Универзитет у Нишу
Учитељски факултет у Врању
Акредитација студијског програма
Основне академске студије за образовање учитеља
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА
КЊИГА
НАСТАВНИКА
Врање, 2014.
Име, средње слово, презиме
Ценић Н. Стојан
редовни професор
Звање
Учитељски факултет у Врању, 01.10.1993. год.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Педагогија
Ужа научна област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2003.
Учитељски факултет у Врању
Педагогија
Докторат
1993.
Филозофски факултет Скопље
Педагогија
Диплома
1976.
Филозофски факултет Скопље
Педагогија
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б. Назив предмета
Врста студија
1.
Одабране тематске целине из Методике природе и друштва
Дипломске академске студије
2.
Општа педагогија
Основне академске студије
3.
Образовна технологија
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Васпитање кроз историјске епохе I и II (коаутор са Јеленом Петровић), Учитељски факултет у Врању, Врање,
2012.
Edukacija operaterjev za reagiranje v stresnih pogojih (u koautorstvu), Didaktika Slovenika, (pedagoška obzorja),
2.
br. 1-2, Visokošolsko središće, Novo mesto, 2011.
Осврт на развој школа у природи (у коауторству), Школа у природи – теоријско-методолошке основе, Учи3.
тељски факултет у Врању, Врање, 2007.
Креативна настава во природа (коаутор са Николом Петровим), Сојуз за грижи и воспитување на децата на
4.
Македонија, Скопје, 2006.
Савремени токови у образовању наставника и васпитач у основном и предшколском васпитању и образовању или трансформација учитељског у педагошки факултет, Савремени токови у образовању наставни5.
ка, зборник радова са међународног научног скупа, Учитељски факултет у Врању и Савез педагошких друштава СЦГ, Врање, 2005.
Неки проблеми ране идентификације даровитих ученика у млађим разредима основне школе, Зборник ра6.
дова Учитељског факултета у Врању, књига XI, Учитељски факултет, Врање, 2004, стр. 5-14.
Identifikacija in pedagoska obravnava nadarjenih, Didaktika slovenika (pedagoška obzorja), br. 3-4, Visokošolsko
7.
središče, Novo mesto, 2003.
Педагошка идентификација и адекватан педагошки третман даровитих ученика у млађим разредима
основне школе, (у коауторству), Mednarodni znanstveni simpozij: Nadarjeni - izkoriščen ali prezret potencial, Peda8.
goška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovensko združenje za nadarjene Novo Mesto, Visokošolsko središče Novo mesto, Novo mesto, 2003.
9.
Модел педагошког факултета (коауторство са Ђуром Дедићем), Учитељски факултет у Врању, Врање, 2003.
Савремени токови у образовању наставника и васпитача у основном и предшколском васпитању и образо10.
вању или Трансформација учитељског у педагошки факултет (коауторство са Ђуром Дедићем), Учитељски
факултет у Врању, Врање, 2003.
Збирни подаци научне активности наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
2
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
1.
Име, средње слово, презиме
Стана Љ. Смиљковић
Редовни професор
Звање
Учитељски факултет у Врању, 01.10.1994. год.
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када
Методика наставе српског језика и књижевности
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2004.
Учитељски факултет Врање
Методика наставе српског језика и
књижевности
Докторат
1997.
Филолошки факултет Приштина
Књижевне науке
Магистратура
1990.
Филолошки факултет Скопље
Филолошке науке
Диплома
1974.
Филозофски факултет Скопље
Филолошке науке
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Методика наставе српског језика и књижевности
Основне академске студије
2.
Методика развоја говора 1
Основне академске студије
3.
Књижевност за децу
Основне академске студије
4.
Одабране тематске целине из Методике развоја говора
Дипломске академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Motivacija učencev nižjih razredov pri pouku jezika in književnosti, Didaktika slovenika 1/2011, Visoko središče, Novo Mesto.
2.
Прозното и поетското творештво за деца на Славко Јаневски, Македонија презент, Скопје, 2012, (монографија).
3.
Смиљковић, С., Стојановић, Б. (2011): Компаративни приступ методици матерњег језика и књижевности, Учитељски
факултет, Врање, 288 стр. (монографија)
4.
Естетске вредности ауторских бајки у лектири ученика млађих разреда основне школе, Наука и политика, филолошке науке,
зборник са скупа, књ.5/1,Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2011, стр.423-428.
5.
Књижевни текстови пример - примене језика, Унапређење образовања учитеља и наставника – од селекције до праксе, том II,
Педагошки факултет у Јагодини, 2010, стр.81-87.
6.
Лектира у периоду средњег века и њена улога у формирању погледа на живот и друштво, rад у оквиру пројекта Традиција,
модернизација и нацинални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (179074), који се реализује у
Центру за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу, а финансира га Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
7.
Симболичност и митологичност старосрбијанских светова у народној прози, Актуальні питання, проблеми та перспективи
розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових
праць, 2012, стр. 193-198, Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля.
8.
Значај и улога предшколских институција за формирање дечје индивидуалности, ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА
УНИВЕРСИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 130 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ, УНИВЕРСИТЕТСКО
ИЗДАТЕЛСТВО “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” Велико Търново, 2012, стр.14-19.
9.
Смиљковић, С., Милинковић М. (2010): Методика наставе српског језика и књижевности (Учитељски факултет у Врању,
Учитељски факултет у Ужицу, прво издање 2008.
10. Interaktivna nastava učenika, Inovacii i interaktivni tehnologii v obrazovanieto, RB Stilijan Čilingirov-Šumen, Sofija, 2012, str. 130-134.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи Међународни
1. Tempus projekаt HAMOC (Harmonization and Modernization of the
Curriculum for Primary Teacher Education) 516762- TEMPUS – 1-2011-1-RSTEMPUS-JPCR (2011-2516/001-001) у сарадњи са Педагошким факултетом у
Сомбору (руководилац тима)
2. Традиција, модернизација и нацинални идентитет у Србији и на Балкану у
процесу европских интеграција (179074), који се реализује у Центру за
социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу, а финансира га
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Члан КОНУС-а
Члан Матичног научног одбора за српски језик и књижевност
Главни и одговорни уредник часописа Методичка пракса 2008, 2009, 2010. и 2011, 2012. године
Председник Балканске асоцијације педагошких, учитељских и других сродних факултета 2009-2012.
Добитник међународне награде АНА ФРАНК за најбољу књигу за децу и младе у Македонији.
Програмски чиниоци као индикатори ефикасности наставе (1999)
Школа у природи (2007-2008) интерни пројекат УФ у Врању
Школа као вежбаонице (2007-2008) интерни пројекат УФ у Врању
Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског и основношколског узраста, интерни пројекат
Учитељског факултет у Врању
Име, средње слово, презиме
Миле С. Илић
Редовни професор
Звање
Учитељски факултет у Врању, 01.01.2008. год.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Право
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008.
Учитељски факултет у Врању
Право
Докторат
1999.
Правни факултет Крагујевац
Правних наука
Магистратура
1995.
Правни факултет Ниш
Правних наука-правно-теоријске науке
Диплома
1979.
Правни факултет Ниш
Дипломирани правник
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Државна управа и локална самоуправа са школским
Основне академске студије
законодавством
2.
Школска администрација
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Илић, М. (2006): Управно право –(универзитетски уџбеник), Балкански центар за изучавање локалне
самоуправе, Пеликан принт, Ниш, ISBN, 86-83271-07-2, COBISS.SR-ID 129594636, стр. 700.
2.
Илић, М. (2003): Развој локалне самоуправа у вишестраначкој Србији од 1990 год. Балкански центар за
изучавање локалне самоуправе, Ниш, ISBN, 86-83271-05-6, COBISS.SR-ID 106582284, стр. 359.
3.
Илић, М. (1996): Локална самоуправа у Југославији, Градина, ISBN 86-7129-047-6, ИД=49302540, стр. 214.
4.
Илић, М. (2006): Државна управа под новим законским прописима, Балкански центар за изучавање локалне
самоуправе, Ниш, ISBN 86-83271-06-4, COBISS.SR-ID 127990540, стр. 143.
5.
Илић, М. (2003): Локална самоуправа у балканским земљама, Балкански центар за изучавање локалне
самоуправе, Ниш, ISBN 86-83271-04-8, COBISS.SR-ID 104472588, стр. 147.
6.
Илић, М. (2001): Град у локалној самопурави, Балкански центар за изучавање локалне самоуправе, Пеликан
принт, Ниш, ISBN 86-83271-03-X, ID=91060748, стр. 390.
7.
Илић, М. (2006): Локална самоуправа и нови устав Републике Србије, Балкански центар за изучавање
локалне самоуправе, Ниш, ISBN, 86-83271-08-0, COBISS.SR-ID 136780812, стр. 191.
8.
Илић, М. (1988): Међуопштинске регионалне заједнице у СР Србији, ООУР „Стручна књига“ Београд, стр.
194.
9.
Илић, М. (1999): Коментар закона о локалној самоуправи са прилозима, Балкански центар за изучавање
локалне самоуправе, Ниш, ISBN, 86-83271-01-3, стр. 261.
10.
Илић, М. (2000): Практикум за израду нормативних аката скупштине општина, Балкански центар за
изучавање локалне самоуправе, Ниш, ISBN, 86-83271-02-1, ID=88183564, стр. 121.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни: 1
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Србољуб В. Ђорђевић
Редовни професор
Звање
Учитељски факултет у Врању, 01.07.2004. год.
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Специјална педагогија са методиком
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2011.
Учитељски факултет у Врању
Специјална педагогија са методиком
Докторат
1998.
Дефектолошки факултет у Београду
Дефектологија
Магистратура
1995.
Филозофски факултет у Београду
Педагогија
Диплома
1983.
Дефектолошки факултет у Београду
Дефектологија
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б. Назив предмета
Врста студија
1.
Специјална педагогија
Основне академске студије
2.
Индивидуализација и интеграција у образовању
Основне академске студије
3.
Методика инклузивног образовања
Основне академске студије
4.
Специфичне сметње у развоју и учењу
Основне академске студије
5.
Методика рада са децом са посебним потребама
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Ђорђевић, С. (2003): Ефикасност облика индивидуализације наставе у основној школи за лако ментално
ретардиране ученике, Монографија- помоћни уџбеник, Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет,
ISBN 86-80113-36-1 COBISS.SR-ID 111415052, стр. 203.
2.
Ђорђевић, С. (2006): Цртеж предшколске деце и ЛМР ученика, Београдска дефектолошка школа, бр. 2,
Београд, ISSN 0354-8759 COBISS.SR-ID 46843394, стр. 131-141, УДК 376.4 -Оригинални научни чланак.
3.
Ђорђевић, С. (2008): Дислалија као специфични развојни поремећај код ученика млађих разреда основне
школе, Иновације у основношколском образовању- од постојећег ка могућем, Зборник радова, Универзитет у
Београду, Учитељски факултет, Београд, ISBN 978-86-7849-118-4 COBISS.SR-ID 153657100, стр. 167-178,
UDC 81`271.1:616.89.008.437.37 (Пројекат бр. 149055 и 149050).
4.
Арсић, Р., Ђорђевић, С., Ковачевић, Ј. (2010): Методика рада са децом са посебним потребама- практикум,
помоћни универзитетски уџбеник за студенте учитељског факултета, Универзитет у Приштини, Учитељски
факултет у Призрену-Лепосавић, ISBN 978-86-84143-17-6, COBISS.SR-ID 175200876, 376.1-056.26/.36053.2(075.8)(076), 224 стр.
5.
Ђорђевић, С. (2010): Покрет фигура на цртежима ученика са лаком ИО, Београдска дефектолошка школа,
Вол 16 (3), бр. 48, Београд, ISSN 0354-8759, COBISS.SR-ID 46843394, стр. 541-555, УДК 376.4 -Оригинални
научни чланак.
6.
Ђорђевић, С. (2010): Артикулациона одступања на млађем школском узрасту и рад учитеља на њиховој
корекцији, „Унапређење образовања учитеља и наставника- од селекције до праксе“ Посебна издања,
Научни скупови, Књига 8/2, Том II - Пројекат ТЕМПУС ЈЕР- 41074, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки
факултет у Јагодини, Јагодина, стр. 97-106, ISBN 978-86-7604-080-3, COBISS.SR-ID 176387852.
