ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
БРОЈ:5.2-33467/1
ДАНА: 06.11.2014.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
ЧВРСТЕ И ТЕЧНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
-У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ-
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 25/14-C
1 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Ј.К.П.,,ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА“Нови Сад, ул.Масарикова бр.17, www.vikns.rs
И
2. Врста поступка: Отворен поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама
(«Сл. гласник РС» бр. 124/12)
3. Предмет поступка јавне набавке: чврсте и течне хемикалије
4. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана набавка: не
6. Eлектронска лицитација: не
7. Контакт: Јелена Весовић, адреса електронске поште [email protected]
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: чврсте и течне
хемикалије;назив из општег речника набавке основне органске и неорганске
хемикалије, ознака 24310000 и LA 21 - за лабораторијске намене
2. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема
3. Подаци о оквирном споразуму: нема
2 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној
набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне
набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом. У
супротном, понуда се одбија.
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране овлашћеног преводиоца.
3.2.УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У
ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.Обрасце треба
попунити читко, а према приложеном упутству.Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне
документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за
заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као
заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр.
1.-, изузева обрасца 2.- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје
име.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2.- који попуњава, потписује
и оверава подизвођач у своје име.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.
3 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
3.3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).
3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је
затворена)тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити,
лично или поштом, на адресу:
Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,
21000 Нови Сад ул.Масарикова бр.17.
са назнаком:
„Понуда за јавну набавку чврстих и течних хемикалија“
– Јавна набавкаброј 25/14–С
НЕОТВАРАТИ
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс
понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може
поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може
бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.
3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ,ИЗМЕНА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени или повуче своју достављену понуду писменим обавештењем,
најкасније до истека рока за подношење понуда.
У року за подношење понуде понуђач може да опозове, измени или допуни већ поднету понуду,
писменим путем на адресу Наручиоца, са назнаком "ОПОЗИВ“ или „ИЗМЕНА / ДОПУНА“ Понуда за јавну набавку чврстих и течних хемикалија“– Јавна набавка број 25/14-С –
НЕОТВАРАТИ.
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће
разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.
Понуда не може бити опозвана, нити измењена после истека рока за подношење исте. Уколико
понуђач опозове или измени своју понуду по истеку рока за подношење понуда Наручилац је
4 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
овлашћен да наплатити гаранцију за озбиљност понуде.
3.7.ПОДНОШЕЊЕ ИОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у
позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 08.12.2014. године до 12 часова.
Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а
Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца,
дана 08.12.2014. године са почетком у 12:15 часова.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом
поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног
лица понуђача.
3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ
ИСПУНИЛИ
ОБАВЕЗЕ
ПО
РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА
(НЕГАТИВНАРЕФЕРЕНЦА )
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године.Доказ наведеног може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.тачка 1) члана 82. Закона, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.
На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке води
5 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку закључења
уговора, да Наручиоцу поднеседве бланко (сопствене) соло менице са меничним овлашћењему
висини од 7,5% од вредности уговора без пдв-а по меници, за добро извршење посла, са роком
важности најмање 30 дана дуже од периода важења Уговора.
3.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши
измену конкурсне документације.Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуде
измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне
објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Све измене, објављене на
напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне
документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у
писаној форми.
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају
доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према наручиоцу
обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81.
став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица,
појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.
Понуђачи из групе понуђача, одговарају наручиоцу неограничено солидарно у складу са
Законом.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку
Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Услов из члана 75.став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.Условеу вези са
капацитетима у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу
достављених доказадефинисаних конкурсном документацијом.
Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:
попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла
6 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
попуњен и оверен Образац бр. 1.А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све остале
чланове групе понуђача
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр.
1.-, изузев обрасца 2.- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје
име.
3.11.ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен,
тај подизвођач ће бити наведен у уговору
Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда,
наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор
са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке.
Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне
набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и
достави у оригиналу или овереној копији.
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о
јавним набавкама.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без
обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да достави наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – Подаци о
подизвођачу, за сваког подизвођача кога ангажује.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2.- који попуњава, потписује
и оверава подизвођач у своје име.
Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка
1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за учешће из члана
75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.Доказ о испуњености
услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона понуђач доставља и за подизвођача за део набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Додатне услове у вези са капацитетимау складу са чланом 76. Законапонуђач испуњава
самостално, без обзира на агажовање подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету.
7 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
3.12 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.Обрасце треба
попунити читко, а према приложеном упутству.Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне
документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за
заступање понуђача.
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику.
Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл.
75. и 76.Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у
конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин одређен конкурсном
документацијом.
попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу,
попуњен, потписан и оверен Образац бр.2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине,
доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76.,
предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене,
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5. – Изјава понуђача о финансијској гаранцији
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Модел уговора у складу са понудом,
попуњен, потписан и оверен образац бр. 7. – Изјава понуђача о независној понуди,
попуњен, потписан и оверен образац бр. 8. – Образац трошкова припреме понуде,
попуњен, потписан и оверен образац бр. 9.- Потврда, коју понуђачу издаје претходни
наручилац,
потписана и оверена Изјава понуђачакојом изјављује да преузима обавезу бесплатног
преузимања амбалажног отпада насталог након коришћења хемикалија, у складу са
важећим законским прописима (Закон о амбалажи и амбалажном отпаду и Закон о
управљању отпадом,
обрасце и доказе у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група понуђача
подноси заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем
техничку документацију у складу са захтевима из Техничких спецификацијe за позицје
за које се иста тражи.(сертификати о анализи и уверења)
3.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ИОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је неблаговремена.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије
8 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
свенеприхватљиве понуде.
3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет
дана пре истекарока за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења –Набавка чврстих
и течних хемикалија, бр. 25/14-С“.
Захтевзапојашњењимаувезиприпремањапонудезаинтересованолицећеупутитинаследећу
адресуНаручиоца: ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад,
Масарикова 17 или e mail [email protected] радно време Наручиоца од понедељка
до петка у времену од 07,00-15,00 часова. Захтев примљен после наведедног радног
времена ће бити третиран као захтев који је примљен код Наручиоца првог следећег
радног дана.
Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити
Понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона
3.15. ЦЕНА
Цене у понуди изразити у динарима.
Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.
Цене морају бити јасно и читко уписане.
Цена мора бити фиксна до коначне реализације уговора.
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све
трошкове које понуђач има у реализацији набавке, са посебно израженим порезом на додату
вредност.
Примена валутне клаузуле није предвиђена.
3.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши у року од најмање 15дана по достављеној и евидентираној фактури на архиви
Наручиоца, испостављеној по извршеној појединачној испоруци и обостраног потписивања
Записника о примопредаји/отпремнице.
Понуда са краћим роком неће бити разматрана, већ ће бити одбијена.
Понуђач може понудити дужи рок плаћања, a исти не може бити дужу од 45 дана.
Није дозвољено тражење авансног вида плаћања.
Плаћања ће бити извршено налогом за пренос.
9 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
3.17. РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ГАРАНТНИ РОК
Рок појединачне испоруке је минимално 5календарских дана, а максимално 45 календарских
дана по достављању писаногзахтева/поруџбенице за испоруку упућеног од стране Наручиоца
(лично, поштом, факсом, електронском поштом).
Гарантни рок не може бити краћи од 6 месеци, а почеће да тече сваки пут од момента
потписивања записника о примопредаји/отпремнице за сваку појединачну испоруку.
Место испоруке је Нови Сад, Сунчани кеј 41.
Испорука је сукцесивна,односно за сво време трајања уговора о јавној набавци у периоду од 1
године.
Наручилац ће захтевати испоруку у складу са својим стварним потребама.
Понуђач се обавезује да Наручиоцу испоручи предметна добра, у оригиналном паковању
произвођача, која задовољавју важеће стандарде предвиђене за ту врсту добара, у свему према
техничким карактеристикама, условима из прихваћене понуде и конкурсне документације.
Испоручена добра морају бити у складу са произвођачком декларацијом. Рок трајања добара у
моменту испоруке не сме бити краћи од половине укупно предвиђеног рока трајања, у
супротном испорука ће бити враћена.
Свако понуђено предметно добро приликом испоруке мора да поседује сертификат произвођача
о aнализи са таčно наведеним саставом и садржајем нечистоћа и безбедосни лист, у супротном
испорука ће бити враћена.
Понуђач има обавезу бесплатног преузимања амбалажног отпада насталог након
коришћења хемикалија, у складу са важећим законским прописима (Закон о амбалажи и
амбалажном отпаду и Закон о управљању отпадом), сходно изјави да ће то чинити у
случају да буде изабран, која се доставља у понуди.
