НАУЧНОМ ВЕЋУ
ИНСТИТУТА ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА
БЕОГРАД
Одлуком Научног већа Института за мултидисциплинарна истраживања, донетој на
седници одржаној 30.01.2013. године, именовани смо у Комисију за оцену научноистраживачког рада др Александра Хегедиша, вишег научног сараданика, запосленог у
Одсеку за природне ресурсе и науку о животној средини Института за
мултидисциплинарна истраживања, као и утврђивање испуњености услова за његов избор
у звање научни саветник. На основу анализе рада кандидата подносимо Научном већу
слeдећи
ИЗВЕШТАЈ
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Др Александар Хегедиш рођен је 08. септембра 1955. године у Београду, где је
завршио основну школу и гимназију. На Природно-математичком факултету, Одсек за
биолошке науке, студира од 1974. године. Током студија Опште биологије завршава два
смера, Ихтиологија и Популациона биологија, са просечном оценом 8,26. Дипломски рад
под насловом „Таксономска и еколошка својства пеша (Cottus gobio L.) из реке Градац”
одбранио је 1987. године са оценом 10.
Последипломске студије на Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета
у Београду, смер Заштита и унапређење животне средине, уписао је 1988. године.
Магистарску тезу под насловом “Популације европске јегуље у приобалним водама
јужног Јадрана, мере заштите и могућност коришћења у аквакултури” одбранио је 1995.
године у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду.
Докторирао је јула 2007. године на Пољопривредном факултету Универзитета у
Новом Саду, одбранивши докторску дисертацију под насловом „Mиграција и одлике
стакласте јегуље (Аnguilla anguilla) као лимитирајући фактори за рибњачко гајење“.
Од 1988. године ради у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у
Београду, сада Институт за мултисисциплинарна истраживања, на Одсеку за природне
ресурсе и науку о животној средини. У марту 2008. године стиче научно звање виши
научни сарадник. Новембра 2009. године именован је за шефа Одсека за природне
ресурсе и животну средину у Институту за мултидисциплинарна истраживања.
Од 2008. ангажован је за извођење наставе на Биолошком факултету Универзитета
у Београду на основним и докторским студијам, а 2009. године стекао је наставно звање
доцента.
Остала професионална ангажовања:
Од 2002. до 2004. године ангажован као стручни сарадник Министарства за
заштиту природних богатстава и животну средину, и члан радне групе за рибарство у
истом Министарству.
Од 2004. до 2005. године ангажован од стране Управе за животну средину као
стручни представник Савезне Републике Југославије у МеdWет-у (Рамсарска
Конвенција).
1
Од 2006. до 2007. године ангажован од стране Управе за животну средину као део
стручног тима за израду Стратегије одрживог коришћења природних ресурса (сектор
Рибарство).
Од 2008. до 2009. године ангажован је од стране Министарства заштите животне
средине и просторног планирања као члан радне групе за израду Закона о заштити и
одрживом коришћењу рибљег фонда и пратећих подзаконских аката.
Од 2003. године ангажован у ЈП “Ада Циганлија” као стручни консултант за
риболовно коришћење и биолошку контролу Савског језера.
Др Александар Хегедиш је до сада већи број пута ангажован као судски вештак у
случајевима акциденталних загађивања водотокова и помора риба, као и судских спорова
везаних за рибарствено коришћење вода.
2. БИБЛИОГРАФИЈА
2.1. Библиографија до избора у звање виши научни сарадник
2.1.1. Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног
текста у облику монографије (само за старе језике) – М42
1. Hegediš, A., Stanisavljević, P. i Jovanović, V. (1994). Ribe Gradca. Biblioteka "Opstanak",
Knjiga II. Agencija "Konak" i Ekološko društvo "Gradac". Valjevo. pp. 70.
2.1.2. Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику
међународног значаја - М14
2. Nikčević, M., Hegediš, A., Mićković, B., Živadinović, D. and Andjus, R. K. (2000).
Thermal acclimation capacity of the burbot Lota lota L. In: Burbot - biology, ecology, and
management. Paragamian, V. L. and Willis, D. W. (Eds.). Fisheries management Section of
the American Fisheries Society. Spokane, Washington. Publication Number 1: 71-77.
3. Janković, D., Krpo, J., Lenhardt, M. and Hegediš, A. (1994). Ecological characteristics of
the Danubian fish species. In: The Danube in Yugoslavia. D. V. Janković and M. Ž. Jovičić
(Eds.). Belgrade: Institute for Biological Research "Siniša Stanković", Institute for
Development of Water Resources "Jaroslav Černi", Federal Ministry of Science,
Technology and Development, Ministry of Science and Technology of Republic of Serbia,
Federal Ministry for Environment Protection; Brussels: Commission of the European
Communities. p: 159-173.
4. Janković, D., Pujin, V., Hegediš, A., Maletin, P., Krpo, J., Lenhardt, M., Kostić, D.,
Anđelković, D. and Miljanović, B. (1994). Community structure of the fish fauna in the
Danube and its tributaries. In: The Danube in Yugoslavia. D. V. Janković and M. Ž. Jovičić
(Eds.). Belgrade: Institute for Biological Research "Siniša Stanković", Institute for
Development of Water Resources "Jaroslav Černi", Federal Ministry of Science,
Technology and Development, Ministry of Science and Technology of Republic of Serbia,
Federal Ministry for Environment Protection; Brussels: Commission of the European
Communities. p: 137-148.
2
2.1.3. Рад у врхунском међународном часопису – М21
5. Hegediš, A., Kalauzi, А., Mićković, B., Nikčević, M. and Andjus, R. K. (2005). Modeling
of the Migration of the European Glass Eel. Annals of New York Academy of Science,
1048, 85-91.
2.1.4. Рад у истакнутом међународном часопису – М22
6. Cakić, P., Lenhardt, M., Kolarević, J., Mićković, B. and Hegediš, A. (2004). Distribution of
Asiatic cyprinid Pseudorasbora parva in Serbia and Montenegro. Journal of Fish Biology,
Vol. 65, No 5, 1431-1434.
2.1.5. Рад у међународном часопису – М23
7. Cakić, P., Hegediš, A., Kataranovski, D. and Lenhardt, M. (1998). Endohelminths of
Mediterranean barbel, Barbus peloponnesius petenyi, in running waters of West Serbia
(Yugoslavia). Folia Zool., 47 (Suppl. 1): 64-68.
8. Nikčević, M., Mićković, B., Hegediš, A. and Andjus, R. K. (1998) Huchens (Hucho hucho)
in river Trešnjica, a tributary of river Drina in Serbia; feeding habits of the fry. The Italian
Journal of Zoology, 65, Suppl.: 231-233.
9. Paunović, M., Cakić, P., Hegediš, A., Kolarević, J. and Lenhardt, M. (2004). A report of
Eriocheir sinensis (H. Milne Edwaeds, 1854) (Crustacea: Brachyura : Grapsidae) from the
Serbian part of Danube River. Hydrobiologia, Vol. 529, No. 1, 275-277.
10. Marić, S., Hegediš, A., Nikolić, V., & Simonović, P. (2004). Conservation Status of Two
Eastern Balkan Endemic Fish Species in Serbia and a Proposal for Their Protection. Acta
Zoologica Bulgarica 56 (2), 213 - 222.
11. Gačić, Z., Damjanović, I, Mićković, B., Hegediš, A. and Nikčević, M. (2007). Spectral
sensitivity of the dogfish shark (Scyliorhinus canicula). Fish Physiology and Biochemistry,
33, No 1: 21-27.
2.1.6. Рад у водећем часопису нациналног значаја – М51
12. Hegediš, A., Nikčević, M., Andjus, R. K., Mićković, B. and Rosenthal, H. (1990). Feedinginduced metabolic changes in yellow European eels cultured in a warm-water recirculation
system. Arch. Biol. Sci., 42 (3-4), P: 23-24.
13. Mićković, B., Damjanović, I., Hegediš, A., Andjus, R.K. and Hohner, G. (1990). Growth
rate of Chelon labrosus fry under simulated aquaculture conditions. Arch. Biol. Sci., 42 (34), P: 27-28.
14. Nikčević, M., Hegediš, A., Mićković, B. and Andjus, R.K. (1990). Thermal acclimation in
the Burbot, Lota lota (Linnaeus). Arch. Biol. Sci., 42 (3-4), P: 25-26.
15. Nikčević, M., Hegediš, A., Mićković, B. and Andjus, R. K. (1990). Clinoptilolite-supported
biofiltration in an experimental recirculation system for aquaculture. Arch. Biol. Sci. 42, (34), P: 29-30.
3
16. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1991). On the
distribution and behaviour in captivity of an endemic small cyprinid subspecies, Phoxinellus
stimphalicus montenegrinus K. Arch. Biol. Sci., 43: 23P-24P.
17. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B., Janković, D. and Andjus, R. K. (1991). Discovery
of the goby Neogobius gymnotrachelus in Yugoslav fresh waters. Arch. Biol. Sci., 43: 39P40P.
18. Hegediš, A., Nikčević, M. and Mićković, B. (1992). The fish fauna of the lower course of
river Pek. Arch. Biol. Sci., 44: 11P-12P.
19. Mićković, B., Hegediš, A., Nikčević, M. and Andjus, R. K. (1992). Tolerance to ammonia
of juvenile Chelon labrosus, a promising candidate for intensive aquaculture. Arch. Biol.
Sci., 44: 13P-14P.
20. Nikčević, M., Hegediš, A., Mićković, B. and Andjus, R. K. (1992). Time course kinetics of
biofiltration efficiency in a pilot recycling system for aquaculture operated at reduced
temperature. Arch. Biol. Sci., 44: 15P-16P.
21. Hegediš, A., Cakić, P., Mićković, B., Nikčević, M. and Andjus, R. K. (1993).
Gymnocephalus baloni Holčik and Hensel, 1974 - a new percid in Yugoslav fresh waters.
Arch. Biol. Sci., 45: 35P-36P.
22. Mićković, B., Hegediš, A., Nikčević, M. and Andjus, R. K. (1993). Survey of the fish fauna
of the "Djerdap I" reservoir. Arch. Biol. Sci., 45: 33P-34P.
23. Mićković, B., Hegediš, A., Nikčević, M., Andjus, R. K. and Damjanović, I. (1993).
Dependence of the growth rate of Liza saliens fry on the frequency of feeding under
conditions of intensive aquaculture in recirculation systems. Arch. Biol. Sci., 45: 43P-44P.
24. Nikčević, M., Hegediš, A., Mićković, B. and Andjus, R. K. (1993). Functional
characteristics of a pilot recycling system for intensive aquaculture under conditions of
controlled alkalinity. Arch. Biol. Sci., 45: 29P-30P.
25. Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M., Bejaković, D. and Andjus, R. K. (1994). A
comparative survey of the fish fauna in the floodplain zones of river Danube. Arch. Biol.
Sci., 46: 23P-24P.
26. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B. and Andjus, R. K. (1994). A survey of the fish
fauna in floodplaines influenced by the Djerdap dam I reservoir. Arch. Biol. Sci., 46: 7P-8P.
27. Mićković, B., Hegediš, A., Nikčević, M., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1994).
Seasonal distribution of the gray mullet fry in inland waters along the South Adriatic coast.
Arch. Biol. Sci., 46: 5P-6P.
28. Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1995). Warmwater aquaculture of eels in recirculation systems : effects of feeding-induced metabolic
changes. Arch. Biol. Sci., 47: 15P-16P.
4
29. Nikčević, M., Hegediš, A., Mićković, B., and Andjus, R.K. (1995). Burbots (Lota lota) from
lake Plavsko (Montenegro) : feeding habits of the fry during summer. Arch. Biol. Sci., 47:
13P-14P.
30. Simonović, P., Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B. & Nikolić, V. (1996). Growth in
length of Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) from Vlasinsko jezero reservoir. Arch. Biol.
Sci., 48 (3-4): 19P-20P.
31. Mićković, B., Nikčević, M., Hegediš, A. and Anđus, R. K. (1998). Huchen fry growth in
aquaculture and in their natural habitat. Arch. Biol. Sci. 50 (4): 35P-36P.
32. Lenhardt, M., Hegediš, A., Mićković, B., Višnjić Jeftić, Ž., Smederevac, M., Jarić, I.,
Cvijanović, G. i Gačić, Z. (2006). First record of the North American paddlefish (Polyodon
spathula Walbaum, 1792) in the Serbian part of the Danube river. Arch. Biol. Sci. 58 (3):
27P-28P.
33. Cvijanović, G., Lenhardt, M. and Hegediš, A. (2005). The first record of black bullhead
Ameiurus melas (Pisces, Ictaluridae) in Serbian waters. Arch. Biol. Sci. 57 (4): 21P-22P.
2.1.7. Рад у часопису нациналног значаја – М52
34. Mesaroš, G. i Hegediš, A. (1983). Stanje i konkretne mere u revitalizaciji populacije
potočne pastrmke u reci Gradac. Čovek & životn. sred. God. 8 (6): 52.
35. Janković, D., Hegediš, A., Lenhardt, M., Krpo, J. i Anđelković, D. (1989). Specifičnost
ihtiofaune potoka Pocibrave (sliv reke Kolubare). Ichthyologia, Vol. 21, No. 1, 1-6.
36. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1996). An
endemic small cyprinid Phoxinellus stimphalicus montenegrinus Karaman, 1972:
distribution, habitats, populations and protection (Montenegro, Yugoslavia). Ekologija. 31
(1): 143-150.
37. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1997).
Ihtiofauna južnojadranskih primorskih vodotoka. Ekologija, 32 (2): 99-109.
38. Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1998). Eels and
mullets in coastal waters of Montenegro: basic ecological data. Jugoslav. Physiol.
Pharmacol. Acta, 34 (2): 417-428.
39. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1997).
Ugrožavajući faktori i zaštita migratornih vrsta riba u južnojadranskim primorskim
vodotocima. Ekologija, 32 (2): 111-120.
40. Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1998). Odlike
populacija jegulje (Anguilla anguilla) u južnojadranskim primorskim vodotocima.
Ekologija, 33 (Supplementum): 97-108.
41. Marković, Z,. Hegediš, A., Mitrović-Tutundžić, V., and Dulić Stojanović, Z. (2001).
Secondary Production of Zooplankton, Macrozoobenthos and Fish Stock Assessement in the
Reservoir Lake „Zlatibor“ in Zlatibor Mountain. Ichthyologia, Vol. 33, No. 1: 69-75.
5
42. Smederevac, M., Višnjić, Ž. and Hegediš, A. (2001). New data of the distribution of the
gobies (gen. Neogobius; fam. Gobiidae) in Yugoslav course of the Danube river.
Ichthyologia, Vol. 33, No. 1: 77-80.
43. Lenhardt, M., Hegediš, A., Cvejić, S., Cvijanović, G. i Smederevac, M. (2006). Diverzitet i
stanje ribljeg fonda u specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“. Ecologica, 13:
21-25.
2.1.8. Одбрањена докторска дисертација - М71
44. Hegediš, A. (2007). Миграција и одлике стакласте јегуље (Аnguilla anguilla) као
лимитирајући фактори за рибњачко гајење. Пољопривредни факултет, Универзитет у
Новом Саду. Нови Сад.
2.1.9. Одбрањен магистарски рад – М72
45. Hegediš, A. (1995). Популације европске јегуље у приобалним водама јужног Јадрана,
мере заштите и могућност коришћења у аквакултури. Центар за мултидисциплинарне
студије Универзитета у Београду. Београд.
2.1.10. Саопштење са међународног скупа штампано у целини – М33
46. Janković, D., Hegediš, A. und Krpo, J. (1987). Taxonomische und Okologische
charakteristiken des Gobius (Neogobius) fluviatilis Pallas (1811) im jugoslawischen
Donauteil. Soc. Internat. Limnol. 26. IAD: 266-269.
47. Janković, D., Krpo, J., Hegediš, A., Maletin, S. und Kostić, D. (1987) Die Struktur der
Ichthyofauna im jugoslawischen Donauteil nach untersuchung-sfangen in 1986. Soc.
Internat. Limnol. 26. IAD: 261-265.
48. Janković, D., Hegediš, A. und Nikčević, M. (1991). Ichthyofauna des KolubaraFlussgebietes-Indikator der Wasserqualität. 29. Arbeitstagung der IAD, Kiew/UdSSR,
Limnologische Berichte, 2: 212-215.
49. Petrović, G., Hegediš, A. und Nikčević, M. (1991). Zum Phosphorgehalt des Stauraumes
"Djerdap I". 29. Arbeitstagung der IAD, Kiew/UdSSR, Limnologische Berichte, 2: 57-60.
50. Mićković, B., Nikčević, M., Hegediš, A. and Damjanović, I. (1994). Seasonal dynamics of
fish fry populations in brackish waters of the Mrčevo Valley. Bios (Macedonia, Greece), 2:
143-147.
51. Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1996). A
survey of European eel Anguilla anguilla (L., 1758) habitats in running waters along the
south Adriatic coast of Montenegro. Publ. Espec. Inst. Esp. Oceanogr. 21: 211-219.
52. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B. & Andjus, R. K. (1996). A survey of the fish fauna
in the floodplains of the Yugoslav reach of river Danube. 31. Konferenz der IAD,
Baja/Ungarn. Limnologische Berichte Donau 1996 (Band I): 329-334.
6
53. Mićković, B., Nikčević, M., Hegediš, A., Andjus, R.K. and Mandić, S. (1999). The biology
of Phoxinellus stymphalicu montenegrinus Karaman,1972. Contributions to the
Zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterranean Region, Vol 1.: 367-372.
54. Nikčević, M., Hegediš, A., Mićković, B. and Andjus, R. K. (1999). Burbots (Lota lota) from
Lake Plavsko (Montenegro): feeding habits during summer. Contributions to the
Zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterranean Region, Vol 1.: 373-378.
55. Smederevac, M., Višnjić Jeftić, Ž., Cvijanović, G., Lenhardt, M., Mićković, B. i Hegediš, A.
(2006). Pregled gazdovanja na ribolovnim resursima u Dunavu, Savi i Tisi na području
Srbije u periodu 1995-2005. IV nacionalno znanstveno-stručno savjetovanje s
međunarodnim sudjelovanjem „Gospodarenje ribljim resursima u ribolovnim područjima
Drava-Dunav i Sava“. Osijek, Hrvatska, 08.-09.06.2006. Zbornik priopćenja: 14-23.
2.1.11. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини – М63
56. Hegediš, A., Stamenković, S., Mesaroš, G. i Mrđa, S. (1984). Analiza gradijenta; Fauna
Stare planine: II. Analiza diverziteta metodom osnovnih komponenti. III Kongres ekologa
Jugoslavije, Sarajevo. Knjiga I: 341-348.
57. Mesaroš, G., Mrđa, S., Hegediš, A. i Stamenković, S. (1984). Analiza gradijenta; Fauna
Stare planine: I. Analiza α-diverziteta. III Kongres ekologa Jugoslavije, Sarajevo. Knjiga I:
331-340.
58. Mrđa, S., Hegediš, A., Stamenković, S. i Mesaroš, G. (1984). Analiza gradijenta; Fauna
Stare planine: III. Analiza diverziteta pomoću stope povećanja i stope smanjenja broja vrsta
u uzorcima na gradijentu. III Kongres ekologa Jugoslavije, Sarajevo. Knjiga I: 349-356.
59. Stamenković, S., Mesaroš, G., Mrđa, S. i Hegediš, A. (1984). Analiza gradijenta; Fauna
Stare planine: IV. Korelacijske veze između diverziteta i tipova gradijenta. III Kongres
ekologa Jugoslavije, Sarajevo. Knjiga I: 357-360.
60. Hegediš A., Nikčević M., Mićković, B. (1997). Problemi izrade i primene programa
unapređenja ribarstva na ribarskim područjima u Srbiji. Zbornik saopštenja sa III
jugoslovenskog smpozijuma “Ribarstvo Jugoslavije”: 150-156.
61. Hegediš, A., Mićković, B., Mandić, S. i Andjus, R. K., (2000). Migracija staklaste jegulje u
reci Bojani kao akvakulturni resurs. “Savremeno ribarstvo Jugoslavije” - Vršac, 20. - 22.
septembar 2000. Zbornik sa IV Jugoslovenskog simpozijuma “Ribarstvo Jugoslavije”: 4954.
62. Borović, I., Mandić, S., Hegediš, A. i Mićković, B. (2000). Mogućnosti korišćenja slatkih i
brakičnih površinskih voda Crnogorskog primorja za potrebe akvakulture i njihova zaštita.
Zbornik radova sa 29. Konferencije “Zaštita voda 2000”: 197-202.
63. Mićković, B., Hegediš, A., Borović, I. i Mandić, S. (2000). Ekološke specifičnosti Jaške
Rijeke kao osnova za njenu zaštitu. Zbornik radova sa 29. Konferencije “Zaštita voda
2000”: 203-208.
7
64. Mićković, B., Hegediš, A., Nikčević, M., Mandić, S. i Borović, I. (2000). Reka Bojana kao
prirodni resurs juvenilnih formi cipola za potrebe akvakulture. “Savremeno ribarstvo
Jugoslavije” - Vršac, 20. - 22. septembar 2000. Zbornik sa IV Jugoslovenskog simpozijuma
“Ribarstvo Jugoslavije”: 56-61.
65. Mijović-Magdić J. i Hegediš, A. (2000). Savremeni status mladice (Hucho hucho) u vodama
Srbije i mogućnosti kontrolisanog mresta i gajenja mlađi u uslovima intenzivne ribnnjačke
proizvodnje. “Savremeno ribarstvo Jugoslavije” - Vršac, 20. - 22. septembar 2000. Zbornik
sa IV Jugoslovenskog simpozijuma “Ribarstvo Jugoslavije”: 75-80.
66. Tutundžić, V., Đorđević, D. i Hegediš, A. (2000). Stanje ulova rezervi, uslovi
razmnožavanja i produkcije riba u jugoslovenskom delu dunava u periodu 1990-1999.
godina. “Savremeno ribarstvo Jugoslavije” - Vršac, 20. - 22. septembar 2000. Zbornik sa IV
Jugoslovenskog simpozijuma “Ribarstvo Jugoslavije”: 153-160.
67. Hegediš, A. (2003). Mrest i gajenje autohtonih vrsta riba (mladica, potočna pastrmka).
Zbornik radova, Seminar «Pastrmsko i šaransko ribarstvo» 23.-24. septembar 2003. godine,
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, 78-84.
2.1.12. Саопштење са међународног скупа штампано у изводу – М34
68. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B. and Damjanović, I. (1993). An endemic small
cyprinid Phoxinellus stimphalicus montenegrinus K.: distribution, habitats, populations and
their protection. 6th International congress on the zoogeography and ecology of Greece and
adjacent regions. Thessaloniki, Greece. Book of abstracts: 23.
69. Mićković, B., Nikčević, M., Hegediš, A., and Damjanović, I. (1993). Seasonal dynamics of
fish fry populations in brackish waters of the Mrčevo Valley. 6th International congress on
the zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions. Thessaloniki, Greece. Book
of abstracts: 42.
