PROGRAM, Sedma radionica fotonike 2014 (Kopaonik) / TIMETABLE, Seventh Photonics Workshop 2014 (Kopaonik)
do/ till
aktivnost / activity
16:10
16:30
OTVARANjE / OPENING
16:30
17:00
Visualizing magnetic scalar potential lines
by laser-induced fluorescence from bright and
dark atoms
17:00
17:30
Nanoplazmonske strukture za biološke senzore Zoran Jakšić
17:30
18:00
Two-photon fluorescence imaging with 30 fs
laser system tunable around 1 micron
18:30
Chair: B. Jelenković
18:00
Antoine Weis
Bojan Resan
Antun Balaţ
predavač /
lecturer
od/
from
do/ till
aktivnost / activity
15:45
16:00
OSVEŽENJE / REFRESHMENT
16:00
16:30
Advanced demonstartion experiemnts of wave
Todorka Dimitrova
particle duality of light and quantum erasing
16:30
17:00
Optičko-parametrički laser pojačivac (NOPA)
za koherentne fotonske pakete sa X-ray freeelectron-lasera
Nikola Stojanović
17:00
17:30
Optičko Registrovanje Membranskog
Potencijala i Akumulacije Kalcijuma u
Dendritima Nervne Ćelije
Srđan Antić
17:30
17:45
PAUZA / BREAK
17:45
18:15
Koherentan transport svetlosti u optičkom
vlaknu sa više spregunutih talasovoda
Ljupčo Hadţijevski
18:15
18:45
Grafenske strukture i analogni fotonicni
kristali
Ţeljko Šljivančanin
18:45
20:15
PAUZA ZA VEČERU / DINNER BREAK
20:15
20:35
Periodicno sprezanje u nizovima talasovoda
Jovana Petrović
20:35
20:55
Periodične strukture na površini tankog sloja
Al uzrokovane femtosekundnim laserskim
impulsima u UV oblasti
Aleksander
Kovačević
20:55
21:10
Point Spread Function Measurements and
Calibration of Non-Linear Microscope
Aleksandra Dimić
21:10
21:25
Primena laserske skenirajuće mikroskopije na
model sistemu amiotrofične lateralne skleroze
Svetlana Jovanić
Andrej Korenić
20:00
PAUZA ZA VEČERU / DINNER BREAK
20:00
20:20
Modelovanje i spektralna svojstva fiberoptickih senzora baziranih na rešetki sa dugim
periodom
20:20
20:40
Horor i erotika u svetu insekata - 3D slike
mikroobjekata dobijene nelinearnom laserskom Krmpot Aleksandar
skenirajućom mikroskopijom
20:40
20:55
Primena laserske mikroskopije u morfološkim
studijama insekata
Maja Vrbica
20:55
21:10
Negativno prelamanje u poluprovodničkim
metamaterijalima u terahercnoj oblasti spektra
Aleksandar Daničić
21:10
21:25
Neinvazivno merenje kardiovaskularnih
pulsacija korišćenjem senzora na bazi rešetki
sa dugim periodom
Boško Bojović
21:25
21:40
Neinvazivno kontinualno praćenje disajnih
zapremina korišćenjem senzora na bazi rešetki Marija Petrović
sa dugim periodom
21:25
21:40
Analiza klastera akvaporina 4 (AQP4) u
modelu amiotrofične lateralne skleroze
pacova: izazovi, metode i interpretacija
rezultata
21:40
21:55
Klasična analogija elektromagnetno
indukovane transparencije (EIT) u
metamaterijalima
Vojislav Milošević
21:40
21:55
Optical AfterBurner for a X-ray Free-ElectronTorsten Golz
Laser
21:55
22:10
Optika i fotonika u preduniverzitetskoj nastavi
Jelena Marković
21:55
22:10
Fiber optički senzori u zaštiti ţivotne sredine
22:10
22:25
Fluktuacije promene indeksa prelamanja usled
Olga Jakšić
adsorpcije u plazmonskim senzorima
Pregledna predavanja / plenary lectures
Petra Beličev
Chair: N. Stojanović
18:30
Izveštaji o napretku / progress reports
Miloš Slankamenac
Regularna predvanja / contributed talks
Chair: J. Petrović
predavač /
lecturer
od/
from
Faradejevi talasi u Boze-Ajnštajn
kondenzatima sa prostorno nehomogenom
interakcijom
Utorak, 11.3.2013. / Tuesday, 11.3.2013.
Chair: S. Antić
Ponedeljak, 10.3.2013. / Monday, 10.3.2013.
