Datum:
UNIVERZITET U NIŠU MAŠINSKI FAKULTET
1 8 0 0 0 N I Š, A. Medvedeva 14
20.03.2007.
Ukupno strana: 4
DOKTORSKE STUDIJE
Stil
NASTAVNI PLAN
Katedra:
KATEDRA ZA TRANSPORTNU TEHNIKU I LOGISTIKU
Studijski program:
SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, LOGISTIKA, MOTORI I MOTORNA VOZILA
Studijski smer:
TRANSPORT, LOGISTIKA, MOTORI I MOTORNA VOZILA
Nastavni predmet
Rb
Šifra
Godina, semestar i nedeljni fond časova
Naziv predmeta
Prva god.
Druga god.
Treća god.
11.
13.
15.
12.
14.
16.
Broj
bodova
Prva godina
1.
OI 1
Viši kurs matematike (bira se 1 sa spiska OI1)
3+3
10
2.
OI 2
Numerička metode (bira se 1 sa spiska OI2)
3+3
10
3.
I1
Izborni predmet 1. (bira 1 sa spiska I1)
3+3
10
4.
OI 3
5.
I2
6.
OIL 1
Opšti izborni predmet (bira se 1 sa spiska OI3)
3+3
10
Izborni predmet 2. (bira 1 sa spiska I2)
3+3
10
Laboratorijski predmet 1. (bira 1 sa spiska L1)
3+3
10
Ukupan nedeljni fond časova po semestru:
18
18
Ukupno bodova po semestru:
30
30
Ukupan broj ispita po semestru:
3
3
60
Druga godina
7.
I3
8.
SP 1
9.
L2
10.
SP 2
11.
SP 3
12.
L3
Izborni predmet 3. (bira 1 sa spiska I3)
3+3
10
Specijalizovani predmet 1. (bira 1 sa spiska SP1)
3+3
10
Laboratorijski predmet 2. (bira 1 sa spiska L2)
3+3
10
Specijalizovani predmet 2. (bira 1 sa spiska SP2)
3+3
10
Specijalizovani predmet 3. (bira 1 sa spiska SP3)
3+3
10
Laboratorijski predmet 3. (bira 1 sa spiska L3)
3+3
10
Ukupan nedeljni fond časova po semestru:
18
18
Ukupno bodova po semestru:
30
30
Ukupan broj ispita po semestru:
3
3
60
Treća godina
Doktorska disertacija
-Izrada i odbrana doktorske disertacije
18
18
Ukupan nedeljni fond časova po semestru:
18
18
Ukupno bodova po semestru:
30
30
Ukupan broj ispita po semestru:
0
0
1
60
2
OPŠTI IZBORNI PREDMETI
VIŠI KURS MATEMATIKE - OI 1
1.1
OI 1
Viši kurs matematike (Biraju se tri od nabrojanih oblasti)
•
Parcijalne diferencijalne jednačine,
•
Linearna algebra
•
Diferencijalna geometrija
•
Specijalne funkcije,
•
Tenzorski račun,
•
Teorija grafova,
•
Funkcionalna analiza,
•
Verovatnoća i statistika,
•
Metode optimizacije,
•
Fazi logika
NUMERIČKE METODE - OI 2
2.1.
OI 2
Numeričke metode (Biraju se dve od nabrojanih oblasti)
Numerička analiza,
Metoda konačnih razlika,
Metoda konačnih zapremina,
Metoda konačnih elemenata
Spregnuti problemi metode konačnih elemenata
Linearno i nelinearno programiranje
Opšti izborni predmet – OI3 (bira 1 sa spiska)
4.1
OI 3
Modeliranje i analiza dinamičkih sistema
4.2
OI 3
Viši kurs oscilacija mehaničkih sistema
4.3
OI 3
Viši kurs elastičnosti
4.4
OI 3
Logistički sistemi
4.5
OI 3
Dinamika i vibracije vozila
LABORATORIJSKI PREDMETI
LABORATORIJSKI PREDMET - OIL1
Eksperimentalne metode i metrologija
• Metode organizacije naučno-istraživačkog rada (1)
• Eksperimentalne metode i metrologija (2)
• Projektovanje i analiza eksperimenta (2)
• Akvizicija i obrada eksperimentalnih podataka (1)
6.1
OL1
9.1
L2
Aplikativni softveriu logistici
9.2
L2
Aplikativni softveri u projektovanju
9.3
L2
Upravljanje kvalitetom - TQL
12.1
L3
Merenja i oprema u logistici
12.2
L3
Eksperimentalna ispitivanja mobilnih mašina i vozila
12.3
L3
Programski jezici i razvoj softvera
12.5
L3
Vozila i čovekova okolina
12.6
L3
Kompozitni materijali i lake čvrste legure
LABORATORIJSKI PREDMETI - L2 (bira 1 sa spiska)
LABORATORIJSKI PREDMETI - L3 (bira 1 sa spiska)
3
IZBORNI PREDMETI
IZBORNI PREDMETI - I1 (bira 1 sa spiska)
3.1
I1
Tokovi materijala
3.2
I1
Optimizacija transportnih sistema
3.3
I1
MCAE tehnologije u mašinstvu
3.4
I1
Inženjerski dizajn mašina
3.5
I1
Teorija sličnosti motora
IZBORNI PREDMETI - I2 (bira 1 sa spiska)
5.1
I2
Upravljanje projektima
5.2
I2
Logistika skladištenja i distribucije
5.3
I2
Pouzdanost transportnih sistema i motornih vozila
IZBORNI PREDMETI - I3 (bira 1 sa spiska)
7.1
I3
Upravljanje lancima snabdevanja (Supply Chain Management)
7.2
I3
Mehatronika
7.3
I3
Tečna i gasovita alternativna goriva
SPECIJALIZOVANI PREDMETI
SPECIJALIZOVANI PREDMETI - SP1 (bira 1 sa spiska)
8.1
SP1
CITY logistika
8.2
SP 1
Odabrana poglavlja iz transportnih mašina
8.3
SP 1
Odabrana poglavlja iz mobilnih mašina
8.4
SP1
Odabrana poglavlja iz motora
8.5
SP1
Vozila visoke prohodnosti
8.6
SP 1
Logistika održavanja
SPECIJALIZOVANI PREDMETI - SP 2 (bira 1 sa spiska)
10.1
SP 2
Odabrana poglavlja iz nosećih konstrukcija
10.2
SP 2
Simulacije logističkih sistema
10.3
SP2
Elementi aktivne i pasivne bezbednosti putnika
11.1
SP 3
Specijalna poglavlja iz transportne tehnike
11.2
SP 3
Specijalna poglavlja iz logistike
11.3
SP3
Borbena vozila
SPECIJALIZOVANI PREDMETI - SP 3 (bira 1 sa spiska)
4
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
TOKOVI MATERIJALA
Doktorske akademske studije
TRANSPORT I LOGISTIKA
I-1
Semestar studija
11
Broj časova nedeljno
Izvođač nastave (nastavnici):
3
Dr Miomir Jovanović
3
mr Goran Petrović,
10
Nastavni sadržaj:
I
Predavanja (45 časova):
1.
Elementi sistema tokova materijala: Klase zadataka u tokovima materijala. Transportni
putevi i parametri tokova. Račvanje i spajanje tokova. Predstavljanje transportnih tokova
modelima: vrste, algoritmi, grafovi, matrice materijalnih tokova. Matrica najkraćeg puta,
matrica opterećenja, transportna matrica. Formulacija stohastičkog modela tokova.
2.
Teorijski modeli raspodela za opis dinamičkih procesa transporrtnih tokova:
Generalizacija diskretnih i neprekidnih raspodela dogadjaja u slučajnim procesima.
3.
Statističke metode ocene stohastičkih procesa transportnih tokova: Ocena tačaka i
oblasti, testovi procena, oblast poverenja i testiranje hipoteza.
4.
Teorija redova čekanja i opsluživanja tokova: Uvodjenje baznih modela redova.
Zatvoreni i mrežni sistemi. Primeri.
5.
Planiranje transportnih tokova: Snimanje stvarnog stanja (parametri snimanja, studija
tokova, studija opterećenja, studija troškova, predstavljanje stvarnog stanja). Planiranje
(grubo, idealno, realno, detaljno). Ocena varijanti planiranja ( iskorišćenja, ekonomičnosti,
rizika). Layout planiranje (problem optimizacije).
6.
Simulacija transportnih tokova: Osnovne postavke simulacija u tokovima. Primeri.
7.
Transportni i informacioni tokovi: Informacioni sistem,
klasificiranje i identifikacija parametara transportnog sistema.
8.
Softver klasa procesa i tokova. Programski jezici. Programske strukture. Simulacija.
Programska rešenja transportnog problema.
modeli
komunikacije,
Vežbe: Primena metoda u tehničkoj i logističkoj praksi.
Računski primeri, izrada odgovarajuće studije jednog preduzeća, računsko modeliranje novog sistema.
Projekat – samostalan rad studenata.
Tri kolokvijuma.
•
Literatura:
•
•
•
•
Arnold, D. Materialflusslehre, Vieweg-Verlag, Prevod TEMPUS 17019. 2004.
Zbirka zadataka iz tokova materijala i roba, TEMPUS 17019. 2005.
Mirko Vujošević: METODE OPTIMIZACIJE, Naučna knjiga Beograd 1988.
B.Radenković, M.Stanojević, A.Marković: RAČUNARSKA SIMULACIJA,
Saobraćajni fakultet Beograd.
• Zlobec, Petrić: NELINEARNO PROGRAMIRANJE, Naučna knjiga Beograd 1989.
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada 1 projektna zadatka. Polaganje 3 kolokvijuma.
Nisu predvidjeni.
Projektni zadatak 20 %. Kolokvijumi (3) 45 %.
Usmeni ispit: Teorisko poznavanje metoda. Obim materije je 35 % ocene.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
OPTIMIZACIJA TRANSPORTNIH SISTEMA
Doktorske akademske studije
TRANSPORT I LOGISTIKA
I
Semestar studija
11
Broj časova nedeljno
Izvođač nastave (nastavnici):
3
Dr Miomir Jovanović
3
Predrag Milić, mr Goran Petrović,
10
Nastavni sadržaj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vežbe:
UVOD U OPTIMIZACIJU: Inžinjerske aplikacije optimizacije. Pravila, promenljive, ograničenja, funkcije
cilja. Klasifikacija zadataka, broj i priroda problema. Uvod u odlučivanje u logistici. Višeciljno odlučivanje.
KLASIČNE TEHNIKE OPTIMIZACIJE: Optimizacija jednom promenljivom. Optimizacija u prisustvu
ograničenja. Metoda Lagranžeovih množilaca.
LINEARNO PROGRAMIRANJE: Simplex metoda. Revidirana Simplex metoda. Metoda senzitivnosti.
Post-optimalna analiza (Right-Hand-Side konstanta, koeficijenti cena), Transportni problem. Kvadratno
programiranje.
PRIMENA METODA LINEARNOG PROGRAMIRANJA: Minimizacija troškova transporta,
Minimizacija vremena transporta. STEM metoda, MOLP (Multy – criteria Simplex metoda) metoda,
Ciljno programiranje (CLP i CNLP metode). Višeatributno odlučivanje (VAO), Metoda ELECTRE, metoda
PROMETHEE u logistici.
NELINEARNO PROGRAMIRANJE: Metode jednodimenzione minimizacije. Koračne metode. Fibonači
metoda, metoda zlatnog preseka. Njutnova metoda. Praktični primer. Gradijentna metoda. Primeri.
PROCEDURE FORMALNOG PRETRAŽIVANJA: Primer optimalnog izbora kutijastog nosača.
TEHNIKE NELINEARNIH MINIMIZACIJA: Random-search metod, GRG metod, Metod kaznenih
funkcija. Primeri u transportu i logistici.
DINAMIČKO PROGRAMIRANJE: Pojmovi. Suboptimalnost. Procedure. Kontinualno dinam. programir.
STOHASTIČKO PROGRAMIRANJE: Teorije verovatnoće. Stohastičko linearno programiranje.
Stohastičko dinamičko programiranje.
TOPOLOŠKA OPTIMIZACIJA: Primena na problemima dinamičke stabilnosti, opterećenja pritiskom,
optimizacija krutosti nosećih struktura. Topologija oblikovanja štapnih struktura. Metod jednostruke
optimalnosti. SDP metod unutrašnje tačke. Naponski kriterijumi izvijanja.
OPTIMIZACIJA METODOM ANALIZE SENZITIVNOSTI: Strukturni dizajn. Varijacione metode
struktura. Varijaciona formulacija FEM metode. Statički odgovor strukture metodom senzitivnosti.
Frekventni odgovor objekta analizom senzitivnosti. Tranzijentna analiza.
OSTALE OBLASTI OPTIMIZACIJE: Višeciljna optimizacija. Teorija optimalnog upravljanja. Genetski
algoritam. Metoda simulacije (simulated annealing). Optimizacija zasnovana na neuromrežama.
U softverskom domenu: Primena metoda u tehničkoj i logističkoj praksi.
•
Literatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Engineering Optimization: Theory and Practice, 3rd Edition, Singiresu S. Rao, Wiley-Interscience; 1996,
Structural Sensitivity Analysis and Optimization 1+2 (Hardcover), Kyung K. Choi, Springer,
Topology Optimization (Hardcover), M.P. Bendsoe, O. Sigmund, Springer; 2 edition (February 12, 2004),
MATLAB – Softver, domaća publikacija,
MSC NASTRAN 2004, softver, ANSYS R.8,
MSC NASTRAN for Windows 2004, Tutorial, 2004.
Vujičić, Asić, Milicić N.MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE, Matematički institut Bgd, 1980.
Himmelblau: APPLIED NONLINEAR PROGRAMMING, Mc.Graw Hill, 1972.
Limić, Pašagić, Rnjak: LINEARNO I NELINEARNO PROGRAMIRANJE, Zagreb 1978.
Jovanović M.: OPTIMIZACIJA NOSEĆE STRUKTURE SISTEMA ZA PROMENU DOHVATA..., doktorska
disertacija, MF Niš, 1989.
Radić, Marinković, Jovanović: DINAMIKA I OPTIMIZACIJA DIZALICA, monografija, Mašinski fakultet,
Univerzitet u Nišu, 2000.
S.Borović,I.Nikolić: VIŠEKRITERIJUMSKA OPTIMIZACIJA, FON Beograd 1996. (metode, primene u
logistici, softver).
Obaveze studenata
Predhodno obavezno
položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura
polaganja ispita
Prisustvo predavanjima i vežbama. Izrada projektnog zadatka.
Nisu predvidjeni.
Projektni zadatak. Stepen anagažovanja 40 %.
Pismeno: Teorisko izlaganje metoda. Taj obim materije je 60 % ocene.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
MCAE TEHNOLOGIJE U MAŠINSTVU
Doktorske akademske studije
TRANSPORT I LOGISTIKA
I
Semestar studija
11
Broj časova nedeljno
Izvođač nastave (nastavnici):
3
Dr Miomir Jovanović
3
Predrag Milić,
10
Nastavni sadržaj:
1.
UVOD U MCAE TEHNOLOGIJE: CAD,CADD, CAP, CAM, CIM klasifikacija. Uvod u tehnologije
projektovanja i dizajna. CAM tehnologije izrade proizvoda. CA tehnologije tržišnog postavljanja proizvoda.
2.
CAD-GEOMETRIJSKO MODELIRANJE: Tehnologije razvoja geometrijskih modela. BRep, CSG i
Features tehnologija. Tehnologije 3D generisanja modela. Booleovi operatori. Opšti pojmovi. Primena.
3.
MCAE-SOFTVER: Upoznavanje sa savremenim softverom za geometrijsko modeliranje. Alati u softveru.
4.
FEM TEHNOLOGIJE – TEORIJSKE OSNOVE. Koncept diskretizacije. Varijaciona formulacija.
Lagranžijan. Ritz-ov i Herlinger-Reisner-ov uslov. Direktna metoda. Jakobijan. Matrična procedura
formulisanja jednačine strukture. Numeričke procedure FEM realizacije.
5.
INŽINJERSKI KONCEPT PRIMENE FEA: Klase zadataka u analizi kontinuma. Statički i dinamički.
Vrste analiza MCAE-FEM. 6-etapa formulacije zadatka. Kriterijumi izbora konačnog elementa.
Interpolacione funkcije. Diskretni model. Model zona. Redukovani model. Matematički model.
6.
PRIMENA FEM: Primeri tehnologija: Statička analiza strukture. Modalna analiza. Spektralna analiza.
Nelinearna analiza (Newton-Raphson metod). Transient-dynamic (time history) analiza. Steady-State heat
transfer, Termička-Tranzijent-Heat transfer. Analiza stabilnosti štapova (Buckling FEM analysis).
7.
SOFTVERSKI SADRŽAJI: Softver za FEA. MSC Nastran 2004. Ansys. Ekstenderi. Primena.
8.
