Menadžment u turizmu i hotelierstvu
MENADŽMENT U TURIZMU
Prva god. – Prvi semestar
Br.
Predmet
1.
Osnovi Menadžmenta
2.
Pravo u turizmu i hotelierstvu
3.
Matematika
4.
Mikroekonomija
5.
Osnovi biznisa u turizmu
hotelierstvu
Ukupno
Prva god. – Drugi semestar
Br.
Predmet
1.
Informatika u turizmu
2.
Makroekonomija
3.
Akademsko
pisanje
komunikacija
4.
Uvod u statistiku
5.
Osnovi računovodstva
turizmu
Ukupno
i
Čas
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
ECTS
6
6
6
6
6
20
30
Obav./Iz.
O
O
O
O
O
MSc. Mersiha Kalač
Dr. Sc. Sefer Međedović
MSc. Shpresa Berisha
Dr. Sc. Safet Kalač
MSc. Emin Neziraj
i
Čas
2+2
2+2
2+
ECTS
6
6
6
Obav./Izb.
O
O
O
Dr. Sc. Emruš Azizović
Mr. Sc Anita Cucović
Dr. Sc. Emruš Azizović
u
2+2
2+2
6
6
O
O
MSc. Emin Neziraj
Dr. Sc. Husnij Bibuljica
20
30
Druga god. – Treć semestar
Br.
Predmet
1.
Uvod u turizmu i hotelierstvu
Čas
2+2
ECTS
6
Obav./Izb.
O
Dr. Sc. Halid Kurtović
2.
3.
4.
2+2
2+2
2+2
6
6
6
O
O
O
MSc. Mirela Dupljak
Mr. Sc. Anita Cucović
Dr. Sc Bećir Kalač
2+2
6
O
Mr. Sc. Emin Neziraj
20
30
Čas
2+2
2+2
2+2
2+2
ECTS
6
6
6
6
Obav./Izb.
O
O
O
O
MSc. Anita Cucović
Dr. Sc. Halid Kurtović
Dr. Sc. Safet Kalač
MSc. Mersiha Kalač
2+2
20
6
0
O
Mr. Sc. Elida Ciriković
5.
Engleski jezik I
Preduzetništvo
Finansije
u
turizmu
i
hotelierstvu
Osnovi marketinga u turizmu
i hotelierstvu
Ukupno
Druga god. – Četvrti semestar
Br.
Predmet
1.
Upravljanje (lideršip)
2.
Ekonomija u turizmu
3.
Međunarodni turizam
4
Menadžment
ljudskih
resursa
5.
Ekologija
Ukupno
PROFIL MENADŽMENT U TURIZMU
Treća god. – Peti semestar u turizmu
Br.
1.
2.
Predmet
Praktična nastava
Engleski jezik II
3.
Menadžment MSPturizmu
Izborni predmet
Izborni predmet
Ukupno
4.
5.
a
u
Treća god. – Šesti semestar u turizmu
Br.
Predmet
1.
Menadžment
turističkih
putovanja
2.
Turističke agencije
3.
Diplomski rad
4.
Izborni predmet
5.
Izborni predmet
Čas
0+2
2+2
ECTS
6
6
Obav./Izb.
O
O
Dr. Sc. Safet Kalač
MSc. Mirela Dupljak
2+2
6
O
MSc. Mersiha Kalač
2+2
2+2
2
6
6
30
I
I
Čas
2+2
ECTS
6
2+2
0+0
2+2
2+2
6
6
6
6
Obav./Izb.
O
O
O
I
I
Msc. Suada Ajdarpašić
Mr. Sc. Elida Ciriković
Studenti se trebaju opredeliti za jedan od izbornih predmeta za oba semestra
Br.
1.
Predmet
Menadžment
prodje
u
turizmu
Historija umjetnosti
Finansijski menadžment
Razvoj turističkih proizvoda
Čas
2+2
5.
6.
7.
Sredina turističkog biznisa
Istraživanje turističkog tržišta
Drugi strani jezici:
Turski ,
Italijanski,
Nemački,
Francuski.
2+2
2+2
2+2
8.
Pristup prema
(potrošačima)
2+2
2.
3.
4
klijentima
2+2
Zimski semestar
ECTS
Obav./Izb.
6
I
6
I
I
Letnji semestar
6
I
6
I
6
I
6
I
Dr. Sc. Halid Kurtović
Dr. Sc. Halid Kurtović
Dr. Sc. Mujo Dacić
MSc. Emin Neziraj
MSc. Elida Ciriković
MSc. Suada Ajdarpašić
MSc. Mersiha Kalač
Download

Menadžment u turizmu i hotelierstvu MENADŽMENT U TURIZMU