3.18. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изабрани понуђач је у обавези да у моменту закључења Уговора, достави две бланко
(сопствене) соло менице са меничним овлашћењему висини од 5% од вредности уговора без
пдв-а по меници, за добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже периода
важења Уговора. Менице се држе у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних
обавеза изабраног понуђача, након чега се враћају истом. Истовремено, предајом меница
изабрани понуђачсе обавезује да Наручиоцу преда оверене копије картона са депонованим
потписима овлашћеног лица од стране пословне банке (овера не старија од 30 дана од
дана предаје менице), као и овлашћења за Наручиоца да се менице могу попунити у складу са
Уговором.
Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника о примопредајипрве
испоруке, достави две бланко (сопствене) соло менице са меничним овлашћењему висини од
5% од вредности уговора без пдв-а по меници, за отклањање грешака у гарантном року, са
10 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
роком важности најмање 5 дана дуже од гарантног рока.Менице се држе у портфељу Наручиоца
све до испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега се враћају истом.
Истовремено, предајом меница изабрани понуђачсе обавезује да Наручиоцу преда оверене
копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица од стране пословне банке (овера
не старија од 30 дана од дана предаје менице), као и овлашћења за Наручиоца да се менице
могу попунити у складу са Уговором.
Све менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о
ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС
бр. 56/11) Народне Банке Србије.
Средстава финансијског обезбеђења могу гласити на понуђача ил члана групе понуђача
одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке, али не и на подизвођача.
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке,
Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.
3.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума «најнижа понуђена цена“.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће
изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке, који не може бити краћи од 5,
нити дужи од 45 календарских дана.
3.20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна
објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши
контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са
чланом 93. Закона.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
3.21. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
3.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
11 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и
ако у року предвиђеном Законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту
права одбачен или одбијен.
Ако изабрани понуђач не достави потписан уговор са своје стране Наручиоцу у року који
Наручилац одреди у допису приликом достављања уговора на потпис сматраће се да је одбио да
закључи уговор.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити
позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.
3.23. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени
или означени као поверљиви.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи
ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су
прописима означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.Ако
се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов
представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и
потписати се.Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената,
наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
3.24. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или
12 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средства обезбеђења.
3.25. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем у Моделу уговора морају
бити наведени сви чланови групе понуђача, односно подизвођачи.
Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације.
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о
јавној набавци.
3.26. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ
Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона,
Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег пореклаи
Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у
поступцима јавних набавки.
3.27. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач
3.28. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од
доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109.Закона.
3.30. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, са назнаком
„Захтев за заштиту права јн. бр. 25/14-С“.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања
одлуке из члана 108.став 6. до 9. Закона.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовременодоставља Републичкој комисији за
заштиту права упоступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
13 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговораи одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153 или 253, модел 97, позив на број 50-016, сврха
уплате: републичка административна такса јн. бр.25/14-С, прималац уплате: буџет Републике
Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.
14 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђачи морају испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне
набавке и то:
1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и као
доказза правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за привредне регистре
Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
превареи као доказза правно лице је потребно доставити извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да
оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица
(УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДАкоје обухвата и податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица; Уколико уверење основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити иУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач
/правно лице/ није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања
мита);
извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је
обавештење
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravnalica.html
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог уверења може се
поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој
евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове
општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене евиденције.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
3.- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда, и као доказза правно лице потребно је доставити
потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано,
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
(докази издати након објављивања позива за подношење понуда)
15 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
4.- даје измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије и као доказза правно лице потребно је доставити уверења Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
5.- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом и као доказза правно
лицепотребно је доставитикопију важећедозволе за обављање делатности промета нарочито
опасних хемикалија коју издаје Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.
Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као
понуђач, доказује достављањем:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према
месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији
(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на
чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
(доказ издат након објављивања позива за подношење понуда)
4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода;
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
5) копија важеће дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија коју
издаје Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.
Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
16 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према
месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији
(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на
чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
-
2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;
(доказ издат након објављивања позива за подношење понуда)
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
4) копија важећедозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија коју
издаје Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне
набавке и то:
1.-да располажу неопходним пословним капацитетом и то:
- да је у претходне три године (2011, 2012, 2013) извршио испоруку хемикалија које су
предмет ове јавне набавке минималне укупне вредности 21.000.000 динара, без пдв;
Докази:
 Потврда/е претходних наручилаца (образац 9.-) потписане и оверене од стране
овлашћеног лица претходног наручиоца;
2.- да располаже довољним технничким капацитетом и то:
- минимално 2 возила у власништу, закупу или лизингу од којих минимално 1 возило са
АДР уверењем и минимално 1 доставно возило носивости до 1,3 тоне.
Докази:
 очитана собраћајна дозвола за оба возила,
 копија важећег уговора о закупу или уговор о лизингу возила за возила која нису у
власништву понуђача,
 копија уверења АДР за возило.
3.- да располаже довољним кадровским капацитетом и то
- да има у радном односу или ван радног односа минимум 5 ангажованих лица од којих
минимално 1 лице мора да поседује сертификат о положеном о стручној
оспособљености за транспорт опасног терета за возача.
Докази:
 копије одговарајућих М или М3-А образаца којима се потврђује пријава, промена или
одјава на обавезно социјално осигурање за запослена лица;
 копије важећих уговора о радном ангажовању код понуђача за лица која нису запослена
код понуђача;
 копија сертификата о положеном о стручној оспособљености за транспорт опасног
терета за возача.
17 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4 Закона, што доказује
достављањем доказа наведеним у овом одељку. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5. Закона понуђач доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.Услове финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета из члана 76.
Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из
члана 75. став 1. тачка 1 – 4 Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку.
Услов из члана 75.став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.Услове
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета из члана 76. Закона понуђачи из
групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне
документације.
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- конкурсне
документације.
Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у
своје име.
Начин достављања доказа:
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у пријави интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује
испуњеност обавезних услова.Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за
18 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
привредне регистре.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере на
основу релевантних доказа.Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините
податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће
одбијена.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
ЈКП Водовод и канализација Н.Сад
Комисија за јавне набавке
19 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1.- Пун назив понуђача:
2.- Седиште:
адреса:
пошт.бр.
3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Шифра делатности:
6.- Бројеви телефона:
7.- Пословна банка:
бр.рачуна:
8.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:
Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код
Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави
овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.
9.- Особа за контакт:
10.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:
а.-самостално,
б.- као носилац посла из групе понуђача
в.-са подизвођачем
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
Напомена:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са
подизвођачем, као и Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду.
20 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-А
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________
3.- Матични број ____________________________________________________________
4.- Шифра делатности:________________________________________________________
5.- Порески број _____________________________________________________________
6.- Број телефона ____________________________________________________________
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
8.- Особа за контакт_________________________________________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
НАПОМЕНА:
Овај образац попуњава, потписује и оверава Носилац посла као члан групе понуђача која
подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.
21 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- Б
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.- Пун назив подизвођача: ____________________________________
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________
3.- Матични број ____________________________________________________________
4.- Шифра делатности:________________________________________________________
5.- Порески број _____________________________________________________________
6.- Број телефона ____________________________________________________________
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
8.- Особа за контакт_________________________________________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
НАПОМЕНА:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.
22 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо
следећу
ИЗЈАВУ
У својству ____________________
(уписати: понуђача, члана групе понуђача/носиоца посла, подизвођача)
ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
поштујесве обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
У ________________ дана ________2014.г.
М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
23 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
Набавкачврстих и течних хемикалија
БР. Ј.Н 25/14-С
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ(носиоцу посла у случају заједничке понуде)
-
пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
шифра делатности_______________________________
ПИБ___________________________________________
овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________
(име, презиме и функција)
пословни рачун_______________________ код _____________________ банке
особа за контакт _________________________________
(име, презиме
тел/факс______________е-маил_______________
лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
(име, презиме и функција)
ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:
-
пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт ________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________
пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт )________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________
-
пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт ________________________________
(име, презиме)
- тел/факс______________е-маил_______________
24 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности - Набавкачврстих и
течних хемикалија објављеног дана 06.11.2014..године на Порталу јавних набавки, дајемо
понуду како следи:
-
Укупна понуђена цена износи ___________________динара
___________________________) без пдв-а
-
Рок плаћања:____________ дана(не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45
дана) рачунајући од дана пријема рачуна
-
Начин плаћања: налог за пренос
-
Рок испоруке: _______________ календарскихдана(минимално прихватљив рок је
5, а максимално прихватљив рок 45 календарских дана) рачунајући сваки пут од
дана достављања писаног захтева/поруџбенице за испоруку упућеног од стране
Наручиоца (лично, поштом, факсом, електронском поштом)
-
Гарантни рок за испоручена добра_____________месеци ( не може бити краћи од
6 месеци рачунајући сваки пут од момента потписивања записника о
примопредаји/отпремнице за сваку појединачну испоруку.)
