КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име
Презиме
Година рођења
Звање
Титула
e-mail
Телефон
Катедра
Област и ужа научна
област
Драган
Стојиљковић
27.01.1957.год.
Редовни професор
Др
[email protected]
+381631068509;+38116214626
Математичко-техничке науке
Механизми текстилних машина, Механика, Механика пређе,
Реологија, Геотермалне воде
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
Кратка стручна
Машински факултет у Нишу уписао је 1975/76. год. и на њему
биографија
дипломирао на Енергетском смеру 16.6.1980.год. са просечном оценом
8.46 и оценом 10 на дипломском раду. У току студија на 2-ој и 4-ој
години награђен је Повељом Универзитета у Нишу за најбољи успех
на години студија. Носилац је Повеље 14. октобар, коју додељује СО
Ниш, као најбољи дипломирани студент на Машинском факултету 1980.
године. Био је стипендиста Универзитета у Нишу почев од друге године
студија.
Последипломске студије на смеру Прецизног машинства
уписао је школске 1980/81 год и исте завршио 27.12. 1985. год.
одбранивши магистарски рад насловом: "Прилог проучавању техничко
- технолошких карактеристика провлачења потке кроз зев код
ткачких разбоја са микрочунком".
Докторску дисертацију под насловом '"Динамичко понашање
система механизам-радни објекат ткачког процеса" одбранио је 12.маја
1992.год. на Машинском факултету у Нишу.
Поводом сарадње са међународним часописом Текстил из
Загреба, добио је Плакету поводом 35 година излажења часописа. Овај
Часопис сада се налази на SCI листи.
После дипломирања, школске 1980/81 ради као професор у ТШЦ "Раде
Металац" у Лесковцу. Од октобра 1981.год. стално је запослен на
Технолошком факултету у Лесковцу када је изабран за асистентаприправника за машинску групу предмета (Механизми текстилних
машина и Инжењерско цртање). Године 1985. изабран је за асистента
за исте предмете.
У марту и априлу 1988.год. кандидат је био на
специјализацији на ТУ у Дрездену и ТУ у Кемницу.
Кандидат је ангажован на Техничком факултету у Зрењанину за
извођење наставе на специјалистичким и последипломским
студијама из предмета Механизми текстилних машина и Машине и
уређаји у текстилној индустрији.
На Технолошком факултету држи наставу из Механике, Основа
машинства, Механизама текстилних машина и Инжењерског цртања.
1
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА
Р.бр. Година избора
НАСТАВНО-НАУЧНА ЗВАЊА:
(реизбора)
Асистент-приправник, Асистент, Доцент, Ванредни
професор, Редовни професор; Истраживач-приправник,
Истраживач–сарадник, Научни–сарадник, Виши научни–
сарадник, Научни саветник
1.
1981
Асистент-приправник
2.
1986
Асистент
3.
1992
Доцент
4.
1997
Ванредни професор
5.
2002
Редовни професор
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ
ДИПЛОМА
Година
1980.
Место
Ниш
Институција
Машински факултет
Наслов дипломског рада Реконструкција котларнице градске болнице у Нишу
Област
Енергетика
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година
Место
Институција
Наслов тезе
Област
1985
Ниш
Машински факултет
Прилог проучавању техничко-технолошких
карактеристика провлачења потке кроз зев код ткачких
разбоја са микрочунком
Механизми текстилних мађина, Механика пређе
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година
Место
Институција
Наслов дисертације
1992
Ниш
Машински факултет
Динамичко понашање система механизам-радни објекат
ткачког процеса
Област
Механизми текстилних мађина, Механика пређе, Реологија
пређе
ПРОДУКЦИЈА - РЕЗУЛТАТИ
Списак резултата М11
Истакнута монографија међународног значаја
1.
Списак резултата М12
Монографија међународног значаја
1.
Број
0
Број
0
Списак резултата М13
Монографиска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику Број
међународног значаја
1.
2
0
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику Број
међународног значаја
1.
Списак резултата М17
Уређивање научне монографије или тематског зборника водећег међународног Број
значаја
1.
Списак резултата М18
Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексико-графске или Број
картографске публикације међународног значаја
1.
0
0
0
Списак резултата М21
Број
4
Рад у врхунском међународном часопису
1. Cakic Suzana M., Ristic Ivan S., Djordjevic Dragan M, Stamenkovic Jakov V., Stojiljkovic
Dragan T., Effect of the chain extender and selective catalyst thermooxidative stability of aqueous
polyurethane dispersions (Review); PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, (2010), vol. 67 br. 3,
str. 274-280.
2. Suzana Cakić, Ivan Ristić, Jašo Vladislav, Jakov Stamenković, Dragan Stojiljković, “IR-change
and colour changes of long-oil air drying alkyd paints as a result of UV irradiation”, Progress in
Organic Coatings, 2012, 73, 401-408. doi:10.1016/j.porgcoat.2010.12.002
3. Suzana M. Cakić, Ivan S. Ristić, Milena M. Cincović, Nada Č. Nikolić, Olivera Z.Ilić, Dragan T.
Stojiljković, Jaroslava K. Budinski-Simendić “Glycolyzed products from PET waste and their
application in synthesis of polyurethane dispersions”, Progress in Organic Coatings, 2012, 74, 115124.
doi: 10.1016/j.porgcoat.2011.11.024
4. Lubiša Nikolić,Ivan Ristić, Staniša Stojiljković, Zorica Vuković, Dragan Stojiljković, Vesna
Nikolić, Jaroslava Budinski-Simendić,; The influence of montmorillonite modification on the
properties of composite material based on poly(methacrylic acid), Journal of Composite Materials,
2011,
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
1
Списак резултата М23
Број
10
Рад у међународном часопису
1. Dragan T. Stojiljković, Nebojša Mitić, Andrija Šmelcerović, Biljana Kaličanin, Marija TasićKostov,; Effect of variable frequency electromagnetic field on deposit formation in installations
with geothermal water in Sijarinska spa, Serbia, THERMAL SCIENCE, 2011, V16, 643-648,
2. Stojilkovic Dragan T.,Petrovic Vasilije, Ujevic Darko; Defining the memory function for tension
and deformation of linear textile products on the basis of their rheological models, INDUSTRIA
TEXTILA, (2009), vol. 60 br. 6, str. 308-312
3. Stojiljkovic Dragan T., Petrovic Vasilije, Djurovic-Petrovic Maja D.; Rheological modeling of
yarn elongation;TEKSTIL, (2007), vol. 56 br. 9, str. 554-561.
4. Stojiljković Dragan T., Stojiljković Staniša T., Mitić Nebojša Č., Pejić Dragan M., ĐurovićPetrović Maja; Pilot plant for exploitation of geothermal waters , Thermal Science, vol. 10, br. 4,
str. 195-203, 2006.
3
5. Pejić Dragan M., Stojiljković Dragan T., Stojiljković Staniša T., Đurović-Petrović Maja, Mitić
Nebojša; Geotermalni rekuperator toplote sa koaksijalnim tokom fluida, Hemijska industrija, vol.
59, br. 9-10, str. 275-278, 2005
6. Stojiljković T. Dragan, Pejić M. Dragan, Petrović M. Vasilije, Rheological models and memory
functions of Yarn extension, Fiber and textil, No1, (2002), 17-24
7. Dragan T. Stojiljković. Stanisa T. Stojiljkovic, Braking of Yarn, The Indian Textile Journal,
Vol. 109, 1999, p.p.44-49.
8. Dragan T. Stojiljković, Staniša T. Stojiljković, Yarn Transpoting through the Shed, Pakistan
Textile Journal, V47, No.4, April (1998), 42-46.
9. Dragan T. Stojiljković. , Woollen Yarn extension, The Indian Textile Journal, Vol. 108,
1998, p.p.84-87.
10. Драган Т. Стојиљковић. Драган М. Пејић, Одређиванње функција памћења пређе,
Хемијска индустрија, Вол.53, Но 9-10,(1999), 256-263.
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
0
Списак резултата М25
Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису
Број
0
Списак резултата М26
Научна критика и полемика у међународном часопису
Број
0
Списак резултата М27
Уређивање истакнутог међународног научног часописа на год. нивоу (гост Број
уредник)
0
Списак резултата М28
Уређивање међународног научног часописа
1.
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини
1.
Списак резултата М32
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу
1.
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
0
Број
0
Број
0
Број
30
1. Dragan Đorđević, Dragan T. Stojiljković, M. Šmelcerović, D. Stojković, Thermodynamics of Reactive
Dye Adsorption from Aqueous Solution on the Fly Ashes, 6th International Textile, Clothing & Design
Conference - Magic World of Textiles, Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, Zagreb,
Croatia, 2012, 728-733
2. Suzana Cakić, Ivan S. Ristić, Dragan T. Stojiljković, Jaroslava Budinski-Simendić, The effect of ionic
content on the thermal properties of anionic polyurethane dispersions, 11th International Conference on
4
Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 24-28 September 2012, Belgrade, Serbia, p.
