bab.la สำนวน: ธุรกิจ | ลำดับ
ภาษาไทย-ภาษาตุรกี
ลำดับ : การจัดเรียง
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
ทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริ
ษัทของคุณเพื่อ...
... satın alımı için sizin
şirketinize sipariş verdiğimiz
için çok memnunuz.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
เราต้องการสั่งของ
Bir sipariş vermek istiyoruz.
ทางการและสุภาพ
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัท
เรา
İlişikte göreceğiniz üzre
firmamız ... şiparişi veriyor.
ทางการ สุภาพ
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
İlişikte siparişimizi
bulacaksınız.
ทางการ สุภาพ
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...
และเราต้องการจะสั่ง...
Bizim ...'e düzenli olarak
talebimiz var ve bu yüzden ...
sipariş etmek istiyoruz.
ทางการและสุภาพ
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
İlişikte size ... için olan
siparişimizi yolluyoruz.
ทางการและโดยตรง
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Sizden ... almaya niyetliyiz.
ทางการ โดยตรง
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรั
บ...ในราคา...ต่อ...?
... için tanesi ...'dan olan
sipariş teklifimiz hakkında ne
düşünürdünüz?
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ
กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Onayınızı sabırsızlıkla
bekliyoruz. Lütfen yazıyla
onaylayınız.
ทางการและสุภาพ
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคา
โดยแฟกซ์
Lütfen faks yoluyla sevkiyat
tarihi ve fiyatını gönderebilir
misiniz?
ทางการ สุภาพ
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Siparişiniz en kısa zamanda
işleme konulacaktır.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาด
หวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณไ
ด้ทันก่อน...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ...
tarihinden önce dağıtım için
hazır hale gelmesini
bekliyoruz.
ทางการ สุภาพ
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่
งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุ
ณ
Anlaşmamızın bir gereği
olarak size imzalamanız için
kontratı gönderiyoruz.
ทางการ โดยตรง
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
İlişikte kontratın iki kopyasını
bulacaksınız.
ทางการ โดยตรง
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็
นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10
วันของวันที่ใบเสร็จ
Fatura tarihini 10 günden
fazla geçirmeyecek şekilde
kontratın imzalı bir kopyasını
bize gönderiniz.
ทางการ โดยตรง
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Şiparişinizi buradan
onaylıyoruz.
ทางการและสุภาพ
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
... tarihli siparişimizin onayı
için yazıyoruz.
ทางการ โดยตรง
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินแล
ะยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้
/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(int
ernational money
order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Ödeme koşullarınızı kabul
eder ve ödemenin
değiştirilemez akreditif /
uluslararası havale / banka
transferi yoluyla yapılacağını
teyit ederiz.
ทางการ โดยตรง
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสา
มารถ
Faksınızı yeni aldık ve ancak
siparişinizi onaylayabiliyoruz.
ทางการ โดยตรง
ลำดับ : ยอมรับ
1/3
bab.la สำนวน: ธุรกิจ | ลำดับ
ภาษาไทย-ภาษาตุรกี
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเ
ราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Bu deneme siparişini
dağıtımın ... tarihinden önce
yapılması şartıyla veriyoruz.
ทางการ โดยตรง
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/
อาทิตย์/เดือน
Sipariş ettiğiniz mallar ...
gün/hafta/ay içinde
gönderilecek.
ทางการ โดยตรง
ลำดับ : รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการส่งของ
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งข
องจาก...ไปเป็น...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a
indirmek mümkün olur muydu
acaba?
ทางการ สุภาพ
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของ
ของเราจาก...เป็น...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a
artırmak mümkün olur muydu
acaba?
ทางการ สุภาพ
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งข
องออกเป็น...
Siparişimizi ... tarihine kadar
bekletmek / geciktirmek
mümkün olur muydu acaba?
ทางการ สุภาพ
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไ
ม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Siparişinizin teslimatını ...
tarihine kadar
yapamayacağımızı size
üzülerek bildirmek
zorundayız.
ทางการ สุภาพ
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามาร
ถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Siparişinizin yarınki dağıtıma
kadar yetişemeyeceğini
üzülerek bildiriyorum.
ทางการ สุภาพ
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบ
อกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไ
ปเป็นที่อื่น
Siparişimizi başka bir yer ile
anlaşarak oraya verdiğimizi
üzülerek bildiriyoruz.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุ
ณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Üzgünüz ancak siparişi başka
bir yere vermek zorunda
kaldık.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่า
นี้หมดลง
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ข
องคุณ
Maalesef bu mallar artık
üretilmediği / stokta kalmadığı
için siparişinizi iptal etmek
zorunda kalacağız.
ทางการ สุภาพ
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของ
คุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Maalesef şartlarınız
siparişimizi size vermemiz için
yeterince rekabetçi değil.
ทางการ สุภาพ
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามา
รถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Maalesef teklifinizi kabul
edemeyeceğiz çünkü ...
ทางการ สุภาพ
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ
หมายเลขออเดอร์คือ...
Siparişimizi iptal ettirmek
istiyoruz. Sipariş numarası ...
ทางการและโดยตรง
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเ
นื่องจาก...
... sebebiyle siparişimizi iptal
etmek zorundayız.
ทางการ โดยตรง
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคา
ที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณ
ว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Daha düşük bir fiyat oranı
sunmadığınız için üzgünüz ki
siparişimizi sizin şirketinize
veremiyoruz.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะ
ยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal
etmekten başka alternatif
göremiyoruz.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
ลำดับ : การยกเลิก
2/3
bab.la สำนวน: ธุรกิจ | ลำดับ
ภาษาไทย-ภาษาตุรกี
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

สำนวน: ธุรกิจ | ลำดับ (ภาษาไทย-ภาษาตุรกี)