UVOD U TEHNIČKU OPTIMIZACIJU: Zadaci metoda optimalnog projektovanja u mašinstvu. Funkcija
cilja i funkcije ograničenja. Kriterijumi optimalnosti. Funkcije ograničenja i konfliktne situacije.
LINEARNO PROGRAMIRANJE: Metode u logistici: MOLP (Multy – criteria Simplex metoda) metoda.
Transportni problem. Problem minimalnih zaliha. Minimizacija vremena transporta. Metoda ELECTRE,
metoda PROMETHEE u logistici. Stepping-Stone metoda.
10. NELINEARNO PROGRAMIRANJE: Metode jednodimenzione minimizacije. Koračne metode. Fibonači
metoda, metoda zlatnog preseka. Njutnova metoda. Praktični primer. Metoda Lagranžeovih množilaca.
Gradijentna metoda. Formalno pretraživanje. Random-search metod. Metod kaznenih funkcija.
9.
11. SOFTVER I PRIMERI: Primer optimalnog izbora kutijastog nosača. Metoda analize senzitivnosti.
Varijaciona formulacija FEM metode.Odgovor strukture metodom senzitivnosti. Primer topološke
optimizacije tehničkog nosača složene geometrije softverom MSC NASTRAN 2004.
12. CAM TEHNOLOGIJE: Pristup. Oprema. Softver. Inžinjerski koncept.
Vežbe: U softverskom domenu: Primena metoda u tehničkoj i logističkoj praksi.
•
Literatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MCAE-FEA PRAKTIKUM – M.Jovanović, J.Jovanović, Mašinski fakultet Podgorica, 2000.
TEORIJA PROJEKTOVANJA KONSTRUKCIJA RAČUNAROM, M.Jovanović, Mašinski fakultet Niš, 1994.
THE FINIT ELEMENT METHOD IN ENGINEERING SCIENCE - Zenkiewicz O.C., McGraw Hill, London 1971.
Engineering Optimization: Theory and Practice, 3rd Edition, Singiresu S. Rao, Wiley-Interscience; 1996,
Structural Sensitivity Analysis and Optimization 1+2 (Hardcover), Kyung K. Choi, Springer,
Topology Optimization (Hardcover), M.P. Bendsoe, O. Sigmund, Springer; 2 edition (February 12, 2004),
MATLAB – Softver, domaća publikacija,
MSC NASTRAN 2004, softver, ANSYS R.8,
MSC NASTRAN for Windows 2004, Tutorial, 2004.
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada 2 projektna zadatka. Polaganje 2 kolokvijuma.
Nisu predvidjeni.
Projektni zadatak 40 %. Kolokvijum 30 %.
Usmeni ispit: Teorisko poznavanje metoda. Obim materije je 30 % ocene.
Назив предмета
Врста студија
Назив студија
Година студија
Облик наставе
- предавања
- вежбе
ESPB бодови
Наставни садржај
Инжињерски дизајн машина
Докторске академске студије
Транспорт и логистика
1
Семестар студија
Број часова недељно
3
3
10
1
Извођач наставе
др Д. Јаношевић
П. Милић
1. Менаџмент пројекта: Усмерење (визија, мисија, циљеви) и стратегија пројекта. SWOT анализа окружења
пројекта. План активности, ресурса и контроле пројекта. Студија изводљивости и оправданости пројекта.
Мапирање знања (Knowledge Mapping).
2. Модуларно пројектовање: Основе науке о конструисању. Методе пројектовања. DFX (Design for x ..)
технике и платформе развија и пројектовања. Софтверски системи и алати за пројектовање. Теорија техничких система. Општи блок дијагарам машина са улазним параметрима окружења, параметрима преносне
функције и излазним параметрима учинка.
3. Листа захтева: Метода QFD (Quality Function Deploymet) за превођења захтева купаца у карактеристике
производа и процеса. SCAMPER метода. Функционална и параметарска анализа машине. Дефинисање структуре функција: основна, парцијалне и елементарне функције. Параметри окружења (услова рада) и параметри учинка машине. Дефинисање листе захтева.
4. Концепирање: Методе концепирања: Идеализовани дизајн (Idealized Design). Браинсторминг (Brainstorming) метода. Делфи метода. Морфолошка анализа (Morphplogical analisis). Структурна анализа кинематичког ланаца машине: алати, ослоно-кретни механизми и манипулатори машине. Концепције погонских система и система уптављања машине. Формирање морфолошке матрице варијантних решења. Избор могућих
варијантних решења.
5. Оптимизација: Методе оптимизације. Вишекритеријумска метода оптимизације. Одређивање система
критеријума оптимизације 6Е који карактеришу: ефикасност, економију, ергономоју, екологију, естетику и
етику машине. Избор оптималног концепцијског решења машине.
6. Симулација: Основе моделирања и динамичке симулације машина. Дефинисање геометријских, кинематичких и динамичких параметара чланова кинематичког ланаца машине. Потребна маса и расподеле масе
машине. Моделирање манипулационог задатка и односа предмета рада и алата машине. Динамичка симулација
- енергетска анализа машине. Потребна енергија и снага машине. Оптимални избор погонског система: трансмисије кретања и механизама манипулатора машине.
7. Обликовање: Технологије обликовања: заваривање, ковање, ливење, машинска и термичка обрада. Технички материјали: челици, легуре, керамика, пласитика и композитни материјали. Функционалност облика. Технологичност облика. Обликовање према захтевима: производње, монтаже, сервиса, екологије, рециклаже и
одрживог развоја. Методе анализе носећих структура. 3D обликовање кинематичког ланца и погонског система машина.
8. Дизајн и ергономија: Методологија индустријског и графичког дизајна. Основи ергономије. Кабине и командна места машина. Системи управљања и мониторинг системи машина. Варијантна решења индустријског
и графичког дизајна машине.
9. Маркетинг пројекта: Економске анализе и системи квалиета пројекта. Бенчмаркинг анализа. Презентација пројекта.
Литература
1. Д. Јаношевић: Пројектовање мобилних машина, Машински факултет у Нишу, Ниш, 2006.
Током семестра:
а) после сваког предавања тест: 20 бодова,
Обавезе студената
б) студенти активним тимским радом, током наставе, у амбијенту CAD студија,
раде пројект - инжењерски дизајнирају и 3D моделирају изабрани модел машине.
Претходно обавезно
положени испити
Предиспитне обавезе
Колоквијум I+II+III: 45 бодова (тест уместо колоквијума: 45 бодова)
Начин и процедура
полагања испита
Израда и презентација пројекта: 35 бодова.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
3.5 TEORIJA SLIČNOSTI MOTORA
Doktorske akademske studije
SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, LOGISTIKA, MOTORI I MOTORNA VOZILA
I. 1
Semestar studija
11. (Prva godina)
Broj časova nedeljno
Izvođači nastave:
3
dr Aleksandar Stefanović
3
mr Boban Nikolić
10
Nastavni sadržaj:
I
Predavanja (45 časova):
1. Uvod u eksperimentalnu analizu: Klasifikacija zadataka u industrijskom razvoju. Kriterijumi sličnosti
2. Sličnost radnih ciklusa motora: Semjonov-a teorija sagorevanja u motoru. Vibeova funkcija
sagorevanja i zakon sagorevanja.
3. Sagorevanje u poroznoj sredini: Eksperimentalna istraživanja u institutima Lukas-a, Bosch-a
4. Metode i tehnologije ispitivanja: Savremene tehnologije merenja procesa sagorevanja u motorima.
5. Sličnost prema spoljnim karakteristikama motora: Kriterijumi prema litarskoj i specifičnoj snazi.
Značice forsiranosti motora. Značice gabaritnosti. Karakteristike prema broju cilindara i odnosa s/d. Opšti
kriterijum sličnosti
6. Merni instrumenti: Senzori (davači) i pretvarači. Oprema za eksperimentalna ispitivanja motora,
7. Tenzometrijske metode: Statička i dinamička analiza nosećih struktura. Model eksperimenta.
8. Tehnologija ispitivanja motora: Merni lanci. Standardi. Labolatorijska rešenja. Postavljanje eksperimenata.
9. Tehnologija ubrzanih ispitivanja: Pulzatori. Oprema za snimanje dinamičkih uticaja.
10. Sofver za eksperimenatlnu analizu: Catman HBM, R.2005. LIC.
11. Projektovanje eksperimenata: Elaborat o eksperimentalnom ispitivanju.
II
Vežbe: Prate nastavne jedinice u domenu eksperimenta.
III.
Poseta laboratorijama i institutima firmi:" Institut "14. oktobar" Kruševac. "Institut Zastava automobili"
Kragujevac. Laboratorija za motore Mašinskog fakulteta Kragujevac. Laboratorija za vozila Mašinskog
Fakulteta Beograd
Početna literatura:
1. Jankov Rade: Energie - Strömungverhältnise in Verbrennungsräumen von Diselmotoren, Doktorska
disertacija, Mašinski fakultet u Beogradu - Technische Hohschule -Graz, 1969
2. Jankov Rade: Opšti metod proračuna i analize stvarnog radnog ciklusa motora sus pomoću računara
Mašinstvo 2001.
3. Veinović Stevan: Automobilski motori I i II, Naučna knjiga, Beograd, 1980
4. Urlaub Alfred: Verbrennungsmotoren, Band I, II, III, Springer Verlag 1990
5. Garrett T. K. Newton K. :The Motor Vehicle, Reed Educational and Professional Publishing, Oxford, Boston,
Johanesburg, 2001 ISBN 07506 4449 4
Bazna literatura: Naučni radovi i saopštenja
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada eksperimentalnog projekta.
OIL-1 (Eksperimentalne metode i metrologija)
Izrada projekta 70 bodova.
Usmeni ispit: Teorijsko poznavanje metoda 30 bodova.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
- predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
Modeliranje i analiza dinamičkih sistema
(4.1)
Doktorske akademske studije
Saobraćaj, transport, logistika, motori i motorna vozila
(Transport, logistika)
I
(4) Semestar studija
12 Opšti izborni predmet
OI3
Broj časova nedeljno: Izvođači nastave:
3
dr Zoran Marinković
3
mr Saša Marković i mr Goran Petrović
10
Nastavni sadržaj
1. Uvodno predavanje: Dinamički procesi i njihove posledice po rad mašina transportne, građevinske i rudarske
mehanizacije. Rasčlanjavanje problematike i metode važni za proračun.
2. Izvori pobuda dinamičkog ponašanja sistema i uzajamnost uticaja različitih izvora oscilacija. Dinamička
sigurnost i havarijska opterećenja mašina transportne i rudarske mehanizacije.
3. Modeliranje i simulacioni modeli u analizi dinamičkih mašinskih sistema. Osnove modeliranja i simulacija rada
mašinskih sistema - razlozi, prednosti i nedostaci simulacionih modela.
4. Razvoj i elementi simulacionog modela. Realni sistem, ekvivalentni i matematički model, karakteristike modela,
algoritam rešavanje modela u cilju dobijanja simulacija (simulacioni programi i jezici), analiza rezultata simuliranja.
5. Struktura i analiza realnog sistema. Konkretni mašinski sistemi. Definisanje karakteristika i granica sistema. Kruti i
elastični kinetički sistemi. Ravansko kretanje krutih mehanizama. Linearne i torzijske oscilacije dinamičkih sistema.
6. Razvoj ekvivalentnih i računskih modela Vrste ekvivalentnih modela: diskretni (kruto-kinetički i elasto-kinetički) i
kontinualni. Linearne i nelinearne diferencijalne jednačine kretanja masa modela.
7. Jednostavni sistemi sa dva i tri stepena slobode kretanja. Sistemi sa konačnim brojem stepeni slobode
kretanja i ocena sopstvenih frekvencija. Jednačine kretanja, njihova egsaktna i numerička rešenja za prelazne
režime kretanja (ubrzanje i kočenje sistema).
8. Određivanje parametara računskih modela. Mase (momenata inercije), krutosti, prigušenja, zazora,
pobudnih momenata. Modeliranje linearnih i nelinearnih karakteristika elastičnih veza (krutosti, prigušenja i
zazora) i spoljašnjih poremećaja (momenata motora, kočnica i otpora kretanju).
9. Razvoj algoritma za rešavanje računskih modela. Simulacioni algoritmi i njihove osobine. Programiranje u
MATLAB-u. Napredne simulacione tehnike, SIMULINK za simulaciju dinamičkih sistema. Grafička obrada rezultata i
mogućnosti animacije zakona kretanja masa i opterećenja mašinskih dinamičkih sistema.
10. Dinamika noseće konstrukcije dizalica (mosnih, toranjsko-obrtnih, portalno-obrnih itd.).
11. Dinamika pogonskih mehanizama dizalica (za dizanje, kretanje, okretanje i promenu dohvata).
12. Dinamika pogonskih mehanizama radnog točka roto bagera.
13. Analitičke simulacije i eksperimentalni zapisi na primerima dinamičkih sistema transportnih mašina.
Analiza uticajnih faktora u dinamičkim modelima i mere za neutralisanje nepoželjnih dinamičkih u realnim
sistemima sa aspekta njihovog efikasnog, sigurnog i pouzdanog rada.
14. Značaj eksperimentalnih ispitivanja u laboratoriji i na objektu i način njihovog korišćenja pri projektovanju
novih pogonskih sistema i mašina.
Literatura:
1. Mijajlović R., Marinković Z., Jovanović M.: Dinamika i optimizacija dizalica, monografija, Univerzitet u
Nišu – Mašinski fakultet, Niš, 2002. g.,
2. Rašković, D.: Mehanika III - Dinamika, III izdanje, Naučna knjiga, Beograd 1962.
3. Rašković, D.: Teorija oscilacija, Naučna knjiga, Beograd 1965.
4. Schefler M., Dresig H., Kurth F.: Unstetigfoerderer 1 und 2, VEB Verlag Technik, Berlin, 1975.
5. Holzweisig/Dressig: Lehrbuch der Maschinendynamik.
6. Doktorske disertacije, magistarski radovi i objavljeni naučni i stručni radovi iz ove oblasti.
Obaveze studenata
Prethodno obavezno
položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura
polaganja ispita
Prisustvo svim časovima predavanja i vežbi. Izrada obaveznih primera.
Predviđeni broj urađenih primera domaćih zadataka, seminarski rad
Udeo predispitnih obaveza je 40 %
Usmeni deo (teorija i odbrana seminarskog rada)
Udeo usmenog dela ispita je 60 %
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
- predavanja
- vežbanja
ESPB bodovi
VIŠI KURS OSCILACIJE MEHANIČKIH SISTEMA
Doktorske studije
Katedra za transportnu tehniku i logistiku
I
Semestar studija
Broj časova
Izvođač nastave dr Predrag Kozić
nedeljno
3
3
10
Nastavni sadržaj:
Slobodne longitudinalne oscilacije prizmatičnih štapova. Diferencijana jednačina
longitudinalnih oscilacija. Rešenje u obliku trigonometrijskog reda.
Prinudne longitudinalne oscilacije prizmatičnih štapova.
Oscilacije štapa sa opterećenjem na kraju. Slobodne i prinudne oscilacije.
Torzione oscilacije kružnih vratila. Slobodne i prinudne.
Slobodne transverzalne oscilacije prizmatičnih štapova. Diferencijalna jednačina
transverzalnih oscilacija. Uticaj transverzalne sile i inercije obrtanja. Slobodne oscilacije
zglobno oslonjenog štapa.
Slobodne oscilacije štapova sa različitim graničnim uslovima. Štap sa slobodnim
krajevima. Štap sa uklještenim krajevima.Štap sa jednim krajem uklještenim a drugim
slobodnim.
Slobodne oscilacije greda oslonjene na više oslonaca.
Prinudne oscilacije greda sa slobodno oslonjenim krajevima.
Prinudne oscilacije greda sa rayličitim uslovima oslanjanja.
Uticaj aksijalne sile na poprečne oscilacije.
Oscilacije greda na elastičnoj podlozi.
Ritz – ova metoda.
Oscilacije štapova promenjljivog poprečnog preseka.
Oscilacije greda usled savijanja i uvijanja.
Oscilacije membrana.Oscilacije pravougaone membrane. Rayleigh – Ritz metoda.
Oscilacije ploča. Oscilacije pravougaone ploče. Oscilacije kružne ploče. Kružna ploča
uklještena po konturi. Drugi oblici graničnih uslova. Uticaj sila zatezanja u srednjoj
površini ploče.
Literatura:
S. Timošenko, D. H. Young : Teorija ploča i ljuski, Građevinska knjiga, Bgd., 1962.
Obaveze studenata
Obavezno prisustvo svim časovima nastave i aktivno učešće u radu.
Prethodno obavezno
Teorija oscilacija
položeni ispiti
Predispitne obaveze
Izrada i odbrana seminarskog rada
Način polaganja ispita
Seminarski rad do 40 poena,
Završni ispit do 60 poena
Ispit se smatra položenim ako je student ostvario više od 67 poena
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
- predavanja
- vežbanja
ESPB bodovi
I
Broj časova
nedeljno
3
3
10
VIŠI KURS ELASTIČNOSTI
Doktorske studije
Katedra za transportnu tehniku i logistiku
Semestar studija
Izvođač nastave dr Ratko Pavlović
Nastavni sadržaj:
OSNOVE TEORIJE PLOČA
Savijanje tankih ploča. Konturni uslovi. Savijanje slobodno oslonjene pravougaone ploče.
