Vladušić Jelena, Asistent
Datum:
22.03.2013 10:48
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
KARTON NAUČNOG RADNIKA
Vladušić Jelena, Asistent
Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 1
Univerzitet u Novom Sadu
Vladušić Jelena, Asistent
Datum:
22.03.2013 10:48
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
1. Osnovni podaci
Prezime
Vladušić
Ime
Jelena
APVNT broj
4417
Godina rođenja
1984
Mesto rođenja
Novi Sad
Država rođenja
Srbija
Zvanje
Asistent
Titula
Diplomirani likovni umetnik-master
E mail
[email protected]
Direktni telefon
021/485-26-21
Telefon lokal
2621
Ustanova
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Dipl. lik. umet.
2. Podaci o stečenim diplomama
Godina
Vrsta rada
Mesto
Ustanova
2011
Master rad
Novi Sad
Akademija umetnosti u
Novom Sadu
2009
Diploma
Novi Sad
Akademija umetnosti u
Novom Sadu
Naziv rada
Naučna oblast
Morfologija neudomljenosti ;
Das Unheimliche
Likovne umetnosti
Rđa na oružju, rđa na
mladosti - serija fotografija
Likovne umetnosti
3. Podaci o izborima u zvanje
Godina
Naziv zvanja
R.br.
Ustanova
Naučna oblast
2013
Asistent
1
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Grafičko inženjerstvo i dizajn
2012
Saradnik u nastavi
2
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Grafičko inženjerstvo i dizajn
2011
Saradnik u nastavi
1
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Grafičko inženjerstvo i dizajn
4. Podaci o naučnim oblastima
R.br.
1
Naučna oblast
Grafičko inženjerstvo i dizajn
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 2
Univerzitet u Novom Sadu
Vladušić Jelena, Asistent
Datum:
22.03.2013 10:48
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
5. Stručna biografija
Rezidencijalni boravci i radionice:
2011-Atelierhaus Salzan, Linc, Austrija
2010/11-Artist In Residence, Krems, Austria
2005 - Outside Experimental ART project, SACI - Studio Art Center International, Firenca , Italija
Nagrade:
2010 - Druga nagrada na konkursu Rekreacijom do vitalnosti, ARS akademija, Novi Sad
2009 - Stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije, Minirstv oomladine i sporta,
Beograd
2009 - Mangelos - nagradazarealizacijuprojekta
2008 - Nagradana XIV Bijenalu mladih umetnika Evrope i Mediterana,
AIR artist-in-residence Krems
2008 - Perspektive 7, kategorija: fotografija, Art klinika, Novi Sad
2008 - FIAP - Zlatna plaketa na XII Međunarodnom trijenalu pozorišne fotografije Pozorište
u fotografskoj umetnosti
Sterijinopozorije, Novi Sad
2004 - XXV Saveznaizložbaomladinskefotografije, III mestozakolekciju, Aleksinac
U toku- Interdisciplinarne doktorske studije, Univerzitet umetnosti u Beogradu
studijski program: Višemedijska umetnost
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 3
Univerzitet u Novom Sadu
Vladušić Jelena, Asistent
Datum:
22.03.2013 10:48
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
6. Produkcija - zbirni rezultati
6.1. Rezultati produkcije
Oznaka
M93
Naziv kriterijuma produkcije
Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenziju
Ukupno
Broj
Poena
8
24.00
8
24.00
6.2. Učešće na projektima
Naziv vrste projekta
Broj
Ukupno
0
6.3. Vođenje teza
Naziv vrste teze
Broj
Ukupno
6.4. Međunarodna saradnja
Država saradnje
Broj
Ukupno
0
6.5. Recenzije
Broj
Ukupno
0
6.6. Uređivanje časopisa
Tip časopisa
Broj
Ukupno
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
0
Strana 4
Univerzitet u Novom Sadu
Vladušić Jelena, Asistent
Datum:
22.03.2013 10:48
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
Spisak rezultata M93 - Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenziju (8)
1. Vladušić J.: "Tempo" video rad, FIRENCA, SACI – Studio Art Centre Intrernational, Italija, organizator:
Dejan Atanacković, Firenca, SACI – Studio Art Centre Intrernational , 2005
2. Vladušić J.: "Bez naziva", serija fotografija, Svetski bijenale studentske fotografije, Master centar Novi Sad,
Novi Sad, Akademija umetnosti , Novi Sad, 2007, ISBN 978-86-86877-03-1
3. Vladušić J.: "Reditelj, serija fotografija", XII Međunarodno trijenale - Pozorište u fotografskoj umetnosti,
Sterijino pozorje, autor teksta: Vili Suis, Novi Sad, Sterijino pozorije, 2008, str. 42-45, ISBN 878-86-8514517-9
4. Vladušić J.: "Ogledalo" fotografija, MALI PRINC, Izložba nagrađenih studenata Departmana likovnih
umetnosti za najuspesniji umetnički rad u školskoj 2007/08. godini, Multimedijalni centar Akademije
umetnosti, Novi Sad, Novi Sad, Akademija umetnosti, Novi Sad, 2009
5. Vladušić J.: "Rđa na oružju, rđa na mladosti", serija fotografija, Izložba fototgrafija fakultela umetnosti Grčke
i inostranih fakultela, Gete institut u Solunu i Muzej vizantijske civilizacije Geni Cami, Solun, Grčka, Solun,
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, 2009
6. Vladušić J., Palašti A.: "Strabizam" foto-instalacija, COLLECTIVE MAN, galerija Doma Omladine, kustos
izložbe: Goran petrović, autor teksta: Goran Petrović, Beograd, Dom omladine, 2009
7. Vladušić J.: Samostalna izložba : "SMB-teritorija" , Artget galerija, Kulturni centar Beograd, kustos: Milica
Stanković Đorđević, umetnički direktor: Đorđe Odanovic , autor teksta: Nebojša Milenković, Beograd,
Kulturni centar Beograd, 2010
8. Vladušić J.: Samostalna izložba: "Morfologija neudomljenosti", Tribina mladih, Kulturni centar Novi Sad,
urednik likovnog programa: Ksenija Čobanović, autor teksta: Jelena Vladušić, Novi Sad, Kulturni centar
Novi Sad, 2011
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 5
Univerzitet u Novom Sadu
Vladušić Jelena, Asistent
Datum:
22.03.2013 10:48
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
8. Učešće na projektima
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 6
Univerzitet u Novom Sadu
Vladušić Jelena, Asistent
Datum:
22.03.2013 10:48
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
9. Vođenje teza
R.br.
Kandidat
Naziv rada
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 7
Univerzitet u Novom Sadu
Vladušić Jelena, Asistent
Datum:
22.03.2013 10:48
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
10. Međunarodna saradnja
R.br.
Opis saradnje
Od
Ko je sarađivao
Do
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 8
Univerzitet u Novom Sadu
Vladušić Jelena, Asistent
Datum:
22.03.2013 10:48
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
12. Uređivanje časopisa
R.br.
Uloga
Od
Do
Opis
Naziv časopisa
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Kriterijum produkcije
Strana 9
Univerzitet u Novom Sadu
Download

KARTON NAUČNOG RADNIKA - Univerzitet u Novom Sadu