ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ВАСПИТАЧА
Програм предмета
Професор др Исидора Кораћ
Наставник практичних вештина Мирјана Томић, МА
Теме:
1. Професионални развој васпитача – појам
2. Могућности професионалног развоја васпитача – кроз призму законске регулативе
3. Иницијално образовање васпитача – у образовном систему наше земље и у
образовним системима других земаља
4. Стручно усавршавање васпитача
5. Иницијално образовање и стручно усавршавање - концепт рефлексивне праксе
6. Компетенције васпитача – појам
7. Компетенције васпитача за рад у групи, успешно руковођење групом
8. Тимски рад у предшколској установи / појам, улоге, фазе у развоју тима, проблеми
у тиму и могући начини решавања
9. Компетенције васпитача за успешно обављање послова, активности унутар вртића
и професионалну улогу у друштву (учешће у различитим тимовима, активима,
асоцијацијама, удружењима васпитача, сарадња са локалном заједницом и сл.)
10. Компетенције васпитача за праћење и вредновање васпитно-образовног процеса и
самовредновање: о различитим изворима вредновања (колеге, деца, родитељи...),
значење података вредновања за праксу; континуирано планирање и коришћење
вредновања васпитно-образовног процеса у сврху његовог сталног унапређивања и
личног професионалног развоја
11. Менторство и приправништво као фазе професионалног развоја
12. Полагање испита за добијање лиценце за рад васпитача
13. Портфолио васпитача и лични план професионалног развоја
14. Управљање професионалним развојем
15. Сазнали у току праксе
Предиспитна обавеза студената:
Припрема и презентација рада на теме:
•
Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – у нашој земљи и
образовним системима других земаља (приказ иницијалног образовања и стручног
усавршавања у једном образовном систему у складу са договором)
•
Тимови, активи васпитача у предшколским установама
•
Асоцијације, удружења васпитача у Србији
•
Лични план професионалног развоја
•
Портфолио/ елементи, образложење елемената портфолија
Циљеви предмета: Разумевање значаја и могућности професионалног развоја васпитача.
Развијање професионалног приступа у успостављању односа са различитим актерима
васпитно образовног-процеса, разумевање значаја преузимања професионалне улоге
васпитача у друштву кроз удружења, асоцијације васпитача. Развијање компетенција
студената за управљање личним професионалним развојем.
Исходи предмета: Студенти разумеју значај и могућности професионалног развоја
васпитача. Разумеју значај преузимања професионалне улоге васпитача у друштву и
професионалног приступа у успостављању односа са различитим актерима васпитно
образовног-процеса и поседују компетенције за управљањем личним професионалним
развојем.
Литература
Bennett, M., Madigan, I., Радуловић, Л. и Мишкељин, Л. (2013): Водич за самовредновање у
предшколским установама, Београд: Дигитал Арт, 14-31 стр. (Шта је самовредновање и
зашто је важно, Како се спроводи самовредновање).
Доступно на:
http://www.impres.rs/assets/dokumenta/new-documentpage-5/Vodi-za-samovrednovanje-upredkolskim-ustanovama.pdf
Група аутора (2009): Ментор и приправник, Водич за наставнике, васпитаче и стручне
сараднике, Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, 14-21 стр.
(Менторство/приправништво као фазе професионалног развоја), 25-29 стр. (Принципи
менторства /приправништва), 30- 33 стр. (Компетенције запослених у образовању), 112114. стр. (Шта је портфолио и чему служи?)
Група аутора (2007): Водич кроз стручно усавршавање и напредовање у звању
наставника, васпитача и стручних сарадника, Београд: Завод за унапређивање
образовања и васпитања, 9-15 стр. (Професионални развој и Облици стручног
усавршавања).
Група аутора (2012): Приручник за планирање стручног усавршавања Београд: Завод за
унапређивање образовања и васпитања, 8-13 стр.
Закон о основама система васпитања и образовања, Службени гласник РС, број 72/09,
52/11 и 55/13, члан 129. Стручно усавршавање и професионални развој васпитача и
стручног сарадника.
доступно на
http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakoni/obrazovanje-i-vaspitanje
Закон о предшколском васпитању и образовању, Службени гласник 18/10, (стр. 17. Уводне
напомене, приказ закона о предшколском васпитању и образовању - Васпитачи и чл. 39.
Образовање васпитача).
доступно на
http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakoni/obrazovanje-i-vaspitanje
Крњаја, Ж. и Павловић Бренеселовић, Д. (2011): Васпитачи као истраживачи сопствене
праксе, Настава и васпитање, бр. 2, 296-299.
Павловић Бренеселовић, Д. и Павловски (2000): Тимски рад у васпитној пракси, Београд:
Институт за педагогију и андрагогију, 15-32 стр.
Павловић Бренеселовић, Д. и Павловски (2000): Партнерски однос у васпитању, Београд:
Институт за педагогију и андрагогију, 15-24 стр. (Партнерски однос у васпитању), 169170 стр. (Карактеристике партнерског односа), 175-182. стр. (Принципи реализације
партнерског односа).
Павловић Бренеселовић, Д. и Павловски (2000): Интерактина обука, Београд: Институт
за педагогију и
андрагогију,
13-15
стр. Појам
интерактивне обуке,
основне
карактеристике традиционалног и интерактивног модела обуке.
Шира литература за припрему предиспитне обавезе Иницијално образовање и стручно
усавршавање васпитача – у нашој земљи и образовним системима других земаља: Крњаја,
Ж. и Павловић Бренеселовић, Д. (2013): Где станује квалитет, књига 1, Политика
грађења квалитета у предшколском васпитању, 9-121 стр. (у зависности од теме рада)
Приручни материјали за наставу овог предмета: Компетенције васпитача; Тимски рад
– Belbin test - улоге у тиму, Концепт рефлексивне праксе.
Download

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ВАСПИТАЧА Програм предмета