Savijanje pravougaone ploče pri istovremenom dejstvu poprečnog opterećenja i sila u srednjoj
ravni ploče. Slobodno oslonjena pravougaona ploča pod dejstvom ravnomerno podeljenog
poprečnog opterećenja i ravnomernog istezanja. Izvijanje slobodno oslonjene pravougaone
ploče jednoliko pritisnute u jednom pravcu. Primena metode energije pri izračunavanju
kritičnog opterećenja tankih ploča. Izvijanje slobodno oslonjene pravougaone ploče pod
dejstvom smičućih napona.
OSNOVE TEORIJE LJUSKI
Uvod. Uslovi ravnoteže. Deformacije ljuski. Ljuske oblika obrtnih površina. Membranska
teorija ljuski. Opšta teorija cilindričnih ljuski. Okrugla cilindrična ljuska opterećena
simetrično na osu. Cilindrični rezervoar sa zidovima konstantne debljine. Deformacije okrugle
cilindrične ljuske bez istezanja srednje površine. Opšti slučaj deformacije cilindrične ljuske.
Cilindrične ljuske sa poduprtim krajevima.
Literatura:
S. Timošenko, S.Vojnovski-Kriger: Teorija ploča i ljuski, Građevinska knjiga, Bgd., 1962.
Obaveze studenata
Obavezno prisustvo svim časovima nastave i aktivno učešće u radu.
Prethodno obavezno
Teorija elastičnosti
položeni ispiti
Predispitne obaveze
Izrada i odbrana seminarskog rada
Način polaganja ispita
Seminarski rad do 40 poena,
Završni ispit do 60 poena
Ispit se smatra položenim ako je student ostvario više od 67 poena.
Назив предмета
Врста студија
Назив студија
Година студија
Облик наставе
- предавања
- вежбе
ESPB бодови
Логистички системи
Докторске академске студије
Транспорт и логистика
1
Семестар студија
Број часова недељно
3
3
10
1
Извођач наставе
др Д. Јаношевић, др З. Маринковић
мр С. Марковић
Наставни садржај
1. УВОД
• Основе логистике.
• Основе теорије система.
2. ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧКИХ СИСТЕМА
• Дефинисање логистичких система.
• Елементи логистичких система.
• Врсте логистичких система.
• Макрологистички системи.
• Микрологистички системи.
• Управљање логистичким системима.
3. ОСНОВЕ ПОСЛОВНИХ ЛОГИСТИЧКИХ СИСТЕМА
• Логистички системи предузећа.
• Логистички ланац вредности.
• Логистички системи менаџмента и маркетинга.
• Анализа трошкова логистичких система.
• Информационе технологије пословних логистичких система.
4. ОСНОВЕ ТЕХНИЧКИХ ЛОГИСТИЧКИХ СИСТЕМА
• Прозводни-технолошки логистички системи.
• Транспортни логистички системи.
• Дитрибуциони логистички системи.
• City логистички системи.
• Еколошки логистички системи.
• Логистички системи одржавања.
• Информационе технологије техничких логистичких система.
Literatura
1. В. Јевтић: Техничка логистика, (ауторизована предавања), Машински факултет у Нишу, Ниш, 2005.
2. Н. Барац, Г. Миловановић: Управљање пословном логистиком, Економски факултет у Нишу, Ниш, 2000.
3. М.Бањанин: Маркетинг логистика, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд, 2002.
4. C. Lipopold: Sistemi skladištenja i komisioniranja (prevod predavanja), Mašinski fakultet u Nišu, Niš, 2004.
5. S. Chopra, P. Meindi: Supply chain management - Stratedy, planning and operation, Prentice hall, Uppere Seddle
River, 2001.
6.Ж. Адамовић: Логистички системи одржавања, НИРО Привредни преглед Београд, 1989.
7. K. Matyas: Logistika održavanja tehničkih sistema (prevod predavanja), Mašinski fakultet u Nišu, Niš, 2004.
8. F. Thomas: Informaciona tehnika za logističke sisteme, (prevedena predavanja), Mašinski fakultet u Nišu, Niš,
2004.
Обавезе студената
Тест после предавања: Ukupno 20 бодова.
Израда пројекта изабраног логистичког система.
Претходно обавезно
положени испити
Предиспитне обавезе
Колоквијум I+II+III: 30 бодова.
Начин и процедура
полаганја испита
Tест: 30 бодова.
Израда и презентација пројекта: 20 бодова.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
4.5 DINAMIKA I VIBRACIJE VOZILA
Doktorske akademske studije
SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, LOGISTIKA, MOTORI I MOTORNA VOZILA
O I-3
Semestar studija
12 (Prva godina)
Broj časova nedeljno
Izvođači nastave:
3
dr Ratko Pavlović, dr Dragan Cvetković
- vežbe
ESPB bodovi
3
10
mr Slobodan Jovanović, dr Momir Prašćević
Nastavni sadržaj:
I
Predavanja (45 časova):
1. Automobil kao oscilatorni sistem: Klasifikacija vešanja vozila, Oscilatorni modeli. Uticajne i merne
veličine
2. Oscilacije vozila: Slobodne oscilacije bez prigušenja. Prinudne oscilacije motornog vozila. Prigušene
oscilacije. Ekvivalentna krutost složenog opružnog sistema.
3. Merni instrumenti: Senzori (davači) i pretvarači. Oprema za eksperimentalna ispitivanja motornih vozila
4. Oscilatorna udobnost motornih vozila.: Oscilatorno ponašanje čoveka. Uticaj mehaničkih oscilacija na
čoveka. Model eksperimenta.
5. Linearne i nelinearne karakteristike vešanja: Problemi linearizacije. Jedno i - dvodimenzionalni oscilatorni
sistemi. Koncept eksperimenta. Primeri eksperimenata.
6. Oscilatorni sistem pogonskog agregata: Sopstvene oscilacije pogonskog agregata. Uležištenje motora.
Optimizacija oslanjanja pogonske grupe. Labolatorijska rešenja. Postavljanje eksperimenata.
7. Postavljanje kabine teretnog vozila
8. Tehnologija ubrzanih ispitivanja: Pulzatori. Oprema za snimanje putnih uticaja. Analiza rezultata
9. Ispitivanja oscilatorne udobnosti: Standardi. Merenje parametara učinka. Funkcionalna, energetska i
ergonomska ispitivanja. Izveštaj sa ispitivanja i analiza rezultata
10. Ispitivanja motornih vozila: Standardi i ECE pravilnici. Ispitivanje vučno dinamičkih karakteristika.
Ispitivanje kočnih karakteristika. Ispitivanja radnih opterećenja. Egonomska ispitivanja. Izveštaji o ispitivanju
11. Ispitivanja pouzdanosti: Simuliranje radnih uslova. Ubrzavanje ispitivanja. Planovi ispitivanja pouzdanosti
12. Ispitivanja karakteristika bezbednosti vozila: Propisi o karakteristikama bezbednosti. Osobine vozila pri
prevrtanju i sudaru
13. Sofver za eksperimenatlnu analizu: Catman HBM, R.2005. LIC.
14. Projektovanje eksperimenata: Elaborat o eksperimentalnom ispitivanju.
II Vežbe: Prate nastavne jedinice u domenu eksperimenta.
III. Poseta laboratorijama i institutima firmi: "Institut Zastava automobili" Kragujevac. Laboratorija za motorna
vozila Mašinskog fakulteta Kragujevac. Laboratorija za vozila Mašinskog Fakulteta Beograd
Početna literatura:
1. Demić Miroslav: Optimizacija oscilatornih sistema motornih vozila, Kragujevac, 1997
2. Simić Dušan: Dinamika motornih vozila, Naučna knjiga, Beograd
3. Ćućuz Nikola: Dinamika motornih vozila, Privredni pregled, Beograd
4. Simić Dušan; Miroslav Demić: Elastično oslanjanje pogonske grupe, MVM saopštenja specijalno izdanje,
Kragujevac, 1990
5. Kojić, M; Dinamika teorija i primeri, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac 1974
6. Kamal, M.M; Wolf, J.A: Modern Automotive Struktural Analysis, Van Nostrand Reinhold Company, New
York, 1992
Bazna literatura:
4. Naučni radovi i saopštenja
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada eksperimentalnog projekta.
OIL-1 (Eksperimentalne metode i metrologija)
Izrada projekta 70 bodova.
Usmeni ispit: Teorijsko poznavanje metoda 30 bodova.
Назив предмета
Врста студија
Назив студија
Година студија
Облик наставе
- предавања
- вежбе
ESPB бодови
Управљање пројектима
Докторске академске студије
Транспорт и логистика
1
Семестар студија
Број часова недељно
3
3
10
2
Извођач наставе
Др Д. Јаношевић
П. Милић
Наставни садржај
1. УВОД
• Дефинисање пројекта.
• Усмерење (визија, мисија и циљеви) пројекта.
2. КОНЦЕПЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТОМ
• Методе и стандарди управљања пројектом.
• Кључни фактори управљања пројектом.
• Садржај, обим и циклус пројекта.
• Структуирање пројекта.
3. ПРОЦЕСИ ПРОЈЕКТА
• Процеси покретања, планирања, извршења, контроле и завршетка пројекта.
• Методе планирања кључних догађаја пројекта.
• Динамички план пројекта.
• Мрежно планирање пројекта.
• Управљање ризиком и квалитетом пројекта.
• Животни циклус пројекта.
4. РЕСУРИ И КОМУНИКАЦИЈЕ НА ПРОЈЕКТУ
• Процеси управљања временом, финансијама и ресурсима пројекта.
• Формирање тима и избор руководилаца пројекта.
• Мотивација пројектног тима.
• Вештина преговарања и управљање конфликтом.
5. МЕТОДЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА
• Информациони системи за урављање пројектима.
• Контрола времена, ресурса и тошкова реализације пројекта.
• Извештаји о реализацији пројекта.
6. ПРОЈКТИ И СТРАТЕГИЈА ПРЕДУЗЕЋА
• Инвестициони план пројекта.
• Документација пројекта.
• Примери из домаће и светске праксе.
Литература
1.H. Kerzner: Project menagment case Studies, Willey, 2004.
2. A Guide to the project menagment Body of Knowledge (PMBOK), 2000, Edition,V1.5.
Обавезе студената
Претходно обавезно
положени испити
Предиспитне обавезе
Начин и процедура
полагања испита
Током семестра:
а) тест после сваког предавања: 20 бодова,
б) израда елабората пројекта.
Колоквијум I+II+III: 45 бодова (тест 45 бодова уместо колоквијума).
На крају семестра израда и презентација елабората пројекта: 35 бодова.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
Logistika skladištenja i distribucije
Doktorske akademske studije
Saobraćaj, transport, logistika, motori i motorna vozila
I
(5) Semestar studija
12 Izborni predmet
Broj časova nedeljno: Izvođači nastave:
3
dr Zoran Marinković
3
Predrag Milić
(5.2)
(Logistika)
I2
10
Nastavni sadržaj
1. Uvodno predavanje: Osnovni pojmovi, terminologija i definicije skladištenja i distribucije u logističkom
konceptu privređivanja. Motivi za formiranje zaliha. Mesto i uloga skladišta u procesima proizvodnje i prometa.
2. Skladišni sistem: Elementi skladišnog sistema (skladišna jedinica - roba, skladišni objekat, mašine za
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
pretovarne, transportne i skladišne radove, regali, pomoćna oprema i informacioni sistem). Osnovni procesi u
skaldišnom sistemu (prijem, čuvanje, prerada i otprema robe).
Distributivni centri, sistemi distribucije i distribucione mreže: Distributivni centri kao centralne tačke u
Supply Chain-u. Vrste i struktura distribucionih mreža
Lociranje distributivnih centara (skladišta): Modeli distributivnih sistema sa aspekta lokacije skladišta.
Algoritmi i metodologija za određivanje lokacije jednog skladišta.
Upravljanje zalihama: Zalihe u proizvodnji i trgovini. Određivanje željenog stanja zaliha. Matematički modeli
za određivanje željenog stanja zaliha: statički modeli i dinamički modeli. Optimalna struktura zaliha.
Tehnologije skladištenja: Skladišni zadatak, tipične tehnologije, tehnološke koncepcije i tehnološko rešenje
skladištenja. Pregled i analiza tipičnih tehnologija skladištenja.
Tipične tehnologije komisioniranja: Pojam i značaj komisioniranja. Klasifikacija sistema za komisioniranje.
Upravljanje procesima u skladištima i distributivnim centrima: Upravljanje pri prijemu, čuvanju, preradi i
otpremi robe u skladištima.
Identifikaciona tehnika u skladišnim sistemim: Priprema i sistemi identifikacije. Radio-frekventna
identifikacija.
Bezbednost u skladišnim sistemima.
Literatura:
1. Mileusnić N.: Unutrašnji transport i skladišta, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
2. Vukićević S.: Skladišta, Preving, Beograd, 1994.
3. Georgijević M.: Regalna skladišta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1995.
4. Lippolt C.: Sistemi skladištenja i komisioniranja (prevod predavanja), Mašinski fakultet u Nišu, Niš, 2005.
5. Arnold D.: Tokovi materijala (prevod predavanja), Mašinski fakultet u Nišu, Niš, 2004.
Obaveze studenata
Prethodno obavezno
položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura
polaganja ispita
Prisustvo svim časovima predavanja i vežbi. Izrada obaveznih primera.
Predviđeni broj urađenih primera domaćih zadataka, seminarski rad
Udeo predispitnih obaveza je 40 %
Usmeni deo (teorija i odbrana seminarskog rada)
Udeo usmenog dela ispita je 60 %
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
Nastavni sadržaj
5.3 POUZDANOST TRANSPORTNIH SISITEMA I MOTORNIH VOZILA
Doktorske studije
SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, LOGISTIKA, MOTORI I MOTORNA VOZILA
I. 2
Semestar studija
12. (Prva godina)
Broj časova nedeljno
Izvođači nastave:
3
dr Dragan Milčić
3
10
1.
Uvodna razmatranja i teorijske osnove. Osnovni pojmovi i definicije. Matematičke osnove pouzdanosti. Osnovni
pokazatelji pouzdanosti. Stanje sistema u radu i stanje u otkazu. Verovatnoća bezotkaznog rada. Srednje vreme izmedju
otkaza. Intenzitet otkaza. Funkcija gustine raspodele stanja u otkazu transportni sistem i mobilnih vozila (TS i MV).
Efektivnost TS i MV. Trajnost TS i MV. Raspoloživost TS i MV. Osnovne statističke raspodele koje se primenjuju u
pouzdanosti.
2.
Klasifikacija i modeli otkaza TS i MV. Klasifikacija otkaza kod složenih TS i MV. Tok promene izlaznih parametara
kod TS i MV. Katastrofalni i havarijski otkazi TS i MV. Model nastajanja postepenih otkaza TS i MV. Model nastajanja
iznenadnih otkaza. Metod ocene radne ispravnosti i graničnih stanja TS i MV. Remont i održavanje TS i MV.
3.
Metod prikupljanja i obrade podataka o pouzdanosti TS i MV. Prikupljanje podataka u fazi proizvodnje i testiranja
proizvoda. Prikupljanje podataka u fazi eksploatacije. Prikupljanje podataka u toku remonta, regeneracije radne
ispravnosti i tehničkog opsluživanja. Obrada podataka. Određivanje zakona raspodele otkaza. Grafičke metode.
Veorvatnosni papir normalne raspodele. Veorvatnosni papir lognormalne raspodele. Veorvatnosni papir
eksponencijalne raspodele. Verovatnosni papir Weibull raspodele. Velićine ranga i njihove raspodele. Područje
poverenja. Troparametarska Weibull raspodela. Analitičko određivanje parametara Weibull raspodele. Metod najmanjih
kvadrata (Regression analyse). Metoda momenata. Metoda maksimalne verovatnoće (Maxiumum-LikelihoodMethode). Složena raspodela. Statistički testovi. Test Kolmogorov-Smirnov (dα-test). Pirsonov χ2-test.
Pouzdanost složenih TS i MV i metode ispitivanja pouzdanosti elemenata i sistema u celini. Mašinski sistem kao
složeni sistem sa aspekta pouzdanosti. Struktura TS i MV. Složenost TS i MV. Modeli pouzdanosti sistema. Razvijanje
modela pouzdanosti. Struktura sistema sa rednom vezom elemenata. Struktura sistema sa paralelnom vezom elemenata.
Aktivna paralelna veza elemenata. Pasivna paralelna veze elemenata. Delimična paralelna veza elemenata u sistemu.
Struktura sistema sa specifičnim vezama. Metoda redukcije kompleksnih veza elemenata u sistemu. Strategije
ispitivanja pouzdanosti TS i MV. Grupna ispitivanja (Sudden Death Test). Ispitivanje sa pojačanim naprezanjem.
