ELEKRONIKA II - full
1. Unutrašnja struktura integrisanih operacionih pojačavača.
2. Diferencijalni pojačavač.
3. Izvori konstantne struje.
4. Međustepeni integrisanih operacionih pojačavača.
5. Pomeranje jednosmernog nivoa.
6. Izlazni stepen integrisanih operacionih pojačavača.
7. Karakteristične veličine integrisanih operacionih pojačavača.
8. Invertujući i neinvertujući pojačavač.
9. Kolo za sabiranje i oduzimanje sa operacionim pojačavačem.
10. Operacioni pojačavač sa automackim podešavanjem nule.
11. Pasivna kola za diferenciranje i integraljenje.
12. Aktivna kola za diferenciranje i integraljenje.
13. Ograničavači.
14. Naponski komparatori.
15. Šmitovo okidno kolo.
16. Uticaj realnih parametara integrisanih operacionih pojačavača na karakteristike realizovanih kola.
17. Frekvencijska karakteristika.
18. Frekvencijska kompenzacija.
19. Kombinovanje integrisanih operacionih pojačavača sa tranzistorima snage.
20. Princip analognog množenja na diferencijalnom pojačavačkom stepenu.
21. Stabilizatori napona sa negativnom povratnom spregom. (Integrisani stabilizatori napona)
22. Opšte karakteristike logičkih kola.
23. Tranzistorsko Tranzistorska logička kola - TTL.
24. Snimanje prenosne karakteristike TTL kola.
25. Varijante TTL kola. Otvoreni kolektor , Šotki.
26. Trostatička TTL kola.
27. Karakteristike logičkih kola sa MOSFET-ovima.
28. Karakteristike CMOS kola.
29. Prenosna karakteristika CMOS invertora.
30. Posebne napomene o CMOS kolima.
31. Analogni prekidači.
32. Emitorski spregnuta logika ( ECL ).
33. Prenosna karakteristika ECL ILI-NILI kola .
34. Povezivanje različitih familija logičkih kola.
35. Povezivanje digitalnih integrisanih i ostalih kola.
36. Astabilni multivibratori.
37. Osobine kvarca. Ekvivalentna šema. Rezonantne učestanisti.
38. Oscilatori sa kvarcom.
39. Monostabilni multivibratori.
40. Kvantizacija analognih veličina.
41. A/D i D/A konverzija.
42. Digitalno - Analogni konvertori.
43. A/D konvertori sa sukcesivnom aproksimacijom.
44. A/D konvertori sa naponskim komparatorima.
45. Pojam šuma. Vrste šuma.
46. Odnos signal - šum i faktor šuma.
Download

Elektronika II