70. Nikčević, M., Hegediš, A., Mićković, B. Baković, A. and Andjus, R. K. (1993). Thermal
acclimation capacity of the burbot (Lota lota L.), a candidate species for aquaculture. 6th
International congress on the zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions.
Thessaloniki, Greece. Book of abstracts: 50.
71. Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M. and Andjus, R. K. (1994). Feeding-induced
metabolic changes in juvenile eels cultured in a warm-water recirculation system. VIII
Congress Societas Europaea Ichthyologorum “Fishes and their enviroment”. Oviedo,
Spain. Book of abstracts: 34.
72. Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1994). A
survey of European eel (Anguilla anguilla L.) habitats in rivers along the South Adriatic
coast of Montenegro. VIII Congress Societas Europaea Ichthyologorum “Fishes and their
enviroment”. Oviedo, Spain. Book of abstracts: 34-35.
73. Mićković, B., Nikčević, M., Hegediš, A., Andjus R. K. & Mandić, S. (1996). On the biology
of Phoxinellus stimphalicus montenegrinus Karaman, 1972. 7th International Congress on
the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Athens, Greece. Book of
abstracts, p. 47.
8
74. Nikčević, M., Hegediš, A., Mićković, B. & Andjus R. K. (1996). Burbots (Lota lota) from
Lake Plavsko (Montenegro): feeding habits during summer. 7th International Congress on
the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Athens, Greece. Book of
abstracts, p. 49.
75. Hegediš, A., Simonović, P., Nikčević, M., Mićković, B. & Nikolić, V. (1996). A survey of
inland waters fish diversity of Yugoslavia. IUPS, International Workshop on Freshwater
Biodiversity. Balaton Fured, Hungary. Book of abstracts, p. 28.
76. Krpo-Ćetković, J. and Hegediš, A. (1997). Diversity of the fish fauna in Yugoslavia: an
review of the conservation status and activities with reference to internationally significant
species. 9th International Congress of European Ichthyologists (CEI 9) “Fish biodiversity”.
Napoli - Trieste, Italy. Book of abstracts, p. 49.
77. Nikčević M., Mićković B., Hegediš, A. and Andjus, R. K. (1998) Huchens (Hucho hucho)
in river Trešnjica, a tributary of river Drina in Serbia: spawning behavior and feeding habits
of the fry. 9th International Congress of European Ichthyologists (CEI 9) “Fish
biodiversity”. Napoli - Trieste, Italy. Book of abstracts, p. 65.
78. Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1998). Eels and
mullets in coastal waters of Montenegro; basic ecological data. 21st Yugoslav symposium on
biophysics. International workshop “Ecophysiology and biophysics of vision in fishes”.
Book of abstracts, p. 24.
79. Nikčević, M., Hegediš, A., Mićković, B. and Andjus, R. K. (1998). Thermal acclimation
capacity of the burbot (Lota lota L.) from Montenegro. International Congress on the
Biology of Fish. July 26-30. Baltimore - USA. Book of abstracts, p. 46.
80. Višnjić-Jeftić, Ž., Hegediš, A. i Smederevac, M. (2004). New data of the distribution of the
gobies (gen. Neogobius; fam. Gobiidae) in Serbian course of the Danube River. In:
Proceedings of XI European Congress of Ichthyology. Toomas Saat (Ed.). Tallinn, 5-9
September 2003. Abstract volume, p. 76.
81. Nikčević, M., Hegediš, A. and Mićković, B. (2004). Brief review on investigations in the
fields of fish ecology and fish culture performed under Prof. Radoslav K. Andjus leadership.
22nd International Symposium on Biophysics. Sv. Stefan & Belgrade, 09-13th October 2004.
Book of Abstracts: W2: 3.
82. Hegediš, A., Kalauzi, А., Mićković, B., Nikčević, M. and Andjus, R. K. (2005). Modeling
of migration waves during the upstream the migration of glass eels in River Bojana. 22nd
International Symposium on Biophysics. Sv. Stefan & Belgrade, 09-13th October 2004.
Book of Abstracts: W2: 4.
83. Lenhardt, M., Hegediš, A., Cvijanović, G., Jarić, I., Gačić, Z. i Mićković, B. (2006). Nonnative freshwater fishes in Serbia and their impacts to native fish species and ecosystems.
Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 07727 (SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-07727).
2.1.13. Сопштење са скупа нациналног значаја штампано у изводу – М64
9
84. Hegediš A., Mićković, B., Nikčević M. and Andjus, R. K. (1995). Feeding-induced
metabolic changes in juvenile eels cultured in a warm-water recirculation system. Naučni
skup “Istraživanje Jadranskog mora i zaštita”. Kotor, Yugoslavia. Book of abstracts: S-III11.
85. Hegediš A., Nikčević, M., Mićković, B. and Damjanović, I. (1995). Preliminary
observations on ecology and the behaviour in captivity of a rare cyprinid subspecies from
fresh waters of the Grbalj Valley (Phoxinellus stimphalicus montenegrinus Karaman, 1971).
Naučni skup “Istraživanje Jadranskog mora i zaštita”. Kotor, Yugoslavia. Book of
abstracts: S-I-13.
86. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B., Damjanović, I. i Andjus, R. K. (1995). A survey
of European eel (Anguilla anguilla L.) habitats in running waters along the South Adriatic
coast of Montenegro. Naučni skup “Istraživanje Jadranskog mora i zaštita”. Kotor,
Yugoslavia. Book of abstracts: S-I-14.
87. Mićković, B., Nikčević, M., Hegediš, A., Damjanović, I., Hoehner G. and Andjus, R. K.
(1995). Coastal waters of the South Adriatic as natural resources of fish fry for aquaculture.
Naučni skup “Istraživanje Jadranskog mora i zaštita”. Kotor, Yugoslavia. Book of
abstracts: S-I-15.
88. Mićković, B., Nikčević, M., Hegediš, A., Damjanović, I., Hoehner G. and Andjus, R. K.
(1995). Influence of feeding schedule on the growth pattern of the gray mullet fry. Naučni
skup “Istraživanje Jadranskog mora i zaštita”. Kotor, Yugoslavia. Book of abstracts: S-III10.
89. Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M., Damjanović, I. i Andjus, R. K. (1996). Odlike
populacija evropske jegulje (Anguilla anguilla) u južnojadranskim primorskim tekućicama.
5. Kongres ekologa Jugoslavije. Beograd, Jugoslavija. Zbornik sažetaka, p. 26.
90. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B., Damjanović, I. i Andjus, R. K. (1996). Ihtiofauna
južnojadranskih primorskih tekućica. 5. Kongres ekologa Jugoslavije. Beograd, Jugoslavija.
Zbornik sažetaka, p. 47.
91. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B., Damjanović, I. i Andjus, R. K. (1996).
Ugrožavajući faktori i zaštita migratornih vrsta riba u južnojadranskim primorskim
tekućicama. 5. Kongres ekologa Jugoslavije. Beograd, Jugoslavija. Zbornik sažetaka, p. 5253.
92. Mićković, B., Hegediš, A., Nikčević, M., Mandić, S. & Andjus R. K. (2001). A survey of
fish species in estuaries along the coast of Montenegro. Naučni skup “Prirodni potencijali
kopna, kontinentalnih voda i mora Crne Gore i njihova zaštita”. Plenarni referati i izvodi iz
saopštenja sa naučnog skupa, p. 100.
93. Hegediš, A., Mićković, B., Mandić, S. & Andjus R. K. (2001). The brine shrimp Artemia
from Ulcinj saltwork, a potential natural resource. Naučni skup “Prirodni potencijali kopna,
kontinentalnih voda i mora Crne Gore i njihova zaštita”. Plenarni referati i izvodi iz
saopštenja sa naučnog skupa, p. 125.
10
94. Hegediš, A., Mićković, B., Mandić, S. & Andjus R. K. (2001). Characteristics of the
pigmentation of glass eels during their migration from the Adriatic Sea to River Bojana.
Naučni skup “Prirodni potencijali kopna, kontinentalnih voda i mora Crne Gore i njihova
zaštita”. Plenarni referati i izvodi iz saopštenja sa naučnog skupa, p. 126.
95. Lenhardt, M., Cakić, P., Mićković, B., Hegediš, A. i Andjus, R. K. (2002). Ribolov jesetre,
akvakultura i proizvodnja kavijara. V Simpozijum o ribarstvu Jugoslaije. 02. - 06. oktobar
2002. Bar. Zbornik izvoda: 33-34.
96. Mićković, B., Hegediš, A., Mandić, S. i Andjus, R. K. (2002). Uticaj učestanosti hranjenja
na rast mladji vrste Chelon labrosus u intenzivnoj akvakulturi. V Simpozijum o ribarstvu
Jugoslaije. 02. - 06. oktobar 2002. Bar. Zbornik izovda: 35-36.
97. Nikolić, V., Marić, S., Hegediš, A. i Simonović, P. (2002). Faunistika i ribolov u slivu reke
Strume na teritoriji Srbije. V Simpozijum o ribarstvu Jugoslaije. 02. - 06. oktobar 2002. Bar.
Zbornik izvoda: 89-90.
2.2. Стручни радови, студије и елаборати
I. Хегедиш, А. и Никчевић, М. (1992). Ихтиофаунистичко-еколошка карактеризација
доњег тока реке Пек (сектор Триброде - ушће Пека). У пројекту: Уређење Пека на
сектору Кусиће Триброде. Институт за водопривреду “Јарослав Черни”. Београд.
II. Никчевић, М., Хегедиш, А. и Мићковић, Б. (1992). Истраживање стања ихтиофауне
Власинске акумулације. Завод за заштиту здравља Србије “Др Милан Јовановић Батут”; Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду. Београд.
III. Хегедиш, А. (1995). Прилог за детаљну анализу утицаја на животну средину бране,
акумулације и пратећих објеката регионалног водоводног система “Боговина” на
Црном Тимоку (Хидробиоценозе - ихтиофауна, бентос, планктон, акватична
вегетација). Институт за архитектуру и урабанизам Србије. Београд.
IV. Хегедиш, А. (1997). Риболовни ресурси ихтиофауне копнених вода. Прилози за
студију “Критеријуми валоризације апликативних потенцијала биодиверзитета СР
Југославије”. Савезно министарство за развој, науку и животну средину. Београд.
V. Хегедиш А. (1999). Прилог за детаљну анализу утицаја на животну средину бране,
акумулације и пратећих објеката регионалног водоводног система на Рзаву.
Институт за архитектуру и урабанизам Србије. Београд.
VI. Мијовић-Магдић, Ј., Секулић, Н. и Хегедиш, А. (2000). Програм за производњу
дивљих салмонидних врста риба. Завод за заштиту природе Србије. Београд.
VII. Марковић, З., Хегедиш, А., Митровић-Тутунџић, В., Дулић-Стојановић, З. и
Васиљевић. М. (2001). Ихтиолошка студија акумулације “ЗЛАТИБОР” на Златибору.
ЈКП “Златибор”. Златибор.
VIII. Хегедиш, А. (2001). Прилози за студију “Истраживање, коришћење и заштита
литоралног подручја Јужног Јадрана. Пројекат ОСИ - 267. Савезно министарство за
развој, науку и животну средину. Београд.
11
IX. Hegediš, A., Đorđević-Milošević, S. and Simonović, P. (2001). Aquaculture in Yugoslavia challenges & opportunities - Report of the project “Mapping of the existing aquaculture
facilities in Yugoslavia”. Norwegian Trade Council. Belgrade.
X. Хегедиш, А. (2002). Акциони програм за мрест смуђа и сома у рибњачким условима и
поспешивање природног мреста истих врста у отвореним риболовним водама. ЈП
«Ада Циганлија». Београд.
XI. Никчевић, М., Мићковић,Б. и Хегедиш, А. (2003). Средњорочни програм унапређења
рибарства на рибарском подручју “Западна Морава I” за период 2003. – 2007. година.
Београд, OCP Пожега. Пожега.
XII. Никчевић, М., Мићковић,Б. и Хегедиш, А. (2003). Средњорочни програм
унапређења рибарства на рибарском подручју “Лим” за период 2003. – 2007. година.
Београд, OCP Прибој. Прибој.
XIII. Хегедиш, А. (2003). Програм за полуконтролисани и контролисани мрест смуђа и
сома у рибњачким условима и поспешивање природног мреста истих врста у
Дринском језеру. ОСР «Дринско језеро». Мали Зворник.
XIV. Хегедиш, А. (2003). Средњорочни програм унапређења рибарства на «Савском
језеру» за период 2003. – 2007. година (део рибарског подручја «Колубара»). ЈП „Ада
Циганлија“. Београд.
XV. Марић, С., Николић, В., Хегедиш, А. и Симоновић, П. (2003). Средњорочни
програм унапређења рибарства на рибарском подручју «Сава I» (део) за период 2003.
– 2007. година. ЈП «Србијашуме». Београд.
XVI. Марић, С., Николић, В., Хегедиш, А. и Симоновић, П. (2003). Средњорочни
програм унапређења рибарства на рибарском подручју «Сава II» (део) за период 2003.
– 2007. година. ЈП «Србијашуме». Београд.
XVII. Марић, С., Николић, В., Хегедиш, А. и Симоновић, П. (2003). Средњорочни
програм унапређења рибарства на рибарском подручју «Дунав III» (део) за период
2003. – 2007. година. ЈП «Србијашуме». Београд.
XVIII. Марић, С., Николић, В., Хегедиш, А. и Симоновић, П. (2003). Средњорочни
програм унапређења рибарства на рибарском подручју «Дунав IV» (део) за период
2003. – 2007. година. ЈП «Србијашуме». Београд.
XIX. Николић, В., Марић, С., Хегедиш, А. и Симоновић, П. (2003). Средњорочни
програм унапређења рибарства на рибарском подручју «Дрина» за период 2003. –
2007. година. ОСР «Младица», Бајина Башта; ОСР «Дрина», Љубовија; ОСР «Дринско
језеро», Мали Зворник; ОСР «Дрина», Лозница.
XX. Ленхардт, М., Хегедиш, А. и Јарић, И. (2005). Акциони план управљања
јесетарским врстама у риболовним водама Републике Србије. Министарство за науку
и заштиту животне средине. Београд.
12
XXI. Хегедиш, А., Мићковић, Б. и Цвијановић, Г. (2005). Акциони план управљања
младицом у риболовним водама Републике Србије. Министарство за науку и
заштиту животне средине. Београд.
XXII. Гачић, З., Мићковић, Б., Хегедиш, А., Маринковић, С. и Стефановић, К. (2006).
Акциони план очувања мочварних подручја Републике Србије. Министарство за
науку и заштиту животне средине. Београд.
XXIII. Хегедиш, А. и Мићковић, Б. (2007). Привремнени програм унапређења рибарства
на риболовним водама «Тамиш – део - Панчевачки рит» за 2007. годину.
Водопривредно предузеће ДП „Сибница“. Београд.
2.3. Остале публикације
XXIV. Hegediš, A. i Stamenković, S. (1982). Ihtiofauna gornjeg toka reke Mlave. "Homolje
81" - Rezultati bioloških istraživanja. Mladi istraživači Srbije: 53-66.
XXV. Hegediš, A. (1997). Plavsko jezero – zaboravljeni glečerski dragulj. У: Дрина.
Трбојевић, Л. (Ед.). Futura, 2: 58-67.
XXVI. Мијовић-Магдић, Ј. и Хегедиш, А. (2001). О водама Таре. У: Откривање Таре.
Орловић, В. и Остојић, Д. (Едс.). Завод за заштиту природе Србије, Друштво еколога
Србије. Београд. 45-50.
XXVII.
Јовановић, В., Хегедиш, А. и Станисављевић, П. (2002). Чега све има у води
Градца, а није живо. У: Река Градац. ЕКОД „Градац“. Ваљево. стр. 65-68.
XXVIII.
Јовановић, В., Хегедиш, А. и Станисављевић, П. (2002). Ихтиофауна реке
Градац. У: Река Градац. ЕКОД „Градац“. Ваљево. стр. 69-76.
XXIX. Јовановић, В., Хегедиш, А. и Станисављевић, П. (2002). Живот на дну Градца. У:
Река Градац. ЕКОД „Градац“. Ваљево. стр. 77-85.
XXX. Stojiljković S. S., Živadinović, D., Hegediš, A. and Marjanović, M. (2005). Radoslav K.
Andjus (1926-2003): a brief summary of his life and work. Ann. NY Acad. Sci. 1048:1-9.
2.4. Изабрани стручно-популарни чланци
XXXI. Hegediš, A. (2000). Male mladice za veliku Drinu. Ribolovačka Revija. 36: 48-49.
XXXII.
Hegediš, A. (2001). Jesetre Dunava. Zov-novosti. 450: 42.
XXXIII.
Hegediš, A. (2001). Tipovi poribljavanja. Zov-novosti. 451: 62.
XXXIV.
Hegediš, A. (2001). Poribljavanje voda – još devet tipova. Zov-novosti. 452: 38.
XXXV.
Hegediš, A. (2001). Planiranje poribljavanja. Zov-novosti. 453: 41.
13
XXXVI.
Hegediš, A. (2002). Ribolovno korišćenje otvorenih voda – po starom il’možda
drugačije. Ribolovački Magazin. 6: 46-47.
2.5. Библиографија након избора у звање виши научни сарадник
2.5.1. Рад у врхунском међународном часопису - M21
98. Lenhardt, M., Marković, G., Hegediš, A., Maletin, S., Ćirković, M. and Marković, Z.
(2011). Non-native and translocated fish species in Serbia and their impact on the native
ichthyofauna. Rev. Fish. Biol. Fisheries., 21: 407-421.
Година
Област
Импакт фактор
Fisheries
Marine & Freshwater Biology
2004
1.104
13/40
34/75
2005
0.867
22/41
48/77
2006
1.512
9/41
28/79
2007
2.531
3/40
9/86
2008
1.792
7/40
27/87
2009
2.161
5/42
15/88
2010
3.609
2/46
5/93
2011
2.500
4/50
15/97
99. Jarić, I., Cvijanović, G., Hegediš, A. and Lenhardt, M. (2011). Assessing the range of newly
established invasive species in rivers using probalistic methods. Hydrobiologia, 691 (1):
171-178.
Година
Област
Импакт фактор
Marine & Freshwater Biology
2004
0.653
55/75
2005
0.978
42/77
2006
1.049
45/79
2007
1.201
41/86
2008
1.449
36/87
2009
1.754
27/88
2010
1.964
26/93
2011
1.784
38/97
100. Pejin, B., Glamočlija, J., Ćirić, A., Radotić, K., Vajs, V., Tešević, V., Hegediš, A.,
Karaman, I., Horvatović, M. and Soković, M. (2012). Antimicrobial activity of the
freshwater bryozoan Hyalinella punctata (Hanckock, 1850). Digest Journal of
Nanomaterials and Biostructures 7(3): 1021-1026.
Година
Област
Импакт фактор
Materials Science, Multidisciplinary
Nanoscience & Nanotechnology
2009
1.750
63/214
30/59
2010
2.079
56/225
32/64
2011
1.200
110/232
45/66
101. Subotić, S., Višnjić-Jeftić, Ž., Spasić, S., Hegediš, A., Krpo-Ćetković, J. and Lenhardt,
M. (2012). Distribution and accumulation of elements (As, Cu, Fe, Hg, Mn, and Zn) in
tissues of fish species from different trophic levels in the Danube River at the confluence
with the Sava River (Serbia), Environmental Science and Pollution Research, DOI:
10.1007/s11356-013-1522-3
Година
Област
Импакт фактор
Environmental Sciences
2007
2.974
26/160
2008
2.140
58/163
2009
2.448
55/181
2010
2.733
52/193
2011
2.911
51/205
2.5.2. Рад у истакнутом међународном часопису – М22
102. Lenhardt, M., Jarić, I., Višnjić-Jeftić, Ž., Skorić, S., Gačić, Z., Pucar, M. and Hegediš,
A. (2013). Concentrations of 17 elements in muscle, gills, liver and gonads of five
economically important fish species from the Danube River. Knowledge and Management of
Aquatic Ecosystems. 407, 02: 1-10. doi:10.1051/kmae/2012028.
14
Година
Област
Импакт фактор
Fisheries
Marine & Freshwater Biology
2009
0.235
40/42
86/88
2010
0.304
43/46
87/93
2011
1.520
21/50
46/97
103. Pejin, B., Stošić-Grujičić, S., Bogdanović, G., Hegediš, A., Karaman, I., Stojanović, I.,
Nikolić, I., Kojić, V., Horvatović, M. and Radotić. K. (2013). In vitro evaluation of the
immunomodulatory and anticarcinogenic activity of the freshwater bryozoan Hyalinella
punctata methanolic extract. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 8 (1): 187195.
Година
Област
Импакт фактор
Materials Science,
Multidisciplinary
Nanoscience & Nanotechnology
2009
1.750
2010
2.079
2011
1.200
63/214
56/225
110/232
30/59
32/64
45/66
2.5.3. Рад у међународном часопису - M23
104. Hegediš, A., Lenhardt, M., Mićković, B., Cvijanović, G., Jarić, I. and Gačić, Z. (2007).
Amur sleeper (Perccottus glenii Dubowski, 1877) spreading in the Danube River Basin. J.
Appl. Ichthyol. 23 (6): 705-706.
Наведени рад је публикован крајем 2007. и није укључен у библиографију
приликом избора у звање виши научни сарадник.
Година
Област
Импакт фактор
Fisheries
Marine & Freshwater Biology
2004
0.478
33/40
67/75
2005
0.563
32/41
64/77
2006
0.812
29/41
56/79
2007
0.663
30/40
70/86
2008
0.638
30/40
71/87
2009
1.121
24/42
52/88
2010
0.945
26/46
62/93
2011
0.869
36/50
69/97
105. Višnjić-Jeftić, Ž., Lenhardt, M., Navodaru I., Hegediš, A., Gačić, Z. and Nikčević, M.
(2009). Reproducibility of age determination by scale and vertebra in pontic shad (Alosa
pontica Eichwald, 1838), fom the Danube. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 61 (2), 337-342.
Област
Biology
Година
Импакт фактор
2009
0.238
73/76
2010
0.356
77/86
2011
0.360
76/85
106.
Mićković, B., Nikčević, M., Hegediš, A., Regner, S., Gačić, Z. and Krpo-Ćetković J.
(2010). Mullet Fry (Mugilidae) In Coastal Waters Of Montenegro, Their Spatial
Distribution And Migration Phenology. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 62 (1), 107-114.
Област
Biology
Година
Импакт фактор
2009
0.238
73/76
2010
0.356
77/86
2011
0.360
76/85
107. Krpo-Ćetković, J., Hegediš, A. and Lenhardt, M. (2010). Diet and growth of asp, Aspius
aspius (Linnaeus, 1758), in the Danube River near the confluence with the Sava River
(Serbia). J. Appl. Ichthyol., 26 (4): 513-521.
