IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM ISKAZIMA
ZA 2013. GODINU
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Tivat, 31.03.2014. godine
SADRŽAJ
Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ............................................................................ 1
ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ ................................................ 3
ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS USPJEHA/ ............................................. 5
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE .................................................................................... 7
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU ........................................................................ 9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI ISKAZ ............................................................................ 10
OPŠTI PODACI O DRUŠTVU ........................................................................................................ 10
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH ISKAZA.......................................................... 12
NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA........................................... 14
OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE .................................................................. 25
ORGANIMA UPRAVLJANJA DRUŠTVA
"CRNAGORAPUT" A.D. Podgorica
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Uvod
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza Društva "CRNAGORAPUT“ A.D.
Podgorica (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji (bilans
stanja) na dan 31. decembra 2013. godine i odgovarajući iskaz o ukupnom rezultatu (bilans
uspjeha), iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu koja se
završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz
finansijske iskaze.
Odgovornost rukovodstva za finansijske iskaze
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
iskaza u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore, kao i za one
interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne
sadrže materijalno značajne pogrešne prikaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim iskazima na osnovu izvršene
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi
nalažu da se pridržavamo etičkih zahtjeva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji
omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno
značajne pogrešne prikaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
objelodanjivanjima u finansijskim iskazima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom
prosuđivanju, uključujući procjenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih prikaza
u finansijskim iskazima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika,
revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih
iskaza radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali
ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe
uključuje ocjenu adekvatnosti primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti
Tivat, Bjelila bb, phone: ++382(0)32 674-594, 674-598, fax: ++382(0)32 679-111, mobile ++382(0)67 561 821
e-mail: [email protected] , [email protected] ;
Permission to carry out the activities provided by the Ministry of Finance of Montenegro No. 02-4130/2/, Registry No. 1008
Nsstwak - Strana 2
radunovodstvenih procjena izvrSenih od strane rukovodstva, kao
i ocjenu op5te
prezentacije
finansijskih iskaza.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajudi
i da obezbjeiluju osnow
za izraLav anje na5eg revizij skog mi5lj enj a.
Miif
enje bez rezervi
Po na5em mi5ljenju, finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno
znadajnim pitanjima, finansijski poloZaj DruStva na dan 31. decembru 2013. godine, kao i
rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se zavr(ava na taj dan, u
skladu sa Medunarodnim radunovodstvenim standardima" Medunarodnim standardima
finansijskog izvje5tavanja i radunovodswenim propisima Crne Gore.
Skretanje painje
NaSe mi5ljenje ne sadrZi rezerve po sledeiem:
navedeno u Napomeni 10 i Napomeni 28, DruStvo je sa stanjem na dan 31.
decembra 2013. godine, iskazalo gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 6,414,564 EUR-a.
Pored toga. DruStvo je totalno prezaduLeno jer je koeficijent solventnosti 0.80. Takvo stanje
ukazuje na neizvjesnost u poslovanju koja moZe da izazove sumnju u pogledu mogudnosti
Kao
Sto
je
DruStva da nastavi poslovanje po nadelu stalnosti poslovanja. Medutim najve6i dio obaveza se
odnosi na grupu Strabag, a rukovodstvo DruStva poduzima mjere da ugovorene strane iz
kupoprodajnih ugovora ispune preuzete obaveze, kao i da obezbjedi pretpostavke za
povedanje obima poslovanja u bududem periodu.
Tivat, 31.03.201 4. godine
Irimnsno'!
TEEN' J
?
.;o/
TO MANAGING AUTHORITIES OF
"CRNAGORAPUT" A.D. Podgorica
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
Introduction
We have audited the accompanying financial statements of the company "CRNAGORAPUT"
A.D. Podgorica (hereinafter referred to as the “Company”) which comprise a statement of
financial position (balance sheet) as at 31 December 2013, and a corresponding statement of
comprehensive income (income statement), a statement of changes in equity and a cash flow
statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other
explanatory notes.
Management responsibility for financial statements
Management of the company is responsible for the preparation and fair presentation of these
financial statements in accordance with International Accounting Standards, International
Financial Reporting Standards, and accounting regulation of Montenegro, and for internal
controls determined by the management to be necessary for to the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on financial statements on the basis of an audit. We
performed the audit in accordance with International Standards on Auditing. These standards
require compliance with ethical principles and to plan and carry out the audit in a way that
allows us, to a reasonable degree, to make sure that the financial statements do not contain wrong
information of material importance.
This audit includes execution of procedures to obtain audit evidence about the amounts and
information disclosed in the financial statements. Selected procedures are based on the judging
of auditors, including risk assessment of materially significant errors in the financial statements,
made due to fraud or error. During the evaluation of these risks, the auditor takes into
consideration internal controls being relevant to the composition and objective presentation of
financial statements in order to develop auditing procedures being relevant under the given
circumstances, but not for the purpose of expressing opinions on the efficiency of internal
Tivat, Bjelila bb, phone: ++382(0)32 674-594, 674-598, fax: ++382(0)32 679-111, mobile ++382(0)67 561 821
e-mail: [email protected] , [email protected] ;
Permission to carry out the activities provided by the Ministry of Finance of Montenegro No. 02-4130/2/, Registry No. 1008
controls of the legal entity. The audit also includes assessing accounting policies applied and
evaluation of accounting assessments performed by management, as well as evaluation of
general presentation of financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for expressing our opinion.
Opinion
statements give a true and fair view, in accordance with all
materially significant issues, of the financial position of the Company as of 31 December 2013,
and of the results of its operations, cash flow for the year ending on that date, in accordance with
International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards and accounting
In our opinion, the financial
regulation of Montenegro.
Emphasis of matter
Our opinion does not contain qualification in relation to following:
As explained in Note 10 and in Note 28, in accordance with its financial position as of 31
December 2013 the Company has reported a loss exceeding its capital in the amount of
€6,414,564. In addition, the Company is completely over-indebted because its solvency ratio is
0.80. This condition indicates the uncertainty in the business, which may cause doubt regarding
the Company's ability to continue its business in accordance with the principle of continuity of
business operations. However, the majority of liabilities refers to the group Strabag, and
management of the Company is taking measures to make contracting parties fulfil their
obligations from the sales contracts, as well as to provide conditions for increasing the volume of
business operations in the future.
Tivat, 31 March 2014
lr"
o%\
uimosrvol
[email protected]
^
,1 //I
r/
//a.
/({/a(L\
\ Monr,tilovii
MF
Ljerka
Certified Priblic Auditor
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan 31.12.2013. godine
EUR-a
POZICIJA
AKTIVA
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
B. STALNA IMOVINA (I do IV)
I. GOODWILL
II. NEMATERIJALNA ULAGANJA
III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
I BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(1+2+3)
1. Učešće u kapitalu
2. Učešće u kapitalu koja se vrednuju metodom
učešća
3. Ostali dugoročni plasmani
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
Broj
napomene
uz fin.
Iskaze
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
10,635,253
11,553,535
654
2,034
10,634,077
11,550,916
5,675,077
4,959,000
6,591,916
4,959,000
522
585
585
5
522
9,694
12,971,576
6
6,993,563
801,229
6,192,334
11,666,721
7
4,229,741
7,251,064
8
1,888,734
4,334,002
9
73,859
81,655
17,638,510
24,525,111
1
2
3
4
D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA
PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA
KOJE JE OBUSTAVLJENO
E. OBRTNA SREDSTVA (I do II)
I. ZALIHE
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit
3. Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrijednost i aktivna
vremenska razgraničenja
F. UKUPNA AKTIVA (A+B+C+D+E)
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 64 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH ISKAZA
1,304,855
3
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
(nastavak)
EUR-a
Broj
napomene
uz fin.
iskaze
POZICIJA
Tekuća
godina
Prethodna
godina
(6,414,564)
(6,425,888)
10
9,779,101
9,779,101
10
199,456
199,456
10
2,091,752
2,200,144
10
(88)
10
10
218,509
(18,703,294)
98,704
(18,703,294)
2,090,577
1,776,700
2,090,577
1,776,700
21,962,497
29,174,299
12
21,908,243
20,049,800
29,120,638
23,445,875
13
14
1,578,838
251,232
5,241,967
361,734
15
28,373
71,062
16
17
0
54,254
0
53,661
17,638,510
24,525,111
PASIVA
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE
I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH
ZA PRODAJU
V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE
I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH
ZA PRODAJU
VI. NERASPOREĐENA DOBIT
VII. GUBITAK
VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I
OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I
DUGOROČNE OBAVEZE (I do II)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
11
D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I
KRATKOROČNE OBAVEZE (I+II)
I. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
sredstava poslovanja koje je obustavljeno
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i
ostalih javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza na dobit
II KRATKOROČNA REZERVISANJA
E. UKUPNA PASIVA (A+B+C+D)
Odgovorno lice za sastavljanje fin.iskaza:
Direktor:
M.P.
Vinka Vujasin
Iznos
Željko Leković
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 64 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH ISKAZA
4
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU
/BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
EUR-a
POZICIJA
I. POSLOVNI PRIHODI (1 do 5)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
A. POSLOVNI REZULTAT (I - II)
I. FINANSIJSKI PRIHODI
II. FINANSIJSKI RASHODI
B. FINANSIJSKI REZULTAT (I-II)
I. OSTALI PRIHODI
II. OSTALI RASHODI
C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI
(I-II)
D. REZULTAT IZ REDOVNOG
POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA
(A+B+C)
E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE
JE OBUSTAVLJENO
F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA
(D+E)
Broj
napomene
uz
fin.iskaze
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
13,800,092
13,619,142
11,071,638
10,988,716
19
(24,047)
204,997
15,285,767
(193,087)
276,009
14,857,594
19
4,380,165
4,963,641
19
2,514,920
3,381,309
19
2,167,177
6,223,505
(1,485,675)
322,796
568,410
(245,614)
3,183,555
1,450,573
2,548,487
3,964,156
(3,785,956)
641,653
888,744
(247,090)
4,708,616
635,386
1,732,982
4,073,230
1,693
40,184
1,693
40,184
18
18
18
18
19
20
21
22
23
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 64 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH ISKAZA
5
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU
/BILANS USPJEHA/ (nastavak)
EUR-a
Broj
napomene
uz fin.
iskaze
POZICIJA
G. DRUGE STAVKE REZULTATA
/ POVEZANE SA KAPITALOM/ (1 do 5)
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih
ulaganja
3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
učešća u kapitalu pridruženih društava
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
33
96
33
96
4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi
definisanim planovima penzionih naknada
5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
hedžinga tokova gotovine
H. PORESKI RASHOD PERIODA (1+2)
9,694
1. Tekući porez na dobit
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda
9,694
I. NETO REZULTAT (F+G+H)
11,420
40,280
J. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
0.0023
0.0076
Odgovorno lice za sastavljanje fin.iskaza:
Direktor:
M.P.
Vinka Vujasin
Željko Leković
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 64 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH ISKAZA
6
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
EUR-a
POZICIJA
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH
AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i
bio. sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio.
sred.
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)
(I - II)
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
19,370,187
18,935,677
322,890
111,620
19,304,384
16,029,404
2,486,702
31,310
15,887,937
15,753,464
4,915
129,558
14,743,228
10,913,423
3,557,133
21,524
756,967
65,803
251,148
1,144,709
100,186
31,056
100,186
31,056
311,257
439,902
311,257
439,902
(211,071)
(408,846)
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 64 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH ISKAZA
7
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)
EUR-a
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
POZICIJA
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto
odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
(2,300,000)
500,000
D. NETO TOK GOTOVINE (AIII + BIII + CIII)
(2,445,268)
1,235,863
4,334,002
3,098,139
1,888,734
4,334,002
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG
PERIODA
F. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
G. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG
PERIODA
(D+E+F+G)
Odgovorno lice za sastavljanje fin.iskaza:
500,000
500,000
2,300,000
2,300,000
Direktor:
M.P.
Vinka Vujasin
Željko Leković
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 64 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH ISKAZA
8
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
EUR-a
OPIS
1
2
Stanje na dan: 01.01.2012.
godine
Efekti retroaktivne ispravke
materijalno značajnih grešaka i
promena računovodstvenih
politika u prethodnoj godini
4
Korigovano početno stanje na
dan 01.01.2012. godine
Neto promjene u godini
5
Stanje na dan: 31.12.2012.
godine
6
Efekti retroaktivne ispravke
materijalno značajnih grešaka i
promena računovodstvenih
politika u prethodnoj godini
7
Korigovano početno stanje na
dan 01.01.2013. godine
8
Neto promjene u godini
9
Stanje na dan: 31.12.2012.
godine
3
Osnovni
kapital
Ostali
kapital
Neuplaćeni
upisani
kapital
Emisiona
premija
Rezerve
Revaloriza
cione
rezerve
Neraspore
đena dobit
Ukupno
12,890,781
154,668
854,203
2,258,569
207,351
27,721,646
(11,356,074)
12,890,781
154,668
854,203
2,258,569
207,351
27,721,646
(11,356,074)
(3,111,680)
(154,668)
(654,746)
(58,425)
(108,647)
(9,018,352)
4,930,186
9,779,101
199,456
2,200,144
98,704
18,703,294
(6,425,888)
9,779,101
199,456
2,200,144
98,704
18,703,294
(6,425,888)
(108,481)
119,805
2,091,663
218,509
9,779,101
199,456
Odgovorno lice za sastavljanje fin.iskaza:
11,324
18,703,294
Direktor:
M.P.
Vinka Vujasin
Gubitak
Otkupljene
sopstvene
akcije i
udeli
Željko Leković
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 64 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH ISKAZA
9
(6,414,564)
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
A.
OPŠTI PODACI O DRUŠTVU
Svoju djelatnost ovo Društvo obavlja pod nazivom “Crnagoraput” A.D. Podgorica.
