JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne tehnike
Naziv teme struĉnog rada: TIPOGRAFIJA - Uticaj tipografije na multimedijalni dokument
Broj teme: 1
KANDIDAT
MENTOR
Gajević Julijan
Konatar Danko
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne tehnike
Naziv teme struĉnog rada: ULAZNI UREĐAJI MULTIMEDIJALNOG SISTEMA
- Princip rada i uloga u multimedijalnom sistemu
Broj teme: 2
KANDIDAT
MENTOR
______________
Konatar Danko
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne tehnike
Naziv teme struĉnog rada: MULTIMEDIJALNI ALATI
- Klasifikacija, namjena i formati zapisa
Broj teme: 3
KANDIDAT
MENTOR
______________
Konatar Danko
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne tehnike
Naziv teme struĉnog rada: IZLAZNI UREĐAJI MULTIMEDIJALNOG SISTEMA
- Princip rada i uloga u multimedijalnom sistemu
Broj teme: 4
KANDIDAT
MENTOR
Mujanović Aladin
Konatar Danko
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Osnove audio i video tehnike
Naziv teme struĉnog rada: MIKROFONI
Broj teme: 5
KANDIDAT
MENTOR
Spahić Semedina
Šabanović Alen
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Osnove audio i video tehnike
Naziv teme struĉnog rada: ZVUĈNICI
Broj teme: 6
KANDIDAT
Ćevapović Anis
MENTOR
Šabanović Alen
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Osnove audio i video tehnike
Naziv teme struĉnog rada: TONSKA MIKSETA
Broj teme: 7
KANDIDAT
MENTOR
Vojinović Nenad
Šabanović Alen
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Osnove audio i video tehnike
Naziv teme struĉnog rada: SISTEM ZA PRIJEM SATELITSKIH TV SIGNALA
Broj teme: 8
KANDIDAT
Kolić Majda
MENTOR
Šabanović Alen
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne komunikacione tehnologije
Naziv teme struĉnog rada: ARHITEKTURA RAĈUNARSKIH MREŢA
Broj teme: 9
KANDIDAT
MENTOR
Ĉoković Merima
Popović Dejan
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne komunikacione tehnologije
Naziv teme struĉnog rada: LAN - Princip rada i konfiguracija LAN-a
Broj teme: 10
KANDIDAT
MENTOR
Filipović Jovana
Popović Dejan
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne komunikacione tehnologije
Naziv teme struĉnog rada: WAN - Princip rada i konfiguracija WAN-a
Broj teme: 11
KANDIDAT
Kujović Amer
MENTOR
Popović Dejan
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne komunikacione tehnologije
Naziv teme struĉnog rada: ETHERNET I MREŢNI SLOJEVI
Broj teme: 12
KANDIDAT
Vuković Luka
MENTOR
Popović Dejan
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne komunikacione tehnologije
Naziv teme struĉnog rada: INTERNET - Princip rada, naĉini konekcije i korišćenjaInterneta
Broj teme: 13
KANDIDAT
MENTOR
Spahić Kenan
Popović Dejan
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne komunikacione tehnologije
Naziv teme struĉnog rada: KOMUNIKACIONI PROTOKOLI
- Princip rada i uloga protokola pri prenosu podataka
Broj teme: 14
KANDIDAT
MENTOR
Smolović Teodor
Popović Dejan
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne komunikacione tehnologije
Naziv teme struĉnog rada: MULTIMEDIJALNI SERVISI
- Klasifikacija i namjena multimedijalnih servisa
Broj teme: 15
KANDIDAT
MENTOR
Ramović Almina
Popović Dejan
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne komunikacione tehnologije
Naziv teme struĉnog rada: KOMUNIKACIONI UREĐAJI
- Klasifikacija i princip rada komunikacionih ureĊaja
Broj teme: 16
KANDIDAT
MENTOR
Bektašević Belmin
Popović Dejan
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne komunikacione tehnologije
Naziv teme struĉnog rada: VIDEO KONFERENCIJA
Broj teme: 17
KANDIDAT
MENTOR
MeĊedović Enver
Popović Dejan
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Multimedijalne komunikacione tehnologije
Naziv teme struĉnog rada: INTERAKTIVNA TV
- Mogićnosti, zastupljenost i ureĊaji za realizaciju interaktivne TV
Broj teme: 18
KANDIDAT
MENTOR
______________
Popović Dejan
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Proizvodnja multimedijalnog sadrţaja
Naziv teme struĉnog rada: DIZAJNIRANJE TEKSTA
Broj teme: 19
KANDIDAT
Rudić Jelena
MENTOR
Mahmutović Asim
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Proizvodnja multimedijalnog sadrţaja
Naziv teme struĉnog rada: IZRADA CRTEŢA
Broj teme: 20
KANDIDAT
MENTOR
Dangubić SlaĊan
Mahmutović Asim
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Proizvodnja multimedijalnog sadrţaja