7.
Ђорђевић, С. (2011): Настава и индивидуалне разлике у језичком образовању ученика са интелектуалном
ометеношћу, Педагогија, бр. 2 - год. LXVI, Београд, UDK-37, ISSN 0031-3807, УДК 371.3::811.163.41-056.36,
стр. 289-296- Оригинални научни рад.
8.
Ђорђевић, С. (2011): Индивидуалне разлике ученика са лаком ИО и настава, Београдска дефектолошка
школа , Вол 17 (1), бр. 49, Београд, ISSN 0354-8759, COBISS.SR-ID 46843394, стр. 97-111, УДК 376.4 Оригинални научни чланак.
9.
Ђорђевић, С. (2011): Ефикасност наставних листића у допунској настави српског језика, Педагогија, бр. 3 год. LXVI, Београд, UDK-37, ISSN 0031-3807, УДК 371.398::811.163.41, стр. 481-488- Изворни научни рад.
Ђорђевић, С. (2012): Ефикасност допунске наставе српског језика у зависности од организационог облика,
Иновације у настави бр. 3/12, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, YU ISSN 0352-2334 UDC 370.8
Vol. 25, UDC 371.3::811.163.41 37.026, COBISS.SR-ID 428906, стр. 38-47. Оригинални научни рад.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
10.
Име, средње слово, презиме
Сунчица, М, Денић Михаиловић
Редовни професор
Звање
Учитељски факултет у Врању, 1.10.1993. год.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Књижевност
Ужа научна област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2011.
Учитељски факултет у Врању
Књижевност
Докторат
2001.
Филозофски факултет, Приштина Књижевност
Диплома
1983.
Филозофски факултет, Приштина Књижевност
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Књижевност
Основне академске студије
2.
Књижевност за децу
Основне академске студије
3.
Реторика
Основне академске студије
4.
Усмена књижевност и народна традиција
Основне академске студије
5
Уређивање школских новина
Основне академске студије
6.
Српска национална култура у европском контексту
Дипломске академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Опште и лично : огледи о књижевности, "Филип Вишњић", Београд, 2005. (Монографија)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
О jednom srbsko-českem literarnim vztahu, Slovansky jih, Časopis Společnosti pratel Jižnich Slovanu v Česke
republice, Ročnik V, Brno 2005, 7-11, Evidenčni čislo: MK ČR E 10.961 ISSN 1213-3612
Косовскометохијска књижевност у расејању – феномен избеглиштва као феномен привременог
живљења у стваралаштву косовских писаца почетком XXI века, Међународни славистички центар,
Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник радова: Књижевност и стварност 2/36, Београд, 2007,
стр. 579 – 589.
Антидидактичко и дидактичко у поезији Драгомира Ђорђевића, у књизи др Воја Марјановић, мр
Милутин Ђуричковић, Књижевност за децу и младе у књижевној критици, књига 2, Српски и светски
писци за децу и младе, Висока школа струковних студија за васпитаче, Алексинаc, Libro company, Краљево,
2007, стр. 235-239.ISBN 978-86-86473-13-4 (LC)COBISS. SR – ID 143838476
Књижевност: избор књижевних и књижевнонаучних текстова, помоћни уџбеник, хрестоматија, Учитељски
факултет, Врање, 2007. (Хрестоматија) ISBN 978-86-82695-37-0 COBISS.SR-ID 137476108
Српски писци на Косову и Метохији : (1871-1941) ,Лепосавић/Приштина, Институт за српску културу,
2008. (Монографија) ISBN 978-86-82797-79-1 COBISS.SR-ID 150515980 Р13
Рефлексија у савременој косовскометохијској књижевности, Косово и Метохија у цивилизацијским
токовима, Међународни тематски зборник, Књига 2: Књижевност, Филозофски факултет Универзитета у
Приштини, Косовска Митровица, 2010. година, стр. 427- 437. ISBN 978–86–80273–51–8;COBISS.SR-ID
180542220; УДК 821.163.41
Мера и привид, етиком до књижевне естетике, Београдска књига, Београд, 2010, стр. 252. (Монографија)
ISBN 978-86-7590-268-3; COBISS.SR-ID 180583692 Р15; УДК 821.163.41.09, 821.163.41.0993,821.163.41.09:398 (Монографија)
Прогон и завичај, српска књижевност Косова и Метохије, Институт за културу Срба,
Приштина/Лепосавић, 2011. Монографија ISBN 978-86-82797-98-2; COBISS: SR-ID 187813132; 821.163.41
09“1920“; 821.163.41:929
Реторика (са др Вером Ценић), приручник за студенте Учитељских факултета, Учитељски факултет,
Врање, 1995. ISBN 86-82695-01-4; COBISS.SR-ID 103773959; УДК 82.085(075.8), 82-83(082.2)
Збирни подаци научне активности наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
11
57
Домаћи
1
Међународни
1
Име, средње слово, презиме
Јаворка В. Маринковић
Редовни професор
Звање
Учитељски факултет у Врању, 01.10.1994. год.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Српски језик
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012.
Учитељски факултет у Врању
Српски језик
Докторат
1995.
Филолошки факултет у Београду
Српски језик и општа лингвистика
Магистратура
1986.
Филолошки факултет у Београду
Српски језик и општа лингвистика
Диплома
1977.
Универзитет Ћирило и Методије,
Српски језик и историја књижевности
Филолошки факултет у Скопљу
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Српски језик
Основне академске студије
2.
Облици изражавања и стилистика
Основне академске студије
3.
Диференцијална граматика
Основне академске студије
4.
Култура говора
Основне академске студије
5.
Српски језик 1
Основне академске студије
6.
Српска национална култура у европском контексту
Дипломске академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Диференцијална граматика – иноватинвни приступ у настави српског језика на дијалекатском
језичком подручју, Педагогија, часопис Форума педагога Србије и Црне Горе, бр. 3, Београд, 2009,
стр.469-479.
2.
Лингвистички елементи у књижевности, Савремени тренутак књижевности за децу у настави и
науци, тематски зборник, Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању, Врање, 2010, стр. 140-147.
3.
Фонетске карактеристике призренско-тимочког говорног типа, Баштина, Институт за српску
културу, Приштина-Лепосавић, 2011, стр. 15-31.
4.
Језичка култура у језику медија на изразито дијалекатском језичком подручју, Лингвистика:
Језичка култура у језику медија, Универзитет Источно Сарајево, Филозофски факултет, Сарајево, 2011,
стр. 147-154.
5.
Савремени статус идиома урбаних средина у јужнословенским језицима, Савремена лингвистичка
истраживања у македонистици, Институт за македонски језик ''Крсте Мисирков'', Скопље, 2011, стр.
79-95.
6.
Врањска фразеологија са малим фразеолошким речником, монографија. Институт за српску културу
– Приштина/Лепосавић, 2011, стр. 1-150.
7.
Српски језик I, треће, поправљено издање, уџбеник за студенте учитељског факултета, Универзитет у
Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2012, стр. 1-186.
8.
Облици изражавања и стилистика, треће, поправљено издање, (коауторски), Универзитет у Нишу,
Учитељски факултет у Врању, Врање, 2012, стр. 1-256.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Блага Ц. Радовановић
Редовни професор
Звање
Природно-математички факултет у Нишу, 03. 12. 1997. год.
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Органска хемија и биохемија
Ужа научна област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
1998.
Филозофски факултет у Нишу
Органска хемија и биохемија
Докторат
1985.
Технолошки факултет у Новом Саду
Примењена органска хемија
Магистратура
1982.
Природно-математички факултет у Скопљу
Органска хемија и биохемија
Диплома
1974.
Природно-математички факултет у Скопљу
Дипломирани хемичар
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Основе природних наука
Основне академске студије
2.
Истраживање природних појава у настави
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
G.Markovic, B.Radovanovic, M. Marinovic-Cincovic and J. Budinski-Simendic, Curing characteristics of
4.
chloro-sulphonated polyethylene and natural rubber blends, J.Serb.Chem. Soc. 5 (2005) 695-703.
S. Konstantinovic, B. Radovanovic, A.Krkljes, Thermal behaviour of Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) Hg(II) and
5.
Pd(II) complexes with isatin β-thiosemicarbazone, J.Therm Anal.Cal.,Vol 3,(2007), 1-7.
S.S.Konstantinovic, B.C.Radovanovic, Z.B.Todorovic, S.B.Ilic, Spectroscopic and Thermodynamic Studies of
6.
Complexation of Some Divalent Metal Ions Isatin –β-thiosemicarbazone, Chemical Papers,61( 2007), 485-489.
S.B.Ilic,.S.Konstantinovic, Z.B.Todorovic, M.L.lazi, VB.Veljkovi, N.Jokovi, B.C.Radovanovic, Characterization
7.
and antimicrobial activity of the bioactive metabolites in Streptomycete Isolates, Microbiology 76(4) (2007) 480487.
B. Radovanovic, G. Markovic G, A.Radovanovic , Influence of Wood Flour on Cure Characteristics and
8.
Mechanical Properties of Styrene Butadiene/Chlorosulphonated Polyethylene Rubber Blends, Polymer
Composites, (2008), 29/6: 692-697
B.Bojic, B.Radovanovic, J.Nikolic, Spectophotometric method gor determination of urea in dermatologic
9.
formulation and cosmetic, Analytical Sciences, 24 (2008), 24: 769-774
A.Radovanović, B. Radovanović, B. Jovancicević Free radical scavenging and antibacterial activities of
10.
southern Serbian red wines. Food Chem (2009), 117:326-331.
B.Radovanović, A.Radovanović,J-M.Souquet, Phenolic profile and free radical scavenging activity of Cabernet
11. Sauvignon wines different geographical origins from Balkan region. J Sci Food Agric, (2010), 90 (14): 2455 2461
B.Radovanović, A,Radovanović, Free radical scavenging activity and anthocyanin profile of Cabernet
12.
Sauvignon wines from Balkan region. Molecules, (2010), 15 (6): 4213-4226
A.Radovanović, B.Jovančičević, B.Radovanović, T.Mihajilov-Krstev, J.Zvezdanović, Antioxidant and
13. antimicrobial potentials of Serbian red wines produced from international Vitis vinifera grape varieties, J Sci
Food Agric (2012), 99/10:2154-2161
Збирни подаци научне активности наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
52
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 2
Међународни 1
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Име, средње слово, презиме
Радивоје Н. Кулић
Редовни професор
Звање
Назив институције у којој наставник ради са Учитељски факултет, Лепосавић, 01. 07. 1993. год.
пуним радним временом и од када
Педагогија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
1993.
Филозофски факултет, Приштина
Педагогија
Докторат
1993.
Филозофски факултет, Приштина
Педагогија
Магистратура
1977.
Филозофски факултет, Београд
Педагогија
Диплома
1969.
Филозофски факултет, Приштина
Педагогија
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Андрагогија
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Схватање појмова о друштву на нивоу основног образовања, Покраински центар за марксистичко
оберазовање, Приштина, 1979. год.
2.
Радна организација као образовно-културна средина, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
1985. год.
3.
Садржај рада и образовање, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у
Београду, Београд, 1997. год.
4.
Педагогија, Свет књиге, Београд, 2003. год.
5.
Увод у андрагогију, Свет књиге, Београд, 2005. год.
6.
Утицај образовања на еконимски развој: (Прилог компаративном проучавању према неким изворима
на Енглеском језику) Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, књига 20/1990, Приштина
7.
Образовање одраслих и транзиција у источној Европи, Образовање одраслих, бр. 1/2001, Сарајево
8.
Развојнастратегија средњег професионалног образовања у условима транзиције, Култура и
образовање, Зборник радова са научног скупа, Бања Лука 2006.
9.
Образовање одраслих и транзиција у централној и источној Европи, Андрагогија на ппочетку трећег
миленијума, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, 2006. год.
10. Образовне реформе у неким земљама у транзицији, Андрагошке студије, бр. 2/2007., Београд.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
/
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
20
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни /
Усавршавања
Енглеска (Колчестер – 2 месеца 1972, Бристол – 2,5 месеци 1973, Лестер – 6 месеци
1978, Нотингем – 1 месец 1990); Аустрија (Салцбург – 1 месец 1977); Француска
(Гренобл – месец, 1989); Русија (Москва – 1 месец 1977) и САД (1 месец 1990).
