i
k
s
r
a
n
i
m
e
.s
.s
w
w
ww
w
w
SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI
SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I
DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
m
o
c
ad.
m
o
c
ad.
r
i
k
s
r
ina
m
e
s
w.
.s
w
ww
ww
m
o
c
ad.
m
o
c
.
d
a
WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM
r
i
k
s
r
a
n
i
WWW.SEMINARSKI-RAD.COM
m
e
s
.
.s
w
w
ww
ww
AKO VAM TREBA EDUKATIVNI MATERIJAL BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI , MATURSKI
RAD, ILI POWERPOINT PREZENTACIJA NA NASIM SAJTOVIMA CE TE NACI SVE NA JEDNOM
MESTU . SVI VAM PRUZAJU SAMO IME ZA SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD A MI
VAM DAJEMO DA POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE U PDF-U TAKO
DA MOŽETE TACNO DA ODABERETE PRAVI RAD BEZ PROMASAJA. NASA BAZA SADRZI SVAKI
GOTOV SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD KOJI CE VAM IKADA ZATREBATI, MOŽETE GA
SKINUTI I UZ NJEGOVU POMOC NAPRAVITI JEDINISTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE
NADJETE SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATRUSKI RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM
MOMENTU MOZETE NARUCITI DA SE IZRADI NOVI POTPUNO UNIKATAN SEMINARSKI,
DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD NA LINKU NOVI RADOVI. SVA PITANJA I ODGOVORE MOŽETE
DOBITI NA NAŠEM FORUMU KAO I BESPLATAN SEMINARSKI, PREPRICANE LEKTIRE, PUSKICE I
POMOC. ZA BILO KOJI VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA MOZETE NAS KONTAKTIRATI NA
KONTAKT FORMI.
m
o
c
ad.
r
i
rsk
m
o
c
ad.
a
n
i
em
.s
w
w
.s
w
ww
w
m
o
c
.
m
o
c
.
i
k
s
r
a
n
i
SADRŽAJ
m
e
.s
ww
w
br.str
.s
w
w
w
1.UVOD………………………………………………………………2
2.ZGLOB KUKA (art.coxae)………………………………………3
m
m
o
o
c
c
U ZGLOBU KUKA…………………………………..6
.
d
ad. 3.POKRETI
a
r
i
4.MIŠIĆI POKRETAĆI KUKA……………………………………7
k
s
r
a
n
i
5.ZAKLJUČAK………………………………………………………8
m
e
s
s
.
.
w
w
6.LITERATURA……………………………………………………..9
ww
ww
m
o
c
ad.
m
o
c
ad.
r
i
k
s
r
a
min
e
s
.
ww
.s
w
w
w
m
o
c
ad.
w
r
i
rsk
m
o
c
ad.
a
n
i
em
.s
w
w
.s
w
ww
w
m
o
c
.
m
o
c
.
i
k
s
r
a
n
i
1.UVOD
m
e
.s
.s
w
w
ww
w
w
1.1.OBIM POKRETA
Obim pokreta je preñeni put segmenta, a zavisi od grañe zgloba pri čemu se misli na anatomske I
biomehaničke karakteristike svakog zgloba ponaosob. Svaki zglob ima funkcionalnu mogućnost
kretanjakoja odreñuju obim pokreta datog zgloba. Obim pokreta zavisi od nekoliko faktora:
1.Oblik zglobnih površina – udubljene zglobne površine daju manju pokretljivost nego ako su
one
plitke.
2.Koštana ispupčenja – unutar zgloba ili u neposrednoj blizini ograničavaju pokrete.
3.Elastičnost mekih tkiva – proporcionalno odreñuju pokretljivosti zgloba.
4.Položaj udaljenih segmenata – zbog djelovanja poliartikularnih mišića obim pokreta se mijenja
(primjer je pokret u kuku sa flektiranim i ekstendiranim koljenom).
5.Mišićna masa – gracilne osobe imaju veći obim pokretljivosti
6. Potkožno masno tkivo – ograničava obim pokreta.
7. Individualne karakteristike – genetske prirode ili stečene.
m
o
c
ad.
m
o
c
ad.
r
i
k
s
r
ina
m
e
s
w.
.s
w
ww
ww
1.2.MJERENJE OBIMA POKRETA
Mjerenje obima pokreta u zglobu vrši se pomoću uglomjera.Uglomjer se sastoji od centra i
dva kraka, pokretnog i nepokretnog. Mjerenje se vrši iz neutralnog ili nultog položaja za odreñeni
zglob. Princip mjerenja je da se centar uglomjera postavi na projekciju zgloba gdje se vrši pokret.
Nepokretni krak prati neku fiksnu liniju - uzdužnu osovinu proksimalnog segmenta, zamišljenu
liniju tijela ili ivicu površine gdje se vrši mjerenje. Pokretni krak prati pokret distalnog segmenta.