Naziv teme struĉnog rada: GRAFIĈKO DIZAJNIRANJE TABELA I GRAFIKONA
Broj teme: 21
KANDIDAT
MENTOR
Madžgalj Darko
Mahmutović Asim
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Proizvodnja multimedijalnog sadrţaja
Naziv teme struĉnog rada: RAD SA AUDIO DATOTEKAMA
Broj teme: 22
KANDIDAT
MENTOR
Džogović Enes
Kos Mirela
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Proizvodnja multimedijalnog sadrţaja
Naziv teme struĉnog rada: Snimanje i reprodukovanje zvuka
Broj teme: 23
KANDIDAT
MENTOR
Redžepagić Irma
Džogović Enes
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Proizvodnja multimedijalnog sadrţaja
Naziv teme struĉnog rada: IZRADA MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE
Broj teme: 24
KANDIDAT
MENTOR
______________
Džogović Enes
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Proizvodnja multimedijalnog sadrţaja
Naziv teme struĉnog rada: IZRADA MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE
- Izrada multimedijalne prezentacije sa animacijom slajdova i implementacijom
zvuĉnog i video zapisa
Broj teme: 25
KANDIDAT
MENTOR
Hodžić Kenan
Džogović Enes
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Raĉunarska grafika i animacija
Naziv teme struĉnog rada: OBRADA RASTERSKE SLIKE 1
Broj teme: 26
KANDIDAT
Halilović Ilma
MENTOR
Džogović Enes
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Raĉunarska grafika i animacija
Naziv teme struĉnog rada: OBRADA RASTERSKE SLIKE 2
Broj teme: 27
KANDIDAT
MENTOR
______________
Džogović Enes
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Raĉunarska grafika i animacija
Naziv teme struĉnog rada: OBRADA VEKTORSKE SLIKE 1
Broj teme: 28
KANDIDAT
MENTOR
Simonović Stefan
Džogović Enes
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Raĉunarska grafika i animacija
Naziv teme struĉnog rada: IZRADA 2D ANIMACIJE
Broj teme: 29
KANDIDAT
MENTOR
Idrizović Melisa
Džogović Enes
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Raĉunarska grafika i animacija
Naziv teme struĉnog rada: IZRADA 3D ANIMACIJE
Broj teme: 30
KANDIDAT
MENTOR
Ćatović Lejla
Džogović Enes
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Raĉunarska grafika i animacija
Naziv teme struĉnog rada: IZRADA MODELA
Broj teme: 31
KANDIDAT
MENTOR
Fetahović Almina
Džogović Enes
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Raĉunarska grafika i animacija
Naziv teme struĉnog rada: RAD SA OBJEKTIMA
Broj teme: 32
KANDIDAT
MENTOR
______________
Džogović Enes
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Raĉunarska grafika i animacija
Naziv teme struĉnog rada: IZRADA SCENE SA ANIMACIJOM
Broj teme: 33
KANDIDAT
MENTOR
______________
Džogović Enes
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Raĉunarska grafika i animacija
Naziv teme struĉnog rada: MONTAŢA VIDEO ISJEĈAKA
Broj teme: 34
KANDIDAT
MENTOR
Kovaĉević Ognjen
Džogović Enes
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Primjena audio i video tehnike
Naziv teme struĉnog rada: MULTIMEDIJALNI PROJEKAT - JUTRO
- Slikom i tonskim efektima prikazati raĊanje jutra u prirodi (u trajanju do 90 sekundi)
Broj teme: 35
KANDIDAT
MENTOR
Balšić Stefan
Ivezić Miodrag
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Primjena audio i video tehnike
Naziv teme struĉnog rada: MULTIMEDIJALNI PROJEKAT - VREMENSKA
PROGNOZA
- Snimiti vremenski prognozu kao novinar (u trajanju do 90 sekundi).
Broj teme: 36
KANDIDAT
MENTOR
Numanović Dino
Ivezić Miodrag
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Primjena audio i video tehnike
Naziv teme struĉnog rada: MULTIMEDIJALNI PROJEKAT - REKLAMNI SPOT
- Napraviti reklamni spot za neki objekat ili proizvod (u trajanju do 60 sekundi).
Broj teme: 37
KANDIDAT
MENTOR
Mrdović AnĊela
Ivezić Miodrag
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Primjena audio i video tehnike
Naziv teme struĉnog rada: MULTIMEDIJALNI PROJEKAT - DOGAĐAJ NA
ŠKOLSKOM ODMORU
Broj teme: 38
KANDIDAT
MENTOR
Grandov Ljubiša
Ivezić Miodrag
__________________________________________________________________
JU Srednja elektro – ekonomska škola Bijelo Polje
Obrazovni program: Elektrotehniĉar/ka multimedija
Nastavni predmet: Primjena audio i video tehnike
Naziv teme struĉnog rada: MULTIMEDIJALNI PROJEKAT ĈEKAJUĆI DOBITAK na
LOTO-u.
Broj teme: 39
KANDIDAT
MENTOR
Ĉabarkapa Jelena
Ivezić Miodrag
Download

elektrotehničar multimedija iv - JU Srednja elektro – ekonomska škola