Други подаци које сматрате релевантним : Учествовао је на више стручних скупова у Аустрији, Енглеској,
Грчкој и Русији, на којима је излагао, основно поднео саопштења. Држао је предавања, по позиву, на
универзитетима у Јени (Немачка), Атхенсу (САД) и Инстанбулу (Турска). Наведени студијски боравци и
усваршаваања на познатим универзитетима и истраживачким центрима пружили су прилику Р. Кулићу да
постане врстан познавалац савремене светске литературе из области андрагогије и компаративне педагогије.
То се позитивно одразило и на квалитет његових радова.
Име, средње слово, презиме
Љубивоје Д. Стојановић
Редовни професор
Звање
Висока васпитачка школа струковних студија „Михајло
Назив институције у којој наставник ради са
Палов“, Вршац, 06. 10. 2011. год.
пуним радним временом и од када
практична теологија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2011
Православни богословски факултет
практична теологија
Фоча, Универзитет Источно Сарајево
Докторат
Православни богословски факултет,
практична теологија
Београд
Магистратура
1995
Православни богословски факултет,
практична теологија
Београд
Диплома
1989
Православни богословски факултет,
практична теологија
Београд
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Веронаука
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Стојановић,Љ (2008), Тумачење Библије, Учитељски факултет, Београд;
2.
Стојановић,Љ (2009), Хришћани у свету, Хришћански културни центар, Београд;
3.
Стојановић,Љ (2010), Други и ја, Завод за уџбенике, Београд;
4.
Стојановић,Љ (2011), Култура религије, Висока васпитачка школа, Вршац;
5.
Стојановић,Љ (2011), Религијски системи, Висока васпитачка школа, Вршац;
6.
Стојановић,Љ (2011), Црквена проповед, Православни богословски факултет, Фоча;
7.
Стојановић,Љ (2012), Основи хришћанског учења, Врање;
8.
Стојановић,Љ (2006), Православље и евриоске интеграције, зборник „Религија и европске
интеграције“, Факултет политичких наука, Сарајево;
9.
Стојановић, Љ (2007), Екуменизам и етнофилетизам, зборник „Политикологија религије“, Центар за
проучавање религије и политике, Београд;
10.
Стојановић,Љ (20011), Одговорност даровитих у библијском контексту“, зборник радова са
међународног скупа „Даровитост и миралност“, Вршац.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи:
Међународни
„Претварање
потенцијала у
постигнућа“ –
Висока васпитачка
школа струковних
студија, Вршац
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Од 2004 до 2010 председник Комисије Владе Републике Србије за верску наставу у основним и средњим
школама.
12. јула 2011 изабран за редовног члана Српске краљевске асоцијације академика, иноватора и наукчника
(академик СКАИН-а)
1997
Име, средње слово, презиме
Стојче С. Богдановић
Ванредни професор
Звање
Назив институције у којој наставник ради са Учитељски факултет у Врању, 01.10.1993. год.
пуним радним временом и од када
Руски језик
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2003.
Учитељски факултет у Врању
Руски језик
Докторат
1993.
Филозофски факултет Скопље
Филолошких наука
Магистратура
1983.
Филолошки факултет Београд
Филолошких наука
Диплома
1974.
Филозофски факултет Скопље
Руски језик
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Руски језик
Основне академске студије
2.
Превођење стручних текстова
Основне академске студије
3.
Сценска уметност
Основне академске студије
4.
Руски језик
Дипломске академске студије
5.
Руски језик 1
Основне академске студије
6.
Руски језик 2
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Богдановић, С. (2011). Учитељ у наставном програму једног страног језика на учитељском факултету,
Учитељ у балканским културама, тематски скуп, Учитељски факултет у Врању, Врање, стр. 81-89.
2.
Богдановић, С. (2011). О једном преводу Нечисте крви Борисава Станковића на руски језик, у зборнику: „Нечиста крв“ Борисава Станковића сто година после (1910-2010), тематски зборник,
Учитељски факултет у Врању, Врање, стр. 273-295.
3.
Богдановић, С. (2010). Глаголски начини У ноћи Борисава Станковића и руски преводни еквиваленти, Годишњак Учитељског факултета у Врању, година прва, Врање, стр. 315-327.
4.
Богдановић, С. (2008). Перфекат свршеног вида – српски еквивалент руског прошлог времена свршеног
вида (нека значења и нијансе), Зборник радова Учитељског факултета у Врању, Врање, књ. 12-13, 12
стр.
5.
Богдановић, С. (2006) Род именица са значењем лица у руском и српском језику, Монографија, Врање,
ISBN 86-82695-23-5; COBISS. SR-ID 129537548.
6.
Богдановић, С. (2006) Сценска уметност (за студенте Учитељског факултета), Врање, ISBN 86-8269531-6; COBISS. SR-ID 130320396.
7.
Богдановић, С. (2005) Проблеми у преводима Станковићевих приповедака на руски језик, Врањски
гласник, књ. 33, Врање
8.
Богдановић, С. (2004) Дихотомија „актуелно“ – „неактуелно“ садашње време, Зборник радова
Учитељског факултета у Врању, књ. 11, Врање, ISSN 0353-2607; ISSN 0354-5997; COBISS. SR-ID
155301127, стр 151-155.
9.
Богдановић, С. (2003) Један сегмент руског глагола у поређењу са српским, Монографија, Врање, ISBN
86-82695-06-05; COBISS. SR-ID105819404.
10.
Богдановић, С. (2003) Језик као језгро образовања, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књ.
10, Врање, ISSN-0354-5997; COBISS. SR-ID 155301127; ISBN 86-82695-13-8, стр. 157-163.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Благица М. Златковић
Ванредни професор
Звање
Учитељски факултет у Врању, 10.05.1995. год.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Психологија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2010.
Учитељски факултет у Врању
Психологија
Докторат
2005.
Филозофски факултет у Београду
Психологија
Магистратура
1998.
Филозофски факултет у Београду
Психологија
Диплома
1985.
Филозофски факултет у Нишу
Психологија
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Развојна психологија
Основне академске студије
2.
Педагошка психологија
Основне академске студије
3.
Интеркултурално образовање
Основне академске студије
4.
Конструктивно решавање сукоба
Основне академске студије
5.
Психолошко саветовање у васпитном раду
Основне академске студије
6.
Општа психологија
Основне академске студије
7.
Дечје игре и стваралаштво
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Stojiljković, S., Djigić, G., Zlatković, B. (2012). Empathy and teachers‟ roles. Procedia-Social and Behavioral Sciences
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(ELSEVIER), 69 (2012), 960-966. ISSN: 1877-0428. http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
Zlatković, B., Stojiljković, S., Djigić, G., Todorović, J. (2012). Self-concept and teachers‟ professional roles. ProcediaSocial and Behavioral Sciences (ELSEVIER), 69 (2012), 377-384. http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
Zlatković B. & Mišić, D. (2012). Teachers´ education for more flexible approach to character analysis in literary creations,
Procedia- Social and Behavioral Sciences (ELSEVIER), Vol. 45, 486-492, doi: 10.1016/DS1877-0428(12)02884-4.
Златковић, Б., Стојменовић, М. (2012). Емпатичност наставника предметне и разредне наставе, Зборник радова са
научног скупа“Наука и идентитет“, књига 6/2, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале,
стр.669-682, ISBN 978-99938-47-39-7; COBISS:BH-ID 2728472
Zlatković B. i Petrović, D. (2011) Inicijalno obrazovanje učitelja u Srbiji: analiza kompatibilnosti planova i programa
učiteljskih fakulteta, Nastava i vaspitanje, 60 (4), UDK - 378.6:37(497.11)“2008“; 371.14, ID 188109324, ISSN: 0547-3330,
COBISS: SR-ID 6026754, . str.651-663
Zlatković, B. (2011). Razvijanje kompetencija učitelja za individualizovani pristup u radu sa učenicima u procesu inicijalnog
obrazovanja, Nastava i učenje-stanje i problemi, Užice, Učiteljski fakultet, UDK 371.13, str. 255-264.
Zlatković, B. (2010). Konstantnost in variabilnost prediktorjev (napovedovalcev) uspeha, Didactica Slovenica-pedagoška
obzorja, 3-4, Ljubljana, Pedagoška obzorja Novo mesto, Pedagoška fakulteta Ljubljana, Visokoškolsko središče Novo mesto,
str. 36-46, UDK 311.17:37.042; UDK 371/372, ISSN 0353-1392
Petrovic, D., Zlatkovic, B. (2009). Intercultural sensitivity of future primary school teachers, Comparative Education,
Teacher Training, Education Policy, social inclusion and Child psychology, volume 7, Bulgarian Comparative Education
Society, ISBN 978-954-9842-14-2, str. 121-128.
Bjekic, D., Zlatic, L., Zlatkovic, B., Stojiljkovic, S. (2008). Interaction involvement of university students of prosocial
profession, International Journal of Psychology, 43(3/4), 306, IUPsyS – International Union of Psychological Science.
Златковић, Б. (2007): Селф-концепт и успех у студирању (монографија), Врање, Учитељски факултет у Врању.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
10
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1 Међународни
Усавршавања
2
- Специјализацију за привредну пропаганду у организацији Југословенског института за новинарство у
Београду, 1987.
- РЕБТ као третман психолошких дисфункција (40 сати), REBT PRAXIS CENTER- Center for psychoterapy
and psychological counceling, Нови Сад, 2003. Године
Програми стручног усавршавања наставника и стручних сарадника:
- Учионице добре воље - школски програм за конструктивно решавање сукоба, Група Мост (удружење за
сарадњу и посредовање), Београд, 2001. године
- Грађанско васпитање за средње школе (Образовање за демократију и грађанско друштво),
Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2002. године
- Активно учење, Министарство просвете и спорта Републике Србије, Институт за психологију-Београд,
УНИЦЕФ, 2003. године
- Умеће одрастања - методе и технике психолошко-примарно-превентивног рада са децом и
адолесцентима, ПСИХОКОД, Београд, 1997. године
- Учионице добре воље - школски програм за конструктивно решавање сукоба, Група Мост (удружење за
сарадњу и посредовање), Београд, 1998. године
- Пројекат „A Found Friend“ (дечја права и партиципација деце...), Жабљак, Црна Гора, 2002. Године
- Реформа наставних планова и програма Ново градиво за бољу школу, Министарство просвете и спорта
Републике Србије, 2002. године
- Насиље у породици из угла деце и одраслих особа које су преживеле трауму, Група 484, Београд 2004.
- Едукација младих за људска права, British Council, Београд, 2005.године
- Internet at Schools Seminar, American Corner in Vranje, 2009. godine
Име, средње слово, презиме
Зоран С. Момчиловић
Ванредни професор
Звање
Назив институције у којој наставник ради са Учитељски факултет у Врању, 01.04.1995. год.
пуним радним временом и од када
Методика наставе физичке културе и физичка култура
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2005.
Учитељски факултет у Врању
Методика наставе физичке културе и
физичка култура
Докторат
2005.
Фак.спорта и физ.културе Београд
Теорија физичке културе
Магистратура
1994.
Факултет физичке културе Нови Сад
Теорија физичке културе
Диплома
1981.
Факултет за физичку културу Београд Проф. физичке културе
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Методика наставе физичког васпитања
Основне академске студије
2.
Методички практикум физичког васпитања
Основне академске студије
3.
Корективна гимнастика
Основне академске студије
4.
Дечји спорт
Основне академске студије
5.
Основи физичког васпитања
Основне академске студије
6.
Телесни развој и здравствено васпитање
Основне академске студије
7.
Методика физичког васпитања 1
Основне академске студије
8.
Методика физичког васпитања 2
Основне академске студије
9.
Одабране тематске целине из Методике
Дипломске академске студије
физичког васпитања
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Вредности, интересовања и ангажовање у физичком васпитању, Истраживања на учитељским
факултетима у Србији, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, 2006.
2.
Школа у природи, Теоријско – методолошки приступ, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у
Врању, Центар за научно истраживачки рад, 2007.
Време, људи, догађаји, Поводом дела дела Момчила Златановића, Универзите у Нишу, Учитељски
факултет у Врању, ЦИД – Центар за издавачку делатност
3.
Методика физичког васпитања, Практикум, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању,
Центар за научно истраживачки рад, Врање, 2006, 2007, 2010, 2013.