Društvo je inicijalno osnovano 1962. godine pod nazivom Preduzeće za puteve. Nakon
vlasničke i statusne transformacije, koja je izvršena 21. januara 1997. godine, Društvo je
registrovano kao dioničarsko društvo sa potpunom odgovornošću, a dopuna ove statusne
transformacije, je izvršena 24. juna 1998. godine.
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br.6/2002), Društvo
je izvršilo ažuriranje registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 13.
avgusta 2002. godine pod registracionim brojem 4 - 0000565/001. Poslednja promjena
podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici izvršena je 05 jula 2013. godine,
registracijom promjene odbora direktora, pod registracionim brojem 4 - 0000565/030.
Društo obavlja privrednu djelatnost sa sledećim registracionim oznakama:
Pun naziv firme:
"CRNAGORAPUT" A.D. Podgorica
Vrsta pravnog lica: Akcionarsko društvo
Mjesto:
Podgorica
Adresa:
Ul. Zetskih Vladara br.5
Šifra osnovne djelatnosti:
Naziv osnovne djelatnosti:
4211
Izgradnja puteva i autoputeva
Matični broj: 02013703
Poreski identifikacioni broj: 02013703
Oznaka i broj rješenja u Centralnom registru privrednih subjekata: 40000565
Prosječan broj zaposlenih u 2013. godini je bio 214, koliko je iznosio i proječan broj
zaposlenih u 2012. godini.
Društvo obavlja svoju djelatnost preko Sekcija za održavanje puteva u Podgorici, Beranama,
Pljevljima, Nikšiću i Kotoru.
Od januara 2007 godine vecinski vlasnik Društva je austrijska gradevinska firma Štrabag, i od
navedenog perioda Društvo posluje u okviru grupe STRABAG SE.
U skladu sa članom 3a. Zakona o računovodstvu i reviziji (''Službeni list RCG'', br. 69/05 i
''Službeni list CG'', br. 80/08 i 32/11) Društvo je razvrstano u srednje pravno lice i prema
stavu 1 člana 12. Zakona, kao akcionarsko društvo obavezno je da izvrši reviziju finansijskih
iskaza.
10
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Na dan objavljivanja ovih finansijskih izkaza, tj. 28. marta 2014. godine, Odbor direktora
Društva čine članovi čija su imena prikazana u pregledu koji slijedi:
Ime i prezime
Pozicija
G-din Josip Kuzmanič
G-din Mladen Brnčić
G-din Erwin Wuzer
Predsjednik
Član
Član
G-din Željko Leković
G-din Miloš Živaljević
Izvršni direktor
Ovlasćeni zastupnik
G-dja Sonja Milović
Sekretar
i
Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:
1. Željko Leković, direktor
2. Vinka Vujasin
Izjavom rukovodstva od 31.03.2014. godine potvrđeno je da su priloženi finansijski iskazi
obuhvatili cjelokupnu imovinu i obaveze Društva i da su identični sa finansijskim iskazima
koji su dostavljeni Poreskoj upravi, kao i da su iste potpisali odgovorna i ovlašćena lica.
Dokumentaciju i podatke su nam prezentirale sledeće osobe:
1. Aleksandar Božić
2. Vinka Vujasin,
3. Ivan Pavlović
Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne
elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga
finansijskog računovodstva vodi se u Društvu i odgovara načelima urednog knjigovodstva.
Društvo ima zaključen ugovor sa «B.V.R.Z.» DOO Beograd, pravnim licem u sastavu
koncerna STRABAG SE, o pružanju računovodstvenih usluga.
Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni dio i odvija se u skladu sa
neophodnim uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mjesta.
Revizorski tim:
1. mr Ljerka Momčilović, ovlašćeni revizor;
2. Zorica Vujović, ovlašćeni revizor;
3. mr Jelena Krpić, ovlašćeni revizor
Vrijeme trajanja revizije kod klijenta: decembar 2013 - 31.03.2014. godine
11
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
B.
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU
FINANSIJSKIH ISKAZA
Osnove za sastavljanje finansijskih iskaza
Finansijski iskazi Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
(''Službeni list RCG'', br. 69/05 i ''Službeni list CG'', br. 80/08 i 32/11) i drugim računovodstvenim
propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.
Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, pravna lica u Crnoj Gori su u obavezi da
vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procjenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda,
sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objelodanjivanje finansijskih iskaza vrše u skladu sa
zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumjeva Okvir za pripremanje i
prikazivanje finansijskih iskaza („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde
(„MRS“), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja („MSFI“), kao i
tumačenja koja su sastavni dio standarda.
Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumačenja, izdatih od strane Odbora za međunarodne
računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog
izvještavanja, u Crnoj Gori, shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji, usvaja i objavljuje
nadležni organ koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC)
dobio pravo na prevod i objavljivanje. Nadležni organ u navedenom smislu je Institutu
sertifikovanih računovođa Crne Gore, koji je nosioc Konzorcijuma, sa Ekonomskim
fakultetom Crne Gore i Savezom računovođa i revizora Srbije, kao članovima Konzorcijuma.
Savez računovođa i revizora Srbije, po ovlašćenju Fondacije odbora za Međunarodne
računovodstvene standarde, izvršio je prevod zvaničnih tekstova MRS/MSFI objavljenih do
01. januara 2009. godine i iste u saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore,
izdao u 2010. godini. Međutim, do datuma sastavljanja finansijskih iskaza za 2013. godinu
nisu prevedene niti objavljene sve važeće promjene u standardima i tumačenja standarda.
Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih iskaza Društvo nije u potpunosti primjenilo
MRS, MSFI i tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2013.
godine. Imajući u vidu materijalno značajne efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa
Crne Gore od MSFI i MRS mogu da imaju na realnost i objektivnost finansijskih iskaza
Društva, priloženi finansijski iskazi se ne mogu u potpunosti smatrati finansijskim iskazima
sastavljenim u saglasnosti sa MSFI i MRS.
12
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Prezentacija finansijskih iskaza
Finansijski iskazi su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca
finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 05/11);
Finansijski iskazi su iskazani u evrima (EUR), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Evro
predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Crnoj Gori i to je istovremeno i funkcionalna valuta.
Računovodstveni metod
Finansijski iskazi su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrijednosti (istorijskog troška),
osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u
računovodstvenim politikama.
13
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
C.
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
DRUŠTVA
C1
Pravila procjenjivanja – osnovne pretpostavke
Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i
načelu stalnosti poslovanja.
Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se
priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati).
Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima
gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje
uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem
periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.
Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u
neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj
budućnosti.
C2
Priznavanje elemenata finansijskih iskaza
Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi
priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja ili vrijednost
koja može da se pouzdano izmjeri.
Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrži
ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će
se podmiriti može pouzdano da izmjeri.
Prihod se priznaje u bilansu uspjeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa
povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmjere, odnosno da
priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja
obaveza.
Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa
smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmjeri, odnosno da
priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem
sredstava.
Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena
kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe
koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala mjeri se nominalnim monetarnim jedinicama –
14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
EUR. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto
imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku
perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodjela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku
godine.
C3
Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman
kursnih razlika
Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u EUR po srednjem kursu
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza u Crnoj Gori, koji je važio na dan poslovne
promjene.
Srednji kurs važnijih stranih valuta izražen u EUR je:
Šifra
valute
036
124
208
392
578
752
756
826
840
Naziv valute
AUSTRALIJSKI
DOLAR
KANADSKI
DOLAR
DANSKA KRUNA
JAPANSKI JEN
NORVESKA
KRUNA
SVEDSKA KRUNA
SVAJCARSKI
FRANAK
FUNTA
STERLINGA
AMERICKI DOLAR
Oznaka
valute
Važi za
AUD
1
0.6443
0.7879
CAD
1
0.6773
0.7621
DKK
1
0.1340
0.1340
JPY
100
0.6896
0.8811
NOK
1
0.1187
0.1363
SEK
1
0.1120
0.1168
CHF
1
0.8157
0.8278
GBP
1
1.1956
1.2241
USD
1
0.7255
0.7586
Srednji kurs Srednji kurs
31.12.2013 31.12.2012
C4. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL procjenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog
iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.
C5. NEMATERIJALNA ULAGANJA se priznaju samo kada je vjerovatno da će od tog
ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva,
a obuhvataju se: ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, licence, nematerijalni troškovi
istraživanja i procijenjivanja prirodnih resursa (MSFI 6 - Istraživanje i procenjivanje prirodnih
resursa), ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u okviru kojih su troškovi zakupa, pravo
korišćenja državnog zemljišta), kao i kupovinom stečeni goodwill.
15
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Nematerijalna ulaganja, izuzimajući goodwill, vrednuju se u skladu sa MRS 38 –
Nematerijalna ulaganja. Početno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj
vrijednosti (paragraf 74 MRS 38).
Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se proporcionalnom metodom u roku od 4
godine, osim ulaganja čije je vrijeme utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima
koji proističu iz ugovora.
Nabavna vrijedenost kupovinom stečenog goodwilla utvrđuje se uskladu sa paragrafom 51
MSFI 3 – Poslovne kombinacije. Goodwill se ne amortizuje (paragraf 55 MSFI 3). Njegova
vrijednost se testira u skladu sa paragrafom 88 MRS 36 i eventualno smanjenje vrijednosti
evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.
C6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, ostala sredstva
(knjige u biblioteci, djela likovnih umetnika, spomenike kulturne i istorijske) i nekretnine,
postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuđim
nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrijednosti.
Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka.
Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne
vrijednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena
se vrši po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist
revalorizacione rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu a ako
revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.
C7. INVESTICIONE NEKRETNINE
Ova imovina obuhvata zemljište i građevinske objekte. Početno priznavanje se vrši po
nabavnoj cijeni. U toku korisnog veka investicione nekretnine se ili procenjuju po poštenoj
vrijednosti ili se vrši amortizacija građevinskih objekata (paragraf .38 i 53 MRS 40 - Ulaganja
u nekretnine).
Ako se investicione nekretnine amortizuju pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist
revalorizacione rezerve, a negativni efekti na teret revalorizacione rezerve, a ako te
revalorizacione rezerve nema negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.
Ukoliko se investicione nekretnine ne amortizuju, pozitivni efekti procjene su prihod od
usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashod po osnovu obezvređenja
tekućeg perioda.
C8. AMORTIZACIJA
Osnovica za obračun amortizacije je nabavna odnosno procenjena poštena vrijednost. Metod
obračuna je proporcionalan (paragraf 62 MRS - Nekretnine, postrojenja i oprema).
Društvo primenjuje sledeće metode i stope amortizacije:
16
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Nekretnine postrojenja i oprema
Građevinski objekti
- poslovne zgrade
- radionice i skladišta
- barake
- prilazni putevi
Oprema
- čelične kase, asfaltne baze
- trafostanice i dalekovodi visokog napona
- uređaji za varenje, drobilična postrojenja
- kamionske prikolice
- uređaji za tankovanje, pumpe za tankovanje, uređaji za
nivelaciju
- valjci
- strujni agregati; bageri
- putnička vozila, snježni plugovi, uređaji za posipanje,
grejder, finišeri, kompresori
- namještaj, radijatori, šporeti, kamioni, kopir aparati,
utovarivači, glodalice za asfalt, brojač prometa saobraćaja
- klima-uredjaji, pisaće mašine, telefoni, PC, štampači,
notebook, sjekač za afalt, teretno vozilo sa duplom
kabinom, mini-busevi, vibroploče, radio.
- ručne bušilice, motorne testere, fax aparati
Korisni
vijek
trajanja
Stope
amortizacije
40-50
30
20
20-40
2.00-2.5 %
3.33%
5%
5-2.50 %
15
12
9
6,67 %
8.33 %
10 %
11.11 %
8
12,50 %
4-8
4-6
12.50 -25 %
16.67-25%
6
16.67 %
5
20.00 %
4
25.00 %
3
33,33 %
10
C9. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
C9.1. Učešće u kapitalu
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi uključuju u konsolidovani bilans vrednuje se po
knjigovodstvenoj vrijednosti (paragraf 2 MRS 39 – Finansijski instrumenti: odmeravanje i
priznavanje). Međutim ako je zavisno pravno lice sa sjedištem u drugoj državi, bilans tog
pravnog lica je u valuti te države. Za potrebe konsolidovanja taj bilans biće preračunat u
EUR-e i to: pozicije bilansa stanja po srednjem kursu na dan bilansa a pozicije bilansa uspjeha
po srednjem kursu na sredini perioda koji obuhvata bilans uspjeha. Dakle i udio u kapitalu
matičnog društva kod zavisnog društva iz druge države biće iskazan po srednjem kursu na dan
bilansa. Da se kod konsolidovanog bilansa ne bi javila razlika između iznosa učešća u
kapitalu i iznosa udjela u kapitalu, učešće u kapitalu zavisnog društva u drugoj državi treba
vrednovati po srednjem kursu valute te države na dan bilansa.
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi ne uključuju u konsolidovani bilans vrednuju se
ovako:
- ako su dati u EUR-ima po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su izraženi u akcijama koje se kotiraju na berzi po berzanskoj cijeni akcije na dan
bilansa. Pozitivni efekat se evidentira u korist revalorizacione rezerve a negativni na
17
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
-
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda
obezvređenja,
ako su izraženi u stranoj valuti preračunavaju se na srednji kurs na dan bilansa.
Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist finansijskih prihoda a negativne kursne
razlike na teret finansijskih rashoda.
C9.2. Dugoročne hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća vrednuju se ovako:
- ako su izražene u EUR-ima a nisu uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po
knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po prodajnoj berzanskoj cijeni na
dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a negativni
na teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda
obezvređenja,
- ako su izražene u stranoj valuti a nisu uključene na listu kotacije berze, vrednuju se po
srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u okviru
finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.