Година
Област
Импакт фактор
Fisheries
Marine & Freshwater Biology
2004
0.478
33/40
67/75
2005
0.563
32/41
64/77
2006
0.812
29/41
56/79
2007
0.663
30/40
70/86
2008
0.638
30/40
71/87
2009
1.121
24/42
52/88
2010
0.945
26/46
62/93
2011
0.869
36/50
69/97
15
108. Skorić, S., Cvijanović, G., Kohlmann, K., Hegediš, A., Jarić, I. and Lenhardt, M.
(2012). First record of a hybrid striped bass (Morone saxatilis x Morone chrysops) in the
Danube River. J. Appl. Ichthyol., doi: 10.1111/jai.12152.
Година
Импакт фактор
Област
Fisheries
Marine & Freshwater Biology
2004
0.478
33/40
67/75
2005
0.563
32/41
64/77
2006
0.812
29/41
56/79
2007
0.663
30/40
70/86
2008
0.638
30/40
71/87
2009
1.121
24/42
52/88
2010
0.945
26/46
62/93
2011
0.869
36/50
69/97
109. Pejin, B., Stanimirović, B., Djordjević, N., Hegediš, A., Karaman, I., Horvatović, M.
and Radotić, K. (2013). In vitro radioprotective activity of the bryozoan Hyalinella
punctata. Asian Journal of Chemistry, 25(8): 4713-4714.
Година
Област
Импакт фактор
Chemistry, Multidisciplinary
2006
0.173
121/124
2007
0.292
113/127
2008
0.268
116/127
2009
0.213
128/140
2010
0.247
135/147
2011
0.266
142/154
2.5.4. Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33 = 1)
110. Grozdić, T., Hegediš, A.and Mutavdžić, D. (2008). Influence of algae on water in
reservoir „GARAŠ,, and „BUKULJA,,. 9th International Conference on Fundamental and
Applied Aspects of Physical Chemistry - Physical Chemistry 2008, 24-26. 09. 2008. Serbia,
Belgrade,(2008), Proceedings: 674-676.
111. Smederevac-Lalić, M., Regner, S., Hegediš, A., Kalauzi, A., Višnjić-Jeftić, Ž., Pucar,
M., Cvijanović, G., Lenhardt, M. (2011). Commercial fisheries on Danube in Serbia. V
International Conference „Aquaculture & Fishery“, June, 1-3.2011. Serbia, Belgrade,
Coference Proceedings: 189-194.
112. Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M., Lenhardt, M., Pucar, M., Smederevac-Lalić M.
(2011). Historical aspects of the development of fish communities in the “Perućac”
reservoir. V International Conference „Aquaculture & Fishery“, June, 1-3.2011. Serbia,
Belgrade, Coference Proceedings: 205-209.
113. Mićković, B., Nikčević, M., Hegediš, A., Lenhardt, M., Pucar, M., Skorić, S. (2011).
Preliminary results on successful stocking of pikeperch (Sander lucioperca L.) in the Zlatar
resevoir. V International Conference „Aquaculture & Fishery“, June, 1-3.2011. Serbia,
Belgrade, Coference Proceedings: 469-473.
114. Mićković, B., Nikčević, M., Hegediš, A., Gačić, Z. (2011). Pregled ihtiofaune
Specijalnog rezervata prirode „Uvac“, mere upravljanja i zaštite. International conference
„Nature protection in XXI century“, 20-23 September 2011. Montenegro, Žabljak,
Proceedings of the conference (Book No 2): 277-282.
115. Grozdić, T. D., Hegediš, A., Nikčević, M. i Mesaroš, G. (2012). The sediment in Lake
Palić. 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry - Physical Chemistry 2012, 24-28. 09. 2012. Serbia, Belgrade, (2012),
Proceedings (Vol II): 615 - 617.
16
116. Pejin, B., Conić ,P., Savić, A., Kien-Thai, Y., Hegediš, A., Karaman, I., Horvatović, M.
and Radotić, K. (2012). Application of fixed size window factor analysis (FSW-FA) in
processing fluorescence spectra of bioactive extracts. Regional Biophysics Conference 2012,
Kladovo-Belgrade, September 03-07, 2012, Proceedings, p. 14-16.
117. Pejin, B., Matović, B., Nikolić, M., Hegediš, A., Karaman, I., Mutavdžić, D., Savić, A.,
Horvatović, M. and Radotić, K. (2012). Structure and mineral element composition of the
lyophilised freshwater bryozoan Hyalinella punctata. „Physical Chemistry 2012“ 11th
International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry,
Belgrade, September 25-28, 2012, Proceedings: p. 403-405.
118. Subotić, S., Spasić, S., Višnjić-Jeftić, Ž., Skorić, S., Hegediš, A. and Lenhardt, M.
(2012). Heavy metal accumulation in tissues of pikeperch (Sander lucioperca), European
catfish (Silurus glanis) and carp (Cyprinus carpio) from the Danube River. 39th IAD
Conference „Living Danube“, 21-24 August, Syentendre, Hungary. p. 53-62.
2.5.5. Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (M34 = 0,5)
119. Grozdić, T. D., Hegediš, A. and Karadžić, V. (2008). The blue-green algae in water
reservoir “Garaši” and “Bukulja”. International conference on Enviroment Today, 21-23
April, 2008. Belgrade, Serbia. Book of abstracts, p 42.
120. Hegediš, A., Grozdić, T. D., Golić, Z. and Jovanović, Lj. (2008). Recreational fihery in
water-supply reservoirs – possibilities and risks. International conference on Enviroment
Today, 21-23 April, 2008. Belgrade, Serbia. Book of abstracts, p 62.
121. Lenhardt, M., Hegediš, A., Gačić, Z., Jarić, I., Cvijanović, G., Smederevac-Lalić, M.,
Višnjić-Jeftić, Ž. and Mićković, B. (2008). Status of sterlet (Acipenser ruthenus L.) in
Serbia. XXXII Scientific Conference on Fisheries and Aquaculture. International Workshop
on Sturgeon Conservation and Breeding. 15-16 May, 2008. Szarvas, Hungary. Book of
abstracts, p 16.
122. Lenhardt, M., Djordjević, V., Sakan, S., Jarić, I., Višnjić-Jeftić, Ž., Cvijanović, G.,
Smederevac-Lalić, M., Hegediš, A., Gačić, Z., and Mićković, B. (2008). Heavy metal
analzses of sterlet (Acipenser ruthenus L.) from Danube and Tisza River. XXXII Scientific
Conference on Fisheries and Aquaculture. International Workshop on Sturgeon
Conservation and Breeding. 15-16 May, 2008. Szarvas, Hungary. Book of abstracts, p 46.
123. Lenhardt, M., Poleksić, V., Cvijanović, G., Jarić, I., Višnjić-Jeftić, Ž., SmederevacLalić, M., Hegediš, A., Gačić, Z., and Mićković, B. (2008). Histopathological analyzes of
sterlet (Acipenser ruthenus L.) vital organs as indicators of population condition. XXXII
Scientific Conference on Fisheries and Aquaculture. International Workshop on Sturgeon
Conservation and Breeding. 15-16 May, 2008. Szarvas, Hungary. Book of abstracts, p 48.
124. Lenhardt, M., Györe, K., Smederevac-Lalić, M., Hegediš, A., Mićković, B., Gačić, Z.,
Jarić, I., Cvijanović, G., and Višnjić-Jeftić, Ž. (2008). Activity plan for cоnservation of
sterlet (Acipenser ruthenus L.) in Serbia and Hungary. XXXII Scientific Conference on
Fisheries and Aquaculture. International Workshop on Sturgeon Conservation and Breeding.
15-16 May, 2008. Szarvas, Hungary. Book of abstracts, p 50.
17
125. Lenhardt, M., Györe, K., Hegediš, A., Mićković, B., Gačić, Z., Smederevac-Lalić, M.
and Cvijanović, G. (2008). Sustainable use of sterlet and development of sterlet aquaculture
in Serbia and Hungary. Symposium on Interactions Between Social, Economic and
Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture.
Antalya, Turkey, 21-24 May, 2008. Book of abstracts, p 10.
126. Skorić, S., Višnjić-Jeftić, Ž., Hegediš, A., Gačić, Z., Đikanović, V., Poleksić, V.,
Rašković, B. and Lenhardt, M. (2008). Diet of great cormorant (Phalacocorax carbo L.) at
Special Reserve of Nation ''Stari Begej – Carska bara'' in northern Serbia. Symposium on
Interactions Between Social, Economic and Ecology Objectives of Inland Commercial,
Recreational Fisheries and Aquaculture. Antalya, Turkey, 21-24 May, 2008. Book of
abstracts, p 13.
127. Cvijanović, G., Lenhardt, M., Hegediš, A., Gačić, Z. and Jarić, I. (2008). Ameiurus
melas (Rafinesque, 1820) – pest or possibility. Symposium on Interactions Between Social,
Economic and Ecology Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and
Aquaculture. Antalya, Turkey, 21-24 May, 2008. Book of abstract, p 7.
128. Hegediš A., Lenhardt, M., Nikčević, M. Mićković, B., and Smederevac-Lalić, M.
(2009). Model framework of complex human pressure on ichthyofaunistic compositionon on
the Serbian part of the Drina river. International symposium on inproving the ecological
status of fish communities in inland waters. Hull (UK), 31st March – 2nd April 2009.
Delegate handbook: 19 (abstract No. 10).
129. Mićković, B., Gačić, Z., Jarić, I., Cvijanović, G., Hegediš, A. and Nikčević, M. (2010).
Fish communities of running waters of the upper and middle course of the Uvac River
watershed. I Simpozijum ekologa Republike Srpske, Banja Luka, 4. - 6. 11. 2010. Book of
abstracts: p 97.
130. Višnjić-Jeftić, Ž., Stamenković, D., Krpo-Ćetković, J., Hegediš, A., Smederevac-Lalić,
M., Nikčević, M. and Lenhardt, M. (2011). Geographic range dynamics of the genus
Neogobius in the Danube in Serbia. International Conference of the Status and Future of the
World's Large Rivers. Vienna, Austria, 11-14 April, 2011. Conference abstact book, p 254.
131. Smederevac-Lalić, M., Regner, S., Hegediš, A., Kalauzi, A., Višnjić-Jeftić, Ž., Skorić, S.
and Lenhardt, M. (2011). Social-economic and biological aspects of the Danube commercial
fisheries in Serbia. International Conference of the Status and Future of the World's Large
Rivers. Vienna, Austria, 11-14 April, 2011. Conference abstact book, p 395.
132. Gačić, Z., Kolarević, S., Višnjić-Jeftić, Ž., Jarić, I., Hegediš, A., Knežević-Vukčević, J.,
Vuković-Gačić, B. and Lenhardt, M. (2011). The analysis of genotoxic effects of trace
elements on erytrocytes of barbel (Barbus barbus) with standard alkalyne comet assay.
Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society, 4-7 July 2011, Barcelona,
Spain, 107.
133. Lenhardt, M., Hegediš, A., Gačić, Z., Mićković, B., Nikčević, M., Smederevac-Lalić, M.
and Pucar, M. (2011). Impact of alien fish species and other anthropogenic activities on
native ichthyofauna of Serbian part of the Danube River, 3rd Aquatic Biodiversity
International Conference, Sibiu, Romania, 5-7 October, 28.
18
134. Pucar, M., Hegediš, A., Lenhardt, M., Gačić, Z. and Krpo-Ćetković, J. (2012).
Population monitoring of an invasive fish species, black bullhead (Ameiurus melas), in Lake
Sava (Belgrade, Serbia). International Conference on Ecology & Conservation of
Freshwater fish – ECFF 2012. 28th of May - 2nd of June 2012. V.N. Cerveira, Portigal. Book
of abstracts, p 136.
135. Sunjog, K., Kolarević, S., Gačić, Z., Mićković, B., Hegediš, A., Lenhardt, M., KneževićVukčević, J., Vuković-Gačić, B. (2011). Monitoring of DNA damage in different tissues of
fish chub (Squalius cephalus L.) from rivers in Serbia with Comet Assay, 9th International
Comet Assay Workshop, 13-16 September Kusadasi, Turkey, 85.
136. Lenhardt, M., Jarić, I., Višnjić-Jeftić, Ž., Skorić, S., Gačić, Z., Nikčević, M. and
Hegediš, A. (2012). Concentrations of 18 elements in the tissues of five commercial
Danubian fish species belonging to different trophic levels. International Conference on
Ecology & Conservation of Freshwater fish – ECFF 2012. 28th of May - 2nd of June 2012.
V.N. Cerveira, Portigal. Book of abstracts, p 34.
137. Hegediš, A., Nikčević, M. and Mićković, B. (2012). The huchen (Hucho hucho) in
Serbia: population status and conservation measures in the last three decades. II
International Hucho Symposium “Species of the genus Hucho Günther, 1866: population
status, conservation, biology, ecology, genetics and culture”. September 19-22, 2012.
Łopuszna, Poland. Book of abstracts, p 28-29.
138. Gačić, Z., Bajić, A., Milošević, M., Nikčević, M., Mićković, B., Hegediš, A.,
Damjanović, I., and Andjus, P. (2012). New fitting procedure for A1-based and A2-based
photopigments. Symposium “Visionarium XI”, 28-30 September, Tvarminne, University of
Helsinki, Finland. Book of Abstracts, p 34.
139. Pejin, B., Glamočlija, J., Ćirić, A., Radotić, K., Vajs, V., Tešević, V., Hegediš, A.,
Karaman, I., Horvatović, M. and Soković, M. (2012). Antimicrobial activity of the
freshwater bryozoan Hyalinella punctata. IBA 11th Larwood Meeting 2012, Brno,
May 31-June 02, 2012, Book of Abstracts, p. 41.
140. Pejin, B., Conić, P., Savić, A., Kien-Thai, Y., Hegediš, A., Karaman, I., Horvatović, M.
and Radotić, K. An insight into statistics of fluorescence spectra of complex natural product
mixtures. Regional Biophysics Conference 2012, Kladovo-Belgrade, September 03-07,
2012, Book of Abstracts, p. 66.
141. Lenhardt, M., Gačić, Z., Višnjić-Jeftić, Ž., Jarić, I., Mićković, B., Subotić, S., Skorić, S.
and Hegediš, A. (2012). Accumulation levels of 17 elements in muscle, liver and gills of
seven commercialy exploited fish species. 12th Congress of nutrition with international
participation, October 31st – November 3rd, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts CD.
2.5.6. Рад у водећем часопису националног значаја (M51 = 2)
142. Skorić, S., Mićković, B., Regner, S., Višnjić Jeftić, Ž. and Hegediš, A. (2010). The use
of river hopper barges as facilities for aquaculture: the growth characteristics of carp
(Cyprinus carpio) depending on stocking density. Journal of Agricultural Sciences, Vol. 55,
No. 2: 147-155.
19
143. Grozdić, T. D., Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M. i Gačić, Z. (2012). Kvalitet
vode zaštićenog prirodnog dobra „Uvac“. Ecologica, 67: 476 – 482.
2.5.7. Рад у часопису националног значаја (M52 = 1,5)
144. Regner, S., Mićković, B., Skorić, S., Višnjić Jeftić, Ž. and Hegediš, A. (2010). The
Possibility of Using River Hopper Barges as Aquaculture Facilities. Acta Agriculturae
Serbica, Vol. XV, 30: 107-115
145. Grozdić, T. D., Hegediš, A., Nikčević, M. i Mesaroš, G. (2011). Kvalitet vode u jezeru
Palić. Ecologica, 64: 657 – 663.
146. Grozdić, T., Hegediš, A. i Karadžić, V. (2008). Modrozelene alge u vodoakumulaciji
,,Garaši,, i ,,Bukulja,,. Еcologica, 15, 107-113.
2.5.8. Рад у научном часопису (M53 = 1)
147. Smederevac-Lalić, M., Višnjić-Jeftić, Ž., Pucar, M., Mićković, B., Skorić, S., Nikčević,
M. and Hegediš, A. (2011). Fishing circumstances on the Danube in Serbia. Water Research
and Management, Vol. 1, No. 4: 45-49.
2.5.9. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (M63 = 0,5)
148. Skorić, S., Mićković, B., Hegediš, A., Višnjić Jeftić, Ž., Regner, S. (2011). Potencijalni
uticaj na kvalitet vode Dunava upotrebom rečnih barži kao ribnjačkog objekta: uporedna
analiza uzgojne i vode Dunava. 40. Konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i
zaštite voda „Voda 2011”. 07.-09. Jun 2011. Zlatibor, Srbija. Zbornik radova: 137-142.
149. Višnjić-Jeftić, Ž., Smederevac-Lalić, M., Pucar, M., Skorić, S., Đikanović, V. i Hegediš,
A. (2012). Pregled stanja zagadjenja teškim metalima i mikroelementima kod kečige
(Acipenser ruthenus), crnomorske haringe (Alosa immaculata) i mrene (Barbus barbus) iz
Dunava u Srbiji. 41. Konferencija o korišćenju i zaštiti voda “Voda 2012”. Divčibare, 5. - 7.
jun 2012. godine. Zbornik radova: 63-68.
150. Sunjog, K., Kolarević, S., Gačić, Z., Hegediš, A., Pucar, M., Skorić, S., Kračun, M.,
Knežević-Vukčević, J., Lenhardt, M. i Vuković-Gačić, B. (2012). Procena genotoksičnosti
reke Gradac na ribama (Salmo truta, Barbus meridionalis) Komet testom. 41. Konferencija
o korišćenju i zaštiti voda “Voda 2012”. Divčibare, 5. - 7. jun 2012. godine. Zbornik radova:
81-86.
151. Skorić, S., Đikanović, V., Pucar, M., Krpo-Ćetković, J. i Hegediš, A. (2012).
Makrozoobentos i ishrana potočne pastrmke (Salmo trutta L. 1758) na području Predela
izuzetnih odluka “Klisure reke Gradac” u jesenjem periodu. 41. Konferencija o korišćenju i
zaštiti voda “Voda 2012”. Divčibare, 5. - 7. jun 2012. godine. Zbornik radova: 87-92.
2.5.10. Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (M64 = 0,2)
152. Grozdić, T. D., Hegediš, A. and Mutavdžić, D. (2008). Ukupna biomasa modrozelenih
algi u akumulaciji “Garaši” i “Bukulja”. 5. Simpozijum “Hemija i zaštita životne sredine”
(sa međunarodnim učešćem). 27-30 Maj 2008. Tara, Srbija. Knjiga izvoda, 162-163.
20
2.5.11. Студије, стручни радови и елаборати
XXXVII.
Хегедиш, A., Никчевић, М. и Мићковић, Б. (октобар 2008). Средњорочни
програм унапређења рибарства на рибарском подручју «Србија – Центар» за период
2008 - 2012. година. Институт за мултидисциплинарна истраживања и Конзорцијум
„Србија - Центар“. 89 стр.
XXXVIII.
Хегедиш, A., Никчевић, М. и Мићковић, Б. (новембар 2008). Средњорочни
програм унапређења рибарства на делу рибарског подручја «Србија – Запад» за
период 2008 - 2012. година. Институт за мултидисциплинарна истраживања и
Екорибарство д.о.о. Ваљево. 91 стр.
XXXIX.
Хегедиш, A., Никчевић, М. и Мићковић, Б. (децембар 2008). Средњорочни
програм унапређења рибарства на делу рибарског подручја «Србија – Запад» за
период 2008 - 2012. година. Институт за мултидисциплинарна истраживања и ООСР
„Дрина“, Љубовија. 46 стр.
XL. Никчевић, М., Хегедиш, A. и Мићковић, Б. (новембар 2008). Средњорочни
програм унапређења рибарства на делу рибарског подручја „Србија - Војводина”
риболовне воде Дунав км 1297. до км 1233. и дела рибарског подручја „Србија Војводина” и то акумулације „Мохарач”, „Бруја” и „Сот” за период 2008. – 2012.
година. Институт за мултидисциплинарна истраживања и ЈП Национални парк
„Фрушка гора“. 54 стр.
XLI. Хегедиш, A., Никчевић, М. и Пуцар, М. (новембар 2009). Програм управљања
рибарским подручјем у Парку природе «Шарган - Мокра Гора» за период 2009 - 2018.
година. Институт за мултидисциплинарна истраживања и Парк природе „Мокра
Гора“, Мокра Гора. 36 стр.
XLII. Хегедиш, A. и Пуцар, М. (децембар 2009). Програм управљања рибарским
подручјем у Пределу изузетних одлика «Клисура реке Градац» за период 2009 - 2018.
година. Институт за мултидисциплинарна истраживања и Еколошко друштво
„Градац“, Ваљево. 35 стр.
XLIII. Хегедиш, A., Мићковић, Б. и Никчевић, М. (децембар 2010). Студија о
последицама на рибљи фонд у акумулацији „Перућац“ након дугорочног пражњења
воде и начинима њихове санације. Институт за мултидисциплинарна истраживања и
Привредно друштво „Дринско-лимске ХЕ“ д.о.о., Бајина Башта. 40 стр.
XLIV. Nikčević, M., Hegediš, A. and Krivokapić, M. (2012). Fishery Management Plan –
Montenegro. In: Lake Skadar-Shkoder Integrated Ecosystem Management Project
(LSIEMP) - Development of Skadar-Shkoder Lake Management Strategy and National
Fishery Management Plans. Regional Environmental Centar – Montenegro. 34 pp.
XLV. Nikčević, M., Hegediš, A. and Krivokapić, M. (2012). Fishery Management Plan –
Albania. In: Lake Skadar-Shkoder Integrated Ecosystem Management Project (LSIEMP) Development of Skadar-Shkoder Lake Management Strategy and National Fishery
Management Plans. Regional Environmental Centar – Montenegro. 28 pp.
21
XLVI. Хегедиш, A. (2012). Програм управљања рибарским подручјем у Националном
парку „Тара“ за период 2013. – 2022. година. Институт за мултидисциплинарна
истраживања и Национални парк «Тара». Београд, Бајина Башта. 62 стр.
Табела 1. Преглед вредности коефицијента М за публикације др Александра Хегедиша за
период након избора у звање виши научни сарадник.
Категорија публикације
Рад у међународном часопису категорије M21 (4)
Рад у међународном часопису категорије M22 (2)
Рад у међународном часопису категорије M23 (6)
Укупно М21 + М 22 + М23
Остварено
бодова
32
10
18
60
Саопштење са међународног скупа штампано у целини M33 (9)
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу M34 (23)
Рад у водећем часопису националног значаја M51 (2)
Рад у часопису националног значаја M52 (3)
Рад у научном часопису M53 (1)
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини M63 (4)
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу M64 (1)
Укупно М33 + М 34 + М51 + М52 + М63 + М64
9
11,5
4
4,5
1
2
0,2
32,2
Укупно М21 + М 22 + М23 + М33 + М 34 + М51 + М52 + М63 + М64
92,2
Табела 2. Укупни остварени импакт фактор (2013; извор: KоBSON) др Александра
Хегедиша.
