Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9)
Akreditasyon Kapsamı
ARITSAN ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI
Müh. Mak. İnş. San. Ve Tic. Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0087-T
Revizyon No: 06 Tarih: 17 Eylül 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0087-T
Adresi :
Yenişehir Mh. G.Mustafa Kemal Bulvarı
Derya Sok No: 28 İzmit 41040
KOCAELİ / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Bacagazı
(TS CEN/TS 15675
ve TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Tel
: 02623234569
Faks
: 02623231991
E-Posta : [email protected]
Website : www.aritsan.com
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İzokinetik Örnekleme Metodu
(Gravimetrik Metot) ile Partikül Madde
Tayini
TS ISO 9096
Sabit kaynak emisyonlarında tozun düşük
aralıktaki kütle derişiminin tayini İzokinetik örnekleme ve gravimetrik
metot ile tayin
TS EN 13284-1
Sabit Kaynak Emisyonlarında Hız Tayini
TS ISO 10780
Renk Karşılaştırma (Bacharach) Metodu ile
İslilik Tayini
TS 9503
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO,
NO₂, NOx Tayini
EPA-CTM-022
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂,
CO₂ Tayini
TS ISO 12039
Sabit Kaynak- Emisyonlarında Gaz
Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin
Kütle Derişimlerinin Tayini - Aktif Karbon
ve Çözücü Deserpsiyon Metodla VOC
Tayini
TS EN 13649
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂
Tayini
TS ISO 7935
Sabit kaynak emisyonlarında gravimetrik
metot ile nem tayini
EPA Metot 4
Sabit kaynak emisyonlarında ölçüm probu
ile nem tayini
AR-01-MTD
(İşletme içi metot)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/9)
Akreditasyon Kapsamı
ARITSAN ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI
Müh. Mak. İnş. San. Ve Tic. Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0087-T
Revizyon No: 06 Tarih: 17 Eylül 2014
AB-0087-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Bacagazı (TS
CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Devam)
Hava Kalitesi
(İmisyon)
Akustik
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynaklarda Ağır Metal Örneklemesi
ve ICP-OES Metodu ile Analizi (Ag, As, Ba,
Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Se, Tl, Zn, Sb, Be,
Hg, P, Pb, V)
EPA Metod 29
TS EN 14385
EPA 200.7
SM 3030 D-K
Gravimetrik Metod İle Toz (Partüküler
Madde) Tayini
EPA Metod 17
EPA Metod 5
Sabit Kaynaklarda Hidrojen Sülfür (H₂S)
Örneklemesi ve Titrimetrik Metot İle
Tayini
EPA Method 11
Klor (CI ) Örneklemesi ve
Spektrofotometrik Tayini
TS EN 1911
Flor (HF) Örneklemesi ve
Spektrofotometrik Tayini
EPA Metod 13 A
Formaldehit Örneklemesi ve
Spektrofotometrik Tayini
EPA Metod 323
SO₂, SO₃ ve H₂SO₄ Tayini
EPA Metod 8:2000
Toplam Organik Karbon (TOC)
Alev İyonlaştırma Dedektör (FID) Metodu
EPA 25 A
TS EN 12619
TS EN 13526
ICP-OES Metodu İle Çöken Tozda Ağır
Metal Tayini
(Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn,
Na, Ni, Pb,V, Zn)
VDI 2267-14
ICP-OES Metodu İle PM10 İçerisinde Ağır
Metal Tayini
(Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, V,
Zn)
VDI 2267 Part 5
Ortam Havasında PM10 Tayini
EPA 40 CFR Part 50 App J
Çöken Toz Ölçümü
TS 2342
Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve
değerlendirilmesi - Bölüm 1: Temel