4.
Методика физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Центар за научно
истраживачки рад, Врање, 2008, 2011.
5.
Основи физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Центар за научно
истраживачки рад, 2010, 2013.
6.
Еeditors boar, (2007): School in the contryside, Theoretical – methodological bases of the proect (2007-2008),
Teacher-training foculy in Vranje, University of Niš, Educational research centar
7.
Спорт и болести зависности, Образовна технологија, 2/2010. Година Х, Београд.
8.
Физичка култура у систему наука, Зборник радова, Теоријски, методолошки и методички аспекти
физичког васпитања, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, 2009,
Str. 108-112.
9.
Развој биомоторичких димензија код ученика IV разреда ОШ „Предраг деверџић у Врањској Бањи.
Годишњак, Универзитет у Нишу; Учитељски факултет у Врању, 2012.
10.
Савремени приступ сцени, језику и играма старих Грка, Učiteljski fakultet, Zbornik radova, Naučni skup
sa meĎunarodnim učešćem TEMPUS projekta JEP-41074-2006, Koji se realizuje na Univerzitetu u Nišu i na
Učiteljskom fakultetu u Vranju pod nazivom REFORMA KURIKULUMA ZA OBRAZOVANJE
UČITELJA, Vranje, 2009, Str. 1-11.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним: Био члан репрезентације Србије и Југославије у карате спорту.
Пионир је развоја карате спорта на просторима некадашње Југославије, Ван своје струке бави се књижевним
радом. Објавио је романсирану прозу Непреболи. Такође је објавио више прича и есеја.
Објавио је антрополошку студију Време, људи, догађаји. Ван своје струке бави се књижевном критиком.
Име, средње слово, презиме
Драгица С. Илић
Ванредни професор
Звање
Учитељски факултет у Врању, 29.9.2007.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Социјална екологија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012.
Учитељски факултет у Врању
Социјална екологија
Докторат
2000.
Факултет заштите на раду Ниш
Заштите животне средине
Магистратура
1995.
Факултет политичких наука Београд
Политичких наука
Диплома
1990.
Филозофски факултет Ниш
Дипломирани социолог
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Социјална екологија
Основне академске студије
2.
Заштита човекове животне средине
Основне академске студије
3.
Еколошко васпитање
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Практикум из заштите човекове животне средине за студенте Учитељског факултета, „Учитељски
факултет“, Врање, 2013.
2.
Уџбеник за студенте Учитељског факултета – Драгица Илић, Мирјана Марковић, Борис Илић,
Еколошко васпитање, „Аурора“, Врање, 2013. ИСБН 978-86-86067-57-9. ЦОБИСС.СР-ИД 201610764
3.
Драгица Илић, Мирјана Марковић, Увод у еколошко васпитање, „Аурора“, Врање, 2010., ИСБН 97886-86067-36-4 ЦОБИСС. СР-ИД 178068236
4.
Илић, Д., Допринос социјалне екологије заштити човекове животне средине, »Учитељски факултет у
Врању«, Врање, 2006.
5.
Илић, Д., Марковић, М., Улога учитеља у формирању еколошке свести и еколошке политике код деце
у циљу заштите човекове животне средине, Тематски зборник »Учитељ у балканским културама«,
»Учитељски факултет у Врању«, Врање, 2011.
6.
Драгица Илић, Борис Илић, Допринос студената Учитељског факултета заштити човекове животне
средине, Српска Академија Образовања
САО Годишњак ИССН 1820-5461 ЦОБИСС.СР-ИД
140963340 Гoдина: VIII, Београд, 2012., str.311-319.
7.
Илић, Д., Значај еколошке свести за развој еколошке културе код студената Учитељског факултета,
Тематски зборник »Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља«,
»Учитељски факултет у Врању«, Врање, 2011.
8.
Илић, Д., Димитријевић, С., Питање опстанка националног васпитања у ери
глобализације,
Тенатски зборник »Могућност националног васпитања у време глобализације«, »Учитељски факултет
у Врању«, Врање, 2010.
9.
Димитријевић, С., Илић, Д., Марковић, М., Наркоманија као друштвени проблем и друштвена
стварност, Међународни научни скуп »Васпитач у 21. веку«, Сокобања, 2010.
Илић, Д. Ђорђевић, С., Марковић, М., Еколошко васпитање деце са посебним потребама у основној
школи, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Златибор, 2009.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
10.
Име, средње слово, презиме
Синиша В. Стојановић
Ванредни професор
Звање
Учитељски факултет у Врању, Универзитет у Нишу, 1995.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Педагогија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2013
Учитељски факултет у Врању, Универзитет у Нишу
Педагогија
Докторат
2007
Филозофски факултет, Универзитет у Бања Луци
Педагогија
Магистратура
2000
Филозофски факултет, Универзитет у Приштини
Педагогија
Диплома
1994
Филозофски факултет, Универзитет у Скопљу
Психологија
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Методологија израде научног и стручног рада
Дипломске академске студије
2.
Породична педагогија
Основне академске студије
3.
Предшколска педагогија
Основне академске студије
4.
Методологија педагошких истраживања
Основне академске студије
5.
Рад одељенског старешине
Основне академске студије
6.
Школа у природи
Основне академске студије
7.
Организација рада у продуженом и целодневном боравку
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Николић, Р., Стојановић, С. (2008). Породична педагогија – Хрестоматија, Учитељски факултет, Врање.
ISBN 978-86-82659-56-1; COBISS.SR-ID 153069580.
2.
Круљ, С. Р. Стојановић, С. Круљ-Драшковић, J. (2010). Основи педагогије са примењеном дидактиком.
Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.
3.
Стојановић, С. (2012). Васпитни ефекти демократизације и индивидуализације наставе, Зборник
радова, књ. 14., год 15, Учитељски факултет Ужице, стр 33-42.
4.
Stojanović, S., Zdravković, D. (2012):The Self-assessment of personal competences of physical education
teschers, Fakta Universitatis, series Physical Education and Sport, ISSN 1451 740X, Vol 10, No 2, 2012,
5.
Стојановић, С. (2010): Тандемска инетаркција ученика у реализацији диференцираних задатака
наставе. Наша школа, 1-2, 197-213,
6.
Станојевић, Д., Златковић, Б., Стојановић, С. (2008). Мотивација за школска постигнућа у контексту
кооперативних ситуација учења ученика, у: Педагогија и друштво знања, Vol. 2, У Ф Свеучилишта у
Загребу, 379-387.
7.
Стојановић, С., Златковић, Б., Станојевић, Д. (2009). Процена ефикасности наставника у образовању
будућих учитеља, Унапређивање образвања учитеља и наставника – од селекције до праксе. Учитељски
факултет Јагодина, стр, 263-278.
8.
Стојановић, С. (2008): Детерминанте ставова ученика о могућнослти њихове партиципације у школи,
изворни научни чланак, Иновације у настави 1, Учитељски факултет у Београду.
9.
Јањић, М. Стојановић, С. (2010): Књижевно-уметнички текстови за децу у функцији богаћења
ученичког речника.// Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци-Тематски зборник. Ур.
Сунчица Денић. Врање: Учитељски факултет у Врању, стр- 370-382.
10.
Стојановић, С.,Станојевић, Д., (2003): Организациона и програмска структура учитељских факултета
у односу на рформисану основну школу, Међународни научни скуп, Савремени токови у
образовањунаставника, Учитељски факултет – Врање, 367-376.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
1
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
1
Тренутно учешће на пројектима
Пројекат
Међународни
Министарства за
науку и технолошки
развој бр. 179002
Усавршавања
Едукација за Когнитивно-бихејвиоралну психотерапију
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Јелена М. Вучковски
Ванредни професор
Звање
Назив институције у којој наставник ради са Учитељски факултет у Врању, 02.08.2000. год.
пуним радним временом и од када
Музичка култура
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008.
Учитељски факултет у Врању
Музичка култура
Докторат
/
Магистратура
2007.
Факултет музичке уметности, Унирвезитет Хорско дириговање
“Св, Кирил и Методиj”, Скопље
Диплома
1997.
Факултет музичке уметности, Универзитет
Музичка теорија и педагогија и Хорско
''Св. Кирил и Методиј'', Скопље
дириговање
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Хорско певање 1
Основне академске студије
2.
Хорско певање 2
Основне академске студије
3.
Хорско певање 3
Основне академске студије
4.
Хорско певање 4
Основне академске студије
5.
Вокално-инструментална настава 1
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, ЈеленаВучковски, Александра Трајковић, (2010): Сцена у вртићу, УДК
323.2.016:78, „Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци“, Тематски зборник, стр. 498-518., ISBN 978-8682695-78-3, COBISS.SR-ID 176368140, УФ Врање
Весна Здравкпвић, Ана Спасић-Стпшић, Јелена Вучковски, (2010): Интегративни приступ музичкпј настави у млађим
разредима пснпвне шкпле, стручни рад, 371.3:78, Гпдишоак Учитељскпг факултета, Коига I, УФ у Враоу, стр. 393-406. ISSN
0354-5997, ISSN 1820-3396
Јелена Вучковски, Александар Стојадиновић, (2011): Народни музички инструменти у настави Музичке културе, „Учитељ
у балканским културама“, Тематски зборник, стр. 553-560., ISBN 978-86-82695-80-0, COBISS.SR-ID 186201100, УФ Врање
Весна Здравкпвић, Ана Спасић-Стпшић, ЈеленаВучковски, (2011): Утицај музичкпг васпитаоа и пбразпваоа на сузбијаое
насиља у пквиру Шкпле у прирпди, „Шкпла у прирпди кап фактпр спцијализације и мпгућнпст сузбијаоа насиља у шкпли“,
Тематски збпрник, стр. 269-280., ISBN 978-86-82695-81-3, COBISS.SR-ID 185612300, УФ Враое
Јелена Вучковски, Александар Стојадиновић, (2011): Хорско певање као ваннаставна активност у основној школи,
стручни рад, 371.3:78.087.684, Годишњак Учитељског факултета, Књига II, УФ у Врању, стр. 497-504. ISSN 1820-3396
Јелена Вучковски, Весна Здравковић, (2012): Песма за децу у функцији развоја музичких способности, Међународни
научни скуп „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста“, Књига резимеа, стр. 38.,
ISBN 978-86-82695-93-6, COBISS.SR-ID 194666508, Учитељски факултет у Врању
Јелена Вучковски, Александар Стојадиновић, (2012): Мокрањац – Музичко стваралаштво и педагошки рад, стручни рад,
Методичка пракса часопис за наставу и учење, бр. 4/2012, Vol 13, УДК 37.036, стр. 659/664., YUISSN 0354/9801 UDK – 37,
Београд
Јелена Вучковски, Александар Стојадиновић, (2013): Ритам и говор – елементи музике и језика, прегледни научни рад,
781,62:81'276.3-053.3, Годишњак Учитењског факултета, УФ у Врању,стр. 357-362.,ISSN 1820-3396, COBISS.SR – ID
174488844 УФ у Врању
Весна Здравковић, Јелена Вучковски, (2013): Иновативни приступ процесу слушања музике у предшколском образовању,
IX Симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, Књига резимеа, стр. 26., Висока школа за васпитаче
струковних студија у Алексинцу
Весна Здравковић, Јелена Вучковски, Ана Спасић-Стошић, (2011): Зборник песама за музичку наставу, Приручник за
студенте учитељских факултета, УФ у Врању, ISBN 978-86-82695-84-4, COBISS.SR-ID 186738956
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
8
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
• концертна делатност – хорски диригент
• Награде: 2002. мај, сребрена медаља - Хорски фестивал „Мајске музичке свечаности“ у Бијељини, у Р. Српској;
2003. мај, златна медаља - Хорски фестивал „Мајске музичке свечаности“ у Бијељини, у Р. Српској;
2011. мај, златна медаља Хорски фестивал „Мајске музичке свечаности“ у Бијељини, у Р. Српској;
2012. мај, златна медаља - Хорски фестивал „Мајске
музичке свечаности“ у Бијељини, у Р. Српској.
Име, средње слово, презиме
Марина С. Јањић
Ванредни професор
Звање
Филозофски факултет у Нишу, од 1. 10. 2012.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Српски језик
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Област
Избор у звање
2012.