Период
ΣИФ
ИФ/раду
До избора у звање виши научни сарадник
5,439
0,777
После избора у звање виши научни срадник
17,143
1,429
Укупно
22,582
1,189
Табела 3. Укупне вредности коефицијента М за период након избора др Александра
Хегедиша у звање виши научни сарадник према категоријама прописаним у Правилнику
о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научно-истраживачких
резултата истраживача за област природно-математичих и медицинских наука.
Категорија
радова
Укупно
Потребан минимум за
звање научни
саветник
Остварено после избора у
звање виши научни
сарадник
65
92,2
22
M10+M20+M31+
M32+M33+M41+
M42 +M51≥
M11+M12+
M21+M22+
M23+M24+M31+
M32≥
Од тога:
М51+М52
Остало (М34 +
М53 + М63 + М64)
50
73
35
60
1,5
8,5
-
14,7
3. АНАЛИЗА РАДОВА
Из наведеног списка се види да је др Александар Хегедиш коаутор 61 научна рада
(22 у страним публикацијама) и 89 конгресних саопштења, од чега је 35 публиковано у
целини (19 на међународним и 16 на домаћим скуповима), а 54 у конгресним зборницима
у форми апстраката (39 на међународним и 15 на домаћим скуповима). Поред тога, др
Александар Хегедиш је аутор и/или коаутор у 33 стручна рада, студије и елабората.
Према ужим истраживачким областима којима припадају публикације др
Александра Хегедиша могу се сврстати у следеће категорије:
1.
2.
3.
4.
5.
екологија и фаунистика риба,
екологија инвазивних врста риба,
газдовање, заштита и унапређење риболовних ресурса,
екофизиологија риба,
аквакултура.
Екологија и фаунистика риба. Резултатима еколошких и фаунистичких
истраживања обављених на различитим континенталним и приморским локалитетима
(Србија и Црна Гора) припадају радови 1, 3, 4, 5, 10, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 35,
37, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 69, 72, 74, 75, 76, 78, 82, 86, 89, 90,
91, 92, 97, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 129 и 151. У овим радовима обрађују се
ихтиофаунистички аспекти (квалитативна и квантитативна структура и карактеристике
рибљих заједница) појединих континенталних и приморских акватичних целина, као и
одређени еколошки аспекти појединих рибљих таксона (еколошки елементи биологије
ретких и угрожених врста и рибље врсте интересантне са аспекта потенцијалног
коришћења за потребе аквакутуре).
Овде се, као пример, посебно могу издвојити радови под бројем 5 и 51. У првом се
по први пут даје модел миграције стакластих јегуља у морима са малим плимама и
предпоставља могућност комплексне, двојне условљености овог природног феномена. У
другом се региструје и анализира до тада непознат феномен величинске сегрегације
унутар просторно блиских популација јегуље који је највероватније условљен хабитат
специфичним факторима. Могу се издвојити и радови 22, 25, 26, 52 у којима је значајна
пажња посвећена ихтиофауни у плавним зонама Дунава као природним мрестилиштима
риба и њеном значају за укупни рибљи фонд у главном току наше највеће реке.
23
Радови 16, 36, 53, 68, 73 и 85 се баве различитим аспектима билогије и заштите
ендемичних рибљих таксона у приморским водама Црне Горе. У овој области један је
посвећен паразитологији риба у отвореним водама Србије (7).
Екологија инвазивних врста риба. Значајан број радова обрађује проблематику
појаве и ширења (6, 9, 17, 32, 33, 42, 46, 80, 99, 104, 108, 127, 130, 134) и утицаја
инвазионих врста риба (83, 98, 133), глобалног феномена који представља све већи
еколошки проблем у водама широм света, а у водама Србије последњих година
представља један од најзначајнијих фактора угрожавања аутохтоног биодивезитета риба.
Од инвазивних врста нарочито су обрађени амурски чебачок (Pseudorasbora parva, рад 6),
главочи из рода Neogobius (17, 42, 46, 80, 130), амурски спавач (Percottus glenii, 99, 104),
цверглан (Ameiurus melas, 33, 127, 134), северноамерички веслонос (Polyodon spathula, 32)
и пругасти бас (Morone saxsatilis x Morone chrysops). Теренским истраживањима су
забележени први налази северноамеричког веслоноса у отвореним водама дунавског
басена и репродуктивно активне популације амурског спавача и (32, 104). Реконструкција
дисперзије амурског спавача у Дунаву показала је да је ова врста у главни ток Дунава
највероватније доспела ширећи се низводно дуж Тисе (99). Истраживања су такође била
усмерена и на испитивање могућности комерцијалног излова цверглана, као ефикасне
мере борбе против ове инвазивне врсте (127). У оквиру рада 99, развијена је нова метода
за одређивање ареала инвазивних врста у рекама на основу података о налазима дате
врсте у испитиваном подручју. Овој проблематици припада и рад 9, који се бави
инвазивном врстом рака Eriocheir sinensis (кинеска краба).
Газдовање, заштита и унапређење рибљих ресурса. Низ радова је посвећен
актуелним проблемима везаним за управљање и савремено газдовање риболовним
ресурсима у Србији, различитим аспектима коришћења овог ресурса, критичком
анализом одговарајуће законске регулативе и предлозима за побољшање садашњег стања
и праксе која се у овој области примењује на нашим водама (41, 43, 55, 60, 66, 95, 111,
120, 121, 124, 126, 128, 131, 147). Посебна група радова је посвећена анализи квалитета
воде и седимента као битних срединских фактора опстанка риба у акватичним
екосистемима Дунава (49) и акумулација Увац (143), Гараши и Букуља (110, 119, 146,
152) и језера Палић (115, 145).
Екофизиологија риба. Неколико радова посвећено је презентацији резултата
различитих експерименталних истраживања из области екофизиологије риба: капацитету
термичке аклимације манића (Lota lota), рибље врсте која је потенцијални кандидат за
интензивно рибњачко гајење (2, 14, 70, 79), затим толеранцији скакавице (Chelon
labrosus) на различите концентрације токсичних материја приликом интензивног гајења
(19), катрактеристикама групног азотног и кисеоничног метаболизма код риба гајених у
рециклажним системима (12, 28). Радови 11 и 138 су посвећени анализи спектралне
осетљивости код морске мачкуље (Scyliorhinus canicula) и фотопигментима. Рад 94
обрађује средински узроковане промене у пигментацији код стакластих јегуља током
миграција. У раду 123 анализирају се могућности примене хистопатологије виталних
органа риба као индикатора популационе кондиције (на моделу кечиге). Радови 132, 135
и 150 презентују анализу генотоксичности микроелемената на еритроците речне мрене
(Barbus barbus), праћење оштећења ДНК у различитим ткивима клена (Squalius cephalus)
и процену генотоксичности реке Градац код поточне пастрмке (Salmo truta) и поточне
мрене (Barbus meridionalis) помоћу Комет теста. У ову категорију резултата се могу
уврстити радови који се баве анализом дистрибуције и акумулације тешких метала у
ткивима различитих, нарочито комерцијално значајних, врста риба из Дунава, Саве и
Тисе (101, 102, 118, 122, 136, 141, 149).
Аквакултура. Радови под бројем 13, 15, 20, 23, 24, 44, 61, 62, 64, 67, 71, 84, 87, 88,
93, 96 и 125 презентују резултате експерименталних и теренских истраживања везаних за
24
различите аспекте екофизиологије и карактеристике интензивне аквакултуре у
рециклажним системима за гајење риба, потенцијале природних ресурса за потребе
аквакултуре, гајење ретких, ендемичних и угрожених рибљих таксона, каква је рецимо
младица (Hucho hucho, 8, 31, 65, 77, 137). Радови 142, 144 и 148 се баве потенцијалима и
ефектима коришћења старих речних баржи за комерцијално гајење риба.
Др Александар Хегедиш је учествовао у тиму истраживача из више научноистраживачких, универзитетских и здравствених институција који се бавио
антимикробном, антиканцерогеном, радиопротективном и имуномодулаторском
активношћу биоактивног екстракта слатководне бриозое Hyalinella punctata. Сарадња је
резултирала радовима 100, 103, 109, 116, 117, 139 и 140.
Студије, стручни радови и елаборати. Студије, стручни радови и елаборати у
чијој изради је учествовао др Александар Хегедиш представљају посебну активност која
се одликује применом научних метода и приступа у анализи актуелног стања риболовних
ресурса и изради докумената која имају изразито апликативан карактер. Ово се посебно
односи на програме управљања риболовним ресурсима. За израду оваквих докумената
потребно је велико искуство и вештина, а пошто по правилу прописују конкретне мере
које се спроводе на терену, често захтевају и велику одговорност за прописано. Ови
документи садрже велики број научних информација и били су један од главних извора
приликом реализације пројекта “BioFresh Project - Compilation of geo-referenced
distribution data of Serbian freshwater fishes“ којим је руководио др Александар Хегедиш.
Дакле, ови радови обухватају ихтиофаунистичке експертизе (I, II), анализе утицаја (III,
V), рибарствене студије (IV, VI, VII, VIII, IX, XIII, XL), програме унапређења и
управљања рибарским подручјима и риболовним ресурсима (XI, XII, XIV, XV - XIX,
XXIII, XXXVII – XXXIX, XLI - XLVI) и акционе планове заштите и управљања
риболовним и воденим (мочварним) ресурсима (X, XX, XXI, XXII). Неки од ових
докумената су рађени и за иностране кориснике (IX – Норвешки трговински савет, XLIV
– Министарство туризма Црне Горе, XLV - Албанија), што илустративно говори о
искуству и могућностима др Александра Хегедиша у примени научних метода и
приступа у практичне сврхе.
Поред научних и стручних публикација др Александар Хегедиш је аутор и коаутор
6 текстова у научно-популарним публикацијама монографског типа које су намњене
широј читалачкој јавности (XXIV - XXIX). Ове публикације, иако писане стручнопублицистичким стилом, задржавају научно-стручни карактер, а основна одлика им је да
имају информативно-едукативну намену. Поред тога, др Александар Хегедиш је коаутор
уводног чланка у научном часопису категорије М21, под насловом «Radoslav K. Andjus
(1926-2003): a brief summary of his life and work“ (XLVII). Рад је дефинисан као историјски
чланак - биографија (historical article - biography).
И на крају, др Александар Хегедиш је аутор већег броја стручно-популарних
чланака везаних за проблеме рибарственог газдовања рибљим ресурсима, који такође
имају информативно-едукативни карактер, а публиковани су у специјализованим
часописима за љубитеље природе и рекреативне риболовце (овде је дат избор од 6 таквих
чланака, XXXI - XXXVI).
4. ЦИТИРАНОСТ
25
Радови др Александра Хегедиша цитирани су 71 пут, на основу претраге
Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић“. Цитати су приказани онако како су
добијени од Универзитетске библиотеке с тим да је сваком цитату додата категорија, уз
напомену да се у оригиналној потврди библиотеке наводи да постоје 72 цитата, али се
пребројавањем утврдило да је овај број 71.
Др Александар Хегедиш
05.02.2013.
Универзитетска бибкиотека „Светозар Марковић“ - Библиографија цитираних
радова из базe података Science Citation Index 1987-1995 и Web of Science 1996-2013.
године
-------------------------------------------------------------------------------
JANKOVIC-D-1987-26-ARB-TAG-IAD-WISS-P261
Record 1 of 2.
Authors: Pujin-V
Title: Changes in the Composition of the Danube River Basin Biocenosis Resulting from Anthropogenic Influences
Full source: WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1990, Vol 22, Iss 5, pp 13-30
Kategorija citata M23
------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 2.
Authors: Jankovic-DV
Title: Studies on the Contamination Status of the Danube River Basin Waters, Measures of Protection, and Rational
Exploitation of the Water-Resources
Full source: WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1990, Vol 22, Iss 5, pp 45-50
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------
Jankovic D, 1987, TAXONOMISCHE OKOLOGO, V26, P266
Record 1 of 1
Title: Parasitofauna of freshwater fishes in the Serbian open waters: a checklist of parasites of freshwater fishes in
Serbian open waters
Author(s): Djikanovic V (Djikanovic, Vesna); Paunovic M (Paunovic, Momir); Nikolic V (Nikolic, Vera);
Simonovic P (Simonovic, Predrag); Cakic P (Cakic, Predrag)
Source: REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES Volume: 22 Issue: 1 Pages: 297-324 DOI:
10.1007/s11160-011-9226-6 Published: MAR 2012
Kategorija citata M21
-------------------------------------------------------------------------------
JANKOVIC D, 1987, 26 ARB INT ARB WISS
Record 1 of 1
Title: Morphology, feeding, and reproduction of the round goby, Neogobius melanostomus (Pallas), in the Danube
River basin, Yugoslavia
Author(s): Simonovic P (Simonovic, P); Paunovic M (Paunovic, M); Popovic S (Popovic, S)
Source: JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH Volume: 27 Issue: 3 Pages: 281-289 Published: 2001
Kategorija citata M22
-------------------------------------------------------------------------------
Hegedis A., 1991, ARCH BIOL SCI BELGRA, V43, P39
Record 1 of 9
Title: First record of Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) from Germany (Teleostei, Gobiidae, Benthophilinae)
Author(s): Haertl M (Haertl, Michael); Cerwenka AE (Cerwenka, Alexander E.); Brandner J (Brandner, Joerg);
Borcherding J (Borcherding, Jost); Geist J (Geist, Juergen); Schliewen UK (Schliewen, Ulrich K.)
Source: SPIXIANA Volume: 35 Issue: 1 Pages: 155-159 Published: AUG 2012
Kategorija citata M23
------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 9
Title: Parasitofauna of freshwater fishes in the Serbian open waters: a checklist of parasites of freshwater fishes in
Serbian open waters
26
Author(s): Djikanovic V (Djikanovic, Vesna); Paunovic M (Paunovic, Momir); Nikolic V (Nikolic, Vera);
Simonovic P (Simonovic, Predrag); Cakic P (Cakic, Predrag)
Source: REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES Volume: 22 Issue: 1 Pages: 297-324 DOI:
10.1007/s11160-011-9226-6 Published: MAR 2012
Kategorija citata M21
------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 9
Title: PRELIMINARY CHECKLISTS FOR APPLYING SERCON (SYSTEM FOR EVALUATING RIVERS
FOR CONSERVATION) TO RIVERS IN SERBIA
Author(s): Radulovic S (Radulovic, Snezana); Boon PJ (Boon, P. J.); Laketic D (Laketic, Dusanka); Simonovic P
(Simonovic, P.); Puzovic S (Puzovic, S.); Zivkovic M (Zivkovic, Milica); Jurca T (Jurca, Tamara); Ovuka M
(Ovuka, M.); Malaguti S (Malaguti, S.); Teodorovic I (Teodorovic, Ivana)
Source: ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES Volume: 64 Issue: 3 Pages: 1037-1057 DOI:
10.2298/ABS1203037R Published: 2012
Kategorija citata M23
------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 9
Title: The recent distribution and abundance of non-native Neogobius fishes in the Slovak section of the River
Danube
Author(s): Jurajda P (Jurajda, P); Cerny J (Cerny, J); Polacik M (Polacik, M); Valova Z (Valova, Z); Janac M
(Janac, M); Blazek R (Blazek, R); Ondrackova M (Ondrackova, M)
Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY Volume: 21 Issue: 4 Pages: 319-323 DOI: 10.1111/j.14390426.2005.00688.x Published: AUG 2005
Conference Title: 11th European Congress of Ichthyology
Conference Date: SEP 06-10, 2004
Conference Location: Tallinn, ESTONIA
Kategorija citata M23
------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 9
Title: The first occurrence of Neogobius gymnotrachelus in the Slovak Danube
Author(s): Kautman J (Kautman, J)
Source: FOLIA ZOOLOGICA Volume: 50 Issue: 1 Pages: 79-80 Published: 2001
Kategorija citata M23
------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 9
Title: Morphology, feeding, and reproduction of the round goby, Neogobius melanostomus (Pallas), in the Danube
River basin, Yugoslavia
Author(s): Simonovic P (Simonovic, P); Paunovic M (Paunovic, M); Popovic S (Popovic, S)
Source: JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH Volume: 27 Issue: 3 Pages: 281-289 Published: 2001
Kategorija citata M22
-------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 9
Title: Occurrence and distribution of three gobiid species (Pisces, Gobiidae) in the middle and upper Danube
region - examples of different dispersal patterns?
Author(s): Ahnelt H (Ahnelt, H); Banarescu P (Banarescu, P); Spolwind R (Spolwind, R); Harka A (Harka, A);
Waidbacher H (Waidbacher, H)
Source: BIOLOGIA Volume: 53 Issue: 5 Pages: 665-678 Published: OCT 1998
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 8 of 9
Title: Round goby Neogobius melanostomus, a new Ponto-Caspian element for Yugoslavia
Author(s): Simonovic P (Simonovic, P); Valkovic B (Valkovic, B); Paunovic M (Paunovic, M)
Source: FOLIA ZOOLOGICA Volume: 47 Issue: 4 Pages: 305-312 Published: 1998
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 9 of 9
Title: Vertebral number in Ponto-Caspian gobies: Phylogenetic relevance
Author(s): Simonovic PD (Simonovic, PD); Nikolic VP (Nikolic, VP); Skora KE (Skora, KE)
27
Source: JOURNAL OF FISH BIOLOGY Volume: 49 Issue: 5 Pages: 1027-1029 DOI: 10.1006/jfbi.1996.0230
Published: NOV 1996
Kategorija citata M22
--------------------------------------------------------------------------------
JANKOVIC D, 1994, DANUBE YUGOSLAVIA, P159
JANKOVIC D, 1994, DANUBE YUGOSLAVIA
Record 1 of 2
Title: The fauna of endoparasites in Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 from the Serbian part of the Danube River
Author(s): Cakic PD (Cakic, P. D.); Djikanovic VDJ (Djikanovic, Vesna D. J.); Kulisic ZB (Kulisic, Z. B.);
Paunovic MM (Paunovic, M. M.); Jakovcev-Todorovic DG (Jakovcev-Todorovic, Dunja G.); Milosevic SM
(Milosevic, Snezana M.)
Source: ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES Volume: 60 Issue: 1 Pages: 103-107 DOI:
10.2298/ABS0801103C Published: 2008
Kategorija citata M23
------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 2
Title: Macroinvertebrates along the Serbian section of the Danube River (stream km 1429-925)
Author(s): Paunovic MM (Paunovic, Momir M.); Jakovcev-Todorovic DG (Jakovcev-Todorovic, Dunja G.); Simic
VM (Simic, Vladica M.); Stojanovic BD (Stojanovic, Bojana D.); Cakic PD (Cakic, Predrag D.)
Source: BIOLOGIA Volume: 62 Issue: 2 Pages: 214-221 DOI: 10.2478/s11756-007-0032-5 Published: JUN
2007
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------
Hegedis A., 1996, Publicaciones Especiales Instituto Espanol de Oceanografia, V21, P211
Record 1 of 1
Title: Factors determining length distribution and abundance of the European eel, Anguilla anguilla, in the River
Mondego (Portugal)
Author(s): Domingos I (Domingos, Isabel); Costa JL (Costa, Jose Lino); Costa MJ (Costa, Maria Jose)
Source: FRESHWATER BIOLOGY Volume: 51 Issue: 12 Pages: 2265-2281 DOI: 10.1111/j.13652427.2006.01656.x Published: DEC 2006
Kategorija citata M21
-------------------------------------------------------------------------------
Nikcevic M, 1998, ITAL J ZOOL, V65, P231
Record 1 of 1
Title: First feeding diet of young brown trout fry in a temperate area: disentangling constraints and food selection
Author(s): Sanchez-Hernandez J (Sanchez-Hernandez, Javier); Vieira-Lanero R (Vieira-Lanero, Rufino); Servia
MJ (Servia, Maria J.); Cobo F (Cobo, Fernando)
Source: HYDROBIOLOGIA Volume: 663 Issue: 1 Pages: 109-119 DOI: 10.1007/s10750-010-0582-3
Published: MAR 2011
Kategorija citata M22
-------------------------------------------------------------------------------
NIKCEVIC M, 2000, PUBLICATION AM FISHE, V1, P71
Record 1 of 3
Title: Worldwide status of burbot and conservation measures
Author(s): Stapanian MA (Stapanian, Martin A.); Paragamian VL (Paragamian, Vaughn L.); Madenjian CP
(Madenjian, Charles P.); Jackson JR (Jackson, James R.); Lappalainen J (Lappalainen, Jyrki); Evenson MJ
(Evenson, Matthew J.); Neufeld MD (Neufeld, Matthew D.)
Source: FISH AND FISHERIES Volume: 11 Issue: 1 Pages: 34-56 DOI: 10.1111/j.1467-2979.2009.00340.x
Published: MAR 2010
Kategorija citata M21
-------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 3
Title: Seasonal movement of burbot in relation to temperature and discharge in the Kootenai River, Idaho, USA
and British Columbia, Canada
Author(s): Paragamian VL (Paragamian, Vaughn L.); Wakkinen VD (Wakkinen, Virginia D.)
Editor(s): Paragamian VL; Bennett DH
Source: BURBOT: ECOLOGY, MANAGEMENT AND CULTURE Book Series: American Fisheries Society
Symposium Volume: 59 Pages: 55-77 Published: 2008
28
Conference Title: 2nd International Burbo Symposium
Conference Date: SEP 13, 2005
Conference Location: Anchorage, AK
Kategorija citata M12
------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 3
Title: Long-term trends in burbot abundance in Oneida Lake, New York: Life at the southern edge of the range in
an era of climate change
Author(s): Jackson JR (Jackson, James R.); VanDevalk AJ (VanDevalk, Anthony J.); Forney JL (Forney, John L.);
Lantry BF (Lantry, Brian F.); Brooking TE (Brooking, Thomas E.); Rudstam LG (Rudstam, Lars G.)
Editor(s): Paragamian VL; Bennett DH
Source: BURBOT: ECOLOGY, MANAGEMENT AND CULTURE Book Series: American Fisheries Society
Symposium Volume: 59 Pages: 131-152 Published: 2008
Conference Title: 2nd International Burbo Symposium
Conference Date: SEP 13, 2005
Conference Location: Anchorage, AK
Kategorija citata M12
-------------------------------------------------------------------------------
PARAGAMIAN VL, 2000, AM FISH SOC PUBL, V1
Record 1 of 4
Title: Recent changes in burbot growth in Lake Erie
Author(s): Stapanian MA (Stapanian, M. A.); Edwards WH (Edwards, W. H.); Witzel LD (Witzel, L. D.)
Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY Volume: 27 Special Issue: SI Pages: 57-64 DOI:
10.1111/j.1439-0426.2011.01845.x Supplement: 1 Published: SEP 2011
Kategorija citata M23
------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 4
Title: Public and stakeholder attitudes to the reintroduction of the burbot, Lota lota
Author(s): Worthington T (Worthington, T.); Tisdale J (Tisdale, J.); Kemp P (Kemp, P.); Williams I (Williams, I.);
Osborne PE (Osborne, P. E.)
