Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ИЗДАЈЕ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
(по чл. 145. Закона о планирању планирању и изградњи "Сл.гласик РС", бр. 72/2009,...121/12)
(изградња објеката из члана 2. тач. 24) и 24а) Закона, извођење радова на инвестиционом одржавању и
уклањању препрека за особе са инвалидитетом, изградња секундарних, односно дистрибутивних мрежа
комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, као и уређење саобраћајница у оквиру
постојеће регулације улица, реконструкција, адаптација, санација, промена намене објекта без извођења
грађевинских радова, промена намене објекта уз извођења грађевинских радова, извођење радова на раздвајању
или спајању пословног или стамбеног простора, уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна
енергија и сл.) у постојећи објекат, постављење антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних
делова електронске комуникационе мреже, појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, део
нисконапонске електродистрибутивне мреже који обухвата подземни 10 кV или 20 kV вод, типске
трансформаторске станице 10/04 kV или 20/04 kV и део електродистибутивне мреже од трансформаторске
станице 10/04 kV или 20/04 kV до места прикључка на објекту купца (1 kV), 10/04 kV и 20/04 kV разводна
постројења, мање црпне станице и мањи ски лифтови, прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну
мрежу и сл. мрежу; компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса, соларни колектори и соларне ћелија,
типски топловодни прикључци, грађење зиданих ограда)
 опис радова: _______________________________________________________________________________
 почетак радова: ____________________________________________________________________________
 инвеститор: _______________________________________________________________________________
 извођач радова: ____________________________________________________________________________
 радови се изводе у _______________________ ул. ____________________________ бр.___.
Уз захтев прилажем:
1.
доказ о праву својине у складу са чланом 135. Закона
2.
идејни пројекат, односно главни пројекат (у 3 примерка), односно технички опис и попис радова за
извођење радова на инвестиционом одржавању;
3.
информација о локацији за изградњу пмоћних објеката, гаража, економских објеката, зиданих ограда,
трафо станица 10/04kV или 20/04kV, антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова
електронске комуиникационе мреже;
доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта за изградњу
гаража, остава и других сличних објеката као и за промену намене без извођење радоова.
Уз захтев прилажем следеће доказе о уплатама:
1. признаницу о уплати републичке административне таксе на рачун Републике Србије бр.840742221843-57 позив на бр. 97 74-202 у износу од 480,00 динара по тар.бр.9 Тарифе.
2. признаницу о уплати општинске административне таксе на рачун Буџета општине Алибунар бр. 840742251843-73 позив на бр. 97 74-202 у износу од 250,00 динара за физичка лица и 2.000,00 динара за
правна лица.
4.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_______________________________________________________
(име и презиме/овлашћено лице- исписати штампаним словима)
________________________________________
(место, улица и број)
________________________________________
(контакт телефон – обавезно попунити)
________________________________________
(потпис / печат)
Download

ПРИЈАВА РАДОВА - alibunar.org.rs