-
Рок за отклањање недостатака у гарантом року___________сати/дана
(рачунајући од упућивања писменог позива Наручиоца за отклањање истих лично,
поштом, факсом, електронском поштом)
-
Рок важења понуде: _____________дана (минимум 90 дана) од дана отварања
понуда
-
Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко
подизвођача: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
в) са подизвођачем
Место и датум ___________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.___________________________
25 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
(словима
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
Grupa 1.
1.1. Hemija
1.1.1. Čvrste hemikalije - J.T.Baker, Merck, Fisher, Sigma
ili odgovarajuće
r.br. Naziv robe/opis
1,10-fenantrolin monohidrat, J.T.Baker, kat.br T
1
170-2 ili odgovarajuće
2
Aluminon p.a.
3
Alizarin crveno S p.a.a
4
4-Aminoantipirin, p.a.
5
alfa-Naftilamin, p.a.
Amonijum-acetat, ACS, J.T.Baker kat.br.
6
0011.1000 ili odgovarajuće
7
Amonijum-hlorid, p.a.
8
Amonijum-molibdat tetrahidrat, p.a.
9
Amonijum,gvoţđe(II)-sulfat dodeka hidrat, p.a.
Amonijum-peroksodisulfat, p.a. J.T. Baker ili
10 odgovarajuće
11 Antimon(III)-hlorid, p.a.
12 Askorbinska kiselina, p.a.
13 Barijum hromat, p.a.
14 Borna kiselina, p.a.
15 Briliant zeleno p.a.
16 Bromfenol plavo p.a.
17 Bromkrezol zeleno p.a.
18 Bromtimol plavo p.a.
19 Cink-sulfat heptahidrat, p.a.
20 Erohrom crno T p.a.
21 Fenolftalein, p.a.
22 Galijum-nitrat, p.a.
Gvoţđe(II)-amonijumsulfat heksahidrat (Morova
23 so), p.a.
Hidroksilamin, J.T.Baker kat.br. 2195.0100 ili
24 odgovarajuće
25 Kobalt-amonijum sulfat, p.a.
26 Kadmijum-acetat, p.a.
27 Kalcijum-hlorid, p.a.
28 Kalcijum-karbonat, p.a.
proizvođač
j.m.
26 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
jed.cena
bez
količina pdv-a
g
g
g
g
g
250
250
200
250
250
g
g
g
g
35000
1000
200
2000
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
30000
100
1000
100
250
250
100
150
100
3500
200
100
10
g
g
g
g
g
g
2000
1000
2000
10
200
500
uk.cena
bez
pdv-a
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Kalijum- dihidrogenfosfat, p.a.
Kalijum, natrijum-tartarat tetrahidrat (Senjetova
so), p.a.
Kalijum-dihromat, p.a.
Kalijum-heksacijanoferat(III), p.a.
Kalijum-jodat, p.a.
Kalijum-hidrogenftalat, p.a.
Kalijum-jodid, p.a.
Kalijum-nitrat, p.a. 100g/pk
Kalijum-tetraoksalat, p.a.
Kalicijum-hidroksid, p.a.
Kalijum-heksahloroplatinat (IV) p.a.
Kalijum-peroksodisulfat, p.a.
Kalijum-tiocijanat, p.a.
Kobalt (II) sulfat 5-hidrat p.a.
Kobalt (II) hlorid 6-hidrat p.a.
Komplekson III, p.a.
Krezol crveno p.a.
Metil-crveno, p.a.
Metil oranţ p.a.
Metiltimol plavo p.a.
Metilen-plavo, p.a.
Mureksid p.a.
Natrijum-arsenit, p.a. Alfa Aesar
Natrijum-fluorid, p.a.
Natrijum-dihidrogenfosfat monohidrat, p.a.
Di-natrijum-hidrogenfosfat, p.a.
Natrijum-karbonat, p.a.
Natrijum-nitrit, p.a. 100g/pk
Natrijum-salicilat, p.a.
di-Natrijum-tetraborat, p.a.
Natrijum-sulfat, bezvodni, p.a.
Natrijum-sulfid nonahidrat, p.a.
Natrijum-hidroksid, p.a.
Natrijum-hlorid, p.a.
Natrijum-tiosulfat pentahidrat, p.a.
o-tolidin, Alfa Aesar
Skrob
Srebro nitrat p.a.
Sulfanilna kiselina, p.a.
Ţiva(II)-jodid, p.a.
Ţiva (II)-nitrat, p.a.
Ţiva(II)-sulfat, p.a.
ukupno
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
27 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
500
5000
3000
250
100
250
3000
200
1000
1000
50
250
250
100
100
250
100
100
400
100
50
100
250
500
1000
2000
250
500
100
2000
5000
250
13000
500
250
250
250
500
100
4000
500
6000
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
1.1.2. Tečne hemikalije - J.T.Baker, Merck,
Fisher, Sigma, ili odgovarajuće
r.br. Naziv robe/opis
1
Aceton, p.a.
2
Amonijum hidroksid, 25%
Amonijum hidroksid, 25%, suprapur, Merck
3
105428 ili odgovarajuće
4
Azotna kiselina, 65%
Azotna kiselina, suprapur, 67-69%, fosfati max
5
0,01 ppb, max 1,0 ppb Hg
Elektrolit za pH – elektrodu Kcl/AgCl, HI7071 ili
6
odgovarajuće
7
Fosforna kiselina,85%
8
Hloroform
9
Hlorovodonična kiselina 36-38%
Hlorovodonična kiselina, suprapur, 36,5-38%,
NH4 max 3,0 ppb, max 0,5 ppb Hg, max 5,0 ppb
10 As
Kalijum-hlorid 3M, Metrohm kat.br. 104938 ili
11 odgovarajuće
12 Orto - Tolidin, rastvor za određivanje hlora
13 Petroletar, p.a.
14 Pufer pH7, bezbojni
15 Rastvor za čišćenje elektrode, pepsin
Rastvor za punjenje elektrode za O2 , HI 7041S ili
16 odgovarajuće
17 Sirćetna kiselina, 98-99%
Sirćetna kiselina, J.T.Baker kat.br. 6003.1000 ili
18 odgovarajuće
Sirćetna kiselina, suprapur, Merck kat.br. 100055
19 ili odgovarajuće
20 Standard za arsen, 1000 mg/l,
21 Standard za bakar, 1000 mg/l, AAS
22 Standard za boju 500ºPt/Co skale
23 Standard za cink, 1000 mg/l, AAS
24 Standard za elektroprovodljivost 1413 µS/cm
25 Standard za elektroprovodljivost 1.3 µS/cm
26 Standard za gvoţđe, 1000 mg/l
27 Standard za kadmijum, 1000 mg/l, AAS
28 Standard za mangan, 1000 mg/l, AAS
Standard za mutnoću 0 NTU Hanna Instruments
29 kat. br. 93703-0, ili odgovarajuće
Standard za mutnoću 10 NTU Hanna Instruments
30 kat.br. 93703-10 ili odgovarajuće
31 Standard za mutnoću 4000 NTU, formazinski
32 Standard za olovo, 1000 mg/l, AAS
33 Standard za ţivu, 1000 mg/l, AAS
proizvođač
j.m.