Source: FISHERIES MANAGEMENT AND ECOLOGY Volume: 17 Issue: 6 Pages: 465-472 DOI:
10.1111/j.1365-2400.2010.00745.x Published: DEC 2010
Kategorija citata M22
------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 4
Title: Rehabilitation Needs for Burbot in the Kootenai River, Idaho, USA, and British Columbia, Canada
Author(s): Paragamian VL (Paragamian, Vaughn L.); Hansen MJ (Hansen, Michael J.)
Source: NORTH AMERICAN JOURNAL OF FISHERIES MANAGEMENT Volume: 29 Issue: 3 Pages: 768777 DOI: 10.1577/M08-160.1 Published: JUN 2009
Kategorija citata M23
------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 4
Title: Evidence that sea lamprey control led to recovery of the burbot population in Lake Erie
Author(s): Stapanian MA (Stapanian, Martin A.); Madenjian CP (Madenjian, Charles P.); Witzel LD (Witzel,
Larry D.)
Source: TRANSACTIONS OF THE AMERICAN FISHERIES SOCIETY Volume: 135 Issue: 4 Pages: 10331043 DOI: 10.1577/T05-066.1 Published: JUL 2006
Kategorija citata M22
-------------------------------------------------------------------------------
Cakic P, 2004, J FISH BIOL, V65, P1431
Record 1 of 6
Title: PRELIMINARY CHECKLISTS FOR APPLYING SERCON (SYSTEM FOR EVALUATING RIVERS
FOR CONSERVATION) TO RIVERS IN SERBIA
Author(s): Radulovic S (Radulovic, Snezana); Boon PJ (Boon, P. J.); Laketic D (Laketic, Dusanka); Simonovic P
(Simonovic, P.); Puzovic S (Puzovic, S.); Zivkovic M (Zivkovic, Milica); Jurca T (Jurca, Tamara); Ovuka M
(Ovuka, M.); Malaguti S (Malaguti, S.); Teodorovic I (Teodorovic, Ivana)
Source: ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES Volume: 64 Issue: 3 Pages: 1037-1057 DOI:
10.2298/ABS1203037R Published: 2012
Kategorija citata M23
29
------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 6
Title: Non-native and translocated fish species in Serbia and their impact on the native ichthyofauna
Author(s): Lenhardt M (Lenhardt, Mirjana); Markovic G (Markovic, Goran); Hegedis A (Hegedis, Aleksandar);
Maletin S (Maletin, Stevan); Cirkovic M (Cirkovic, Miroslav); Markovic Z (Markovic, Zoran)
Source: REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES Volume: 21 Issue: 3 Pages: 407-421 DOI:
10.1007/s11160-010-9180-8 Published: SEP 2011
Kategorija citata M21
------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 6
Title: Distribution of the Ponto-Caspian polychaeta Hypania invalida (Grube, 1860) in inland waters of Serbia
Author(s): Zoric K (Zoric, Katarina); Jakovcev-Todorovic D (Jakovcev-Todorovic, Dunja); Djikanovic V
(Djikanovic, Vesna); Vasiljevic B (Vasiljevic, Bozica); Tomovic J (Tomovic, Jelena); Atanackovic A
(Atanackovic, Ana); Simic V (Simic, Vladica); Paunovic M (Paunovic, Momir)
Source: AQUATIC INVASIONS Volume: 6 Issue: 1 Pages: 33-38 DOI: 10.3391/ai.2011.6.1.04 Published:
MAR 2011
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 6
Title: Pan-continental invasion of Pseudorasbora parva: towards a better understanding of freshwater fish invasions
Author(s): Gozlan RE (Gozlan, Rodolphe E.); Andreou D (Andreou, Demetra); Asaeda T (Asaeda, Takashi); Beyer
K (Beyer, Kathleen); Bouhadad R (Bouhadad, Rachid); Burnard D (Burnard, Dean); Caiola N (Caiola, Nuno);
Cakic P (Cakic, Predrag); Djikanovic V (Djikanovic, Vesna); Esmaeili HR (Esmaeili, Hamid R.); Falka I (Falka,
Istvan); Golicher D (Golicher, Duncan); Harka A (Harka, Akos); Jeney G (Jeney, Galina); Kovac V (Kovac,
Vladimir); Musil J (Musil, Jiri); Nocita A (Nocita, Annamaria); Povz M (Povz, Meta); Poulet N (Poulet, Nicolas);
Virbickas T (Virbickas, Tomas); Wolter C (Wolter, Christian); Tarkan AS (Tarkan, A. Serhan); Tricarico E
(Tricarico, Elena); Trichkova T (Trichkova, Teodora); Verreycken H (Verreycken, Hugo); Witkowski A
(Witkowski, Andrzej); Zhang CG (Zhang, Chun-guang); Zweimueller I (Zweimueller, Irene); Britton JR (Britton,
J. Robert)
Source: FISH AND FISHERIES Volume: 11 Issue: 4 Pages: 315-340 DOI: 10.1111/j.1467-2979.2010.00361.x
Published: DEC 2010
Kategorija citata M21
-------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 6
Title: On the occurrence of the Asiatic cyprinid Pseudorasbora parva in the Netherlands
Author(s): Pollux BJA (Pollux, B. J. A.); Korosi A (Korosi, A.)
Source: JOURNAL OF FISH BIOLOGY Volume: 69 Issue: 5 Pages: 1575-1580 DOI: 10.1111/j.10958649.2006.01218.x Published: NOV 2006
Kategorija citata M22
-------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 6
Title: Dispersal of the invasive topmouth gudgeon, Pseudorasbora parva in the UK: a vector for an emergent
infectious disease
Author(s): Pinder AC (Pinder, AC); Gozlan RE (Gozlan, RE); Britton JR (Britton, JR)
Source: FISHERIES MANAGEMENT AND ECOLOGY Volume: 12 Issue: 6 Pages: 411-414 DOI:
10.1111/j.1365-2400.2005.00466.x Published: DEC 2005
Kategorija citata M22
-------------------------------------------------------------------------------
Paunovic M, 2004, HYDROBIOLOGIA, V529, P275
Record 1 of 8
Title: INVASIVENESS ASSESSMENT OF THE CHINESE MITTEN CRAB ERIOCHEIR SINENSIS (H.
MILNE EDWARDS, 1853) IN THE SERBIAN SECTION OF THE RIVER DANUBE
Author(s): Skraba D (Skraba, Dubravka); Tosic A (Tosic, Ana); Milicic D (Milicic, Dragana); Nikolic V (Nikolic,
Vera); Simonovic P (Simonovic, P.)
Source: ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES Volume: 65 Issue: 1 Pages: 353-358 DOI:
10.2298/ABS1301353S Published: 2013
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 8
30
Title: Effect of salinity on the physiology and bioenergetics of adult Chinese mitten crabs Eriocheir sinensis
Author(s): Normant M (Normant, Monika); Krol M (Krol, Marta); Jakubowska M (Jakubowska, Magdalena)
Source: JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY Volume: 416 Pages: 215-220
DOI: 10.1016/j.jembe.2012.01.001 Published: APR 15 2012
Kategorija citata M22
------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 8
Title: Four pathogens found associated with Eriocheir sinensis H. Milne-eEdwards, 1853 (Crustacea: Brachyura:
Grapsidae) from Lake Dabie (Poland)
Author(s): Sobecka E (Sobecka, Ewa); Hajek GJ (Hajek, Grzegorz Jan); Skorupinski L (Skorupinski, Lukasz)
Source: OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES Volume: 40 Issue: 1 Pages: 96-99 DOI:
10.2478/s13545-011-0010-y Published: MAR 2011
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 8
Title: Distribution of the Ponto-Caspian polychaeta Hypania invalida (Grube, 1860) in inland waters of Serbia
Author(s): Zoric K (Zoric, Katarina); Jakovcev-Todorovic D (Jakovcev-Todorovic, Dunja); Djikanovic V
(Djikanovic, Vesna); Vasiljevic B (Vasiljevic, Bozica); Tomovic J (Tomovic, Jelena); Atanackovic A
(Atanackovic, Ana); Simic V (Simic, Vladica); Paunovic M (Paunovic, Momir)
Source: AQUATIC INVASIONS Volume: 6 Issue: 1 Pages: 33-38 DOI: 10.3391/ai.2011.6.1.04 Published:
MAR 2011
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 8
Title: Invasion biology of the Chinese mitten crab Eriochier sinensis: A brief review
Author(s): Dittel AI (Dittel, Ana I.); Epifanio CE (Epifanio, Charles E.)
Source: JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY Volume: 374 Issue: 2 Pages:
79-92 DOI: 10.1016/j.jembe.2009.04.012 Published: JUN 30 2009
Kategorija citata M22
-------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 8
Title: Epibiota associated with setae on Chinese mitten crab claws (Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards, 1853): a
first record
Author(s): Normant M (Normant, Monika); Korthals J (Korthals, Jakub); Szaniawska A (Szaniawska, Anna)
Source: OCEANOLOGIA Volume: 49 Issue: 1 Pages: 137-143 Published: 2007
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 8
Title: Orconectes limosus colonises new areas fast along the Danube in Hungary
Author(s): Puky M (Puky, M.); Schad P (Schad, P.)
Source: BULLETIN FRANCAIS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE Issue: 380-81 Pages: 919-925
DOI: 10.1051/kmae:2006031 Published: 2006
Conference Title: Meeting on European Crayfish as Heritage Species
Conference Date: MAY 02-05, 2005
Conference Location: Florence, ITALY
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Record 8 of 8
Title: Native and alien Decapoda species in Hungary: Distribution, status, conservation importance
Author(s): Puky M (Puky, M); Reynolds JD (Reynolds, JD); Schad P (Schad, P)
Source: BULLETIN FRANCAIS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE Issue: 376-77 Pages: 553-568
DOI: 10.1051/kmae:2005015 Published: 2005
Conference Title: 3rd Thematic Meeting of Craynet
Conference Date: AUG 08-11, 2004-2005
Conference Location: Innsbruck, AUSTRIA
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------
Maric Sasa, 2004, Acta Zoologica Bulgarica, V56, P213
Record 1 of 2
31
Title: PRELIMINARY CHECKLISTS FOR APPLYING SERCON (SYSTEM FOR EVALUATING RIVERS
FOR CONSERVATION) TO RIVERS IN SERBIA
Author(s): Radulovic S (Radulovic, Snezana); Boon PJ (Boon, P. J.); Laketic D (Laketic, Dusanka); Simonovic P
(Simonovic, P.); Puzovic S (Puzovic, S.); Zivkovic M (Zivkovic, Milica); Jurca T (Jurca, Tamara); Ovuka M
(Ovuka, M.); Malaguti S (Malaguti, S.); Teodorovic I (Teodorovic, Ivana)
Source: ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES Volume: 64 Issue: 3 Pages: 1037-1057 DOI:
10.2298/ABS1203037R Published: 2012
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 2
Title: Genetic differentiation of trout (Salmo spp.) populations in Serbia ascertained using RFLP technique on PCR
amplified control region of mitochondrial DNA
Author(s): Maric S (Maric, S.); Snoj A (Snoj, A.); Nikolic V (Nikolic, Vera); Simonovic P (Simonovic, P.)
Source: ACTA VETERINARIA-BEOGRAD Volume: 56 Issue: 5-6 Pages: 423-430 DOI:
10.2298/AVB0606423M Published: 2006
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------
Cvijanovic G., 2005, Archives of Biological Sciences, V57, p21P
Record 1 of 4
Title: Use of shape analysis in the investigation of disputable meristic characters for Ameiurus melas (Rafinesque,
1820) and Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819)
Author(s): Cvijanovic G (Cvijanovic, G.); Cvijanovic M (Cvijanovic, M.); Jaric I (Jaric, I.); Lenhardt M (Lenhardt,
M.)
Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY Volume: 28 Issue: 4 Pages: 617-622 DOI: 10.1111/j.14390426.2012.02009.x Published: AUG 2012
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 4
Title: PRELIMINARY CHECKLISTS FOR APPLYING SERCON (SYSTEM FOR EVALUATING RIVERS
FOR CONSERVATION) TO RIVERS IN SERBIA
Author(s): Radulovic S (Radulovic, Snezana); Boon PJ (Boon, P. J.); Laketic D (Laketic, Dusanka); Simonovic P
(Simonovic, P.); Puzovic S (Puzovic, S.); Zivkovic M (Zivkovic, Milica); Jurca T (Jurca, Tamara); Ovuka M
(Ovuka, M.); Malaguti S (Malaguti, S.); Teodorovic I (Teodorovic, Ivana)
Source: ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES Volume: 64 Issue: 3 Pages: 1037-1057 DOI:
10.2298/ABS1203037R Published: 2012
Kategorija citata M23
------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 4
Title: Non-native and translocated fish species in Serbia and their impact on the native ichthyofauna
Author(s): Lenhardt M (Lenhardt, Mirjana); Markovic G (Markovic, Goran); Hegedis A (Hegedis, Aleksandar);
Maletin S (Maletin, Stevan); Cirkovic M (Cirkovic, Miroslav); Markovic Z (Markovic, Zoran)
Source: REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES Volume: 21 Issue: 3 Pages: 407-421 DOI:
10.1007/s11160-010-9180-8 Published: SEP 2011
Kategorija citata M21
-------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 4
Title: First record of the black bullhead Ameiurus melas (Teleostei: Ictaluridae) in Poland
Author(s): Nowak M (Nowak, M.); Kosco J (Kosco, J.); Popek W (Popek, W.); Epler P (Epler, P.)
Source: JOURNAL OF FISH BIOLOGY Volume: 76 Issue: 6 Pages: 1529-1532 DOI: 10.1111/j.10958649.2010.02601.x Published: APR 2010
Kategorija citata M22
-------------------------------------------------------------------------------
Lenhardt M., 2006, ARCH BIOL SCI, V58, P27
Record 1 of 4
Title: PRELIMINARY CHECKLISTS FOR APPLYING SERCON (SYSTEM FOR EVALUATING RIVERS
FOR CONSERVATION) TO RIVERS IN SERBIA
Author(s): Radulovic S (Radulovic, Snezana); Boon PJ (Boon, P. J.); Laketic D (Laketic, Dusanka); Simonovic P
(Simonovic, P.); Puzovic S (Puzovic, S.); Zivkovic M (Zivkovic, Milica); Jurca T (Jurca, Tamara); Ovuka M
(Ovuka, M.); Malaguti S (Malaguti, S.); Teodorovic I (Teodorovic, Ivana)
32
Source: ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES Volume: 64 Issue: 3 Pages: 1037-1057 DOI:
10.2298/ABS1203037R Published: 2012
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 4
Title: Management approaches and aquaculture of sturgeons in the Lower Danube region countries
Author(s): Smederevac-Lalic M (Smederevac-Lalic, M.); Jaric I (Jaric, I.); Visnjic-Jeftic Z (Visnjic-Jeftic, Z.);
Skoric S (Skoric, S.); Cvijanovic G (Cvijanovic, G.); Gacic Z (Gacic, Z.); Lenhardt M (Lenhardt, M.)
Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY Volume: 27 Special Issue: SI Pages: 94-100 DOI:
10.1111/j.1439-0426.2011.01859.x Supplement: 3 Published: DEC 2011
Conference Title: International Workshop on the Restoration of Fish Populations
Conference Date: SEP 01-04, 2009
Conference Location: Duesseldort, GERMANY
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 4
Title: Non-native and translocated fish species in Serbia and their impact on the native ichthyofauna
Author(s): Lenhardt M (Lenhardt, Mirjana); Markovic G (Markovic, Goran); Hegedis A (Hegedis, Aleksandar);
Maletin S (Maletin, Stevan); Cirkovic M (Cirkovic, Miroslav); Markovic Z (Markovic, Zoran)
Source: REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES Volume: 21 Issue: 3 Pages: 407-421 DOI:
10.1007/s11160-010-9180-8 Published: SEP 2011
Kategorija citata M21
------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 4
Title: THE KEY THREATS TO STURGEONS AND MEASURES FOR THEIR PROTECTION IN THE LOWER
DANUBE REGION
Author(s): Lenhardt M (Lenhardt, Mirjana); Jaric I (Jaric, Ivan); Cvijanovic G (Cvijanovic, Gorcin); SmederevacLalic M (Smederevac-Lalic, Marija)
Editor(s): Lagutov V
Source: RESCUE OF STURGEON SPECIES IN THE URAL RIVER BASIN Book Series: NATO Science for
Peace and Security Series C - Environmental Security Pages: 87-96 DOI: 10.1007/978-1-4020-8924-4_6
Published: 2008
Conference Title: NATO Advanced Research Workshop on Rescue on Sturgeon Species by Means of
Transboundary Integrated Water Management of the Ural River Basin
Conference Date: JUN 13-16, 2007
Conference Location: Orenburg, RUSSIA
Kategorija citata M12
-------------------------------------------------------------------------------
Lenhardt M., 2006, ECOLOGICA, V13, P21
Record 1 of 1
Title: Socio-economic features of commercial fishery in the bordering upper Danube River area of Serbia
Author(s): Smederevac-Lalic M (Smederevac-Lalic, Marija); Pesic R (Pesic, Radmilo); Cvejic S (Cvejic,
Slobodan); Simonovic P (Simonovic, Predrag)
Source: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Volume: 184 Issue: 5 Pages: 2633-2646
DOI: 10.1007/s10661-011-2140-5 Published: MAY 2012
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------
Gacic Z, 2007, FISH PHYSIOL BIOCHEM, V33, P21, DOI 10.1007/s10695-006-9113-6
Record 1 of 5
Title: How does the blue-ringed octopus (Hapalochlaena lunulata) flash its blue rings?
Author(s): Mathger LM (Maethger, Lydia M.); Bell GRR (Bell, George R. R.); Kuzirian AM (Kuzirian, Alan M.);
Allen JJ (Allen, Justine J.); Hanlon RT (Hanlon, Roger T.)
Source: JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY Volume: 215 Issue: 21 Pages: 3752-3757 DOI:
10.1242/jeb.076869 Published: NOV 2012
Kategorija citata M21
------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 5
Title: Microspectrophotometric evidence for cone monochromacy in sharks
33
Author(s): Hart NS (Hart, Nathan Scott); Theiss SM (Theiss, Susan Michelle); Harahush BK (Harahush, Blake
Kristin); Collin SP (Collin, Shaun Patrick)
Source: NATURWISSENSCHAFTEN Volume: 98 Issue: 3 Pages: 193-201 DOI: 10.1007/s00114-010-0758-8
Published: MAR 2011
Kategorija citata M21
-------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 5
Title: A review of the sensory biology of chimaeroid fishes (Chondrichthyes; Holocephali)
Author(s): Lisney TJ (Lisney, Thomas J.)
Source: REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES Volume: 20 Issue: 4 Pages: 571-590 DOI:
10.1007/s11160-010-9162-x Published: DEC 2010
Kategorija citata M21
-------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 5
Title: Patterns of cell proliferation and rod photoreceptor differentiation in shark retinas
Author(s): Ferreiro-Galve S (Ferreiro-Galve, Susana); Rodriguez-Moldes I (Rodriguez-Moldes, Isabel); Anadon R
(Anadon, Ramon); Candal E (Candal, Eva)
Source: JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY Volume: 39 Issue: 1 Pages: 1-14 DOI:
10.1016/j.jchemneu.2009.10.001 Published: JAN 2010
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 5
Title: Spectral sensitivity of the perch (Perca fluviatilis) from the danube
Author(s): Gacici Z (Gacici, Z.); Bajic A (Bajic, A.); Milosevic M (Milosevic, Milena); Nikcevic M (Nikcevic,
M.); Mickovic B (Mickovic, B.); Damjanovic I (Damjanovic, I.)
Source: ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES Volume: 59 Issue: 4 Pages: 335-340 DOI:
10.2298/ABS0704335G Published: 2007
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------
Hegedis A, 2007, J APPL ICHTHYOL, V23, P705
Record 1 of 7
Title: Parasites of an Asian Fish, the Chinese Sleeper Perccottus glenii, in the Wloclawek Reservoir on the Lower
Vistula River, Poland: In Search of the Key Species in the Host Expansion Process
Author(s): Mierzejewska K (Mierzejewska, Katarzyna); Kvach Y (Kvach, Yuriy); Wozniak M (Wozniak,
Malgorzata); Kosowska A (Kosowska, Anna); Dziekonska-Rynko J (Dziekonska-Rynko, Janina)
Source: COMPARATIVE PARASITOLOGY Volume: 79 Issue: 1 Pages: 23-29 Published: JAN 2012
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 7
Title: The host-specific parasite Nippotaenia mogurndae confirms introduction vectors of the fish Perccottus glenii
in the Volga river basin
Author(s): Reshetnikov AN (Reshetnikov, A. N.); Sokolov SG (Sokolov, S. G.); Protasova EN (Protasova, E. N.)
Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY Volume: 27 Issue: 5 Pages: 1226-1231 DOI:
10.1111/j.1439-0426.2011.01792.x Published: OCT 2011
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 7
Title: Range extension of Perccottus glenii Dybowski, 1877 in Western Romania, a new distribution route in the
Danube River Basin?
Author(s): Covaciu-Marcov SD (Covaciu-Marcov, S. -D.); Telcean IC (Telcean, I. C.); Ferenti S (Ferenti, S.)
Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY Volume: 27 Issue: 1 Pages: 144-145 DOI: 10.1111/j.14390426.2010.01597.x Published: FEB 2011
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 7
Title: First record of the alien invasive species rotan (Perccottus glenii Dybowski, 1877) in Croatia
Author(s): Caleta M (Caleta, M.); Jelic D (Jelic, D.); Buj I (Buj, I.); Zanella D (Zanella, D.); Marcic Z (Marcic, Z.);
Mustafic P (Mustafic, P.); Mrakovcic M (Mrakovcic, M.)
34
Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY Volume: 27 Issue: 1 Pages: 146-147 DOI: 10.1111/j.14390426.2010.01612.x Published: FEB 2011
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 7
Title: First record of Nippotaenia mogurndae Yamaguti and Miyata, 1940 (Cestoda, Nippotaeniidae), a parasite
introduced with Chinese sleeper to Poland
Author(s): Mierzejewska K (Mierzejewska, Katarzyna); Martyniak A (Martyniak, Andrzej); Kakareko T
(Kakareko, Tomasz); Hliwa P (Hliwa, Piotr)
Source: PARASITOLOGY RESEARCH Volume: 106 Issue: 2 Pages: 451-456 DOI: 10.1007/s00436-009-16855 Published: JAN 2010
Kategorija citata M22
-------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 7
Title: Non-selective predator - the versatile diet of Amur sleeper (Perccottus glenii Dybowski, 1877) in the Vistula
River (Poland), a newly invaded ecosystem
Author(s): Grabowska J (Grabowska, J.); Grabowski M (Grabowski, M.); Pietraszewski D (Pietraszewski, D.);
Gmur J (Gmur, J.)
Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY Volume: 25 Issue: 4 Pages: 451-459 DOI: 10.1111/j.14390426.2009.01240.x Published: AUG 2009
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 7
Title: Range expansion of an invasive alien species, Chinese sleeper, Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Teleostei :
Odontobutidae) in the Vistula River drainage
Author(s): Nowak M (Nowak, Michal); Popek W (Popek, Wlodzimierz); Epler P (Epler, Piotr)
Source: ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA Volume: 38 Issue: 1 Pages: 37-40 DOI:
10.3750/AIP2008.38.1.05 Published: 2008
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------
Visnjic-Jeftic Z, 2009, ARCH BIOL SCI, V61, P337, DOI 10.2298/ABS0901337V
Record 1 of 2
Title: Fish Stock Management Cooperation in the Lower Danube Region: A Case Study of Sturgeons and Pontic
Shad
Author(s): Lenhardt M (Lenhardt, Mirjana); Visnjic-Jeftic Z (Visnjic-Jeftic, Zeljka); Navodaru I (Navodaru, Ion);
Jaric I (Jaric, Ivan); Vassilev M (Vassilev, Milen); Gacic Z (Gacic, Zoran); Nikcevic M (Nikcevic, Miroslav)
Editor(s): Lagutov V
Source: ENVIRONMENTAL SECURITY IN WATERSHEDS: THE SEA OF AZOV Book Series: NATO
Science for Peace and Security Series C-Environmental Security Pages: 127-140 DOI: 10.1007/978-94-007-24600_7 Published: 2012
Conference Title: NATO-Advanced-Study-Institute on Watershed Approach to Environmental Security: Fostering
Interdisciplinary Cross-Sectoral Integrated Water Management in the Azov Sea Basin
Conference Date: SEP 06-12, 2010
Conference Location: Rostov on Don, RUSSIA
Kategorija citata M12
-------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 2
Title: Heavy metal and trace element accumulation in muscle, liver and gills of the Pontic shad (Alosa immaculata
Bennet 1835) from the Danube River (Serbia)
Author(s): Visnjic-Jeftic Z (Visnjic-Jeftic, Zeljka); Jaric I (Jaric, Ivan); Jovanovic L (Jovanovic, Ljubinko); Skoric
S (Skoric, Stefan); Smederevac-Lalic M (Smederevac-Lalic, Marija); Nikcevic M (Nikcevic, Miroslav); Lenhardt
M (Lenhardt, Mirjana)
Source: MICROCHEMICAL JOURNAL Volume: 95 Issue: 2 Pages: 341-344 DOI:
10.1016/j.microc.2010.02.004 Published: JUL 2010
Kategorija citata M21
-------------------------------------------------------------------------------
Mickovic B, 2010, ARCH BIOL SCI, V62, P107, DOI 10.2298/ABS1001107M
Record 1 of 1
Title: Assessment of fish assemblages in coastal lagoon habitats: Effect of sampling method
35
Author(s): Franco A (Franco, A.); Perez-Ruzafa A (Perez-Ruzafa, A.); Drouineau H (Drouineau, H.); Franzoi P
(Franzoi, P.); Koutrakis ET (Koutrakis, E. T.); Lepage M (Lepage, M.); Verdiell-Cubedo D (Verdiell-Cubedo, D.);
Bouchoucha M (Bouchoucha, M.); Lopez-Capel A (Lopez-Capel, A.); Riccato F (Riccato, F.); Sapounidis A
(Sapounidis, A.); Marcos C (Marcos, C.); Oliva-Paterna FJ (Oliva-Paterna, F. J.); Torralva-Forero M (TorralvaForero, M.); Torricelli P (Torricelli, P.)
Source: ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE Volume: 112 Special Issue: SI Pages: 115-125 DOI:
10.1016/j.ecss.2011.08.015 Published: OCT 20 2012
Kategorija citata M21
-------------------------------------------------------------------------------
Krpo-Cetkovic J, 2010, J APPL ICHTHYOL, V26, P513, DOI 10.1111/j.14390426.2010.01456.x
Record 1 of 1
Title: On the Growth and Reproductive Biology of asp, Aspius vorax, Population from the Middle Reaches of
Euphrates River
Author(s): Al-Saleh F (Al-Saleh, Fayez); Hammoud V (Hammoud, Vienna); Hussein A (Hussein, Abdulrazak);
Alhazzaa R (Alhazzaa, Ramez)
Source: TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES Volume: 12 Issue: 1 Pages: 143150 DOI: 10.4194/1303-2712-v12_1_17 Published: MAR 2012
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------
Lenhardt M, 2011, REV FISH BIOL FISHER, V21, P407
Record 1 of 5
Title: The Breed Effect on Productivity and Meat Nutrient Compsition of Fish
Author(s): Cirkovic M (Cirkovic, Miroslav); Ljubojevic D (Ljubojevic, Dragana); Dordevic V (Dordevic, Vesna);
Novakov N (Novakov, Nikolina); Petronijevic R (Petronijevic, Radivoj); Matekalo-Sverak V (Matekalo-Sverak,
Vesna); Trbovic D (Trbovic, Dejana)
Source: KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI Volume: 18 Issue: 5 Pages: 775-780
Published: SEP-OCT 2012
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 5
Title: Non-native fish impacts on Mediterranean freshwater ecosystems: current knowledge and research needs
Author(s): Ribeiro F (Ribeiro, F.); Leunda PM (Leunda, P. M.)
Source: FISHERIES MANAGEMENT AND ECOLOGY Volume: 19 Issue: 2 Special Issue: SI Pages: 142-156
DOI: 10.1111/j.1365-2400.2011.00842.x Published: APR 2012
Kategorija citata M22
-------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 5
Title: PRELIMINARY CHECKLISTS FOR APPLYING SERCON (SYSTEM FOR EVALUATING RIVERS
FOR CONSERVATION) TO RIVERS IN SERBIA
Author(s): Radulovic S (Radulovic, Snezana); Boon PJ (Boon, P. J.); Laketic D (Laketic, Dusanka); Simonovic P
(Simonovic, P.); Puzovic S (Puzovic, S.); Zivkovic M (Zivkovic, Milica); Jurca T (Jurca, Tamara); Ovuka M
(Ovuka, M.); Malaguti S (Malaguti, S.); Teodorovic I (Teodorovic, Ivana)
Source: ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES Volume: 64 Issue: 3 Pages: 1037-1057 DOI:
10.2298/ABS1203037R Published: 2012
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 5
Title: First record of monkey goby, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) in the barbel zone of the Sava River,
Croatia
Author(s): Piria M (Piria, M.); Treer T (Treer, T.); Tomljanovic T (Tomljanovic, T.); Sprem N (Sprem, N.);
Matulic D (Matulic, D.); Anicic I (Anicic, I.); Safner R (Safner, R.)
Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY Volume: 27 Issue: 6 Pages: 1383-1384 DOI:
10.1111/j.1439-0426.2011.01800.x Published: DEC 2011
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------
Jaric I, 2011, ENVIRON BIOL FISH, V90, P171, DOI 10.1007/s10641-010-9728-4
Record 1 of 2
Title: Insight into Danube sturgeon life history: trace element assessment in pectoral fin rays (vol 90, pg 171, 2011)
36
Author(s): Jaric I (Jaric, Ivan); Lenhardt M (Lenhardt, Mirjana); Pallon J (Pallon, Jan); Elfman M (Elfman,
Mikael); Kalauzi A (Kalauzi, Aleksandar); Suciu R (Suciu, Radu); Cvijanovic G (Cvijanovic, Gorcin); Ebenhard T
(Ebenhard, Torbjorn)
Source: ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES Volume: 94 Issue: 2 Pages: 501-501 DOI:
10.1007/s10641-012-0003-8 Published: JUN 2012
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 2
Title: Fish Stock Management Cooperation in the Lower Danube Region: A Case Study of Sturgeons and Pontic
Shad
Author(s): Lenhardt M (Lenhardt, Mirjana); Visnjic-Jeftic Z (Visnjic-Jeftic, Zeljka); Navodaru I (Navodaru, Ion);
Jaric I (Jaric, Ivan); Vassilev M (Vassilev, Milen); Gacic Z (Gacic, Zoran); Nikcevic M (Nikcevic, Miroslav)
Editor(s): Lagutov V
Source: ENVIRONMENTAL SECURITY IN WATERSHEDS: THE SEA OF AZOV Book Series: NATO
Science for Peace and Security Series C-Environmental Security Pages: 127-140 DOI: 10.1007/978-94-007-24600_7 Published: 2012
Kategorija citata M12
-------------------------------------------------------------------------------
Укупно 71 цитат
Поред горе наведених цитата радови др Александра Хегедиша су, на основу
Google Sholar претраживача, цитирани још 75 пута у следећим часописима и
публикацијама:
Рад 1. Hegediš, A., Stanisavljević, P. i Jovanović, V. (1994). Ribe Gradca. Biblioteka
"Opstanak", Knjiga II. Agencija "Konak" i Ekološko društvo "Gradac". Valjevo. pp. 70.
цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Age, Growth, Sexual Maturity and Diet of the Mediterranean Barbel (Barbus-Peloponnesius-Petenyi) in the
River Gradac (West Serbia, Yugoslavia)
Authors: Lenhardt-M Mickovic-B Jakovcev-D
Source: FOLIA ZOOLOGICA, 1996, Vol 45, Iss S1, pp 33-37
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Title: Kvalitet vode reke Gradac nekada i danas
Author(s): Đorđević B.
Source: VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2007, Volume: 37 Issue: 1 Pages: 45–54
Kategorija citata M53
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 2. Nikčević, M., Hegediš, A., Mićković, B., Živadinović, D. and Andjus, R. K. (2000).
Thermal acclimation capacity of the burbot Lota lota L. In: Burbot - biology, ecology, and
management. Paragamian, V. L. and Willis, D. W. (Eds.). Fisheries management Section of the
American Fisheries Society. Spokane, Washington. Publication Number 1: 71-77. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Changes in Population Indices of a Diminishing Burbot Population in the Kootenai River, Idaho, USA and
British Columbia, Canada
Author(s): V.L. Paragamian, Joshua McCormick, Corie Laude
Source: JOURNAL OF FRESHWATER ECOLOGY, 2008, Volume: 23 Issue: 4 Pages: 553–563
DOI:10.1080/02705060.2008.9664243
Kategorija citata M23
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 3. Janković, D., Krpo, J., Lenhardt, M. and Hegediš, A. (1994). Ecological characteristics
of the Danubian fish species. In: The Danube in Yugoslavia. D. V. Janković and M. Ž. Jovičić
37
(Eds.). Belgrade: Institute for Biological Research "Siniša Stanković", Institute for Development
of Water Resources "Jaroslav Černi", Federal Ministry of Science, Technology and
Development, Ministry of Science and Technology of Republic of Serbia, Federal Ministry for
Environment Protection; Brussels: Commission of the European Communities. p: 159-173.
цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Length–weight relationship of six cyprinid fish in the River Vardar (Republic of Macedonia)
Author(s): S. B. Georgiev
Source: CROATIAN JOURNAL OF FISHERIES, 2003, Volume: 61 Issue: 3 Pages: 89-102
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: The fauna of endoparasites in Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 from the Serbian part of the Danube River
Author(s): P.D. Cakić, V.DJ. Djikanović, Z.B. Kulišić, M.M. Paunović, D.G. Jakovčev-Todorović, S.M. Milošević
Source: ARCH. BIOL. SCI. 2008, Volume: 60 Issue: 1 Pages: 103-107
DOI:10.2298/ABS0801103C
Kategorija citata M23
--------------------------------------------------------------------------------
Рaд 4. Janković, D., Pujin, V., Hegediš, A., Maletin, P., Krpo, J., Lenhardt, M., Kostić, D.,
Anđelković, D. and Miljanović, B. (1994). Community structure of the fish fauna in the Danube
and its tributaries. In: The Danube in Yugoslavia. D. V. Janković and M. Ž. Jovičić (Eds.).
Belgrade: Institute for Biological Research "Siniša Stanković", Institute for Development of
Water Resources "Jaroslav Černi", Federal Ministry of Science, Technology and Development,
Ministry of Science and Technology of Republic of Serbia, Federal Ministry for Environment
Protection; Brussels: Commission of the European Communities. p: 137-148. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: A contribution to the data on tench (Tinca tinca L., Cyprinidae, Pisces) distribution in Serbia
Author(s): Marković G. S., Ćirković M. A., Maletin S. A., Milošević N. J.
Source: ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA PRIRODNE NAUKE, 2010, Volume: 118: Pages: 127-142
doi:10.2298/ZMSPN1018127M
Kategorija citata M51
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 6. Cakić, P., Lenhardt, M., Kolarević, J., Mićković, B. and Hegediš, A. (2004). Distribution
of Asiatic cyprinid Pseudorasbora parva in Serbia and Montenegro. Journal of Fish Biology,
Vol. 65, No 5, 1431-1434. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Cosideratii asupra raspandirii actuale a murgoiului baltat – Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel,
1846) (Pisces, Cyprinidae, Gobioninae) – in Europa
Author(s): Gavriloaie, I. C. and Falka, I.
Source: BRUKENTHAL. ACTA MUSEI, I. 3, 145-149, 2006
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: Invasive alien species fact sheet – Pseudorasbora parva
Author(s): Witkowski, A.
Source: NOBANIS, 1-8, 2006
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Author(s): Ekmekci, F. G. and Kirankaya, S. G.
Title: Distribution of an invasive fish species, Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in Turkey.
Source: TURK J ZOOL., 30, 329-334, 2006
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Title: To be, or not to be, a non-native freshwater fish?
Author(s): Copp, G.H. et al.
Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, 21 (4): 242-262, 2005
38
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Title: A contribution to the data on tench (Tinca tinca L., Cyprinidae, Pisces) distribution in Serbia
Author(s): Marković G. S., Ćirković M. A., Maletin S. A., Milošević N. J.
Source: ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA PRIRODNE NAUKE, 2010, Volume: 118: Pages: 127-142
doi:10.2298/ZMSPN1018127M
Kategorija citata M51
-------------------------------------------------------------------------------Title: Fish movements: the introduction pathway for topmouth gudgeon Pseudorasbora parva and other non-native
fishes in the UK
Author(s): G. H. Copp, L. Vilizzi, R. E. Gozlan
Source: AQUATIC CONSERVATION: MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS, May 2010, Volume: 20
Issue: 3 Pages: 269-273
DOI: 10.1002/aqc.1092
Kategorija citata M21
-------------------------------------------------------------------------------Title: The Significance of Stone Moroko, Pseudorasbora Parva (Temminck and Schlegel), in the Small-Sized Fish
Assemblages in the Littoral Zone of the Heated Lake Licheńskie
Author(s): Kapusta, A., Bogacka-Kapusta, E., Czarnecki, B.
Source: ARCHIVES OF POLISH FISHERIES, December 2008, Volume: 16 Issue: 1 Pages: 49-62
DOI: 10.2478/s10086-008-0004-6
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: The most important Romanian researches on species Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)
(Teleostei, Cyprinidae)
Author(s): Gavriloaie I.-C., Falka I., Bucur C.
Source: AACL BIOFLUX, 2008, Volume: 1(2): Pages: 117-122
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: Age, growth and habitat use of the topmouth gudgeon, Pseudorasbora parva in irrigation ditches on
northwestern Kyushu Island, Japan
Author(s): N. Onikura, J. Nakajima
Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, February 2013, Volume: 29 Issue: 1 Pages: 186-192
DOI: 10.1111/j.1439-0426.2012.02041.x
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Title: Distribution of Asian clams Corbicula fluminea (Müller, 1774) and C. fluminalis (Müller, 1774) in Serbia
Author(s): M. Paunović, B. Csányi, S. Knežević, V. Simić, D. Nenadić, D. Jakovčev-Todorović, B. Stojanović, P.
Cakić
Source: AQUATIC INVASIONS, 2007, Volume: 2 Issue 2: Pages: 99-106 DOI 10.3391/ai.2007.2.2.3
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: Distribution of Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Rea, 1834) in inland waters of Serbia
Author(s): M. Paunović, B. Csányi, V. Simić, B. Stojanović, P. Cakić
Source: AQUATIC INVASIONS, 2006, Volume: 1 Issue 3: Pages: 154-160
DOI 10.3391/ai.2006.1.3.10
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: Distribution of non-indigenous tubificid worm Branchiura sowerbyi (Beddard, 1892) in Serbia
Author(s): M. Paunovic, B. Miljanovic, V. Simic, P. Cakic, V. Djikanovic, D. Jakovcev-Todorovic, B. Stojanovic,
A. Veljkovic
Source: BIOTECHNOL. & BIOTECHNOL. EQ. 2005, Volume: 19 Issue 3: Pages: 91-97
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Title: The role of allochthonous (non-native) fish species in Serbian aquaculture
Author(s): G. S. Markovic, M. A. Cirkovic, S. A. Maletin
Source: JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN AGRICULTURE, 2012, Volume: 13 Issue 3: Pages: 548-553
DOI: 10.5513/JCEA01/13.3.1086
Kategorija citata M53
39
-------------------------------------------------------------------------------Title: Intro duced (non-native ) fish species in Central Serbian reservoirs
Author(s): G. Markovic
Source: V INTERNATIONAL CONFERENCE “AQUACULTURE & FISHERY”, BELGRADE, 1-3, June 2011.
CONFERENCE PROCEEDINGS, Pages: 285-293
Kategorija citata M33
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 7. Cakić, P., Hegediš, A., Kataranovski, D. and Lenhardt, M. (1998). Endohelminths of
Mediterranean barbel, Barbus peloponnesius petenyi, in running waters of West Serbia
(Yugoslavia). Folia Zool., 47 (Suppl. 1): 64-68. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Helminth communities of the barbel Barbus barbus from large river systems in Austria
Author(s):. Laimgruber, S. Schludermann, C. Konecny, R. Chovanec, A.
Source: JOURNAL OF HELMINTHOLOGY, 2005, 79, 143-149
Kategorija citata M22
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 8. Nikcevic, M., B. Mickovic, A. Hegedis and R.K. Andjus, 1998. Feeding habits of
huchen Hucho hucho (Salmonidae) fry in the River Trensjica, Yugoslavia. Ital. J. Zool. 65:231233. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: FishBase. World Wide Web electronic publication. (Ref. No. 31874)
Author(s): Froese, R. and D. Pauly. Editors.
Source: www.fishbase.org, version (12/2012). 2012.
Kategorija citata M86
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 9. Paunović, M., Cakić, P., Hegediš, A., Kolarević, J. and Lenhardt, M. (2004). A report of
Eriocheir sinensis (H. Milne Edwaeds, 1854) (Crustacea: Brachyura : Grapsidae) from the
Serbian part of Danube River. Hydrobiologia, Vol. 529, No. 1, 275-277. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Der Einfluss eineandernder Amphipodenarten auf die parazitozonose des Europaischen Aals (Anguilla
anguilla)
Author(s): Thielen, F.
Source: UNIVERSITATSVERLAG KARLSRUHE, 1-274, 2006
ISBN 3-86644-037-5
Kategorija citata M12
-------------------------------------------------------------------------------Title: Occurrence of the chinese mitten crab Eriocheir sinensis (H. Milne Edwards) in South Iraq
Author(s): Hashim, A.A.
Source: MESOPOT. J. MAR. SCI. 2010. Volume: 25 Issue: 2 Pages: 31-36
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: Invasive records of Eriocheir hepuensis Dai, 1991 (Crustacea: Brachyura: Grapsoidea: Varunidae):
Implications and taxonomic considerations
Author(s): M.D. Naser, T.J. Page, N.K. Ng, M. Apel, A.G. Yasser, J.M. Bishop, P.K.L. Ng, P.F. Clark
Source: BIOINVASIONS RECORDS, 2012, Volume: 1 Issue: 1 Pages: 71-86
doi: http://dx.doi.org/10.3391/bir.2012.1.1.15
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: Biological synopsis of the chinese mitten crab (Eriocheir sinensis)
Author(s): É. Veilleux , Y. de Lafontaine
Source: CAN. MANUSC. REP. FISH. AQUAT. SCI., 2012, Volume: 2812: vi + 45p.
ISSN 0706-6473
Kategorija citata M12
-------------------------------------------------------------------------------Title: PROPOSED IUCN REGIONAL STATUS OF ALL CRUSTACEA: DECAPODA FROM THE
ROMANIAN BLACK SEA
40
Author(s): S. Micu, D. Micu
Source: ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII „AL. I. CUZA” IAŞI, S. BIOLOGIE ANIMALĂ, 2006,
Volume: 57 Pages: 7-38
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: XENODIVERSITY OF DECAPOD SPECIES (CRUSTACEEA: DECAPODA: REPTANTIA) FROM THE
ROMANIAN WATERS
Author(s): A-M Petrescu, A-M Krapal, O.P. Popa, E.I. Iorgu, L.O. Popa
Source: TRAVAUX DU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE«GRIGORE ANTIPA», December
2010, Volume: 58 Pages: 91-101
DOI: 10.2478/v10191-010-0006-7
Kategorija citata M53
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 11. Gačić, Z., Damjanović, I, Mićković, B., Hegediš, A. and Nikčević, M. (2007). Spectral
sensitivity of the dogfish shark (Scyliorhinus canicula). Fish Physiology and Biochemistry, 33,
No 1: 21-27. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Temporal Resolution and Spectral Sensitivity of the Visual System of Three Coastal Shark Species from
Different Light Environments
Author(s): D. M. McComb, T. M. Frank, R. E. Hueter, S. M. Kajiura
Source: PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ZOOLOGY, March/April 2010, Volume: 83 Issue 2: Pages:
299-307
Kategorija citata M21
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 16. Hegedis, A., M. Nikcevic, B. Mickovic, I. Damjanovic and R. Andjus, 1991. On the
distribution and behaviour in captivity of an endemic small cyprinid subspecies, Phoxinellus
stymphalicus montenegrinus. Arch. Biol. Sci., 43(3-4):23-24. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: FishBase. World Wide Web electronic publication. (Ref. No. 31874)
Author(s): Froese, R. and D. Pauly. Editors.
Source: WWW.FISHBASE.ORG, VERSION (12/2012). 2012.
Kategorija citata M86
--------------------------------------------------------------------------------
Рad 17. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B., Janković, D. and Andjus, R. K. (1991).
Discovery of the goby Neogobius gymnotrachelus in Yugoslav fresh waters. Arch. Biol. Sci.,
43: 39P-40P. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: New patterns in Danubian distribution of ponto-caspian gobies – a result of global climatic change and/or
canalization?
Author(s): Harka Á., Bíró P.
Source: ELECTRONIC JOURNAL OF ICHTHYOLOGY, March, 2007, Volume 1 Pages: 1-14
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: First record of Racer Goby Neogobius gymnotrachelus (PALLAS, 1811) in the Hungarian section of the
Danube
Author(s): Guti G.
Source: OPUSC. ZOOL. BUDAPEST, 2004, (2006), Volume 35 Pages: 83-84
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: FishBase. World Wide Web electronic publication. (Ref. No. 56376)
Author(s): Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2012.