538-540
3. Dragan Stojiljković, Jovan Stepanović, Staniša Stojiljković,Vasilije Petrović, Jelena Radosavljević,
Modeling Of Weft Movement In Pneumatic Loom Chanel, 3rd scientific Textile science and economy,
Technical faculty “mihajlo pupin” Zrenjanin, republic of Serbia, 114-121, 2011.,
4. Dragan Stojiljković, Jovan Stepanović,Vasilije Petrović, Modeling Of Weft Movement In Pneumatic
Loom Chanel , 3rd scientific Textile science and economy, Technical faculty “mihajlo pupin”
Zrenjanin, republic of Serbia, 134-141, 2011.,
5. Ivana Mladenivić-Ranisavljević, Ljubiša Nikolić, Snežana Ilić-Stojanović, Staniša Stoiljković, Ljiljana
Takić, Dragan Stoiljković, Vesna Nikolić, Polimer nanocompozites with bentonite, 43nd International
October Conference on Mining and Metallurgy, IOC 2011, Kladovo, 12-15. October, 2011
6. Snežana Ilić-Stojanović, Ivana Mladenivić-Ranisavljević, Vesna Nikolić, Dragan Stoiljković, Ljiljana
Takić, Staniša Stoiljković, Ljubiša Nikolić, Thermo-responsive hydrogels for controlled release of
paracetamol, 43nd International October Conference on Mining and Metallurgy, IOC 2011, Kladovo,
12-15. October, 2011
7. Dragan T. Stojiljković, Nebojša Mitić, Andrija Šmelcerović, Biljana Kaličanin, Geotermalne vode
Sijarinske i Vranjske banje, sklonost ka stvaranju naslaga u instalacijama, 7 Internacional Scientific
Meeting on Renewable Sources of Energy, Budva, Montenegro, CANU, Budva, oktobar, 2011, str.
106.
8. Stojiljković T. Staniša, Mitić Č. Nebojša, Jelena S. Mikić, Stojiljković T. Dragan, Đurović-Petrović
Maja: Sušenje maline, uticaj predtretmana, Zbornik radova / VIII savjetovanje hemičara i tehnologa
Republike Srpske, Banja Luka: Tehnološki fakultet, 2009.; str. 225-230
9. Stojiljković T. Dragan, Stojiljković T. Staniša, Mitić Č Nebojša, Djurović-Petrović Maja, Života Tasić:
Smanjenje stvaranja naslaga pri protoku geotermalne vode iz Sijarinske banje, Budva, 8. i 9. oktobar
2009, Šesti međunarodni naučni skup: Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene, CANU
10. Stojiljković T. Dragan, Stojiljković T. Staniša, Mitić Č Nebojša, Djurović-Petrović Maja, Života Tasić:
Smanjenje stvaranja naslaga pri protoku geotermalne vode iz Sijarinske banje, Budva, 8. i 9. oktobar
2009, Šesti međunarodni naučni skup: Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene, CANU
11. Uticaj promenljivog magnetskog polja na smanjenje stvaranja naslaga pri protoku geotermalne vode
Impact variable magnetic field for reduction of deposits creating when flow of geothermal water
12. Dragan T. Stojiljković, Nebojša Č. Mitić, Staniša T. Stojiljković, Maja-Đurović Petrović, Života
TasićStr. 474-481. PROCEEDINGS 14 th Symposium on Thermal Science and Engineering of
SerbiaISSN 978-86-80587-96-7 SOKOBANJA 13-16.10.2009.
13. Dragan T. Stojiljković, Staniša T. Stojiljković, Nebojša Č. Mitić, Maja Đurović-Petrović, Života Tasić:
Metode za smanjenje stvaranja naslaga u instalacijama sa geotermalnom vodom, IEEP ’08,Regionalna
Konferencija, Industrijska Energetika I Zaštita Životne, Sredine U Zemljama Jugoistočne Evrope,
Zlatibor, 24-2 juni 2008.god. CD
14. Dragan T. Stojiljković, Staniša T. Stojiljković, Nebojša Č. Mitić, Maja Đurović-Petrović, Života Tasić:
Metode za smanjenje stvaranja naslaga u instalacijama sa geotermalnom vodom, IEEP ’08,Regionalna
Konferencija, Industrijska Energetika I Zaštita Životne, Sredine U Zemljama Jugoistočne Evrope,
Zlatibor, 24-2 juni 2008.god. CD
15. V. Petrović, M.Martinović, D.Stojiljković, J. Stepanović, D.B–Popov: Designing well fitting clothes,
RIM 2007. Development and modernization of production, University of Bihać, Zbornik radova
pp.213-214 (štampan i u elektronskoj formi str. 1-7).
16. V.Petrović, D.Stojiljković, J.Stepanović, C.Bešić, G.Balović:The effect of the production lines
equipment on the clothes production time, RIM 2007. Development and modernization of production,
University of Bihać, Zbornik radova pp. pp215-216.,(štampan i u elektronskoj formi str. 1-7).
17. Stojiljković T. Staniša, Mitić Č. Nebojša, Jelena S. Mikić, Stojiljković T. Dragan, Đurović-Petrović
Maja: Sušenje maline, uticaj predtretmana, Zbornik radova / VIII savjetovanje hemičara i tehnologa
Republike Srpske, Banja Luka: Tehnološki fakultet, 2009.; str. 225-230.
18. Petrović, V., Stojiljković, D.T., Đorđević, J., Čolović, G., Paunović, D. (2003), Reological modelling
of sewing thread elongation, 4th International Scientific Conference of Production Engineering, RIM
2003. Development and modernization of production, University of Bihać, Zbornik radova, pp 683688.
19. Petrović, V., Stojiljković, D.T., Đorđević, J., Čolović, G., Paunović, D. (2003), Testing dimensional
stability and the evaluation of damage to 1 x 1 ribbed knitted fabric during garment making, 4th
5
International Scientific Conference of Production Engineering, RIM 2003. Development and
modernization of production, University of Bihać, Zbornik radova, pp 699-708.
20. Dragan T. Stojiljković, Vasilije M. Petrović, Dragan M. Pejić: Determination of the yarn extension
memory functions, Treća međunarodnu konferenciju RIM, 2001"Revitalizacija i modernizacija
proizvodnje", 27-28 septembar 2001, Bihać, Zbornik radova pp. 747- 756.
21. Vasilije M. Petrović, Dragan T. Stojiljković, Dragan M. Pejić, Gordana Beljac: The influence of
diferent spinning conditions on the quality of viscose filaments, Treća međunarodna konferencija RIM
2001, "Revitalizacija i modernizacija proizvodnje", 27-28 septembar 2001, Bihać, Zbornik radova pp.
757-764.
22. Dragan M. Pejić, Dragan T. Stojiljković, Koncept novog tenzometra, Irmes 2000, Kotor, Zbornik
radova, 479-485.
23. D. T. Stojiljković, D. M. Pejić, V. M. Petrović, Memory function of yarn extension, CHISA
2000, Praha, 27-31. august, 2000.
24. V. Petrovic, D. T. Stojljković, Ž. Branović, D. Pejić, Examination of cotton war rheological
properties before and after weawing, CHISA 2000, 27-31. august, Praha 2000.
25. V, Petrović, S. Sunjka, D. T. Stojiljković, Influence of the quantity of sising agent on rheological
properties and number of breaking of cotton warp during weawing, August, Praha, CHISA'98, 2328.
26. N. P. Cakić, G. Đorđević, Dragan T. Stojiljković, Some considerations concerning the Euler' s
numbers and the centra/ factorial numbers, XII , PRIM' 97, Palić, 8-12.09.1997.
27. Dragan T. Stojiljković, Teorijsko istraživanje uzdužnih oscilacija prede, XXII kongres teorijske i
primenjene mehanike YUCTAM 97', Vrnjačka banja, Zbornik radova, 2-7.6.1997.god. str. 389.
28. Dragan T. Stojiljković, V. Petrović, S. Šunjka, Određivanje granične brzine premotavanja
pređe, XXII kongres teorijske i primenjene mehanike YUCTAM97', Zbornik radova, Vrnjačka
Banja, 2-7.6.1997.god., str.207.
29. Dragan T. Stojiljković. Života Tasić, Sinteza elektromagnetne kočnice pređe, IRMES'95, Mašinski
fakultet u Nišu, Zbornik radova. 19-21. april, 1995.
30. Dragan T. Stojiljković. Ž. Živković, M. Kocić, Dinamika odmotavanja pređe sa kalema, XXI kongres
za teorijsku i primenjenu mehaniku,YUCTAM ' 95, Niš, Zbornik radova, 30. maj - 3. jun, 1995.
31. Dragan T. Stojiljković, D. Pejić, Dynamics of Elektromagnetic Brakes of shuttlelooms Weft, 14th
Conference of chemists and technologists of Macedonia, 26-28. 10. 1995. Skoplje, 1995.
32. Dragan T. Stojiljković. Ž. Tasić, Ž. Žvković, Sinthesis and dvnamics of weawing loom
electromagnetic weft brake, Ninte World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms,
Milano, Italy, August/September, 1995.
33. Dragan T. Stojiljković. Života Tasić, Miodrag Cvetković, Zlatko Sudar, Automatizacija metenja brzine
mikročunka na razboju za tkanje, 2. Konferencija SAUM, Beograd, Zbornik radova, februar 1986.
str.141-145.
Списак резултата М34
Број
1
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
1. Dragan T. Stojiljković, Nebojša Mitić, Andrija Šmelcerović, Biljana Kaličanin, Maja Đurović-Petrović,
Sijarinska and Vranjska spa geothermal waters, tendency to deposit formation in instalations, VII
međunarodni naučni skup "Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost", CANU, 2011,
Списак резултата М35
Ауторизована дискусија са међународног скупа
1.