C9.3. Dugoročni krediti i ostali dugoročni plasmani vrednuju se ovako:
- ako su dati u EUR-ima vrednuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su dati u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne
kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret
finansijskih rashoda. Ukoliko su dati krediti sa valutnom klauzulom vrednuju se po
kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom. Pozitivni efekti evidentiraju
se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda ako su dati u
evrima vrednuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su dati u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne
kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret
finansijskih rashoda. Ukoliko su dati krediti sa valutnom klauzulom vrednuju se po
kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom. Pozitivni efekti evidentiraju
se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.
C10. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o
porezu na dobit i MRS 12 – Porez na dobit a evidentiraju u korist odloženih poreskih rashoda.
C11. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA
KOJE JE OBUSTAVLJENO
Stalna sredstva namijenjena prodaji su nabavljene nekretnine, postrojenja i oprema radi
prodaje, a vrednuju se po nabavnoj vrijednosti
Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i
oprema djela društva čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj
(neotpisanoj) vrijednosti.
Ako početna vrijednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj cijeni umanjenoj za troškove
prodaje vrši se procjenjivanje po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti su prihodi od
18
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashodi po osnovu obezvređenja.
(paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja)
C12. ZALIHE
Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se
po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove
nabavke.
Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih djelova, sitnog inventara i robe vrši se po
prosečnoj nabavnoj cijeni.
Ako je vladajuća nabavna cijena zaliha materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe
niža od knjigovodstvene nabavne cijene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj cijeni a
razlika se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.
Zalihe učinaka procjenjuju se po cijeni koštanja koja obuhvata proizvodne troškove. Ako je
cijena koštanja viša od neto prodajne cijene zalihe učinaka se vrednuju po neto prodajnoj
cijeni. Neto prodajna cijena utvrđuje se ovako: Vladajuća prodajna cijena na dan bilansa X (1(troškovi perioda /poslovni prihodi bez korekcije po osnovu promjene vrijednosti zaliha
učinaka))=neto prodajna cijena proizvoda. Za procjenjivanje zaliha nedovršene proizvodnje
neto prodajna cijena proizvoda umanjuje se za iznos troškova neophodnih za završetak
proizvodnje proizvoda.
Zalihe materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrijednost
otpisuju se na teret rashoda po osnovu obezvređenja u okviru finansijskog računovodstva.
Zalihe učinaka koje nemaju upotrebnu vrijednost otpisuju se na teret rashoda perioda.
C13. POTRAŽIVANJA - obuhvataju potraživanja od prodaje (kupci matična i zavisna
pravna lica, kupci ostala povezana pravna lica, kupci u zemlji i kupci u inostranstvu),
potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja (potraživanja za kamatu i dividendu,
potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po
osnovu preplaćenih poreza i doprinosa izuzimajući porez na dobitak).
Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne
razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.
Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda. Potraživanja
od dužnika u stečaju i potraživanja koja nisu naplaćena za 365 dana od dana dospeća,
indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
C14. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBIT obuhvataju preplaćeni
porez na dobit.
C15. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoročne kredite
(kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim
povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i
dio dugoročnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrijednosti koje
dospjevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrijednosti kojima se trguje i ostale
kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti u stranoj valuti
19
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u
korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Hartije od vrijednosti
uključene na listu kotacije berze efekata vrednuju se po berzanskoj cijeni na dan bilansa.
Pozitivni efekti promjene cijene hartije od vrijednosti evidentiraju se u korist finansijskih
prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.
Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za
365 dana od dana dospeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
C16. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA obuhvata neposredno unovčive
hartije od vrijednosti (ove hartije od vrijednosti zamenjuju gotovinu u platnom prometu,
čekovi, na primer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom
računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u
domaćoj ili stranoj valuti.
Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.
Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret
finansijskih rashoda.
C17. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvata plaćeni porez na dodatu vrijednost koji nije konpenziran sa naplaćenim
porezom na dodatu vrijednost, potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrijednost,
unapred obračunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period),
potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unaprijed
obračunate kamate, na primjer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.
C18. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisionu premiju,
rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve, nerealizovane
dobitke po osnovu hartija od vrijednosti, neraspoređenu neto dobit ranijih ili tekuće godine i
upisani neuplaćeni kapital.
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrijednosti i gubitak iz ranijih godina i tekuće
godine su ispravka vrijednosti kapitala.
Otkupljene sopstvene akcije su takođe ispravka vrijednosti kapitala.
Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti, a
otkupljene sopstvene akcije po otkupljenoj cijeni.
Upisani neuplaćeni kapital u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.
Revalorizaciona rezerva se smanjuje
- u korist neraspoređene dobiti ranijih godina kada se sredstvo od koga potiče
revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili proda po cijeni iznad sadašnje
vrijednosti,
- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do visine
revalorizacione rezerve.
C19. GUBITAK IZNAD VRIJEDNOSTI KAPITALA je razlika između ukupnog gubitka i
kapitala.
20
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
C20. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika
proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:
- rezervisanja za troškove u garantnom roku,
- rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove (sudske troškove).
Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna
rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.
C21. DUGOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne
obaveze po finansijskom lizingu. Dugoročne obaveze iskazuju se u nominalnoj neisplaćenoj
vrijednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po
kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se
takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.
C22. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu
na dobit i MRS 12 - Porez na dobit, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.
C23. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE obuhvataju kratkoročne obaveze sa
rokom dospjeća do godinu dana i dio dugoročnih obaveza koji dospjeva za plaćanje u
narednoj godini. Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalnoj vrijednosti a
obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute
na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.
C24. OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I
SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO obuhvataju se obaveze u
skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koje prestaje.
C25. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije,
dobavljače, izdate mjenice i čekove povjeriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Obaveze iz
poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu
na dan bilansa.
C26. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA obuhvataju obaveze po osnovu zarada i naknada zarada u bruto iznosu,
obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, obaveze za dividendu, obaveze za naknade
prema zaposlenima, obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema
fizičkim licima po ugovoru o djelu, obaveze za obustavljene neto zarade i ostale obaveze.
Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed obračunate troškove, obračunate
prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, odložene prihode i primljene
donacije.
21
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
C27. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH
JAVNIH PRIHODA obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, obaveze za
akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i
ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.
C28. OBAVEZE PO OSNOVU ZA POREZ NA DOBIT obuhvataju neplaćeni porez na
dobit koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.
C29. KRATKOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i
rizika proisteklih iz tekućeg poslovanja koji će se pojaviti u narednoj godini a odnose se na:
- rezervisanja za neiskorišćene naknade za godišnje odmore i
- rezervisanja za druge naknade i beneficije koji će se pojaviti u narednoj godini.
Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena kratkoročna
rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.
C30. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
C30.1. Poslovne prihode čine:
- prihodi od prodaje robe i učinaka umanjene za poreske dažbine i date popuste
nezavisno od momenta naplate,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka priznaju se po cijeni koštanja,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj cijeni, a prihodi od
prirasta osnovnog stada priznaju se po tržišnoj cijeni,
- prihodi od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe
i učinaka,
- prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema.
Poslovni prihodi koriguju se na više za povećanje vrijednosti zaliha učinaka i na niže za
smanjenje vrijednosti zaliha učinaka.
C30.2. Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za
izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada
zarada, ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i
nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata). Svi rashodi se priznaju
nezavisno od plaćanja.
C31. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
C31.1. Finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica,
prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika,
od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.
22
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
C31.2. Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih
lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne
klauzule i ostali finansijski rashodi.
C32. OSTALI PRIHODI I RASHODI
C32.1. Ostale prihode čine dobici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih
nekretnina, bioloških sredstava, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrijednosti i
materijala, viškovi osim viškova zaliha učinaka, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po
osnovu ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja
dugoročnih rezervisanja. Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklađivanja vrijednosti
imovine koje čine: prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava, nematerijalnih
ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, dugoročnih finansijskih plasmana, hartija od
vrijednosti, zaliha, osim zaliha učinaka, kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana i prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine.
C32.2. Ostale rashode čine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, bioloških sredstava, gubici po
osnovu prodaje učešća u kapitalu, hartija od vrijednosti i materijala, manjkovi osim manjkova
zaliha učinaka, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu
otpisa potraživanja. Ostali rashodi obuhvataju i rashode po osnovu obezvređenja imovine
(obezvređenje bioloških sredstava, obezvređenje nematerijalnih ulaganja, obezvređenje
nekretnina, postrojenja, opreme, obezvređenje dugoročnih plasmana i hartija od vrijednosti,
obezvređenje zaliha materijala i robe, obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana).
C33. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO
C33.1. Neto dobit poslovanja koje se obustavlja je pozitivna razlika između prodajne
vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti
C33.2. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja je negativna razlika između prodajne
vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti.
C34. DRUGE STAVKE REZULTATA POVEZANE SA KAPITALOM obuhvataju
stavke prihoda i rashoda koje nisu priznate u bilansu uspjeha tekućeg perioda jer tako
zahtevaju ili dozvoljavaju drugi Standardi. U ove stavke se klasifikuju:
- promjene revalorizacionih rezervi (koje se priznaju u skladu sa MRS 16
Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 38 Nematerijalna ulaganja),
- aktuarski dobici i gubici po definisanim planovima doprinosa priznatih u skladu sa
paragrafom 93A MRS 19 Naknade zaposlenima,
23
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
-
-
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
dobici i gubici koji proizilaze iz preračuna finansijskih izvještaja inostranog
poslovanja (koje se radi u skladu sa MRS 21 Učinci promjena kurseva stranih
valuta),
dobici i gubici po osnovu ponovnog vrednovanja finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju i
efektivni dio dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata hedžinga u hedžingu
tokova gotovine
C35. POREZ NA DOBIT
Tekući porez
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na
dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02 , 80/04 i "Sl. list C G", br. 40/08, 86/09,
73/10, 40/11 i 14/12). ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02 , 80/04 i "Sl. list C G", br. 40/08,
86/09, 73/10, 40/11 i 14/12). Konačni iznos obaveze poreza na dobit utvrđuje se primjenom
poreske stope od 9% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska
osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit prikazan u zvaničnom bilansu
uspijeha koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o oporezivanju Crne
Gore.
Propisi u Crnoj Gori ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao
osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg
perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne
duže od 5 godina.
Odloženi porez
Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i
obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u
izračunavanju oporezive dobiti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive
privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da
će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.
Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati
u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret
ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili
na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.
24
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
D. OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE
1.
NEMATERIJALNA ULAGANJA
EUR-a
Ostala
nematerijalna
ulaganja
Nabavna bruto vrijednost na početku godine
Ukupno
9,855
9,855
Nabavna bruto vrijednost na kraju godine
9,855
9,855
Kumulirana ispravka na početku godine
7,821
7,821
Povećanje:
1,380
1,380
Amortizacija u toku godine
1,380
1,380
9,201
9,201
654
654
2,034
2,034
Povećanje:
Nabavke u toku godine
Revalorizacija u toku godine
Smanjenje:
Prodato
Rashodovano
Obezvređenje u toku godine
Smanjenje:
Kumulirana ispravka u prodaji
Kumulirana ispravka u rashodovanju
Stanje ispravke na kraju godine
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2013. godine
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2012. godine
Nematerijalna ulaganja su početno vrednovana po nabavnoj vrijednosti (paragraf 74 MSR 38
- Nematerijalna ulaganja).
U okviru ove pozicije iskazana su ulaganja u program za obradu podataka Autodesk
AutoCAD LT 2009-2010.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja, vrši se u toku korisnog vijeka proporcionalnom
metodom amortizacije (paragraf 97 MRS 38 - Nematerijalna ulaganja) po stopi od 25%.
Amortizacija je ispravno obračunata i evidentirana na rashodima.
Nematerijalna ulaganja prikazana u bilansu odgovaraju stanju koje je utvrđeno popisom.
25
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
2.
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
EUR-a
Građevinski
objekti
Postrojenja i
oprema
2,100,871
5,519,502
7,595,675
30,000
30,000
37,924
37,924
459,167
24,344
24,344
1,580,036
418,244
1,161,792
Zemljište
Nabavna vrijednost na početku
godine
Povećanje:
Nabavka, aktiviranje i prenos
Smanjenje:
Prodaja u toku godine
Rashod u toku godine
Prenos
Nabavna vrijednost na kraju
godine
Uredjaji I
alati
289,097
Pogonski I
poslovni
inventar
Vozila
343,027
5,397,908
101,898
101,898
3,189
1,729
1,460
117,091
117,091
Dati
avansi
25,460
5,098,260
6,039,984
252,632
441,737
5,514,999
2,848,140
6,331,266
239,552
271,320
4,989,347
14,679,624
137,662
137,662
434,424
0
434,424
2,551,379
212,598
212,598
965,138
399,572
565,566
5,578,726
18,021
18,021
30,961
30,961
162,749
162,749
226,611
26,261
26,261
2,989
1,729
1,260
294,592
5,152,096
557,291
557,291
1,433,511
432,262
1,001,249
13,803,404
5,675,077
36,465
36,465
25,460
25,460
Kumulirana ispravka na
početku godine
Povećanje:
Amortizacija
Smanjenje:
Po osnovu prodaje
Po osnovu rashodovanja
Stanje na kraju godine
21,271,541
311,257
311,257
2,104,316
456,438
1,622,418
25,460
19,478,481
459,167
2,130,871
Ukupno
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2013. godine
2,130,871
2,546,881
461,258
26,020
147,145
362,903
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2012. godine
2,100,871
2,671,362
1,264,410
49,545
71,707
408,561
25,460
6,591,916
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
U okviru ove bilansne pozicije iskazane su nekretnine postrojenja i oprema koje se nakon
početnog priznavanja vrednuju po nabavnoj vrijednosti, osim nekretnina koje se vrednuju po
fer vrijednosti ako knjigovodstvena vrijednost znatnije odstupa od fer vrijednosti na dan
bilansa.
