I
Obrazac
I
9
IZVOD IZ SUDSKOG REG/STRA
OSNOVNI SUD BRCKO DISTRIKTA BIH
na zahfev
_____________________________________________________________________________________
I
(naziv i sjediste suda)
Centar za istrazivacko novinarstvo Sarajevo
(naziv i sjediste podnositelja
zahtjeva)
U predmetu izdavanja izvoda iz sudskog registra, a na osnovu-temelju clana-clanka 6_
st.2 Zakona 0 sudskom registru Brcko Oistrikta BiH ("Sluzbeni glasnik Brcko Distrikta
BiH" broj 9/01, 10/02, 14/02, 5103 i 8/03) i z d a j e
,(
"
"
;
IZVOD IZ SUDSKOG REG/STRA
Dionicko drustvo za osiguranje "BRCKO-GI\S
Banjalucka 8,
Naziv i sjediste
subjekta upisa
Maticni registarski-registracijski
broj subjekta upisa
0 'IOlJHI\NJI
"11I~lw,
1-146
Sadriaj upisa
Naziv subjekta upisa
Brcko, Banjalucka 8,
Skraceni naziv:
Oionicko drustvo za osiguranje "BRCKO-GAS OSIGURANJE"
D.O. "BRCKO-GAS" OSIGURANJE" Brcko
Sjediste subjekta upisa : Brcko distrikt BiH,Banjalucka br.8
Oblik subjekta upisa : d.d.
Sudija-sudac
Datum:
14.06.2010
Slijedi tekst na sljedecoj strani
'Jjt!t
.
.'
I
•
IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA
Osnivaci subjekta upisa i udjeli:
1)
Kojic (Maksima) Borda,
Brcko Distrikt , ul. Zmaj Jovina '
2)
Preduzece za unutrasnju i spoljnu trgovinu export-import "Brcko-Gas" d.o.o. Brcko , Brcko Distrikt ,
ul. Banjalucka bb ,JMBG:1-2907,
4.995 dionica. Dionice glase na ime i u jednakim nominalnim
apoenima su od 1.000,00 KM.
Djelatnosti , odnosno poslovi subjekta upisa:
5
dionica
t'.
IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA
66 ..030
Ostalo osiguranje
67 ..200
Pomocne djelatnosti za osiguranje i penzijske fondove
Drustvo ce registrovane djelatnosti obavljati u zemlji.
Osobe ovlastene za zastupanje u pravnom prometu:
1)
Sofie (Kosta) Cvijetin , Brcko ul.Dejtonska
,direktor , bez ogranicenja
Podruznice
1) Dionicko drustvo "BRCKO-GAS OSIGURANJE" Brcko, ul. Banjalucka bb, Podruznica: "BrCko-G;ls
osiguranje" Doboj, ul. Vidovdanska bb,Doboj, ul. Vidovdanska bb ,Odluka 0 osnivanju br.5/07 oel
09.11.2002.godine
2) Dionicko drustvo "BRCKO-GAS OSIGURANJE" Brcko, ul. Banjalucka bb, PodruznicD "II, tlw (; H.
osiguranje", Ugljevik,Ugljevik, lokacija br. 54 iza zgrade opstine ,Odluka 0 osnivElnju III IlM) 11(1
15.11.2002.godine
:~ .,;
3) Dionicko drustvo "BRCKO-GAS OSIGURANJE" Brcko, ul. Banjal~cka bb, Podrulilicil
"11,(;1 () (
osiguranje", Modrica,Modrica, Trg Jovana Raskovica bb ,Odluka 0 osnivanju 0' :l!j O:J/O:l (Ill
01.02.2003.godine
4) Dionicko drustvo "BRCKO-GAS OSIGURANJE" Brcko, ul. BanjaluCka 01), Pndlulllh;n
osiguranje", Novi Grad,Novi Grad, K.P.1. Oslobodioca bb ,Odluka 0 0 IlIVnlllli III Oil
15.05.2003.godine
5) Dionicko drustvo "BRCKO-GAS OSIGURANJE" Brcko, ul. BanjaluCI ~l hll, Pnclllllilic
osiguranje", Zvornik,Zvornik, ul. Brace Jugovica B-19, lok.br21, labelFl hI :I, dluka
br.04-01/03-09
od 01.12.2003.godine
f'I
"11,el (J O~
od
() )fO:}
t
"UIClw-G~s
0 niv nJu
