SADRŽAJ
PREDGOVOR.........................................................................................................9
UVOD ...................................................................................................................11
SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA ......................................................................17
Pojam i definicija selektivnih oblika turizma....................................................17
Karakteristike i obim selektivnih oblika turizma...............................................20
Motivacija u selektivnim oblicima turizma.......................................................24
Turistički doživljaj u selektivnim oblicima turizma..........................................28
EKOTURIZAM ....................................................................................................31
Pojam ekoturizma.............................................................................................31
Principi ekoturizma...........................................................................................34
Koncepti ekoturizma.........................................................................................35
Ekodestinacija i ekonaselje...............................................................................39
Ekoturistička „industrija“..................................................................................43
Ekoturističko vođenje........................................................................................46
RURALNI TURIZAM...........................................................................................49
Pojam i definicija ruralnog turizma...................................................................51
Vrste i proizvodi ruralnog turizma....................................................................53
Agroturizam......................................................................................................54
Receptivna ponuda u ruralnom turizmu............................................................57
Turisti i ruralni turistički doživljaj....................................................................60
Održivost ruralnog turizma...............................................................................62
URBANI TURIZAM.............................................................................................65
Urbani turizam kao savremeni fenomen............................................................65
Tipologija destinacija urbanog turizma.............................................................69
Resursi urbanog turizma....................................................................................74
City break kao oblik urbanog turizma...............................................................79
Organizovana razgledanja kao specifična ponuda u urbanom turizmu..............82
KULTURNI TURIZAM .......................................................................................87
Aspekti kulture u turizmu..................................................................................87
Pojam i principi kulturnog turizma....................................................................88
Tipologija kulturnih turista................................................................................92
Turizam baštine (nasleđa).................................................................................95
„Evropska prestonica kulture“ i „Put kulture“.................................................101
Interpretacija nasleđa......................................................................................102
Umetnički turizam...........................................................................................105
Kreativni turizam............................................................................................109
VERSKI I DUHOVNI TURIZAM ......................................................................111
Koncepti verskog turizma...............................................................................112
Nastanak i tipologija religijskih atrakcija........................................................115
Hodočašće.......................................................................................................118
Duhovni (spiritualni) turizam..........................................................................122
TURIZAM DOGAĐAJA ....................................................................................125
Pojam i tipologija događaja.............................................................................126
Festivali i karnevali.........................................................................................129
Svetkovine lokalnih zajednica.........................................................................133
Motivi za posetu događajima..........................................................................136
POSLOVNI TURIZAM ......................................................................................139
Pojam poslovnog turizma................................................................................139
Vrste i karakteristike poslovnog turizma.........................................................141
Konferencije i kongresi...................................................................................146
Kongresni biro.................................................................................................149
Izložbe i sajmovi.............................................................................................151
Incentive putovanja.........................................................................................153
SPORTSKI I AVANTURISTIČKI TURIZAM ..................................................155
Sport i turizam.................................................................................................155
Kategorije sportskog turizma..........................................................................158
Sportske manifestacije.....................................................................................160
Avanturistički turizam.....................................................................................163
Ekstremne sportske aktivnosti.........................................................................166
Koncept flow doživljaja...................................................................................169
Biciklistički turizam........................................................................................171
LOVNI TURIZAM..............................................................................................175
Pojam i specifičnosti lovnog turizma..............................................................177
Održivost lovnog turizma................................................................................179
Lovišta i nelovne površine..............................................................................180
Lovno–turistički objekti..................................................................................181
Zakon o divljači i lovstvu................................................................................183
GASTRONOMSKI I VINSKI TURIZAM ..........................................................187
Hrana i turizam................................................................................................189
Tipologija gastronomskih turista.....................................................................190
Gastronomski turistički doživljaj....................................................................192
Vinski turizam.................................................................................................195
„Putevi vina“ i destinacije...............................................................................197
Motivi i doživljaj vinskih turista.....................................................................199
ZDRAVSTVENI TURIZAM ..............................................................................203
Definicije zdravstvenog turizma......................................................................205
Koncepti i tipologije zdravstvenog turizma.....................................................207
Banjski (spa) turizam......................................................................................210
Medicinski turizam..........................................................................................213
Wellness turizam.............................................................................................215
VOLONTERSKI TURIZAM ..............................................................................219
Volonterski turizam kao alternativni turizam..................................................221
Koncept volonterskog turizma........................................................................224
Volonterski projekti i radni kampovi...............................................................226
MRAČNI TURIZAM ..........................................................................................229
Mračni turizam u praksi..................................................................................230
Koncepti mračnog turizma..............................................................................234
Motivacija u mračnom turizmu.......................................................................237
Tipologija atrakcija mračnog turizma..............................................................239
Interpretacija u mračnom turizmu...................................................................243
LITERATURA ...................................................................................................247
Download

SPORTSKI I AVANTURISTIČKI TURIZAM