Списак резултата М36
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа
1.
6
Број
0
Број
0
Списак резултата М41
Истакнута монографија националног значаја
Број
0
Број
4
1.
Списак резултата М42
Монографија националног значаја
1. Моделовање истезања пређе, Драган Т. Стојиииковић, Живота Живковић, Живота
Тасић, Лесковац, Технолошки факултет, Универзитет у Нишу, 1995.
2. Динамика система пројектил – пређа при транспортовању потке кроз зев, Драган Т.
Стојиљковић. Живота Живковић, Технолошки факултет у Лесковцу, 1998.
3. Математички модели објеката и процеса у системима аутоматског управљња IV део, Драгутин
Љ. Дебељковић, Драган Т. Стојиљковић, Горан В. Симеуновић, Александар М. Сићовић,
Веселин С. Мулић, Машински факултет у Београду, 2008.
4. Математички модели објеката и процеса у системима аутоматског управљња VIII део, Драгутин
Љ. Дебељковић, Драган Т. Стојиљковић, Горан В. Симеуновић, Веселин С. Мулић, Машински
факултет у Београду, 2010.
Списак резултата М43
Монографска библиографска публикација
1.
Број
Списак резултата М44
Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег
Број
националног значаја, превод изворног текста у облику студије, поглавља или
чланка, превод или стручна редакција превода научне монографске књиге
1.
Списак резултата М45
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
1.
Број
Списак резултата М48
Уређивање научне монографије или тематског зборника водећег националног Број
значаја
1.
Списак резултата М49
Уређивање научне монографије или тематског зборника националног значаја
1.
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
1.
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
7
0
0
0
0
Број
0
Број
0
Број
27
1.
2. Dragan T. Stojiljković, Bratislav Todorović, Dragan Đorđević, Izumiranje vrsta u prošlosti i
sadašnjosti kao posledica naglih promena geohemijskih uslova na Zemlji, Savremene tehnologije –
Advanced Technologies, 1,1, (2012), 78-83,
3. Mitić Č. Nebojša, Stojiljković T. Staniša, Stojiljković T. Dragan, Đurović-Petrović Maja, Jelena S.
Marković: Uticaj predtretmana na proces sušenja korena šargarepe, Zbornik izvoda radova VIII
simpozijuma „Savremene tehnologije i privredni razvoj“, 23. i 24. oktobar, str. 80, 2009,
Tehnološki fakultet, Leskovac
4. Митић Ч. Небојша, Стојиљковић Т. Драган, Стојиљковић Т. Станиша, Ђуровић-Петровић
Маја: Коришћење геотермалне воде Сијаринске бање за сушење мркве, ПТЕП-часопис за
процесну технику и енергетику у пољопривреди, 11 (2007), 1-2, с.70-71.
5. Mitić Nebojša, Stojiljković Staniša T., Stojiljković Dragan T., Đurović-Petrović Maja,
Konzerviranje povrća na primeru sušenja boranije (Phaseolus vulgaris l.), Zbornik radova
Tehnološkog fakulteta, Leskovac, br. 16, str. 142-146, 2007
6. Митић Ч. Небојша, Стојиљковић Т. Драган, Стојиљковић Т. Станиша, Ђуровић-Петровић
Маја: Утицај предтретмана на сушење три врсте тикве (Cucurbita maxima, C. pepo, C.
moschata), ПТЕП-часопис за процесну технику и енергетику у пољопривреди, 11 (2007), 4,
с.182-184.
7. Mitić Nebojša Č., Stojiljković Dragan T., Stojiljković Staniša T., Pejić D., Đurović-Petrović Maja,
Analiza fizičko-hemijskih parametara geotermalne vode Sijarinske banje, Zbornik radova
Tehnološkog fakulteta, Leskovac, br. 15, str. 197-205, 2005
8. Pejić Dragan M., Stojiljković Dragan T., Stojiljković Staniša T., Đurović-Petrović Maja, Mitić
Nebojša,Geotermalni rekuperator toplote sa koaksijalnim tokom fluida,Zbornik radova
Tehnološkog fakulteta, Leskovac, br. 15, str. 188-196, 2005
9. Stojiljković Dragan T., Pejić Dragan, Primena Laplasovih transformacija na određivanje funkcije
pamćenja kod linearnih viskoelastičnih materijala, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta,
Leskovac, br. 13, str. 24-30, 2004
10. Petrović Vasilije M., Stojiljković Dragan T., Škorić Miroslav, Analiza uticaja različitih parametara
na kvalitet viskozne pređe, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Leskovac, br. 12, str. 407-412,
2002
11. Petrović Vasilije M., Stojiljković Dragan T., Jeftić Siniša, Analiza uticaja uslova izrade i dorade na
skupljanje pletenina, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Leskovac, br. 12, str. 419-423, 2002
12. Đorić-Veljković Snežana M., Kocić Momčilo S., Stojiljković Dragan T., Cakić Nenad P Elementi
razvoja tehnologije optičkih vlakana i optičkih kablova, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta,
Leskovac, br. 12, str. 151-159, 2002
13. Petrović Vasilije M., Stojiljković Dragan T., Tadić Gordana, Ispitivanje uticaja dužine vlakana na
fizičko - mehaničke osobine pređe, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Leskovac, br. 12, str.
413-418, 2002
14. Mitić Č. Nebojša, Stojiljković T. Dragan, Stojiljković T. Staniša, Pejić M. Dragan, ĐurovićPetrović Maja: Analiza fizičko-hemijskih parametara geotermalne vode Sijarinske banje, Zbornik
izvoda radova VI Simpozijuma «Savremene tehnologije i privredni razvoj», HI-28, 261-262,
Tehnološki fakultet, Leskovac, oktobar 2005, 559-565.
15. Петровић В., Стојиљковић Д., Божовић Р., Попов-Б.Д.: Моделовање шивених шавова,
Текстил и пракса, 44, Но.3, стр.19-23, (2005)
16. Пејић М. Драган, Стојиљковић Т. Драган, Стојиљковић Т. Станиша, Ђуровић-Петровић
Маја, Митић Ч. Небојша: Геотермални рекуператор топлоте са коаксијалним током
флуида, Хемијска индустрија 59 (9-10), 275-278 (2005)
17. Драган Т. Стојиљковић, Н. П. Цакић, Dynamics Model of Yarn Transportation through the
Shed, Facta Universitatis, Series: Mechanics, Automatic, Control and Robotics, V2, No.8,
(1998), 773-779.
18. Драган Т. Стојиљковић, Василије М. Петровић, Живота Живковић, Стојан Шуњка,
Theoretical and experimental research of unwinding Yarn of the Spool, Facta Universitatis,
Series: Mechanical Engenieering, V1, No5,(1998), 609-621.
19. Ж. Тасић, М. Стојиљковић, Драган Т. Стојиљковић, В. Благојевић, Aplicatlon of the
Multiple-valued Logic to Detecting Iregular States in Th Electro-Pneumatic Systems, Facta
Universitatis, Series: Mechanical Engenieering, VI, No5, (1998), 573-581
8
20. Драган Т. Стојиљковић, Ж. Живковић, Ж. Тасић, В. М. Петровић, Analysis of the results
of Weft tension force measurements, Facta Universitatis, Series: Mechanical Enginiering,
3(1996), 321-331.
21. С. Т. Стојиљковић, Драган Т. Стојиљковић, М. Петровић, М. Новаковић, Утицај
сорпционих карактеристика текстилних материјала на степен чишћења, Текстилна
индустрија, бр.7-9,1996, стручни рад, стр.17-25.
22. Драган Т. Стојиљковић, Живота Живковић, Живота Тасић, Modelling of woollen Yarn
extension, Facta Universitatis, Series: Mechanics, Automatic, Control and Robotics, VI,
5,(1995),645-653.
23. Драган Т. Стојиљковић, Dynamic behavior of yarn breaking, Facta Univesitatis, Series:
Mechanics, Automatic, Control and Robotics.Vl, 4. (1994), 471-481.
24. Драган Т. Стојиљковић, Д. Митић, Кратак приказ мерне опрене за мерење силе затезања
пређе, Текстил и пракса, В33, 1-2, (1994), 49-55.
25. Василије М.Петровић, Драган Т. Стојиијковић, Истраживање утицаја наноса скробне
масе на карактеристику сила-релативно издужење памучне пређе у индустријским
условима, Текстилна индустрија, Београд, В41, 1-2-3, (1993), 23-27.
26. Василије М.Петровић, Драган Т. Стојиљковић, Анализа утицаја шкробне масе на
карактеристику сила-релативно издужење памучне пређе. Текстилна индустрија,
Београд, В39, 1-2, (1991), 19-22.
27. Драган Т. Стојиљковић, Живота Живковић, Живота Тасић: Моделовање истезања
вунене пређе, Текстилна индустрија, Београд, В40, 1-2-3, (1991), 32-33.
28. Драган Т. Стоииљковић, Божидар Антић, Василије Петровић, Одређивање
коефицијента трења између пређе и цилиндра на основу теоријских и
експерименталних истраживања, Текстил и пракса, В27, 1-2, (1988), 21-29.