ml
ml
količina jed.cena
1000
5000
ml
ml
1000
40000
ml
7500
ml
ml
ml
ml
200
30000
35000
40000
ml
10000
ml
ml
ml
ml
ml
1000
10000
4000
15000
1500
ml
ml
200
70000
ml
15000
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
1000
250
250
250
250
10000
10000
500
250
500
ml
20
ml
ml
ml
ml
20
1000
250
250
28 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
uk.cena
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
34
35
36
37
38
39
40
41
Sumporna kiselina, 95-98%, suprapur, max 5,0
ppb Hg, max 1,0 ppb Pb
Sumporna kiselina, 96-98%
TISAB
Titrival - Kalijum permanganat, 0,1 N
Titrival - Komplekson III, 0.1N
Titrival - Natrijum karbonat, 0,1 N/ 0.05 M
Titrival - Oksalna kiselina 0,1 N
Zero oxygen rastvor
ukupno
1.2. Mikrobiologija i biologija
1.2.1. Čvrste hemikalije i pomoćni testovi Tlos, Merck, Himedia ili odgovarajuće
r.br. Naziv robe/opis
1
5-amino-2-naftalensulfonska kiselina
Acetamid bujon, Himedia kat.br. M148I ili
2
odgovarajuće
3
Agar u prahu
Alfa-naftol, Himedia kat.br. GRM 1392-100G ili
4
odgovarajuće
Anaerocult A, Merck kat.br. 1.13829.0001 10/pk
5
ili odgovarajuće
6
Andrade laktoza peptonska voda
BART test - Alge, HACH kat.br. 24327-09 ili
7
odgovarajuće
BART test - IRB, HACH kat.br. 24323-09 ili
8
odgovarajuće
BART test - Kombinovani, HACH kat. Br. 243489
09 ili odgovarajuće
10 Baza za krvni agar
11 Cetrimid agar
Cetrimid, Merck kat.br. 1.07624.0010, vijal/pk ili
12 odgovarajuće
13 Christensen-ova urea
Cikloserin, Himedia kat.br. FD243 1g/pak ili
14 odgovarajuće
Colilert - 18 za uzorke od 100 ml, IDEXX 9815 08877-00 WP200 I-18, 200/pk ili odgovarajuće
16 Endo agar
17 Eskulin bujon
Eskulin-azid ţučni agar, Himedia kat.br. M493 ili
18 odgovarajuće
19 Hromogena EE-EC Agar Base
Kalijum-hidroksid, Himedia kat.br. GRM25120 500G ili odgovarajuće
21 Kalijum-nitrat, p.a.
22 KING B, Himedia kat.br. M1514 ili odgovarajuće
ml
ml
ml
kom.
kom.
kom.
kom.
ml
priozvođač
j.m.
g
5000
65000
2000
30
5
5
30
2000
količina jed.cena
200
g
g
100
100
g
100
kom.
g
70
62000
kom.
20
kom.
20
kom.
g
g
20
500
100
kom.
g
10
100
kom.
13
kom.
g
g
1
500
100
g
g
500
1000
g
g
g
500
500
100
29 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
uk.cena
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Kliegler-ov dvostruki šećer
Laktoza TTC agar sa Tergitolom ®7, Himedia
kat.br. M616I ili odgovarajuće
Laktoza ţelatin agar, Himedia kat.br. M987I ili
odgovarajuće
Mac-Conkey-ev bujon
Magnezijum-sulfat, p.a.
Metil crveno-Voges Proskauer
Metil-crveno, p.a.
Mikrobiološki anaerotest, Merck kat.br.
1.15112.0001 50/pk ili odgovarajuće
Nalidiksilna kiselina, Himedia kat.br.FD 130
vijal/pk ili odgovarajuće
Natrijum-askorbinat, p.a.
Natrijum-tiosulfat, p.a.
Oksidaza diskovi, Himedia kat.br. DD 018-1 VL
50/pk ili odgovarajuće
Pariski manit
Peptonska voda
Podloga za alge (Algae broth), Scharlau kat.br.
02-007 ili odgovarajuće
Podloga za ukupan broj bakterija
Pseudomonas agar - Cetrimid agar, Himedia
kat.br. M024B ili odgovarajuće
Puferovani nitratni medijum za motilnost,
Himedia kat.br. MV630 ili odgovarajuće
Sabouraud dekstrozni agar
Simmons-ov citratni agar
Slanetz i Bartley agar, sa TTC-om, Himedia
kat.br. M612 ili odgovarajuće
Soj - Clostrdium Perfringens, Himedia kat.br.
0318P ili odgovarajuće
Soj - Escherichia coli, Himedia kat. br. 0335P ili
odgovarajuće
Soj - Streptococcus faecalis,Himedia kat.br.
0367P ili odgovarajuće
Sulfanilinska kiselina, p.a.
Sulfitni agar
TBA (Tripton-ţučni agar), Himedia M961 ili
odgovarajuće
Triptoza-sulfit cikloserin agar, Himedia kat.br.
M837I ili odgovarajuće
Triptozni pepton HIMEDIA RM030 ili
odgovarajuće
TSA (Tripton-soja agar), Himedia kat.br. M290 ili
odgovarajuće
TTC rastvor (trifeniltetrazolijum-hlorid), Himedia
kat.br. FD057, vijal/pk ili odgovarajuće
g
200
g
13000
g
g
g
g
g
100
500
500
100
10
kom.
20
kom.
g
g
10
200
250
kom.
g
g
3
100
100
g
g
500
12000
g
3000
g
g
g
100
500
100
g
11000
kom.
5
kom.
5
kom.
g
g
5
200
65000
g
550
g
6300
g
500
g
750
kom.
230
30 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
54
r.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
Yeast extract agar, Merck kat.br. 1.13116.0500 ili
odgovarajuće
ukupno
1.2.2. Tečne hemikalije
Naziv robe/opis
Karbol-fuksin
Šafranin
Lugolov rastvor
Set boja za bojenja po Gramu
Kovačev reagens, Himedia kat.br. R008-100 ml ili
odgovarajuće
Glicerol
Neslerov reagens, Himedia kat.br. R010 ili
odgovarajuće
Ksilol
ukupno
1.3. Gasna hromatografija
1.3.1. GC/MS standardi i reagensi - Supelco,
Dr.Ehrenstorfer, Fluka, Baker ili odgovarajuće
r.br. Naziv robe/opis
1
Aceton, Pestanal, Fluka ili odgovarajuće
2
Acetonitril, Pestanal, fluka ili odgovarajuće
3
Dihlorometan, Pestanal, Fluka ili odgovarajuće
4
Etil-acetat, Pestanal, Fluka ili odgovarajuće
5
Metanol, Pestanal, Fluka ili odgovarajuće
6
n-Heksan, Pestanal, Fluka ili odgovarajuće
Standard mix pesticidi i PCB, Supelco, kat.br.
7
48753-U ili odgovarajuće
Standard VOC mix, 6 analita, 2000 μg/ml, u
metanolu, Supelco 48799-U ili odgovarajuće
8
Standard za BTEX, 6 analita, 200 μg/ml, u
9
metanolu, Supelco kat.br. 48026 ili odgovarajuće
Standard za BTEX, 7 analita, 2000 μg/ml,
metanolu, Supelco kat.br. 47505-U ili
10 odgovarajuće
Standard za THM, 22 komponente, 2000 µg/ml,
11 Supelco kat.br. 46964 ili odgovarajuće
Standard za THM, 4 komponenete, 2000 μg/ml,
12 Supelco kat.br. 48140-U ili odgovarajuće
Standard za THM, 4 komponente, 200 μg/ml,
13 Supelco kat.br. 48746 Ili odgovarajuće
14 Toluen, p.a.
Kolonica H2O-Phobic SC-DVB 35mg/1ml,
15 10kom/pak
ukupno
g
priozvođač
proizvođač
j.m.
ml
ml
ml
ml
1000
količina jed.cena
500
500
500
500
ml
ml
200
1000
ml
ml
125
1000
j.m.
ml
ml
ml
ml
ml
ml
količina jed.cena
10000
5000
5000
20000
5000
20000
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
ml
2
5000
pak
2
31 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
uk.cena
uk.cena
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
r.br.
1
1.4. Pomoćne hemikalije za pranje vodomera
Naziv robe/opis
Hlorovodonična kiselina, 12%, tehnička
ukupno
priozvođač
j.m.
ml
količina
400000
jed.cena
uk.cena
Grupa 2.
2.1. Alkohol
priozvođač
r.br. Naziv robe/opis
1
Etanol, 96%, p.a.
ukupno
j.m.
ml
količina
100000
jed.cena
bez
pdv-a
Збирна рекапитуалација
Ред.број
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
Назив
Вредност (дин) без ПДВ
Хемија
Микробиологија и биологија
Гасна хроматографија
Помоћне хемикалије за прање водомера
АлкохолEtanol, 96%, p.a.
Укупна цена без ПДВ
ПДВ
Укупна цена са ПДВ
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ЦЕНИ (%)
Добра
Трошкови превоза
32 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
uk.cena
bez
pdv-a
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
Остало
СВЕГА
100%
Упутство за попуњавање овог обрасца:
Све вредности у табелама исказати без пдв, изузев у Укупне цене са пдв у табели Збирна
рекапитулација.
Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако да крајњи збир - Укупна цена без пдв
искаже укупну понуђену цену дату на Обрасцу број 3.У овом обрасцу понуђач исказује структуру цене номинално и процентуално.
Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у
реализацији набавке.
Структуру цене дао:
___________________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
М.П
33 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.На основу Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12) и члана 12.- Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова за учешће (Сл.гласник РС бр. 29/13 и 104/13) даје се следећа
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ
У својој понуди за јавну набавку велике вредности – Набавкачврстих и течних хемикалијау
поступку јавне набавке Наручиоца ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад бр.25/14-С
изјављујемо да ћемо:
У моменту закључења Уговора, доставити две бланко (сопствене) соло менице са
меничним овлашћењему висини од 5% од вредности уговора без пдв-а по меници, за
добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже периода важења
Уговора. Меницеће бити у портфељу Наручиоцасве до испуњења свих уговорних
обавеза, након чега ће нам бити враћене. Истовремено, предајом менице се обавезујемо
да ћемо Наручиоцу предатиоверене копије картона са депонованим потписима
овлашћеног лица од стране пословен банке (овера не страна од 30 дана од дана предаје
меница), као и овлашћења за Наручиоца да менице може попунити у складу са
Уговором.
одмах након потписивања Записника о примопредаји прве испоруке, доставити две
бланко (сопствене) соло менице са меничним овлашћењем у висини од 5% од вредности
уговора без пдв-а по меници, за отклањање грешака у гарантном року, са роком
важности најмање 5 дана дуже од гарантног рока. Истовремено, предајом меница се
обавезујемо се, да Наручиоцу предамо оверене копије картона са депонованим
потписима овлашћеног лица од стране пословне банке (овера не старија од 30 дана од
дана предаје менице), као и овлашћења за Наручиоца да се менице могу попунити у
складу са Уговором.
Менице се држе у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза
изабраног понуђача, након чега се, на писмени захтев изабраног понуђача враћају
истом.
Све менице ће бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11)
Народне Банке Србије.
У случају да не испунимо преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је
овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења.
У _______________________ дана ________.2014.г.
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
____________________________
ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .34 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити закључен са
најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у
том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени
услови из позива за подношење понуде и Конкурсне документације. Овај модел уговора који је
саставни део конкурсне документације, Понуђач попуњава у складу са својом понудом, оверава
печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе из модела уговора.
МОДЕЛ
У Г О В О Р А
О ИСПОРУЦИ
Закључен између:
1.- Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,Нови Сад ул.Масарикова бр.17
рачун бр.105-32308-08 код АИК банке а.д. Нови Сад Пиб: 100237118
а кога заступа в.д.директора Милош Станисављевић као Наручилац (у даљем
тексту купац) и
2.-________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
као Понуђач (у даљем тексту продавац) са подизвођачем:_______
________________________________________________________
(уколико наступате самостално или као група понуђача на ову линију
уписујтеникакав податак)
не
на следећи начин:
Члан 1.Овим уговором се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна везаних за
купопродају чврстих и течних хемикалија за ЈКП,,Водовод и канализација,, Нови
Сад,
у свему према Позиву за подношење понуда за ј.н.в.в.бр._____________
објављеном ________________ године на Порталу јавних набавки, за предметну јавну
набавку велике вредности у отвореном поступку и прихваћеној Понуди продавца дел.бр. _____________ год. која чини саставни део овог уговора. Поступак јавне
набавке је окончан правоснажном Одлуком директора о додели уговора (
дел.бр.___________/___ ).
Продавац наступа са подизвођачем _________________________ из__________
ул.__________________ који ће делимично извршити предметну јавну набавку и то у
делу:______________________________________________________________________
35 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
што чини _________% од укупне вредности набавке. Понуда продавца и образац
Структуре цене чине саставни део овог уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.Уговорне стране прецизирају да је предмет овог уговора купопродаја чврстих и
течних хемикалија(у даљем тексту: добра ) у свему према понуди продавца и
обрасцем техничке карактеристике- спецификација из конкурсне документације купца.
Добра морају :
бити сасвим нови,
најбољег квалитета,
одговарати свим захтевима купца и намени за које су одређени,
бити исправни и идентични у својој поузданости,
морај у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима
за ту врсту добара.
Продавац је дужан да испоручи добра у складу са:
- одредбама овог уговора,
- усвојеном понудом,
- техничким карактеристикама- спецификацији из конкурсне документације купца
- обавезним прописима, стандардима и правилима струке и
- са пажњом доброг привредника.
Купац неће сносити одговорности за мане испоручених добара ако су мане последица
непридржавања правила струке те ће добра са наведеним манама вратити продавцу и
поступити на начин уговорен овим уговором.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Члан 3.Овај уговор се закључује када га потпишу обе уговорне стране.Као датум закључења
уговора, уговора се датум наведен у деловодном печату Купца.Уговор се закључује на
период од најдуже 1 године.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 4.Испорука добара којису предмет овог уговора ће се вршити сукцесивно, на основу
писменог захтева за испоруку, односно поруџбенице Купца ( у даљем тексту
поруџбеница). Место испорукеје складиште Наручиоца: Сунчани кеј 41, Нови Сад.
Продавац ће испоруку вршити најкасније у року од __________дана рачунајући сваки
пут од дана пријема поруџбенице од стране Купца.
Продавац је дужан да испоручи добра у складу са одредбама овог уговора, обавезним
прописима, стандардима и правилима струке и са пажњом доброг привредника.
36 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
НЕДОСТАЦИ СТВАРИ
Члан 5.Продавац гарантује да су испоручена добра исправна и да одговарају техничким
спецификацијама која су саставни део овог уговора те да иста немају стварних
недостатака и скривених мана.
Продавац у потпуности одговара за материјалне недостатке добара који су они имали у
моменту примопредаје без обзира да ли су му они били познати.
Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после извршене
примопредаје, ако су последице узрока који је постојао и пре испоруке односно
примопредаје.
Материјални недостатци постоје, између осталог, и ако добра :
немају потребна својства за њихову редовну употребу и промет,
немају потребна својства за нарочиту употребу за који га купац набавља, а која
употреба је била позната продавцу или му је морала бити позната
немају својство и одлике које су изричито или прећутно уговорене, односно
прописане и
испопручена купцу нису саобразна уговореним захтевима .
НАЧИН ИСПОРУКЕ И ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 6.Примопредају добара вршиће овлашћена лица обе уговорне стране.
Примопредаја добара испоручених по основу поруџбенице ће се вршити тако што ће
овлашћена лица извршити :
сравњење испоручених врста и количина са подацима из поруџбенице и
визуелан преглед добара .
У моменту испоруке, Продавац је у обавези да достави Купцу:
-сертификат произвођача о квалитету-анализи и
- безбедосни лист, у супротном испорука ће бити враћена.
Рок трајања добара у моменту испоруке не сме бити краћи од половине укупно предвиђеног
рока трајања, у супротном испорука ће бити враћена.
Након извршеног прегледа, приступиће се потписивању Записника о примопредаји
односно отпремници од стране овлашћених преставника обе уговорне стране .
Уколико прегледана добра не буду одговарала по било ком основу нарученим добрима
из поруџбенице, овлашћено лице купца ће недостатке записнички констатовати и добра
неће примити.
Овлашћено лице ће наведеним записником утврдити накнадни рок за поновну испоруку
неодговарајућих добара, који рок не може бити дужи од три дана рачунајући од дана
сачињавања записника. Када се утврди нови накнадни рок за испоруку, а продавац не
37 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
испоручи исправна и одговорајућа добра, у предметном накнадном року, купац може
раскинути овај уговор једностраном изјавом воље и приступити реализацији меница
датих на име доброг извршења посла.
Члан 7.Потписивањем наведених писмена односно Записника о примопредаји/отпремнице ,
овлашћена лица обе уговорне стране ће констатовати да је извршена квантитативна и
квалитативна примопредаја добара у складишту Купца и да је Купац преузео
власништво над истим, чиме ће се испорука сматрати извршеном.
Продавац се обавезује да бесплатно преузима амбалажни отпад настали након коришћења
хемикалија, у складу са важећим законским прописима (Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
и Закон о управљању отпадом), сходно изјави да ће то чинити коју је доставио у понуди.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 8.Ако се након извршене примопредаје добара , покажу неки недостатци на добрима који
се нису могли открити уобичајеним прегледом, купац је дужан да о истом , писменим
путем, обавести продавца најкасније у року од 3 дана од дана када је открио недостатак.