Source: WWW.FISHBASE.ORG, VERSION (12/2012).
Kategorija citata M86
--------------------------------------------------------------------------------
41
Рад 18. Hegediš, A., Nikčević, M. and Mićković, B. (1992). The fish fauna of the lower course
of river Pek. Arch. Biol. Sci., 44: 11P-12P. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: A contribution to the data on tench (Tinca tinca L., Cyprinidae, Pisces) distribution in Serbia
Author(s): Marković G. S., Ćirković M. A., Maletin S. A., Milošević N. J.
Source: ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA PRIRODNE NAUKE, 2010, Volume: 118: Pages: 127-142
doi:10.2298/ZMSPN1018127M
Kategorija citata M51
--------------------------------------------------------------------------------
Рaд 31. Mićković, B., Nikčević, M., Hegediš, A. and Anđus, R. K. (1998). Huchen fry growth
in aquaculture and in their natural habitat. Arch. Biol. Sci. 50 (4): 35P-36P. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Possibilities of alternative forms of aquaculture in Serbia
Author(s): Marković Z, Poleksić V, Dulić-Stojanović Z, Ljubić B.L.
Source: ICHTYOLOGIA, 2010, Volume: 33 Issue: 1 Pages: 1–10
Kategorija citata M53
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 33. Cvijanović, G., Lenhardt, M. and Hegediš, A. (2005). The first record of black bullhead
Ameiurus melas (Pisces, Ictaluridae) in Serbian waters. Arch. Biol. Sci. 57 (4): 21P-22P.
цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Ameiurus melas (black bullhead): morphological characteristics of new introduced species and its
comparison with Ameiurus nebulosus (brown bullhead)
Author(s): Rutkayova J., Biskup R., Harant R., Slechta V., Kosco J.
Source: REV FISH BIOL FISHERIES, pub. online June 2012
DOI: 10.1007/s11160-012-9274-6
Kategorija citata M21
----------------------------------------------------------------------------------------Title: Alien fishes in european waters
Author(s): L. Hanel, J. Plesník, J. Andreska, S. Lusk, J. Novák, J. Plíštil
Source: ZO ČSOP VLAŠIM, BULLETIN LAMPETRA VII, 2011 Pages: 148 – 185
Kategorija citata M53
-----------------------------------------------------------------------------------------
Рад 35. Janković, D., Hegediš, A., Lenhardt, M., Krpo, J. i Anđelković, D. (1989). Specifičnost
ihtiofaune potoka Pocibrave (sliv reke Kolubare). Ichthyologia, Vol. 21, No. 1, 1-6. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Stanje i iskorištenost ribljeg fonda u rijeci Savi od Podsuseda do Strelečkog
Author(s): Habeković D., Popović J.
Source: CROATIAN JOURNAL OF FISHERIES, 1991, Volume: 46: Pages: 1-9
Kategorija citata M53
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 38. Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1998). Eels
and mullets in coastal waters of Montenegro: basic ecological data. Jugoslav. Physiol.
Pharmacol. Acta, 34 (2): 417-428. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Znacajke novacenja mladji cipla zlatca, Liza aurata (Risso, 1810) i cipla batasa, Mugil cephalus Linnaeus,
1758 na podrucju usca Neretve
Author(s): V. Bartulovic, D. Lucic, A. Zlatovic, T. Dobroslavic, S. Tomsic, B. Glamuzina
Source: CROATIAN JOURNAL OF FISHERIES, 2010, Volume: 68 Issue: 2 Pages: 61-78
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: Grey mullets of Neretva River estuary: biological and economical characteristics
Author(s): B. Glamuzina, V. Bartulovic
42
Source: MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP "RIBE I RIBARSTVO RIJEKE NERETVE:
STANJE I PERSPEKTIVE" 10-12.12. 2009; Opuzen, BiH. CONFERENCE PROCEEDINGS: 92-114
Kategorija citata M33
--------------------------------------------------------------------------------
Рaд 41. Marković, Z,. Hegediš, A., Mitrović-Tutundžić, V., and Dulić Stojanović, Z. (2001).
Secondary Production of Zooplankton, Macrozoobenthos and Fish Stock Assessement in the
Reservoir Lake „Zlatibor“ in Zlatibor Mountain. Ichthyologia, Vol. 33, No. 1: 69-75.
цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Contribution to the knowledge on the zooplankton investigation of Balkan peninsula: First 100 years of
zooplankton research on the territory of Serbia
Author(s): Ostojić A.M.
Source: KRAGUJEVAC JOURNAL OF SCIENCE, 2010, Volume: 32 Pages: 117–140
Kategorija citata M51
----------------------------------------------------------------------------------------------
Рад 42. Smederevac M, Z Visnjic, A Hegedis (2001). New data of the distribution of the Gobies
(gen. Neogobius, fam. Gobiidae) in the Yugoslav course of the Danube river. Ichthyologia, 33
(1): 77-80. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Distribution of gobiid species (Gobiidae, Pisces) in the Yantra river (Danube basin, Bulgaria)
Author(s): M.V. Vassilev, T.A. Trichkova, D. Ureche, I. Stoica, K. Battes, M. T. Zivkov
Source: PROCEEDINGS OF THE ANNIVERSARY SCIENTIFIC CONFERENCE OF ECOLOGY, Nov 01,
2008, Plovdiv, Poland, Pages: 163-172
Kategorija citata M33
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 47. Janković, D., Krpo, J., Hegediš, A., Maletin, S. und Kostić, D. (1987) Die Struktur der
Ichthyofauna im jugoslawischen Donauteil nach untersuchung-sfangen in 1986. Soc. Internat.
Limnol. 26. IAD: 261-265. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Changements environnementaux, derives ecologiques perspectives de restauration du Rhone Francais: bilan
de 200 ans d’influences anthropiques.
Author(s): Fruget, J. F.
Source: VERTIG-O, Vol. 4, No 3, 1-17, 2003
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: Dérives écologiques et gestion du milieu fluvial rhodannien / Ecological evolution and management of the
natural environment of the Rhône valley.
Author(s): Fruget J.-F., Michelot J.-L.
Source: REVUE DE GÉOGRAPHIE DE LYON. 1997, Volume: 72 Issue:1 Pages: 35-48
doi : 10.3406/geoca.1997.4676
Kategorija citata M53
--------------------------------------------------------------------------------
Рaд 50. Mićković, B., Nikčević, M., Hegediš, A. and Damjanović, I. (1994). Seasonal dynamics
of fish fry populations in brackish waters of the Mrčevo Valley. Bios (Macedonia, Greece), 2:
143-147. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Age determination and growth of leaping mullet, (Liza saliens R.1810) from the Messolonghi Etoliko lagoon
(western Greece)
Author(s): G. Katselis, C. Koutsikopoulos, P. Kaspiris
Source: MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, 2002, Volume: 3 Issue: 2 Pages: 147-158
Kategorija citata M23
--------------------------------------------------------------------------------
43
Рад 51. Hegediš, A., Mićković, B., Nikčević, M., Damjanović, I. and Andjus, R. K. (1996). A
survey of European eel Anguilla anguilla (L., 1758) habitats in running waters along the south
Adriatic coast of Montenegro. Publ. Espec. Inst. Esp. Oceanogr. 21: 211-219. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: A short overview of the status of aquaculture in the Adriatic countries - Montenegro. In: Interactions between
aquaculture and capture fisheries: a methodological perspective
Author(s): Mačić, V.
Source: FAO - STUDIES AND REVIEWS. No. 78, 2005, Pages:75-88.
ISBN 92-5-105378-2
Kategorija citata M14
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 64. Mićković, B., Hegediš, A., Nikčević, M., Mandić, S. i Borović, I. (2000). Reka Bojana
kao prirodni resurs juvenilnih formi cipola za potrebe akvakulture. “Savremeno ribarstvo
Jugoslavije” - Vršac, 20. - 22. septembar 2000. Zbornik sa IV Jugoslovenskog simpozijuma
“Ribarstvo Jugoslavije”: 56-61. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: A short overview of the status of aquaculture in the Adriatic countries - Montenegro. In: Interactions between
aquaculture and capture fisheries: a methodological perspective
Author(s): Mačić, V.
Source: FAO - STUDIES AND REVIEWS. No. 78, 2005, Pages:75-88.
ISBN 92-5-105378-2
Kategorija citata M14
--------------------------------------------------------------------------------
Рaд 65. Mijović-Magdić J. i Hegediš, A. (2000). Savremeni status mladice (Hucho hucho) u
vodama Srbije i mogućnosti kontrolisanog mresta i gajenja mlađi u uslovima intenzivne
ribnnjačke proizvodnje. IV Jugoslovenskи simpozijum “Savremeno ribarstvo Jugoslavije” Vršac, 20. - 22. septembar 2000. Zbornik radova: 75-80. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Possibilities of alternative forms of aquaculture in Serbia
Author(s): Marković Z, Poleksić V, Dulić-Stojanović Z, Ljubić B.L.
Source: ICHTYOLOGIA, 2010, Volume: 33 Issue: 1 Pages: 1–10
Kategorija citata M53
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 80. Višnjić-Jeftić, Ž., Hegediš, A. i Smederevac, M. (2004). New data of the distribution of
the gobies (gen. Neogobius; fam. Gobiidae) in Serbian course of the Danube River. In:
Proceedings of XI European Congress of Ichthyology. Toomas Saat (Ed.). Tallinn, 5-9
September 2003. Abstract volume, p. 76. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: The recent distribution and abundance of non-native Neogobius fishes in the Slovak section of the River
Danube
Author(s): Jurajda, P; Cerny, J; Polacik, M; Valova, Z; Janac, M; Blazek, R; Ondrackova, M
Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, 21 (4): 319-323 AUG 2005
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Title: First record of round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) in the Sava River, Croatia
Author(s): M. Piria, N. Šprem, I. Jakovlić, T. Tomljanović, D. Matulić, T. Treer, I. Aničić, R. Safner
Source: AQUATIC INVASIONS
Volume: 6 Supplement: 1 Pages: S153–S157 Published: 2011 doi: 10.3391/ai.2011.6.S1.034
Kategorija citata M53
----------------------------------------------------------------------
Рaд 83. Lenhardt, M., Hegediš, A., Cvijanović, G., Jarić, I., Gačić, Z. i Mićković, B. (2006).
Non-native freshwater fishes in Serbia and their impacts to native fish species and ecosystems.
Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 07727. цитирају:
--------------------------------------------------------------------------------
44
Title: A contribution to the data on tench (Tinca tinca L., Cyprinidae, Pisces) distribution in Serbia
Author(s): Marković G. S., Ćirković M. A., Maletin S. A., Milošević N. J.
Source: ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA PRIRODNE NAUKE, 2010, Volume: 118: Pages: 127-142
doi:10.2298/ZMSPN1018127M
Kategorija citata M51
-------------------------------------------------------------------------------Title: Decline in the Index of Biotic Integrity of the fish assemblage as a response to reservoir aging.
Author(s): Lenhardt, M., Markovic, G., Gacic, Z.
Source: WATER RESOURCES MANAGEMENT, 2009, Volume: 23: Pages: 1713-1723
Kategorija citata M21
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 93. Hegediš, A., Mićković, B., Mandić, S. & Andjus R. K. (2001). The brine shrimp
Artemia from Ulcinj saltwork, a potential natural resource. Naučni skup “Prirodni potencijali
kopna, kontinentalnih voda i mora Crne Gore i njihova zaštita”. Plenarni referati i izvodi iz
saopštenja sa naučnog skupa, p. 125. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Management plan for the conservation and sustainable use of the natural values of the privately owned
Nature Park «Solana Ulcinj», Montenegro
Author(s): B. Stumberger, P. Sackl, D. Saveljic, M. Schneider-Jacoby
Source: JOANNEA ZOOL. 2008, Volume: 10, Pages: 5-84
Kategorija citata M53
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 94. Hegediš, A., Mićković, B., Mandić, S. & Andjus R. K. (2001). Characteristics of the
pigmentation of glass eels during their migration from the Adriatic Sea to River Bojana. Naučni
skup “Prirodni potencijali kopna, kontinentalnih voda i mora Crne Gore i njihova zaštita”.
Plenarni referati i izvodi iz saopštenja sa naučnog skupa, p. 126. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: A short overview of the status of aquaculture in Montenegro. In: Interactions between aquaculture and
capture fisheries: a methodological perspective (Cataudella, S., Massa, F., Crosetti, D. – eds.)
Author(s): Mačić, V.
Source: FAO - STUDIES AND REVIEWS. No. 78, 2005, Pages:75-88.
ISBN 92-5-105378-2
Kategorija citata M14
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 98. Lenhardt, M., Marković, G., Hegediš, A., Maletin, S., Ćirković, M. and Marković, Z.
(2011). Non-native and translocated fish species in Serbia and their impact on the native
ichthyofauna. Rev. Fish. Biol. Fisheries., 21: 407-421. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: First record of round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) in the Sava River, Croatia
Author(s): M. Piria, N. Šprem, I. Jakovlić, T. Tomljanović, D. Matulić, T. Treer, I. Aničić, R. Safner
Source: AQUATIC INVASIONS, 2011, Volume: 6 Supplement: 1 Pages: S153–S157
doi: 10.3391/ai.2011.6.S1.034
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: Visualization of fish community distribution patterns using the self-organizing map: A case study of the
Great Morava River system (Serbia)
Author(s): M. Stojkovic, V. Simic, D. Milosevic, D. Mancev, T. Penczak
Source: ECOLOGICAL MODELLING, 2013, Volume: 248 Pages: 20– 29
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2012.09.014
Kategorija citata M22
-------------------------------------------------------------------------------Title: Preliminary Results of Arctic Charr (Salvelinus alpinus Linnaeus,1758) diet in the Zlatar Reservoir – Special
Nature Reserve “Uvac”
Author(s): V. Djikanović, B. Mićković, M. Nikčević, S. Skorić
45
Source: CONFERENCE PROCEEDINGS BALWOIS 2012 - Ohrid, Republic of Macedonia - 28 May, 2 June
2012, Pages: 1-5.
Kategorija citata M33
-------------------------------------------------------------------------------Title: Invasive mollusc, crustacean, fish and reptile species along the Hungarian stretch of the river Danube and
some connected waters
Author(s): Bódis E, Borza P, Potyó I, Puky M, Weiperth A, Guti G
Source: ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 2012, Volume: 58 (Suppl.)
Pages: 29–45
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Title: Reconstitution of tench natural populations (Tinca tinca ) by aplication of laboratory spawning
Author(s): S. Maletin, B. Lečić, M. Ćirković, N. Milošević, D. Ljubojević
Source: CONFERENCE PROCEEDINGS V INTERNATIONAL CONFERENCE “AQUACULTURE &
FISHERY” - BELGRADE, 1-3, June 2011, Pages: 200-204
Kategorija citata M33
-------------------------------------------------------------------------------Title: Introduced (non-native ) fish species in Central Serbian reservoirs
Author(s): G. MARKOVIĆ
Source: CONFERENCE PROCEEDINGS V INTERNATIONAL CONFERENCE “AQUACULTURE &
FISHERY” - BELGRADE, 1-3, June 2011, Pages: 285-293
Kategorija citata M33
-------------------------------------------------------------------------------Title: Relation between autochthonous and allochthonous fish species in some Serbian reservoir
Author(s): S. Kovačević, N. Radojković, S. Simić, V. Simić, M. Pavlović, A. Milošković
Source: V INTERNATIONAL CONFERENCE “AQUACULTURE & FISHERY” - BELGRADE, 1-3, June 2011,
CONFERENCE PROCEEDINGS: 474-478
Kategorija citata M33
--------------------------------------------------------------------------------
Рaд 99. Jarić, I., Cvijanović, G., Hegediš, A. and Lenhardt, M. (2011). Assessing the range of
newly established invasive species in rivers using probalistic methods. Hydrobiologia, 691 (1):
171-178. DOI 10.1007/s10750-011-0914-y. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Modeling round goby Neogobius melanostomus range expansion in a Canadian river system
Author(s): J.W. Brownscombe, L. Masson, D.V. Beresford, M.G. Fox
Source: AQUATIC INVASIONS, 2012, Volume: 7 Issue: 4 Pages: 537–545
doi: http://dx.doi.org/10.3391/ai.2012.7.4.010
Kategorija citata M53
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 104. Hegediš, A., Lenhardt, M., Mićković, B., Cvijanović, G., Jarić, I. and Gačić, Z.
(2007). Amur sleeper (Perccottus glenii Dubowski, 1877) spreading in the Danube River Basin.
J. Appl. Ichthyol. 23 (6): 705-706. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: The current range of Amur sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Odontobutidae, Pisces) in Eurasia
Author(s): A. N. Reshetnikov
Source: RUSSIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL INVASIONS, April 2010, Volume: 1 Issue: 2 Pages: 119-126
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: First record of the Chinese sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 in the Ukrainian part of the Danube
delta
Author(s): Y. Kvach
Source: BIOINVASIONS RECORDS, 2012, Volume: 1 Issue: 1 Pages: 25-28
doi: http://dx.doi.org/10.3391/bir.2012.1.1.05
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: Occurrence and biology of the amur sleeper, Percottus glenii Dybowski, 1877
46
Author(s): Walowski J., Wolnicki J.
Source: KOMUNIKATY RYBACKIE, 2010, Volume: 114 Issue: 1 Pages: 6-11
Kategorija citata M53
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 105. Višnjić-Jeftić, Ž., Lenhardt, M., Navodaru I., Hegediš, A., Gačić, Z. and Nikčević, M.
(2009). Reproducibility of age determination by scale and vertebra in pontic shad (Alosa
pontica Eichwald, 1838), fom the Danube. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 61 (2), 337-342.
цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Length-Weight Relationship and Condition Factor of Pontic Shad, Alosa immaculata (Pisces: Clupeidae)
From the Southern Black Sea
Author(s): S. Yılmaz, N. Polat
Source: RESEARCH JOURNAL OF FISHERIES AND HYDROBIOLOGY, 2011, Volume: 6 Issue: 2 Pages:
49-53
Kategorija citata M53
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 107. Krpo-Ćetković, J., Hegediš, A. and Lenhardt, M. (2010). Diet and growth of asp,
Aspius aspius (Linnaeus, 1758), in the Danube River near the confluence with the Sava River
(Serbia). J. Appl. Ichthyol., 26 (4): 513-521. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: On the Growth and Reproductive Biology of asp, Aspius vorax, Population from the Middle Reaches of
Euphrates River
Author(s): Al-Saleh F, Hammoud V, Hussein A, Alhazzaa R
Source: TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, 2012, Volume: 12 Pages: 149-156
DOI: 10.4194/1303-2712-v12_1_17
Kategorija citata M23
-------------------------------------------------------------------------------Title: FishBase. World Wide Web electronic publication. (Ref. No. 85829)
Author(s): Froese, R. and D. Pauly. Editors.
Source: WWW.FISHBASE.ORG, VERSION (12/2012). 2012.
Kategorija citata M86
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 121. Lenhardt, M., Hegediš, A., Gačić, Z., Jarić, I., Cvijanović, G., Smederevac-Lalić, M.,
Višnjić-Jeftić, Ž. and Mićković, B. (2008). Status of sterlet (Acipenser ruthenus L.) in Serbia.
XXXII Scientific Conference on Fisheries and Aquaculture. International Workshop on
Sturgeon Conservation and Breeding. 15-16 May, 2008. Szarvas, Hungary. Book of abstracts, p
16. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Investigation of growing sterlet (Acipenser ruthenus L.) stock raised in indoor system.
Author(s): Káldy J, Szathmári L.
Source: ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS, 2010, Volume: 52 Issue:2 Pages: 31-40
Kategorija citata M53
--------------------------------------------------------------------------------
Рад ХIХ. Николић, В., Марић, С., Хегедиш, А. и Симоновић, П. (2003). Средњорочни
програм унапређења рибарства на рибарском подручју «Дрина» за период 2003. – 2007.
година. Биолошки факултет, Београд. 68 pp. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Research on long–term colonization of goosander (Mergus merganser Linneaus, 1758) with reference to
habitat availability
Author(s): S. P. Marinković, S. B. Skorić, Z. S. Popović, M. V. Nikčević
Source: ARCH. BIOL. SCI. 2008, Volume: 60 Issue:3 Pages: 501-506
47
DOI:10.2298/ABS0803501M
Kategorija citata M23
--------------------------------------------------------------------------------
Рад ХХ. Lenhardt M., Hegedis A., Jaric I. 2005, Action plan for sturgeon species management
in fishery waters of Republic Serbia Institute for biological research «Sinisa Stankovic».
цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: An action plan for the conservation of sturgeons (acipenseridae) in the Danube River Basin
Author(s): J. Bloesch, T. Jones, R. Reinartz, B. Striebel
Source: ÖSTERREICHISCHE WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFT, Mai/Juni 2006, Volume: 58 Issue: 5-6
Pages: 81-88
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: Past and present status of sturgeons in Hungary and problems involving their conservation
Author(s): Guti G.
Source: ARCHIV FÜR HYDROBIOLOGIE. SUPPLEMENTBAND. LARGE RIVERS, Mai/Juni 2008, Volume:
18 Issue: 1-2 Pages: 61-79
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: The ultimate need for the implementation of sturgeon protection in the Danube River Basin - a view of 2006
and call for actions with the Sturgeon
Action Plan under the Bern Convention
Author(s): Bloesch J.
Source: ARCHIV FÜR HYDROBIOLOGIE. SUPPLEMENTBAND. LARGE RIVERS, Mai/Juni 2008, Volume:
18 Issue: 1-2 Pages: 132-136
Kategorija citata M53
-------------------------------------------------------------------------------Title: Management strategies in protection and restoration of sturgeon biodiversity in Bulgaria
Author(S): Hubenova T., Uzunova E., Zaikov A.
Source: CONFERENCE PROCEEDINGS IV INTERNATIONAL CONFERENCE ″FISHERY″, Faculty of
Agriculture Belgrade – Zemun, May, 27 – 29. 2009. Pages: 39-52.
ISBN 978–86–7834–071–0
Kategorija citata M33
-------------------------------------------------------------------------------Title: Management strategies to protect and restore sturgeon biodiversity in Bulgaria
Author(S): Hubenova T., Uzunova E., Zaikov A.
Source: CONFERENCE PROCEEDINGS: EIFAC OCCASIONAL PAPER NO 44. SEC/EIFAC/OP44 (EN),
EIFAC SYMPOSIUM ON INTERACTIONS BETWEEN SOCIAL, ECONOMIC AND ECOLOGICAL
OBJECTIVES OF INLAND COMMERCIAL AND RECREATIONAL FISHERIES AND AQUACULTURE,
Antalya, Turkey, 21-24 May 2008, Pages: 21-33.
ISSN 0285-6096
Kategorija citata M33
--------------------------------------------------------------------------------
Укупно 75 цитата
Поред укупно горе наведених 146 цитата регистровано је и 6 цитата у стручнонаучним публикацијама (извештаји, студије, публиковане студентске тезе) који нису
могли бити категорисани кроз М категорије, па су овде наведени као стручно-научни
цитати.