29. Драган Т. Стојиљковић, Божидар Антић, Теоријско одређивање дужине петље при
провлачењу микрожунка кроз зев, Текстил и пракса, В25, 1-2, (1987), 11-17.
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
1.
Списак резултата М55
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
1.
Списак резултата М56
Уређивање научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
1.
Списак резултата М61
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини
1.
Списак резултата М62
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу
1.
Број
0
Број
0
Број
0
Број
0
Број
0
Списак резултата М63
Број
42
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
1. Dragan T. Stojiljković, Staniša Stojiljković, Nebojša Mitić, Maja Đurović-Petrović, The
possibility advantage of geothermal waters of Sijarinska spa, XV Symposium on Thermal Science
and Engineering of Serbia, 2011, Soko banja,
9
2. Dragan T. Stojiljković, Nebojša Č. Mitić, Staniša T. Stojiljković, Maja-Đurović Petrović, Života
TasićS, Uticaj promenljivog magnetskog polja na smanjenje stvaranja naslaga pri protoku
geotermalne vode , str. 474-481. PROCEEDINGS 14 th Symposium on Thermal Science and
Engineering of Serbia, SOKOBANJA 13-16.10.2009.
3. Mitić Č. Nebojša, Stojiljković T. Dragan. Stojiljković T. Staniša, Pejić M. Dragan, ĐurovićPetrović Maja: Geotermalna energija Sijarinske banje, ENERGETIKA 2005, Zlatibor 19-22. jun
2005, 144-146.
4. Stojiljković T. Dragan, Stojiljković T. Staniša, Mitić Č Nebojša, Pejić M. Dragan, DjurovićPetrović Maja: Analiza fizičko-hemijskih parametara geotermalne vode Sijarinske banje sa aspekta
iskorišćenja toplotne snage, IV ENEKO, Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene,
Budva, oktobar 2005.
5. Stojiljković T. Dragan, Stojiljković T. Staniša, Mitić Č. Nebojša, Pejić M. Dragan, DjurovićPetrović Maja: Pilot postrojenje za korišćenje geotermalne vode Sijarinske banje, IV ENEKO,
Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene, Budva, oktobar 2005.
6.
Mitić Č. Nebojša, Stojiljković T. Dragan. Stojiljković T. Staniša, Pejić M. Dragan,
Đurović-Petrović Maja: Geotermalna energija Sijarinske banje, ENERGETIKA 2005, Zlatibor
19-22. jun 2005, 144-146.
7.
Stojiljković T. Dragan, Stojiljković T. Staniša, Mitić Č Nebojša, Pejić M. Dragan,
Djurović-Petrović Maja: Analiza fizičko-hemijskih parametara geotermalne vode Sijarinske banje
sa aspekta iskorišćenja toplotne snage, IV ENEKO, Alternativni izvori energije i budućnost
njihove primene, Budva, oktobar 2005.
8.
Stojiljković T. Dragan, Stojiljković T. Staniša, Mitić Č. Nebojša, Pejić M. Dragan,
Djurović-Petrović Maja: Pilot postrojenje za korišćenje geotermalne vode Sijarinske banje, IV
ENEKO, Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene, Budva, oktobar 2005.
9.
Митић Ч. Небојша, Стојиљковић Т. Драган, Стојиљковић Т. Станиша, ЂуровићПетровић Маја: Обновљиви извори енергије, проблеми при експлоатацији геотермалне воде
Сијаринске бање, 20. конгрес о процесној индустрији - Процесинг 2007, Београд јун 2007.
10. Стојиљковић Т. Драган, Стојиљковић Т. Станиша, Митић Ч. Небојша, ЂуровићПетровић Маја: Стварање наслага у инсталацијама са геотермалном водом и методе за
њихово уклањање, 13. симпозијум термичара – СимТерм 2007, Сокобања октобар 2007.
11. Митић Ч. Небојша, Стојиљковић Т. Станиша, Стојиљковић Т. Драган, ЂуровићПетровић Маја: Конзервисање поврћа на примеру сушења бораније (Phaseolus vulgaris L.),
VII Симпозијум «Савремене технологије и привредни развој», ПИ-9, Технолошки
факултет, Лесковац, октобар 2007, 142-146.
12. Петровић
В., Мартиновић М., Стојиљковић Д., Степановић Ј., Попов Д.,
Конструкција одеће добре присталости, VII Симпозијум «Савремене технологије и
привредни развој», ТИ-13, Технолошки факултет, Лесковац, октобар 2007, 258-265.
13. Петровић В., Стојиљковић Д., Степановић Ј., Попов Д., Асовић Р., Утицај
опремљености производних линија на време израде одеће, ВИИ Симпозијум «Савремене
технологије и привредни развој», ТИ-14, Технолошки факултет, Лесковац, октобар 2007,
266-273.
14. Митић Ч. Небојша, Стојиљковић Т. Драган, Стојиљковић Т. Станиша, Пејић М.
Драган, Ђуровић-Петровић Маја: Геотермална енергија Сијаринске бање, коришћење за
рад пилот постројење за сушење, 19. конгрес о процесној индустрији - Процесинг 2006,
15. Митић Ч. Небојша, Стојиљковић Т. Драган, Стојиљковић Т. Станиша, Пејић М.
Драган, Ђуровић-Петровић Маја: Геотермална енергија Сијаринске бање, ЕНЕРГЕТИКА
2005, Златибор 19-22. јун 2005, 144-146.
16. Стојиљковић Т. Драган, Стојиљковић Т. Станиша, Митић Ч Небојша, Пејић М.
Драган, Ђуровић-Петровић Маја: Анализа физичко-хемијских параметара геотермалне
воде Сијаринске бање са аспекта искоришћења топлотне снаге, IV ЕНЕКО, Алтернативни
извори енергије и будућност њихове примене, научни скуп, Будва, октобар 2005, 231-236.
17. Стојиљковић Т. Драган, Стојиљковић Т. Станиша, Митић Ч. Небојша, Пејић М.
Драган, Ђуровић-Петровић Маја: Пилот постројење за коришћење геотермалне воде
Сијаринске бање, IV ЕНЕКО, Алтернативни извори енергије и будућност њихове примене,
научни скуп, Будва, октобар 2005, 223-230.
18. Митић Ч. Небојша, Стојиљковић Т. Драган, Стојиљковић Т. Станиша, Пејић М.
10
Драган, Ђуровић-Петровић Маја: Анализа физичко-хемијских параметара геотермалне
воде Сијаринске бање, VII Симпозијум «Савремене технологије и привредни развој»,
Зборник радова Технолошког факултета, Лесковац, октобар 2005, 559-565.
19. Пејић М. Драган, Стојиљковић Т. Драган, Стојиљковић Т. Станиша, ЂуровићПетровић Маја, Митић Ч. Небојша: Геотермални рекуператор топлоте са коаксијалним
током флуида, Хемијска индустрија 59 (9-10), 275-278 (2005).
20. Драган Т. Стојиљковић, Драган Пејић, Станиша Т. Стојиљковић, Слободан
Станковић, Маја Ђуровић Петровић, Могућности искоришћења геотермалног
потенцијала Србије са освртом на Сијаринску Бању, III Симпозијум ЕЛЕКТРА, Херцег
Нови, 2004.
21. Снежана Ђорић-Вељковић М. Коцић, Д. Стојиљковић, Н. Цакић, Елементи развоја
технологија оптичких влакана и оптичких каблова, IV симпозијум Савремене
технологије и привредни развој, Технолошки факултет у Лесковцу 11-12. 10. 2001.
22. В. Петровић, Г. Тадић, Д. Т. Стојиљковић, Испитивање утицаја дужине
влакана на физичке особине пређе, IV симпозијум Савремене технологије и привредни
развој, Технолошки факултет у Лесковцу 11-12. 10.2001.
23. В. Петровић, М. Скорић, Д. Т. Стојиљовић, Анализа утицаја различитих
параметара на квалитет вискозне предје, IV симпозијум Савремене технологије и
привредни развој, Технолошки факултет у Лесковцу 11- 12. 10.2001.
24. В. Петровић, С. Јефтић, Д. Т. Стојиљковић. Анализа утицаја израде и дораде на
скупљање плетења, IV симпозијум Савремене технологије и привредни развој,
Технолошки факултет у Лесковцу 11-12. 10. 2001
25. Василије М. Петровић, Драган Т. Стојиљковић, Вера Дјекић, Анализа
комбинованог учења—традиционалног и даљинског, IX Међународна конференција
"Информатика у образовању, квалитет и нове технологије", Технички факултет у
Зрењанину, 20-21. март, 2000.
26. В. Петровиц, Д. Т. Стојиљковић, С. Шуњка, СИ - карактеристике шкробљене
памучне основе, III симпозијум "Савремене технологије и привредни развој"
Технолошки факултет Лесковац, Зборник извода радова, 23-24 октобар 1998., стр. 149.
27. В. Петровиц, Д. Т. Стојиљковић, С. Шуњка, Утицај количине шкроба на број
прекида основиних жица, III симпозијум "Савремене технологије и привредни развој",
Технолошки факултет Лесковац, Зборник извода радова, 23-24 октобар 1998. стр. 150.
28. С. Ђорић-Вељковић, М. Коцић, З. Вељковић, Д. Т. Стојиљковић, Д. Вучић,
Нека питањаи развоја технологије оптишких влакана и оптичких каблова, III
Симпозијум "Савремене технологије и привредни развој", Зборник радова Технолошког
факултет у Лесковцу, с. 47, октобар. 1998.