У случају да је продавац знао или је морао знати за недостатке, купац има право да се
на те недостатке позове и када није извршио своју уговорну обавезу визуелног прегледа,
односно да благовремено обавести продавца о уоченом недостатку.
У напред наведеним случајевима, купац има право да захтева од продавца да му преда
друго добро без недостатака, односно да тражи испуњење уговора. Уколико то продавац
не учини, ни у року од 8 дана рачунајући од дана пријема захтева за испуњење уговора,
купац има право да овај уговор аутоматски раскине и приступи реализацији меница
датих на име доброг извршења посла.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 9.Укупна уговорена цена добара износи: __________________ динара, без ПДВ-а, што
са обрачунатим ПДВ-ом износи_______________________динара.
Цене подразумевају FCO - складиште ЈКП „Водовод и канализација“ на адреси
Сунчани кеј 41.Нови Сад, са урачунатим свим пратећим трошковима.
Уговорене јединичне цене су фиксне за сво време трајања уговора.
Члан 10.Плаћање добара вршиће се на основу испостављеног рачуна-фактуре по јединичним
ценама из прихваћене понуде Продавца.
38 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
Рачуни-фактуре
се
имају испоставити
по основу
Записника о
примопредаји/отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника
Продавца и Купца.
Плаћање ће се извршити у року од _________дана, по испостављеној исправној
фактури,
на
текући
рачун
продавца
број:_____________________
код
______________________банке .
Приликом испостављања фактуре, Продавац ће се позвати на дел.број овог Уговора, а
такође ће навести МБ (матични број) и ПИБ Продавца и ПИБ Купца.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 11.Продавац преузима на себе потпуну одговорност и гаранцију за сва добра које ће
испоручити. Гарантни рок је ___________ месеци , рачунајући сваки пут од дана
потписивања отпремнице, за испоруку добара наведених у отпремници. У оквиру овог
гарантног рока, Продавац треба да на први писмени позив Купца у року од ______ сати /
дана изврши замену неисправних добара о свом трошку.
Уколико продавац, након што је обавештен, у периоду који је уговорен, не замени
неисправна добра, односно не отклони недостатке на истом, Купац има право да
приступи реализацији менице издате на име отклањања грешака у гарантном периоду и
то без утицаја на било која друга права која купац има у односу на Продавца на основу
овог уговора. Купац задржаво право и да од Продавца тражи надокнаду штете коју је
претрпио због неисправности добара.
ГАРАНЦИЈЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРА
Члан 12.Продавац ће у моменту закључења Уговора, доставити Купцу:
- две бланко (сопствене) соло менице са меничним овлашћењему висини од 5% од вредности
уговора без пдв-а по меници, за добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана
дуже од периода важења Уговора.
Продавац ће одмах након потписивања Записника о примопредаји/отпремнице за прву
испоруку, доставити Купцу:
- две бланко (сопствене) соло менице са меничним овлашћењему висини од 5% од вредности
уговора без пдв-а по меници, за отклањање грешака у гарантном року, са роком важности
најмање 5 дана дуже од гарантног рока.
Наведене менице ће бити враћене продавцу у року од 8 дана од дана истека свих
уговорених обавеза укључујући гарантни период на писмени захтев Продавца. Овера
депонованих потписа од стране пословне банке не сме бити старија од 30 дана од дана
предаје менице.Све менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења,
сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11) Народне Банке Србије.
39 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.1.-Купац може раскинути уговор простом писаном изјавом воље достављенoм
продавцу:
А) ако оцени да продавац не може да извршава своје обавезе из овог уговора из било
којих разлога укључујући и акте државних органа и догађаје који се могу подвести под
појам више силе,
Б) ако је заостајање у испоруци добара који су предмет уговора ,такво да доводи у
питање њихову испоруку – кашњење у испорукама дуже од 8 дана рачунајући од дана
пријема захтева за испоруку – поруџбенице,
В)
ако продавац испоручује неисправна или неодговарајућадобра или добра
недоговарајућег квалитета одређеног у техничким карактеристикама - спецификацији
Г) ако продавац не отклони недостатке на добрима на начин регулисан овим
уговором и
Д) у свим другим случајевима када продавац не испуњава своје обавезе у складу са
овим уговором.
2.-Продавац може раскинути уговор простом писаном изјавом воље достављене
купцу због неиспуњавања његове уговорне обавезе плаћања по рачуну-фактури у
уговореном року. У случају наступања кашњења плаћања од стране купца, продавац је
дужан писменим путем опоменути купца, са остављањем накнадног рока за плаћање
неплаћене новчане обавезе, који рок не може бити краћи од осам ( 8 ) дана од дана
пријема опомене. Уколико купац ни у накнадном року из опомене не измири своју
обавезу плаћања, продавац може раскинути уговор.
Накнадни рок , као услов за раскид уговора, неће се одредити једино у случају када
купац изјави да неће или не може испунити уговорну обавезу плаћања.
Најкраћи отказни рок по свим основама наведеним у претходним ставовима овог члана
износи осам дана, који рок почиње да тече од момента предаје писаног отказа једне
стране другој.Изјава о отказу уговора се предаје препорученим писменом.
У писаној изјави о раскиду уговора мора бити означено по ком основу се уговор
раскида.
Члан 14.Уколико продавац у било које време у току важења овог уговора уђе у поступак
еквивалентан поступку добровољне или принудне ликвидације, стечаја, реструктуирања
или ако уђе у поступак реорганизације издвајањем свог дела у посебно правно лице или
поступак поделе на више правних лица или поступак припајања другом правном лицу
или поступке еквивалентне наведеним поступцима по закону државе продавца или ако
над имовином продавца буде стављена хипотека, залога или било каква забрана
располагања на имовини продавца или било какво принудно извршење или било какав
други догађај или поступак сличан наведеним, купац има право да без одлагања раскине
овај уговор, наплати одговарајуће средство обезбеђења испуњења уговорених обавеза, а
продавац је дужан да купцу накнади разлику до потпуне накнаде штете коју има због
раскида уговора, укључујући и трошкове које има купац због раскида уговора и
трошкове ангажовања другог продавца и сву разлику у цени између овог уговора и
40 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
новог уговора закљученог са новим продавцем изабраним у складу са Законом о јавним
набавкама. Уколико уговор буде раскинут из наведених разлога, уговорне стране су
сагласне да купац не дугује продавцу накнаду штете због раскида уговора.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 15.Уколико Продавац , својом кривицом, не испуни своје уговорне обавезе везане за
квалитет и кванититет добара и ако у уговореном року не буде испоручио добра на
начин прецизиран овим уговором, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу
износ од 2 ‰ (промила) дневно од укупно уговорене цена из члана 9.- овог уговора, с
тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% .
Уколико продавац не буде измирио своју новчану обавезу насталу по основу уговорене
канзне, купац ће приступити реализацији предате менице .
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева и накнаду
штете коју је претрпео.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.На све међусобне односе који настану из реализације овог уговора, а који нису ближе
одређени истим, имају се непосредно примењивати одредбе Закона о облигационим
односима и Закона о јавним набавкама.
Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће стварно
надлежан суд у Новом Саду.
Члан 17.Овај уговор је сачињен у 8 ( осам ) истоветних примерака од којих Продавац задржава 2
( два ) а Купац 6 ( шест ) примерака.
за Продавца:
М.П.
за Купца:
_______________________
_____________________
41 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо следећу
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди)
ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
(заједничку) понуду у отвореном поступку број 25/14-С, наручиоца ЈКП „Водовод и
канализација“ Нови Сад, подноси независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
У _______________________ дана ________.2014.г.
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
42 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.-
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо следећи:
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив и опис трошка
Износ
УКУПНО
У _______________________ дана ________2014.г.
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
Напомена:
Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Зaкона.
43 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
ОБРАЗАЦ БРОЈ9.ПОТВРДА
Назив наручиоца
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
Овлашћено лице за
заступање
којом у складу са чланом 77. став 2. тачка 2. (2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12) потврђујемо да нам је
______________________________________________________________________
(називи и седиште испоручиоца)
у периоду од _________. године до _________. године, квалитетно и у року, извршио испоруку
хемикалија и то __________________________________________________________(невести
хемикалије) у вредности од ______________________________без ПДВ.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у поступку
јавне набавке чврстих и течних хемикалија(ј.н.в.в.бр.25/14-С)за коју је позив објављен на
Порталу јавни набавки дана 06.11.2014.године и у друге сврхе се не може користити.