Nepotpuna ispitivanja. Parametri Weibull raspodele nekih mašinskih elemenata. Kompjuterska simulacija-metod Monte
Carlo. Obrada rezultata ispitivanja. Alokacija pouzdanosti sistema na izvršioce elementarnih i parcijalnih funkcija.
Metode alokacije pouzdanosti. Postupak podjednake raspodele. ARINC metod alokacije. AGREE metod alokacije.
EFTES metod alokacije. Metode troškova. Izbor metode alokacije pouzdanosti. Tehnoekonomski aspekt pri
odredjivanju pouzdanosti MS. Ocena raspoloživog resursa sistema u fazi konstruisanja. Metode analize pouzdanosti
sistema - FMEA, FMECA. Analiza stabla otkaza (FTA – Fault Tree Analysis). Teorija Markova.
Primeri analize pouzdanosti transportnih sistema i mobilnih vozila
4.
5.
6.
Osnove verovatnosno statističkih metoda proračuna elemenata TS i MV. Statistička ocena opterećenja delova u
eksploatacionim uslovima. Spektri opterećenja. Kontinualni i diskretni modeli spektara opterećenja. Jednoparametarski i
višeparametarski modeli spektara opterećenja. Zakoni raspodele karakteristika izdržljivosti materijala. Osnovne hipoteze
o akumulaciji oštećenja.
7.
Konstruisanje TS i MV na osnovu pouzdanosti. Statički interferentni model. Određivanje pouzdanosti za slučaj
normalne raspodele čvrstoće i radnog napona. Određivanje funkcionalne zavisnosti pouzdanosti i stepena sigurnosti.
Grafičko određivanje pouzdanosti. Dinamički interferentni model.
Literatura:
1. Milčić D.: Pouzdanost mašinskih sistema. Univerzitet u Nišu - Mašinski fakultet, Niš, 2005. s.200.
2. Vujanović N.: Teorija pouzdanosti tehničkih sistema, Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd 1987.
3. Zelenović., D., Todorović.,J.: Efektivnost tehničkih sistema. Mačinski fakultet Beograd-FTN Novi Sad. 1992.
4. Lipson,C., Sheth,N.: Statistical Design and Analysis of Engineering Experiments. McGraw-Hill Kogakusha, Ltd.
Tokyo, 1993.
5. Miltenović,V.: Prilog razvoju metoda prognoziranja pouzdanosti složenih MS. Doktorska disertacija. MF Niš, 1982.
Obaveze studenata
Prethodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo svim časovima predavanja i vežbi. Izrada obaveznih primera.
Predviđeni broj urađenih primera domaćih zadataka, seminarski rad
Udeo predispitnih obaveza je 40 %
Usmeni Udeo usmenog dela ispita je 60 %
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija: II
Oblik nastave
Predavanja
Vežbe
ESPB bodovi
Upravljanje lancima snabdevanja – SCM
Doktorske akademske studije
Saobraćaj, transport i logistika
Semestar studija: 13
Oznaka predmta: I 3
Broj časova nedeljno
Nastavnik
3
dr Vojislav Stoiljkovć, dr Pedja Milosavljević
3
dr Pedja Milosavljević, mr Saša Marković
10
7.1
Cilj :
Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa strateškim značajem lanaca snabdevanja u savremenoj privredi,
osnovnim faktorima lanaca snabdevanja kao i analitičkim metodama i tehnikama koje su neophodne za
efikasno upravljanje lancima snabdevanja.
Sadržaj :
1. Uvod u lance snabdevanja, faktori i performanse
- Savremena proizvodnja i konkurencija
- Integracija, globalizacija i lanci snabdevanja
- Faktori i performanse u lancima snabdevanja
- Odluke u lancima snabdevanja
2. Predviđanje tražnje. Agregatno planiranje. Planiranje snabdevanja i tražnje
- Sistem predviđanja u preduzeću
- Analiza vremenskog niza
- Regresiona analiza
- Efekat biča u lancima snabdevanja
3. Planiranje zaliha
- Uloga zaliha
- Troškovi zaliha
- Modeli upravljanja zalihama
- Agregatno planiranje zaliha i kapaciteta
4. Planiranje transporta
- Vidovi i izbor transporta u lancima snbdevanja
- Izbor lokacija i projektovanje mreže
- Upravljanje transportom
- Mrežni modeli
5. Koordinacija u lancu snabdevanja. E-biznis u lancu snabvdevanja
6. Finansijski faktori koji utiču na odluke u lancu snabdevanja
7. Softverska podrška u upravljanju lancima snabdevanja
- MRP, MRP II i ERP sistemi
- Optimizacioni softver APS
- Pregled raspoloživog softvera
- Projekat i opravdanost uvođenja ERP i APS sistema
Literatura :
1. M. Hugos, Essentials of Supply chain management, John Wiley & Sons Inc., 2003
2. S. Chopra, P. Meindl, Supply chain management - Strategy, planning, and operation , Prentice Hall,
Uppere Saddle River, 2001.
3. S. Voss, D.L. Woodruff, Introduction to computational optimization models for production planning in a
supply chain , Springer Verlag, Berlin 2003.
4. F. Kuglin, Customer Centered Supply Chain Management, American Management Association, 1998.
(Превод књиге)
4. M. Vujošević, Operativni menadžment - kvantitativne metode, DOPIS, Beograd, 1997.
5. M. Vujošević, M. Stanojević, N. Mladenović, Metode optimizacije - mrežni, lokacijski i višekriterijumski
modeli , DOPIS, Beograd, 1996.
Obaveze studenata
Prethodno obavezni položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način polaganja ispita
Prisustvo predavanjima i vežbama, i seminarski zadaci
Seminarski rad 50%
Test na računaru 50%
Naziv predmeta
MEHATRONIKA
Vrsta studija
Doktorske studije
Naziv studija
Transport i logistika
Godina studija
2
Semestar studija
13
Oblik nastave
Broj časova nedeljno
Izvođač nastave (nastavnici)
- predavanja
- vežbe
3 (tri)
3 (tri)
dr Tomislav Petrović
ESPB bodovi
10
1. Uvod. Mehanički i mehatronički sistemi
2. Struktura mehatroničkih sistema
3. Osnove merne tehnike u mehatronici
4. Osnove modeliranja mehatroničkih sistema
5. Aktuatori mehatroničkih sistema, elektromagneti,piezoelektrični pogonski elementi
6. Aktuatori mehatroničkih sistema, koračni motori jednosmerne struje
7. Aktuatori mehatroničkih sistema, trofazni asinhroni motori
8. Elektronika u mehatroničkim sistemima
9. Osnove upravljanja mehatroničkim sistemima
10. Primenjeni mehanizmi u mehatroničkim sistemima
11.Realizovani mehatronički sistemi
Literatura
1. Наставни материјал:" Основи мехатронике" , Томислав Петровић, Иван Иванов. Машински
факултет Ниш, 2000-2007.
2. B Heimann, W Gerth, K Popp, Mehatronik, Fachbubchwerlag, Leipzig, 2000
3. W Bolton, Bausteine mechatronischer Sisteme, Perason Studium, 2004
4. W. Roddeck, Einfuehrung in die Mechatronik, Teubner, Stuttgart, 1997
Obaveze studenata
Redovno pohađanje nastave. Izrada seminarskog rada
Prethodno obavezno
položeni ispiti
Predispitne obaveze
Urađen seminarski rad 50%
Način i procedura
polaganja ispita
Odbrana seminarskog rada. Usmeni deo ispita 50%
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
Nastavni sadržaj:
I
7.3 TEČNA I GASOVITA ALTERNATIVNA GORIVA
Doktorske akademske studije
SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, LOGISTIKA, MOTORI I MOTORNA VOZILA
I. 3
Semestar studija
13. (Druga godina)
Broj časova nedeljno
Izvođači nastave:
3
dr Aleksandar Stefanović, dr Dragan Mitić
3
mr Boban Nikolić, mr Gordana Stefanović
10
Predavanja (45 časova):
1. Uvod u eksperimentalnu analizu: Klasifikacija zadataka u industrijskom razvoju.
2. Gasovita altenativna goriva: Vodonik, Bogas, Tečni naftni gas, Prirodni gas. Postupci u industrijskoj
proizvodnji. Karakteristike goriva
3. Sagorevanje u motoru: Semjonov-a teorija sagorevanja u motoru. Vibeova funkcija sagorevanja i zakon
sagorevanja.
4. Sagorevanje u poroznoj sredini: Eksperimentalna istraživanja u institutima Lukas-a, Bosch-a
5. Metode i tehnologije ispitivanja: Savremene tehnologije merenja procesa sagorevanja u motorima.
6. Tečna alternativna goriva: Biljna ulja i estri biljnih ulja. Alkohol. Industrijka proizvodnja. Proizvodnja
u zadružnim uslovima u okviru lokalne samouprave.
7. Tehnologija i metode konvencionalne kontrole alternativnih goriva: Merni lanci. Standardi. Labolatorijska
oprema i rešenja. Postavljanje eksperimenata. Izveštaj
8. Nekonvencionalne laboratorijske metode: Određivanja faktora kompresibilnosti, brzine zvuka i talasa
pritiska pri visokim pritiscima (od 600 bar, 1500 bar i 3000 bar). Postavljanje eksperimenata. Izveštaj
9. Konvencionalne i nekonvencionalne metode provere karakteristika biljnih ulja i alkohola na boje
lakove, gumu i zaptivne materijale: Standardi. Labolatorijska oprema i rešenja. Postavljanje eksperimenata.
Izveštaj
10. Projektovanje eksperimenata: Elaborat o eksperimentalnom ispitivanju.
II Vežbe: Prate nastavne jedinice u domenu eksperimenta.
III. Poseta laboratorijama i firmi: "Prva iskra" Barič, "Hempro" Sremska Mitrovica, Laboratorija za
ispitivanje alternativnih goriva Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad, Laboratorija za goriva i maziva
Mašinskog Fakulteta Beograd
Početna literatura:
1. Stefanović, Aleksandar: Dizel motori sa gorivom na bazi biljnih ulja, Monografija, Mašinski fakultet u
Nišu, 1999.
2. Stefanović, Aleksandar: Prilog proučavanju uticajnih veličina na radne karakteristike motora sa
biogasom kao osnovnim gorivom, Mašinski fakultet u Nišu, 1988
3. Veinović, Stevan, Radivoje Pešić: Pogonski materijali motornih vozila, Banja Luka - Kragujevac , 2000
Bazna literatura:
4. Naučni radovi i saopštenja
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada eksperimentalnog projekta.
OIL-1 (Eksperimentalne metode i metrologija)
Izrada projekta 70 bodova.
Usmeni ispit: Teorijsko poznavanje metoda 30 bodova.
Назив предмета
Врста студија
Назив студија
Година студија
Облик наставе
- предавања
- вежбе
ESPB бодови
Наставни садржај
City логистика
Докторске академске студије
Транспорт и логистика
1
Семестар студија
Број часова недељно
3
3
10
2
Извођач наставе
Др Д. Јаношевић, др З. Маринковић
мр С. Марковић, М. Стевановић
1. УВОД
• Основе просторног планирања градова.
• Логистичка мрежа града.
• Логистички системи и центри урбаних средина.
• Методе и информациони системи за истраживање функција, потреба и мониторинг city логистике.
2. CITY ТРАНСПОРТ И САОБРАЋАЈ
• Саобраћани и транспортни токови урбаних средина.
• Врсте градског транспорта и саобраћаја.
• Интегрални градски транспорт.
• Средства градског транспорта и саобраћаја.
• Информационe технологије и системи city транспорта и саобраћаја.
3. CITY ДИСТРИБУЦУЈА
• Дистрибуциони системи робе.
• Дистрибуциони системи информација.
• Информационe технологије city дистрибуције.
4. ЕКО ЛОГИСТИКА
• Основе привреде кружног тока и екологије.
• Локална Агенда 21- одрживи развој.
• Међународни и национални стандарди и правни оквири о отпаду и секундарним сировинама.
• Узорковање и карактеризација отпада.
• Врсте и начин приспећа отпада.
• Принципи управљања отпадом.
• Логистика и транспорт отпада - дефинисање оптималних рута.
• Средства (машине, системи, постројења и уређаји) за сакупљање, транспорт и депоновање отпада.
• Технологије и системи за рециклажу секундарних сировина.
• Mетодологија развоја општег акционог еколошког плана града.
• Информационе технологије и системи еко логистике.
Литература
1. Ј. Јовић: Планирање саобраћаја у градовима, Саобраћајни факултет у Београду, 1996.
2. С. Милутиновић: Локална Агенда 21 - увод у планирање одрживог развоја, Стална конференција градова
и општина, Београд, 2004.
3. Национална стратегија управљања опадом са програмом приближавања ЕУ, Министарство за заштиту
природних богастава и животне средине, Република Србија, Београд, 2003.
Обавезе студената
Током семестра:
а) после сваког предавања тест: 20 бодова.
б) током наставе тимско истраживање изабраног задатка - проблема city
логистике одређене урбане средине и развијање акционог плана за његово
решавање.
Претходно обавезно
положени испити
Предиспитне обавезе
Начин и процедура
полагања испита
Колоквијум I+II+III: 45 бодова (уместо колоквијума тест 45 бодова).
На карју семестра прзентација урађеног акционог плана: 35 бодова.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
Odabrana poglavlja iz transportnih mašina
(8.2)
Doktorske akademske studije
Saobraćaj, transport, logistika, motori i motorna vozila
(Logistika i transport)
II
(8) Semestar studija
13 Specijalizovani predmet
SP1
Broj časova nedeljno: Izvođači nastave:
3
dr Zoran Marinković
3
mr Saša Marković
10
Nastavni sadržaj
1. Uvodno predavanje: Namena, podela i lokacija transportnih mašina. Sastavne celine transportnih mašina.
Transportne mašine opšte i specijalne namene.
2. Mašine prekidnog transporta:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dizalice: mosne, portalne, toranjsko-građevinske, portalno-obrtne, kontejnerske, regalne, autodizalice ...
Viljuškari: prve, druge, treće, četvrte i pete generacije.
Liftovi: putnički, teretni i skipovi.
Mašine neprekidnog transporta:
sa vučnim elementom elementom: transporteri (trakasti, pločasti ...) , elevatori, konvejeri, žičare .......
bez vučnog elementa: zavojni, vibracioni, valjkasti, pneumatski i hidraulični transporteri
Pogonski mehanizmi transportnih mašina: Tipovi mehanizama, vrste pogona i kinematske šeme.
Specijalni zahvatni uređaji: grabilice, elektromagneti, hvatači, sprederi .....
Tehnička rešenja - modeli nosećih struktura transportnih mašina: Vrste i konstruktivna izvođenja.
Dinamički procesi u radu transportnih mašina: modeliranje, simulacija i analiza.
Metode proračuna transportnih mašina: Klasični standardni proračuni. Savremeni verovatnosni proračuni.
Opterećenja transportnih mašina: Standardi, vrste, podela i proračunski slučajevi.
Proračun pogonskih mehanizama, njihovih komponenti i elemenata: Sigurnost, radni vek i pouzdanost.
Metode proračuna nosećih struktura: Sigurnost, radni vek i pouzdanost. Optimizacija nosećih struktura.
Specijalne transportne mašine: Specijalne dizalice (portalno-obrtne, toranjsko-građevinske, kontejnerske,
regalne, autodizalice), specijalni viljuškari, specijalni transporteri, elevatori i konvejeri.
Žičare: Putničke i industrijske žičare.
Literatura:
1. Mijajlović R., Marinković Z., Jovanović M.: Dizalice, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Gradina, Niš, 1994.
2. Jevtić V.: Transportne mašine, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2001.
3. Mijajlović R., Marinković Z., Jovanović M.: Dinamika i optimizacija dizalica, monografija, Univerzitet u
Nišu – Mašinski fakultet, Niš, 2002. g.,
4. Ostrić D.: Dizalice, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet , Beograd, 1992.
5. Babin N.: Transportne mašine - II deo, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1975.
6. Tošić S.: Liftovi, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet – Centar za mehanizaciju, Beograd, 2004.
7. Šelmić R., Cvetković P., Mijailović R.: Optimizacija poprečnih preseka metalnih konstrukcija, monografija,
Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2006.
8. Schefler M., Pajer G., Kurth F.: Grundlagen der Foerdertechnik, VEB Verlag Technik, Berlin,1975.
9. Schefler M., Dresig H., Kurth F.: Unstetigfoerderer 1 und 2, VEB Verlag Technik, Berlin, 1975.
Obaveze studenata
Prethodno obavezno
položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura
polaganja ispita
Prisustvo svim časovima predavanja i vežbi. Izrada obaveznih primera.
Predviđeni broj urađenih primera domaćih zadataka, seminarski rad
Udeo predispitnih obaveza je 40 %
Usmeni
Udeo usmenog dela ispita je 60 %
Назив предмета
Врста студија
Назив студија
Година студија
Облик наставе
- предавања
- вежбе
ESPB бодови
Изабрана поглавља из мобилних машина
Докторске академске студије
Транспорт и логистика
1
Семестар студија
Број часова недељно
3
3
10
2
Извођач наставе
др Д. Јаношевић
мр Г. Петровић
Наставни садржај:
1. УВОД
• Врсте и светска продукција мобилних машина.