PROGRAM, Sedma radionica fotonike 2014 (Kopaonik) / TIMETABLE, Seventh Photonics Workshop 2014 (Kopaonik)
Četvrtak, 13.3.2012. / Thyrsday, 13.3.2013.
15:45
16:00
OSVEŽENJE / REFRESHMENT
16:00
16:30
Propagation of laser light through coherently
prepared media
16:30
17:00
predavač /
lecturer
do/ till
aktivnost / activity
15:45
16:00
OSVEŽENJE / REFRESHMENT
Branislav
Jelenković
16:00
16:30
Optimizacija fiberoptickog hidrofona za
primenu u naftnoj industriji
Peđa Mihailović
Ugradnja mutirane superoksid dismutase u
ćelijsku membranu - mogući mehanizam
patogeneze amiotrofične lateralne skleroze.
Pavle Anđus
16:30
17:00
Analiza prostornih i spektralnih slika laserski
indukovane plazme snimljenih strik kamerom
Maja Rabasović
Miroslav
Dramićanin
17:00
17:30
Visokotemperaturni pigmenti na bazi
nanočestičnih čvrstih rastvora CeO2
Branko Matović
17:30
17:45
PAUZA / BREAK
17:45
18:05
Karakterizacija oksidnih i bimetalnih
nanocestica formiranih laserskom ablacijom
Cu u razlicitim rastvorima
Suzana Petrović
18:05
18:20
Analiza optičkih osobina i mogućnosti
detekcije pigmenata cijanobakterija
Dragutin Šević
18:20
18:35
Razvoj Rb magneto-optičkog trapa u Institutu
za fiziku
Dragan Lukić
18:35
18:50
Nespareni fotonski zonski procepi u
kvadratnim fotonskim kristalima
Đorđe Jovanović
18:50
19:05
Jednostavan sistem za monitoring talasne
duţine lasera u DWDM sistemima u L-opsegu Lazo Manojlović
pomoću dva fotodetektora različitog tipa
19:05
19:20
Optičke osobine nanočestica Cd1-xMnxS
Milica Petrović
19:20
19:35
Generisanje stisnute svetlosti pomoću
mešanja četiri talasa u parama kalijuma
Bojan Zaltković
21:00
?
RADIONIČKA VEČERA / WORKSHOP
DINNER
17:00
17:30
Luminescentna termometrija
17:30
17:45
PAUZA / BREAK
17:45
18:15
Proizvodnja nanocestica u tecnosti pomocu
laserskog zracenja
Milan Trtica
18:15
18:45
Subjektivne i objektivne metode za
odredjivanje refrakcijske greske oka
Zoran Mijatović
18:45
20:15
PAUZA ZA VEČERU / DINNER BREAK
20:35
Formiranje koloidnih tankih filmova
korišćenjem
polistiren lateks sfera nanometarskih
dimenzija
20:55
Precizna magnetometrija, novi rezultati grupe
za atomsku fiziku Departmana za fiziku u
Friburgu
Zoran Grujić
21:10
Visokostručno obrazovanje optometrista u
Srbiji
Olivera Klisurić
21:10
21:25
Uloga mutirane SOD1 u aktivaciji ćelija glije i
patogenezi amiotrofične lateralne skleroze –
Stefan
analiza 3D konfokalnih slika IMARIS
Stamneković
softverom
21:25
21:40
Kontrola prostiranja optičkog snopa kroz
fotonske rešetke
21:40
21:55
Luminescentna svojstva nanočestica Gd2Ti2O7
Sanja Ćulubrk
dopiranih trovalentnim jonima Eu i Sm
21:55
22:10
Lumenescenca Mn2+ i Eu3+ jona u Mg2TiO4
nanočesticama
Mina Medić
22:10
22:25
Proučavanje površinskih optickih fonona u
ZnO(Co) Ramanovom spektroskopijom
Branka Hadţić
20:15
20:35
20:55
predavač /
lecturer
od/
from
Biljana Babić
Ana Radosavljević
Petak, 14.3.2012. / Friday, 14.3.2013.
do 16:00 Slobodno vreme / till 16:00 free time
16:00 Polazak za Beograd / 16:00 departure to Belgrade
Ch: S. Petrović
aktivnost / activity
Chair: A. Kovačević
do/ till
Chair: P. Anđus
od/
from
Chair: P. Mihailović
Sreda, 12.3.2013. / Wednesday, 12.3.2013.
Download

Program izlaganja - Radionica fotonike