Ukupno kom.
Učenici
Ţeleznička 21, 24410 Horgoš
+381 24 792110, [email protected]
PIB: 105211435; Ţ.r.: 310-174068-63
Pretplata na udžbenike za 2012/2013. godinu
Komplet udžbenika za 6. razred
Šif.
Odo.
Naziv
ZAVOD ZA IZDAVANJE UDŢBENIKA
S6-1-ZV
*
Čitanka (16110)
S6-2-ZV
*
Srpski kezik i jezička kultura 6 (16111)
S6-3-ZV
*
Radna sveska za srpski jezik 6 (16112)
S6-4-ZV
*
Matematika 6 (16210)
S6-5-ZV
*
Zbirka zadataka iz mat. (Todorović) (16214)
S6-6-ZV
*
Zbirka zadataka iz mat. (Dugošija) (16212)
S6-7-ZV
*
Istorija 6 (16310)
S6-8-ZV
*
Istorijski atlas 6 (16313)
S6-9-ZV
*
Geografija 6 (16320)
S6-10-ZV
*
Radna sveska za geografiju 6 (16322)
S6-11-ZV
*
Veţbanka za geogr. (neme karte) (16323)
S6-12-ZV
*
Biologija 6 (16330)
S6-13-ZV
*
Radna sveska za biologiju (16334)
S6-14-ZV
*
Čuvari prirode 6 (16337)
S6-15-ZV
*
Informatika I računarstvo 6 (16340)
S6-16-ZV
*
Veţbanka za informatiku i računarst. (16341)
S6-17-ZV
*
Fizika 6 (Kapor) (16350)
S6-18-ZV
*
Zbirka zadataka iz fizike sa lab. Veţ. (16354)
S6-19-ZV
*
Veţbanka iz fizike 6 (16357)
S6-20-ZV
*
Fizika sa zbirkom lab. Veţ. i test 6 (16359)
S6-21-ZV
*
Tehničko i informatičko obrazov. 6 (16375)
S6-22-ZV
*
Rad. sv. za tehničko i informat.obr. 6 (16376)
Cena
675,00
445,00
445,00
640,00
500,00
445,00
620,00
475,00
725,00
475,00
165,00
640,00
475,00
1045,00
640,00
500,00
520,00
500,00
500,00
805,00
550,00
490,00
S6-23-ZV
*
Orbita 2 – Udţbenik - Ruski jezik (16520)
620,00
S6-24-ZV
*
Orbita 2 – Radna sveska – Ruski jezik (16521)
475,00
S6-25-ZV
*
620,00
S6-26-ZV
S6-27-ZV
*
*
Hurra, Wir lernen 2 – Udţbenik – Nemački jezik(16530)
Hurra, Wir lernen 2 – Radna sveska – Nemački jezik
(16531)
Amici 2 – Udţbenik - Italijanski jezik(16550)
S6-28-ZV
S6-29-ZV
S6-30-ZV
S6-31-ZV
*
*
*
*
Amici 2 – Radna sveska – Italijanski jezik (16551)
Talk Talk 2 – Udţbenik - Engleski jezik (16612)
Talk Talk 2 – Radna sveska – Engleski jezik (16613)
Le Francais 2 – Udţbenik - Francuski jezik (16642)
475,00
620,00
475,00
620,00
475,00
620,00
S6-32-ZV
S6-33-ZV
S6-34-ZV
S6-35-ZV
*
*
*
*
Le Francais 2 – Radna sveska – Francuski jezik (16643)
Hablamos 2 – Udţbenik - Španski jezik (16560)
Hablamos 2 – Radna sveska – Španski jezik (16561)
Enjoying English 6 Udţbenik - Engleski jezik (16610)
S6-36-ZV
*
Enjoying English 6 – Radna sveska – Engleski jezik (16611)
S6-37-ZV
*
Rodničok 6 – Udţbenik - Ruski jezik (16620)
S6-38-ZV
*
Rodničok 6 – Radna sveska – Ruski jezik (16621)
S6-39-ZV
*
Kontakte 6 – Udţbenik - Nemački jezik (16630)
S6-40-ZV
*
Kontakte 6 – Radna sveska – Nemački jezik (16631)
S6-41-ZV
*
Images 6 – Udţbenik - Francuski jezik (16640)
S6-42-ZV
*
Images 6 – Radna sveska – Francuski jezik (16641)
S6-43-ZV
*
Muzička kultura 6 (Stojanović) (16710)
S6-44-ZV
*
Muzička kultura (Đurić) (16711)
S6-45-ZV
*
Likovna kultura 6 (Milinković) (16810)
GERUNDIJUM
S6-46-GE *
Matematika 6 - udţbenik
S6-47-GE *
Zbirka zadataka iz matematike 6
S6-48-GE *
Priručnik za nastavu matematike 6
KREATIVNI CENTAR
S6-49-KC
*
Čitanka 6 - udţbenik
S6-50-KC
*
Gramatika 6 - radna sveska
S6-51-KC
*
Razumem šta čitam 6 - radni listovi
S6-52-KC
*
A. Naneti: MOJ DEKA JE BIO TREŠNJA – lektira 6. r.
S6-53-KC
*
Fizika za 6. razred - udţbenik
S6-54-KC
*
Zbirka pit. i zad. iz fizike sa praktikumom za 6. raz.