Mjerna jedinica su stepeni.
m
o
c
ad.
m
o
c
ad.
r
i
k
s
r
a
min
e
s
.
ww
.s
w
w
w
m
o
c
ad.
w
r
i
rsk
m
o
c
ad.
a
n
i
em
.s
w
w
.s
w
ww
2.ZGLOB KUKA (art. Coxae)
w
Kuk je diartrodijalni sinovijalni zglob koji funkcionira kao loptasti zglob. Sastoji se od sferične
femoralne glave koja je smještena u konkavni acetabulum koji je formiran fuzijom os ilium ,
m
o
c
.
m
o
c
.
i
k
s
r
a
n
i
m
e
.s
ww
w
.s
w
w
w
ischium I pubis. U acetabulumu je centralno ulegnuta fosa sa okolnom perifernom zglobnom
porcijom lunarne površine. Inferiorno je prekida acetabularni urez koji je premošten
transverzalnim ligamentom koji se cirkumferencijalno dotiče sa acetabularnim labrumom . Gusto
fibrozno tkivo ograñuje femoralnu glavu izvan ekvatora i tako povećava zglobnu stabilnost.
Proksimalni kraj femura čine glava, vrat, veliki i mali trohanter. Ugao izmeñu femoralnog vrata u
odnosu na tijelo kod odraslih je oko 126 0 do 128 0 ( ugao inklinacije ), a anteverzija vrata (ugao
torzije) od 12 0 do 15 0 . Ligamentum teres femoralne glave stapa se u transverzalni acetabularni
ligamenti inserira u plitku jamu nazvanu fovea capitis . Femoralni vrat je uži nego dijametar
glave koja dopušta širi obim kretnji.
Čvrsta zglobna kapsula podržavana je sprijeda debelim iliofemoralnim (lateralna i medijalna
traka) ligamentom, koji osigurava hiperekstenziju kuka, i pubofemoralnim ligamentom, koji
prevenira prekomjernu abdukciju i ekstenziju. Posteriorno je lociran ischiofemoralni ligament
čije niti su čvrste i napete pri kuku u ekstenziji. Svi ovi ligamenti pridonose velikoj stabilnosti
zgloba u stojećoj posturi.Cirkumferencijalnim pripojenjem oko acetabuluma kapsula formira
žlijeb koji se inserira oko baze femoralnog vrata osim posteriorno, gdje se inserira u sredinu
vrata. Sinovijalna membrana pripaja se u artikularni rub na liniji unutarnje kapsule i
intrakapsularne junkture femoralnog vrata.
m
o
c
ad.
m
o
c
ad.
r
i
k
s
r
ina
m
e
s
w.
.s
w
ww
ww
Veliki trohanter služi kao inserciono mjesto za mišiće abduktore. Tetivna hvatišta iliopsoasa na
malom trohanteru omogućuju jaku fleksiju kuka. M. piriformis i drugi kratki eksterni mišići
rotatori pripajaju se u trohanternoj fosi.Inervacija zgloba kuka dolazi od n. femoralisa, n.
ishiadicusa i n. obturatorijusa.
Glava femura je vaskularizirana od : ekstrakapsularnog arterijskog prstena, koji je formiran
posteriorno od velikih ogranaka medijalne femoralne cirkumfleksne arterije, a anteriorno od
lateralne cirkumfleksne femoralne arterije. Ove arterije daju ascendentne cervikalne
(retinakularne) arterije koje probijaju kapsulu i vaskulariziraju glavu femura. Prilikom prijeloma
vrata femura postoji velika opasnost od njihove lezije. Arterija ligamentum teres nesignifikantno
učestvuje u vaskularizaciji femoralne glave.Zglob kuka je tako grañen da mora podnositi i
izdržavati snažne pokrete, opterećenje, oslonac kao I impakciju za vrijeme životnih aktivnosti.
m
o
c
ad.
m
o
c
ad.
r
i
k
s
r
a
min
e
s
.
ww
w
.s
w
w
w
Kretnje kuka su u kombinaciji tri bazične ravni:
1.fleksija i ekstenzija koje se odvijaju u sagitalnoj ravni oko frontalnog aksisa
2.abdukcija i addukcija u frontalnoj ravni oko anteroposteriornog (sagitalnog) aksisa
3. interna i eksterna rotacija koje se odvijaju u transverzalnoj (horizontalnoj) ravni oko
longitudinalnog (vertikalnog) aksisa
m
o
c
ad.
r
i
rsk
a
n
i
em
m
o
c
ad.
Normalne vrijednosti pasivnog obima kretnji kuka
Kretnje
Interna rotacija
Eksterna rotacija
Addukcija
w.s
Miller
300-470
360-500
00-450
ww
m
o
c
.
Frankel & Pugh
700
900
<250
Charlton & Capecci
300-450
450-600
100-300
m
o
c
.
.s
w
ww
Download

9905-Medicina-Obim-okreta-kuka