büyüklükler ve değerlendirme işlemleri
TS 9315 ISO 1996-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/9)
Akreditasyon Kapsamı
ARITSAN ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI
Müh. Mak. İnş. San. Ve Tic. Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0087-T
AB-0087-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Akustik Devam)
Titreşim
İşyeri Ortamı
Maruziyet
Değerlendirmesi
Revizyon No: 06 Tarih: 17 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve
değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü
seviyelerinin tayini
TS ISO 1996-2
Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi
tesislerinde çevredeki ses basınç
seviyelerinin tayini
TS ISO 8297
Gürültü kaynaklarının ses gücü
seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini
TS EN ISO 3744
Ses seviyesi ölçme cihazı (El tipi) ile
gürültü ölçümü
TS ISO 9613-1
TS ISO 9613-2
TS 8958 EN ISO 3746
İnsanın tüm vücut titreşimine maruz
kalmasının değerlendirilmesi - Binalarda
sürekli darbe ile meydana gelen titreşim
TS 2631-2
Madencilik - Hava şoku ve yer titreşimi
ölçümü
TS 10354
Mekanik titreşim ve şok - Binaların
titreşimi - Titreşimin ölçülmesi
TS ISO 4866
Gaz Kromatografi (GC) ile Alev
İyonizasyon Dedektör (FID) ile Uçucu
Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
TS ISO 16200-1 -2
Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tayini
(Termal Konfor)
TS EN 27243
Silikon Diyet Sensör ile Işık Şiddeti Tayini
ISO/CIE 8995-1:2002
Solunabilir Toz Örneklemesi ve Analizi
Ortam Havasında Toplam Toz ve
Solunabilir Toz İmisyonlarının Tayini
MDHS 14/3
NIOSH 0500
TS 2361
Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen
Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
İşyerinde Maruz Kalınan Gürültünün
Tayini ve Sebep Olduğu İşitme Kaybının
Tahmini
TS 2607 ISO 1999
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/9)
Akreditasyon Kapsamı
ARITSAN ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI
Müh. Mak. İnş. San. Ve Tic. Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0087-T
AB-0087-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 06 Tarih: 17 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(İşyeri Ortamı
Maruziyet
Değerlendirmesi
Devam)
ICP ile Bazı Elementlerin Tayini
(Al, Ca, La, Ni, Sr, W, Sb, Cr, Li, K, Te, V, As,
Co, Mg, P, Sn, Y, Ba, Cu, Mn, Se, Tl, Zn, Be,
Fe, Mo, Ag, Ti, Zr, Cd, Pb)
NIOSH 7300
Su/Atıksu
(T.C.Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim
Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları
Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Elektrokimyasal Metod ile pH Tayini
SM 4500 H⁺ : B
Laboratuvar Metodu ile Elektrik İletkenliği
Tayini
TS 9748 EN 27888
Nefelometrik Metot İle Bulanıklık Tayini
SM 2130: B
Membran Elektrod Metodu ve
İyodometrik metod (Azid Modifikasyon)
ile Çözünmüş Oksijen/Oksijen Doygunluğu
SM 4500 O / G-C
Laboratuvar ve Saha Metodu ile Sıcaklık
Tayini
SM 2550: B
Görsel Metot ile Yüzer Madde tayini
A.DT.63
İşletme İçi Metot
Spektrofotometrik Metod ile Renk Tayini
SM 2120:C
Gravimetrik Metod İle Askıda Katı Madde
(AKM) Tayini
TS EN 872
Seyreltme Metodu İle Zehirlilik Seyreltme
Faktörü (ZSF)
TS 5676/SKKY Numune Alma
ve Analiz Metotları Tebliği