• Функционална и параметарска анализа мобилних машина.
2. АЛАТИ МАШИНА
• Основи терамеханике - карактеристике земљишта као предмета рада и ослањања мобилних машина.
• Технологије и процеси рада.
• Врсте и облици алата мобилних машина.
• Математички модели односа алата и предмета рада мобилних машина.
3. ОСЛОНО-КРЕТНИ МЕХАНИЗМИ МАШИНА
• Анализа и моделирање параметара функција кретања машина.
• Отпори и реакције кретања и ослањања мобилних машина.
• Кинематика и динамика гусеничних кретних механизама.
• Кинематика и динамика кретних механизама на пнеуматицима.
4. МАНИПУЛАТОРИ МАШИНА
• Варијантна решења кинематичких ланаца манипулатора.
• Дефинисање конфигурације кинематичког ланаца манипулатора.
• Кинематика и динамика манипулатора.
5. ПОГОНСКИ СИСТЕМИ МАШИНА
• Моделирање и динамичка симулација кинематичког ланаца машине.
• Концепцијска решења погонских система.
• Оптимална синтеза трансмисија кретања мобилних машина.
• Оптимална синтеза погонских механизама манипулатора мобилних машина.
• Динамика погонских система машина.
6. СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА МАШИНА
• Концепцијска решења система управљања машина.
• Оптимална синтеза система управљања машина.
Литература
1. В. Јевтић: Грађевинске и рударске машине - изабрана поглавља, Машински факултет у Нишу, Ниш, 1995.
2. Д. Јаношевић: Пројектовање мобилних машина, Машински факултет у Нишу, Ниш, 2006.
3. G. Kunce, H. Gohring, K. Jacob: Baumaschinen, Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH,
Braunschweig/ Wiesbaden, 2002.
Обавезе студената
Током семестра:
а) после сваког предавања тест, 20 бодова.
б) током наставе, у CAD студију, тимска израда пројекта - концепирање,
пројектовање и 3D моделирање изабраног система једне мобилне машине.
Претходно обавезно
положени испити
Предиспитне обавезе
Начин и процедура
полаганја испита
Колоквијум I+II+III: 45 бодова (уместо колоквијума тест 45 бодова)
На крају семестра: презентација урађеног пројекта: 35 бодова.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
Nastavni sadržaj:
I
8.4 ODABRANA POGLAVLJA IZ MOTORA
Doktorske akademske studije
SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, LOGISTIKA, MOTORI I MOTORNA VOZILA
S P. 1
Semestar studija
13. (Druga godina)
Broj časova nedeljno
Izvođači nastave:
3
dr Aleksandar Stefanović, dr Zoran Jovanović, dr
Miroljub Tomić
3
mr Boban Nikolić,
10
Predavanja (45 časova):
1. Uvod u eksperimentalnu analizu: Klasifikacija zadataka u industrijskom razvoju.
2. Procesi ubrizgavanja goriva kod dizel i oto motora pod visokim pritiskom: Oprema motora za
ubrizgavanje goriva, Modeliranje procesa
3. Modeliranje procesa punjenja kod dizel i oto motora
4. Modeliranje komore za sagrevanje kod motora
5. Sagorevanje u motoru: Semjonov-a teorija sagorevanja u motoru. Vibeova funkcija sagorevanja i zakon
sagorevanja.
6. Sagorevanje u poroznoj sredini: Eksperimentalna istraživanja u institutima Lukas-a, Bosch-a
7. Metode i tehnologije ispitivanja: Savremene tehnologije merenja procesa sagorevanja u motorima. Merni
lanci. Standardi. Labolatorijska oprema i rešenja. Postavljanje eksperimenata. Izveštaj
8. Nekonvencionalne laboratorijske metode: Određivanja faktora kompresibilnosti, brzine zvuka i talasa
pritiska pri visokim pritiscima (od 600 bar, 1500 bar i 3000 bar). Postavljanje eksperimenata. Izveštaj
9. Konvencionalne i nekonvencionalne metode provere karakteristika konvencionalnih i alternativnih
goriva: Standardi. Labolatorijska oprema i rešenja. Postavljanje eksperimenata. Izveštaj
10. Projektovanje eksperimenata: Elaborat o eksperimentalnom ispitivanju.
II Vežbe: Prate nastavne jedinice u domenu eksperimenta.
III. Poseta laboratorijama i firmi: "Industrija precizne mehanike, Beograd. Institut za motore Vinča Beograd.
Laboratorija za ispitivanje alternativnih goriva Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad. Laboratorija za goriva i
maziva Mašinskog Fakulteta Beograd
Početna literatura:
1. Van Basshuysen, Richard; Fred Schäfer :Handbuch Verbrennungsmotor, ATZ MTZ Fachbuch, 2. Auflage,
2002
2. Küntscher, Volkmar: Kraftfahrzeugmotoren, VEB Verlag Berlin, 1989
3. Urlaub Alfred: Verbrennungsmotoren, Band I, II, III, Springer Verlag 1990
4. Garrett T. K. Newton K. :The Motor Vehicle, Reed Educational and Professional Publishing, Oxford, Boston,
Johanesburg, 2001 ISBN 07506 4449 4
Bazna literatura:
Naučni radovi i saopštenja
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada eksperimentalnog projekta.
OIL-1 (Eksperimentalne metode i metrologija)
Izrada projekta 70 bodova.
Usmeni ispit: Teorijsko poznavanje metoda 30 bodova.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
8.5 VOZILA VISOKE PROHODNOSTI
Doktorske akademske studije
SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, LOGISTIKA, MOTORI I MOTORNA VOZILA
SP-1
Semestar studija
13. (Druga godina)
Broj časova nedeljno
Izvođači nastave:
dr Aleksandar Stefanović , dr Miomir Jovanović,
3
dr Zoran Pešić (vojna akademija)
3
mr Boban Nikolić
10
Nastavni sadržaj:
I
Predavanja (45 časova):
1. Specifični gubici u motornom postrojenju vozila visoke prohodnosti i borbenih vozila: Gubici na ventilator. Gubici na
prečistače vazduha (kabine i motora). Gubici u izduvnom loncu. Ukupni gubici u transmisiji. Koeficijent korisnog dejstva
guseničnog kretnog mehanizma.
2. Vozila tegljači: Određivanje rada svih sila koje se suprotstavljaju kretanju. Model kretanja vozila i skupa vozila kao celine.
Jednačina promene kinetičke energije prikolice ili nekog drugog tegljenog tereta
3. Vučni proračun za novo projektovano vozilo: Određivanje potrebne maksimalne snage. Određivanje raspona stepeni
prenosa. Specifičnosti izbora međustepena kod vozila visoke prohodnosti (maksimalno iskorišćenje snage motora i
neravnomernost zastupljenosti otpora kretanja).
4. Kretanje vozila u zaokretu: Definisanje opitnih podataka i kinematika zaokreta teških i guseničnih vozila
5. Teorija vešanja guseničnih i borbenih vozila: Sopstvene oscilacije trupa. Modeli vertikalnih i ugaonih oscilacija trupa.
Izbor parametara shodno specifičnosti kod borbenih vozila
6. Stabilnost vozila i savlađivanje prepreka: Savlađivanje tla sa slabom nosivošću, malim koeficijentom athezije i visokim
otporima kretanja (blato, sneg, pesak). Savlađivanje prepreka - vertikalnog zida ili eskarpe, rova, rušenje drveća
7. Savlađivanje vodenih prepreka: Kretanje po dnu reke. Teorija plovljenja. Određivanje tertne vodene linije, centra uzgona i
težišta pri projektovanju amfibija. Određivanje potrebne sile propulzije. Stabilnost kretanja
8. Uvod u eksperimentalnu analizu: Klasifikacija zadataka
9. Metode i tehnologije ispitivanja: Savremene tehnologije merenja performansi vozila visoke prohodnosti.
10. Merni instrumenti: Senzori (davači) i pretvarači. Oprema za eksperimentalna ispitivanja motora, mobilnih mašina i
motornih vozila.
11. Tenzometrijske metode: Statička i dinamička analiza nosećih struktura. Model eksperimenta.
12. Tehnologija ispitivanja hidrostatičkih pogonskih sistema: Merni lanci. Standardi. Koncept eksperimenta. Primeri
eksperimenata. Izveštaj sa eksperimenta
13. Tehnologija ispitivanja motora i transmisija: Merni lanci. Standardi. Labolatorijska rešenja. Postavljanje eksperimenata.
Izveštaj sa eksperimenta
14. Tehnologija ubrzanih ispitivanja: Pulzatori. Oprema za snimanje uticaja. terena (putevi i besputni uslovi). Izveštaj sa
eksperimenta
15. Ispitivanja vozila visoke prohodnosti: Standardi. Merenje parametara učinka. Funkcionalna, energetska i ergonomska
ispitivanja.
16. Sofver za eksperimenatlnu analizu: Catman HBM, R.2005. LIC.
17. Projektovanje eksperimenata: Elaborat o eksperimentalnom ispitivanju.
II Vežbe: Prate nastavne jedinice u domenu eksperimenta.
III. Poseta laboratorijama i institutima firmi:" Institut "14. oktobar" Kruševac. "Institut Zastava automobili"
Kragujevac. Laboratorija za borbena vozila vojne akademije. Poseta ispitnom poligonu TOC-a
Početna literatura:
1. Jovanović, Miomir: Noseće strukture mašina, Mašinski fakultet Niš, sinopsis 1998.
2. Jovanović, Miomir: Grupa eksperimentalnih analiza, Mašinski fakultet Niš, 1988.-2007.
3. Janošević, Dragoslav: Grupa eksperimentalnih analiza, FMK 14 Oktobar, 1980.-2000.
4. Kovačević, Božidar: Teorija vuče, Tehnički školski centar VJ
6. Todorović, Jovan: Ispitivanja motornih vozila, Mašinski fakultet Beograd
7. Bekker, M.G: Kretanje van puteva istraživanja i razvoj u teramehanici, Univerzitet Mičigen
Bazna literatura:
Naučni radovi i saopštenja
Softver - Catman Expres, Manuel, LIC. HBM, Darmstadt, 2004,
Obaveze studenata
Prisustvo nastavi. Izrada eksperimentalnog projekta.
Predhodno obavezno položeni ispiti
OIL-1 (Eksperimentalne metode i metrologija)
Predispitne obaveze
Izrada projekta 70 bodova.
Način i procedura polaganja ispita
Usmeni ispit: 30 bodova.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
Logistika odražavanja
(8.6)
Doktorske akademske studije
Saobraćaj, transport, logistika, motori i motorna vozila
(Logistika)
II
(8)
Semestar studija
13 Specijalizovani predmet
SP1
Broj časova nedeljno:
predavanja: dr Zoran Marinković, redovni professor
3
vežbe:
mr Goran Petrović, asistent
3
10
Nastavni sadržaj
1. ODRŽAVANJE STANJA RADNE SPOSOBNOSTI OPREME
• Značaj održavanja radne opreme u preduzećima, ciljevi održavanja, promena pristupa održavanja u vremenu,
pojmovi održavanja (radni vek, inspekcijski pregledi, tekuće održavanje);
• Management održavanja;
• Troškovi održavanja;
• Konstrukcija i održavanje stanja tehničkih sistema.
2. KARAKTERISTIČNI BROJEVI I CONTROLLING U ODRŽAVANJU MAŠINA
• Karakteristični brojevi održavanja, Controlling održavanja, Benchmarkig u održavanju.
4. STRATEGIJE ODRŽAVANJA
• Korektivno održavanje;
• Vremenski upravljano periodično održavanje;
• Održavanje sa orjentacijom na stanje – održavanje prema stanju;
• RCM analiza (Reliability Centered Maintenance) kao strategija održavanja;
• Održavanje bazirano na riziku;
• Outsourcing u održavanju;
• Just - in - Time proizvodnja i održavanje;
• TPM – Total Productive Maintenance.
5. PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U ODRŽAVANJU
• Metodologija rada i program razvoja upravljačkog informacionog sistema;
• Modeli informacionih tokova;
• Specifikacije izvornih dokumenata, baza podataka i izveštaja.
6. LOGISTIKA ODRŽAVANJA
• Zadaci i ciljevi logistike održavanja;
• Povezanost logističkih procesa i procesa održavanja;
• Logistika rezervnih delova - delova za zamenu;
• Dimenzionisanje skladišta rezervnih delova.
Literatura
1. Matyas K., “Taschenbuch Instandhaltungslogistik“ , HANSER, 2005., prevod knjige Jevtić V., Logistika
održavanja tehničkih sistema – izabrana poglavlja, TEMPUS 17019/2002, Niš, 2006.
2. Vasić B., “Upravljanje održavanjem“, NIRO “Održavanje mašina i opreme - OMO“, Beograd 1997.
3. Adamović Ž., "Tehnologija održavanja", Univerzitet u Novom Sadu, , Novi Sad, 1995.
4. Adamović Ž., "Logistički sistemi održavanja", NIRO Privredni pregled Beograd, 1989.
Obaveze studenata
Predhodno obavezno
položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura
polaganja ispita
Prisustvo svim časovima predavanja i vežbi (u toku svakog časa radi se mini test)
Izrada seminarskog rada
Pouzdanost transportnih sistema i motornih vozila
Izrada seminarskog rada
Praktičan rad na času
Izrada seminarskog rada
Usmeni deo ispita
15%
55%
30%
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
APLIKATIVNI SOFTVER U LOGISTICI
Doktorske akademske studije
TRANSPORT I LOGISTIKA
L-2
Semestar studija
13
Broj časova nedeljno
Izvođač nastave (nastavnici):
3
Dr Miomir Jovanović, Dr Milena Stanković
3
Mr Goran Petrović / Mr Saša Marković / Predrag Milić
10
Nastavni sadržaj:
I
Predavanja (45 časova):
1.
2.
Uvod u zadatake transporta i logistike: Klase zadataka u transportu i logistici. Klasifikacija.
Tokovi materijala i roba: Transportni putevi i parametri tokova. Modeliranje transportnih tokova.
Algoritmi, grafovi; matrice materijalnih tokova. Teorijski modeli raspodela procesa transporrtnih tokova:
Diskretna i neprekidna raspodela; eksponencijalna i normalana raspodela. Statističke metode ocene
stohastičkih procesa. Testovi procena. Testiranje hipoteza. Softverska rešenja. Redovi čekanja: Modeli,
zatvoreni i mrežni sistemi. Primeri. Softverska rešenja.
Informacione tehnologije u logistici: Električne i elektronske komponente: pogoni, senzori, davači.
Tehnika kodiranja. Upravljanje tokovima materijala. Komunikacioni sistemi u logistici. Informacioni
sistemi u transportu. Standardi. Tehnike kontrole protoka robe u skladištima. Protokoli skladišta.
Distributivni ručni terminali.
Transportni tokovi: Transportni problem. Programska rešenja.
Simulacija transportnih tokova: Softver za simulaciju: AutoMod.
Aplikativni softver za dinamičko planiranje: MS Project.
Aplikativni softveri za rad sa bazama podataka: Tipovi podataka. Strukture podataka. Datoteke, Baze
podataka. Relacione baze podataka. Modeliranje relacione baze. Elementi SQL jezika za rad sa relacionim
bazama podataka. Rad sa nestruktuiranim i multimedijalnim podacima. XML- jezik za struktuiranje
podataka Objekti i objektne baze podataka.
Aplikativni softver u Web servisima: WWW- multimedijalni servis Interneta. Elementi HTML-a i
statičke Web stranice. Dinamički Web. Višeslojne Web aplikacije. Web servisi i aplikacije orijentisane ka
Web servisima. Web portali. Pretraživanje i klasifikacija dokumenata.
Elementi elektronskog poslovanja: Računarske mreže i distribuirane aplikacije. Arhitektura i topologija
mreža. Hardver i softver računarskih mreža. Komunikacioni protokoli. Organizovanje i upravljanje
računarskim mrežama. Internet kao globalna računarska mreža. Client’Server model i HTTP protokol.
Elektronsko poslovanje: Modeli elektronskog poslovanja. B2C i B2B sistemi i drugi modeli elektronskog
poslovanja. Tehnologije zaštite podataka. Kriptografska zaštita podataka. Tajni i javni ključ Sertifikati.
Elektronski potpis. Bezbednost elektronskih transakcija - SET (Secure Electronic Transaction). Pravni i
etički aspekti u elektronskom poslovanju.
Aplikativni softver u javnim sistemima: Tehnologije upravljanja i razmene podataka u javnim sistemima
(tehnologije u drumskom, brodskom, železničkom i avio saobraćaju). Tehnologije kontrole i nadzora EU u
protoku roba. Elektronsko bankarstvo (e-banking). Elektronski platni promet. Mobilno bankarstvo.