6) Dionicko drustvo "BRCKO-GAS OSIGURANJE" BrCko, ul. lJalljaluCka bb, Podruznica: "BrCko-Gas
osiguranje", Banja Luka,Banja Luka, Vidovdanska br.53 ,Odluka a osnivanju br.05-50103-1 ad
18.11.2003.godine
7) Dionicko drustvo "BRCKO-GAS OSIGURANJE" Brcko, ul. Banjalucka bb, Podruznica: "Brcko-Gas
osiguranje", Bijeljina,Bijeljina, Ive Andrica bb ,Odluka 0 osnivanju br.38/04 ad 23.07.2004.godine
8) Dionicko drustvo "BRCKO-GAS OSIGURANJE" Brcko, ul. Banjalucka bb, Podruznica: "Brcko-Gas
osiguranje", Srpski Brod,Srpski Brod, Kralja Petra I Oslobodioca br.41 ,Odluka a osnivanju br.0539/04-01 od 20.05.2004.godine
9) Dionicko drustvo "BRCKO-GAS OSIGURANJE" Brcko, ul. Banjalucka bb, Podruzni~a: "BrCko-Gas
osiguranje", Samac, Samac, ul. Put Srpskih Dobrovoljaca bb ,Odluka a osnivanju br.21-01/05 ad
18.02.2005.godine
1Q) Dionicko drustvo "BRCKO-GAS OSIGURANJE" Brcko, ul. Banjalucka bb, Podruznica
osiguranje", Teslic,Teslic, Svetog Save br.60 ,Odluka a osnivanju br.05-08/05 oel
04.04.2005.godine
"8,tko
Gas
11) Dionicko drustvo "Brcko-Gas osiguranje" Brcko, ul. BanjaluCka br. 8, Podruzilica "lJrCko-gas
osiguranje" Trebinje, Trebinje, ul. Preobrazenska br. 22 ,Odluka br. 05-15/06 ad 21.09.2006.god.
12) Dionicko drustvo za osiguranje "BRCKO-GAS OSIGURANJE" Brcko, ul. BanjaluCka br. 8,
Podruznica "BRCKO-GAS OSIGURANJE" Pale,Pale, ul. Dobrosava Jevdevica bb ,Odluka br.
OPU-330109 ad 26.02.2009.god.
13) Dionicko drustvo za osiguranje "BRCKO-GAS OSIGURANJE" Brcko, ul.Banjalucka 8, Podruznica
"BRCKO-GAS OSIGURANJE" Tuzla,Tuzla, Objekat Stupine B9NI ,Odluka
osnivanju
podruznice OPU-403/2009. ad 18.03.2009.,.1;
°
Lica ovlastena za zastupanje podruznica
Doboj,
1 ) Mladen Durie,
3) (Savo) Snezana
4 ) Marijana
5) (Stevo)
Gvozden
Milorada
8) Biljana Tanasie
9 ) (llija) Ljiljana
, Modriea,
ul. Pionirska
Ivanovie
, Srpski
Brod,
, Bijeljina,
'
~
I
,
Misiea br.
ul. Draze Mihajloviea'
ul. Kozarska
'
, direktor,
bez ogranicenja
bez ogranieenja
bez ogranieenja
direktor
Ul.lve Andriea
ul. V.Zivojina
Podruznice,
, direktor,
.', direktor,
Uglovnica
, Samac,
, Teslie,
_ , direktor
Maslovare
, Zvornik,
Sarkanovie
Bogdanie
Sindeliea
, Novi Grad,
Darko Pasalie
7) Miodrag,sin
10 ) Miladin
Terzie
UI.Vojvode
I
I
,
bez ogranicenja
direktor,
bez ogranicenja
. . , direktor,
I, direktor,
bez ogranicenja
bez ogranicenja
bez ogranicenja
I
IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA
I
11 ) Jasminka Milovanovic , Trebinje
ogranicenja
12 ) Milinko Pavlovic
I
Pale,
I
Vrhpraca
ul. Svetosavska'
,_,
, direktor podruznice
13 ) Anka Stanic , Ugljevik,
UI. Radomira Arsenovica
14) Brinio Jarcevic , Tuzla,
UI.ZAVNOBIH br.
direktor podruznice
I
bez
bez ogranicenja
direktor podruznice,
, direktor podruznice,
.
Datum
I
I
bez ogranicenja
bez ogranicenja
,.
Sudija-sl;I,dac
Dobrinka Milivojevic
14.06.2010
,~
".
"."
.t.
Nastavak
strana 3
Download

na zahfev 9 IObrazac I Sudija-sudac IZVOD IZ SUDSKOG REG