29. М. Коцић, С. Ђорић-Вељковић, Д. Т. Стојиљковић, Елементи слабљења таласа у
оптичким влакнима, III Симпозијум "Савремене технологије и привредни развој",
Зборник радова Технолошког факултетa у Лесковцу, стр. 48, октобар. 1998.
30. В. М. Петровић, С. О. Шуњка, Д. Т. Стојиљковић, Значај истраживања
деформације преде И примена добијених резултата на оптимизацију брзине
премотавања пређе, Симпозијум "Савремени правци развоја текстилне индустрије у
трећем миленијуму", Нитекс, Ниш, октобар 1997.
31. Д. Т. Стојиљковић. Н .П. Цакић, Попречне осцилације преде, Симпозијум
"Савремени правци развоја текстилне индустрије у трећем миленијуму", Нитекс, Ниш,
октобар 1997.
32. Д. Т. Стојиљковић. Ц. Трајковић, С. Стојановић, Д. Пејић, Кинематско
моделовање механизма са њихајућим хватачима машине за шивење са зрнчаним бодом,
Симпозијум "Савремени правци развоја текстилне индустрије у трећем миленијуму",
Нитекс, Ниш, октобар 1997.
33. Д. Т. Стојиљковић. М. Коцић, Д. Пејић, Једначина кретања пређе и њена примена,
II Симпозијум "Савремене технологије и привредни развој”, Технолошки факултет у
Лесковцу , 24-25.10. 1996.
34. М. Ђуровић-Петровић, С. Стојиљковић, Д. Т. Стојиликовић. М. Стојановић,
11
Савремени приступ изради изолационих материјала на влакнастој основи, II
Симпозијум "Савремене технологије и привредни развој", Технолошки факултет у
Лесковцу, 24-25. 10. 1996.
35. Живота Тасић, Драган Т. Стојиљковић, Електромагнетско регулисање силе кочења
преде, Зборник радова Технолошког факултета у Лесковцу, бр. 7-8,1996, стр. 101- 109.
36. Драган Т. Стојиљковић, Живота Живковић, Утицај тачности ударног механизма
ткачког разбоја са пројектилима на извршење функције механизма, Зборник радова
Технолошког факултета у Лесковцу, бр. 7-8,1996., стр. 1 0 9 - 1 1 5 .
37. Д. Вучић, М. Коцић, Д. Т. Стојиљковић. С. Жерајић, Моире метода
израчунавања еластичних деформација савијања кружне плоче, Зборник радова
Технолошког факултета у Лесковцу, с. 69-73, 1995.
38. Момчило Коцић, Драган Т. Стојиљковић. Могућност изучавања деформисаног
стања увијања цилиндричног штапа методом Моире ефекта, 9. Конгрес физичара,
Будва, Зборник радова, 1995.
39. Драган Т. Стојиљковић, Момчило Коцић, Динамика транспортовања преде
кроз зев ткачког разбоја са пројектилима, 9. Конгрес физичара, Зборник радова,
Будва, 1995.
40. М. Коцић, Д. Т. Стојиљковић. С. Стојиљковић, С. Ђорић, Д. Вучић, Моире метода
израчунавања еластичне деформације савијања кружне плоче, Зборник радова бр.9,
ТФ у Лесковцу, 1994.
41. Драган Т. Стојиљковић, Живота Тасић, Генерирање сигнала при неисправном раду
механизма кочнице код разбоја за ткање на основу брзине пројектила- Овај рад је
саопштен на Петом симпозијуму Техничка дијагностика, Јурема, Ровињ, 14—16. новембар
1989.год., Зборник радова., стр. 241-250, и објављен је у Текстилу В39, бр.8, 1990.год.,
стр. 457-461, као интересантно саопштење са скупа.
42. Миодраг Стаменковић, Драган Т. Стојиљковић, Моделовање СИ карактеристике вунене преде, 3. Симпозијум о текстилним влакнима, ТМФ
Београд, Зборник радова, јануар 1990.год.
43. Драган Т. Стојиљковић, Живота Живковић, Моделовање динамичких
карактеристика ударног механизма, 5. Југословенски симпозијум Машине и Механизми
- Универзитетска истраживања и примена у индустрији, Петровац, октобар 1987.,
Зборник радова, стр. 241-250.
Списак резултата М64
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
Број
13
1. Dragan T. Stojiljković, Staniša Stojiljković, Nebojša Mitić, Jelena Radosavljević, Maja
Đurović, Упоредна анализа састава геотермалних вода на југу Србије, IX Симпозијум
Савремене технологије и привредни развој, TF u Leskovcu, oktobar 2011, str.150
2. Dragan T. Stojiljković, Staniša Stojiljković, Nebojša Mitić,, Nataša Mitić, Uticaj
predtretmana na konvektivno sušenje batata (Ipomoea batatas (L.) Lam), , IX Симпозијум
Савремене технологије и привредни развој, TF u Leskovcu, oktobar 2011, str.62.
3. S. Stojiljković, Đ. Petrov, C. Trajković, M. Stamenković, D. T. Stgiiijković, Beljenje pamuka
vodonik peroksidom u HT uslovima, XXXV Savetovanje srpskog Hemijskog društva, TMF Beograd,
Izvod radova, 18- 19. januar 1993. god., str. 32.
4. D. T. Stoiiliković. Z. Tasić, Z. Zivković, Analiza sile zatezanja potke kod razboja sa projektilima,
XXXV Savetovanje srpskog hemijskog društva, TMF Beograd, Izvod radova, 18 - 19. januar
1993. god., str. 321.
5. M. Stamenković, D. T. Stojiljković. B. Kolundžić, Istraživanje i modelovanje reoloških osobina
12
rotorskeprede, XXXV Savetovanje srpskog hemijskog društva, TMF Beograd. Izvod radova, 18 19. januar 1993. god., str. 322.
6. D. T. Stojiljković. Z. Zivković, Z. Tasić, Analiza rezultata merenja me zatezanja pri
transportovanju potke kroz zev kod tkačkih razboja sa projektilima pri radii sa mehaničkom i
elektromagnetnom kočnicom, Srpsko hem. društvo, XXVII Simpozijum o vlaknima, Novi Sad,
1995.g.
7. D. T. Stojiljković. Z. Zivković, Z. Tasić, Analiza rezultata merenja sile zatezanja pri
transportovanju potke kroz zev kod tkačkih razboja sa projektilima pri radii sa mehaničkom i
elektromagnetnom kočnicom, Srpsko hem. Društvo, XXVII Simpozijum o vlaknima, Novi Sad,
1994.
8. V. M. Petrović, S. Sunjka, D. T. Stojiljković. Neke mogućnosti analize premotavanja pred za
pleten i tkanje, Savetovanje tekstilaca Vojvodine, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin,
21.06.1995.
9. V. Petrović, D. T. Stojiljković. S. Sunjka, Teorijsko i eksperimenta/no odredivanje sile zatezanja
prede u vrhu balona, II Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj", Tehnološki
fakultet u Leskovcu 24-25. 10. 1996.
10. D. T. Stoiiiiković, V. M. Petrović, D. Pejić, Dinamika prede pri transportovanju kroz zev,
XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, 1-2. jun, Novi Sad,1996.
11. V. М. Petrovic, D. T. Stojiijković, S. Šunjka, D. Pejić, Primena savremene opreme za merenje
veličine sile zatezanja predje u vrhu balona, VI savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske,
Tehnološki fakultet Banja Luka, Zbornik izvoda radova, 19-20 novembar 1998., str. 172.
12. V. M. Petrović, D. T. Stoiiliković, S. Sunjka, D. Pejić, Definisanje pamučne pređe za premotavanje
na osnovu reoloških modela, VI savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, Tehnološki
fakultet - Banja Luka, Zbornik izvoda radova, 19-20 novembar 1998., str. 171.
13. D. T. Stoiiliković, D. Pejić, Z. Zivković, V. M. Petrović, Modelovanje istezanja predje i
odredjivanje funkcije pamćenja predje, VI savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske,
Tehnološki fakultet Banja Luka, Zbornik izvoda radova, 19-20 novembar, 1998. str. 160.
14. S. Sunjka, V Petrović, D. T. Stojiljković, Uticaj svojstava PA i PAC viakana na karakteristik
tafting tepiha sa sečenom petljom, III simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj",
Tehnološki fakultet Leskovac, Zbornik izvoda radova, 23-24 oktobar 1998., str. 160.
15. S. O. Sunjka, V. M. Petrović, D. T. Stojiljković, Uticaj svojstava PA viakana na karakteristike
tafting tepiha sa sečenom petljom, VI savjetovanje hemi :ara i tehnologa Republike Srpske, Tehnološki
fakultet - Banja Luka, Zbornik izvoda radova , 19-20 novembar,l998., str. 169.
Списак резултата М65
Ауторизована дискусија са националног скупа
1.
Списак резултата М66
Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја
1.
Списак резултата М71
Одбрањена докторска дисертација
1.
Списак резултата М72
Одбрањен магистарски рад
1.
13
Број
0
Број
0
Број
0
Број
0
Списак резултата М81
Нови производ или технологија уведени у производњу, признат програмски
систем, признате нове генетске пробе на међународном нивоу (уз доказ), ново
Број
прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и
проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихваћено на
међународном нивоу (уз доказ)
1.
Списак резултата М82
Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип, ново
Број
прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и
проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ)
1.
0
0
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови Број
2
технолошки поступак (уз доказ)
1)
Др Драган Т. Стојиљковић, мр Небојша Митић, др Андрија Шмелцеровић, др Станиша
Стојиљковићћ, др Маја Ђуровић-Петровић ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ЗА
ИСПИТИВАЊЕ
РАЗЛИЧИТИХ ТЕЧНОСТИ ТРЕТМАНОМ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИМ
ПОЉЕМ ПРОМЕНЉИВЕ УЧЕСТАНОСТИ (Техничко решење, Ново лабораторијско
постројење М83)
2)
Драган Т. Стојиљковић, Станиша Стојиљковић, Небојша Митић, Биљана Каличанин,
Маја Ђуровић-Петровић ПИЛОТ ПОСТРОЈЕЊE СУШАРЕ НА ГЕОТЕРМАЛНУ ВОДУ У
СИЈАРИНСКОЈ БАЊИ
(Техничко решење, Ново експериментално постројење М83)
Списак резултата М84
Битно побољшан постојећи производ или технологија (уз доказ) ново решење
Број
2
проблема у области микроекономског, социјалног и проблема одрживог
просторног развоја рецензовано и прихваћено на националном нивоу (уз доказ)
1.) Др Драган Т. Стојиљковић, мр Небојша Митић, др Андрија Шмелцеровић, др Станиша
Стојиљковићћ, др Маја Ђуровић-Петровић УРЕЂАЈ ЗА ПОТПУНО ИЛИ ДЕЛИМИЧНО
УКЛАЊАЊЕ ДЕПОЗИТА У ИНСТАЛАЦИЈАМА СА ГЕОТЕРМАЛНОМ ВОДОМ,
ГЕНЕРИСАЊЕМ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКОГ ПОЉА ПРОМЕНЉИВЕ УЧЕСТАНОСТИ,
ПОМОЋУ СОЛЕНОИДА ЗА ПРОТОК ДО 1 л/с
2) Др Драган Т. Стојиљковић, мр Небојша Митић, др Андрија Шмелцеровић, др Станиша
Стојиљковићћ, др Маја Ђуровић-Петровић, др Биљана Каличанин УРЕЂАЈ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
ВОДЕ
ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИМ
ПОЉЕМ ПРОМЕНЉИВЕ УЧЕСТАНОСТИ,
ГЕНЕРИСАНОМ СОФТВЕРСКИ
ПО ЗАДАТОМ ЗАКОНУ
НА ПЕРСОНАЛНОМ
РАЧУНАРУ.
(Техничко решење M84)
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, Број
нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
1.
Списак резултата М86
Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део Број
мођународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани
14
0
0
на Интернету
Списак резултата М91
Реализовани патент, сој, сорта, или раса, архитектонско, грађевинско или Број
урбанистичко ауторско дело на међународном нивоу
0
Списак резултата М92
Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или Број
урбанистичко ауторско дело
0
Списак резултата М93
Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију
1.
Број
0
ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА
Списак пројеката
Број
8
С. Стојиљковић, Ђ. Петров., Ц. Трајковић, М. Стаменковић, Д. Т. Стојиљковић, Бељење
памука водоник пероксидом у ХТ условима, Нива - Нови Сад.
2.
Д. Т. Стојиљковић, С. Т. Стојиљковић, Рационализација кондиционирања материјала у
процесу ткања текстила, 203,.
3.
С. Стојиљковић, Д. Т. Стојиљковић. Рационализација енергије у текстилној индустрији,
4.
В. Игњатовић, Д. Т. Стојиљковић, и гр. сар. Примена ултразвучне енергије фреквенција од
20кХз до 500кХз код бојења целулозних типова влакана са најчешће коришћеном
групом реактивних боја.
Руководилац пројеката:
1. Могућност искоришђења геотермалних вода Сијаринске Бање (демонстрациони пројекат
ЕЕ706-1018Б)
2. Синтеза, развој, демонстрација и испитивање уређаја за смањење стварања наслага у
инсталацијама са геотермалном водом (Евиденциони број: 273005)
3. Истраживање процеса формирања и делимичног или потпуног уклањања депозита у
инсталацијама са геотермалном водом Сијаринске бање применом електромагнетског поља
променњиве учестаности за протоке до 1 л/с (Технолошки развој ТР 18206)
4. Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода Јабланичког и Пчињског округа, ТР
33034, 2011-2014.
1.
ПРОДУКЦИЈА – УЏБЕНИЦИ
Уџбеници
Број
2
1. Инжењерско цртање - I део-Нацртна геометрiја, Драган Т. Стојиљковић, Живота Живковић,
Лесковац, Технолошки факултет, Универзитета у Нишу, 1995.
2. Практикум за пројектовање елемената опреме у процесној индустрији, Драган Т.
Стојиљковић, Лесковац, Технолошки факултет, Универзитет у Нишу, 1996. (Помоћни
универзитетски уџбеник).
15
ПРОДУКЦИЈА – ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
Списак магистарских теза
Број
0
Број
0
Број
0
ПРОДУКЦИЈА – ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
Списак докторских дисертација
ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ У МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ
Списак учешћа у међународној срадањи
1.
ПРОДУКЦИЈА - ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РАДОВА (без аутоцитата)
Списак цитата
Број
3
Record 1 of 12
Title: Thermal stability of polyurethane materials based on castor oil as polyol component
Author(s): Ristic IS (Ristic, Ivan S.); Bjelovic ZD (Bjelovic, Zoran D.); Hollo B (Hollo, Berta); Szecsenyi
KM (Szecsenyi, Katalin Meszaros); Budinski-Simendic J (Budinski-Simendic, Jaroslava); Lazic N (Lazic,
Nada); Kicanovic M (Kicanovic, Miodrag)
Source: JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND
CALORIMETRY Volume: 111 Issue: 2 Pages: 1083-1091 DOI: 10.1007/s10973-012-2497x Published: FEB 2013
Times Cited in Web of Science: 0
Total Times Cited: 0
Abstract: Preparation of the series of polyurethane elastomers and its nanocomposites from castor oil (a
vegetable triglyceride) and different isocyanates (aromatic: toluene diisocyanate, TDI and aliphatic:
isophorone diisocyanate, IPDI) is described. The synthesis was carried out in bulk and without catalyst by a
one-step reactive process. Different elastomers were prepared by using several stoichiometric imbalances. For
polyurethane nanocomposites based on TDI, titanium(IV) oxide nanoparticles was used. The thermal
properties of the materials are discussed on the basis of simultaneous TG-DSC measurements results and
TMDSC data. TMDSC results show that T (g) increases with increasing r = NCO/OH ratio. Namely, with
increasing NCO/OH ratio the cross-linkage density increases and as a consequence, the chain mobility
decreases, resulting in a higher T (g). It was estimated that the T (g) of the samples decreased as the nanofiller
content increased due to the changes in the segmental mobility in polyurethane materials. Thermal data refers
to increased stability of nanocomposites compared with that of the unfilled elastomers.
Accession Number: WOS:000313409700012
ISSN: 1388-6150
Record 2 of 12
Title: Chemical recycling of PET using neopentyl glycol: Reaction kinetics and preparation of polyurethane
coatings
Author(s): Kathalewar M (Kathalewar, Mukesh); Dhopatkar N (Dhopatkar, Nishad); Pacharane B (Pacharane,
Bajirao); Sabnis A (Sabnis, Anagha); Raut P (Raut, Parag); Bhave V (Bhave, Vijay)
Source: PROGRESS IN ORGANIC COATINGS Volume: 76 Issue: 1 Pages: 147156 DOI: 10.1016/j.porgcoat.2012.08.023 Published: JAN 2013
16
Times Cited in Web of Science: 0
Total Times Cited: 0
Abstract: Recycling of post-consumer poly(ethylene terephthalate) (PET) is a worldwide concern due to its
environmental impact and large increasing volume of these materials produced by society. Current work aims at
effective recycling of waste PET from soft drink bottles by glycolysis method and thereby utilization of the
recycled product for coating application.
In the investigation, we report neopentyl glycol (NPG), which till date is not studied much for chemical recycling
of PET, as an effective diol for glycolysis reaction. NPG was used in a molar ratio of 1:6 (PET:NPG) and the
glycolysis reaction was carried out at 200-220 degrees C in presence of 0.5% zinc acetate as a trans-esterification
catalyst. The progress of glycolysis reaction was studied by means of molecular weight of residual PET and
hydroxyl value of the glycolyzed oligomer. The glycolyzed oligomer was also characterized using gel permeation
chromatography (GPC) and differential scanning calorimetry (DSC) to study its molecular weight distribution and
the thermal characteristics respectively. The glycolyzed monomeric product was purified and characterized by
conventional method of hydroxyl and saponification number, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR),
Proton NMR (H-1 NMR) spectroscopy, DSC. X-ray diffraction (XRD) and gas chromatography-mass
spectroscopy (GC-MS). Further polyester (PE) polyol was successfully synthesized by polyesterification of
glycolyzed monomeric product, adipic acid, isophthalic acid and trimethylol propane. Polyurethane coatings were
prepared from the polyester polyol and different commercial polyisocyanate curing agents and applied on mild
steel panels. The coated films were evaluated for their optical, mechanical and chemical properties. Thermal
properties of coatings were investigated by DSC and thermogravimetric analysis (TGA). (C) 2012 Elsevier B.V.
All rights reserved.
Accession Number: WOS:000312510900019
ISSN: 0300-9440
Record 3 of 12
Title: Recycling of off-grade pet via partial alcoholysis to synthesize functionalized pet oligomer nanocomposites
Author(s): Zahedi AR (Zahedi, Ali Reza); Rafizadeh M (Rafizadeh, Mehdi); Taromi FA (Taromi, Faramarz
Afshar)
Source: POLYMER COMPOSITES Volume: 33 Issue: 10 Pages: 18321839 DOI: 10.1002/pc.22312 Published: OCT 2012
Times Cited in Web of Science: 0
Total Times Cited: 0
Abstract: Off-grade poly(ethylene terephthalate) (PET) of industrial manufacturers was partially depolymerized
using excess ethylene glycol in the presence of manganese acetate as a transesterification catalyst to synthesize
PET oligomers. Influences of reaction time, Ethylene Glycol (EG)/PET molar ratio, catalyst concentrations, and
particle size of off-grade PET on yield of partial glycolysis reaction were investigated based on BoxBehnken's
design of experiment. Thermal analyses of glycolyzed products are examined by differential scanning calorimetry.
The optimum samples were also well-characterized by Fourier transform infrared spectroscopy, nuclear magnetic
resonance spectroscopy (1H-NMR and 13C-NMR). The optimal conditions to synthesize PET oligomer (melting
point of about 180 degrees C) for a 120-min glycolysis reaction time were EG/PET molar ratio of 2 with no
catalyst using granule-shaped PET. The same results were obtained for a 60-min glycolysis reaction time,
including EG/PET molar ratio of 1 with the weight ratio (catalyst to PET) of 0.5% using average particle size of
PET. Then, maleated PET as a compatibilizer for preparing PET nanocomposites was produced via reaction
between maleic anhydride/phthalic anhydride composition and optimized PET oligomers based on central
composite design of experiment. The combination of reaction time of 106 min and PhA/MA molar ratio of 0.85
gave the best results based on d-spacing and peak shift of nanocomposite samples. Hence, melt mixing of
maleated PET with organoclay produced a good intercalation of layered silicate and good dispersion of clay in
maleated PET matrix. Analysis of variance (ANOVA) was studied for both glycolyzed products and
functionalized PET oligomers. POLYM. COMPOS., 2012. (c) 2012 Society of Plastics Engineers
Accession Number: WOS:000309062000023
ISSN: 0272-8397
Record 4 of 12
Title: The properties of polyurethane hybrid materials based on castor oil
17
Author(s): Ristic IS (Ristic, Ivan S.); Budinski-Simendic J (Budinski-Simendic, Jaroslava); Krakovsky I
(Krakovsky, Ivan); Valentova H (Valentova, Helena); Radicevic R (Radicevic, Radmila); Cakic S (Cakic,
Suzana); Nikolic N (Nikolic, Nada)
Source: MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS Volume: 132 Issue: 1 Pages: 7481 DOI: 10.1016/j.matchemphys.2011.10.053 Published: JAN 16 2012
Times Cited in Web of Science: 1
Total Times Cited: 1
Abstract: The goal of this work was to investigate the properties of environmentally friendly, castor oil based
polyurethane hybrid materials with titanium(IV) oxide nanoparticles, as a filler, and different types of
diisocyanate (toluene diisocyanate and isophorone diisocyanate). In the sample synthesis, different ratios of the
reactive groups (NCO/OH), r, were used (1, 1.15 and 0.92). In the composite preparation, only toluene
diisocyanate was used, and the filler particles were premixed in a glass vessel with the castor oil polyol before the
reaction with diisocyanate. For all the composite samples, the r value was 1. Polyurethane formation was
confirmed by ATR-FT-IR by detecting the urethane band at 1515 cm(-1). It was determined that the hydroxyl
groups had reacted because the broad band corresponding to the OH groups (3400 cm(-1)) was not detected or
detected at a reduced intensity depending on the r value. As was expected, the presence of the unreacted NCO
groups was detected only for samples with r > 1 (band at 2300 cm(-1), which corresponds to the existence of these
groups). The dynamic mechanical measurements were performed at a temperature range from -50 degrees C to
100 degrees C at different frequencies. For investigation of reinforcement effect of filler on polymer matrix,
tensile testing was applied. The glass transition temperature, T-g, was determined by DSC measurement. It was
estimated that the T-g of the samples decreased as the nanofiller content increased due to the changes in the
segmental mobility influenced by the interaction between the nanoparticles and polymer chains. (C) 2011 Elsevier
B.V. All rights reserved.
Accession Number: WOS:000300865900012
ISSN: 0254-0584
Record 5 of 12
Title: THE ANALYSIS OF THE PARAMETERS THAT INFLUENCE THE SEAM STRENGTH
Author(s): Barbulov-Popov D (Barbulov-Popov, Daniela); Cirkovic N (Cirkovic, Nenad); Stepanovic J
(Stepanovic, Jovan); Reljic M (Reljic, Mirjana)
Source: INDUSTRIA TEXTILA Volume: 63 Issue: 3 Pages: 131-136 Published: 2012
Times Cited in Web of Science: 0
Total Times Cited: 0
Abstract: This paper deals with the influence of the thread type and stitch density on the seam strength. The
breaking forces and elongations at break were determined by the standardized method SRPS 2062/2002 and fabric
(tape method) according to SRPS EN ISO 13934-1/2008. Fabric samples used for seam testing were sewed by
seam 1.01.01 (according to ISO 4916/1985) and stitch type 301 (according to ISO 4915/1981) with stitch densities
3, 4 and 5 cm(-1). The greatest seam strength was noticed at samples with the line of sewing in weft direction of
T-7 fabric, stitch density 5cm(-1), sewed by polyester thread 20 x 2 tex count (relative seam breaking force 130.9
Ncm(-1)). The lowest seam strength was noticed at samples with the line of sewing in warp direction of T-2
fabric, stitch density 3 cm(-1), sewed by cotton thread 8.9 x 3 tex count (relative seam breaking force 24.9 Ncm(1)). According to obtained results, it can be concluded that stitch density and sewing thread type have great
influence on seam strength and, therefore, on other seam characteristics.
Accession Number: WOS:000305771800003
ISSN: 1222-5347
Record 6 of 12
Title: HYDROGEOTHERMAL RESOURCES IN SPA AREAS OF SERBIA Main Properties and Possible
Improvement of Use
Author(s): Dokmanovic PB (Dokmanovic, Petar B.); Krunic OZ (Krunic, Olivera Z.); Martinovic MK
(Martinovic, Mica K.); Magazinovic SM (Magazinovic, Sava M.)
Source: THERMAL SCIENCE Volume: 16 Issue: 1 Pages: 2130 DOI: 10.2298/TSCI1201021D Published: 2012
18
Times Cited in Web of Science: 0
Total Times Cited: 0
Abstract: Geological complexity of the territory of Serbia is a world curiosity: six main geotectonic regions and
tens sub-regions are delineated in a small area of 88,000 km(2). Geologic origin and regional structure of some
areas has long been the subject of discussion. Notable magmatism and associated tectonic events in the Earth's
crust provided for a fairly large hydrogeothermal resource potential, which is manifested in more than 250 warm
(mainly mineral) springs and more than 100 hydrothermal wells. Thermal springs and wells together discharge
some 5 m(3)/s. This potential is used in part for balneal therapy (waters differ in temperature and chemical
composition) in the spa areas of Serbia. The amounts of thermal water unused therapeutically or the amounts of
heat energy from unused geothermal water may be used in almost all spas for space heating/cooling and thus
increase the efficiency of the thermal water energy utilization. This also will be cost-effective, reduce emission of
noxious gases, and improve the environmental-health image of the resorts. The hydrogeothermal resources are
described for 29 spas with 700 l/s total discharge capacity of water temperature between 25 degrees C and 96
degrees C, or an overall heat energy of 78.40 MWt. Feasibility of additional energy utilization of thermal water in
spas is generally considered.
Accession Number: WOS:000303348700004
ISSN: 0354-9836
Record 7 of 12
Title: Influence of the Chain Extender Nature on Adhesives Properties of Polyurethane Dispersions
Author(s): Orgiles-Calpena E (Orgiles-Calpena, Elena); Aran-Ais F (Aran-Ais, Francisca); Torro-Palau AM
(Torro-Palau, Ana M.); Orgiles-Barcelo C (Orgiles-Barcelo, Cesar)
Source: JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 33 Issue: 1-3 Pages: 147154 DOI: 10.1080/01932691.2010.548250 Published: 2012
Times Cited in Web of Science: 0
Total Times Cited: 0
Abstract: Several waterborne polyurethane adhesives containing different chain extenders were prepared by
using the acetone process. Concretely, the polyurethane dispersions were synthesized by the prepolymer method
based on three chain extenders: two diols and one diamine: 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol and hydrazine. The
adhesive solutions were characterized by flow rheology, pH measurements, particle size, and solids content. The
solid adhesive films were characterized by plate-plate rheology, dynamic mechanical analysis (DMA) and
differential scanning calorimetry (DSC). The adhesion properties were measured front T-peel test of
leather/polyurethane adhesive/SBR rubber joints. As a result, the chosen chain extender influences significantly
the polyurethane synthesized properties, especially determines the crystallinity of the polymer, as well as thermal
and adhesive properties. Particularly, the molecular weight of the chain extender determines the structure of the
synthesized polyurethanes.
