplar eĢleĢtirilebilir.
DEĞERLENDĠRME:
 Dinlediğiniz hikâyede dikkatinizi çeken noktalar nelerdi?
 Dır Dır ve Pır Pır hakkında neler söylemek istersiniz?
 Evinizde eĢ olan hangi eĢyalarınız var?
Download

(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır