Izveštaj za NOVEMBAR
Ĉlanovi ULUPUDS
1.
2.
3.
4.
5.
Panić Nenad- Dizajn sekcija – 3.000,00
Dragana Nikolajević – TISO- 1.500,00
Mirjana Jocić Popović- Dizajn sekcija – 1.000,00
Silvana Ruĉnov – Slikarsko-grafiĉka sekcija – 1.000,00
Ljiljana Škaljac – 1.000.00
6. Zoran Borenović – Dizajn sekcija -1.000,00-elektron.uplata
7. Branko Bojovic –Arhitektonska sekcija - 1.000,00
8. Konstantin I. Petrovic-Dizajn sekcija - 1.000,00
9. Kosana Rosulj – Arhitektonska sekcija -1.000,00
10. Milica Budimir- 1.000,00-elekt.uplata
UKUPNO..........................................................................................................12.500,00
Donacije u radovima:
Franjo Posavec – 25.000,00
ULUS
1.
2.
3.
4.
Aleksandra Graovac – 2.500,00
Jelena Bjelica – 2.500,00 – elektronska uplata
Milica Ţarković – 2.500,00
Vladimir Ćurĉin – 2.500,00
UKUPNO.........................................................................................................10.000,00
Izlagaĉi:
1. Svetlana Trucić
2. Milorad Kneţević
3. Marko Vukša
4. Ljubica Jocić Kneţević
5. Zoran Bijelić
6. Nemanja Nikolić
7. Silva Vujović
8. Vesna Karakaš
9. Tamara Kusovac
10. Tatjana Ivanišević Radojković
11. Slobodan Rekalić
12. Marko Veselinović
13. Slobodanka Lazović
14. Denis Dimovski
15. Tijana Tomić
16. Slavko Krunić
17. Sanja Sremac
18. Slobodan Kuzmanović
19. Aleksandar Kucina
20. Ivana Kostić
21. Tatjana Nikolajević Veselinov
22. Sladjana Milojević
23. Duško Djukarić
24. Stanislav Ĉavić
25. Zorka Stevanović
26. Vuk Ljubisavljević
27. Branka Djurašković
28. Miloš Tripković
29. Olivera Milunović
30. Slobodanka Rakić Šefer
31. Marinka Ţanko
32. Sofija Kuzmanović
33. Dejan Babović
34. Dragana Bojić Nikolić
35. Tatjana Dejanović
36. Biljana Rakić
37. Miodrag Šurjanac
38. Nadeţda Djukanović Pantelić
39. Aleksandra Miletić
40. Ljiljana Stojanović
41. Nevena Arsić
42. Jelena Miletić
43. Ana Ristić Dragović
44. Vesna Mitić Petković
45. Bojan Konstantinović
46. Evica Milovanov Penezić
47. Anamarija Vartabedijan
48. Aleksandra Mitrović
49. Velimir Vukićević
50. Bojan Bikić
51. Gordana Kitak
52. Nebojša Djurašković
53. Dobrivoje Radojević Maša
54. Elizabeta Perić
55. Stanimir Pavlović
56. Marija Tišma
57. Zorka Antonić
58. Jasmina Pejĉić
59. Dragana Vasiljević Marković
60. Svetlana Volic
61. Dušan Vukša
62. Ljiljana Radosavljević
63. Vesna Dţakić
64. Mika Lovre
65. Nebojša Radojev
66. Predrag Milošević
67. Milka Vujović
68. Nenad Maksimović
69. Biljana Prvulj
70. Lidija Vlahović – elektronska uplata
71. Vladimir Janković- elektronska uplata
72. Vera Stanarĉević- elektronska uplata
73. Sneţana Kezele
74. Tatjana Djurdjević
75. Marija Jevtić
76. Gordana Miletić
77. Branislav Spasojĉević
78. Ivan Graĉner
79. Zoran Krulj
80. Dominika Morariu
81. Stojan Milanov
82. Slavenka Horvatic
83. Uros Todorovic
84. Marko Gavrilovic
85. Franjo Posavec
86. Bojan Savic
87. Snjezana Vlatkovic
UKUPNO..................................................................................................87.000,00
UKUPNO.......12.500+25.000+10.000+87.000 =134.500,00
Download

Izveštaj za NOVEMBAR Ĉlanovi ULUPUDS 1. Panić - ULUPUDS-a