Accession Number: WOS:000301870200020
ISSN: 0193-2691
Record 8 of 12
Title: Preparation and characterization of aqueous oil-modified polyurethane
Author(s): Chen XQ (Chen, Xiaoqi); Wu CB (Wu, Chenbo); Xue ZJ (Xue, Zhaojun); Geng YZ (Geng,
Yaozong); Xiao JJ (Xiao, Jijun)
Editor(s): Cao Z; Cao XQ; Sun L; He YH
Source: ADVANCED MATERIALS, PTS 1-4 Book Series: Advanced Materials Research Volume: 239242 Pages: 1665-1669 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.239-242.1665 Part: Part 1-4 Published: 2011
Times Cited in Web of Science: 0
Total Times Cited: 0
Abstract: Aqueous oil-modified polyurethane dispersions (PUDs) were synthesized using alcoholysis derivatives
of vegetable oil, hydroxyl-terminated polyether, isophorone diisocyanate (IPDI) and dimethylolbutyric acid
(DMBA). Alcoholysis was performed in order to insert alcoholysis derivatives, which were used as the polyol
composition. The structures of alcoholysis derivatives, polyurethane dispersions and their dry films were
confirmed by the Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) and H-1 Nuclear Magnetic Resonance (H-1-
19
NMR), respectively. The effect of alcoholysis derivatives on the properties of PUD films was investigated. The
results show that tack-free time and gloss of PUD films would change with the amount of alcoholysis derivatives.
When compared to aqueous polyurethane dispersions, aqueous oil-modified PUDs have shorter tack-free time,
higher gloss and tensile strength and lower elongation at broken.
Accession Number: WOS:000304284000353
Conference Title: International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials
Conference Date: MAY 28-30, 2011
Conference Location: Changsha, PEOPLES R CHINA
Conference Sponsors: Changsha Univ Sci & Technol, James Cook Univ, Hunan Univ, S Central Univ China,
Hunan Normal Univ, Xiangtan Univ
ISSN: 1022-6680
ISBN: 978-3-03785-123-4
Record 9 of 12
Title: Characterization of Polyurethanes Containing Different Chain Extenders
Author(s): Orgiles-Calpena E (Orgiles-Calpena, Elena); Aran-Ais F (Aran-Ais, Francisca); Torro-Palau AM
(Torro-Palau, Ana M.); Orgiles-Barcelo C (Orgiles-Barcelo, Cesar)
Source: PROGRESS IN RUBBER PLASTICS AND RECYCLING
TECHNOLOGY Volume: 27 Issue: 3 Pages: 145-160 Published: 2011
Times Cited in Web of Science: 0
Total Times Cited: 0
Abstract: Several waterborne polyurethane adhesives containing different chain extenders were prepared by
using the acetone process. Concretely, the polyurethane dispersions were synthesized by the prepolymer method
based on three chain extenders: two diols and one diamine: 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol and hydrazine.
The adhesive solutions were characterized by flow rheology, pH measurements, particle size and solids content.
The solid adhesive films were characterized by plate-plate rheology, dynamic mechanical analysis (DMA) and
differential scanning calorimetry (DSC). The adhesion properties were measured from T-peel test of
leather/polyurethane adhesive/SBR rubber joints.
As a result, the chosen chain extender influences significantly the polyurethane synthesized properties, specially
determines the crystallinity of the polymer, as well as thermal and adhesive properties. Particularly the molecular
weight of the chain extender determines the structure of the synthesized polyurethanes.
Accession Number: WOS:000291826900002
Conference Title: 10th Congress of Adhesion and Adhesives
Conference Date: SEP 10-11, 2009
Conference Location: Alicante, SPAIN
ISSN: 1477-7606
Record 10 of 12
Title: EXPERIMENTAL DETERMINATION OF DOUBLE VIBE FUNCTION PARAMETERS IN DIESEL
ENGINES WITH BIODIESEL
Author(s): Pesic RB (Pesic, Radivoje B.); Davinic AL (Davinic, Aleksandar Lj); Taranovic DS (Taranovic,
Dragan S.); Miloradovic DM (Miloradovic, Danijela M.); Petkovic SD (Petkovic, Snezana D.)
Source: THERMAL SCIENCE Volume: 14 Special Issue: SI Pages: S197S208 DOI: 10.2298/TSCI100505069P Supplement: S Published: 2010
Times Cited in Web of Science: 0
Total Times Cited: 0
Abstract: A zero-dimensional, one zone model of engine cycle for steady-state regimes of engines and a
simplified procedure for indicator diagrams analysis have been developed at the Laboratory for internal
combustion engines, fuels and lubricants of the Faculty of Mechanical Engineering in Kragujevac. In addition to
experimental research, thermodynamic modeling of working process of diesel engine with direct injection has
been presented in this paper. The simplified procedure for indicator diagrams analysis has been applied, also. The
20
basic problem, a selection of shape parameters of double Vibe function used for modeling the engine operation
process, has been solved. The influence of biodiesel fuel and engine working regimes on the start of combustion,
combustion duration and shape parameter of double Vibe was determined by a least square fit of experimental
heat release curve.
Accession Number: WOS:000285733300018
ISSN: 0354-9836
Record 11 of 12
Title: EXPLORING THE TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY OF USING THE URBAN WATER
SYSTEM AS A SUSTAINABLE ENERGY SOURCE
Author(s): De Graaf R (De Graaf, Rutger); van de Ven F (van de Ven, Frans); Miltenburg I (Miltenburg, Ivo);
van Ee B (van Ee, Bert); van de Winckel L (van de Winckel, Lucas); van Wjk G (van Wjk, Gijs)
Source: THERMAL SCIENCE Volume: 12 Issue: 4 Pages: 3550 DOI: 10.2298/TSCI0804035G Published: 2008
Times Cited in Web of Science: 2
Total Times Cited: 2
Abstract: The objective of this paper is to determine the technical and economic feasibility of an alternative
energy system in which the urban water system functions as a source for sustainable energy supply. It is
demonstrated that aquifer thermal energy storage supplemented with surface water heat collection in summer,
yields sufficient heat to compensate total heat demand of a residential district. Using the urban water system as
energy source makes natural gas supply obsolete, provides a CO(2) reduction of 60% and is preferable in terms of
costs compared to conventional gas based central heating installations. The feasibility of the urban ground water
system, urban surface water system, and the economic,feasibility are determined in this paper. The local
groundwater feasibility to supply the design discharge is determined by soil and aquifer characteristics from the
national groundwater database, reference projects, and bore-hole data. A heat balance model is used to quantify
effects on the water system. Internal rate of return calculation for the investments and full lifetime exploitation
costs are used to determine the economic feasibility of the concept. In summer, there is a net water temperature
decrease of 1.5-1.6 degrees C. Water quality and ecological improvement take place because a lower temperature
results in increasing oxygen content. Moreover, the expected water temperature increase by climate change can be
prevented The concept is economically feasible. Considering the full lifetime and all investment and exploitation
costs, the concept is more profitable than a conventional system.
Accession Number: WOS:000262054200005
Conference Title: 4th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment
Systems
Conference Date: APR, 2007
Conference Location: Dubrovnik, CROATIA
ISSN: 0354-9836
Record 12 of 12
Title: Journal Tekstil - Mirroring development in the field of textiles and clothing in the course of the 4(th) and
5(th) decade of its publication (1982-2001)
Author(s): Cunko R (Cunko, R); Skenderi Z (Skenderi, Z); Salopek I (Salopek, I); Kovacevic S (Kovacevic, S);
Lasic V (Lasic, V); Potocic VM (Potocic, VM); Skenderi Z (Skenderi, Z); Soljacic I (Soljacic, I); Parac-Osterman
D (Parac-Osterman, D); Rogale D (Rogale, D); Pezelj D (Pezelj, D)
Source: TEKSTIL Volume: 50 Issue: 12 Pages: 623-711 Published: DEC 2001
Times Cited in Web of Science: 0
Total Times Cited: 0
Abstract: A chronological survey is given of the papers published in Tekstil from 1982 to 200 1, as well as the
contribution of these papers to the development of science and education, textile and garment industry. The
following areas are covered: fibres and raw materials, testing textiles and quality assurance, mechanical
technologies of textile manufacture (spinning, knitting, weaving preparation and weaving), textile finishing,
dyeing and printing, clothing technology, design, energy, management and dry cleaning and washing.
Additionally, domestic and international news are also sorted, as these short journalistic forms offered valuable
21
information of almost all the most important news and occurrences in textile and garment branches. The paper is
in a way a continuation of the retrospective in the development of textiles from 1952 to 1981, as presented in a
paper by L.Gansel and P. K. Luksic, published in Tekstil No. 12, 1986, entitled "Journal Tekstil - 35 years - a
mirror of development of the textile complex".
Accession Number: WOS:000174104200003
ISSN: 0492-5882
22
Download

Драган Стојиљковић - Технолошки факултет