ČESKY - Návod k vyhledávání a odstraňování závad vodních filtrů Pall-AquasafeTM
Rychlospojkový adaptér se nehodí pro můj vývod vody
Pokud rozměr závitu na vývodu vody neodpovídá adaptéru, budete možná potřebovat jiný adaptér (viz návod
nebo kontaktujte místního zástupce, distributora nebo prodejce společnosti Pall). Pokud máte vývod vody bez
závitu nebo s nestandardním závitem, může být potřeba jej vyměnit. V tom případě se poraďte s instalatérem
nebo místním správcem budovy.
Vodní filtr se nehodí k rychlospojkovému adaptéru
Vodní filtry Pall-Aquasafe jsou určeny pro příslušné rychlospojkové adaptéry pro sprchy nebo vodovodní
kohoutky. Vstup vodního filtru zastrčte do adaptéru až na doraz tak, až uslyšíte cvaknutí.
Adaptér je netěsný v místě spojení s vývodem vody
Zkontrolujte, zda těsnění dodané s adaptérem není poškozené a zda bylo vloženo před připojením adaptéru a
utažením spoje. Dle potřeby použijte těsnicí pásku na závity, známou také jako teflonová (PTFE) nebo
instalatérská páska, a tak zajistěte vodotěsné spojení.
Adaptér je netěsný v místě spojení s vodním filtrem
Zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek na svém místě na vstupu vodního filtru. Zkontrolujte, zda je vodní filtr úplně
zasunutý do adaptéru a připevněný.
Vodní filtr se neodpojil od adaptéru
Pevně stiskněte uvolňovací tlačítko na adaptéru a současně uchopte filtr a otáčivým pohybem jej vytáhněte.
Průtok vody filtrem je pomalý.
Nedošlo v některém okamžiku k odpojení vodního filtru od adaptéru? Pokud ano, mohl do pouzdra filtru
proniknout vzduch a vytvořit vzduchovou kapsu, která může podstatně omezit průtok vody zařízením. Jedná-li
se o tento případ, je nutno filtr nahradit novým.
Pokud vodní filtr nebyl odpojen, je možné, že ke snížení průtoku vody došlo v důsledku silného znečištění vody
částicemi, rzí nebo mikroorganizmy. Toto znečištění částicemi může být přechodné a může souviset s údržbou
nebo se stavebními pracemi souvisejícími se systémem rozvodu vody. Pokud je průtok nepřijatelný, je nutno filtr
vyměnit za nový. V případě potřeby kontaktujte nejbližšího zástupce, distributora nebo prodejce společnosti Pall,
kde vám mohou navrhnout vhodné možnosti předfiltrace.
Vodní filtr byl vyměněn za nový, ale průtok vody je stále snížený.
Zkontrolujte, zda je filtr zcela zasunutý v rychlospojkovém adaptéru, aby byl zajištěn optimální průtok. Průtok
vodním filtrem závisí na tlaku vody. Je-li tlak vody nižší než 1 bar, tlak nemusí dostačovat k dosažení
dostatečného průtoku zařízením. Obraťte se prosím na instalatéra nebo na technickou správu místního zařízení
a poraďte se, jak by bylo možné tlak vody zvýšit.
Pro testování kvality vody je nutno použít nefiltrované vzorky před filtrem (proti směru průtoku)
Pokud je nutno mezi výměnami filtru odebrat vzorek vody, odstraňte stávající filtr a zlikvidujte jej podle místních
předpisů. Pro zajištění průtoku z vývodu vody se musí instalovat konektor bez ventilu. Odeberte vzorek (vzorky)
vody podle místních předpisů. Okamžitě instalujte nový filtr.
Vodní filtr nešťastnou náhodou upadl na podlahu a pouzdro prasklo. Mohu jej i tak použít?
Ne, tento vodní filtr budete muset vyměnit za nový. Pokud bylo pouzdro poškozeno podobným mechanickým
nárazem, budou ovlivněny funkční charakteristiky filtru.
Mám-li nějaký problém, na koho se mám obrátit?
Pokud máte problém s vodními filtry Pall-Aquasafe nebo s jejich rychlospojkovými adaptéry, který nejste schopni
vyřešit podle rad v tomto návodu k vyhledávání a odstraňování závad, kontaktujte místního zástupce,
distributora nebo prodejce Pall, se kterým můžete problém prodiskutovat, a pokud je to relevantní, výrobek
(výrobky) vraťte k dalšímu přezkoumání. Vracené výrobky musí být uloženy v uzavíratelném sáčku a vráceny
podle instrukcí dodaných místním zástupcem, distributorem nebo prodejcem Pall.
Kde najdu další informace o sortimentu vodních filtrů Pall-Aquasafe a jejich rychlospojkových
adaptérů?
Další informace lze najít na www.pall.com/medical nebo vám je poskytne nejbližší zástupce, distributor nebo
prodejce společnosti Pall.
Download

Návod k vyhledávání a odstraňování závad vodních filtrů Pall