Филозофски факултет у Нишу
Српски језик
Докторат
2007.
Филолошки факултет у Београду
Српски јеик (Методика наставе српског
језика и књижевности)
Магистратура
2003.
Филолошки факултет у Београду
Српски језик (Методика наставе српског
језика и књижевности)
Диплома
1994.
Филолошки факултет у Београду
Српски језик и књижевност
Списак предмета које наставник држи у текућој школсккој години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Драматизација књижевног текста за децу
Основне академске студије
2.
Настава граматике у основној шкколи
Основне академске студије
3.
Говорна интерпретација
Основне академске студије
4.
Луткарска радионица 1
Основне академске студије
5.
Луткарска радионица 2
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Јањић 2012. Језик фејсбука – нови идентитет глобалистичких комуникација, Српски језик XVII, серија I
2012, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика Београд, 559-577 ISSN 0354-9259
COBISS.SR-ID 140692487 UDK 811.163.41.
2.
Aleksandra Stošić, Marina Janjić, THEATRICAL COMMUNICATION METHOD IN CONTEMPORARY
LANGUAGE AND MUSIC TEACHING in Book of Articles: Teacher‟s Competences and the Learning
Environment, Poland, 2011, ISBN 978-86-7849-164-1
3.
Јањић (2005): Неки проблеми у вези са наставним интерпретацијама акузатива и локатива у основним
школама на дијалекатском подручју, Српски језик, број X/1-2, година X, Београд: Студије српске и
словенске, стр. 629-637, ISSN 0354-9259, COBISS. SR-ID 140692487.
4.
Jaњић (2006), Међуобласна корелација у светлу савремене наставе (на примеру повезивања стилскокомпозицијских вежби расправљања и екранизоване бајке Кирику и вештица), Књижевност и језик, књ.
LIII,св. 1-2, Београд, стр. 147-159, ISSN 0454-0689, COBISS.SR-ID 4052 482.
5.
Јањић (2006), Метода десугерисања у настави говорне културе, Српски језик, број 11/1-2, година XI,
Студије српске и словенске, Београд, стр. 475-487 . ISSN 0354-9259, COBISS. SR-ID 140692487.
6.
Марина Янич " Экологические содержания в обучении культуре речи или Экология бразования"
сборник "Право: общество, власть, современность. Тезисы докладов, выступлений студентов,
аспирантов, преподавателей", Москва. 2009г., изд. ГОУ МГИУ.
7.
М. Янич (2009): "Экология образования, в журнале МГУ им. Ломоносова " Глобалистика как область
научных исследований и сфера преподавания" изд. Москва 2009, выпуск 3, стр. 399-407. УДК 32.001 ,
ББК 66.0: 65.5:66.0, Г54 Серия "Библиотека факультета глобальных процессов МГУ" ISBN 978-5-31702984-5
8.
Јањић (2009): Култура говора ученика основних школа, Српски језик, број XIV / 1-2. Београд: научно
друштво за неговање и проучавање српског језика, стр. 479-495.
9.
Јањић (2005), Настава падежа у теорији и пракси, Учитељски факултет Врање, ISBN 86-82695-22-7.
10.
Јањић (2008): Савремена настава говорне културе у основној школи, Нови Сад: Змај (Змајеве методике
наставе). ISBN 978-86-489-0645-8, COBISS.SR-ID 234436615
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
10
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
6
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи: 1
Међународни: 1
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:
Име, средње слово, презиме
Весна С. Здравковић
Доцент
Звање
Назив институције у којој наставник ради са Учитељски факултет у Врању, 11.05.1998. год.
пуним радним временом и од када
Музичка култура, Методика наставе музичке културе
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Област
Избор у звање
2011.
Учитељски факултет у Врању
Музичка култура, Методика наставе
музичке културе,
Докторат
/
Магистратура
2004.
Педагошки факултет у Бијељини,
Методика наставе музичке културе
Диплома
1997.
Факултет музичке уметности, Универзитет
Инструмент – клавир,
''Св. Кирил и Методиј'', Скопље
Концерт, Рецитал
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Вокално-инструментална настава
Основне академске студије
2.
Методика наставе музичке културе
Основне академске студије
3.
Методички практикум музичке културе
Основне академске студије
4.
Музичка култура и уметност
Основне академске студије
5.
Вокално-инструментална настава 2
Основне академске студије
6.
Методика музичког васпитања 1
Основне академске студије
7.
Методика музичког васпитања 2
Основне академске студије
8.
Дечје музичко стваралаштво
Основне академске студије
9.
Одабране тематске целине из методике музичке културе
Дипломске академске студије
10.
Одабране тематске целине из методике музичког васпитања
Дипломске академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, (2012): Интеграција наставних садржаја у разредној настави, Стручни
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
рад УДК: 371.3, Методичка пракса, бр.3, Vol 13, Учитељски факултет Врање и “Школска књига” ДОО Београд, стр. 415-422,
YU ISSN 0354-9801 UDK 37
Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, доц. мр Јелена Вучковски, Александра Трајковић, (2010): Сцена у вртићу,
УДК 323.2.016:78, „Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци“, Тематски зборник, стр. 498-518., ISBN
978-86-82695-78-3, COBISS.SR-ID 176368140, УФ Врање
Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стпшић, дпц. мр Јелена Вучкпвски, (2011): Утицај музичкпг васпитаоа и
пбразпваоа на сузбијаое насиља у пквиру Шкпле у прирпди, „Шкпла у прирпди кап фактпр спцијализације и мпгућнпст
сузбијаоа насиља у шкпли“, Тематски збпрник, стр. 269-280., УФ Враое
Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, (2011): Улога учитеља у реализацији музичке наставе у основној школи,
„Учитељ у балканским културама“, Тематски зборник, стр. 539-552., УФ Врање
Доц. Мр Весна Здравковић, мс Александар Стојадиновић, (2011): Музичком игром до хуманих односа у савременом
друштву, (UDK 37.333:37.017.92), „Васпитање за хумане односе – проблеми и перспективе“, Тематски зборник, стр. 514523., ФФ Ниш
Доц. Мр Весна Здравковић, мс Александар Стојадиновић, (2012): Стих и ритам у функцији музичког васпитања, стручни
рад, „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста“, Тематски зборник, стр. 321332., УФ Врање
Доц. Мр Весна Здравковић, мс Александар Стојадиновић, (2012): Породица и школа у функцији развоја дечје
музикалности, стручни рад, Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному
інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А.
– Частина ІI. – Луганськ: вид-во СНУ, стр. 152-161., УДК 3(045), ББК 60Я43, Ф 56
Доц. мр Весна Здравковић, мс Александар Стојадиновић, (2010): Музичка традиција и национално васпитање у
глобализацијском контексту, „Могућност националног васпитања у време глобализације“, Тематски зборник, стр. 252-264.,
ISBN 978-86-82695-71-4, COBISS.SR-ID 176593932, УФ Врање
Мс Александар Стојадиновић, мр Весна Здравковић, (2012): Интегративна компонента дечје песме у настави музичке
културе и српског језика, Међународни научни скуп „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце
школског узраста“, Књига резимеа, стр. 39., Учитељски факултет у Врању
Доц. мр Јелена Вучковски, мр Весна Здравковић, (2012): Песма за децу у функцији развоја музичких способности,
Међународни научни скуп „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста“, Књига
резимеа, стр. 38.,Учитељски факултет у Врању
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
17
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
• Доц. мр Весна Здравковић, доц. мр Јелена Вучковски, Ана Спасић-Стошић, (2011): Зборник песама за музичку наставу,
Приручник за студенте учитељских факултета, УФ у Врању, ISBN 978-86-82695-84-4, COBISS.SR-ID 186738956
• мр В. Здравковић, (2010): Интегративниот пристап во работата на музичката драматизација со децата од предучилишна
возраст, учешће на међунароној конференцији (16-та) ''Истраживања у музикологији и етномузикологији'', одржаној 24. 1. 2010.,
ФМУ Скопље
• концертна делатност – клавирски сарадник
• менторство (дипломске и мастер студије)
Име, средње слово, презиме
Србољуб Д. Димитријевић
Доцент
Звање
Назив институције у којој наставник ради са пуним Учитељски факултет у Врању, 01.03.1996. год.
радним временом и од када
Социологија
Ужа научна област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008.
Учитељски факултет у Врању
Социолошке науке
Докторат
2008.
Филозофски факултет – косовска Митровица
Социолошке науке
Диплома
1983.
Филозофски факултет - Скопље
Професор социологије
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Социологија васпитања и образовања
Основне академске студије
2.
Социологија наставника
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Марковић. Д. Ж., Димитријевић.Д. С. (2003): Социологија,МБ Графика, Ниш. ISBN 86-83935-13-2,
1.
COBISS. SR-ID 11355148.
Марковић. Д. Ж., Димитријевић.Д. С. (2005): Социологија,МБ Графика, Ниш. ISBN 86-83935-13-2,COBISS.
2.
SR-ID 11355148.
Марковић. Д. Ж., Димитријевић.Д. С. (2011): Социологија,МБ Графика, Ниш. ISBN 86-83935-13-2,COBISS.
3.
SR-ID 11355148.
Ивковић.М., Димитријевић. Д.С.(2011): Социологија васпитања и образовања, Аурора, Врање. ISBN 978-864.
86067-45-6, COBISS. SR-ID 180987148.
Ивковић.М., Димитријевић. Д.С.(2013): Социологија васпитања и образовања, Учитељски факултет, Врање.
5.
ISBN 978-86-82695-97-4, COBISS. SR-ID 196250380.
Димитријевић, Д.С (2010),Социјално порекло и професија, Учитељски факултет, Врање. ISBN 978-86-826956.
76-9, COBISS. SR-ID 111355148.
Димитријевић, Д.С., Илић.Д. (2010): Питање опстанка националног васпитања у ери
7.
глобализације.Тематски зборник, ''Могућност националног васпитања и ери глобализације'', Учитељски
факултет у Врању, Врање, ISBN 978-8682695-71-4, COBISS. SR-ID 176593932.
Димитријевић, Д.С. (2011),
8.
: Млади и сиромаштво, Годишњак, Учитељски факултет у Врању, Врање. ISSN 1820-3396, COBISS. SR-ID
174488844.
Димитријевић, Д.С. (2011): Етика учитеља, Тематски зборник са међународним учешћем, ''Учитељ у
9.
балканским културама'', Учитељски факултет у Врању, Врање, ISВN 978-86-82695-82-0, COBISS. SR-ID
18620110.
Марковић. Д. Ж., Димитријевић.Д. С. (2011): Социјализација личности и насиље у школама, Тематски
10.
зборник, ''Школа у природи као фактор социјализације и могућности сузбијања насиља'' , Учитељски
факултет у Врању, Врање. ISВN 978-86-82695-81-3, COBISS. SR-ID 185612300.
Збирни подаци научне активности наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
1
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Небојша Н. Николић
Доцент
Звање
Назив институције у којој наставник ради са Учитељски факултет у Врању, 11.05.1998. год.
пуним радним временом и од када
Методика наставе ликовне културе, ликовна култура
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008.
Учитељски факултет у Врању
Методика наставе ликовне културе
Докторат
Магистратура
1997.
Факултет уметности Приштина
Сликарство
Диплома
1995.
Факултет уметности Приштина
Сликарство
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Методика наставе ликовне културе
Основне академске студије
2.
Методички практикум ликовне културе
Основне академске студије
3.
Визуелне уметности
Основне академске студије
4.
Примењене уметности и дизајн
Основне академске студије
5.
Ликовне технике и поступци
Основне академске студије
6.
Методика ликовне културе 1
Основне академске студије
7.
Методика ликовне културе 2
Основне академске студије
8.
Дечје ликовно стваралаштво
Основне академске студије
9.
Одабране тематске целине из Методике ликовне културе
Дипломске академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Николић, Н. (2012). Посматрање уметничких дела као услов ликовне писмености. Годишњак
Учитељског факултета у Врању, (3), 467-470. 471-474. ISSN 1820-3396. COBISS. SR-ID 174488844
2.
Самосталне изложбе:
3.
Приштина (1997). Галерија Боро и рамиз у Приштини.
4.
Врање (1997). Галерија народног музеја у Врању.
5.
Лесковац (1998). Галерија народног музеја у Лесковцу.
6.
