РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ
“Д Р И Н А”
ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА
 Резервати биосфере су заштићена подручја копнених
или приобалних екосистема у оквиру програма УНЕСКО
„Човјек и биосфера“ - MAB (Man and biosphere)

www.unesco.org/mab
 Свјетска мрежа резервата биосфере - 553 резерватa у
107 земаља
УНЕСКО пружа велику подршку тзв. прекограничним
резерватима - на територији двије или више држава

До сада постоји 7 прекограничних резервата (нпр.
делта Дунава на територији Румуније и Украјине)

РС и БиХ нема ниједан резерват, Србија има резерват
Голија-Студеница (проглашен 2001.)

ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ

заштитa природе (екосистем, врсте, пејзаж)

одрживи развој
логистичка подршка (истраживање, мониторинг,
укључивање локалног становништва)

МАДРИДСКИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА
РЕЗЕРВАТЕ БИОСФЕРЕ (2008-2013.)
ИЗДВОЈЕНА 4 ПОДРУЧЈА ДЈЕЛОВАЊА,
31 ЦИЉ, 65 АКЦИЈА

сарадња, управљање, комуникација

зонирање-давање функције простору

наука и повећање капацитета

партнерство
I - САРАДЊА, УПРАВЉАЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА
повећање сарадње са постојећим међународним
програмима и иницијативама (CBD, Ramsar…)

интегрисана информативна стратегија (web базе
података, публикације, размјена информација)

оснивање MAB националних комитета и регионалних
мрежа РБ


резултати имплементације Севиљске стратегије (1995.)
формирање “тематских” регионалних мрежа око
кључних екосистема као нпр. планине, шуме, ријеке

II - ЗОНИРАЊЕ-ДАВАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ПРОСТОРУ

уже подручје (“core”)

тампон зона (“buffer zone”)

спољашње прелазно подручје ("transition area”)
III – НАУКА И ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА

анализа искустава менаџмента и других stakeholder-а
кооперација свих заинтересованих страна
(институција, привредници, локално становништво)

развој активности за повећање синергије са другим
програмима (CBD)


едукација менаџера и других stakeholder-a
IV - ПАРТНЕРСТВО

промоција партнерства

развој прекограничних резервата
промоција економског профита кроз одрживу
производњу


укључивање и подршка приватног сектора
обезбјеђивање подршке релевантних институција,
споразуми о партнерству


резервати биосфере дају одговор на питање:
како ПОМИРИТИ очување биодиверзитета и
културних вриједности са друштвеноекономским развојем?
РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ “ДРИНА” ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ
Србија: Ужице и Бајина Башта (национални
парк “Тара”, Заовине, Бели Рзав и Мокра Гора)

Република Српска: Вишеград, Рогатица,
Сребреница

Просторним планом Републике Српске до
2015. године предвиђен прекогранични
резерват биосфере “Дрина”

Download

Резерват биосфере Дрина