PROGRAM PUMPI
HIDROFORSKO POSTROJENJE SA REGULISANIM POGONOM TIPA HP1 RO
Specifikacije
· višestepena centrifugalna pumpa, tipa
SEV4 ili SEV 10 sa standardnim trofaznim
IEC motorom,
· usisni i potisni vod,
· analogni meni pretvarač pritiska,
· tlačna sklopka,
· posuda pod pritiskom sa membranom za
pitku vodu,
· nepovratni ventil.
Upravljački ormar ima sledeće funkcije
HP1 - RO je hidroforsko postrojenje sa jednom
pumpom tipa SEV sa mikroprocesorskim
upravljanjem RO i frekventnom regulacijom
brzine obrtanja.
Odlike hidroforskog postrojenja su kompaktna
celina, svi vlažni delovi su od nerđajućeg
materijala, ušteda energije i stabilan pritisak
na mestu potrošnje.
Namena
· za povišenje pritiska vode gradske
vodovodne mreže,
· za snabdevanje potrošača pitkom i
potrošnom vodom iz bunara dubine
do 7,5 m,
· za navodnjavanje,
· za industrijske potrebe.
Tehnički podaci
·
·
·
·
nazivne mere priključaka:
priključni napon:
radni pritisak potis/usis :
temperatura tečnosti:
· upravljanje mikroprocesorom,
· automatsko podešavanje brzine obrtanja
motora zadatom pritisku,
· mogućnost podešavanja radnih
parametara,
· zaštita motora od pregrevanja (PTC),
· indikacija grešaka "zbirna greška" i
"nema vode",
· indikacija rada postrojenja,
· prikaz parametara rada,
· pregled liste grešaka.
Dijagram hidrauličnih karakteristika
H
(m)
HP1
100
HP
1S
EV
410
0/
1,
HP
51S
RO
EV
HP1 S
4EV 10
80
-60/2
/1
,2-R
,5O
HP1 S
RO
HP
E V 10
1S
-50/2
EV
,2-R
4-6
O
H P1 S
0/1
EV10,140/1
RO
,1-R
O
80
60
40
1 1/4", 1 1/2”
3x400V, 50Hz
10/6 bar
< 50 °C
HP1 SEV
10-30/1
,1-RO
20
0
0
0
0
2
6
4
50
100
1,25
8
10
150
12
m3/h
28
l/min
200
2,5
500
3,75
ATB Sever a.d., Magnetna polja br.6, 24000 Subotica, Srbija
Tel.+381 (24) 546-913, Fax+381 (24) 547-498
e-mail: [email protected], http://www.atb-motors.com
l/s Q
Download

Hidroforsko postrojenje HP1