Кувајт, (2004). Галерија Амира у Кувајту.
7.
Крагујевац, (2010). Градска галерија Мостови Балкана у Крагујевцу.
8.
Београд, (2011). Галерија Дар-Мар у Београду.
9.
Аранђеловац, (2012). Смотра уметности Мермер и звуци у Аранђеловцу.
10.
Селектор и организатор Ликовних колонија Учитељског факултета у Врању.
Власина 2000, Власина 2002, Власина 2003.
Преко педесет групних изложби у земљи и иностранству.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Нела, Т., Малиновић-Јовановић
Доцент
Звање
Учитељски факултет у Врању, 01.11.1996. године
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када
Методика наставе математике
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2009.
Учитељски факултет у Врању
Методика наставе математике
Докторат
2008.
Учитељски факултет у Врању
Дидактичко-методичке науке
Магистратура
2003.
Учитељски факултет у Врању
Дидактичко-методичке науке
Диплома
1996.
Математички факултет у Београду
Рачунарство и информатика
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Методика наставе математике
Основне академске студије
2.
Методички практикум математике
Основне академске студије
3.
Иновације у вредновању знања у настави математике
Основне академске студије
4.
Одабране тематске целине из методике математике
Дипломске академске студије
5.
Методика развијања почетних математичких појмова1
Основне академске студије
6.
Методика развијања почетних математичких појмова2
Основне академске студије
7.
Дечје математичке игре
Основне академске студије
8.
Одабране тематске целине из методике развијања почетних
Дипломске академске студије
математичких појмова
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Maričić, S., Špijunović, K. & Malinović-Jovanović, N. (2013). The role of tasks in the development of students‟
critical thinking in initial teaching of mathematics. In J. Novotná & H. Moraová (Eds.), International Symposium
1.
Elementary Mathematics Teaching SEMT „13 (pp. 204-212). Prague: Charles University in Prague, Faculty of
Education.
Malinović-Jovanović, N., Maričić, S. (2013). Shvatanje matematičkih pojmova i stepen ostvarivanja programskih
2.
zadataka nastave matematike. Pedagogija, LXVIII, br. 1, Beograd, 111-121.
Malinović-Jovanović, N., Milojević, M. (2013): Priča i motivacija pri izgraĎivanju i formiranju početnih
3.
matematičkih pojmova. U: S. Denić (ur.): Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece
školskog uzrasta, (str. 176-188). Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju.
Malinović-Jovanović, N., Malinović, T. (2013): Metodika osavremenjene nastave matematike. Vranje: Učiteljski
4.
fakultet u Vranju.
Malinović-Jovanović, T. Nela (2012): Povezanost postignuća učenika o prirodnim brojevima u okviru sadržajnog i
5.
kognitivnog domena u IV razredu osnovne škole, u: M. Pikula (ur.): Nauka i identitet, Prva matematička
konferencija Republike Srpske, knj. 6/3, str. 245–261.
Malinović-Jovanović, N. (2012). Problemska nastava u funkciji ostvarivanja ciljeva i zadataka početne nastave
6.
matematike. U: N. Vulović (ur.): Metodički aspekti nastave matematike II, (str. 53-66). Jagodina: Fakultet
pedagoških nauka.
Malinović-Jovanović N. (2012): Povezanost postignuća učenika u okviru sadržajnog i kognitivnih domena u III
7.
razredu osnovne škole, Godišnjak Učiteljskog fakulteta, br. 3, Vranje (247-264).
Malinović-Jovanović, Nela (2011): Primena taksonomskog modela na odreĎivanje razlike u kvalitetu znanja učenika
8.
različitih obrazovnih uzrasta, u: Zbornik radova sa naučnog skupa “Nauka i politika“; knjiga 5/3; Pale: Filozofski
fakultet, str. 141-154.
Bogdanović S., Malinović–Jovanović N. (2009): Taksonomski model i stepen ostvarenosti zadataka nastave
9.
matematike u III razredu osnovne škole, Pedagogija, LXIV, br. 4, Beograd, 618-632.
Malinović–Jovanović N. (2009): Ефикасност на остварувањето на програмските задачи на наставата за
10.
природните бројеви во II одделение, Prosvetno delo, br. 1, Skopje (53-70).
Malinović–Jovanović N. (2006): Efikasnost ostvarivanja zadataka nastave matematike u prvom razredu osnovne
11.
škole, Pedagogija, LXI, br. 2, Beograd, 180-189.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Данијела В. Здравковић
Доцент
Звање
Учитељски факултет у Врању, 05.04.1996. год.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Социологија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2009.
Учитељски факултет у Врању
Социологија
Докторат
2008.
Филозофски факултет Ниш
Социолошких наука
Магистратура
2003.
Филозофски факултет Ниш
Социолошких наука
Диплома
1994.
Филозофски факултет Ниш
Социологија
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Социологија
Основне академске студије
2.
Социологија породице
Основне академске студије
3.
Породица и савремено друштво
Основне академске студије
4.
Грађанско васпитање
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Tihomir ĐorĎević u ključu srpske etnosociologije. Zadužbina Andrejević - Библиотека Academia. Beograd, 2004.
(monografija)
2.
Културна и породична кретања на Балкану у контексту савремених друштвених промена. У: Учитељ у
балканским културама, уредила С. Михаиловић Денић, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2011, стр. 373–
389.
3.
Prilog odreĎenju paradigme detinjstva kao društvenog fenomena, (koautor sa Vesnom Nikolić). U: (ur. S. Denić)
Savremeni trenutak knjževnosti za decu u nastavi i nauci, Učiteljski fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu, Vranje,
2010, str. 430-446.
4.
Promene u primarnom zaledju: vraćanje u zajednicu. Zadužbina Andrejević - Biblioteka Dissertatio, Beograd,
2010. (monografija)
5.
Global education: Education for peace and less violence. Educational journal Didactica Slovenica – Pedagoška
obzorja. Volumen i broj: 25 (2/2010), Slovenija, Novo Mesto, 2010, str.170-185.
6.
Насиље, школа у природи и противуречност социјализације школске деце, (коаутор са Драганом
Станојевић). Социолошки годишњак – часопис Социолошког друштва Републике Српске. Књ. 5/2010,
Социолошко друштво Републике Српске, Пале, 2010, стр. 175-193.
7.
Društveni kapital i modernizacija. U: Tradicija, modernizacija, identiteti. Mesto tradicije i modernizacije u
različitim koncepcijama i strategijama razvoja zemalja u tranziciji (priredili Milorad Božić, Ljubiša Mitrović i
Gordana Stojić). Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Niš, 2011, str. 183–198.
8.
Наставне стратегије у функцији хуманизације односа у школи, (коаутор са Драганом Станојевић). У:
Пејчић, Ј. (уред.): Васпитање за хумане односе – проблеми и перспективе. Департман за педагогију
Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Ниш, 2010, стр. 452- 466.
9.
Културне промене и образовање у развијању вредности младих, (коаутор са Драганом Станојевић). У:
Бранковић, Драго. (уред.): Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса, Филозофски
факултет, Бања Лука, 2011, стр. 427-450.
10.
ЕТНОСОЦИОЛОГИЈА У ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ ОРИЈЕНТА, (коаутор са Марином Јањић).
Теме XXXVI (3), Универзитет у Нишу, Ниш, 2012, стр. 1143–56.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1
Домаћи 2
Међународни 1
Тренутно учешће на пројектима
1. Центар за социолошка истраживања
Филозофског факултета у Нишу Традиција,
модернизација и нацинални идентитет у Србији
и на Балкану у процесу европских интеграција
(179074) (2011-2014), а финансира га
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Р. Србије;
2. Машински факултет Универзитета у Нишу
Одрживост идентитета Срба и националних
мањина у пограничним општинама источне и
југоисточне Србије (179013) (2011-2014), а
финансира га Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије;
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
TEMPUS - пројекат који
реализује Педагошки
факултет у Сомбору
Универзитета у Новом Саду
“Harmonization and
Modernization of the
Curriculum for Primary
Teacher Education” (20122013).
Име, средње слово, презиме
Драгана Љ. Станојевић
Доцент
Звање
Учитељски факултет у Врању, 01.10.1994. год.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Педагогија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2009.
Учитељски факултет у Врању
Педагогија
Докторат
2008.
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Педагогија
Магистратура
2000.
Филозофски факултет Универзитета у Приштини
Педагогија
Диплома
1993.
Филозофски факултет Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу
Педагогија
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Дидактика
Основне академске студије
2.
Рад у комбинованом одељењу
Основне академске студије
3.
Методика васпитно-образовног рада
Основне академске студије
4.
Теоријски проблеми дидактике
Дипломске академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Станојевић, Д. (2009): Практикум из Дидактике. Врање: Аурора. ISBN 978-86-86067-22-7, COBISS.SR-ID
170504204.
2.
Stanojević, D. (2009): Samopercepcija učenika u kontekstu vršnjačkog kooperativnog učenja. Novo Mesto,
Ljubljana: Didactica slovenica – Pedagoška obzorja, (2), 20-43. ISSN 0353-1392.
3.
Zdravković, D. i Stanojević, D. (2010): Nasilje, škola u prirodi i protivurečnost socijalizacije školske dece. Pale:
Sociološki godišnjak, (5), 175-193. ISSN 1840-1538.
4.
Станојевић, Д. (2005): Ефекти кооперативног учења у паровима у разредној настави. Београд: Иновације у
настави, XVIII, (1), 71-81. YU ISSN 0352-2334.
5.
Ранчић, А., Ивковић, М., Нешић, Б., Ђорђевић, Б., Кундачина, М., Ђорђевић В., Станојевић, Д. (2002):
Асистенти у настави – дидактичко усавршавање универзитетских сарадника. Ниш: Студентски културни
центар. ISBN 7757-091-8, COBISS-ID 100492044.
6.
Станојевић, Д. (2012). Мотивациони потенцијал кооперативног учења у разредној настави. У: Журба, М.А.
(ред.): Актуальнi питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному
просторі: національний та інтернаціональний аспекти, II, 182-189. Рубіжне-Луганськ: Східноукраїнський
національний університет. ББК 60Я45.
7.
Станојевић, Д. (2008): Дизајнирање кооперативног рада ученика у настави. Београд: Образовна технологија,
(3-4), 23-40. YUISSN 1450-9407.
8.
Stanojević, D. (2012): Inovacioni potencijal kooperativnog rada učenika u školi. Vranje: Godišnjak Učiteljskog
fakulteta u Vranju, (3), 93-111. ISSN 1820-3396. COBISS.SR-ID 174488844.
9.
Станојевић, Д. (2010): Наставне стратегије у раду на књижевним текстовима у функцији дечјег стваралачког
изражавања. У: Денић, С. (едит.): „Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци“ (410-429).
Врање: Учитељски факултет у Врању, Центар за научно-истраживачки рад.
10.
Cenić, S. i D. Stanojević (2004): Potrebe i perspektive primene računara u osnovnoškolskoj nastavi; u: Blažič, M.
(ured.): “Mediji v izobraževanju” (74-82). Novo Mesto: Visokošolsko središče. ISBN 961-90952-5-1.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
9 (1)
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни 1
Усавршавања
Семинар Универзитета у Нишу – Дидактичко усавршавање високошколских сарадника
Други подаци које сматрате релевантним
-На Филозофском факултету у Нишу, на Департману за педагогију ангажована од 2010. године.
-Члан истраживачког тима на Tempus projektu HAMOC – Harmonizacija i modernizacija studijskih programa za obrazovanje
učitelja u Srbiji, од 2011.године.
-Ментор у више комисија за одбрану мастер радова и члан комисија за оцену и одбрану магистарских радова и доктората.
-Рецензент Приручника за педагошку праксу будућих васпитача Божа П. Обрадовића и Раденка С. Круља и уџбеника Физичко
васпитање и спорт Зорана Момчиловића и Владимира Момчиловића.
-Члан истраживачког тима на научно-истраживачком пројекту Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије –
14T19/11 (1996-2000): Квалитет и ефикасност образовања као чиниоци личног развоја и друштвеног прогреса (носилац–
координатор Филозофски факултет у Новом Саду, главни носилац проф. Др Светислав Стојаков) - подпројекат Дидактичко
усавршавање универзитетских наставника (носилац пројекта Др Александар Ранчић, Универзитет У Нишу).