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Tayini
SM 5210 B
Hacimsel Metod ile Çökebilen Katı Madde
tayini
TS 7092
Gravimetrik Metot Toplam Katı Madde
TS 7093
Gravimetrik Metot ile Toplam Çözünmüş
Madde Tayini
SM 2540 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/9)
Akreditasyon Kapsamı
ARITSAN ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI
Müh. Mak. İnş. San. Ve Tic. Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0087-T
AB-0087-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su/Atıksu
(T.C.Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Revizyon No: 06 Tarih: 17 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Açık Reflux Metodu İle Kimyasal Oksijen
İhtiyacı tayini
SM 5220: B
Distilasyon + Titrimetrik Metodu,
Distilasyon +Fenat Metodu
(Spektrofotometrik) İle
Amonyak (NH₃)/Amonyak Azotu(NH₃-N)
Tayini
SM 4500-NH₃:B-C-F
Ön İşlem ve SPADNS Metodu ile Florür
Tayini
SM 4500 B-:D
MOHR Metodu ve Argentometrik Metot
ile Klorür Tayini
TS 4164 ISO 9297
SM 4500 Cl- : B
Spektrofotometrik Metot ile Krom ⁺⁶
Tayini
SM 3500 Cr(VI): B
Kadmiyum İndirgeme Metodu
İle Nitrat (NO₃-) ve Nitrat Azotu Tayini
(NO₃-N)
SM 4500 NO₃:E
Spektrofotometrik Metodu ile
Nitrit (NO₂-) ve Nitrit Azotu Tayini
(NO₂-N)
SM 4500 NO₂: B
Ascorbic Acid Methodu İle Toplam
Fosfor/Ortofosfat Tayini
SM 4500 P: B-E
Spektrofotometrik Metod ve Metilen Blue
Metodu İle Sülfür İyonu Tayini
SM 4500 S²⁻ D
Phenanthroline Methodu İle Sülfit Tayini
4500-SO₃ ²⁻ B C
DPD Colorimetric Methodu İle Toplam
Klor /Serbest Klor Tayini
SM 4500 Cl: G
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/9)
Akreditasyon Kapsamı
ARITSAN ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI
Müh. Mak. İnş. San. Ve Tic. Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0087-T
Revizyon No: 06 Tarih: 17 Eylül 2014
AB-0087-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Su/Atıksu
(T.C.Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Atık Analizleri
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
DPD Titrimetrik Metodu İle Serbest Klor
/Aktif Klor Tayini
SM 4500-Cl : F
Turbidimetrik Metodu İle Sülfat Tayini
SM 4500 SO₄ ²⁻ : E
Sokslet Ekstraksiyon Metodu İle Yağ Ve
Gres Tayini
SM 5520: D
Spektrofotometrik Metod İle Yüzey Aktif
Madde Tayini (MBAS)
SM 5540: C
Ön İşlem Sonrası Direkt Spektrofotometrik
Metodu İle Fenol Tayini
SM 5530: B-D
Karmin Metodu İle Bor Tayini
SM 4500-B-C
Asitle Özütleme İle Ön İşlem-Ağır
Metallerin Tayini
SM 3030 D-K
ICP-OES Metodu İle Metal Tayini
(Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır,
Baryum, Bor Berilyum, Civa, Çinko, Demir,
Gümüş, Kadmiyum, Krom, Kobalt, Kurşun,
Lityum Magnezyum, Molibden, Mangan,
Nikel, Sodyum, Selenyum, Vanadyum)
EPA 200.7
Hidrür Sistemi
Distilasyon ve Spektrofotometrik Metot
ile Serbest Siyanür /Toplam Siyanür tayini
SM 4500-CN- C/ E
Toplam Siyanür Tayini
TS 5974
Atıkların Nitelendirilmesi (Eluat
Hazırlama) Metal Analizleri Ön İşlem
Tayini
TS EN 12457-4
Ph Tayini
TS 12072
Elektrokimyasal Metod İle İletkenlik Tayini
TS ISO 11265
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/9)
Akreditasyon Kapsamı
ARITSAN ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI
Müh. Mak. İnş. San. Ve Tic. Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0087-T