Sve nekretnine su u vlasništvu Društva.
Posledenja nezavisna procjena nekretnina je izvršena na dan 01.01.2010. godine i Društvo je
procjenjenu vrijednost priznalo kao njenu vjerovatnu vrijednost.
Prema zvaničnim evidencijama Uprave za nekretnine, Društvo je nosilac prava korišćenja i
prava svojine zemljišta na području više Opština u Crnoj Gori, sa obimom prava 1/1 i
ukupnom površinom od 430,392 m².
U poslovnim knjigama evidentirano je zemljište sa pravom svojine u ukupnoj površini od
93,000 m² dok se za zemljište sa pravom korišćenja površine 337,392 m² podaci vode u
vanknjigovodstvenim evidencijama.
Od navedenog zemljišta sa pravom svojine ukupne površine 93,000 m², na poziciji nekretnina
postrojenja i opreme evidentirano je zemljište površine 64,484 m² i vrijednosti od 2,100,871
EUR-a. Ostalo zemljište površine 28,516 m² i procjenjene vrijednosti od 4,959,000 EUR-a
klasifikovano je kao investicione nekretnine (Napomena 4).
Za navedene nepokretnosti sa pravom korišćenja, Društvo je na osnovu Zakona o svojinskopravnim odnosima Crne Gore („Sl.list CG“, br.19/09), pokrenulo postupke za promjenu
upisa-osnove prava kod Uprave za nekretnine, a radi dozvole brisanja državne svojine i prava
upravljanja, korišćenja i trajnog korišćenja i raspolaganja zemljištem i upisa prava svojine u
svoju korist.
U 2013. godini je povećana vrijednost zemljišta u visini od 30,000 EUR-a po osnovu
advokatskih usluga, izvršenih u postupku uknjižbe prava svojine na nepokretnostima
upisanim u LN br.287 KO Polje površine 583m² i LN br.173 KO Kunje površine 30105m² i
uknjižbe prava upravljanja na nepokretnostima upisanim u LN br.2205 površine 14502m².
U toku godine izvršeno je sticanje sledećih osnovnih sredstava:
EUR-a
Red.
Br.
1
Dobavljač
Nabavljeno sredstvo
Količina
Datum
nabavke
Nabavna
vrijednost
2
3
4
5
6
6
25.02.2013
105,343.56
1
12.04.2013
37,924.24
1
05.07.2013
11,300.00
16
21.08.2013
13,485.76
1
Rokšped Auto Centar
Podgorica
2
R.B.A. Modus DOO
3
4
Grunding
Industrienmaschinen GM
Kolnoa Sustavi Zaštite
DOO
Putar. Dupla K.D. VW
Dogradnja upravne zgrade
sekcije u Beranama
Četka za utovar ARB.BREI
GSX-200
Web Kamera Mobotix MXM24M-SEC-D
27
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
Red.
Br.
Dobavljač
1
5
6
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Nabavljeno sredstvo
Količina
Datum
nabavke
Nabavna
vrijednost
3
6
2
Alfa Kompjuter Usluge
DOO
Rokšped Auto Centar
Podgorica
7
Strabag DOO Zagreb
8
Strabag DOO Zagreb
9
4
5
Lenovo TP
T530/2.5/8/500/15.6/DVD
6
24.09.2013
4,982.40
V Transpotrer D VW
1
11.10.2013
11,747.06
Kontejner Praz. 606x244x259
CM1
Kontejner Praz. 606x244x259
CM2
8
4
30.11-10.12.
2013
05.12-14.12.
2013
Ostala nabavljena sredstva
19,256.00
9,440.00
97,777.80
Ukupno (1 do 9):
311,257.02
U toku 2013. godine prodata je oprema neto sadašnje vriijednosti od 24,176 EUR-a, a
prodajne vrijednosti 100,186 EUR-a. Dobitak ostvaren prodajom sredstava u visini od 76,010
EUR-a je evidentiran u korist ostalih prihoda (Napomena 20).
Prodata osnovnih sredstava prikazana su u narednoj tabeli:
EUR-a
Prodata sredstva
Prodajna
vrijednost
Nabavna
vrijednost
Ispravka
vrijednosti
Sadašnja
vrijednost
Dobitak /
(gubitak)
1
2
3
4
5 (3-4)
6 (2-5)
Osnovni elementi oplate VB
100
Osnovni elementi oplate VB
100A
Finiser Gusjeničar Dynapac F
Bager Gusjeničar Volvo
EC240NLC
Valjak Kombinovani HAMM
HD12K
Hidraulični čekić Atlascopc
Ostala oprema
Ukupno:
7,708
22,945
19,482
3,463
4,245
4,536
13,520
11,479
2,041
2,495
65,512
204,724
186,052
18,672
46,840
14,500.00
147,080
147,080
14,500
6,300.00
29,850
29,850
6,300
1,500.00
36,590
36,590
1,500
130.00
1,729
1,729
130
100,186
456,438
432,262
24,176
76,010
Revalorizaciona rezerva prodatih sredstava je ukinuta u korist neraspoređenog dobitka ranijih
godina za prodata sredstva od koga revalorizaciona rezerva potiče (paragraf 41 MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema) u vrijednosti od 17,819 EUR-a (Napomena 10).
Društvo je, u toku 2013. godine na osnovu odluka Rukovodstva rashodovalo opremu nabavne
vrijednosti 1,622,418 EUR-a, ispravke vrijednosti 1,001,249 EUR-a i neto sadašnje
vrijednosti od 621,169 EUR-a koliko iznosi i gubitak od rashoda.
Gubitak od rashodovanja opreme u vrijednosti od 621,169 EUR-a evidentiran je na teret
ostalih rashoda (Napomena 21).
28
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Rashodovana osnovna sredstva prikazana su u narednoj tabeli:
EUR-a
Rashodovana sredstva
Vrijednost
otpadnog
materijala
Nabavna
vrijednost
Ispravka
vrijednosti
Sadašnja
vrijednost
(3-4)
Dobitak
gubitak
(2-5)
1
2
3
4
5
6
Asfaltna Baza Teltomat 100
Cijevna
1,126,538
549,500
577,038
(577,038)
29,951
11,291
18,660
(18,660)
Objekat za smještaj radnika
Cijevna
124,600
124,600
Centralni magacin Cijevna
60,520
60,520
Restoran Cijevna
46,414
46,414
Lokalna infrastruktura
Sotonići
48,000
41,760
6,240
(6,240)
Lokalna infrastruktura Cijevna
39,000
39,000
Upravna zgrada Cijevna
31,259
25,256
6,003
(6,003)
Pomoćni objekti Cijevna
28,364
28,364
Magacin Cijevna
29,002
29,002
Putarska kućica Čavor
14,833
14,833
Objekat za smještaj Sotonići
17,483
6,466
11,017
(11,017)
Ostala oprema
26,454
24,243
2,211
(2,211)
1,622,418
1,001,249
621,169
(621,169)
Dalekovod Poda
Ukupno:
Revalorizaciona rezerva rashodovanih sredstava u vrijednosti od 90,599 EUR-a je ukinuta u
korist neraspoređenog dobitka ranijih godina za rashodovana sredstva od kojih
revalorizaciona rezerva potiče (Napomena 10).
Amortizacija građevinskih objekata, postrojenja i opreme vrši se po linearnoj metodi
primjenom stopa predviđenih računovodstvenim politikama Društva.
U 2013. godini utvrđena je amortizacija u vrijednosti od 557,291 EUR-a. Amortizacija je
obračunata u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom i terećeni su rashodi perioda
(Napomena 19).
Uvidom u spisak sredstava koje posjeduje Društvo, utvrđeno je da postoji značajan broj
sredstava koja imaju sadašnju vrijednost nula ali se i dalje koriste u Društvu.
U narednom pregledu data je struktura potpuno amortizovanih sredstava:
29
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
EUR-a
Naziv grupe
Nabavna vrijednost
sredstava upotrebi
Nabavna vrijednost
sredstava koja su
potpuno otpisana
Stopa otpisa
%
Građevinski objekti
Vozila
Ostala oprema
5,098,260
5,514,999
6,734,352
483,559
4,630,283
5,689,032
9.48
83.96
84.48
Ukupno:
17,347,611
10,802,874
62.27
Potpuno amortizovana sredstva koja se nalaze u upotrebi mogu se povezati sa ekonomskim
koristima koje pritiču u Društvo što je i uslov koji zahteva paragraf 7 MRS 16 - Nekretnine
postrojenja i oprema. Društvo je svojim računovodstvenim politikama definisalo da se
nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju po metodi fer vrijednosti i da se iznos amortizacije
sredstva sistematski dodjeljuje svakom obračunskom periodu tokom očekivanog vremena
korišćenja sredstva koje se amortizuje. Naše mišljenje je da usvojene računovodstvene
politike nisu konzistetne sa aspekta vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme iz razloga
što kod većeg broja sredstava procjenjeni period korišćenja sredstava odstupa od perioda
depresijacije kao perioda sistematske alokacije amortizovanog iznosa na troškove za sredstvo
koje se amortizuje.
Prema izjavi rukovodstva, Društvo nema tereta ni ograničenja na materijalnoj imovini
evidentiranoj u poslovnim knjigama.
3.
INVESTICIONE NEKRETNINE
EUR-a
Investicione
nekretnine
1. Nabavna bruto vrijednost na početku godine
2. Povećanje:
3. Smanjenje:
4. Nabavna bruto vrijednost na kraju godine (1+2-3)
Ukupno
4,959,000
4,959,000
4,959,000
4,959,000
Neto sadašnja vrijednost 31.12.2013. godine (4-8):
4,959,000
4,959,000
Neto sadašnja vrijednost: 31.12.2012. godine (1-5):
4,959,000
4,959,000
5. Kumulirana ispravka na početku godine
6. Povećanje:
7. Smanjenje:
8. Stanje ispravke na kraju godine (5+6-7)
30
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Na poziciji investicionih nekretnina Društvo je iskazalo zemljište označeno u LN.br.173 KO
Kunje u ukupnoj površini od 28,516 m². Navedeno zemljište je u 2011. godini uknjiženo u
knjigovodstvene evidencije nakon završetka postupka promjene upisa, brisanje osnova prava
»korišćenja« i upis prava »svojine« (Napomena 3). Zemljište je klasifikovano kao
investiciona nekretnina i početno priznavanje izvršeno je po fer vrijednost na dan procjene u
iznosu od 4,959,000 EUR-a. (paragraf 20 MRS 40 - Ulaganje u nekretnine).
Prema izjavi rukovodstva, Društvo nema tereta ni ograničenja na nekretninama evidentiranim
u poslovnim knjigama.
4.
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
EUR-a
Dugoročne hartije od
vred. raspoložive za
prodaju
1. Bruto vrijednost na početku godine
Ukupno
799
799
4. Bruto vrijednosti na kraju godine (1+2-3)
799
799
5. Ispravka vrijednosti na početku godine
214
214
6. Ispravka vrijednosti na kraju godine
277
277
Neto vrijednost 31.12.2013. godine (4-6)
522
522
Neto vrijednost 31.12.2012. godine (1-5)
585
585
2. Povećanje bruto vrijednosti u toku godine:
3. Smanjenja bruto vrijednosti u toku godine:
Početno priznavanje hartija od vrijednosti koje se drže za prodaju vrši se po nabavnoj
vrijednosti (paragraf 43 MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje). Na dan
31.12.2013. godine Društvo je u svom potrfelju raspolagalo sa dugoročnim hartijama od
vrijednosti sledećih emitenata:
31
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Dugoročne hartije od vrijednosti
EUR-a
Ime dužnika
Prva banka Crne Gore AD
Podgorica
NLB Montenegrobanka AD
Vrsta
hartije od
vrijednosti
Bruto
iznos
Ispravka
vrijednosti
Broj akcija
Valuta
Neto iznos
akcije
5
EUR
639
189
450
akcije
16
EUR
160
88
72
Dugoročne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju
522
Dugoročne hartije od vrijednosti upisane na listi kotacije Montenegroberze, vrednovane su po
prodajnoj cijeni ostvarenoj na berzi na dan bilansa (paragraf 58 do 70 MRS 39 – Finansijski
instrumenti – priznavanje i odmjeravanje)
Promjene koje su se javile uslijed promjena fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih
za prodaju, Društvo je priznalo direktno na kapital na osnovu paragrafa 55 MRS 39. Pozitivni
efekti usklađenja vrijednosti akcija Prve banke Crne Gore AD Podgorica u visini od 25 EURa evidntirani su na kapitalu na poziciji nerealizovanih dobitaka od hartija od vrijenosti
(Napomena 10). Efekti usklađenja vrijednosti akcija NLB Montenegrobanke AD u visini od
88 EUR-a evidentirani su preko ispravke vrijednosti ovih hartija od vrijednosti i evidentirani
su na poziciji nerealizovanih gubitaka od hartija od vrijenosti (Napomena 10).
Društvo nema kontrolu niti značajan uticaj nad društvima u kojima ima učešće.
Na dan bilansa Društvo je u potpunosti usaglasilo broj dugoročnih hartija od vrijednosti sa
stanjem registrovanih akcija na računu Društva u depozitaru Centralne depozitarne agencije
(CDA).
5.
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
EUR-a
31. decembra
2013.
Odložene poreska sredstva po osnovu (a do c)
a) gubitka ranijih godina u poreskom bilansu
b) neiskorišćenog poreskog kredita
c) razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine
i njene poreske osnovice
31. decembra
2012.