S6-55-KC
*
Matematika za 6. razred (1. deo)
S6-56-KC
*
Matematika za 6. razred (2. deo)
S6-57-KC
*
Matematika 6 – zbirka zadataka
EDUKA
S6-58-ED
*
Čitanka (Milovanović) – udţbenik
S6-59-ED
*
Priručnik za nastavnike+CD dnevne pripreme
S6-60-ED
*
Čitanka Čeznem da ti kaţem (Ţurić) – udţbenik
S6-61-ED
*
Srpski jezik I jezička kultura Govor I jezik-udţbenik
S6-62-ED
*
Priručnik za nastavnike+CD dnevne pripreme
S6-63-ED
*
Fizika – udţbenik
S6-64-ED
*
Priručnik za nastavnike+CD dnevne pripreme
S6-65-ED
*
Biologija – udţbenik
S6-66-ED
*
Priručnik za nastavnike+CD dnevne pripreme
S6-67-ED
*
Tehničko I informatičko obrazovanje – udţbenik
S6-68-ED
*
Radna sveska tehničko i informatičko obrazovanje
S6-69-ED
*
Materijali za tehničko sa uput. (arhitektura i graĎ.)
S6-70-ED
*
Priručnik za nastavnike+CD dnevne pripreme
KLETT
S6-71-KL
*
Čitanka Maštarija reči
S6-72-KL
*
Gramatika srpskog jezika
S6-73-KL
*
Radna sveska uz čitanku
475,00
620,00
475,00
620,00
475,00
620,00
475,00
620,00
475,00
750,00
475,00
475,00
475,00
475,00
675,00
675,00
780,00
470,00
700,00
370,00
540,00
490,00
570,00
570,00
630,00
690,00
690,00
690,00
780,00
690,00
690,00
460,00
790,00
720,00
480,00
220,00
S6-74-KL
*
S6-75-KL
*
S6-76-KL
*
S6-77-KL
*
S6-78-KL
*
S6-79-KL
*
S6-80-KL
*
S6-81-KL
*
S6-82-KL
*
S6-83-KL
*
S6-84-KL
*
S6-85-KL
*
S6-86-KL
*
S6-87-KL
*
S6-88-KL
*
S6-89-KL
*
S6-90-KL
*
S6-91-KL
*
S6-92-KL
**
S6-93-KL
**
NOVI LOGOS
S6-94-NL
*
S6-95-NL
*
S6-96-NL
*
S6-97-NL
*
S6-98-NL
*
S6-99-NL
**
S6-100-NL **
S6-101-NL **
S6-102-NL **
S6-103-NL *
S6-104-NL *
S6-105-NL **
S6-106-NL **
S6-107-NL *
S6-108-NL *
S6-109-NL *
S6-110-NL *
S6-111-NL *
S6-112-NL *
S6-113-NL *
S6-114-NL *
Radna sveska uz gramatiku
Nastavna teorija i praksa 2 + zvučna čitanka
Matematika - udţbenik
Zbirka zadataka iz matematike
Priručnik za nastavnike iz matematike
Istorija
Priručnik za nastavnike iz istorije
Geografija
Radna sveska iz geografije
Priručnik za nastavnike iz geografije
Biologija
Priručnik za nastavnike iz biologije
Nemački jezik WIR 2
Radna sveska za nemački jezik WIR 2
Priručnik za nastavnike iz nemačkog jezika
Engleski jezik - udţbenik Messages 2
Radna sveska za engleski jezik Messages 2
Priručnik za nastavnike iz engleskog jezika
Muzička kultura + CD
Priručnik za nastavnike muzička kultura
220,00
450,00
720,00
490,00
350,00
690,00
350,00
790,00
430,00
350,00
690,00
150,00
620,00
430,00
300,00
640,00
420,00
300,00
Umetnost reči – čitanka + CD zvučna čitanka
Dar reči – gramatika
Radna sveska za srpski jezik
Priručnik za nastavnike sa pripremama + CD srpski
Geografija – udţbenik
Radna sveska uz udţbenik iz geografije
Priručnik za nastavnike sa pripremama + CD geog.
Istorija – udţbenik
Priručnik za nastavnike sa pripremama + CD istorija
Muzička kultura – udţbenik + 3 CD-a
Priručnik za nastavnike sa pripremama + CD muzič.
Likovna kultura – udţbenik
Priručnik za nastavnike sa pripremama + CD likovno
Biologija – udţbenik
Radna sveska uz udţbenik iz biologije
Priručnik za nastavnike sa pripremama + CD biolog.
Fizika – udţbenik sa zbirkom zadataka I lab. Veţbama
Priručnik za nastavnike sa pripremama + CD fizika
Tehničko I informatičko obrazovanje – udţbenik
Tehničko I informatičko obrazovanje – radna sveska
Priručnik za nastavnike sa pripremama + CD teh. I info.
710,00
460,00
420,00
680,00
630,00
680,00
380,00
840,00
680,00
380,00
* Udţbenici su odobreni od strane Ministarstva prosvete.
** Udţbenici su u toku odobrenja od strane Ministarstva prosvete.
Kupac:____________________________
Potpis: ___________________________
Ukoliko imate pitanja u vezi popunjavanje formulara, budite slobodni da nam se obratite: 024 792110, 069 0194176, [email protected]
Hvala na saradnji.
Download

445,00 S6-3-ZV * Rad