Место:__________________
Датум:__________________
Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,
Наручилац
____________________
(име и презиме овлашћеног лица)
____________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
44 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
TEХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Grupa 1.
1.1. Hemija
1.1.1. Čvrste hemikalije - J.T.Baker, Merck, , Fisher, Sigma ili
odgovarajuće
r.br.
Naziv robe/opis
j.m.
količin
a
1
2
3
4
5
1,10-fenantrolin monohidrat, J.T.Baker, kat.br T 170-2 ili odgovarajuće
Aluminon p.a.
Alizarin crveno S p.a.a
4-Aminoantipirin, p.a.
alfa-Naftilamin, p.a.
g
g
g
g
g
250
250
200
250
250
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Amonijum-acetat, ACS, J.T.Baker kat.br. 0011.1000 ili odgovarajuće
Amonijum-hlorid, p.a.
Amonijum-molibdat tetrahidrat, p.a.
Amonijum,gvoţđe(II)-sulfat dodeka hidrat, p.a.
Amonijum-peroksodisulfat, p.a. J.T. Baker ili odgovarajuće
Antimon(III)-hlorid, p.a.
Askorbinska kiselina, p.a.
Barijum hromat, p.a.
Borna kiselina, p.a.
Briliant zeleno p.a.
Bromfenol plavo p.a.
Bromkrezol zeleno p.a.
Bromtimol plavo p.a.
Cink-sulfat heptahidrat, p.a.
Erohrom crno T p.a.
Fenolftalein, p.a.
Galijum-nitrat, p.a.
Gvoţđe(II)-amonijumsulfat heksahidrat (Morova so), p.a.
Hidroksilamin, J.T.Baker kat.br. 2195.0100 ili odgovarajuće
Kobalt-amonijum sulfat, p.a.
Kadmijum-acetat, p.a.
Kalcijum-hlorid, p.a.
Kalcijum-karbonat, p.a.
Kalijum- dihidrogenfosfat, p.a.
Kalijum, natrijum-tartarat tetrahidrat (Senjetova so), p.a.
Kalijum-dihromat, p.a.
Kalijum-heksacijanoferat(III), p.a.
Kalijum-jodat, p.a.
Kalijum-hidrogenftalat, p.a.
Kalijum-jodid, p.a.
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
35000
1000
200
2000
30000
100
1000
100
250
250
100
150
100
3500
200
100
10
2000
1000
2000
10
200
500
500
5000
3000
250
100
250
3000
45 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Kalijum-nitrat, p.a. 100g/pk
Kalijum-tetraoksalat, p.a.
Kalicijum-hidroksid, p.a.
Kalijum-heksahloroplatinat (IV) p.a.
Kalijum-peroksodisulfat, p.a.
Kalijum-tiocijanat, p.a.
Kobalt (II) sulfat 5-hidrat p.a.
Kobalt (II) hlorid 6-hidrat p.a.
Komplekson III, p.a.
Krezol crveno p.a.
Metil-crveno, p.a.
Metil oranţ p.a.
Metiltimol plavo p.a.
Metilen-plavo, p.a.
Mureksid p.a.
Natrijum-arsenit, p.a. Alfa Aesar
Natrijum-fluorid, p.a.
Natrijum-dihidrogenfosfat monohidrat, p.a.
Di-natrijum-hidrogenfosfat, p.a.
Natrijum-karbonat, p.a.
Natrijum-nitrit, p.a. 100g/pk
Natrijum-salicilat, p.a.
di-Natrijum-tetraborat, p.a.
Natrijum-sulfat, bezvodni, p.a.
Natrijum-sulfid nonahidrat, p.a.
Natrijum-hidroksid, p.a.
Natrijum-hlorid, p.a.
Natrijum-tiosulfat pentahidrat, p.a.
o-tolidin, Alfa Aesar
Skrob
Srebro nitrat p.a.
Sulfanilna kiselina, p.a.
Ţiva(II)-jodid, p.a.
Ţiva (II)-nitrat, p.a.
Ţiva(II)-sulfat, p.a.
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
200
1000
1000
50
250
250
100
100
250
100
100
400
100
50
100
250
500
1000
2000
250
500
100
2000
5000
250
13000
500
250
250
250
500
100
4000
500
6000
Naziv robe/opis
Aceton, p.a.
Amonijum hidroksid, 25%
j.m.
ml
ml
količin
a
1000
5000
Amonijum hidroksid, 25%, suprapur, Merck 105428 ili odgovarajuće
Azotna kiselina, 65%
Azotna kiselina, suprapur, 67-69%, fosfati max 0,01 ppb, max 1,0 ppb Hg
Elektrolit za pH – elektrodu Kcl/AgCl, HI7071 ili odgovarajuće
Fosforna kiselina,85%
ml
ml
ml
ml
ml
1000
40000
7500
200
30000
1.1.2. Tečne hemikalije - J.T.Baker, Merck, Fisher, Sigma ili
odgovarajuće
r.br.
1
2
3
4
5
6
7
46 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
8
9
ml
ml
35000
40000
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
10000
1000
10000
4000
15000
1500
200
70000
15000
1000
250
250
250
250
10000
10000
500
250
500
ml
20
30
31
32
33
Hloroform
Hlorovodonična kiselina 36-38%
Hlorovodonična kiselina, suprapur, 36,5-38%, NH4 max 3,0 ppb, max 0,5
ppb Hg, max 5,0 ppb As
Kalijum-hlorid 3M, Metrohm kat.br. 104938 ili odgovarajuće
Orto - Tolidin, rastvor za određivanje hlora
Petroletar, p.a.
Pufer pH7, bezbojni
Rastvor za čišćenje elektrode, pepsin
Rastvor za punjenje elektrode za O2 , HI 7041S ili odgovarajuće
Sirćetna kiselina, 98-99%
Sirćetna kiselina, J.T.Baker kat.br. 6003.1000 ili odgovarajuće
Sirćetna kiselina, suprapur, Merck kat.br. 100055 ili odgovarajuće
Standard za arsen, 1000 mg/l,
Standard za bakar, 1000 mg/l, AAS
Standard za boju 500ºPt/Co skale
Standard za cink, 1000 mg/l, AAS
Standard za elektroprovodljivost 1413 µS/cm
Standard za elektroprovodljivost 1.3 µS/cm
Standard za gvoţđe, 1000 mg/l
Standard za kadmijum, 1000 mg/l, AAS
Standard za mangan, 1000 mg/l, AAS
Standard za mutnoću 0 NTU Hanna Instruments kat. br. 93703-0, ili
odgovarajuće
Standard za mutnoću 10 NTU Hanna Instruments kat.br. 93703-10 ili
odgovarajuće
Standard za mutnoću 4000 NTU, formazinski
Standard za olovo, 1000 mg/l, AAS
Standard za ţivu, 1000 mg/l, AAS
ml
ml
ml
ml
20
1000
250
250
34
35
36
Sumporna kiselina, , 95-98%, suprapur, max 5,0 ppb Hg, max 1,0 ppb Pb
Sumporna kiselina, 96-98%
TISAB
5000
65000
2000
37
Titrival - Kalijum permanganat, 0,1 N
38
Titrival - Komplekson III, 0.1N
39
Titrival - Natrijum karbonat, 0,1 N/ 0.05 M
40
41
Titrival - Oksalna kiselina 0,1 N
Zero oxygen rastvor
ml
ml
ml
kom
.
kom
.
kom
.
kom
.
ml
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
5
5
30
2000
1.2. Mikrobiologija i biologija
1.2.1. Čvrste hemikalije i pomoćni testovi - Tlos, Merck, Himedia ili
odgovarajuće
r.br.
Naziv robe/opis
j.m.
47 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
količin
a
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
1
2
3
4
5-amino-2-naftalensulfonska kiselina
Acetamid bujon, Himedia kat.br. M148I ili odgovarajuće
Agar u prahu
Alfa-naftol, Himedia kat.br. GRM 1392-100G ili odgovarajuće
5
6
Anaerocult A, Merck kat.br. 1.13829.0001 10/pk ili odgovarajuće
Andrade laktoza peptonska voda
7
BART test - Alge, HACH kat.br. 24327-09 ili odgovarajuće
8
BART test - IRB, HACH kat.br. 24323-09 ili odgovarajuće
9
10
11
BART test - Kombinovani, HACH kat. Br. 24348-09 ili odgovarajuće
Baza za krvni agar
Cetrimid agar
12
13
Cetrimid, Merck kat.br. 1.07624.0010, vijal/pk ili odgovarajuće
Christensen-ova urea
14
30
Cikloserin, Himedia kat.br. FD243 1g/pak ili odgovarajuće
Colilert - 18 za uzorke od 100 ml, IDEXX 98-08877-00 WP200 I-18,
200/pk ili odgovarajuće
Endo agar
Eskulin bujon
Eskulin-azid ţučni agar, Himedia kat.br. M493 ili odgovarajuće
Hromogena EE-EC Agar Base
Kalijum-hidroksid, Himedia kat.br. GRM251-500G ili odgovarajuće
Kalijum-nitrat, p.a.
KING B, Himedia kat.br. M1514 ili odgovarajuće
Kliegler-ov dvostruki šećer
Laktoza TTC agar sa Tergitolom ®7, Himedia kat.br. M616I ili
odgovarajuće
Laktoza ţelatin agar, Himedia kat.br. M987I ili odgovarajuće
Mac-Conkey-ev bujon
Magnezijum-sulfat, p.a.
Metil crveno-Voges Proskauer
Metil-crveno, p.a.
Mikrobiološki anaerotest, Merck kat.br. 1.15112.0001 50/pk ili
odgovarajuće
31
32
33
Nalidiksilna kiselina, Himedia kat.br.FD 130 vijal/pk ili odgovarajuće
Natrijum-askorbinat, p.a.
Natrijum-tiosulfat, p.a.
34
35
36
Oksidaza diskovi, Himedia kat.br. DD 018-1 VL 50/pk ili odgovarajuće
Pariski manit
Peptonska voda
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
48 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
g
g
g
g
kom
.
g
kom
.
kom
.
kom
.
g
g
kom
.
g
kom
.
kom
.
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
kom
.
kom
.
g
g
kom
.
g
g
200
100
100
100
70
62000
20
20
20
500
100
10
100
13
1
500
100
500
1000
500
500
100
200
13000
100
500
500
100
10
20
10
200
250
3
100
100
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
40
41
42
Podloga za alge (Algae broth), Scharlau kat.br. 02-007 ili odgovarajuće
Podloga za ukupan broj bakterija
Pseudomonas agar - Cetrimid agar, Himedia kat.br. M024B ili
odgovarajuće
Puferovani nitratni medijum za motilnost, Himedia kat.br. MV630 ili
odgovarajuće
Sabouraud dekstrozni agar
Simmons-ov citratni agar
43
Slanetz i Bartley agar, sa TTC-om, Himedia kat.br. M612 ili odgovarajuće
44
Soj - Clostrdium Perfringens, Himedia kat.br. 0318P ili odgovarajuće
45
Soj - Escherichia coli, Himedia kat. br. 0335P ili odgovarajuće
46
47
48
49
50
51
52
37
38
39
53
54
g
g
500
12000
g
3000
g
g
g
100
500
100
11000
Soj - Streptococcus faecalis,Himedia kat.br. 0367P ili odgovarajuće
Sulfanilinska kiselina, p.a.
Sulfitni agar
TBA (Tripton-ţučni agar), Himedia M961 ili odgovarajuće
g
kom
.
kom
.
kom
.
g
g
g
Triptoza-sulfit cikloserin agar, Himedia kat.br. M837I ili odgovarajuće
Triptozni pepton HIMEDIA RM030 ili odgovarajuće
TSA (Tripton-soja agar), Himedia kat.br. M290 ili odgovarajuće
TTC rastvor (trifeniltetrazolijum-hlorid), Himedia kat.br. FD057, vijal/pk
ili odgovarajuće
Yeast extract agar, Merck kat.br. 1.13116.0500 ili odgovarajuće
g
g
g
kom
.
g
6300
500
750
5
5
5
200
65000
550
230
1000
1.2.2. Tečne hemikalije
r.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
Naziv robe/opis
Karbol-fuksin
Šafranin
Lugolov rastvor
Set boja za bojenja po Gramu
Kovačev reagens, Himedia kat.br. R008-100 ml ili odgovarajuće
Glicerol
Neslerov reagens, Himedia kat.br. R010 ili odgovarajuće
Ksilol
j.m.
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
količin
a
500
500
500
500
200
1000
125
1000
j.m.
ml
ml
ml
količin
a
10000
5000
5000
1.3. Gasna hromatografija
1.3.1. GC/MS standardi i reagensi - Supelco, Dr.Ehrenstorfer, Fluka,
Baker ili odgovarajuće
r.br.
1
2
3
Naziv robe/opis
Aceton, Pestanal, Fluka ili odgovarajuće
Acetonitril, Pestanal, fluka ili odgovarajuće
Dihlorometan, Pestanal, Fluka ili odgovarajuće
49 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
4
5
6
Etil-acetat, Pestanal, Fluka ili odgovarajuće
Metanol, Pestanal, Fluka ili odgovarajuće
n-Heksan, Pestanal, Fluka ili odgovarajuće
7
Standard mix pesticidi i PCB, Supelco, kat.br. 48753-U ili odgovarajuće
Standard VOC mix, 6 analita, 2000 μg/ml, u metanolu, Supelco 48799-U ili
odgovarajuće
Standard za BTEX, 6 analita, 200 μg/ml, u metanolu, Supelco kat.br. 48026
ili odgovarajuće
Standard za BTEX, 7 analita, 2000 μg/ml, metanolu, Supelco kat.br. 47505U ili odgovarajuće
Standard za THM, 22 komponente, 2000 µg/ml, Supelco kat.br. 46964 ili
odgovarajuće
Standard za THM, 4 komponenete, 2000 μg/ml, Supelco kat.br. 48140-U ili
odgovarajuće
Standard za THM, 4 komponente, 200 μg/ml, Supelco kat.br. 48746 Ili
odgovarajuće
Toluen, p.a.
Kolonica H2O-Phobic SC-DVB 35mg/1ml, 10kom/pak
8
9
10
11
12
13
14
15
ml
ml
ml
kom
.
kom
.
kom
.
kom
.
kom
.
kom
.
kom
.
ml
pak
20000
5000
20000
1
1
1
1
1
1
2
5000
2
1.4. Pomoćne hemikalije za pranje vodomera
r.br.
1
Naziv robe/opis
Hlorovodonična kiselina, 12%, tehnička
j.m.
ml
količin
a
400000
j.m.
ml
količin
a
100000
Grupa 2.
2.1. Alkohol
r.
b
r.
1
Naziv robe/opis
Etanol, 96%, p.a.
Za poziciju 1.1.pod ''odgovarajućim'' hemikalijama podrazumevaju se hemikalje proizvođača
Sigma Aldrich, Alfa Aesar, VWR, JT Baker, Fisher ili slične klase kvaliteta. Uz ponudu
dostaviti proizvođačku specifikaciju za svaku ponuđenu hemikaliju.
Sve hemikalije treba da imaju priloţen sertitkat o analizi, kao uverenje o sastavu hemikalije
izdat od strane proizvođača, koji time potvrđuje da je hemikalija pogodna za namenjenu
specifičnu upotrebu.
Za standarde navedene unutar pozicije 1.1.potrebno je priloţiti sertifikat o analizi izdat od
supervizora kontrole kvaliteta proizvođača, sa izraţenom sledljivošću do nacionalnih etalona,
kako bi se mogli koristiti za namenjenu specifičnu upotrebu.
Za poziciju 1.2.pod ''odgovarajućim'' podlogama, suplementima i sojevima podrazumevaju se
podloge, suplementi i sojevi proizvođača koji mogu da potvrde prikladnost za upotrebu kroz
50 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
izdavanje uverenja da je ponuđeno u sklаdu sa međunarodnim standardima (ISO) određivanja
mikrobioloških parametara za koje je pozicija namenjena.
Za poziciju 1.3.pod ''odgovarajućim'' hemikalijama podrazumevaju se hemikalije proizvođača
Promochem, Sigma Aldrich ili slične klase kvaliteta. Sve hemikalije treba da imaju priloţen
sertifikat o analizi, kao uverenje o sastavu hemikalije izdat od strane proizvođača, koji time
potvrđuje da je hemikalija pogodna za namenjenu specifičnu upotrebu.
Za standarde navedene unutar pozicije 1.3.potrebno je priloţiti sertifikat o analizi izdat od
supervizora kontrole kvaliteta proizvođača, sa izraţenom sledljivošću do nacionalnih etalona,
kako bi se mogli koristiti za namenjenu specifičnu upotrebu.
51 / 51
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.25/14-С отворени поступак – чврсте и течне хемикалије
Download

Konkursna dokumentacija