9,694
9,694
32
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Na dan bilansa Društvo je utvrdilo odložena poreska sredstva u iznosu od 9,694 EUR-a, kao
povrativ porez (umanjenje poreza) koji će se pojaviti u budućim periodima, a posledica su
razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i njene poreske osnovice. Za iznos
priznatih poreskih sredstava priznat je odloženi poreski prihod za 2013. godinu.
Shodno paragrafu Paragraf 24 . MRS- Porez na dobit, Društvo nije vršilo priznavanje
odloženih poreskih sredstva po osnovu prenijetih poreskih gubitaka, zbog neizvjesnosti
vezanih za pitanja, da li će na raspolaganju u budućnosti biti dovoljno oporezive dobiti za
koju se mogu iskoristiti neiskoriščeni poreski gubici ili neiskoriščeni poreski krediti,
U narednoj tabeli su prikazana nepriznata odložena poreska sredstva, po godinama nastanka i
isteka:
EUR-a
Godina
nastanka
1
2
3
4
5
6
7
6.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Godina
isteka
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
31 decembra
2013
10,213,129
2,771,641
34,887
106,188
13,125,845
31 decembra
2012
3,192,842
10,213,129
2,771,641
34,887
16,212,499
ZALIHE
EUR-a
31. decembra
2013.
1. Materijal na zalihi (1.1-1.2)
1.1. Nabavna vrijednost
1.2. Ispravka vrijednosti (otpis)
2. Rezervni djelovi na zalihi (2.1-2.2)
2.1. Nabavna vrijednost
2.2. Ispravka vrijednosti
3. Sitan inventar i alat na zalihi (3.1-3.2)
3.1. Nabavna vrijednost
3.2. Ispravka vrijednosti
31. decembra
2012.
633,603
633,603
1,031,277
1,031,277
117,064
117,064
104,439
104,439
3,667
3,667
3,183
3,183
33
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
4. Zalihe goriva (4.1-4.2)
4.1. Nedovršena proizvodnja (neto)
4.2. Ispravka vrijednosti
5. Zalihe učinaka neto (5.1)
5.1. Nedovršena proizvodnja (neto)
I Zalihe - neto (1 do 5)
32,641
32,641
25,055
25,055
9,953
9,953
796,929
34,000
34,000
1,197,954
1. Bruto dati avansi
2. Ispravka vrijednosti datih avansa
II Dati avansi - neto (1-2)
102,201
97,901
4,300
106,901
UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)
801,229
1,304,855
106,901
Evidencija materijala, ulaz i izlaz materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i goriva i
maziva ne evidentira se preko računa zaliha materijala u toku obračunskog perioda već se sa
nabavkom terete troškovi materijala. Na dan bilansa vrši se popis neutrošenog materijala koji
se vrednuje sa poslednjom nabavnom cijenom na osnovu poslednjih faktura a potom se taj
iznos prenosi sa troškova materijala na zalihe materijala. Poslednja nabavna cijena materijala
obuhvata fakturnu cijenu dobavljača i zavisne troškove nabavke.
Na dan 31.12.2013. godine, Društvo je popisom utvrdilo zalihe materijala, rezervnih djelova,
sitnog inventara i goriva i maziva po mjestima troškova i vrednovalo u iznosima prikazanim u
narednoj tabeli:
RB
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NAZIV
Sekcija Kotor
Sekcija Pljevlja
Sekcija Berane
Obilježavanje/Održavanje
Sekcija Nikšić
Sekcija Podgorica
Magacin
Gradilište Povija
Asf.baza Štitarica
Kalk.Kamenolom Štitarica
Hart.kamenolom Štitarica
Prodaja krečnjaka Štitarica
Prodaja eruptivca Štitarica
Benz.pumpa Štitarica
BMTI Magacin Podgorica
Ugradnja asfalt
UKUPNO
MATERIJAL
26,787
62,119
83,121
14,169
65,023
147,461
4,446
3,085
30,123
19,655
10,816
40,908
142,180
10,066
126,776
239
26,787
62,119
83,121
14,169
65,023
147,461
4,446
3,085
14,787
18,461
10,816
40,908
142,180
786,975
633,603
REZERVNI
DJELOVI
SITAN
INVENTAR
I ALAT
GORIVO I
MAZIVO
15,336
1,194
117,064
2,473
10,066
7,239
117,064
3,667
32,641
239
34
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Društvo vrši obračun troškova po mjestima troškova i zaključenim ugovorima po internim
procedurama ali ne vodi račune glavne knjige obračuna troškova i učinaka.
Nedovršenu proizvodnju Društvo je utvrdilo popisom izvedenih i priznatih radova na dan
bilansa, u iznosu od 9,953 EUR-a., po Ugovoru o izvođenju radova na održavanju i zaštiti
magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori za period 2010-2014. godine. Vrijednost
nedovršene proizvodnje smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za 24,047 EUR-a ( 34,000
EUR-a u 2012), za koji iznos je društvo umanjilo prihode obračunskog perioda na niže u
skladu sa računovodstvenim propisima u Crnoj Gori (Napomena 18).
U narednoj tabeli data je vrijednost nedovršene proizvodnje po pojedinim mjestima troškova.
EUR-a
31. decembra
2013.
1. MZ Dubova
2. Opština Tivat
3. Opština Pljevlja
5,821
3,299
833
9,953
Nedovršena proizvodnja – ukupno (1 do 3)
Na datim avansima Drustvo je prikazalo iznos od 102,201 EUR-a, a isti se odnosi na avansne
uplate za nabavku materijala, robe i usluga sledećim dobavljačima:
EUR-a
Red.Br.
Naziv
Stanje
31.12.2013
Struktura
%
1
GEOGRADNJA DOO
78,351
76.66
2
19,550
19.13
3
ZELJEZN.INFRASTRUKTURA CRNE GORE
AD
BRVZ DOO
3,325
3.25
4
UPRAVA CARINA "CARINARNICA"
706
0.69
5
Ostali avansi
269
0.26
UKUPNO (1 do 5)
102,201
100.00
Starosna struktura avansa na dan 31.12.2013. godine
EUR-a
Starost datih avansa u danima
Dati avansi, bruto
Ispravka vrijednosti
Dati avansi, neto
Do 365 dana
4,062
4,062
Preko godinu
dana
98,139
97,901
238
Ukupno
102,201
97,901
4,300
35
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
U 2013. godini na osnovu odluke rukovodstva izvršen je indirektan otpis potraživanja za date
avanse putem ispravke u vrijednosti u iznosu od 97,901 EUR-a.
Po ocjeni rukovodstva, naplativost potraživanja za date avanse od Geogradnje DOO i
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD je sporna i izvršena je ispravka istih a za iznose
usklađenja vrijednosti potraživanja za navadene date avanse u visini od 97,901 EUR-a,
terećeni su rashodi perioda (Napomena 23).
7.
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
EUR-a
Bruto potraživanje na
početku godine
Bruto potraživanje na
kraju godine
Kupci Kupci u
Kupci u
Potraž. iz
Druga
Potraživanja
matična i
zemlji
inospecifičnih potraživanja - ukupno
zavisna
poslova
stranstvu
pravna lica
7,635,839
9,399 7,583,691
15,139
16,438
11,172
3,895
Ispravka vrijednosti na
početku godine
Smanjenje ispravke
vrijednosti u toku godine po
osnovu direktnog otpisa
Smanjenje ispravke
vrijednosti u toku godine po
osnovu naplate
Povećanje ispravke
vrijednosti u toku godine
Ispravka vrijednosti na
kraju godine
NETO STANJE
31.12.2013. godine
31.12.2012. godine
4,760,477
22,332
4,794,627
359,018
15,139
10,618
384,776
16,354
15,139
3,016
34,509
34,494
34,494
249,113
249,113
557,283
3,895
9,399
7,922
4,203,194
7,224,673
22,332
16,438
7,602
564,886
320
554
4,229,741
7,251,064
Društvo je na dan bilansa iskazalo potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica u vrijednosti
od 3,895 EUR-a i ista se odnose na potraživanja od Strabag AG u vrijednosti od 121 EUR-a;
Strabag DOO Podgorica u vrijednosti od 3,379 EUR-a i BRVZ DOO Beograd u vrijednosti
od 395 EUR-a. Navedena potraživanja usaglašena su sa stanjem na dan bilansa.
36
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Potraživanja od kupaca u zemlji u vrijednosti od 4,203,194 EUR-a se odnose na sledeće
kupce:
EUR-a
Red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Naziv kupca i mjesto
Opština Bar
Direkcija za izgradnju Bijelo Polje
Bemax DOO Podgorica
Opština Pljevlja
Opština Budva
Direkcija za saobraćaj Danilovgrad
Opština Nikšić
DOO Tehnoput - MNE
Agencija za izgradnju H Novi
Prijestonica Cetinje
Željeznička infrastruktura
Elektroprivreda CG AD Nikšić
Direkcija javnih radova Podgorica
Direkcija za saobraćaj Podgorica
Ostali kupci
Ukupno ( 1 do 15)
31.decembar
2013
%
798,165
681,466
512,743
455,705
389,471
244,661
202,391
179,398
164,305
135,576
85,452
66,714
65,578
33,561
188,008
18.99
16.21
12.20
10.84
9.27
5.82
4.82
4.27
3.91
3.23
2.03
1.59
1.56
0.80
4.47
4,203,194
100.00
U skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađenja knjigovodstvenog
stanja sa stvarnim stanjem, izvršena je potvrda putem usaglašenja i na dan bilansa su
usaglašena potraživanja od kupaca u zemlji u visini od 90,5 %.
Društvo vrši procjenu naplativosti za svako potraživanje pojedinačno i u 2013. godini
donesena je odluka da se izvrši indirektan otpis putem ispravke vrijednosti potraživanja u
vrijednosti od 249,113 EUR-a. Po ocjeni rukovodstva, naplativost ovih potraživanja je sporna
i izvršena je njihova ispravka a za iznose usklađenja vrijednosti potraživanja od kupaca u
visini od 249,113 EUR-a terećeni su rashodi perioda (Napomena 23).
U narednom pregledu su data potraživanja za koja je u 2013. godini izvršen indirektan otpis:
EUR-a
Red
Br.
1
2
3
4
5
6
Naziv kupca
Iznos
Putevi d.o.o.Podgorica
Opština Mojkovac
Vektra Mne
Mjesna zajednica Štoj
Bjelasica Ski Centar
Beton plus DOO Nikšić
212,225
18,891
6,209
5,728
5,301
759
Ukupno ispravka potraživanja u 2013.
249,113
37
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
U skladu sa odlukom rukovodstva, Društvo je u 2013. godini izvršilo trajni otpis potraživanja
od kupaca, u visini od 31,506 EUR-a. Za navedena potraživanja je izvršena ispravka u
ranijem periodu u visini od 31,493 i otpis je teretio rashode perioda za iznos neotpisanih
potraživanja od 13 EUR-a. U pregledu koji slijedi su data potraživanja za koja je u 2013.
godini izvršen direktan otpis:
EUR-a
Red Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
Naziv kupca
Iznos
Naftagas Niš
Bjelasica Ski Centar
M-Tel
T- Mobile
Radio difuzni centar Podgorica
Pro Monte
Jelgrad
Mesopromet Bijelo Polje
15,139
3,105
2,650
2,650
2,650
2,650
2,650
13
Ukupno otpisana potraživanja ( 1 do 8)
31,506
Ispravka
potraživanja
15,139
3,105
2,650
2,650
2,650
2,650
2,650
31,493
Na dan 31.decembar 2013.godine Društvo je iskazalo kratkoročna potraživanja starija od
godine dana za koja nije izvršen indirektan otpis u iznosu od 2,460,689 EUR-a i ista se
odnose na potraživanja od kupaca u zemlji u vrijednosti od 2,444,251 EUR-a i potraživanja
od državnih fondova u vrijednosti od 16,438 EUR-a.
Starosna struktura potraživanja data je u narednom pregledu
EUR-a
Starost potraživanja u danima
Potraživanja do
365 dana
starosti
Potraživanja
starija od godinu
dana
Ukupno
1
2
3
4(2+3)
Potraživanja od matičnog i zavisnih
društava (bruto)
Ispravka vrijednosti
Neto potraživanja
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)
Ispravka vrijednosti
Neto potraživanja
Potraživanja iz specifičnih poslova
(bruto)
Ispravka vrijednosti
Neto potraživanja
Druga potraživanja (bruto)
Ispravka vrijednosti
Neto potraživanja
3,895
3,895
3,895
3,895
1,765,657
2,994,820
4,760,477
6,715
550,569
1,758,942
2,444,251
557,284
4,203,193
5,894
16,438
22,332
5,894
16,438
22,332
320
7,602
7,602
7,922
7,602
320
320
38
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Za dio potraživanja starijih od godine, Društvo je pokrenulo postupak naplate pred nadležnim
sudovima i ima sklopljene sporazume o poravnanju sa povjeriocima, sa odloženim rokom
plaćanja uz definisanu dinamiku plaćanja i obračun kamate za ugovoreni period.
U narednom pregledu je dat pregled potraživanja starijih od godine za koje je ugovoreno
odloženo plaćanje:
EUR-a
Naziv kupca
1.Direkcija za
izgradnju- Bijelo Polje
Stanje na
dan
31.12.2013.
Potraživanja
do 365 dana
starosti
Potraživanja
starija od
godinu dana
Sudska poravnanja
Broj
mjesečnih
rata
681,466
249,542
431,924
sudsko poravnanje
Rs.br.3/13 od
14.11.2013.
predlog otplate duga
od 30.11.2012 po
sud.por. Rs.br.3/11
sudsko poravnjanje
Rs.br.3/12 od
26.6.2012.
sudsko poravnjanje
Rs.br.11/12 od
25.7.2012.
ugovor o vansudskom
poravnanju br.