Рад 9. Paunović, M., Cakić, P., Hegediš, A., Kolarević, J. and Lenhardt, M. (2004). A report of
Eriocheir sinensis (H. Milne Edwaeds, 1854) (Crustacea: Brachyura : Grapsidae) from the
Serbian part of Danube River. Hydrobiologia, Vol. 529, No. 1, 275-277. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: A risk analysis of the Chinese mitten crab in The Netherlands
Author(s): S. Bouma D.M. Soes
48
Source: PROJECT NR: 09-772, REPORT NR.: 10-025. February 2010, Pages: 51
Stručno-naučni citat
-------------------------------------------------------------------------------Title: Technical support to EU strategy on invasive species (IAS) - Assessment of the impacts of IAS in Europe
and the EU (final module report for the European Commission).
Author(s): Kettunen M, Genovesi P, Gollasch S, Pagad S, Starfinger U., ten Brink P, Shine C.
Source: INSTITUTE FOR EUROPEAN ENVIRONMENTAL POLICY (IEEP), Brussels, Belgium. 2008, Volume:
44 pp. + Annexes.
Stručno-naučni citat
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 32. Lenhardt, M., Hegediš, A., Mićković, B., Višnjic Jeftić, Ž., Smederevac, M., Jarić, I.,
Cvijanović, G., Gačić Z. (2006). First record of the North American Paddlefish (Polypodon
spathula WALBAUM, 1792) in the Serbian part of the Danube river. Arch. Biol. Sci., 58 (3),
27P-28P. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Izveštaj o satnju životne sredine u republici Srbiji za 2007. godinu
Author(s): Živković M., et al.
Source: AGENCIJA ZA ŽIVOTNU SREDINU REPUBLIKE SRBIJE, 2008, Pages: 249 pp. (citat je na 191 strani)
Stručno-naučni citat
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 35. Janković, D., Hegediš, A., Lenhardt, M., Krpo, J. i Anđelković, D. (1989). Specifičnost
ihtiofaune potoka Pocibrave (sliv reke Kolubare). Ichthyologia, Vol. 21, No. 1, 1-6. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Ichtyofauna of the upper course of Kolubara River and its tributaries
Author(s): P. Simonović, T. Karan-Žnidaršič, V. Nikolić
Source: INSTITUTE OF ZOOLOGY, FACULTY OF BIOLOGY, University of Belgrade, Studentski trg 16,
11000 Belgrade, Serbia and Montenegro. Published: 1993. Pages: 168-173
Stručno-naučni citat
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 53. Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B. & Andjus, R. K. (1996). A survey of the fish
fauna in the floodplains of the Yugoslav reach of river Danube. 31. Konferenz der IAD,
Baja/Ungarn. Limnologische Berichte Donau 1996 (Band I): 329-334. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: Evaluation of wetlands and floodplain areas in the Danube River basin (Danube pollution reduction
programme)
Author(s): D.Günther-Diringer, P. Weller
Source: UNDP/GEF – WWF DANUBE-CARPATHIAN-PROGRAMME & WWF AUEN INSTITUT, 1999
Stručno-naučni citat
--------------------------------------------------------------------------------
Рад 107. Krpo-Ćetković, J., Hegediš, A. and Lenhardt, M. (2010). Diet and growth of asp,
Aspius aspius (Linnaeus, 1758), in the Danube River near the confluence with the Sava River
(Serbia). J. Appl. Ichthyol., 26 (4): 513-521. цитирају:
-------------------------------------------------------------------------------Title: The spawning migration and habitat use of Aspen (Aspius aspius)
Author(s): P. Olsson
Source: KARLSTADT UNIVERSITY, 2012, STUDENT THESIS, Pages: 1-12
Stručno-naučni citat
--------------------------------------------------------------------------------
Укупно 6 цитатa
49
Табела 4. Цитираност др Александра Хегедиша – сажето
Ред. бр. рада
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
16
17
18
31
Број цитата
2
8
4
1
20
1
2
16
2
6
1
12
1
1
Ред. бр. рада
32
33
35
38
41
42
43
46
47
50
51
53
64
65
Број цитата
5
6
2
2
1
1
1
2
4
1
2
1
1
1
Ред. бр. рада
80
83
93
94
98
99
104
105
106
107
121
ХIХ
ХХ
Укупно
Број цитата
2
2
1
1
12
3
10
3
1
3
1
1
5
152
50
Табела 5. Преглед броја цитата по категоријама публикација у којима су цитирани
радови др Александра Хегедиша
Категорија публикација
Монографија међународног значаја (М12)
Монографска студија/поглавље у
књизи М12 или рад у тематском
зборнику међународног значаја (М14)
Рад у врхунском међународном
часопису (M21)
Рад у истакнутом међународном
часопису (M22)
Рад у међународном часопису (М23)
Цитати
(без аутоцитата)
хетероцитати
коцитати
4
3
3
0
12
5
14
0
40
9
7
0
Саопштење са међународног скупа
штампано у целини (М33)
Рад у водећем часопису националног
значаја (М51)
Рад у научном часопису (М53)
6
1
35
3
Међународна база података (М86)
4
0
Стручно-научни цитати
6
0
131
21
Укупно
5. КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА У НАУЧНОМ РАДУ
5.1. Показатељи успеха у научном раду
5.1.2 Уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву
Др Александар Хегедиш је позван да са рефератом о стању младице Hucho hucho
у водама Србије учествује на “II INTERNATIONAL HUCHO SYMPOSIUM - Species of
the genus Hucho Günther, 1866: population status, conservation, biology, ecology, genetics
and culture“, који је одржан од 19. до 22. 09. 2012. у Лопузни, Пољска. На том скупу је
изложио реферат под насловом „The Huchen (Hucho hucho) in Serbia:population status and
conservation measures in the last three decades (Hegediš, A., Marić S., Nikčević, M., Mićković
B.).
На истом скупу др Александар Хегедиш је председавао сесијом под називом
“Phyleogography population genetics & evolution“.
5.1.3 Чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних
друштава
51
Др Александар Хегедиш je био члан Редакционог одбора научног скупа V
International conference “AQUACULTURE & FISHERY” који је одржан од 01. до 03. јуна
2011. године на Пољопривредном факултету у Београду.
5.2. Развој услова за научни рад, образовање и формирање научних кадрова
5.2.1. Менторство при изради магистарских и докторских радова, руковођење
специјалистичким радовима
У оквиру реализације појединих пројеката, на истраживачким задацима којима је др
Александар Хегедиш руководио, до избора у звање виши научни сараадник, урађени и
одбрањени су једна докторска дисертација, једна магистарска теза, као и четири
дипломска рада.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Јелена Коларевић: Магистарска теза Биолошки факултет, Универзитет у Београду,
2002
Марија Смедеревац: Истраживање познавања рибљег ресурса од стране риболоваца
корисника. Дипломски рад Биолошки факултет, Универзитет у Београду, 2002.
Жељка Вишњић: Испитивање начина и интензитета коришћења риболовног ресурса
од стране риболоваца корисника. Дипломски рад Биолошки факултет, Универзитет
у Београду, 2002.
Милена Фуртула: Просторно-временска дистрибуција рода Neogobius у Дунаву на
територији Србије. Дипломски рад Биолошки факултет, Универзитет у Београду,
2004.
Наташа Самуилов:. Дипломски рад Биолошки факултет, Универзитет у Београду,
2004.
Јасмина Мијовић-Магдић: Савремени статус младице, Hucho hucho (Linnaeus, 1758),
у водама Србије и могућност контролисаног мреста и гајења млађи. Докторска
дисертација. Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду. Нови Сад.
2007.
Након избора у звање виши научни сарадник др Александар Хегедиш је одређен за
ментора у три докторске дисертације, од којих једна успешно одбрањена:
1. др Жељка Вишњић - Јефтић – Докторска дисертација „Еколошка и
токсиколошка истраживања црноморске харинге (Alosa immaculata Bennet, 1835) у
Дунаву у Србији“, одбрањена 18. 06. 2012. – ментор, председник комисије
2. Стефан Скорић – Докторска дисертација „Популациона динамика, исхрана и
екотоксикологија великог корморана (Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758) на
Царској бари“, ментор
3. мр Марија Смедеревац-Лалић – Докторска дисертација „Социо-економске и
биолошке карактеристике привредног риболова на Дунаву“, ментор
Поред непосредног руковођења израдом докторских дисертација као ментор, др
Александар Хегедиш је учествовао у Комисијама за преглед и оцену, као и у јавним
одбранама четири докторске дисертације:
52
4. др Бранислав Мићковић – Докторска дисертација „Млађ скакавица (Mugilidae)
као природни ресурс и оптимизација њеног интензивног узгоја“, одбрањена 30. 10.
2009. – члан комисије,
5. др Иван Јарић – Докторска дисертација „Хистопатолошке промене и акумулација
тешких метала у популацијама кечиге (Acipenser ruthenus L.) у Дунаву“,
одбрањена 30. 06. 2010. – члан комисије,
6. др Милица Мандић – Докторска дисертација „Сезонски аспекти диверзитета
ихтиопланктона у Бококоторском заливу“ , одбрањена 29. 11. 2011. – члан
комисије,
7. др Мирко Ђуровић – Докторска дисертација „Еколошка истраживања јувенилног
инћуна, Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758), у Которском заливу“, одбрањена
13. 07. 2012. – члан комисије.
Поред тога, од 1994. до 2008. године др Александар Хегедиш редовно учествује као
активан предавач и сарадник у реализацији теренске наставе која се сваке године
организује на Биолошком факултету, на катедрама за Екологију и географију биљака и
Екологију и географију животиња. Од 2008. године др Александар Хегедиш је ангажован
за извођење наставе на Биолошком факултету Универзитета у Београду на основним и
докторским студијма, а 2009. године стекао је наставно звање доцента.
5.2.2. Педагошки рад
Др Александар Хегедиш је дугогодишњи сарадник Истаживачке станице
„Петница“, где одржао велики број семинара за полазнике различитог узраста, од ученика
основних школа до студената. Др Александар Хегедиш је и сарадник Центра за
промоцију науке где осмишљава, организује и реализује семинаре везане за
популаризацију науке.
5.2.3. Међународна сарадња
Др Александар Хегедиш је током своје истраживачке каријере успоставио веома
плодну и квалитетну сарадњу са научницима из више земаља. Посебно добра сарадња је,
кроз међународне пројекте, остварена са истраживачима из Норвешке, где је др
Александар Хегедиш 2005. године боравио на двонедељном студијском боравку, као гост
Министарства иностраних послова Краљевине Норвешке. Добру сарадњу др Александар
Хегедиш је последњих година остварио кроз заједничке пројекте са истраживачима из
Русије (сарадња у областима процене антропогеног утицаја на екосистеме Волге и
Дунава, развоја аквакултуре угрожених врста риба и реституцији природних популација,
као и у проучавању еколошких аспеката вида код водених и амфибијских животиња),
Словачке (хармонизација метода за праћење квалитативног и квантитативног састава
рибљих популација у великим рекама) и Мађарске (одрживо коришћење и аквакултура
кечиге). Поред тога, др Александар Хегедиш је успоставио добру сарадњу у смислу
размене ихтиолошког материјала и информација са истраживачима из Шведске, Данске,
Италије и Немачке. Као илустарцију добре сарадње наводимо две публиковане
референце:
53
1. A. Hegedis, Acknowledgement, Page 1136: In: Dannewitz J., Maes G.E., Johansson L., Wickström H.,
Volckaert F.A.M., Järvi T. (2005). Panmixia in the European eel: a matter of time... Proc. R. Soc. B, 272: 1129–
1137.
2. A. Hegedis & M. Lenhardt, Pers. comm. Page 312: In: Fish Parasites: Pathobiology and Protection. (P.T.K. Woo
and K. Buchmann Eds.). Lefebvre F., Fazio G., Crivelli A.J. (2010). Anguillicoloides crassus (Chapter 19).
5.3. Организација научног рада
5.3.1 Руковођење и учешће у научним пројектима, потпројектима и задацима
У периоду до избора у звање виши научни сарадник др Александар Хегедиш је
учествовао у већем броју научно-истраживачка пројекта, које је финансирало Савезно
министарство за науку и технологију СРЈ, Министарство за науку, технологију и развој
Републике Србије, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије
САНУ,, затим у пројектима сарадње САНУ-ЦАНУ, као и пројектима које су финансирале
Norwegian Trade Council, Краљевна Норвешка и Европска Агенција за Реконструкцију. У
оквиру реализације тих пројеката др Александар Хегедиш је и руководио појединим
истраживачким и подпројектним задацима. Такође, др Александар Хегедиш је у том
периоду директно руководио појединим пројектима израде Средњорочних програма
унапређења рибарства за одређена рибарска подручја у Србији, Акционих планова,
Студија утицаја на животну средину, као и појединим рибарственим студијама.
Од избора у звање виши научни сарадник др Александар Хегедиш је, као учесник
или руководилац, учествовао у доле наведеним домаћим и међународним научноистраживачким и апликативним пројектима:
Научно-истраживачки пројекти:
1. Пројекат: Истраживања диверзитета, заштите и одрживог коришћења фауне риба,
као битних компоненти за развој стратегије интегралног управљања воденим
ресурсима Србије (143045) Финансијер и трајање: Министарство науке и
заштите животне средине, 2006-2010. (учесник),
2. Пројекат: Испитивање могућности за развој високо продуктивне аквакултуре на
мобилним пловним објектима (23034) Финансијер и трајање: Министарство за
науку и технолошки развој, 2008-2011. (учесник),
3. Пројекат: Sustainable use of sterlet and development of sterlet aquaculture in Serbia
and Hungary (05SER03/03/007/1237/7) Финансијер и трајање: EAR -Evropska
agencija za rekonstrukciju, 2007-2008. (учесник),
4. Пројекат: Процена комплексног антропогеног утицаја на екосистеме Волге и
Дунава. Финансијер и трајање: САНУ, САНУ – РАН пројект, 2009-2011.
(учесник),
5. Пројекат: Аквакултура угрожених рибљих врста и њена примена у заштити и
реституцији природних популација. Финансијер и трајање: САНУ, САНУ – РАН
пројект, 2009-2011. (учесник),
6. Пројекат: Еколошки аспекти вида код водених и амфибиотних животиња.
Финансијер и трајање: САНУ, САНУ – РАН пројект, 2009-2011. (учесник),
7. Пројекат: Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и
морфодинамичких параметара река и водних акумулација (ТР 37009) Финансијер
и трајање: Министарство за науку и технолошки развој, Министарство просвете и
науке, 2011-2014. (руководилац подпројекта),
54
8. Пројекат: Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије
(173045) Финансијер и трајање: Министарство за науку и технолошки развој,
Министарство просвете и науке, 2011-2014. (учесник),
9. Пројекат: Испитивање стања и валоризација риболовног ресурса у Дунаву и Сави
на територији Београда – основа за развој програма мониторинга. Финансијер и
трајање: Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне
средине, 2012-2013. (руководилац пројекта),
10. Пројекат: BioFresh Project - Compilation of geo-referenced distribution data of
Serbian freshwater fishes. Финансијер и трајање: ЕУ, 2012-2013. (руководилац
дела пројекта који је реализован у Србији),
11. Пројекат: Хармонизација метода за праћење квалитативног и квантитативног
састава рибљих популација у великим рекама (680-00-140/2012-09/02). Финансијер
и трајање: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Словачка
Академија Наука, 2012-2013. (учесник).
Апликативни пројекти:
12. Пројекат: Програм управљања рибарским подручјем „Србија – Центар“ за
период 2008 – 2012. година. Финансијер и трајање: „River’s Guard“ д.о.о.
Јагодина, Друштво за слатководно рибарство «Рибарство - Дунавац» д.о.о.
Костолац, 2007. (руководилац).
13. Пројекат: Програм управљања рибарским подручјем „Србија – Запад“ за период
2008 – 2012. година. Финансијер и трајање: „Екорибарство“ д.о.о. Ваљево, 2007.
(руководилац).
14. Пројекат: Програм управљања рибарским подручјем „Србија – Војводина“ за
период 2008 – 2012. година (део). Финансијер и трајање: Национални парк
„Фрушка Гора“, 2007. (руководилац).
15. Пројекат: Програм управљања рибарским подручјем „Парк природе Шарган –
Мокра Гора“ за период 2010 – 2019. година. Финансијер и трајање: Парк природе
Шарган – Мокра Гора, 2009. (руководилац).
16. Пројекат: Програм управљања рибарским подручјем „Предео изузетних одлика
Клисура реке Градац“ за период 2010 – 2019. година. Финансијер и трајање:
Еколошко друштво Градац, Ваљево, 2009. (руководилац).
17. Пројекат: Програм управљања рибарским подручјем „Национални парк Тара“ за
период 2008 – 2012. година. Финансијер и трајање: Национални парк „Тара“,
Бајина Башта, 2007. (руководилац).
18. Пројекат: Програм управљања рибарским подручјем „Национални парк Тара“ за
период 2013 – 2022. година. Финансијер и трајање: Национални парк „Тара“,
Бајина Башта, 2012. (руководилац).
19. Пројекат: Студија одрживог управљања, мониторинга и чувања природних
плодишта аутохтоних рибљих врста на реци Дрини. Финансијер и трајање: Фонд
за заштиту животне средине Републике Србије, «Екорибарство» д.о.о. Ваљево, ЗР
“EKO - ДРИНА” д.о.о. Љубовија 2011-2013. (руководилац).
20. Пројекат: Студија oдрживоg управљањa, мониторингa и чувањa природних
плодишта аутохтоних рибљих врста на рибарском подручју „Предео изузетних
одлика Клисура реке Градац“. Финансијер и трајање: Фонд за заштиту животне
средине Републике Србије, Еколошко друштво Градац Ваљево. 2011-2013.
(руководилац).
55
21. Пројекат: Студија о последицама на рибљи фонд у акумулацији „Перућац“ након
дугорочног пражњења воде и начинима њихове санације. Финансијер и трајање:
Привредно друштво „Дринско-лимске ХЕ“ д.о.о., Бајина Башта. 2010.
(руководилац).
22. Пројекат: Lake Skadar-Shkoder Integrated Ecosystem Management Project (LSIEMP).
Development of Skadar-Shkoder Lake management strategy and national fishery
management plans (Montenegro, Аlbania). Финансијер и трајање: The World Bank
(WBZ59534-d), REC Montenegro, 2011 - 2012. (коруководилац).
5.3.2 Примењеност у пракси кандидатових технолошких пројеката, патената,
иновација и других резултата
У поглављу 3. Анализа радова наведено је да је др Александар Хегедиш
учествовао у изради већег броја студија, стручних радова (експертиза) и елабората које
имају апликативни карактер, што се посебно односи на програме управљања риболовним
ресурсима који се примењују на риболовним водама у Србији. Ти радови обухватају
ихтиофаунистичке експертизе, анализе утицаја, рибарствене студије, програме
унапређења и управљања рибарским подручјима и риболовним ресурсима и акционе
планове заштите и управљања риболовним и воденим ресурсима.
5.3.3. Значајне активности у комисијама и телима Министарства наукe и телима других
министарстава везаних за научну делатност
Др Александар Хегедиш је у последњих неколико година био ангажован од стране
ресорних министарстава као члан различитих радних тела која су се бавила развојем
стратегије одрживог коришћења природних ресурса Србије и законском регулативом
везаном за риболовно коришћење отворених вода.
5.3.4. Руковођење научним институцијама
Новембра 2009. године др Александар Хегедиш је именован за шефа Одсека за
природне ресурсе и животну средину у Институту за мултидисциплинарна истраживања.
На тој функцији је и данас.
6. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ
Укупан научно-истраживачки рад др Александра Хегедиша показује да је он
признати научни радник и Комисија са задовољством констатује да је имала прилику да
анализира солидан научни допринос једног истраживача чији су научни резултати
објављени у квалитетним и реномираним међународним, као и домаћим научним
часописима, саопштени на научним скуповима у земљи и иностранству и запажени у
научној јавности.
56
L9
.(redroeg .{ rerr,fuetp uHrodsrduoqrolf
docotpodu Hnaoyed
'qraoxdej/
es{e srrxe dr cu elgldelc.uullull c I,IyuuJrft,rr e e r{rurc
XI,IHIoSBC r{nr,-(es
'qrne141-ufiex gllrorcd elnnecy dtr
,ryytw
n
g
re,ry
(gr{soxH€rC emr,rHr{ ) €sresuxedrcu exmo[or.rg ur lfu urur14
J
XLIHIegeC Unn(erf
'rYdpxuey euefdra6 dy
g(\ur,try
"r"t.f,*N,l
I
a
[r.rcrlr,tox
usoHurli
eHr.rvol t l 0z' z0' 27,'vudroeg
'xnHruaooc nantnx e+t?st onn(eu [,nmnpazay odpuocxatry dp adagofit ey afugd3 exrurgfue4
elostBd JoxmolloHxer IE oxfen 'otescodu esrcdercuxutrAl e*resc xunnden es{errraJc ee ulncuruoy
uxouYadu n lermoagl4 feao l4resxudu eY us{eguxedJcra esdesuruutrcz[rErr{ni eo e:,f,tutcutr4
.(get wonndell oxerYedu uft.rcurtoy 'enesuxedrrz ererr(sed xflxh€slrxedrcuonnr(es
,(s{esl.It?xcl,I noHauJeJnrHeax h 'es{esoHYoda .ftrunes H ,(xu,(rcou o .(xuuruaedll ,(
ert(fudorndx q.ewflu(:aex rJooHsr.rJye oueYesen erddv esc u cosnduoy usn(es uqeuefl
'esutredc
oHJos}Ix orLIJmB0 u elurorourxn 'efurorioragodYux urc€rrgo f urcoHsel odram u exrerwvorr
ronn (en esreaoeedgo n f,lutrueuderr{uou uE BHBtes o[efox JcoHauJxe esoJesr u eH[erruHs €Noes
'xnn[ed rnnrr,(en oex orEdearco mr{YeJey devnecxery
dn'
e[
elox
eruur.(sod
vadou .eQoxel
' rEcxedu,( uuewudu udrcudu n,(
lurorovoreltr {unden
eY Hegocolrc el zlox xuuYed rurh.(eg oex oetexox JeYr4trHey ec ewr,rh 'dorxedex r,rHsr.rrex[r[e
orraeedsn f,fevrrn ufox eruucd,(ced Nr,rHsorogrd n ertuir,,(dtrou wuxcdegud esleffeeduf Lr
eueSedueu.( ewedrodu u enuacd.(cod wnHe[os r4 Nr.lHsorogud es{usrsednd I-l errrJmer ?aoHerrr
xuHolllrxe 'efuflf.tc xuueurcdegr,rd 'efelrnr.( ealrreH? 'erfildeucxo x]rxhr,rrczu.(erpozrxu
ousosrcend mutrerey devnucxorv dtr ef ey wqeriu egedl
efodg reqea nYedtn
,(
Download

Izveštaj Komisije - IMSI