Primena EFT, POS i ATM terminala. Tehnologija platnih i smart kartica. Standardizacija bankarskog
poslovanja.
Specijalne klase aplikativnih softvera: Sistemsko inženjerstvo. GIS sistemi. Multimedijalni dizajn.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vežbe:
Programski jezici: Visual Basic, SQL, XML.
Korišćenje poslovnog softvera. Upotreba htlm, pdf, dokumenata. Kreiranje protokola
skladišta. Vežba upotrebe javnih informacionih i poslovnih sistema. Izrada web-strane za www
servis. Izrada html dokumenata. Korišćenje B2B tehnologije u logistici. Prikupljanje logističkih
podataka za projekte korisnika. Modeliranje logističke baze podataka u uslužnim tehnologijama.
Izrada specijalnih klasa projekata u okviru programa predmeta.
•
Literatura:
•
•
•
•
Arnold, D. Materialflusslehre, Vieweg-Verlag, Prevod TEMPUS 17019. 2004.
Zbirka zadataka iz tokova materijala i roba, TEMPUS 17019. 2005.
Mirko Vujošević: METODE OPTIMIZACIJE, Naučna knjiga BGD 1988.
B.Radenković,M.Stanojević,A.Marković: RAČUNARSKA SIMULACIJA, Saobraćajni fak BGD.
• Veljko Milutinović: INFRASTRUKTURA INTERNETA, Univerzitet Megatrend, 1999.
• Tomas F., "INFORMACIONA TEHNIKA ZA LOGISTIČKE SISTEME", Univerzitet Karlsruhe, 2004,
Prevod, TEMPUS 17019 Mašinski fakultet Niš.
• Hering E., Gutekunst J., Dyllong U.: INFORMATIK FUR INGENIEURE–1995, VDI Verlag.
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada 2 projekta.
Ne
Izrada projekta 50 %.
Usmeni ispit: Teorisko poznavanje metoda. Obim materije je 50 %.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
APLIKATIVNI SOFTVER U PROJEKTOVANJU
Doktorske akademske studije
TRANSPORT I LOGISTIKA
L-2
Semestar studija
13
Broj časova nedeljno
Izvođač nastave (nastavnici):
3
Dr Miomir Jovanović,
3
Mr Predrag Milić, Mr Saša Marković.
10
Nastavni sadržaj:
I
Predavanja (45 časova):
1.
2.
Uvod u zadatake projektovanja i eksploatacije sredstava za transport: Klase zadataka u transportu.
Tokovi materijala: Transportni putevi i parametri tokova. Modeliranje transportnih tokova. Algoritmi,
grafovi; matrice materijalnih tokova. Teorijski modeli raspodela slučajnih procesa transporrtnih tokova:
Diskretna i neprekidna raspodela; eksponencijalna i normalana raspodela. Statističke metode ocene
stohastičkih procesa. Testovi procena. Testiranje hipoteza. Softverska rešenja. Redovi čekanja: Modeli.
Primeri. Softverska rešenja. Transportni problem. Programska rešenja.
3.
Simulacija transportnih tokova: Koncept simulacije. Softver za simulaciju: AutoMod.
4.
FEM TEHNOLOGIJE – KONCEPT PRIMENE. Koncept diskretizacije. Varijaciona formulacija. Lagranžijan.
Direktna metoda. Matrična procedura formulisanja jednačine strukture. Klase zadataka u analizi kontinuma.
Statički i dinamički. Vrste analiza MCAE-FEM. Etapa formulacije zadatka. Kriterijumi izbora konačnog
elementa. Interpolacione funkcije. Diskretni model. Matematički model.
5.
PRIMENA FEM: Statička analiza strukture. Softver MSC NASTRAN for Windows 2004.
PRIMENA: Rešetkasta struktura strela.
6.
PRIMENA FEM: Nelinearna statička analiza strukture (Newton-Raphson metod). Nelinearnost kontinuuma.
Kontaktni 3D solid problemi.
7.
APLIKATIVNI FEM SOFTVER: Dinamička analiza strukture proizvoljnom pobudom. (Transient-dynamic,
Time history). Primer: Toranj za lom stubova.
8.
APLIKATIVNI FEM SOFTVER: Termička analiza (Steady-State heat transfer, Tranzijent-Heat transfer).
Primer proste analize noseće strukture izložene toplotnom dejstvu.
9.
APLIKATIVNI FEM SOFTVER: Analiza stabilnosti štapova (Buckling FEM analysis).
Primer analize igle derik dizalice.
10. APLIKATIVNI SOFTVER ZA OPTIMIZACIJU: Metoda senzitivnosti u analizi strukture. Primer topološke
optimizacije nosača, složene geometrije, softverom MSC NASTRAN 2004.
Vežbe:
Prate nastavne jedinice u domenu softvera.
•
Literatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arnold, D. Materialflusslehre, Vieweg-Verlag, Prevod TEMPUS 17019. 2004.
Mirko Vujošević: METODE OPTIMIZACIJE, Naučna knjiga BGD 1988.
B.Radenković,M.Stanojević,A.Marković: RAČUNARSKA SIMULACIJA, Saobraćajni fak BGD.
MCAE-FEA PRAKTIKUM – M.Jovanović, J.Jovanović, Mašinski fakultet Podgorica, 2000.
TEORIJA PROJEKTOVANJA KONSTRUKCIJA RAČUNAROM, M.Jovanović, Mašinski fakultet Niš, 1994.
THE FINIT ELEMENT METHOD IN ENGINEERING SCIENCE - Zenkiewicz O.C., McGraw Hill, London 1971.
Engineering Optimization: Theory and Practice, 3rd Edition, Singiresu S. Rao, Wiley-Interscience; 1996,
Structural Sensitivity Analysis and Optimization 1+2 (Hardcover), Kyung K. Choi, Springer, 2004,
Topology Optimization (Hardcover), M.P. Bendsoe, O. Sigmund, Springer; 2 edition, 2004,
MSC NASTRAN 2004, softver, MSC NASTRAN for Windows 2004, Tutorial, 2004.
ANSYS R.8, softver. 2004.
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada 2 projekta.
Ne
Izrada projekta 70 %.
Usmeni ispit: Teorisko poznavanje metoda. Obim materije je 30 %.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija: II
Oblik nastave
Predavanja
Vežbe
ESPB bodovi
Upravljanje kvalitetom TQL (Total Quality Leadership)
Doktorske akademske studije
Saobraćaj, transport i logistika
Semestar studija: 13
Oznaka predmeta: L2
Broj časova nedeljno
Nastavnik:
3
Prof.dr Vojislav Stoiljković
3
10
9.3
Cilj :
Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa novim konceptom u liderstvu kvalitetom koji počiva na korišćenju
znanja ljudi u organizaciji koje je podržano metodama i alatima kvaliteta. Nova filozofija kvaliteta obezbeđuje
putovanja ka izvrsnosti, odnosno ka Six Sigma nivou kvaliteta.
Sadržaj :
Uvod: Dužnosti Senior Leadera za vođenje i podržavanje menadžmenta procesa
1. Poglavlje 1
1.1
Lekcija 1
1.1.1
UPOZNAVANJE SA SENIOR LEADER`S SEMINAROM
1.1.2
CILJEVI SEMINARA
1.1.3
DEFINICIJA TQL-A
1.1.4
TRANSFORMACIJA I ORGANIZACIONI SISTEMI
1.1.5
ČETIRI PRETPOSTAVKE ZA TQL
1.1.6
PREGLED SEMINARA
2. Poglavlje 2
2.1
Zašto kvalitet?
2.2
Lekcija 1
2.2.1
POTREBE I PREDNOSTI KVALITETA
2.2.2
CILJEVI
2.2.3
POTREBA ZA FOKUSIRANJEM NA KVALITET
2.2.4
PREDNOSTI FOKUSIRANJA NA KVALITET
2.3
Lekcija 2
2.3.1
RAZVOJ TQL KONCEPTA
2.3.2
CILJEVI
2.3.3
DVOFAZNI TQL PRISTUP
2.3.4
OSNOVNI ELEMENTI DVOFAZNOG TQL PRISTUPA
2.3.5
ODGOVORNOSTI SENIOR LEADERA VOĐENJE MENADŽMENTA PROCESIMA
2.3.6
POBOLJŠANJE PERFORMANSI MISIJE PREDUZEĆA
2.3.7
ZAKLJUČAK POGLAVLJA
3. Poglavlje 3
3.1
Lekcija 1
3.1.1
OSNOVNI KONCEPTI TQ-A
3.1.2
CILJEVI
3.1.3
TQL (TOTAL QUALITY LEADERSHIP)
3.1.4
ŠTA TQL NIJE
3.1.5
TQL JE
3.1.6
TQL MODEL
3.1.7
KVALITET PRIMEĆEN OD KUPCA
3.1.8
DEFINICIJA KVALITETA ZAVISI OD...
3.1.9
USLOVI KVALITETA
3.1.10
DIMENZIJE KVALITETA
3.1.11
OPERACIONA DEFINICIJA
3.1.12
PROCES
3.1.13
ZNAČAJNI INTERNI PROCESI
3.1.14
ULAZNI MATERIJALI I USLUGE
3.1.15
ODNOS KUPAC-ISPORUČILAC
3.1.16
POSTIZANJE KVALITETA: DVA OPŠTA METODA
3.1.17
KONTROLOM DO KVALITETA
3.1.18
PRIMER KONTROLE
3.1.19
TROŠKOVI KONTROLE
3.1.20
KVALITET KROZ POBOLJŠANJE PROCESA
3.1.21
INVESTICIJE ZA POBOLJŠANJE PROCESA
3.1.22
KVALITET KROZ POBOLJŠANJE I INOVACIJU
4. Poglavlje 4
4.1
Timovi za poboljšanje kvaliteta
Lekcija 1
4.1.1
TIMSKI PRISTUP KVALITETU
4.1.2
CILJEVI
4.1.3
TIMSKI PRISTUP UPRAVLJANJU KVALITETOM
4.1.4
STRUKTURA TIMA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA
4.1.5
ESC – TIM VLASNIKA SISTEMA
4.1.6
TIM VLASNIKA PROCESA (QMB)
4.1.7
TIM UČESNIKA U PROCESU (PAT)
4.1.8
VERTIKALNA VEZA
4.1.9
LIDER TIMA
4.1.10
INTEGRACIJA TIMOVA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA
4.1.11
PODRŠKA TQL-U
4.1.12
TQL KOORDINATOR
4.1.13
SAVETNICI ZA KVALITET
4.1.14
VEZA TIMOVA SA KULTURNIM I POLITIČKIM SISTEMOM ORGANIZACIJE
4.1.15
KRATAK PREGLED LEKCIJE
4.2 Lekcija 2
4.2.1 OBRAZOVANJE I OBUKA ZA TQL
4.2.2 CILJEVI
4.2.3 ODGOVORNOSTI LIDERSTVA ZA STVARANJE KRITIČNE MASE
4.2.4
CIM COLLEGE STRATEGIJA ZA OBRAZOVANJE I OBUKU ZA TQL
4.2.5
PREGLED LEKCIJE
5. Poglavlje 5
5.1
Lekcija 1
5.1.1
IDENTIFIKACIJA PROCESA
5.1.2
CILJEVI
5.1.3
RAZJAŠNJAVANJE MISIJE (AKTIVNOST 1.1)
5.1.4
IDENTIFIKACIJA I DODELJIVANJE PRIORITETA KUPCIMA (AKTIVNOST 1.2)
5.1.5
DODELJIVANJE PRIORITETA KUPCIMA
5.1.6
IDENTIFIKACIJA I DODELJIVANJE PRIORITETA ZAHTEVIMA KUPACA (AKTIVNOST 1.3)
5.1.7
PARETO DIJAGRAM
5.1.8
IDENTIFIKACIJA ZNAČAJNIH PROCESA KOJI ZADOVOLJAVAJU ZAHTEVE KUPACA (AKTIVNOST 1.4)
5.1.9
DIJAGRAM AFINITETA
5.1.10
ZAKLJUČAK LEKCIJE
5.2
Lekcija 2
5.2.1
POJEDNOSTAVITE I STANDARDIZUJTE PROCES
5.2.2
CILJEVI
5.2.3
OPIŠITE PROCES (AKTIVNOST 2.1)
5.2.4
PREDNOSTI KORIŠĆENJA DIJAGRAMA TOKA
5.2.5
POJEDNOSTAVITE PROCES (AKTIVNOST 2.2)
5.2.6
STANDARDIZUJTE PROCESE (AKTIVNOST 2.3)
5.2.7
DIJAGRAM TOKA "TAKAV KAKAV JESTE"
5.2.8
DIJAGRAM TOKA POVOLJNIH PRILIKA
5.2.9
DIJAGRAM TOKA ODGOVORNOSTI
5.2.10
PREGLED LEKCIJE
5.2.11
OPISYS METODOLOGIJA OPISIVANJA PROCESA
5.3 Lekcija 3
5.3.1 STABILIZOVATI PROCES
5.3.2 CILJEVI
5.3.3. ODREDITE MERENJA U PROCESU (AKTIVNOST 3.1)
5.3.4 KARTA TOKA
5.3.5 ISPITAJTE PROCES KORISTEĆI KONTROLNE KARTE
5.3.6 PRIMER KONTROLNE KARTE
5.3.7 DELOVANJE NA POSEBNE UZROKE
5.3.8 ODGOVORNOST ZA SMANJIVANJE VARIJACIJE
5.3.9 PREKOMERNO I NEDOVOLJNO PODEŠAVANJE
5.3.10 RAZLIKA IZMEĐU SPECIFIKACIJA I KONTROLNIH GRANICA
5.3.11 PROCENA SPOSOBNOSTI
5.3.12 NEDOSTATAK STABILNOSTI I SPOSOBNOSTI
5.3.13 STABILAN I SPOSOBAN PROCES (SAMO OPŠTI UZROCI VARIJACIJE)
5.3.14 PREGLED LEKCIJE
5.3.15 PRIMER UNAPREĐENJA PROIZVODNJE
5.3.16
PRIMER INERTNOSTI STABILNOG PROCESA
Lekcija 4
5.4
Poboljšanje procesa
5.4.1
CILJEVI
5.4.2
POBOLJŠANJE PROCESA
5.4.3
FAZA PLAN ( AKTIVNOST 4.1)
5.4.4
ISHIKAWA DIJAGRAM
5.4.5
FAZA DO
5.4.6
FAZA CHECK
5.4.7
FAZA ACT
5.4.8
PDCA CIKLUS I POBOLJŠANJE PROCESA
5.4.9
UČEŠĆE LIDERA U INICIJALNIM KORACIMA POBOLJŠANJA
5.4.10
ALATI ZA POBOLJŠANJE PROCESA
5.4.11
MENADŽMENT PROCESIMA, POBOLJŠANJE PROCESA I TIMOVI ZA POBOLJŠANJE PROCESA
5.4.12
ZAKLJUČAK POGLAVLJA
6
Vođenje i podržavanje TQL-a
6.1
14 načela menadžmenta
6.1.1
CILJ
NAČELA
6.1.2
6.1.16
PREGLED LEKCIJE
5.2
Lekcija 2
6.1.17
PLANIRANJE I PRIVRŽENOST
6.1.18
CILJEVI
6.1.19
SVRHA PLANA
6.1.20
VEŽBA PLANIRANJA
6.2
Rezime Poglavlja
Literatura :
1.
2.
TQL – Total Quality Leadership, Navy, 1997.
Vojislav Stoiljković i drugi autori, Integrisani sistemi menadžmenta, CIM College d.o.o. & Mašinski
fakultet Niš, 2006.
Obaveze studenata
Prethodno obavezni položeni ispiti
Predispitne obaveze
Prisustvo predavanjima i vežbama, izrada projekta
Projekat poboljšanja nekog sistema na TQL konceptu
Način polaganja ispita
Test na računaru
Program priredio: prof.dr Vojislav Stoiljković
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
ODABRANA POGLAVLJA IZ NOSEĆIH KONSTRUKCIJA
Doktorske akademske studije
TRANSPORT I LOGISTIKA
II
Semestar studija
13
Broj časova nedeljno
Izvođač nastave (nastavnici):
3
Dr Miomir Jovanović
3
Dr Dragan Marinković, mr Predrag Milić
10
10.1
Nastavni sadržaj:
1.
UVOD U NOSEĆE STRUKTURE. Definicija, Forme, Primena. MATERIJALI. Čelik i AL legure.
2.
DEJSTVA NA KONSTRUKCIJE. Radna dejstva. Standardi za projektovanje nosećih struktura. (EC3).
3.
TEHNIČKA REŠENJA NOSEĆIH KONSTRUKCIJA. Izvodjenja prema nameni i funkciji. Kutijasti i
tankozidi nosači. Višecevne forme. Rešetkaste strukture. Kombinovane – kontinualno rešetkaste strukture.
4.
STATIČKA FEM ANALIZA STRUKTURE. FEM tehnologija analize nosećih struktura. Etape u
realizaciji zadataka analize. Kriterijumi izbora konačnih elementa. Interpolacione funkcije. Diskretni model.