01-5454 od 9.8.2013.
sudsko poravnjanje
Rs.br. 663/11 od
31.5.2012.
sudsko poravnjanje
Rs.br. 1/12 od
12.9.2012.
sudsko poravnanje
Rs.br.21/12 od
20.12.2012.
5
Datum
dospjelosti
poslednje
rate
16.01.2014.
36
01.12.2015.
36
01.08.2015.
36
01.07.2015.
5
01.01.2014.
24
01.08.2014.
36
01.09.2015.
5
01.02.2014.
2.Direkcija za
saobraćaj Danilovgrad
244,661
37,812
206,849
3.Opština Bar
798,165
81,287
716,878
4.Opština Budva
389,471
387,712
1,759
5.Opština Nikšic
202,391
14,706
187,685
6.Opština Pljevlja
455,705
202,007
253,698
7.Prijestonica Cetinje
135,576
73,902
61,674
2,907,435
1,046,967
1,860,468
Ukupno:
Osim navedenih sporazuma, Društvo nema drugih obezbjeđenja za dospjela potraživanja.
Društvo nije izvršilo obezvređenje potraživanja od kupaca za koje je izvršilo utuženje za
naplatu, niti je izvršilo obezvrijeđenje za potraživanja starija od godine dana u ukupnom
iznosu od 2,444,251 EUR-a.
Rukovodstvo Društva je donijelo Odluku 01/3-498 od 31.01.2014. godine da se ne vrši
obezvređenje potraživanja od kupaca starijih od godine dana, u vrijednosti od 2,437,597
EUR-a, koja se najvećim dijelom odnose na potraživanja od javnih preduzeća i budžetskih
korisnika. Rukovodstvo smatra da se radi o solventnim dužnicima i da naplativost ovih
potraživanja nije sporna jer su sklopljeni sporazumi sa odgovarajućom dinamikom plaćanja i
pripadajućom kamatom.
39
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Na dospela nenaplaćena potraživanja Društvo vrši obračun zatezne kamate koji pripisuje
potraživanjima od kupaca. Na dan bilansa, u okviru potraživanja od kupaca, evidentirana su
potraživanja za kamate u vrijednosti od 510,380 EUR-a. Obračunate kamate u toku 2013.
godine, u visini od 322,796 EUR-a, evidentirane su u korist finansijskih prihoda u bilansu
uspjeha (Napomena 20)
Potraživanja iz specifičnih poslova u vrijednosti od 22,332 EUR-a odnose se potraživanja od
Državnih fondova po osnovu refundacije isplaćenih zarada zaposlenih iz 2012. i 2013.godine,
dok se ostala potraživanja u iznosu od 7,922 EUR-a odnose na potraživanja od zaposlenih iz
ranijeg perioda. Po ocjeni rukovodstva, naplativost ovih potraživanja je sporna i izvršena je
njihova ispravka u vrijednosti od 7,602 EUR-a.
Rukovodstvo Društva je u 2013. godini donijelo odluku da izvrši trajni otpis potraživanja od
zaposlenih u vrijednosti od 3,049 EUR-a. Navedena potraživanja su korigovana putem
ispravke vrijednosti u ranijem periodu u visin od 3,016 EUR-a, pa je razlika od 33 EUR-a
teretila rashode u 2013. godini.
8.
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
EUR-a
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Poslovni račun
2. Devizni poslovni račun
3. Blagajna
4. Ostala novčana sredstva
1,885,475
1,278
461
1,520
3,855,438
478,207
357
0
UKUPNO (1 do 4)
1,888,734
4,334,002
Društvo svoje poslovanje obavlja preko sledećih banaka u zemlji:
EUR-a
Naziv banke
Broj tekućeg
računa
31.12.2013
Crnogorska Komercijalna Banka AD Podgorica
510-2921-07
47,668.74
Erste Bank AD Podgorica
540-4800-04
1,837,806.24
40
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Sredstva na deviznom računu u zemlji odnose se na sredstva kod Crnogorske Komercijalne
Banke AD Podgorica u iznosu od 439,92 EUR-a i sredstva na deviznom računu kod Erste
Bank AD Podgorica u iznosu od 837,90 EUR-a.
U blagajni na dan 31.12.2013.godine evidentirana su sredstva u iznosu od 461 EUR-a.
Na poziciji ostalih novčanih sredstava evidentirani su depoziti po platnim karticama Master
bussines kod Crnogorske Komercijalne Banke AD Podgorica u vrijednosti od 1,520 EUR-a.
9.
POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
EUR-a
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Razgraničeni PDV
2. Ostala aktivna vremenska razgraničenja
46,144
27,716
55,760
25,895
UKUPNO (1 do 2)
73,859
81,655
Društvo je na dan bilansa na ovoj poziciji iskazalo razgraničeni ulazni PDV u vrijednosti od
46,144 EUR-a sadržan u fakturama dobavljača koje su evidentirane u poslovnoj 2013. godini,
a pravo na odbitak prethodnog poreza nastaće u narednom izvještajnom periodu.
Ostala aktivna vremenska razgraničenja se odnose na unaprijed plaćena osiguranja vozila u
visini do 21,158 EUR-a koja će teretiti troškove narednog izvještajnog perioda, dok se 6,558
EUR-a n odnosi na unaprijed plaćene troškove održavanja softwera koji će takođe teretiti
troškove narednog izvještajnog perioda.
41
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
10.
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
KAPITAL
EUR-a
31. decembra
2013.
1. Akcijski kapital
I. Svega osnovni kapital (1 )
31. decembra
2012.
9,779,101
9,779,101
9,779,101
9,779,101
199,456
199,456
199,456
199,456
2,091,631
2,200,048
121
96
88
0
3. Neraspoređena dobit ranijih godina (3.1+3.2)
3.1 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu
prenosa revalorizacionih rezervi
3.2 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu
prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha
4. Neraspoređena dobit tekuće godine (4.1+4.2)
4.1 Neraspoređena dobit tekuće godine po osnovu
prenosa sa revalorizacionih rezervi
4.2 Neraspoređena dobit tekuće godine po osnovu
prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha
207,122
166,939
58,521
58,521
40,183
0
11,387
40,183
11,387
40,183
VI. Svega neraspoređena dobit (3+4)
218,509
98,704
5. Gubitak ranijih godina
VII. Svega gubitak (5)
18,703,294
18,703,294
18,703,294
18,703,294
KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX)
(6,414,564)
(6,425,888)
2. Rezerve
II. Svega rezerve (2)
III. Revalorizacione rezerve
IV. Neralizovani dobici po osnovu hartija od
vrijednosti
V. Neralizovani gubici po osnovu hartija od
vrijednosti
Promjene kapitala u toku tekuće godine:
42
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
a) Osnovni kapital
EUR-a
Akcijski
kapital
Stanje na početku godine
Povećanje u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje 31.12. tekuće godine
Svega
osnovni
kapital
Ukupno
9,779,101
9,779,101
9,779,101
9,779,101
9,779,101
9,779,101
Na dan 31.12.2012.godine u Centralnoj depozitarnoj agenciji je registrovano 9,779,101
akcija nominalne vrijednosti 1 EUR. Vrijednost akcijskog kapitala iskazana u knjigama
Društva u potpunosti je usaglašena sa registrovanim kapitalom u Centralnoj depozitarnoj
agenciji.
b) Rezerva
EUR-a
Stanje na početku godine
Povećanje u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje 31.12. tekuće godine
199,456
199,456
c) Revalorizacione rezerve
EUR-a
Stanje na početku godine
Povećanje u toku godine
Smanjenje u toku godine
a) po osnovu gubitaka prodatih sredstva
b) po osnovu gubitaka rashodovanih sredstava
2,200,048
0
108,417
17,818
90,599
Stanje 31.12. tekuće godine
2,091,631
d) Nerealizovani dobici i gubici po osnovu hartija od vrijednosti
EUR-a
1) Stanje nerealizovanih dobitaka po osnovu hartija
od vrijednosti na početku godine
a) povećanje nerealizovanih dobitaka po osnovu hartija
od vrijednosti u toku godine
Stanje 31.12. tekuće godine
96
25
121
43
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
2) Stanje nerealizovanih gubitaka po osnovu hartija
od vrijednosti na početku godine
a) povećanje nerealizovanih gubitaka po osnovu hartija
od vrijednosti u toku godine
Stanje 31.12. tekuće godine
e)
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
88
88
Neraspoređena dobit po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi
EUR-a
Stanje na početku godine
Povećanje:
a) po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi
Smanjenje:
Stanje 31.12. tekuće godine
f)
58,521
108,418
108,418
166,939
Neraspoređena dobit po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha
EUR-a
Stanje na početku godine
Povećanje:
a) po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha
Smanjenje:
Stanje 31.12. tekuće godine
g)
40,183
11,387
11,387
51,570
Gubitak
EUR-a
Stanje na početku godine
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)
Stanje 31.12. tekuće godine
h)
18,703,294
18,703,294
Gubitak iznad kapitala
EUR-a
31. decembra
2013.
1. Ukupan gubitak
2. Ukupan kapital bez umanjenja sa gubitkom do
visine kapitala
GUBITAK IZNAD KAPITALA (1-2)
31. decembra
2012.
18,703,294
12,288,730
18,703,294
12,277,406
6,414,564
6,425,888
44
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, Društvo je iskazalo gubitak iznad visine
kapitala u iznosu od 6,414,564 EUR-a. Društvo nije izvršilo ni dopunu imovine u visini
gubitka iznad kapitala, uvećanog za 25,000.00 EUR-a propisanog minimuma osnovnog
kapitala prema Zakonu o privrednim Društvima, niti je pokrilo gubitke na teret akcijskog
kapitala. Takvo stanje ukaze u na neizvjesnost u poslovanju koja može da izazove sumnju u
pogledu mogućnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti poslovanja. Međutim
rukovodstvo Društva poduzima mjere da ugovorene strane iz kupoprodajnih ugovora ispune
preuzete obaveze, kao i da obezbjedi pretpostavke za povećanje obima poslovanja u budućem
periodu.
Struktura akcijskog kapitala:
EUR-a
Broj
akcionara
Broj akcija
% akcija
1
9,321,149
95.32%
Fizička lica
PODRAVSKA BANKA DD
COSMOS LTD
HB -Zbirni kastodi racun 1
OSTALNA PRAVNA LICA
875
1
1
1
14
407,254
9,702
8,561
7,883
24,552
Svega akcijski kapital
893
9,779,101
4.16%
0.10%
0.09%
0.08%
0.25%
100.00%
STRABAG AG
Nominalna vrijednost jedne akcije je
Knjigovodstvena vrijednost jedne akcije je
Poslednja prodajna cena jedne akcije ostvarena na berzi
1 EUR-a
(0.6559) EUR-a
0.4300 EUR-a
Sve akcije Društva su obične akcije sa pravom glasa. Akcije Društva se kotiraju na
Slobodnom tržištu akcija C, Montenegroberze, berze akcija u Crnoj Gori, pod simbolom
trgovine »CPUT«. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2013.
godine iznosila je 0.4300 EUR-a (31. decembra 2012. godine 0.5363 EUR-a ).
45
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
11.
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
DUGOROČNA REZERVISANJA
EUR-a
31. decembra
2013.
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku u
početnom bilansu
2. Rezervisanja u toku godine
3. Iskorišćena rezervisanja u toku godine
4. Ukinuta rezervisanja u korist prihoda
I. Rezervisanja za troškove u garantnom roku na
kraju godine (1+2-3-4)
53,069
27,238
31. decembra
2012.
31,091
21,977
31,091
49,216
53,068
11,160
3,560
7,800
3,360
14,720
11,160
359,728
292,033
371,500
306,067
359,728
371,500
292,033
306,067
1. Ostala dugoročna rezervisanja u početnom bilansu
2. Rezervisanja u toku godine
3. Iskorišćena rezervisanja u toku godine
4. Ukinuta rezervisanja u korist prihoda
1,406,404
1,231,420
0
903,216
887,876
1,406,405
0
887,876
IV. Ostala dugoročna rezervisanja na kraju godine
(1+2-3-4)
1,734,608
1,406,405
DUGOROČNA REZERVISANJA (I do VI)
2,090,577
1,776,700
1. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih
bogastava u početnom bilansu
2. Rezervisanja u toku godine
3. Iskorišćena rezervisanja u toku godine
4. Ukinuta rezervisanja u korist prihoda
II. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih
bogastava na kraju godine (1+2-3-4)
1. Rezervisanja za naknade i druge benficije u
početnom bilansu
2. Rezervisanja u toku godine
3. Iskorišćena rezervisanja u toku godine
4. Ukinuta rezervisanja u korist prihoda
III. Rezervisanja za naknade i druge benficije na
kraju godine (1+2-3-4)
46
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Društvo vrši rezervisanja za troškove u garantnom roku, po osnovu obnavljanja prirodnih
bogatstava, naknada zaposlenima za otpremnine za odlazak u penziju i premija i po osnovu
sudskih sporova.
U skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom Društvo je izvršilo rezervisanja za
troškove u garantnom roku u visini od 0.2% poslovnog prihoda. Na dan bilansa ova
rezervisanja iskazana su u iznosu 49,216 EUR-a, što odgovara rezervisanjima za troškove u
dvogodišnjem garatnom roku.
Na osnovu ugovora koji su zaključeni sa Ministarstvom za ekonomski razvoj Crne Gore,
Društvo, kao koncesionar, ima pravo da u periodu od 2006 do 2016. godine, vrši eksploataciju
tehničko-građevinskog kamena na ležištu »Traskavac« i »Okruglički krš« Štitarica kod
Mojkovca ali i obavezu da izvrši rekultivaciju eksploatacionog prostora.