-Члан истраживачког тима на интерном пројекту Учитељског факултета у Врању (2007): Школа у природи (руководилац пројекта
др Зоран Момчиловић) и интерном пројекту Учитељског факултета у Врању (2007-2008): Вежбаонице (руководилац пројекта др
Младен Вилотијевић).
-Завршен инструктивни стручни семинар и стечено звање инструктора за примену програма стручног усавршавања учитеља Рад у
комбинованом одељењу, Савез учитеља Републике Србије, Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2003.
-Завршене обуке из програма које може раеализовати са студентима и ученицима или се посредно служити стеченим сазнањима у
свом раду (Дидактичко усавршавање високошколских наставника и сарадника, Универзитет у Нишу, 1997.; Активно учење,
Министарство просвете и спорта Републике Србије, Институт за психологију-Београд, УНИЦЕФ, 2003).
Име, средње слово, презиме
Љиљана Б. Митић
Доцент
Звање
Учитељски факултет Врање, 25.10.1997. године
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Методика наставе природе и друштва
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2010
Учитељски факултет Врање
Методика наставе природе и друштва
Докторат
2010
Учитељски факултет Врање
Дидактичко-методичка
Магистратура
2006
Учитељски факултет Врање
Дидактичко-методичка
Диплома
1997
Учитељски факултет Врање
Методика наставе
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Методика наставе природе и друштва
Основне академске студије
2.
Методички практикум из наставе природе и друштва
Основне академске студије
3.
Методика упознавања околине 1
Основне академске студије
4.
Методика упознавања околине 2
Основне академске студије
5.
Елементарно упознавање природе и друштва
Основне академске студије
6.
Еколошко васпитање у настави природе и друштва
Основне академске студије
7.
Изучавање природних појава у разредној настави
Основне академске студије
8.
Одабране тематске целине из Методике упознавања
Дипломске академске студије
околине
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Методика еколошког васпитања, у издању Учитељског факултета у Врању, Врање 2008
2.
Уџбеници природе и друштва у функцији еколошког васпитања и образовања, у Зборнику радова,
међународни научни скуп: Иновације у основношколском образовању од постојећег ка могићем,
Учитељски факултет у Београду, Београд 2008
3.
Методички приступ еколошком васпитању ученика, , у Зборнику радова, међународни научни скуп:
Иновације у основношколском образовању - вредновање, Учитељски факултет у Београду, Београд
2009
4.
Методичка пракса на учитељским факултетима – тренутно и могуће, Педагошки факултет у
Јагодини, међународна конференција Унапређење образовања учитеља и наставника – од селекције до
праксе – TEMPUS Project JER/401074, Јагодина 2009
5.
Планирање начина оцењивања као саставног дела наставног процеса у методици природе и друштва,
Учитељ у балканским културама, Врање: Учитељски факултет. стр.244-253. ISBN 978-86-82695-82-0,
Врање 2011
6.
Формирање еколошке свести у функцији заштите непосредне животне средине, Годишњак
Учитељског факултета 2011. Врање.279-286., Врање 2011
7.
Значај еколошког васпитања за заштиту непосредне животне средине и здравља човека, Зборник
радова 14, Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, стр. 267-274, Ужице 2012
8.
Еколошко васпитање ученика у функцији толеранције и ненасиља према природи и непосредној
животној средини, Методичка пракса бр. 1/2011. YU ISSN 0354-9801, UDK 37 Vol 13, стр. 35-40.,
Београд 2011
9.
Савремено еколошко васпитање у функцији формирања еколошке свести код деце предшколског
узраста, Методичка пракса бр. 4/2009.стр.121-129. UDK 37, YU ISSN 0354-9801, Београд 2009
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
4
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи – Школа у
Међународни – Темпус пројекат
природи,
Вежбаонице
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Буба Д. Стојановић
Доцент
Звање
Учитељски факултет Врање, од 1.12.1997. године
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Методика наставе српског језика и књижевности
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2010.
Учитељски факултет Врање
Методика наставе српског језика и књижевности
Докторат
2010.
Учитељски факултет Врање
Дидактичко-методичка
Магистратура
2007.
Учитељски факултет Врање
Дидактичко-методичка
Диплома
1997.
Учитељски факултет Врање
Методика наставе
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Методички практикум српског језика и књижевности
Основне академске студије
2.
Методика развоја говора 2
Основне академске студије
3.
Техника лепог писања
Основне академске студије
4.
Лектира у разредној настави
Основне академске студије
5.
Стратегије и методе наставе почетног читања и писања
Основне академске студије
6.
Одабране тематске целине из Методике наставе српског језика и
Дипломске академске
књижевности
студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Књижевна уметност и компетенције будућег учитеља, Годишњак српске академије образовања за 2010, Српска
академија образовања, Београд, 2011, стр. 611-624.
Народна мудрост у делу Аска и вук Ива Андрића, у Српски језик и његове норме - Иво Андрић у српској и европској
књижевности. 41. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Филолошки факултет, Београд, 2012, стр.507-516,
МСЦ 41/2.
Развој емоционалних и естетских компетенција ученика кроз уметност речи, Педагогија, часопис Форума педагога,
бр.1/2012. стр. 113-126.
Рецепција књижевног текста услов развоја дечје индивидуалности, ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА
УНИВЕРСИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 130 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ,
УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” Велико Търново, 2012, стр.236-240.
Усмено стваралаштво и идентитет српског народа, Наука и идентитет, филолошке науке, зборник са скупа,
књ.6/1,Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, стр.651-660.
Компаративни приступ методици матерњег језика и књижевности, (коауторство са Станом Смиљковић), Учитељски
факултет, Врање, 2011, 288 стр. (монографија)
Методичка пракса на учитељским факултетима-тренутно и могуће, (коауторство са Љиљаном Митић), Унапређење
образовања учитеља и наставника-од селекције до праксе, том I, Педагошки факултет, Јагодина, 2010, стр.233-243.
Teacher as a Manager in Today’s Educational System, Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, zbornik
povzetkov, Novo mesto, 2012, str. 495-505.
Интерпретација бајке у млађим разредима основне школе, Учитељски факултет, Врање, 2007, 166 стр. (монографија)
Народна књижевност у школи данас, Наука и политика, филолошке науке, зборник са скупа, књ.5/1,Универзитет у
Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2011,
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи Међународни: Tempus projekаt HAMOC (Harmonization
and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher
Education) 516762- TEMPUS – 1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
(2011-2516/001-001) у сарадњи са Педагошким факултетом у
Сомбору
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Програмски чиниоци као индикатори ефикасности наставе (1999)
Школа у природи (2007-2008) интерни пројекат УФ у Врању
Школа као вежбаонице (2007-2008) интерни пројекат УФ у Врању
Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског и основношколског узраста, интерни
пројекат Учитељског факултет у Врању
Члан Савета Учитељског факултета у Врању oд 2009-2012.
Шеф Катедре за методике наставе од 1. децембра 2011.
Члан редакције часописа Методичка пракса, 2010, 2011, 2012. године.
Члан уређивачког одбора за публикације Учитељског факултета у Врању.
Сарадник Центра за научно истраживачки рад Учитељског факултета у Врању.
Члан редакције тематског зборника Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског
узраста, Врање: Учитељски факултет, ISBN 978-86-82695-92-9, COBISS.SR-ID 193002508.
Име, средње слово, презиме
Милена С. Богдановић
Доцент
Звање
Учитељски факултет у Врању, 01.11.1995. год.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Математика и информатика
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Област
Избор у звање
2011.
Учитељски факултет у Врању
Математика и информатика
Докторат
2010.
Математички факултет у Београду
2010.
Магистратура
2001.
Природно-математички факултет у Нишу
2001.
Диплома
1994.
Математички факултет у Београду
Рачунарство и информатика
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1. Математика
Основне академске студије
2. Информатика
Основне академске студије
3. Елементарни математички појмови
Основне академске студије
4. Елементарна теорија бројева
Основне академске студије
5. Програмски пакети у настави
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bogdanović, Milena S., Metaheuristika genetski algoritam i neki NP-kompletni problemi iz teorije grafova, monografija, Univerzitet
u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje, 2013. UDK 519.17, ISBN 978-86-82695-99-8, COBISS.SR-ID 196397836
Доц. др Милена Богдановић, О неким својствима директабилних аутомата, Годишњак Учитељског факултета, књига 3,
стр. 233-245, Врање, 2012. ISSN 1820-3396, COBISS.SR-ID 174488844, UDK 510.53
Др Милена Богдановић, Интернет-две стране медаље, Иновације у настави, часопис за савремену наставу, YU ISSN 03522334 UDC 370.8, Vol.24, бр. 2, стр.131-133, Београд, 2011. (стручне информације), ISSN 0352-2334, COBISS.SR-ID 4289026
Bogdanović M., „An ILP formulation for the maximum degree-bounded connected subgraph problem“, Computers & Mathematics
with Applications, 59, No.9, pp. 3029-3038 (2010). Doi: 10.1016/j.camwa.2010.02.021
Milena Bogdanović, (2011): Overview of some solved NP-complete problems in graph theory, Advances and Applications in
Mathematical Sciences, Publiched by Mili Publications (Publisher of Scientific Journals), Volume 9, Issue 1, March 2011, pp. 35-46.
Milena Bogdanović, „On some basic concepts of genetic algorithms as a meta-heuristic method for solving of optimization problems
– a review“, A Journal of Software Engineering and Applications, Vol. 4, No. 8, pp. 482-486, August 2011. doi:
10.4236/jsea.2011.48055. ISSN Print: 1945-3116, ISSN Online: 1945-3124, Website: http://www.scirp.org/journal/jsea
Milena Bogdanović, Solving the MDBCS problem using the metaheuristic – genetic algorithm, IJACSA – International Journal of
Advanced Computer Science and Applications, Vol. 2, No. 12, pp. 161-167, 2011. ISSN : 2156-5570(Online) & ISSN : 2158107X(Print). Website: http://www.ijacsa.thesai.org
Milena Bogdanović, Solving the MDBCS problem using the metaheuristic – genetic algorithm, IJACSA – International Journal of
Advanced Computer Science and Applications, Vol. 2, No. 12, pp. 161-167, 2011. ISSN : 2156-5570(Online) & ISSN : 2158107X(Print). Website: http://www.ijacsa.thesai.org
Milena Bogdanović, Growing Importance of Distance Education, I.J.Modern Education and Computer Science, 2012, 3, 35-41,
Published Online April 2012 in MECS (http://www.mecs-press.org/), DOI: 10.5815/ijmecs.2012.03.05
Доц. др Милена Богдановић, Скуп као елементарни математички појам, Методичка пракса, часопис за наставу и учење,
број 3, Vol 13, стр. 321-334, Београд, 2012. YU ISSN 0354-9801, UDK 37, UDK: 371.3
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
8
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 23
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 04М03 Методи и модели у теоријској индустрији и примењеној математици (подпројекат Међ
04М03В-Алгебра), 1996-2000.
унар
2. Школа у природи (2007-2008) (интерни пројекат Учит. фак. у Врању);
одни
3. Вежбаонице (Интерни пројекат Учитељског фак. у Врању) (2007/2008);
4. Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце прешколског и
основношколског узраста (Интерни пројекат Учитељског факултета у Врању), 2011-2012.
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним РЕЦЕНЗИЈЕ:
1. IJACSA – International Journal of Advanced Computer Science and Applications, рецензент, од 2011. Међународни. Рецензија за научни
рад Comparison of differnet orders optimization using Continuous Genetic Algorithm, 2012.
2. Члан Редакције зборника Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља у школи, објављеног 2011. године у
издању Учитељског факултета у Врању.
3. The Open Applied Physics Journal, рецензент, од 2012.
4. Решени задаци из Математике 2 за студенте учитељских факултета, аутор проф. др Милан Тасић, Учитељски факултет Врање, 2012.
5. Рецензент 1 за научни рад A new mixed integer linear programming formulation for the maximum degree bounded connected subgraph problem,
часопис Optimization Letters, од 2012. Међународни.
6. Computational Intelligenece guided Space Efficient Faster Exponentiation in High Speed Cryptographic Technique for Secured Communication
(CIECSC), Science and Information Conference 2013, October 7-9, 2013, London, U.K.
7. Performance Evaluation of Mutation / Non-Mutation Based Classification With Missing Data, IJACSA – International Journal of Advanced
Computer Science and Applications, 2013. Међународни.