Redukovani model. Matematički model. Pre i post procesiranje. Ograničenja modela. Rešivost zadatka.
Tačnost analize. Odredjivanje grešaka analize (Error estimate). Baza rešenja modela.
5.
DINAMIČKA FEM ANALIZA: Modalna analiza. Spektralna analiza. Nelinearna analiza (NewtonRaphson metod). Transient-dynamic (time history) analiza. Steady-State heat transfer.
6.
ANALIZA STABILNOSTI ŠTAPOVA (Buckling FEM analysis). Elastično izvijanje štapova i skeletnih
konstrukcija. Neelastično izvijanje članova strukture, kutijasti nosači, bočno izvijanje nosača,
7.
STABILNOST KONTINUALNIH STRUKTURA. Kutijasti nosači. Izvijanje tankih ploča, savijanje ploča
poprečno opterećenih, izvijanje nosača forme tankih ljuski. Primer.
8.
UVOD U OPTIMIZACIJU STRUKTURA: Zadaci optimalnog projektovanja u mašinstvu.
Funkcija cilja i funkcije ograničenja. Kriterijumi optimalnosti. Formalna optimizacija.
9.
SOFTVER I PRIMERI: Primer optimalnog izbora kutijastog nosača. Metoda analize senzitivnosti.
Varijaciona formulacija FEM metode.Odgovor strukture metodom senzitivnosti. Primer topološke
optimizacije tehničkog nosača složene geometrije softverom MSC NASTRAN 2004.
10. ZADACI VELIKOG OBIMA ANALIZE KONTINUMA: Tipovi nosećih struktura. Podstrukture.
11. SPECIJALNE NOSEĆE STRUKTURE: Strukture izložene udarnim dejstvima. Pokretne strukture za
promenu dohvata kod dizalica.
12. EKSPERIMENTALNA ANALIZA STRUKTURA: Tenzometrijska tehnologija. Obrada dinamičkih
signala. Softver za obradu signala (HBM Catman 2005).
Vežbe: U sklopu sa sadržajima predavanja. Softverska realizacija. Eksperimentalna realizacija.
•
Literatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MCAE-FEA PRAKTIKUM – M.Jovanović, J.Jovanović, Mašinski fakultet Podgorica, 2000.
TEORIJA PROJEKTOVANJA KONSTRUKCIJA RAČUNAROM, M.Jovanović, Mašinski fakultet Niš, 1994.
THE FINITE ELEMENT METHOD-O.C.Zenkiewicz,R.L.Taylor:Butterworth-Heinemann, Fifth edit. Oxford,2000.
Engineering Optimization: Theory and Practice, 3rd Edition, Singiresu S. Rao, Wiley-Interscience; 1996,
Topology Optimization (Hardcover), M.P. Bendsoe, O. Sigmund, Springer; 2 edition (February 12, 2004),
Timoshenko, Gere: THEORY OF ELASTIC STABILITY, McGraw-Hill, 1961,
Timoshenko, Vojnovski-Kriger, TEORIJA PLOČA I LJUSKI, Gradjevinska knjiga Beograd, 1962,
W.Warkenthin, TRAGWERKE DER FORDERTECHNIK 1, Braunschweig, Wiesbaden,, (Leipcig)1999.
MSC NASTRAN for Windows 2004, Tutorial, 2004.
Bathe: FINIT ELEMENT METHOD IN ENGINEERING PRACTICE, Springer 1980.
Kurth, STAHLBAU-Band 1-2, Veb Verlag Technik Berlin 1985,
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada 2 projektna zadatka. (FEM + eksperiment).
Nisu predvidjeni.
Projektni zadataci 70 %.
Usmeni ispit: Teorisko poznavanje metoda. Obim materije je 30 % ocene.
Назив предмета
Врста студија
Назив студија
Година студија: II
Облик наставе
Предавања
Вежбе
ESPB бодови
Симулације логистичких система
Докторске академске студије
Саобраћај, транспорт и логистика
Семестар студија: 14
Број часова недељно
3
3
10
Ознака предмета: SP 2
Наставник
др Зоран Маринковић
мр Саша Марковић
Циљ :
Циљ курса је упознавање и овладавање методама симулација логистичких система и њихова
реализација за реалне системе.
Садржај :
1. Увод
2. Опште о симулацијама:
Основни појмови симулирања (реални систем, модел, симулациони модел, симулација, анализа симулација).
Врсте симулација, принципи и подручја примене. Предности, недостаци и границе примене симулација.
3. Реализација симулационог система (модела):
Проучавање реалног система и његових карактеристика (понашање система, дефинисање граница система,
утврђивање релевантних величина, избор и генерисање података). Стварање модела. Опис и врсте модела
(статички, динамички, са детерминстичким и случајно променљивим величинама).
4. Статистика - Моделирање случајне променљивих величина
Непрекидне и дискретне случајне променљиве величине. Статистичке карактеристике и расподеле
случајних величина. Процена и тестови расподеле.
5. Нумерика - Примена методе Монте Карло у симулацијама
Случајни бројеви и генератори случајних бројева. Моделирање случајне променљиве по емпиријској и
теоријској расподели.
6. Модели теорије опслуживања (Теорија редова чекања - ТРЧ)
Структура и особине модела ТРЧ. Методе, системи опслуживања (М/М/1, М/G/1 ...)
7. Дискретне симулације догађаја
Основни појмови и особине дискретних симулационих модела. Концепти и компоненте дискретних
симулационих модела. Анализа симулација на примерима непрекидног транспорта.
8. Симулациони системи:
Преглед софтвера за симулацију (AutoMod, еmPlant, Tarakos, Arena, Enterpise Dynamics, Witness).
9. Моделирање са AutoMod-ом, emPlant-ом ili Tarakos-ом:
Област примене. Одвијање симулационих анализа. Формулисање задатака и циљева. Успостављање и
верификација модела. Експерименти са симулационим моделом.
10. Анализа симулација
Вредновање модела. Анализа резултата добијених симулација.
Литература :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Marquardt H.-G.: Simulacije logističkih transportnih sistema, prevod skripte predavanja, TU Dresden, MF Niš, 2004.
Jerry Banks, John S. Carson II, Barry L. Nelson: „Discrete-Event System Simulation“, Pearcon Prentice Hall, 2005.
Averill M. Law, W. David Kelton: „Simulation Modeling and Analysis“, McGraw Hill, 2000.
VDI - Richtlinie 3633: „Simulation von Logistik-, Materialfluss- und Produktionssystemen“.
Zrnić Đ., Savić D.: Simulacija procesa unutrašnjeg transporta, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1987.
Zrnić Đ., Petrović D.: Stohastički procesi u transportu, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1994.
AutoMod, emPlant, Tarakos, users manual
Обавезе студетата
Претходно обавезни положни испити
Предиспитне обавезе
Начин полагања испита
Присуство предавањима, вежбама и семинарски рад
Токови материјала
Семинарски рад 50%
Усмено 50 %
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
Nastavni sadržaj:
I
10.3 ELEMENTI AKTIVNE I PASIVNE BEZBEDNOSTI PUTNIKA
Doktorske akademske studije
SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, LOGISTIKA, MOTORI I MOTORNA VOZILA
S P-2
Semestar studija
14 (Druga godina)
Broj časova nedeljno
Izvođači nastave:
3
dr Aleksandar Stefanović, dr Aleksandra
Janković, dr Dragan Cvetković
3
mr Boban Nikolić, dr Momir Praščević
10
Predavanja (45 časova):
1. Elementi aktivne bezbednosti saobraćaja: Klasifikacija unutar aktivne bezbednosti i definisanje
parametara. Uticajne i merne veličine
2. Elementi pasivne bezbednosti saobraćaja: Klasifikacija unutar pasivne bezbednosti i definisanje
parametara. Uticajne i merne veličine.
3. Pregled ECE pravilnika i FMVSS pravilnika (američki standardi) iz oblasti aktivne i pasivne
bezbednosti
4. Merni instrumenti: Senzori (davači) i pretvarači. Oprema za eksperimentalna ispitivanja motornih vozila u
"krash" testovima
5. Mehanika sudara.: Dirktni i ekscentrični sudar. Modeli udara vozila u barijeru. Mehaničke metode
simulacije i strukturne analize. Model eksperimenta.
6. Ispitivanja karakteristika bezbednosti vozila: Propisi o karakteristikama bezbednosti. Osobine vozila pri
prevrtanju i sudaru
7. Spoljašnja bezbednost: Matematički modeli ponašanja pešaka. Veličine u rekonstrukciji saobraćajnog udesa.
Prateća istraživanja i izveštaji. Koncept eksperimenta. Primeri eksperimenata.
8. Unutrašnja bezbednost: Sistemi za zadržavanje putnika. Upravljački sistem. Matematički modeli za analize
sudara. Labolatorijska rešenja. Postavljanje eksperimenata.
9. Bezbednost u kabini teretnog vozila: Sistemi oslanjanja i ogibljenja kabine. Ispitivanja radnih opterećenja
vozača. Egonomska ispitivanja. Izveštaji o ispitivanju Labolatorijska rešenja. Postavljanje eksperimenata.
10. Biomehanika sudara: Biomehanički odzivi pojedinih delova tela. Kriterijumi zaštite. Biuomehanički
antropomorfni modeli. Ispitivanja radnih opterećenja. Egonomska ispitivanja. Oprema za snimanje putnih
uticaja. Analiza rezultata. Izveštaji o ispitivanju
11. Ispitivanja udobnosti putnika: Standardi. Klimatizacija. Oscilatorna udobnost. Buka i vibracije. Merenje
parametara učinka. Funkcionalna, energetska i ergonomska ispitivanja. Izveštaj sa ispitivanja i analiza rezultata
12. Ispitivanja pouzdanosti: Simuliranje radnih uslova. Ubrzavanje ispitivanja. Planovi ispitivanja pouzdanosti
13. Projektovanje eksperimenata: Elaborat o eksperimentalnom ispitivanju.
II Vežbe: Prate nastavne jedinice u domenu eksperimenta.
III. Poseta laboratorijama i institutima firmi: "Institut Zastava automobili" Kragujevac. Laboratorija za
motorna vozila Mašinskog fakulteta Kragujevac. Laboratorija za vozila Mašinskog Fakulteta Beograd
Početna literatura:
1. Janković Aleksandra, Dušan Simić: Bezbednost automobila, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 1996
2. Janković Aleksandra, Dušan Simić: Matematičko modeliranje čeonog udara vozila u barijeru, MVM 94,
Kragujevac, 1994
3. Appel H; Krammer, F Morres, H: Unfallforschung und Unfamechanik, TU Berlin 2000
4. Kennerly H; Digges and William A. Boehly: Technology Available for Safe Small cars
5. Kamal, M.M; Wolf, J.A: Modern Automotive Struktural Analysis, Van Nostrand Reinhold Company, New
York, 1992
Bazna literatura:
4. Naučni radovi i saopštenja
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada eksperimentalnog projekta.
OIL-1 (Eksperimentalne metode i metrologija)
Izrada projekta 70 bodova.
Usmeni ispit: Teorijsko poznavanje metoda 30 bodova.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
SPECIJALNA POGLAVLJA IZ TRANSPORTNE TEHNIKE
11.1
Doktorske akademske studije
TRANSPORT I LOGISTIKA
L-3
Semestar studija
14
Broj časova nedeljno
Izvođač nastave (nastavnici):
3
dr M. Jovanović, dr Z. Marinković, dr D. Janošević
3
mr Goran Petrović, mr Saša Marković
10
Nastavni sadržaj:
I
Predavanja (45 časova):
1.
12.
13.
POSEBNE OBLASTI TRANSPORTNE TEHNIKE: Teška mašinogradnja. Oprema za montažu i demontažu.
Industrijska oprema.
TRANSPORTNE MAŠINE NEPREKIDNOG TRANSPORTA: Tehnički sistem. Analiza.
GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA: Tehnologije i logistika zemljanih radova. Građevinske mašine - analiza,
modeliranje, simulacija i optimalna sinteza kinematičkog lanca, transmisija i pogonskih mehanizama.
RUDARSKA MEHANIZACIJA: Tehnologije površinskih kopova. BTO sistemi. Rudarske mašine - analiza,
modeliranje, simulacija i sinteza pogonskih mehanizama.
KOMUNALNA MEHANIZACIJA: Tehnologije i logistika komunalnih delatnosti. Komunalne mašine i vozila
- analiza, modeliranje, simulacija i sinteza pogonskih mehanizama.
TRANSPORTNA OPREMA U TURIZMU: Žičare, ski liftovi. Pogonski sistemi. Dinamička anliza rada.
SPECIJALNI POGONSKI SISTEMI TRANSPORTNE TEHNIKE: Analiza, modeliranje, simulacija i
optimalna sinteza.
SPECIJALNE NOSEĆE STRUKTURE TRANSPORTNIH MAŠINA: Tehnička razvrstavanja. Metode
analiza. Klase zadataka u projektovanju. Sistematizacija standarda.
SIMULACIJA MONTAŽNIH LINIJA: Diskretno modeliranje. Softverska realizacija.
SIMULACIJA I ANALIZA TRANSPORTNIH PROCESA: Tehnologija analize procesa transportnih sistema
softverom za simulaciju. AutoMod.
PROCESI U KONTEJNERSKOM TRANSPORTU: Studija kontejnerske tehnologije. Oprema kontejnerskih
terminala.
SKLADIŠNI PROCESI: Oprema skladišne tehnike. Tehnologija funkcionisanja. Analiza procesa.
ANALIZE SLUČAJA (CASE STADY): Pojedinačne analize slučaja – dogadjaja u transportu.
II
Vežbe: Vežbanja prate nastavne jedinice u domenu analize i similacije.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Napomena: Predavanja i vežbe su orijentisane prema kandidatima. Sadržaj se odnosi na doktorski rad.
•
Literatura:
1. M.Jovanović, NOSEĆE STRUKTURE MAŠINA, Mašinski fakultet Niš, sinopsis 1998.
2. M.Jovanović, Z.Marinković, PROJEKTI ISPITIVANJA TRANSPORTNIH MAŠINA, Mašinski fakultet u Nišu,
1980.-2006.
3. R.Mijajlović, Z.Marinković, M.Jovanović, DINAMIKA I OPTIMIZACIJA DIZALICA, monografija, Mašinski
fakultet u Nišu, Niš, 2000.
4. D. Janošević: PROJEKTOVANJE MOBILNIH MAŠINA, Mašinski fakultet u Nišu, Niš, 2006.
5. Softver, Manuel References: AutoMod R.11, Internet 2006.
6. Marquardt H.-G.: Simulacije logističkih transportnih sistema, TU Drezden,
7. Zrnić Đ., Savić D.: Simulacija procesa unutrašnjeg transporta, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1987.
8. Schefler M., Pajer G., Kurth F.: Grundlagen der Foerdertechnik, VEB Verlag Technik, Berlin,1975.
9. Schefler M., Dresig H., Kurth F.: Unstetigfoerderer 1 und 2, VEB Verlag Technik, Berlin, 1975.
Obaveze studenata
Predhodno obavezno
položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura
polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada projekta.
Izrada projekta 50 bodova..
Teorijsko poznavanje metoda i tehnologija 30 bodova, izrada i prezentacija projekta 20.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
SPECIJALNA POGLAVLJA IZ LOGISTIKE
(11.2)
Doktorske akademske studije
Saobraćaj, transport, logistika, motori i motorna vozila
(Logistika i transport)
II
Semestar studija
14 Opšti izborni predmet
SP 3
Broj časova nedeljno: Izvođači nastave:
3
dr Nada Barac,
3
Miloš Stevanović
10
NASTAVNI SADRŽAJ:
1.
Uloga logistike u privredi i organizaciji. Sistemski pristup. Uloga logistike u privredi. Uloga logistike u
organizaciji. Logistika i performanse korporativnog profita. Performanse lanca snabdevanja.
2.
Upravljanje lancem snabdevanja. Upravljanje lancem snabdevanja versus logistika. Struktura kanala.
Struktura mreže lanca vrednosti. Poslovni proces lanca vrednosti. Menadžerske komponente upravljanja
lancem snabdevanja. Planiranje lanca vrednosti. Primena menadžmeta integrisanog lanca vrednosti.
3.
Predviđanje ponude i tražnje u lancu snabdevanja. Agregatno planirane u lancu snabdevanja. Planiranje
ponude i tražnje u lancu snabdevanja. Planiranje i upravljanje zalihama u lancu snabdevanja: Upravljanje
predvidivim varijablama. Upravljanje ekonomijom obima u lancu snabdevanja: prosečne zalihe.
4.
Neizvesnost upravljanja u lancu snabdevanja: sigurnosne zalihe. Uloga signosnih zaliha u lancu
snabdevanja. Određivanje nivoa signosnih zaliha. Uticaj neizvesnosti ponude na sigurnosne zalihe. Uticaj
politike popune na sigurnosne zalihe.
5.
