w
w
w
s
r
.
S
A
DRŽAJ
d
a
kir
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
1. UVOD
1.1. Nastabaj u razvoj statistike
1.2. Način statitističkog istražvianja
1.3. Statistički skup
1.4. Statističko obeležje
1.5. Parametar skupa i statistika uzorka
w
w
w
e
s
.
w
ww
2. DESKRIPTIVNA ANALIZA
2.1. Posmatranje, prikupljanje, sreñivanje i obrada podataka
2.1.1. Metodi posmatranja i prikupljanja podataka
2.1.2. Sreñivanje, grupisanje i obrada podataka
2.2. Prikazivanje podataka
2.2.1. Statističke serije
2.2.2. Statističke tabele
2.2.3. Grafičko prikazivanje statističkih podataka
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
m
e
s
w.
3. DESKRIPTIVNE STATISTIČKE MERE
3.1. Mere centralne tendencije
3.1.1. Izračunate srednje vrednosti - Aritmetička sredina
3.1.2. Pozicione srednje vrednosti - Modus i medijana
3.2. Mere disperzije (varijacije)
3.2.1. Apsolutne mere varijacije
- Interva (razmak) varijacije
- Interkvartilna razlika
- Srednje apsolutno odstupanje
- Varijansa i standardna devijacija
3.2.2. Relativne mere varijacije
- Koeficijenat varijacije
- Standardno odstupanje
ww
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
4. SLUČAJNA PROMENLOJIVA I RASPORED VEROVATNOĆA
4.1. Slučajna promenljiva
4.2. Raspored verovatnoća prekidne slučajne promenljive
4.3. Funkcija raporeda prekidne slučajne promenljive
4.4. Očekivana vrednost i varijanska prekidne slučajne promenljive
4.5. Modaliteti prekidnih rasporeda verovatnoća
- Binomni raspored
- Poasonov raspored
- Uniformni raspored
4.6. Raspored verovatnoća neprekidne slučajne promenljive
4.7. Normalna raspored
- Osobine normalnog rasporeda
- Standardizovan normalan raspored
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
ww
5. METOD UZORKA
5.1. Pojam uzorka - Uzorkovanje sa i bez ponavljanja
5.2. Neslučajni uzorci i slučajni uzorci
5.3.1. Prost slučajan uzorak
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
e
s
.
ww
w
2
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
s
r
.
ad
5.3.2. Kontrolisani sluačajni uzorci - Vrste
- Stafikovani uzorak
- Sistemski uzorak
- Klaster uzorak
- Uzorak skupina
- Višeetapni uzorak
5.4. Greške pri izboru uzorka
- Uzoračke (slučajne)
- Neuzoračke (sistematske)
5.5. Raspodele parametara uzorka
5.5.1. Aritmetička sredina uzorka
5.5.2. Varijansa i standardna greška aritmetičke sredine uzorka
- Varijansa i standarda greška aritmetičkih sredina uzoraka sa
ponavljanjem
- Varijansa i standarda greška aritmetičkih sredina uzoraka bez
Ponavljanja
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
ir a
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
6. STATISTIČKO OCENJIVANJE
6.1. Ocene i njihove osobine
- Nepristrasna
- Efikasna
- Konzistentnost i
- Dovoljnost
6.2. Interval poverenja za aritmetičku sredinu populacije µ – Veliki uzorak
- Postupak statističkog ocenjivanja
6.3. Interval poverenja za proporciju populacije π
6.4. Interval poverenja za varijansu populacije σ 2
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
7. TESTIRANJE STATISTIČKIH HIPOTEZA
7.1. Klasifikacija testova i izbor optimalnog testa
7.2. Postupak testiranja statističkih hipoteza
- Postavljanje nulte i alternativne hipoteze
- Greške pri testiranju i nivo značajnosti testa
- Statistika testa
7.3. Testiranje hipoteze zasnovano na jednom uzorku
7.3.1. Testiranje hipoteze o aritmetičkoj sredini populacije
7.3.2. Testiranje hipoteze o proporciji populacije
7.3.3. Testiranje hipoteze o varijanski populacije
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
8. NEPARAMETARSKO TESTIRANJE HIPOTEZE
- Test saglasnosti
- Test nezavisnosti
s
r
a
in
1. INDEKSNI BROJEVI
- Vremenske serije i njihova uporedivost
- Individualni indeks
- Agregatni (grupni) indeks
- Obuhvatnost i primena indeksnih brojeva
m
e
s
w.
ww
2. ANALIZA VREMENSKIH SERIJA
- Trend komponenta
- Linearni trend
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
ww
k
s
r
na
w
s
r
.
irad
3
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
- Parabolički (kvadratni) trend
- Eksponencijalni trend
- Standardna greška kod trenda
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
3. REGRESIONA ANALIZA
a. Regresija-pojam i značenje
i. Linearna regresija
ii. Standardna greška regresije
b. Korelacija-pojam i značenje
i. Koeficijent korelacije
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
4
Download

11097-Statistika-Deskriptivna analiza