Na osnovu čl.42,57,58, i 63 Statuta Opštine Ulcinj „Sl.list CG 5/07-Opštinski propisi) i
čl.10 Odluke obrazovanju radnih tijela Skupštine Opštine („Sl.list CG“ br.17/08 –
Opštinski propisi) Skupština Opštine na sjednici održanoj dana 22.03.2014 god donijela
je
ODLUKU
O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
SKUPŠTINA OPŠTINE ULCINJ
Član 1
Ovom Odlukom se imenuje Savjeta za zaštitu životne sredine, Skupštine Opštine
Ulcinj i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Abedin Avdiu - Predsjednik
Dr.Hasan Zeneli - član
Kenan Derviši - član
Mehmet Milla - član
Mr. Anton Kastrati - član
Luljeta Sefa - član
NVO- član
Član 2
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu CG“Opštinski propisi.
Broj:02-38/14-5/a
Ulcinj, 22.03.2014
PREDSJEDNIK
Mr. Fuad Hadžibeti
Download

Sl.list CG 5/07-Opštinski propisi) i čl.10 Odluke obrazovanju radnih t