Određivanje optimalnog nivoa raspoloživosti proizvoda. Značaj nivoa raspoloživosti proizvoda. Faktori
koji utiču na optimalan nivo raspoloživosti proizvoda. Specifični zahtevi u lancu vrednosti njihov uticaj na
profitabilnost.
6.
Nabavka. Aktivnosti kupovine. Strategijska uloga kupovine. Izbor dobavljača. Kupovina just-in-time.
Istraživanje kupovine i planiranje. Menadžment troškovima kupovine. E-nabavka.
7.
Globalna logistika. Strategije međunarodnih lanaca snabdevanja. Izvoz. Lizing. Zajednička ulaganja.
Dokumentacija.
8.
Elektronsko poslovanja u lancu snabdevanja. Uticaj elektronskog poslovanja na performanse lanca
snabdevanja. Potencijalni nedostaci (u pogledu ostvarivanja prihoda) elektronskog. Uticaj elektronskog
poslovanja na troškove. Potencijalni troškovi kao nedostatak elektronskog poslovanja
VEŽBE:
Literatura:
1. Dr Nada Barac, dr Goran Milovanović, Strategijski menadžment logistike, SKC, Niš, 2006.
2. Chopra Sunil and Meindl Peter, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation,
Prentice Hall, New Jersey, 2001.
3. Stock R. James & Lambert M. Douglas Strategic Logistics Management, Fourth Edition, McGraw-Hill
Higher Education, 2001.
Obaveze studenata
Prethodno obavezno
položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura
polaganja ispita
Prisustvo svim časovima predavanja i vežbi. Izrada obaveznih primera.
Predviđeni broj urađenih primera domaćih zadataka, seminarski rad
Udeo predispitnih obaveza je 40 %
Usmeni
Udeo usmenog dela ispita je 60 %
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
Nastavni sadržaj:
I
11.3 BORBNA VOZILA
Doktorske akademske studije
SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, LOGISTIKA, MOTORI I MOTORNA VOZILA
SP-3
Semestar studija
14. (Druga godina)
Broj časova nedeljno
Izvođači nastave:
dr Aleksandar Stefanović , dr Dragoslav
3
Janošević, dr Zoran Pešić (vojna akademija)
3
mr Boban Nikolić
10
Predavanja (45 časova):
1. Oklop borbenih vozila: Monolitni oklop. Sendvič konstrukcije. Silueta tenka.
2. Zaštitni oblik i debljina oklopa: Rikošet udarnog zrna. Deformacioni rad pri probijanju oklopa
3. Izbor transmisije tenka: Hidromehaničke transmisije tenka. Mehaničke transmisije. Teorija kretanja u
zaokretu oko jedne gusenice i u mestu. Model kretanja vozila i skupa vozila kao celine. Jednačina
promene kinetičke energije tenka (maksimalno iskorišćenje snage motora i neravnomernost zastupljenosti
otpora kretanja)
4. Kupola tenka: Monolitni oklop. Sendvič konstrukcije. Zakretanje kupole. Postavljanje topa.
5. Teorija vešanja borbenih vozila: Sopstvene oscilacije trupa. Modeli vertikalnih i ugaonih oscilacija
trupa. Izbor parametara shodno specifičnosti kod borbenih vozila. Centar elastičnosti, simetričan i
nesimetričan sistem vešanja
6. Parametri mirnog hoda: Uticaji na rad posade. Mogućnost gađanja. Automatsko zadržavanje položaja
topa
7. Vek trajanja borbenog vozila: Parametri pouzdanosti elemenata tenka
8. Uvod u eksperimentalnu analizu: Klasifikacija zadataka
9. Metode i tehnologije ispitivanja: Savremene tehnologije merenja performansi borbenog vozila.
10. Merni instrumenti: Senzori (davači) i pretvarači. Oprema za eksperimentalna ispitivanja motora, mobilnih
mašina i motornih vozila.
11. Tenzometrijske metode: Statička i dinamička analiza nosećih struktura. Model eksperimenta.
12. Tehnologija ubrzanih ispitivanja: Pulzatori. Oprema za ispitivanje frikcionih elemenata transmisije i kočnica
Oprema za snimanje uticaja. terena (putevi i besputni uslovi). Izveštaj sa eksperimenta
13. Ispitivanja borbenih vozila: Postavljanje cija ispitivanja. Ispitivanja manevarske sposobnosti oruđa. Merenje
parametara kretanja tenka. Funkcionalna, energetska i ergonomska ispitivanja.
14. Projektovanje eksperimenata: Elaborat o eksperimentalnom ispitivanju.
II Vežbe: Prate nastavne jedinice u domenu eksperimenta.
III. Poseta laboratorijama i institutima firmi:" Institut "14. oktobar" Kruševac. Institut PPT Trstenik laboratorija za pulzatorska ispitivanja i ispitivanja frikcionih elemenata. Laboratorija za borbena vozila
vojne akademije. Poseta ispitnom poligonu TOC-a
Početna literatura:
1. Jovanović, Miomir: Noseće strukture mašina, Mašinski fakultet Niš, sinopsis 1998.
2. Nikitin, A.O; Sergeev L.V: Teorija tenka, Tenkovska akademija Moskva, 1962
3. Janošević, Dragoslav: Grupa eksperimentalnih analiza, FMK 14 Oktobar, 1980.-2000.
4. Kovačević, Božidar: Teorija vuče, Tehnički školski centar VJ
5. Bekker, M.G: Kretanje van puteva istraživanja i razvoj u teramehanici, Univerzitet Mičigen
Bazna literatura:
Naučni radovi i saopštenja
Literatura Vojne akademije
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada eksperimentalnog projekta.
OIL-1 (Eksperimentalne metode i metrologija), (SP-1; 8.5). Vozila visoke
prohodnosti
Izrada projekta 70 bodova.
Usmeni ispit: Teorijsko poznavanje metoda 30 bodova.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
Predavanja
Vežbe
ESPB bodovi
Merenja i oprema u logistici
(12.1)
Doktorske akademske studije
Saobraćaj, transport, logistika, motori i motorna vozila
(Transport i logistika)
II
Semestar studija: 14 Specijalizovani predmet: L3
Broj časova
Izvođači nastave:
nedeljno:
3
dr Miomir Jovanović
3
mr Saša Marković, mr Goran Petrović, Predrag Milić
10
Nastavni sadržaj:
1. Beskontaktni prekidači
Induktivni, kapacitivni, optički.
2. Kodiranje
Kodivi, laseri, senzori, tehnika očitavanja.
3. RFID
Oblici, principi rada i vrste prenosa informacija (teorijske osnove), frekvencije upotrebe, kodiranje
i modulacija, nosači informacija i čitači, zaštita podataka.
4. Komunikacioni sistemi
Osnove komunikacije preko mreža, BUS-sistemi, Internet, skladištenje podataka, EANCOM
standard, GPS i primena.
5. Upravljanje tokovima materijala, programirano upravljanje (SPS), upravljanje
organizacionim jedinicama
6. Merenja
Merenje vremena, brzine, takta, broja jedinica transporta, određivanje učinka, ostala logistička
merenja.
Literatura:
1. F. Thomas, Informaciona tehnika za logističke sisteme, TEMPUS, skripta predavanja
(prevod), Niš, 2004
2. Klaus Finkenzeller , RFID Handbook—Fundamentals and Applications in Contactless Smart
Cards and Identification, Second Edition, Carl Hanser Verlag, Munich, Germany, 1999.
3. Vinko Jevtić, Osnove tehničke logistike, autorizovana skripta predavanja, MF Niš, 2005
Obaveze studenata
Prethodno obavezno
položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura
polaganja ispita
Prisustvo svim časovima predavanja i vežbi. Izrada obaveznih primera.
Seminarski rad
Udeo predispitnih obaveza je 60 %
Pismeni - test
Udeo pismenog dela ispita je 40 %
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
12.2 EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA MOBILNIH MAŠINA I VOZILA
Doktorske akademske studije
SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, LOGISTIKA, MOTORI I MOTORNA VOZILA
L-3
Semestar studija
14 II godina
Broj časova nedeljno
Izvođači nastave:
3
dr Miomir Jovanović, dr Dragoslav Janošević
dr Aleksandar Stefanović,
3
mr Goran Petrović, mr Boban Nikolić
10
Nastavni sadržaj:
I
Predavanja (45 časova):
1. Uvod u eksperimentalnu analizu: Klasifikacija zadataka u industrijskom razvoju.
2. Metode i tehnologije ispitivanja: Savremene tehnologije merenja performansi mobilnih mašina i vozila .
3. Merni instrumenti: Senzori (davači) i pretvarači. Oprema za eksperimentalna ispitivanja motora, mobilnih
mašina i motornih vozila.
4. Tenzometrijske metode: Statička i dinamička analiza nosećih struktura. Model eksperimenta.
5. Tehnologija ispitivanja hidrostatičkih pogonskih sistema: Merni lanci. Standardi. Koncept eksperimenta.
Primeri eksperimenata.
6. Tehnologija ispitivanja transmisija: Merni lanci. Standardi. Labolatorijska rešenja. Postavljanje
eksperimenata.
7. Tehnologija ubrzanih ispitivanja: Pulzatori. Oprema za snimanje putnih uticaja.
8. Ispitivanja mobilnih mašina: Standardi. Merenje parametara učinka. Funkcionalna, energetska i ergonomska
ispitivanja.
9. Ispitivanja motora: Standardi i ECE pravilnici. Kočnice za ispitivanje motora. Ispitivanje spoljnih brzinskih
karakteristika. Merenje potrošnje goriva. Izveštaji o ispitivanju
10. Ispitivanja motornih vozila: Standardi i ECE pravilnici. Ispitivanje vučno dinamičkih karakteristika.
Ispitivanje kočnih karakteristika. Ispitivanja radnih opterećenja. Egonomska ispitivanja. Izveštaji o ispitivanju
11. Ispitivanja pouzdanosti: Simuliranje radnih uslova. Ubrzavanje ispitivanja. Planovi ispitivanja pouzdanosti
12. Ispitivanja karakteristika bezbednosti vozila: Propisi o karakteristikama bezbednosti. Osobine vozila pri
prevrtanju i sudaru
13. Sofver za eksperimenatlnu analizu: Catman HBM.
14. Projektovanje eksperimenata: Elaborat o eksperimentalnom ispitivanju.
II Vežbe: Prate nastavne jedinice u domenu eksperimenta.
III. Poseta laboratorijama i institutima firmi:" Institut "14. oktobar" Kruševac. "Institut Zastava automobili"
Kragujevac. Laboratorija za motore Mašinskog fakulteta Kragujevac. Laboratorija za vozila Mašinskog Fakulteta
Beograd
Početna literatura:
1. Jovanović, Miomir: Noseće strukture mašina, Mašinski fakultet Niš, sinopsis 1998.
2. Jovanović, Miomir: Grupa eksperimentalnih analiza, Mašinski fakultet Niš, 1988.-2007.
3. Janošević, Dragoslav: Grupa eksperimentalnih analiza, FMK 14 Oktobar, 1980.-2000.
5. Stiven Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, 1996.
6. Todorović Jovan: Ispitivanja motornih vozila, Mašinski fakultet Beograd
7. Janković Aleksandra, Dušan Simić: Bezbednost automobila, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 1996
8. Živković, Miodrag: Ispitivanje motora, Mašinski fakultet Beograd, 1989
Bazna literatura:
Naučni radovi i saopštenja
Softver - Catman Expres, Manuel, LIC. HBM, Darmstadt, 2004,
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada eksperimentalnog projekta.
OIL-1 (Eksperimentalne metode i metrologija)
Izrada projekta 70 bodova.
Usmeni ispit: Teorijsko poznavanje metoda 30 bodova.
Назив предмета
Врста студија
Назив студија
Година студија
Облик наставе
- предавања
- вежбе
ESPB бодови
Програмски језици и развој софтвера
Докторске академске студије
Транспорт и логистика
1
Семестар студија
Bрој часова недељно
3
3
10
2
Извођач наставе
др Д. Јаношевић
П. Милић
Наставни садржај
1. СОФТВЕРСКИ ИНЖИЊЕРИНГ
• Основни појмови.
• Модели софтверског процеса.
• Управљање развојем софтвера.
2. МЕТОДОЛОГИЈЕ ПРОГРАМИРАЊА
• Процедурално програмирање.
• Објектно орјентисано програмирање.
3. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ
• Синтакса програмских језика.
• Типови и структура података у програмским језицима.
• Променљиве, изрази и наредбе програмских језика.
• Потпрограми.
4. ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
• Линијска структура.
• Разграната структура.
• Циклична структура.
5. РАЗВОЈ АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА
• Анализа проблема (из области транспортне технике и логистике).
• Моделирање проблема.
• Израда алгоритма програма.
• Кодирање програма.
• Превођење програма.
• Тестирање програма.
• Коришћење програма.
Литература
1.Manger R.: Softversko inženjerstvo, Prirodoslvno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.
2. N. Pavković, D. Marjanović, N. Bojčetić: Programiranje i algoritmi, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.
3. N. Perezanović, D. Koler: FORTRAN 77, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
4. Fortran Power Station 4.0 - 2000, Professional Edition, Microsoft, 2000.
5. P. Norton: Visual Basic 6, Kompjuter Biblioteka, Čačak, 1999.
Обавезе студената
Током семестра:
а) после сваког предавања тест, 20 бодова,
б) развој апликативног софтвера, за решавање изабраног задатка - проблема из
области транспорта и логистике, коришћењем одговарајућег програмског језика.
Претходно обавезно
положени испити
Предиспитне обавезе
Начин и процедура
полаганја испита
Колоквијум I+II+III: 45 бодова (уместо колоквијума тест: 45 бодова),
Израда и презентација развијеног апликативног програма: 35 бодова.
Naziv predmeta
Vrsta studija
Naziv studija
Godina studija
Oblik nastave
-predavanja
- vežbe
ESPB bodovi
12.5 VOZILA I ČOVEKOVA OKOLINA
Doktorske akademske studije
SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, LOGISTIKA, MOTORI I MOTORNA VOZILA
L-3
Semestar studija
14 (Druga godina)
Broj časova nedeljno
Izvođači nastave:
3
dr Aleksandar Stefanović, dr Dragan Cvetković,
mr Boban Nikolić, mr Miloš Stevanović,
dr Momir Praščević
3
10
Nastavni sadržaj:
I
Predavanja (45 časova):
1. Emisija štetnih izduvnih gasova motora: Proces disocijacije, Faktori koji utiču na koncentraciju pojedinih
komponenata
2. Metode i tehnologije ispitivanja: Standardi, ECE pravilnici, zakonski propisi o emisiji izduvnih gasova.
Savremene tehnologije merenja izduvnih gasova. Lambda sonde
3. Katalizatori: Recirkulacija gasova. Aktivni katalizatori. Koncept eksperimenta. Primeri eksperimenata.
4. Merni instrumenti: Senzori (davači) i pretvarači. Oprema za eksperimentalna ispitivanja izduvnih gasova i čestica.
5. Zakonski okviri o sekundarnim sirovinama: Domaći zakonski okviri, Pregled međunarodnih ugovora
smernica i odluka EU
6. Recikliranje vozila: Tehnologije mehaničke reciklaže, Reciklaža metalnih delova. Reciklaža plastičnih materija.
Problemi recikliranja pneumatika i gume. Standardne i nestandardne metode reciklaže i postojeća rešenja.
7. Problemi transporta opasnih materija: Problemi prepoznavanja opasnih materija, Problemi transportnih
ruta, Softversko planiranje ruta. Koncept primera.
8. Problemi buke: Izrada projekata snimanja i analize gradske.
9. Metode i tehnika merenja: Oprema za eksperimentalna ispitivanja buke, Frekfentni analizatori, Primeri
ispitivanja i analize
10. Projektovanje eksperimenata: Elaborat o eksperimentalnom ispitivanju.
II Vežbe: Prate nastavne jedinice u domenu eksperimenta.
III. Poseta laboratorijama i institutima firmi
Početna literatura:
1. Radovanović, Milan; Aleksandar Jovović: Tehnologije i oprema za smanjivanje toksične emisije iz
stacionarnih i mobilnih izvora, Projekt No S.5.05.69.235, Mašinski fakultet u Beogradu, 1997
2. Nacionalna strategija upravljanja otpadom sa programom približavanja evropskoj uniji, Ministarstvo za
zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, Republika Srbija, Beograd 2003
3. H. Hasee: Logistika uklanjanja otpada, prevod predavanja, IFSL Univerzitet u Magdeburgu, 2003.
4. Janošević, Dragoslav; Мiloš Stevanović: Logistika sekundarnih sirovina -autorizvoana predavanja
Bazna literatura: Naučni radovi i saopštenja
Obaveze studenata
Predhodno obavezno položeni ispiti
Predispitne obaveze
Način i procedura polaganja ispita
Prisustvo nastavi. Izrada eksperimentalnog projekta.
Bez obaveza
Izrada projekta 70 bodova.
Usmeni ispit: Teorijsko poznavanje metoda 30 bodova.
Download

program doktorskih studija - stil - Katedra za transportnu tehniku i