SCHATZ®-TEST
Simulátory šroubování pro dynamické
testování momentových nástrojů při montáži
Certifikace a kalibrace
momentových nástrojů
Pro provádění montáží s výsledky nejvyšší kvality je třeba používat pouze nástroje s
prokázanou výkonností, kteroulze doložit pouze odpovídajícími zkouškami.
Při kalibraci nebo certifikaci šroubovacího systému je zapotřebí, aby zkoušky probíhaly za reprodukovatelných podmínek.
SCHATZ®-TEST vám nabízí postupy, kterýmilze vyhodnotit a specifikovat, zda má
šroubovák žádanou výkonnost pro realizaci procesu.
Pravidelné přezkušování podle VDI 2862
Pneumatické utahováky, akumulátorové šroubováky, rázové
šroubováky a elektronicky řízené šroubovací nástroje, které
utahují šroub ve dvou stupních, je třeba pravidelně dynamicky
testovat a certifikovat. Všechny šroubovací systémy spadají do
oblasti minimálních požadavků pro přezkušování šroubovacích
systémů podle VDI 2862. Je třeba testovat přesnost opakování
a také je třeba přezkoušet, zda naměřené a zobrazené hodnoty
řízení šroubování skutečně odpovídají použitému krouticímu
momentu. Ztráty třením na úhlové hlavě šroubovacího systému
nebo na pohonu mohou vést k úplnému zkreslení naměřeného
výsledku.
SCHATZ®-TEST zjišťuje a simuluje technikou Joint-Scanning
skutečné šroubování, takže na šroubovacím systému mohou
být prováděny zkoušky odpovídající praxi.
Doklad o způsobilosti pro
šroubovací systémy podle ISO 5393
Mezinárodní norma ISO 5393 popisuje, jakým způsobem je
třeba provádět testování šroubováků.
Šroubovák se testuje při 30 %, 80 % a 100 % pracovního
­r ozsahu při tvrdém a měkkém šroubování.
Protože je v praxi při šroubování zapotřebí různá tvrdost
šroubování, je nutné také nástroj testovat za rozdílných
­podmínek.
Programovatelné simulátory šroubování umožňují provádět
normalizované zkoušky, aby se při montáži používaly pouze šroubovací nástroje, které spolehlivě pracují za všech
­podmínek.
www.schatz.ag
Dodržení tolerancí podle ISO 6789
Nejčastěji používaným momentovým nástrojem je momentový
klíč.
Norma DIN ISO 6789 popisuje metodu pro kalibraci utahování
momentovým klíčem rukou. Podle této normy se momentové
klíče testují v rozsahu 20 %-100 % maximálního krouticího
momentu. Přípustné odchylky momentových klíčů činí podle
normy v závislosti na klasifikaci a typu nástroje 4 %, resp. 6 %.
Software SCHATZ®-TEST umožňuje programování celé
­procedury kalibrace s tolerancemi podle ISO 6789.
SCHATZ®-TEST
Kontrolním systémemlze rychle a bezpečně přezkoušet procesní způsobilost,
správné nastavení šroubovacích nástrojů a dodržení tolerancí. Výsledky se
zobrazí a zapíšou.
SCHATZ®-TEST je váš zkušební systém pro dynamické testování momentových
nástrojů při montáži. Systémlze nakonfigurovat pro váš případ použití.
1 Simulátory šroubování
Elektronicky řízené hybridní simulátory simulují
předprogramované případy šroubování s různou tvrdostí. Lze
tak realizovat šroubové spoje od zašroubování po utažení.
Měřicí a kontrolní rozsah odpovídá vašemu případu použití a
umožňuje testování momentových nástrojů od 0,4 Nm do 2000
Nm (25000 Nm staticky).
2 Integrované PC se softwarem CEUS
Programování, řízení i vyhodnocování probíhá kompletně
přes integrované PC. CEUS je software na bázi klient/server,
umožňující nezávislý provoz systému nebo provoz v síti.