Na dan 31.12.2013. troškove rekultivacije degradiranih površina procjenila su stručna lica
Društva na osnovu glavnih i dopunskih rudarskih projekata eksploatacije tehničkograđevinskog kamena ležišta »Traskavac« i »Okruglički krš« u iznosu od 14,720 EUR-a, u
kom iznosu su u poslovnim knjigama iskazana i rezervisanja za obnavljanja prirodnih
bogatstava.
Na osnovu Zakona o radu, obračun rezervisanja za naknade zaposlenim izvršila su stručna
lica Društva procijenom sadašnje vrijednosti ovih obaveza. Ova rezervisanje su formirana u
iznosu od 292,033 EUR-a, od kojih se:
- 287,149 EUR-a odnosi ne rezervisanja po osnovu odlaska u penziju
- 4,884 EUR-a odnosi ne rezervisanja po osnovu premija za zaposlene.
Za vjerovatne troškove (sudske sporove) izvšena su rezervisanja u iznosu od 1,734,608 EURa, i to po osnovu:
- sporova za saobraćajne nezgode u iznosu od 818,848 EUR-a, što pretstavlja 75%
procjenjenog iznosa sporova u kojima je Društvo na dan 31.12.2013. godine, tužena
strana u sporovima kod Osnovnih sudova, a po ugovorima o održavanju regionalnih
puteva u Crnoj Gori;
- radnih i ostalih sporova u iznosu od 174,030 EUR-a, što pretstavlja 75% procjenjenog
iznosa sporova u kojima je Društvo na dan 31.12.2013. godine, tužena strana u
sporovima kod Osnovnih sudova i
- rješenja Ministarstva Finansija Crne Gore iz 2012. godine, kojim je potvrđena
utvrđena obaveza u postupku inspekcijskog nadzora Poreske uprave, za plaćanje
akciza na promet, odnosno korišćenje gasnih ulja za period od 01.01.2007. godine do
15.11.2011. godine u ukupnom iznosu od 503,188 EUR-a. Po navedenom osnovu
Društvo vodi spor kod nadležnih sudova.
- Sudskog spora kod Privrednod suda, u kojem je Društvo tužilac a Ministarstvo
saobraćaja i pomorstva-Direkcijom za saobraćaj, tužena strana, zbog zadržanog,
neisplaćenog iznos od 238,542 EUR-a za izvršene radova po Ugovoru br.04/10 za
izvođenje radova na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva.
47
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
12.
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
EUR-a
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Kratkoročne finansijske obaveze
20,049,800
23,445,875
UKUPNO (1+2)
20,049,800
23,445,875
Obaveze Društva po osnovu kratkoročnih kredita na dan 31. decembra 2013. godine u iznosu
od 20,049,800 EUR-a odnose se na sredstva odobrena od strane kreditora povezanih lica i to:
-
Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh, Njemačka
-
Strabag AG, Austrija
-
Strbag DOO Podgorica
Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmb, kao kreditor, 17.03.2009.godine je preuzeo revolving
kreditnu liniju od 30,000,000 EUR-a, koja je odobrena na osnovu Sporazuma o finansiranju
potpisanog 15.07.2008. godine između kreditra, Strabag International Gmbh, i Društva kao
korisnika kredita.
Sa kreditorom Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh, Društvo je. potisalo:
- 17..03.2009. Aneksa I Sporazuma o finansiranju kojim je produžen rok dospjeća
kreditne linije do 31.10.2010. godine
-
25.10.2010. Aneksom II, kojim je produžen rok dospjeća kreditne linije do
31.12.2010. godine.
Na osnovu prihvaćene ponude o prodaji potraživanja, dana 15.11.2010. godine, potraživanje
kreditora Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh, u djelimičnom iznosu od 15,000,000 EUR-a,
je prešlo na Strabag AG.
Društvo je sa kreditorom Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh, potpisalo i:
- 31.05.2011. Aneks III Sporazuma o finansiranju kojim je produžen rok dospjeća
kreditne linije do 30.06.2013. godine, i
-
25.06.2013. godine Aneks IV Sporazuma o finansiranju kojim je produžen rok
dospjeća kreditne linije do 30.06.2014. godine,
dok su sve ostale odredbe glavnog Sporazuma o finansiranju od 15.07.2008. godine ostale
nepromjenjene..
48
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Tokom 2013. godine, Društvo je sa Strabag DOO Podgorica, zaključilo 3 Ugovora o zajmu, i
to
-
16.07.2013. na iznos od 50,000 EUR-a, i rokom dospjeća 01.09.2013,
24.07.2013.na iznos 100,000 EUR-a sa rokom dospjeća 01.09.2013. i
26.08.2013. na iznos 500,000 EUR-a i o -a sa rokom dospjeća 30.11.2013. godine,
koji je Aneksom 1 Ugovora od 29.11.2013. produžen do 30.06.2014.godine.
U narednoj tabeli dato je stanje obaveza po po kreditorima:
EUR-a
Kreditor
1
Ilbau
Liegenschaftsverwaltun
g gmbh
Godina i
datum
nastanka
Iznos kredita
Kamatna
stopa
Rok otplate
31.decembar
2013.
31.decembar
2012.
2
3
4
5
6
7
15.07.2008
24,500,000+
kamata koja se
obračunava i
pridodaje
5,500,000+
kamata koja se
obračunava i
pridodaje
(15,000,000)
Euribor+
2%
marže
Revolving
30.06.2014
Euribor+
2%
marže
-
Euribor+
2%
marže
01.09.2013
01.09.2013
30.06.2014
17.03.2009
15.11.2010
15.11.2010
Stabag ag Spittal
Strabag DOO Podgorica
16.07.2013
24.07.2013
26.08.2013
15,000,000
kamata koja se
obračunava i
pridodaje
50,000
100,000
500,000
Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
.13,142,412
15,623,085.
6,403,587
7,822,790
503,801
20,049,800
23,445,875
1. Kreditne obaveze Društva prema kreditoru Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh u
toku 2013. godini su povćane po osnovu pripisanih kamata u iznosu od 319,327 EURa, a smanjene su po osnovu vraćene glavnice u izmosu od 2,800,000 EUR-a.
Na dan 31.12.2013. godine kreditne obaveze Društva su usaglašene sa
Liegenschaftsverwaltung gmbh na iznos od 13,142,412 EUR-a.
2.
Ilbau
Kreditne obaveze Društva prema kreditoru STRABAG AG su smanjene po osnovu
Odluku kreditora, kao većinskog vlasnika da sa danom 31.12.2013. godine otpiše dio
duga u iznosu od 1.633.000 EUR-a (cjelokupnu kamatu od 213.797 EUR-a, i dio
glavnog duga u visini od 1.419.203,05 EUR).. Društva je oprihodovalo otpisani dug
(Napomena 22).
Na dan 31.12.2013. godine kreditne obaveze Društva su usaglašene sa STRABAG AG, na
iznos od 6,403,587 EUR-a.
49
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
3. Kreditne obaveze Društva prema kreditoru STRABAG DOO su smanjene po osnovu
vrćanja glavnice duga u iznosu od 150,000 EUR-a, dok su obračunate kamate
pripisane dugu.
Na dan 31.12.2013. godine kreditne obaveze Društva su usaglašene sa STRABAG DOO, na
iznos od 503,801 EUR-a.
13.
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
EUR-a
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
3. Dobavljači u zemlji
4. Dobavljači u inostranstvu
5. Ostale obaveze iz poslovanja
283,634
216,596
1,023,690
54,917
345,316
3,693,600
1,025,972
160,588
16,490
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 5)
1,578,838
5,241,967
Društvo je na dan 31.12.2013. godine na bilasnoj poziciji obaveze iz poslovanja iskazalo
iznos od 1,578,838 EUR-a.
U okviru ove bilansne pozicije Društvo je iskazalo:
-
obaveze za primljene avanse u iznosu od 283,634 EUR-a, od kojih se na avans
primljen od Direkcije za saobraćaj odnosi 202,250 EUR-a, 77,280 EUR-a na avans
Elektroprivrede, dok se 4,104 EUR-a odnosi na pretplate od kupaca.
-
obaveze prema dobavljačima povezanim licima u ukupnom iznosu od 216,596 EUR-a.
Struktura dobavljača povezanih lica data je u sledećoj tabeli:
EUR-a
Naziv dobavljača
STRABAG D.O.O. PODGORICA
STRABAG AG
BVRZ DOO
MINERAL ABBAU GMBH
Ostali dobavljaci povezana lica
UKUPNO OBAVEZE PREMA
DOBAVLJČIMA POVEZANIM LICIMA
Mjesto
PODGORICA
AUSTRIJA
Hrvatska
AUSTRIJA
Stanje
31.12. 2013
169,053
27,015
16,418
2,282
1,828
216,596
Struktura
78.05
12.47
7.58
1.05
0.84
100.00
50
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
-
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 1,023,690 EUR-a i dobavljačima u
inostranstvu u iznosu od 54,917 EUR-a.
Struktura obaveza prema dobavljača data je u sledećoj tabeli:
EUR-a
Naziv dobavljača
Mjesto
DRUS.SA OGR.ODGOV.TEHNOPUT MNE
P
BEMAX DOO PODGORICA
MENADZER MONTENEGRO DOO
VILUSI D.O.O.
JUGOPETROL-CKB
OPŠTINA MOJKOVAC
MAT COMPANY
PRO VIA
0stali dobavljači
UKUPNO OBAVEZE PREMA
DOBAVLJAČIMA
Stanje
31.12. 2013.
PODGORICA
PODGORICA
PODGORICA
NIKSIC
PODGORICA
MOJKOVAC
PLJEVLJA
BIJELJINA
Struktura
171,589
141,264
140,504
128,625
58,707
56,206
40,038
27,600
314,076
15.91
13.10
13.03
11.93
5.44
5.21
3.71
2.56
29.12
1,078,608
100.00
Starosna struktura obaveza prema dobavljačima data je u sledećoj tabeli:
EUR-a
Starost obaveza prema
dobavljačima
Obaveze do 365
dana starosti
Obaveze
starije od 365
dana
Obaveze
starije od 730
dana
Ukupno
1
2
3
4
5(2+3+4)
Obaveze prema dobavljčima
povezanim licima
216,596
-
-
216,596
Obaveze prema dobavljčima
u zemlji
840,274
10,077
173,339
1,023,690
Obaveze prema dobavljčima
u inostranstvu
52,017
875
2,025
54,917
1,108,887
10,952
175,364
1,295,203
UKUPNO (1+2+3)
Društvo je na dan 31.12.2013. godine u skladu sa obavezama iz člana 10. Zakona o
računovodstvu i reviziji i u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa i
usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stanjem popisa, izvršilo usaglašavanje obaveza i
usaglasilo 73% obaveza sa dobavljačima.
51
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
14.
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR
EUR-a
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret zaposlenog
3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca
4. Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog
putovanja, smeštaja, otpremnine i drugo
5. Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o delu
100,398
109,469
55,549
56,487
16,260
16,874
6,469
10,189
570
3,660
6. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze
za članarine i sl.)
2,403
3,569
I OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)
7. Unaprijed obračunati troškovi
8. Razgraničeni porez na dodatu vrijednost
181,648
5,800
63,784
200,249
5,800
155,686
II PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
(7+8)
69,584
161,486
251,232
361,734
UKUPNO I+II
Društvo je na dan 31. 12.2013. godine iskazalo obaveze nastale po osnovu obračunatih ličnih
primanja za decembar 2013. godine u iznosu 181,648 EUR-a i iste je isplatilo početkom 2014.
godine.
Na poziciji aktivnih vremenskih razgraničenja iskazane su obaveze za porez na dodatu
vrijednost u iznosu od 63,784 EUR-a, po izdatim fakturama za izvršene usluge koje se
evidentiraju u 2013. godini, u skladu sa MSFI, dok obaveza za porez na dodatu vrijednost, u
skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, nastaje u narednom izvještajnom periodu,
u 2014. godini.
52
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
15.
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST
I OSTALIH JAVNIH PRIHODA
EUR-a
31. decembra
2013.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost
2. Obaveze za ostale javne prihode (2.1)
2.1. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge
dažbine
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA
(1 do 2)
16.
31. decembra
2012.
23,669
4,704
66,115
4,947
4,704
4,947
28,373
71,062
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT
EUR-a
31. decembra
2013.
1.Dobit u bilansu uspjeha prije oporezivanja
2.Oporeziva dobit/gubitak po poreskojm bilansu
31. decembra
2012.
1,693
40,184
(106,188)
(34,887)
0
0
3.Iskorišćeni poreski gubici
Obaveze po osnovu Poreza na dobit
Usaglašavanje dobiti prije oporezivanja i poreske osnovice
31. decembra
2013.
Dobit prije oporezivanja
Kapitalni dobici
Kapitalni gubici
Korekcija privremenih razlika
- -računovodstvena amortizacija
- -poreska amortizacija
31. decembra
2012.
1,693
40,184
558,672
723,189
758,818
868,276
53
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
Korekcije za stalne razlike
- kamate zbog neblagovremeno plaćenih javnih
prihoda
- Otpisana sumnjiva potraživanja koja se ne
priznaju u poreske svrhe
- Ispravka vrijednosti pojedinačnih potraživanja
od lica kojima se istovremeno duguje
- Novčane kazne i penali
Poreski gubitak
Poreska osnovica
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
10,250
45,127
34,387
759
500
(106,188)
(34,887)
Obračunati porez (po stopi od 19%)
Umanjenja po osnovu poreskih kredita
Tekući porez na dobit
Pregled neiskorišćenih poreskih kredita i rokovi do kada mogu da budu iskorišćeni prikazani
su u u Napomeni 5.
17.
KRATKOROČNA REZERVISANJA
EUR-a
31. decembra
2012.
31. decembra
2011.