8. GASolver-A Solution to Resource Constrained Project Scheduling by Genetic Algorithm, IJACSA – International Journal of Advanced
Computer Science and Applications, 2013. Међународни.
ПРИРУЧНИЦИ:
1. М. Богдановић, Информатика у образовању, приручник, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет, Врање, 2009. ISBN 978-86-8269565-3 COBISS.SR-ID 167748108
2. М. Богдановић, Задаци из Математике 1 за студенте Учитељског факултета, збирка задатака, Универзитет у Нишу, Учитељски
факултет, Врање, 2010. ISBN 978-86-82695-73-8, COBISS.SR-ID 179267084
Име, средње слово, презиме
Ирена, В. Љубомировић
Доцент
Звање
Филозофски факултет у Нишу, 2002.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Историја
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012.
Филозофски факултет у Нишу
Историја
Докторат
2011.
Филозфски факултет у Нишу
Магистратура
2008.
Филозофски факултет у Косовској
Митровици
Диплома
2000.
Филозофски факултет у Београду
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Основи друштвених наука
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Наисус у новој провинцији између истока и запада, Зборник радова Ниш и Византија III, Ниш 2005,
87-102.
2.
Војна организација у Наисусу у III и IV веку, Зборник радова Ниш и Византија IV, Ниш 2006, 495-508.
3.
Археолошка истраживања Николе Вулића на територији Македоније, Весник часопис за историју,
музеологиу и уметност 38, Београд 2011, 53-64.
4.
Допринос Николе Вулића античкој епиграфици Србије, Зборник Матице српске за класичне студије
13, Нови Сад 2011, 231-245.
5.
Настава Историје старог Рима на Београдском универзитету у првој половини XX века у: Зборник
радова "Криза и перспектива знања и науке 1, Ниш 2012, 272-279.
6.
Занатска делатност у Наису у IV веку нове ере, Зборник Матице српске за класичне студије 12, Нови
Сад 2009, 167-185.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Зоран М.Димић
Доцент
Звање
Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,
Назив институције у којој наставник ради са
2005. год.
пуним радним временом и од када
Филозофија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012
Филозофски факултет, Ниш
Филозофија
Докторат
2010
Филозофски факултет, Загреб
Филозофија
Магистратура
2004
Филозофски факултет, Београд
Филозофија
Диплома
1995
Филозофски факултет, Београд
Филозофија
Списак предмета које наставник држи у текућој школској годинни
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Филозофија
Основне академске студије
2.
Етика у образовању
Основне академске студије
3.
Филозофија васпитања
Основне академске студије
4.
Етика
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. The Problem of Education in Fichte‟s Philosophy, Facta Universitatis, Niš, Vol.2, No 10, 2003, p. 777-789.
2.
Istorija pojma kao filozofija, Teme, Niš, 1/2004, p. 107-131.
3.
Sloboda i vaspitanje u Fihteovoj filozofiji, III program, Beograd, 123-124, III-IV-.2004, p. 27-60.
4.
Aristotelovo odreĎenje čoveka, ARHE, Novi Sad, 2004, vol.1, br. 2, p. 37-57.
5.
Fihteova ideja nacionalnog vaspitanja, Godišnjak filozofskog fakulteta u Nisu, br.1, 2006, p. 25-41.
6.
Moć i nemoč ranogrčke paideie, III program, Beograd, 137-138, I-II, 2008, p. 315-343.
7.
Filozofija kao nastava, u zborniku Nauka i nastava na univerzitetu, Posebna izdanja Naučni skupovi, Knjiga 3/2,
Filozofski fakultet, Pale, 2009, p.119-129.
8.
Re-legitimiziranje univerziteta – jedan novi Witz, Filozofska istraživanja, Zagreb, God.31, Sv.3, p.619-635.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
2
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
4
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним: Члан Српског филозофског друштва, члан CASEP-a (Center for
Contemporary Aristotelian studies in Ethics and Politics), London, Metropolitan university
Име, средње слово, презиме
Александра К. Анђелковић
Доцент
Звање
Назив институције у којој наставник ради са Учитељски факултет у Врању, 01.11.2009. год.
пуним радним временом и од када
Педагогија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2009.
Учитељски факултет у Врању
Педагогија
Докторат
2013.
Филозофски факултет Нови Сад
Педагогија
Магистратура
2008.
Филозофски фалутет Београд
Педагогија
Диплома
1999.
Филозофки факултет Приштина
Педагогија
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Школска педагогија
Основне академске студије
2.
Историја педагогије
Основне академске студије
3.
Сарадња родитеља и школе
Основне академске студије
4.
Методе комуницирања
Основне академске студије
5.
Рад са даровитом децом
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Анђелковић, А. (2009): Узроци и облици испољавања конфликтних ситуација између наставника и
ученика, Настава и васпитање, бр. 3, 443-457. ISSN 0547-3330.
2.
Анђелковић, А. (2009): Извори конфликтних ситуација између наставника и ученика, Иновације у
настави, бр. 2, 53-63. YU ISSN 0352-2334.
3.
Анђелковић, А. (2010): Проучавање наставничких схватања у функцији њиховог професионалног
развоја, Педагошка стварност, бр 7-8, 592-604. ISSN 05534569
4.
Анђелковић А. (2011): Решавање конфликата између наставника и ученика као сегмент рада
школских педагога, Методичка пракса, Врање: Учитељски факултет у Врању, бр.2, 227-236. YU
ISSN0354/9801
5.
Анђелковић, А., Мирашевић Н. (2012): Ванучионичка настава – могућност вишеструких промена у
настави. Методичка пракса, Учитељски факултет у Врању, бр.2, 237-250. YU ISSN 0354/9801.
6.
Анђелковић, А. (2012): Повезаност васпитног концепта наставника и професионалног развоја,
Педагогија, бр. 3, 328-333. ISBN 0031-3807.
7.
Aнђелковић, А. (2010): Потреба за професионализмом у наставничкој професији, Годишњак
Учитељског факултета у Врању, бр.1, 133-143. ISSN 1820-3396.
8.
Анђелковић, А. (2012): Модели професионалног развоја наставника, Врање. Годишњак учитељског
факултета у Врању. бр. 3, 125-137. ISSN 1820-3396
9.
Анђелковић, А. (2012): Усклађеност иницијалног образовања и актуелности праксе као модел
хуманизације положаја школских педагога, Наука и савремени универзитет 2, Научни скуп са
међународним учешћем, Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-264-4, COBISS.SR-ID
194791436
10.
Поповић, Д., Анђелковић, А. (2012) Creation of Nurturing Environment for the Developement of
Giftedness, Innovative potential of educational space of subjects in the condition of education
modernization, IV International Scienticific Conference, Southern Federal University Education and
Applied Psichology Faculty, Rostov Institute of Further Training and Retraining of Educators. Russia:
Rostov -on- Don.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
3
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
8
Тренутно учешће на пројектима
/
/
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Данијела Б. Мишић
Наставник страног језика
Звање
Учитељски факултет у Врању, 1.1.1999. године
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Енглески језик
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012.
Учитељски факултет у Врању
Енглески језик
Докторат
Магистратура
2009.
Филолошки факултет у Београду
Енглески језик и књижевност,
библиотекарство и информатика
Диплома
1996.
Филолошки факултет у Приштини
Енглески језик и књижевност
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Енглески језик
Основне академске студије
2.
Превођење стручних текстова
Основне академске студије
3.
Енглески језик 1
Основне академске студије
4.
Енглески језик 2
Основне академске студије
5.
Енглески језик
Дипломске академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Zlatković, B. & D. Mišić (2012). Teachers´ education for more flexible approach to character analysis in literary
creations, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Vol. 45, 486-492, doi: 10.1016/DS1877-0428(12)02884-4,
ISSN: 1877/0428, inprint: ELSEVIER.
2. 1. Importance of the choice of teaching contents for the subject English language at teacher-training
faculties, Inovacii i interaktivni tehnologii v obrazovanieto, RB Stilijan Čilingirov-Šumen, Sofija, 2012,str. 6367. ISBN 978-954-2936-04-6
3. 2. Uloga slikovnica u razvoju engleskog govornog izraza kod dece predškoslkog uzrasta, ЮБИЛЕЙНА
МЕЖДУНАРОДНА УНИВЕРСИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 130 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Велико Търново, 2012, стр.246-250. ISBN 978-954-524-842-9
4. 3. Različita poimanja života prelamaju se kroz misli i stavove likova u engleskim romanima za decu i mlade,
Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, zbornik prispevkov, uredila Jasmina Starc, Novo mesto,
2012, str. 371-378. ISBN 978-961-6309-38-7262904064 УДК 821.111-93-31:128
5. 4. Recepcija engleskog romana za decu i mlade u prevodu na srpski jezik, Nastava i učenje-ciljevi, standardi,
ishodi, Učiteljski fakultet, Užice, 2012, str. 711-716. ISBN 978-86-6191-008-1
6.
INDIVIDUALNI RAZVOJ POJEDINCA -UČENIKA U UČENJU ENGLESKOG JEZIKA I ULOGA
BIBLIOTEKE, Nove tehnologije u obrazovanju, Publikaciije univerzitetskih nastavnika , saradnika i studenata
Srbije i Bugarske, - dvojezično izdanje- (priredio doc. dr Vanče Bojkov). Jug pres, Leskovac, 2012, str.113-118.
ISBN 978-86-88789-01-1 COBISS.SR-ID 193297676
7.
Мишић, Д. (2010): Развој енглеског говорног и писаног израза и функција школских библиотека.
Врање: Учитељски факултет. ISBN 978-86-82695-72-1, COBISS.SR-ID 176673292
8. 5. Радионице читања и писања у школској библиотеци–пример богаћења лексике енглеског језика, у
Школска библиотека и настава језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду,
2010, стр. 75-83. ISBN 978-86-86419-85-9
9. 6. Caught between traditional and modern in English language learning, Didactica Slovenica, Pedagoška
obzorja, letnik 25, 5, d.o.o Novo mesto, Pedagoška fakulteta Ljubljana, Visokošolsko središče, Novo mesto,
2010, str. 98-104. UDK 371/372 ISSN 0353-1392
10.
Мишић, Д. (2011): Индивидуални развој ученика у учењу енглеског језика, Школски час српског језика и
књижевности, бр.1/2011, ИП Ваша књига ДОО Београд, стр.48-54. ISSN 1450-6521
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
2
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Темпус пројекат HAMOC („Harmonization and
Modernization of the Curriculum for Primary Teacher
Education‟) 516762- TEMPUS – 1-2011-1-RSTEMPUS-JPCR (2011-2516/001-001) у сарадњи са
Педагошким факултетом у Сомбору
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Биљана Д. Савић
Наставник страног језика
Звање
Назив институције у којој наставник ради са Учитељски факултет у Врању, 01.11.1995. год.
пуним радним временом и од када
Француски језик
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008.
Учитељски факултет у Врању
Француски језик
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
1994.
Филолошки факултет Београд
Француски језик
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Р. Б.
Назив предмета
Врста студија
1.
Француски језик
Основне академске студије
2.
Превођење стручних текстова
Основне академске студије
3.
Француски језик 1
Основне академске студије
4.
Француски језик 2
Основне академске студије
5.
Француски језик
Дипломске академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Ценић С. Драган
сарадник без сарадничког звања
Звање
Учитељски факултет у Врању, 01.01.2013. год.
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Методичка пракса
Ужа научна област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2013.
Учитељски факултет у Врању
Методичка пракса
Мастер диплома
2013.
Учитељски факултет у Врању
Разредна настава
Диплома
2005.
Филозофски факултет Приштини
Педагогија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Р. Б. Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
1.
Педагошка пракса
Основне академске студије
2.
Дидактичка пракса
Основне академске студије
3.
Дидактичко-методичка пракса
Основне академске студије
4.
Професионална пракса
Основне академске студије
5.
Методичка пракса
Дипломске академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Дејковић, Н., Ценић, Д. (2013). Специфичности уџбеника за српски језик и књижевност, Методичка пракса,
бр. 3/2013, Београд: Учитељски факултет у Врању и „Школска књига“, стр. 403-410.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне активности наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Download

књига наставника 2014. - Učiteljski fakultet u Vranju