V databázi jsou uloženy všechny šroubovací nástroje i všechny
šroubovací operace. Rozhodování, předvolené údaje a testovací procedury jsou kompletně zpřístupněny.
CEUS zajišťuje zpětně sledovatelnou dokumentaci.
3 Provoz nezávislý na připojení k elektrické síti
Integrovaný akumulátor zajišťuje napájení elektřinou na cca.
3 500 měření. Připojí-li se systém občas kabelem k elektrické
síti, zvýší se tím i zkušební výkon.
S výměnným akumulátorem a externí nabíječkou zajišťuje systém nepřerušený, na připojení k elektrické síti nezávislý provoz
nepřetržitě po celý den.
4 Externí připojení
Pomocí externích připojení mohou být připojeny senzory krouticího momentu/úhlu otáčení, stacionární testovací zařízení
nebo další simulátory šroubování.
Externí připojení senzorů krouticího momentu/úhlu otáčení
umožňuje zjištění skutečného stavu šroubování pomocí učící
funkce Joint-Scanning. Po měření za skutečných podmínek
simuluje systém podmínky šroubování.
Stacionární testovací zařízení, jako jsou mechaniky pro testování momentových klíčů, dovolují zkoušky podle ISO 6789.
www.schatz.ag
Rychlé a jednoduché testování nástrojů
Výběr nástroje
V případě použití počítačového softwaru CEUS je třeba zadat pouze číslo
nástroje a systém je připraven k testování. Důležité údaje pro testování, jako
jsou toleranční meze, charakteristika
aplikace šroubování nebo statistické parametry, jsou uloženy v databázi, takže
nejsou třeba žádné další údaje.
Testování vztažené k místu šroubování
se přitom skládá z kombinace nástroje a
operace šroubování, při které je nástroj
použit. Po prvním přiřazení zůstávají
nástroj a místo šroubování spojené.
Automatické rozpoznávání
Pro identifikaci a zpětnou sledovatelnost nástrojů je možné je vybavit štítky
s čárovými kódy nebo elektronickými
identifikačními systémy. Veškeré nástroje jsou tak jednoznačně a obnovitelně
identifikovány.
Uživatel nemusí dělat nic víc, než načíst
identifikaci nástroje. Hned potom je
možné začít s testováním, aniž by byla
nutná další obsluha.
www.schatz.ag
Testování šroubováků
Uživatelská plocha softwaru CEUS provádí uživatele celým
testováním nástroje.
Cílová hodnota se zobrazuje numericky a graficky. Grafické
pole, ve kterém se zobrazují měřené hodnoty, ukazuje na první
pohled, zda hodnotyleží uvnitř nebo vně tolerančních mezí,
popř. kde v tolerancileží a jaký mají rozptyl.
Zobrazí se změřený kroutící moment, úhel otáčení a rychlost
běhu šroubováku naprázdno.
Pro přesnější analýzu zobrazí grafický průběh vlastnosti
šroubovacího nástroje, které se vyskytnou během měření,
popř. během zastavování.
Zobrazení výsledků měření
Díky automatickému průběhu testování se může uživatel plně
soustředit na testování a na nástroj.
Zkušební stanice simuluje přesně aplikaci šroubování, při níž
je testovací šroubovák použit. Díky rychlé simulaci skutečné
aplikace šroubování je možné provést testování šroubováku
za cca. 3 vteřiny. Testovací systém zjišťuje během měření
kroutící moment, úhel otáčení a otáčky.
U vzpěrných klíčůlze na simulátorech přezkoušet jejich
­nastavenou hodnotu.
Všechny měřené hodnoty se během testování zobrazují na
obrazovce a pak jsou vyhodnocovány v systému CEUS.
Vyhodnocení výsledků
Kalibrační služba na místě
Plánování testů
Kalibrační služba naší kalibrační
laboratoře DKD (DKD-K-09301) zajišťuje
obnovitelnost změřených hodnot
kroutícího momentu a úhlu otáčení.
Plánování testů poskytuje důkaz, že všechny nástroje byly
pravidelně testovány. Jedním pohledem taklze ukázat
dodržení testovacích cyklů a výsledky.
Jedním kliknutím myši na bod kontrolylze vyvolat jednotlivé
hodnoty a grafické průběhy měření pro diagnostiku chyb.
Certifikáty
Pomocí editoru protokolůlze individuálně vytvářet vyhodnocení. Do protokolu se shrnují důležitá data, firemníloga,
obrázky a výkresy.
Editor protokolů nabízí možnost vystavit certifikáty, které
přinášejí důkaz o tom, že šroubovací systém bezpečně pracuje
uvnitř vymezených tolerančních mezí. Dálelze vytvořit etikety
pro připevnění na šroubovací nástroj, aby bylo možné jedním
pohledem zkontrolovat způsobilost, datum příštího testování a
identifikací šroubovacího nástroje.
www.schatz.ag
Pomocí příslušných porovnávacích
etalonů, které jsou vztaženy zpět přímo
k našim měřicím zařízením referenčních
etalonů (BNME), provádíme kalibrace
kroutícího momentu a úhlu otáčení u
vás na místě instalace, abyste mohli
systémy znovu používat tak rychle, jak
je to jen možné.
Údržba a kalibrace jsou přitom významnými součástmi uchování hodnot
a použitelnosti testovacích zařízení.
Služba údržby udržuje měřicí techniku
stále připravenou k použití a zajišťuje
ve spojení s péčí o software nejnovější
stav technologie a shody s normami.
Provádí výměnu opotřebitelných dílů,
přezkušuje funkce a procedury, aktualizuje software na nejnovější stav a provádí potřebné drobné opravy a čištění.
11
Speciální řešení pro váš případ použití
Testovací systém SCHATZ®-TEST je vyroben
a konfigurován pro váš speciální případ použití.
Kalibrace momentových klíčů
Mechanické zařízení pro kalibraci momentových klíčů
Testování šroubováků pomocí
manipulátoru
Mechanické zařízení dovoluje kalibraci indikačních a
iniciačních momentových klíčů na místě instalace podle ISO
6789. Pro testování šroubovacích systémů do 500 Nm je možné
zařízení jednoduše vyklopit z pracovního prostoru.
Pro přezkoušení pevně zabudovaných
šroubováků se simulátor s manipulátorem uvede do odpovídající polohy.
Manipulátor zachytí kroutící moment
do 200 Nm, takže není třeba provádět
žádnou další fixaci.
Testování vestavěných rozpíracích šroubů
Výkyvné simulátory
Pro testování vestavěných rozpíracích šroubů je možné
simulátory šroubování vyjmout a připevnit přímo na rozpírací
šrouby na montážnílince. Ovládání simulátorů se provádí
pomocí mobilní zkušební stanice.
Zkušební stanice je vybavena mechanikou, která dovoluje provoz simulátorů
ve vertikální nebo horizontální poloze
i ve všech polohách mezi nimi. Tak
lze testovat šroubováky zafixované na
montážnílince vertikální nebo horizontální poloze.
www.schatz.ag
France, USA
Representatives providing repair and
calibration services:
Great Britain, Korea, Mexico, Taiwan
Representatives:
Argentina, Austria, Benelux, Brazil, China, Greece,
­India, Italy, Japan, Poland, Portugal, Switzerland,
­Sweden, ­ ­Slovakia, South Africa, Spain, ­Turkey,
The Czech Republic
SCHATZ AG
P.O. Box 11 06 69
Germany 42866 Remscheid
Kölner Straße 71
Germany 42897 Remscheid
Tel. +49 (0) 2191 698-0
Telefax+49 (0) 2191 600-23
[email protected]
www.schatz.ag
www.schatz.ag
05/10 · Czech· Printed in Germany · Layout: oh! Kommunikation
Branch offices providing repair and
calibration services:
Download

SCHATZ AG | HARDWARE | TEST