1. Rezervisanja u početnom bilansu
2. Rezervisanja u toku godine
3. Iskorišćena rezervisanja u toku godine
4. Ukinuta rezervisanja u korist prihoda
53,661
54,254
61,647
51,860
53,661
59,845
KRATKOROČNA REZERVISANJA (1+2-3-4)
54,254
53,661
Na dan 31. 12.2013. godine, na poziciji kratkoročnih rezervisanja društvo je iskazalo obaveze
po osnovu neiskorišćenih godišnjih odmora zaposlenih u iznosu od 52,704 EUR-a i po osnovu
preraspodjele radnog vremena u iznosu od 1,550 EUR-a.
54
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
18.
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
POSLOVNI PRIHODI
EUR-aa
01.01-31.12.
2013.
a) Prihodi od prodaje
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem
tržištu
I Prih. od prodaje proizvoda i usluga ukupno (1)
01.01-31.12.
2012.
13,619,142
10,988,716
13,619,142
10,988,716
13,619,142
10,988,716
24,047
193,087
24,047
193,087
3. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija
4. Prihodi od zakupnine
5. Ostali poslovni prihodi
130,204
10,795
63,998
165,275
60,369
50,365
C. OSTALI PRIHODI (3 do 5)
204,997
276,009
13,800,092
11,071,638
A. PRIHODI OD PRODAJE (I)
b) Promjena vrijednosti zaliha učinaka
2. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
B. PROMJENE VRIEDNOSTI ZALIHA
UČINAKA
c) Ostali prihodi
POSLOVNI PRIHODI (A+B+C+12-13)
19.
POSLOVNI RASHODI
EUR-a
01.01-31.12.
2013.
01.01-31.12.
2012.
1. Troškovi materijala za izradu
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala
3. Troškovi goriva i energije
II. Troškovi materijala (1 do 3)
2,631,699
380,645
1,367,821
4,380,165
2,732,828
462,406
1,768,407
4,963,641
4. Troškovi zarada i naknada (bruto)
5. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret
poslodavca
2,092,315
264,993
2,242,522
285,531
17,506
77,987
52,230
49,507
581,216
178,678
6. Troškovi naknada po ugovoru o delu
7. Troškovi naknada po autorskim ugovorima
8. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i
povremenim poslovima
55
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
9. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih
ugovora
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
5,266
38,902
4,623
2,514,920
4,953
3,381,309
11. Troškovi amortizacije
12. Troškovi rezervisanja
IV. Troškovi amortizacije i rezervisanja - ukupno
(11+12)
558,672
1,608,505
2,167,177
758,819
1,789,668
2,548,487
13. Troškovi usluga na izradi učinaka
14. Troškovi transportnih usluga
15. Troškovi usluga na održavanju
16. Troškovi zakupnina
17. Troškovi reklame i propagande
18. Troškovi ostalih usluga
4,894,214
95,778
226,630
340,318
6,103
65,553
5,628,597
196,186
21,581
79,133
70,744
5,280
30,741
47,360
143,883
594,908
6,223,505
2,078,107
309,787
286,830
621,303
3,611
58,635
3,358,272
169,571
34,345
77,890
52,037
550
35,580
41,937
193,974
605,884
3,964,157
15,285,767
14,857,594
POSLOVNI DOBITAK
0
0
POSLOVNI GUBITAK
1,485,675
3,785,955
10. Ostali lični rashodi i naknade
III. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih
primanja (6 do 13)
a) Troškovi proizvodnih usluga (13 do 18)
19. Troškovi neproizvodnih usluga
20. Troškovi reprezentacije
21. Troškovi premije osiguranja
22. Troškovi platnog prometa
23. Troškovi članarina
24. Troškovi poreza
25. Troškovi doprinosa
26. Ostali nematerijalni troškovi
b) Nematerijalni troškovi (19 do 26)
V Ostali poslovni rashodi (a+b)
POSLOVNI RASHODI (I do V)
20.
FINANSIJSKI PRIHODI
EUR-a
01.01-31.12.
2013.
01.01-31.12.
2012.
1. Prihodi od kamata
322,796
641,653
FINANSIJSKI PRIHODI (1 )
322,796
641,653
56
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
21.
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
FINANSIJSKI RASHODI
EUR-a
01.01-31.12.
2013.
01.01-31.12.
2012.
1. Finansijski rashodi iz odnosa matičnog i zavisnih
pravnih lica
2. Rashodi kamata
536,965
867,219
31,445
21,524
FINANSIJSKI RASHODI (1 do 2)
568,410
888,744
22.
OSTALI PRIHODI
EUR-a
01.01-31.12.
2013.
01.01-31.12.
2012.
1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja i opreme
2. Naplaćena otpisana potraživanja
3. Prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika
4. Prihodi od smanjenja obaveza
5. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
6. Ostali nepomenuti prihodi
76,011
25,822
34,539
0
1,708,635
1,292,235
72,135
0
0
3,312,889
1,305,005
64,900
OSTALI PRIHODI (1 do 6)
3,183,555
4,708,616
23.
OSTALI RASHODI
EUR-a
01.01-31.12.
2013.
1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater.
ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
2. Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja
01.01-31.12.
2012.
621,169
4,782
2,555
34,387
57
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
3. Rashodi po osnovu rashodavanja zaliha materijala i
robe
4. Ostali nepomenuti rashodi
5. Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih
finansijskih plasmana
6. Rashodi i ispravke grešaka iz ranijih godina
OSTALI RASHODI (1 do 6)
24.
0
0
478,699
347,014
291,427
85,212
1,136
219,578
1,450,573
635,386
POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE
Društvo je prema zvaničnim evidencijama Uprave za nekretnine nosilac prava korišćenja
zemljišta na području više Opština u Crnoj Gori ukupne površine 337,392m², sa obimom
prava 1/1. Nevedeno zemljište Društvo je evidentiralo u vanknjigovodstvenoj evidenciji. Na
osnovu Zakona o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore („Sl.list CG“, br.19/09), Društvo je
kod Uprave za nekretnine pokrenulo postupke za promjenu upisa-osnove prava, a radi
dozvole brisanja državne svojine i prava upravljanja, korišćenja i trajnog korišćenja i
raspolaganja zemljištem i upisa prava svojine u svoju korist .
Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, vodi sudske sporove u kojima se javlja
kao tužilac i tuženi. Po procjeni rukovodstva, ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je
Društvo tuženi iznosi 2,130, 010 EUR-a, bez procijenjenih efekata zateznih kamata.
Društvo je izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima u iznosu
1,734,608 EUR-a (Napomena 11). Po procjeni rukovodstva Društva, za preostali iznos
sporova od 301,073 EUR-a i ako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod
sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom
osnovu.
25.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku ( kamatnom
riziku), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj
osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti Društva ovim rizicima.
58
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano
tržište takvih instrumenata u Crnoj Gori.
Tržišni rizik
U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je
tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promjene kamatnih stopa. Zadatak
upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u
okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.
Devizni rizik
Društvo nije izloženo deviznom riziku jer obavlja svoje poslovanje u evrima, koji su
funkcionalna valuta u Crnoj Gori.
Kamatni rizik
Društvo je izloženo riziku promjene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je
kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na
raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.
Struktura monetarnih sredstava i obaveza na dan 31. decembra 2013. i 2012. godine sa
stanovišta izloženosti kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:
EUR-a
Finansijska sredstva
Nekamatonosna
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)
Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)
Finansijske obaveze
Nekamatonosne
Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)
Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)
2013.
2012.
3,211,562
2,907,435
6,892,677
4,692,974
6,118,997
11,585,651
1,760,486
20,049,800
5,442,216
23,445,875
21,810,286
28,888,091
Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobiti za tekuću poslovnu godinu na realno
moguće promjene u kamatnim stopama za 1% (2012. godine - 1%), počev od 1. januara.
Povećanje odnosno smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promjenu kamatnih stopa,
59
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
imajući u vidu postojeće tržišne uslove. Ova analiza primjenjena je na finansijske instrumente
Društva koji su postojali na dan bilansa stanja i pretpostavlja da su sve ostale varijable
nepromjenjene.
EUR-a
2013.
+1%
Finansijska sredstva
Finansijske obaveze
-1%
2012.
+1%
-1%
(200,498)
200,498
(234,458)
234,458
(200,498)
200,498
(234,458)
234,458
Kreditni rizik
Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti
da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat
finansijski gubitak Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske
plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima.
U Crnoj Gori ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i
rangiranje privrednih društava. Usled toga, Društvo je prinuđeno da koristi ostale javno
dostupne finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Centralni registar
privrednih subjekata, Centralna banka Crne Gore i interne istorijske podatke o saradnji sa
određenim poslovnim partnerom u cilju određivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta
kupca, utvrđuje se iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnom
politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva. Iznos maksimalne kreditne izloženosti
revidira se najmanje jednom godišnje.
U slučaju povećanja iznosa dospjelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti
kreditnom riziku, Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom.
Društvo ima značajnu koncentraciju kreditnog rizika, jer se njegova potraživanja odnose na
manji broj međusobno nepovezanih kupaca, uglavnom javnih preduzeća i državnih organa i
institucija (Napomena7).
EUR-a
Kupci
Najznačajniji (prvih 10)
Ostali
2013.
2012.
3,763,881
439,313
6,116,536
1,467,155
4,203,194
7,583,691
60
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Rizik likvidnosti
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u
svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Društvo upravlja rizikom
likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih
novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća
obaveza.
Ročnost dospeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli:
EUR-a
2013. godina
Dugoročni krediti
Obaveze iz poslovanja
Krat. finan. obaveze
Ostale krat. obaveze
2012. godina
Dugoročni krediti
Krat. finan. obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale krat. obaveze
dо 1
оd 1 dо 2
оd 2 dо 5
Ukupno
10,952
175,364
-
-
1,578,838
20,049,800
181,648
21,623,970
10,952
175,364
21,810,286
dо 1
оd 1 dо 2
оd 2 dо 5
Ukupno
23,445,875
1,998,974
200,248
2,301,259
-
941,734
-
23,445,875
5,241,967
200,248
25,645,098
2,301,259
941,734
28,888,091
1,392,522
20,049,800 #
181,648
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg
datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan).
26.
UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA
U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje
mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose
vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala.
Rukovodstvo Društva pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi.
61
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao
odnos neto obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što
se ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske
ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu
stanja i neto zaduženosti.
Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2013. i 2012. godine su bili sledeći:
EUR-a
2013.
2012.
1. Zaduženost
2. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
20,049,800
1,888,734
23,445,875
4,334,002
I Neto zaduženost (1 – 2)
18,161,066
19,111,873
3. Kapital
(6,414,565)
(6,425,888)
II Ukupni kapital (I+3)
III Racio (odnos) neto zaduženosti prema kapitalu (I/II)
11,746,501
154.6%
12,685,984
150.7%
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg
datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan).
27.
TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA
U okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti Društvo obavlja transakcije sa povezanim
licima.
U toku 2013. i 2012. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:
EUR-a
PRIHODI OD PRODAJE
- ostala povezana pravna lica
NABAVKE
- matično društvo
- ostala povezana pravna lica
2013.
2012.
113,457
116,009
113,457
116,009
749,896
410,518
637,748
643,042
1,160,414
1,280,790
62
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
FINANSIJSKI RASHODI
- matično društvo
- ostala povezana pravna lica
POTRAŽIVANJA I PLASMANI
Potraživanja od kupaca:
- ostala povezana pravna lica
OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze:
- matično društvo
- ostala povezana pravna lica
Obaveze prema dobavljačima:
- ostala povezana pravna lica
Obaveze za kamatu:
- ostala povezana pravna lica
28.
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
213,797
323,168
439,908
427,311
536,965
867,219
7,220
7,220
9,399
9,399
6,403,587
8,950,000
15,353,587
7,822,790
11,250,000
19,072,790
216,596
216,596
3,693.600
3,693.600
4,696,213
4,696,213
4,373,085
4,373,085
20,266,396
27,139,474
NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA
Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i
načelu stalnosti poslovanja.
Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se
priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati).
Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima
gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje
uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem
periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.
Društvo je sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, iskazalo gubitak iznad visine
kapitala u iznosu od 6,414,564 EUR-a (Napomena 10). Pored toga Društvo je totalno
prezaduženo, jer je njegov koeficijent solventnosti je 0.80.
63
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica
TOTALNA PREDAZUDEŽNOST
EUR-a
1. Ukupan gubitak
2. Ukupan kapital umanjen za otkupljene sopstvene
akcije
GUBITAK IZNAD KAPITALA (1 - 2)
3. Poslovna imovina umanjena za aktivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze (poslovna pasiva umanjena za dugoročna
rezervisanja i pasivna vremenska razgraničenja)
Koeficijent solventnosti (3/4)
Tekuća
godina
18,703,294
Prethodna
godina
18,703,294
12,288,730
12,277,406
6,414,564
6,425,888
17,564,651
24,443,456
21,838,658
29,959,152
0.804
0.844
Navedeno stanje ukazuje na neizvjesnost u poslovanju koja može da izazove sumnju u
pogledu mogućnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti poslovanja. Međutim
naveći dio obaveza odnosi na matično i povezana društva iz grupe Strabag, a rukovodstvo
Društva poduzima mjere da ugovorene strane iz kupoprodajnih ugovora ispune preuzete
obaveze, kao i da obezbjedi pretpostavke za povećanje obima poslovanja u budućem periodu.
Shodno tome Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u
neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj
budućnosti
29.
PORESKI RIZICI
Poreski propisi Crne Gore se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenje
poreskih propisa od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu
se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Usled toga, transakcije mogu biti osporene od strane
poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period
zastarelosti poreske obaveze je pet godina, odnosno poreske vlasti imaju pravo da odrede
plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.
30.
USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.
decembra 2013. i 2012. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu
utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.
64
Download

izvještaj nezavisnog revizora - Komisija za hartije od vrijednosti