AB-0087-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Atık Analizleri
Devam)
Toprak, Arıtma
Çamuru Analizleri
Revizyon No: 06 Tarih: 17 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
ICP-OES Metodu ile Ağır Metal Tayini (
Antimon, Arsenik, Baryum, Bakır, Civa,
Çinko, Kadmiyum, Krom, Kurşun,
Molibden, Nikel, Selenyum )
EPA 200.7
Hidrür Sistemi
Ön İşlem Ve SPADNS Metodu İle Florür
Tayini
SM 4500-F: B -D
Argentometrik Metod İle Klorür Tayini
SM 4500-Cl⁻ : B
Türbidimetrik Metod İle Sülfat Tayini
SM 4500 SO₄²⁻ : E
Gravimetrik Metod ile Kuru Kalıntı, Nem,
Kuru Madde Tayini
TS 9546 EN 12880
Gravimetrik Metod ile Toplam Çözünmüş
Madde Tayini
SM 2540 C
Gravimetrik Metod İle Kızdırma Kaybı
(LOİ) Tayini
TS EN 12879
Spektrofotometrik Metot İle Fenol İndeksi
Tayini
TS 6227 ISO 6439
Ön işlem sonrası Eluatta pH Tayini
TS ISO 10390
TS EN 12457-4
Kuru Kalıntı, Nem, Kuru Madde Tayini
TS 9546 EN 12880
İletkenlik Tayini
Elektrokimyasal Metod
TS ISO 11265
Krom +6 Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500 Cr(VI): B
Ön İşlem-Metal Analizleri
Mikrodalga Asit Çürütme Metodu/
Atıkların Nitelendirilmesi (Eluat
Hazırlama)
EPA 3051 A
TS EN 12457-4
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/9)
Akreditasyon Kapsamı
ARITSAN ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI
Müh. Mak. İnş. San. Ve Tic. Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0087-T
AB-0087-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Toprak, Arıtma
Çamuru Analizleri
Devam)
Atık Yağ Analizleri
Su, Atık Su, Deniz
Suyu, Arıtma
Çamuru Ve
Toprak, Atık, Atık
Yağ, Numune Alma
Revizyon No: 06 Tarih: 17 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ağır Metal Tayini Ön İşlem Sonrası Tayini
Gümüş (Ag), Bizmut (Bi),Kadmiyum (Cd),
Kalsiyum (Ca),
Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır(Cu), Demir
(Fe), Kurşun (Pb),
Lityum (Li), Potasyum (K),Magnezyum
(Mg), Mangan (Mn), Sodyum (Na), Nikel
(Ni), Antimon(Sb), Kalay (Sn), Çinko (Zn),
Stronsiyum (Sr)Talyum (Tl), Kalsiyum(Ca),
Molibden (Mo),
Alüminyum (Al), Baryum(Ba),Berilyum
(Be), Silisyum(Si) Titanyum (Ti), Vanadyum
(V)
ICP-OES Metodu
EPA 200.7
Hidrür Sistemi
Kızdırma Kaybı (LOİ) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Ön İşlem- Metal Analizleri
Mikrodalga ile Asit Çürütme Metodu
EPA 3051 A
Arsenik (As), Kurşun (Pb), Krom (Cr),
Kadmiyum (Cd) Tayini
ICP-OES Metodu
EPA 200.7
Parlama Noktası Tayini
Penksy-Martens Kapalı Kap Metodu
ASTM D 93
Atık Sulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden
Çamur Numunesi Alma
TS EN ISO 5667-13
Göl ve Göletlerden Numune Alma
TS 6291
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/9)
Akreditasyon Kapsamı
ARITSAN ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI
Müh. Mak. İnş. San. Ve Tic. Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0087-T
AB-0087-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su, Atık Su, Deniz
Suyu, Arıtma
Çamuru Ve
Toprak, Atık, Atık
Yağ, Numune Alma
Devam)
Revizyon No: 06 Tarih: 17 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yüzey Topraktan Numune Alma
TS 9923
Katı Atıklardan Numune Alma Kuralları
TS 12090
Petrol Sıvıları - Elle Numune Alma
TS 900-1 EN ISO 3170
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı