ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ПЕРИОД ОД 01.01.2012. ДО 31.12.2012. ГОДИНЕ
УВОД
Систем јавних набавки добија све већи значај у економији Србије
као и у испуњењу циљева придруживања Србије ЕУ. Стога је од кључног
значаја стварање предуслова за повећану ефикасност и транспарентност
када је реч о коришћењу новца пореских обвезника у јавним набавкама и у
обезбеђивању конкурентности и једнакости понуђача у поступцима јавних
набавки.
Обим поступака јавних набавки се знатно повећао у Србији током
последњих година. Јавне набавке тако добијају све већи значај за
привреду Србије и с тим у складу имају све већи утицај на животни
стандард. У том смислу је неопходно посветити већу пажњу борби против
корупције у поступцима јавних набавки. Стога Република Србија мора да
обезбеди развој ефикасног, конкурентног тржишта набавки које добро
функционише. Постоји велики број озбиљних изазова у свеукупном
систему јавних набавки, успостављању институција, административним
капацитетима и законском оквиру.
Према подацима у систему јавних набавки је сваки пети наручилац
извршио законску обавезу и доставио извештај о закљученом уговору, што
указује да су број и вредност стварно закључених уговора знатно већи од
пријављених.
ОПШТИ ПОДАЦИ О РЕПУБЛИЧКОЈ КОМИСИЈИ
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија), као самосталан и независан орган
Републике Србије, директно је одговорна Народној скупштини Републике
Србије, а њено функционисање обезбеђено је средствима из буџета
Републике Србије. Републичка комисија је орган који обезбеђује потпуну
правну сигурност свим учесницима у поступцима јавних набавки
доношењем одлука којима се штите права понуђача и јавни интерес у
поступцима јавних набавки, и од посебног је значаја за развој друштвених
1
и привредних односа у Србији. Стога представља један од кључних
чинилаца у систему јавних набавки.
ПРАВНЕ ПРЕTПОСТАВКЕ
Републичка комисија предузела је низ активности и постигла
значајне резултате од дана свог оснивања 12. 10. 2010., односно од када је
Народна скупштина Републике Србије на предлог Владе донела одлуку РС
број 28 од 12. 10. 2010. године о избору председника и чланова
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Републичка комисија се у тренутку свог оснивања суочила са низом
тешкоћа у погледу кадровске опремљености и смештајних капацитета за
обављање свакодневних активности. Републичка комисија је у тренутку
оснивања 12. 10. 2010. године имала 7 запослених стручних сарадника,
односно укупно 9 запослених, који су послове обављали у ненаменском
пословном простору, недовољном за проширење кадровских капацитета.
Прве активности су се односиле на обезбеђење правних
претпоставки за формирање органа који ће са потпуним пословним и
кадровским капацитетом моћи да обавља послове из своје надлежности. У
том смислу је донет Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Републичкој комисији, а на основу начела за унутрашње
уређење и систематизацију радних места и разврставању и мерилима за
опис радних места државних службеника, које је Влада Републике Србије
утврдила својим Уредбама. Предлог наведеног акта је сачињен од стране
Републичке комисије и ступио је на снагу по добијању сагласности одбора
надлежног за финансије у Народној скупштини. Републичка комисија је
сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: ЗЈН)
именовала секретара Службе 29. 12. 2010. године. У циљу уређења начина
свога рада, а сагласно ЗЈН, Републичка комисија је донела Пословник о
раду објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 014/2011
oд 04. 03. 2011. године.
КАДРОВСКА ОСНОВА
Активности Републичке комисије су нужно биле усмерене на
спровођење конкурса за попуњавање радних места према кадровском
плану који је Републичка комисија донела, као и у складу са Правилником
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Од 27. 06. 2011.
године, Републичка комисија обавља послове са новим сарадницима, те је
2
на крају 2012. године укупан број запослених у два сектора Службе
Републичке комисије 39, од чега је у Сектору за стручне послове
запослено 26 државних службеника, 11 у Сектору за опште послове и 2
државна службеника ван сектора.
Након завршеног дела обуке новозапослених стручних сарадника,
чији је рад организован у групи, са видео презентацијом, предавањима и
планираним тестом за проверу стечених знања, и у току 2012. године
настављен је индивидуални рад на обуци према специфичним потребама и
могућностима сваког појединца. Новозапосленим стручним сарадницима
се додељују појединачни предмети, и они уз стручну помоћ и подршку
чланова Републичке комисије и осталих искуснијих колега постепено и у
складу са својим индивидуалним могућностима постају самостални и
преузимају њима намењен део обавеза и одговорности.
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КОЈИ КОРИСТИ РЕПУБЛИЧКА
КОМИСИЈА
Републичка комисија је обезбедила пословни простор за обављање
послова овог државног органа. С обзиром да Република Србија није
располагала простором који би био Републичкој комисији дат на
коришћење, то је обезбеђење пословног простора подразумевало
прибављање информација, аплицирање за доделу и правну процедуру
доношења аката о располагању имовином у државној својини, па потом и
извођење радова на адаптацији додељеног простора како би се исти
привео намени и ставио у функцију. Резултат свих наведених активности
је да се Републичка комисија од 20. 06. 2011. године налази у пословном
простору палате Београђанка, на XVII и XVIII спрату, наменски
опредељеном решењима Градоначелника града Београда број 361-487/11-Г
од 16. 02. 2011., број 361-745/11-Г од 04. 03. 2011. и број 361-2422/11-Г од
17. 06. 2011. за обављање законом утврђене делатности.
ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ
Републичка комисија је обезбедила информатичку опрему као
неопходан технички услов за ефикасан рад. Сви запослени користе
рачунаре, свака канцеларија има штампач, а постоји и одређен број
преносних рачунара.
Републичка комисија користи софтверски пакет за књиговодство,
стручну литературу за потребе запослених, приступ бази прописа, као и
софтвер за евиденцију запослених лица у служби Републичке комисије.
Напомињемо да је Републичка комисија као самосталан и независан
3
државни орган принуђена да све пратеће и опште послове организује
самостално, с обзиром да није у систему органа државне управе, те да
нема заједничку службу са другим органима која би могла обављати за
потребе Републичке комисије ове послове.
На све ове начине су повећани капацитети Републичке комисије као
независне институције, са циљем да се постигне што већи квалитет и
ефикасност ове институције.
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РАД
Народна скупштина је Законом о буџету Републике Србије за 2012.
годину, на предлог Републичке комисије, определила Републичкој
комисији средства у износу од 110.623.000,00 динара, а изменом Закона о
буџету Републике Србије за 2012. годину ова средства су смањена на
износ од 108.023.000,00 динара.
У периоду јануар – децембар 2012. године реализовано је укупно
87.653.203,86 динара. На име расхода за запослене извршено је укупно
56.721.367,12 динара, од чега 55.146.714,61 динара за исплату бруто плата
запосленима, председнику и члановима Републичке комисије, а средства у
износу од 1.574.652,51 динара за исплату осталих накнада запосленима. За
покриће материјалних трошкова (стални трошкови, набавка материјала,
трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови службених
путовања у земљи и осталих материјалних трошкова) утрошено је
26.519.345,32 динара. Средства у износу од 4.203.513,42 динара утрошена
су за услуге по уговору, док је за набавку опреме (фотокопир апарата)
утрошено 208.978,00 динара.
ЈАВНОСТ РАДА
Како је једно од кључних начела јавних набавки које снажно утиче
на развој целокупног система јавних набавки транспарентност, која се
остварује пре свега преко Портала јавних набавки на коме се објављују све
значајне информације из ове области, Републичка комисија, ради највишег
степена транспарентности и доступности информација, уређује интернет
презентацију са основним информацијама о Републичкој комисији и
основним упутствима свим заинтересованим лицима о поступку јавне
набавке. Сајт садржи и Информатор о раду Републичке комисије. Осим
наведеног, у циљу потпуне отворености рада, Републичка комисија на
свом сајту објављује све одлуке донете од дана формирања, односно од 12.
10. 2010. године, иако ово није законска обавеза. Наиме, ЗЈН је предвидео
4
обавезу Републичке комисије да донете одлуке после достављања
странкама у поступку, доставља Управи за јавне набавке ради
објављивања на Порталу јавних набавки. Испуњавајући своју законску
обавезу, Републичка комисија доставља Управи за јавне набавке одлуке
донете у поступцима за заштиту права ради објављивања на Порталу
јавних набавки, с тим да Републичка комисија све донете одлуке објављује
и на сајту Републичке комисије. То доприноси унапређивању
комуникације унутар система јавних набавки, као и са окружењем. Поред
тога, отвореност Републичке комисије и доступност информација
омогућава ефикасније праћење и контролу од стране организација
цивилног друштва и медија, што има значајан превентивни ефекат на
сузбијање корупције.
Разматрају се могућности прилагођавања структуре сајта
Републичке комисије, како би се свим заинтересованим странама у
поступцима заштите права обезбедила могућност увида у статус и кретање
предмета, тачније поднетих захтева за заштиту права у поступку одређене
јавне набавке.
Како се указала потреба за прилагођавањем базе података евиденције иницијалних аката са начинима решавања по спроведеним
поступцима пред Републичком комисијом, то се континуирано врши
ажурирање постојеће базе ради прецизне евиденције предмета у раду. Ово
има велики значај, јер представља основ за сачињавање различитих
извештаја о раду Републичке комисије. У овом тренутку Републичка
комисија нема обезбеђен софтвер који на поуздан и безбедан начин чува
податке из рада и о раду Републичке комисије, а постојећа база података
има одређена ограничења у погледу могућности будуће надоградње која се
тиче повећања обима и врсте података и информација којима би
Републичка комисија требало да располаже.
ПОКАЗАТЕЉИ ЕФИКАСНОСТИ РАДА
Изградња административних капацитета је подразумевала
попуњавање извршилачких радних места и обуку новозапослених, па се
резултати уложених напора на повећању ефикасности сада могу јасно
изразити и пратити. Републичка комисија је у наведеном смислу постигла
значајне резултате и наставиће да и у наредном периоду гради и јача свој
кредибилитет. Из извештаја о примљеним и решеним предметима у 2010.,
2011. и 2012. години се констатује да је увећање примљених предмета у
периоду од 1. 01. 2012. до 31. 12. 2012. године у односу на период 1. 01.
2011. до 31. 12. 2011. године 14,39% , а увећање у односу на период 1. 01.
2010. до 31. 12. 2010. године износи 40,80%. Број решених предмета се у
5
периоду од 1. 01. 2012. до 31. 12. 2012. године увећао у односу на период
1. 01. 2011. до 31. 12. 2011. године за 15,18%, а у односу на период од 1.
01. 2010. до 31. 12. 2010. године увећање износи 61,44%.
Уважавајући коментаре из мишљења Европске комисије,
Републичка комисија је значајно повећала ефикасност свога рада, те је у
току 2012. године у року одлучила у 85,86% предмета по захтевима за
заштиту права у поступцима јавних набавки, а 79,02% у предметима
формираним по жалбама на закључак наручиоца. Поређења ради, у 2011.
години по захтевима за заштиту права у законском року је одлучено у
61,41% од укупног броја поднетих захтева, а у предметима формираним по
жалбама на закључак наручиоца у року је одлучено 36,70% од укупног
броја формираних предмета.
Када се упореди број примљених и решених предмета у 2012.
години уочава се да је 4,81% више решених у односу на примљене
иницијалне акте по којима су формирани предмети.
У управним споровима покренутим по тужбама против одлука
Републичке комисије у 2012. години донето је 110 одлука од којих је 10
уважених тужби, што представља 9,09% од укупног броја одлука
Управног суда у којима је тужени била Републичка комисија, односно
0,59% од укупног броја одлука које је донела Републичка комисија у 2012.
години. Управни суд је након спроведених поступака 78 тужби одбио, 19
тужби је одбачено и 3 су поступка обустављена.
Републичка комисија је спровела активности на имплементацији
стандарда „Система менаџмента квалитетом“ ИСО 9001, те је након
спроведеног аудита од стране TUV SUD стекла сертификат.
ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ОДЛУКА РЕПУБЛИЧКЕ
КОМИСИЈЕ
Осим законом утврђене надлежности – поступање у конкретним
предметима по иницијалним актима учесника у поступку јавне набавке,
Републичка комисија је искористила и законску могућност из члана 118
ЗЈН. Наиме, Републичка комисија је од наручилаца чије су јавне набавке у
било којој фази поступка биле предмет оцене законитости пред
Републичком комисијом, те су поступци јавне набавке делимично или у
целини поништени, затражила извештаје о поступању по налозима из
својих одлука, а за период након свог образовања. Иако је праћење
спровођења одлука Републичке комисије, односно прикупљање извештаја
и документације само законска могућност, не и законом прописана
6
обавеза, и упркос ограниченим кадровским капацитетима и потешкоћама у
постизању највише могуће ефикасности у раду, а у исто време увиђајући
значај поступања по донетим одлукама у поступцима заштите права,
Републичка комисија је затражила од наручилаца у поступцима о којима је
одлучивала од 12. 10. 2010. године закључно са 31. 12. 2012. године, да
доставе извештаје о поступању са доказима. До сада су упућена 1195
захтева, а примљено је 1116 извештаја, које Републичка комисија
разматра ради предузимања законом предвиђених мера. У овом тренутку
је констатовано да од 979 извештаја, 106 наручилаца није поступило по
захтеву Републичке комисије, односно нису у одређеном року поднели
тражени извештај и документацију, или је из достављених извештаја и
документације утврђено да нису отклоњене неправилности, односно да
нису поштована упутства Републичке комисије. За период од 01. 01. 2012.
закључно са 31. 12. 2012. године, Републичка комисија је затражила 713
извештаја о поступању наручилаца. Достављено је 668 извештаја, а
констатовано је да од 770 извештаја које је Републичка комисија у овом
периоду размотрила, 69 наручилаца није поступило по захтеву Републичке
комисије.
Републичка комисија је о наведеном сукцесивно сачињавала
извештаје и обавештавала како орган надлежан за послове ревизије јавних
средстава, тако и Буџетску инспекцију, Народну скупштину и Владу, те и
Министарство финансија, а све у циљу ефикасне примене одлука
усвојених у поступцима јавних набавки. Сагласно Споразуму о
стабилизацији и придруживању ЕУ Србија има обавезу да предузме
одређене мере у циљу повећања транспарентности и обезбеђивању услова
за ефикасну правну контролу одлука донетих у области јавних набавки.
Ефикаснија контрола извршења одлука Репуличке комисије доприноси
смањењу нерегуларности у поступцима јавних набавки, али и повећању
ефикасности у спровођењу тих поступака. Јачање механизама који
обезбеђују обавезност одлука донетих у поступку заштите права
доприноси да они који спроводе поступке јавне набавке поступају са
пуном пажњом и савесно, поштујући све прописане одредбе и начела.
Будућност транспарентности, одговорности и ефективности
поступака јавних набавки у Србији у многом зависи од функције контроле
над спровођењем одлука Републичке комисије. Стварањем ефикасног
система контроле у циљу спровођења одлука Републичке комисије се
доприноси даљем приближавању система јавних набавки Србије
стандардима ЕУ у погледу транспарентности, ефикасности и борбе против
корупције.
7
САРАДЊА СА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА
Републичка комисија увиђа да је за унапређење система јавних
набавки од суштинског значаја успостављање различитих облика сарадње
и размена искустава министарства финансија, буџетске инспекције,
Државне ревизорске институције, Управе за јавне набавке, судова,
тужилаштава, али и међународна сарадња и примена добре туђе праксе,
односно да се успостави одговарајућа међусобна сарадња и координација
у раду институција.
Републичка комисија сматра да су од великог значаја координиране
активности у борби против корупције са представницима Републичког
тужилаштва, тужилаштва за борбу против организованог криминала,
полиције, Канцеларије за европске интеграције, Агенције за борбу против
корупције, Пореске управе, Агенције за приватизацију, Комисије за
хартије од вредности, Управе царина и осталих државних органа, са
циљем да се створи у овим институцијама проактиван приступ како би се
унутар самих органа указало на постојање корупције. Отворене и
транспарентне процедуре везане за планирање и коришћење буџетских
средстава и јавну контролу коришћења буџетских средстава заузимају
централно место у борби против корупције, у чему Републичка комисија
има значајну улогу.
Сагледан је значај обезбеђења ефикасног, одговорног и
транспарентног система јавних набавки у свим активностима везаним за
јавне набавке, кроз побољшање примене и спровођења релевантних
законских решења и кроз јачање капацитета чинилаца у систему јавних
набавки у циљу превенције корупције, схватајући борбу против корупције
као циљ који је вредан и сам по себи, због друштвене опасности коју ова
појава носи, али још више као средство које ће помоћи да целокупан
систем јавних набавки у Републици Србији буде ефикаснији и да пружи
боље резултате.
Републичка комисија је активно учествовала у Твининг пројекту о
јавним набавкама са Данским и Словеначким твининг партнерима који су
у циљу јачања јавних набавки у Србији, у оквиру израде функционалне и
организационе анализе у протеклом периоду прикупљали и анализирали
информације о организацији, задацима, начину рада, ресурсима, обиму
посла, анализи одлука, као и законским основама које се односе на
Републичку комисију. У том циљу су партнерима од стране Републичке
комисије пружена релевантна документа, могућности разговора са
запосленима и достављени различити упитници. Републичка комисија
8
такође је учествовала у радионицама и семинарима у организацији
Твининг пројекта посвећеног јавним набавкама, у оквиру којих су
размењена искуства са колегама из Словеније, Данске, Хрватске и
Аустрије.
У нацрту извештаја Твининг пројекта „Јачање јавних набавки у
Србији“ од 7. 09. 2012. године о оствареном напретку у разматрању
предмета објављеног на интернет страници Републичке комисије,
констатовано је да је Републичка комисија напреднија од неких водећих
земаља ЕУ кад је реч о транспарентности у објављивању одлука донетих у
поступку заштите у области јавних набавки, као и да ће се унапређењима
која се тичу увођења опције за праћење поступака који су у току пред
Републичком комисијом Србија издвојити као једна од земаља са
најсавременијим поступком у целој Европи.
Републичка комисија такође је узела учешће у раду на припреми
материјала за обуку понуђача, заједно са колегама из Управе за јавне
набавке, Министарства финансија и Привредне коморе Србије, у смислу
процене потребе за обуком понуђача, нацрта програма обуке и плана
њеног спровођења.
Активности Републичке комисије су поред јачања капацитета
институције усмерене на континуирано јачање система јавних набавки,
чији су битни чиниоци и сви остали субјекти у систему јавних набавки, па
и медији и невладин сектор. Прихватање и подршка реформи јавних
набавки у великој мери зависи од информисаности грађана и релевантних
интересних група о значају јавних набавки, конкуренције и
транспарентности.
Схватајући значај омогућавања јавности да има увид у поступке
јавних набавки и у рад овог државног органа, Републичка комисија сматра
да би у будућем периоду требало изразити заинтересованост
за
предприступне фондове Европске Уније предлозима пројеката који би
унапредили и олакшали свакодневни рад. Препозната је потреба за
израдом софтвера за праћење спровођења одлука Републичке комисије,
како би се ојачали механизми који обезбеђују обавезност донетих одлука у
поступку заштите права, за електронску писарницу и за праћење уписника
покренутих поступака, електронским путем од стране свих
заинтересованих лица, тако што би Републичка комисија на својој
интернет презентацији водила електронски регистар о поступцима који се
воде по захтевима за заштиту права и то на тај начин да се могу добити
информације о томе у којој се фази тренутно налази одређен поступак.
Имајући у виду значај одлука које се доносе у поступку заштите права
9
веома је важно омогућити да сви актери тог поступка правовремено имају
све релевантне информације о току и окончању тог поступка. Републичка
комисија би обезбеђењем ових средстава остварила неспорно позитивне
ефекте у спровођењу система јавних набавки, али би се на овај начин и
остварио партнерски однос са ЕУ и услови за нову конструктивну
комуникацију између Европских партнера и једног важног државног
органа од значаја за привредни и друштвени развој Републике Србије.
Свим наведеним створио би се још један предуслов за успешан рад у
развоју институционалног оквира који би обезбедио одговарајуће ефекте
како то међународни стандарди јавног сектора дефинишу, а које
Републичка комисија настоји да примени у циљу ефикаснијег спровођења
јавних набавки и уштеде средстава, у контексту значаја јавних набавки за
привредни и друштвени развој Републике Србије и унапређивања јавних
набавки за процес интеграција Републике Србије у ЕУ. Не треба губити из
вида да је област јавних набавки од посебног значаја јер њено
функционисање има утицаја на однос између државе и привредног
сектора, правилно коришћење буџета, привредни развој Републике Србије,
али и на друге неекономске параметре, као што је борба против корупције.
И даље су неопходна значајна настојања да се ојачају капацитети како би
се у систему јавних набавки примениле правне тековине ЕУ. Због свега
наведеног, било би јако важно да Републичкој комисији из
предприступних фондова Европске Уније буду обезбеђена средства ради
што бржег и ефикаснијег остварења наведених циљева.
УЧЕШЋЕ У ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈИ СЛУЖБЕНИКА ЗА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Републичка комисија активно учествује у испитном поступку за
стицање статуса службеника за јавне набавке учешћем стручних сарадника
Републичке комисије као чланова Комисије пред којом се полаже испит за
стицање сертификата за службеника за јавне набавке како би се
професионализовао одговарајући број запослених, односно службеника за
јавне набавке у циљу обезбеђења правилног, ефикасног и економичног
обављања послова из области јавних набавки. Важећим ЗЈН уведена је
сертификација службеника у систем јавних набавки Републике Србије. У
„Извештају о напретку“ Европске комисије, за 2009. годину наведено је да
је Закон донео неколико значајних новина, а као једна од најзначајнијих
мера издвојена је управо сертификација службеника за јавне набавке.
Законом је прописана обавеза за сваког наручиоца да у оквиру своје
систематизације радних места одреди радно место у оквиру којег ће се
обављати и послови из области јавних набавки. За већину наручилаца
прописана је обавеза да имају службеника за јавне набавке, лице које је
10
стално запослено, обучено за обављање послова из области јавних набавки
и које је полагањем испита стекло одговарајући сертификат. Први испити
за стицање сертификата за службеника за јавне набавке одржани су у
децембру 2010. године. Закључно са децембарским испитним роком 2012.
године, одржано је 57 испитних термина, полагало је 2.204 кандидата, а
положило 1.375. Циљ професионализације је да се преко оспособљавања,
стручности и ефикасности оних који обављају послове јавних набавки
унапреди спровођење Закона. Резултати који се очекују су ефикасније и
економичније набавке – да се смањи трошак у виду времена и новца
смањивањем броја неефикасних и нерегуларно спроведених поступака,
бољи квалитет онога што се набавља, омогућавање већем броју понуђача
да учествује, смањивање нерегуларности и ризика од корупције.
ЗАКЉУЧАК
Републичка комисија је у релативно кратком временском периоду
савладала обиман део посла, али јој и даље предстоји стицање искуства
како у примени постојеће, тако и нове законске регулативе како би се
идентификовале области на којима је потребно још радити и унапређивати
их да би се систем јавних набавки прилагодио потребама свих корисника,
а буџетска средства се оптимално и ефикасно трошила.
Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији обухваћена
је и Републичка комисија, која захваљујући препорукама Европске
комисије препознаје одређене тренутне слабости и опште циљеве у
систему јавних набавки. Тако је Републичка комисија већ спровела неке од
активности које су представљене као конкретне мере и циљеви које треба
постићи на унапређењу система јавних набавки и то повећање
ефикасности, сузбијање нерегуларности и борба против корупције.
Стратешки циљ јесте обезбеђивање потпуне независности и ефикасности
система заштите права за целокупан систем јавних набавки. Републичку
комисију за заштиту права у поступцима јавних набавки очекује да обавља
послове које и данас врши, али и да преузме неке нове у складу са
новоусвојеним Законом.
Циљ је стварање повољног окружења за слободно функционисање
конкуренције и правне сигурности кроз повећање конкурентности,
транспарентности и ефикасности система јавних набавки у Републици
Србији, а у складу са принципима и правилима унутрашњег тржишта ЕУ,
што би допринело позитивним ефектима у смањењу општег пословног
ризика државе, што ће је учинити привлачнијом за стране компаније и
инвеститоре и у побољшању динамике економског развоја земље.
11
Републичка Комисија као независан државни орган кроз своје
активности и спремност да и даље спроводи реформу система јавних
набавки у складу са препорукама Европске комисије доприноси активно
спровођењу политике Владе Републике Србије.
У складу са наведеним постигнутим напретком у кадровском и
стручном погледу и повећаним капацитетима који као последицу имају
побољшан квалитет и ефикасност ове институције, Републичка комисија је
спремна да почне да на себе преузима нове обавезе и надлежности, као и
нужно нову унутрашњу организацију, које произилазе из новоусвојеног
Закона о јавним набавкама, а чија је примена предвиђена од 1.04.2013.
године.
У прилогу се доставља преглед предмета у којима је поступала и
одлука које је донела Републичка комисија.
12
ИНФОРМАЦИЈА
О РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
У ПЕРИОДУ ОД
01.01.2012. ДО 31.12.2012. ГОДИНЕ
13
САДРЖАЈ
1.
УВОД .......................................................................................................................... 15
2. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ........ 16
3. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ЖАЛБИ НА ЗАКЉУЧАК НАРУЧИОЦА
......................................................................................................................................... 413
4. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ИЗЈАШЊЕЊУ О НАСТАВКУ
ПОСТУПКА .................................................................................................................... 455
5. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ЗАХТЕВУ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА
......................................................................................................................................... 488
6. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА НАСТАВАК
АКТИВНОСТИ ............................................................................................................... 516
7. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ПОНАВЉАЊЕ
ПОСТУПКА .................................................................................................................... 524
8. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ПОВРАЋАЈ У
ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ..................................................................................................... 524
9. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТИМА У КОЈИМА СУ ПОДНЕТЕ ТУЖБЕ .......................... 524
10. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТИМА У КОЈИМА ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ СУДА ..................................................... 524
11. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ПОСТУПАЊУ ПО ВАНРЕДНОМ
ПРАВНОМ ЛЕКУ ........................................................................................................... 524
12. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ПОСТУПАЊУ ПО ОДЛУЦИ
УПРАВНОГ СУДА ......................................................................................................... 528
13. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА УПРАВНОГ СУДА ПО ТУЖБАМА ПРОТИВ ОДЛУКА
РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ........................................................................................... 537
14. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ........................... 570
14
1. УВОД
У периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године, Републичка комисија за
заштиту права у поступцима јавних набавки је решавајући о поднетим захтевима
донела укупно 1700 одлука и то:
• 1231 одлуку донету по захтеву за заштиту права
• 143 одлуке донете по жалби на закључак наручиоца
• 94 одлуке донете по изјашњењу о наставку поступка
• 90 одлука донетим по захтеву за накнаду трошкова
• 15 одлука донетим по предлогу за наставак активности
• 2 одлуке донете по предлогу за понављање поступка
• 1 одлуку донету по предлогу за повраћај у пр.стање
• 7 захтева за преиспитивање одлуке Управног суда
• 13 одлука донетим по поступању по одлуци Управног суда
• 1 одлуку донету по поступању по ванредном правном леку
• 103 одговора на поднете тужбе
15
2. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА
•
•
•
•
•
•
•
364 одлуке којима су захтеви за заштиту права делимично поништени
366 одлука којима су захтеви за заштиту права у целини поништени
263 одлуке којима су захтеви за заштиту права одбијени
23 одлуке којима је обустављен поступак за заштиту права
84 одлуке којима је захтев за заштиту права одбачен
89 одлука којима је одбачено изјашњење
49 одлука којима је решено на други начин
16
17
Врста иницијалног акта: Захтев за заштиту права
Начин решавања: Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1637/2011
12.01.2012
Општа болница Шабац
AMG Pharm Beograd
хирушки конац
758.512,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1790/2011
12.01.2012
Oпштина Сурчин
Dijagonala Novi Sad
изградња Дома културе у Бечмену
95.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1360/2011
12.01.2012
Град Нови Сад
Mopex Beograd
услуге прања и чишћења
9.659.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
4-00-687/2011
12.01.2012
Институт за вирусологију "Торлак" Београд
18
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
WiENER STADTISCHE Београд
осигурање имовине и лица
29.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1667/2011
16.01.2012
Управа царина Београд
Capital group Београд
царинска обележја пломби
43.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Краљево
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1704/2011
16.01.2012
Електросрбија Краљево
PHC Novo Selo
пластична полиетиленска цев за потребе Огранка ЕД
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1664/2011
16.01.2012
Управа царина Београд
Mernokor Beograd
царинска обележја пломби
43.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1678/2011
16.01.2012
Министарство финансија Управа царина
Kerecki komerc Beograd
царинска обележја пломби
43.000.000,00
Делимично поништен поступак
Делимично поништен поступак
19
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1448/2011
17.01.2012
ЈП ПТТ Саобраћаја - Дирекција за логистику Београд
Veridix Beograd
бежични бар код читача са интерном меморијом
5.500.000,00
Делимично поништен поступак
20
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1797/2011
19.01.2012
Управа за заједничке послве републичких органа
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1728/2011
19.01.2012
Министарство за унутрашњих послова
Ktitor Beograd
набавка канцеларијског намештаја
65.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
лабораторију
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1587/2011
19.01.2012
Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
Promedia Kikinda
реагенси и тестови за клиничко-биохемијску
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
енергије
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1327/2011
19.01.2012
ЕДБ Краљево
Феман Јагодина
мерно разводни ормани са бројилима електричне
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1247/2011
19.01.2012
ЈП Србијашиме Београд
Паланка промет Смедеревска Паланка
набавка хране и пића за ресторане и ловачке куће -
Aigo business system Beograd
канцеларијски материјал,партија 9.
70.200.000,00
Делимично поништен поступак
32.705.690,00
Делимично поништен поступак
33.000.000,00
Делимично поништен поступак
21
обликоване
по партијама
Процењена вредност: 19.840.820,00
22
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1612/2011
25.01.2012
Урбанистички завод Београд
Ревизорска кућа Аудитор Београд
Ревизија финансијских извештаја за 2011 годину
5.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1663/2011
26.01.2012
ЈП Емисиона техника и везе Београд
Magnat Beograd
набавка и испорука алата и ситног инвентара
4.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1504/2011
27.01.2012
ПД ТЕ и КОП Костолац
Ватроспрем производња Београд
опрема и средства за гашење пожара
11.391.910,00
Делимично поништен поступак
23
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1817/2011
03.02.2012
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд
Prista oil Beograd
антифриз-расхладна течност
31.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1167/2011
03.02.2012
JП Топлификација Пожаревац
Euroheat kragujevac
размењивач топлоте
1.400.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-49/2012
07.02.2012
ГСП БЕОГРАД
BLC METAL BEOGRAD
седишта , за партије 4,5,6 и 11
6.633.110,00
Делимично поништен поступак
24
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
компримованим
4-00-89/2012
08.02.2012
Градско саобраћајно предузеће Београд
KryoGas Beograd
набавка ,испорука и пуњење возила са
природним гасом
Процењена вредност: 46.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
број 17
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1857/2011
08.02.2012
Дом здравља Шабац
Promedia Kikinda
лекови и санитетски потрошни материјал за партију
33.495.000,00
Делимично поништен поступак
4-00-66/2012
08.02.2012
Војна пошта 3720 Краљево
Fresh Line Kraljevo
свеже поврће
свеже поврће
Процењена вредност: 8.323.769,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-83/2012
08.02.2012
Градско саобраћајно предузеће Београд
Metalika Z Vojka
Графитним тролни клизач за тролејбусе типа , ролза и
5.665.000,00
Делимично поништен поступак
25
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
прозивпожарне
4-00-1719/2011
13.02.2012
ЈП Службени гласник Београд
Gem company Beograd
набавка физичко-техничког обезбеђења и
заштите
Процењена вредност: 5.500.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1631/2011
20.02.2012
Рударски басен Колубара
Кran Tehnik beograd
сервисирање , поправка и атестирање дизалица
3.100.000,00
Делимично поништен поступак
26
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
2011
4-00-1771/2011
21.02.2012
Галеника Београд
Аудитор ревизорска кућа
ревизија динансијских и консолидованих извештаја за
годину
Процењена вредност: 22.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Ваљево-
4-00-1581/2011
21.02.2012
ЈКП Водовод Ваљево
Хидропромет инжењеринг Београд
извођење радова на изградњи магистралног цевовода
Бранковина
Процењена вредност: 48.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
објекта
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1806/2011
21.02.2012
Специјална болница за болести зависности Београд
Dobegard Beograd
физичко техничко и противпожарно обезбеђење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Ваљево-
4-00-1579/2011
21.02.2012
ЈКП Водовод Ваљево
Инграп ОМНИ Београд
извођење радова на изградњи магистралног цевовода
2.034.000,00
Делимично поништен поступак
Бранковина
Процењена вредност: 48.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
27
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
кабловских 20
4-00-1850/2011
22.02.2012
Електровојводина Нови Сад ЕДБ Рума
ГАТ Нови Сад
набавка електрометеријала за потребе изградње
кv водово
Процењена вредност: 27.590.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
здрада и
4-00-1737/2011
22.02.2012
ЈКП Градско стамбено Београд
Балкан Београд
општи грађевински радови на одржавању стамбених
других објеката које одржава ЈП Градско стамбено-
обликован у
38 партија
Процењена вредност: 698.488.800,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1842/2011
24.02.2012
Дом здравља " Др Милутин Ивковић" Палилула
Зиљ Београд
канцеларијски материјал
3.851.965,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
производи
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-78/2012
24.02.2012
Клиника за рехабилитацију Др Мирослав Зотовић
Ворс Компани Нова Варош
животне намирнице за партију 5- месо и месни
17.800.000,00
Делимично поништен поступак
28
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
гасни
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1814/2011
28.02.2012
JГСП "НОВИ САД" НОВИ САД
S-LEASING Beograd
лизинг добара-соло аутобуси за градски саобраћај на
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
управљање
4-00-1653/2011
28.02.2012
ЈП Електромрежа Србије
SRC Sistemske integracije Beograd
опрема ,софтвер , имплементација и обука за
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
прање посуђа
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1815/2011
28.02.2012
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ
Bago доо Београд
опрема за домаћинство-индустријска машина за
559.322.000,00
Делимично поништен поступак
документима у ЈП "ЕМС"
Процењена вредност: 45.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
6.500.000,00
Делимично поништен поступак
29
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1824/2011
29.02.2012
JKП ВОДОВОД БОР
Омнидата Шабац
одржавање и набавка софтвера
1.100.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-179/2012
29.02.2012
Управа за заједничке послве републичких органа
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1862/2011
29.02.2012
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ СМЕДЕРЕВО
Du integral Smederevo
уређења Трга "Карађорђев дуд" у Смедереву
19.286.550,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
osiguranje
Предмет набавке:
установама .
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-113/2012
29.02.2012
Републички завод за задравствено осигурање Београ
Energoprojekt garant, wiener stadtische, uniqa neživotno
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-147/2012
29.02.2012
Електросрбија Краљево
Енел Београд
мерне групе а ГПРС модемом
Књаз Милош Аранђеловац
газирана и негазирана вода
20.000.000,00
Делимично поништен поступак
осигурање имовина и лица у здравственим
300.000.000,00
Делимично поништен поступак
30
Процењена вредност:
Одлука:
Делимично поништен поступак
31
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-189/2012
01.03.2012
Eлектромрежа србије
Kop komerc progres Inđija
лабораторијски инвентар и разни алати
17.270.700,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
баријера,
4-00-139/2012
01.03.2012
ПД ТЕНТ ОБРЕНОВАЦ
Meris doo Beograd
трансмитери температуре и отпора, Ех изолационих
за партију 1- трансмитери температуре
Процењена вредност: 15.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
32
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
територији
4-00-225/2012
05.03.2012
Општина Ковачица
Беозаштита Београд
организовање и рад пољочуварске службе на
општине Ковачица за период фебруар 2012- фебруар
2013
Процењена вредност: 9.600.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
1,2,3
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-163/2012
05.03.2012
РБ Колубара Лазаревац
ГАТ Нови Сад
НН ЕпН каблови, обликована по партијама, партије
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Дирекције
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1853/2011
05.03.2012
ГРАД БЕОГРАД
Avasta system Beograd
текуће поправке и одржавање пословних просторија
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1762/2011
06.03.2012
Здравствени центар Ужице
Velebit Novi Sad
траке за писаче на медицинским апаратима
1.900.000,00
Делимично поништен поступак
61.000.000,00
Делимично поништен поступак
4.000.000,00
Делимично поништен поступак
33
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
потребе седишта
4-00-150/2012
12.03.2012
Републичке геодетски завод Београд
Енел Ваљево
реконструкција и електроенергетске мреже ,за
Републичког геодетског завода
Процењена вредност: 30.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
једнократна
4-00-198/2012
12.03.2012
ЈКП Београдски водовод и канализација
Репро опрема Београд
набавка и испорука нисконапонских електромотора
испорука
Процењена вредност: 4.500.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Србије Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1889/2011
13.03.2012
Завод за здравствену заштиту рада Железнице
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
машинско
4-00-177/2012
15.03.2012
Електровојводина Нови Сад
Sagittarius Beograd
Израда и испорука образаца А4 и коверте за
Beolaser Beograd
Два система за компијутериизовану радиографију
7.542.373,00
Делимично поништен поступак
инсертовање са амбалажом
Процењена вредност: 24.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
34
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Јабучје
Предмет набавке:
у
4-00-184/2012
20.03.2012
ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ
Аутопревозничка ровокопачка Горан Јаковљевић
извођење грађевинских радова на топловодној мрежи
Лазаревцу
Процењена вредност: 15.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-159/2012
20.03.2012
Републички фонд за пензијско и инвалидско
Mides sistemi Novi Sad
УПС уређај
5.300.000,00
Делимично поништен поступак
35
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-253/2012
23.03.2012
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд
Rolling World Beograd
делови редуктора трамваја за партије 38,39,40 и 41
12.230.530,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
РФЗО
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-277/2012
23.03.2012
Републички фонд за здравтсвено осигурање Београд
Pro tech team Beograd
физичко техничко обезбеђење пословних објеката
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-265/2012
23.03.2012
Градски завод за јавно здравље Београд
Superlab Beograd
растварачи, хемикалије, индикатори
11.000.000,00
Делимично поништен поступак
28.141.000,00
Делимично поништен поступак
4-00-142/2012
23.03.2012
Железнице Србије Београд
AP Signaling Beograd
електронски сензори за путне прелазе са пратећим
електронским могулима и причврсним прибором
Процењена вредност: 29.271.730,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
36
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Београд
Предмет набавке:
слива
4-00-1364/2011
26.03.2012
Републичка агенција за просторно планирање
Југословенски институт за урбанизам и становање
израда Просторног плана подручја посебне намене
акумулације "Селова"
Процењена вредност: 11.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-145/2012
26.03.2012
Републички геодетски завод Београд
Solution Београд
фотокопир апарати
6.700.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-234/2012
29.03.2012
Mинистарство финансија-управа царина
SBO security
Царинска обележја пломби
43.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партију 9.-
4-00-1887/2011
30.03.2012
ПУ Милица Ножица Ваљево
Линилед Ваљево
набавка намирница и прехрамбених производа за
свеже поврће
Процењена вредност: 2.964.960,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
37
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
вода са
4-00-155/2012
03.04.2012
ТЕ Никола Тесла Обреновац
Iving Niš
Пумпни агрегат за транспорт отпадних технолошких
сетом резервних делова за трогодишњи погон
Процењена вредност: 7.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1530/2011
03.04.2012
Народна банка Србије
Master team Beograd
Пломба за затварање кутија за новац
3.500.000,00
Делимично поништен поступак
38
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-349/2012
04.04.2012
Агенција за лекове и медицинска средства Београд
Дом здравља Визим Београд
лекарски преглед за запослене у Агенцији
2.120.254,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-110/2012
04.04.2012
ЈКП Београдски водоовод и канализација
Dobergard Beograd
услуга праћења возила путем GPS технологије
25.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1675/2011
04.04.2012
ТЕ и КО Костолац
Du integral Smederevo
израда платоа испред булдожерске радионице
22.000.000,00
Делимично поништен поступак
39
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-354/2012
05.04.2012
ГСП БЕОГРАД
Енипинвест Мала Моштаница
делови контактне мреже у партијама од 1 до 86
21.330.820,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-230/2012
05.04.2012
ОШ "Стеван Сремац" Сента
Molprevoz Mol
реализација екскурзија и наставе у природи, партија 2
4.552.800,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
изградњи
4-00-248/2012
05.04.2012
Електросрбија Краљево ЕДБ Шабац
Шипурске ливаде Шабац
извођење грањевинских радова на одржавању и
електроенергетских објеката мање вредности
Процењена вредност: 9.300.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-308/2012
06.04.2012
Дом здравља Нови Сад
Комазец Инђија
штампани медицински обрасци
Делимично поништен поступак
40
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
комада)
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-13/2012
09.04.2012
ГСП Нови Сад
Вуловић Транспорт Крагујевац
соло аутобуси за градски саобраћај на гасни погон (5
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Књажевац за
4-00-310/2012
12.04.2012
Општина Кањажевац
Тимас Зајечар
превоз ученика одновних школа на територије СО
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
опреме на
4-00-233/2012
12.04.2012
ТЕ и КО Костолац
P U Groups Beograd
помоћни послови и чишћење објеката и инсталисане
140.678.000,00
Делимично поништен поступак
школску 2011/12, 2012/13 и 2013/14 за партије 1,2,3
Процењена вредност: 29.601.070,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
објектима дробилане
Процењена вредност: 27.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
шест TS
4-00-137/2012
12.04.2012
ЈУГОИСТОК НИШ
Saturn electric Beograd
опрема за реконструкцију система релејне заштите за
35/ 10 kv, у партији 12 мерна опрема и мерни
инструменти
Процењена вредност: 49.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
41
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-343/2012
19.04.2012
Eлектросрбија Краљево ЕД Лазаревац
Телус Београд
одржавање хигијене
5.250.000,00
Делимично поништен поступак
42
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
јуница
4-00-468/2012
24.04.2012
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Дунав Осигурање Пирот
осигурање 130 стеоних квалитетних приплодних
сименталске расе са високим генетским потенцијалом
Процењена вредност: 1.430.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-465/2012
24.04.2012
Град Лозница
Предузеће за путеве Ваљево Ваљево
радови на одржавању путева
87.963.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-318/2012
24.04.2012
Центар за културу Вук Караџић Лозница
Новитет Лозница
издавачке и штампарске услуге
1.200.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-405/2012
24.04.2012
ГСП БЕОГРАД
Prista oil Beograd
антифриз
31.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
4-00-305/2012
24.04.2012
Електродистрибуција Београд
ModEkolo Novi Beograd
пражњење уљних јама
35.000.000,00
43
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
специјални
4-00-365/2012
25.04.2012
Министарство одбране - Управа за војно здравство
Medicoline Niš
специјални болеснички кревети за партију 1-кревет
партију 3-
болеснички за јединице интензивне неге-општи(74 ) и
кревет са вагом и бочним померањем за високу
интензивну негу(
15 комада)
Процењена вредност: 44.661.020,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
полиестерски
4-00-295/2012
25.04.2012
ЕДБ Аранђеловац
Феман Јагодина
мерни и мерно разводни ормани, партија 1-
мерни ормани
Процењена вредност: 1.410.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
столице
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-140/2012
25.04.2012
Mинистарство финансија-управа царина
Temma trade Novi Sad
канцеларијски намештај за партију 2-канцеларијске
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-344/2012
25.04.2012
ЈКП Београд пут
Valhall Stara Pazova
алат за сечење асфалта и бетона
8.212.227,00
Делимично поништен поступак
44
Процењена вредност: 3.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
45
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-426/2012
26.04.2012
Клинички центар Србије
Паланка промет Смедеревска Паланка
конзервисано поврће
14.800.000,00
Делимично поништен поступак
46
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-372/2012
04.05.2012
ЈП Дирекција за изградњу општина Параћин
Крушевац пут Крушевац
реконструкција улица .
11.093.220,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Књажевац за
4-00-369/2012
04.05.2012
Oпштина Књажевац
Мото Боем Транс Неготин
превоз ученика основних школа на територији СО
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-262/2012
04.05.2012
ЈКП Медиана Ниш
Атрикод Крушевац
аутосмећар са утоварним механизмом ,2 комада
25.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-263/2012
04.05.2012
Дом здравља Прешево
Sava osiguranje Beograd
осигурање имовине и лица
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
4-00-269/2012
04.05.2012
ПД Термоелектране Никола Тесла Обреновац
Патетинг Београд
фери хлорид (40%-45%-ни раствор)
10.000.000,00
школску 2011/2012,2012/2013 и 2013/2014
Процењена вредност: 29.601.070,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Делимично поништен поступак
47
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-481/2012
07.05.2012
Специјална болница за болести зависности Београд
Dobegard Beograd
ФТО и противпожарно обезбеђење објеката
2.034.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Пироту
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-484/2012
07.05.2012
ЈП Склоништа Београд
Златко Јовановић Пирот
радови на изградњи двонаменског склоништа у
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
складишта
4-00-208/2012
07.05.2012
JП Транснафта Панчево
Институт Кирило Савић Београд
реконструкција, санација, оправка и довођење
48.000.000,00
Делимично поништен поступак
деривата нафте "Лединци" као складишта за посебне
намене
Процењена вредност: 84.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-492/2012
08.05.2012
Национална агенција за регионални развој Зајечар
Securitas services Beograd
фто
3.203.000,00
Делимично поништен поступак
48
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-524/2012
11.05.2012
ЈКП "Параћин" Параћин
Coop Trans Paraćin
одржавање депоније
2.500.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-476/2012
11.05.2012
Град Пожаревац
Неимар град Београд
радови на изградњи дечјег вртића у МЗ Чачалица
77.562.060,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-639/2012
11.05.2012
Геронтолошки центар Панчево
Ауторемонт Пивашевић Панчево
Nabavka pik up vozila za prevoz rope
1.335.932,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-333/2012
11.05.2012
РБ Колубара Лазаревац
АББ Београд
трансформатори
80.600.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
просторног
4-00-423/2012
11.05.2012
Mинистарство животне средине ,рударства и
планирања
Подносилац захтева: Anđelković auto centar Beogra
Предмет набавке:
одржавање и оправке моторних возила
Процењена вредност: 9.700.000,00
49
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-304/2012
14.05.2012
Студентски центар Београд
King ICT Beograd
рачунарске опреме
6.500.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пилеће месо
4-00-390/2012
15.05.2012
Клинички центар Србије
Паланка промет Смедеревска Паланка
намирнице ,обликоване по партијама ,партија 2-
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-478/2012
15.05.2012
ЈП Путеви Србије
Beogradmontaža Beograd
Одржавање инсталација јавног осветљења и
електроенергетских постројења на државним
смрзнуто .
Процењена вредност: 49.500.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
путевима за
Процењена вредност: 101.695.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
50
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-345/2012
17.05.2012
ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ИНЂИЈА
Завод за јавно здравље Сремска Митровица
воде
2.900.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-314/2012
17.05.2012
Дом за децу Јефимија Крушевац
Пекара Извор Параћин
прехрамбени производи
5.200.000,00
Делимично поништен поступак
51
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
социјално
4-00-416/2012
22.05.2012
Црвени крст Србије Београд
Беохемија Београд Артикала хигијене за 41.450 породичних пакета за
угрожену породицу
Процењена вредност: 39.907.460,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
4-00-342/2012
22.05.2012
Електросрбија Краљево ЕД Чачак
Телус Београд
ФТО у огранку Чачал
ФТО објеката у огранку Чачка
Процењена вредност: 6.939.351,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-479/2012
22.05.2012
Министарство одбране Београд
Novodex Beograd
SnPS хируршки конац за потребе ОП блока ВМА
3.311.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
5
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-567/2012
22.05.2012
Панонске термоелектране Нови Сад
Kedra Beograd
остале пумпе и резервни делови-напојна пумпа бр.4 и
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
4-00-464/2012
22.05.2012
Министарство пољопривреде ,трговине ,шумарства и
водопривреде
34.000.000,00
Делимично поништен поступак
52
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
без
Superlab Beograd
контуирани хватачи спора намењених за рад у пољу
присуства оператора са минмалном седмодневном
53
аутономијом рада
Процењена вредност: 3.800.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-346/2012
24.05.2012
Електродистрибуција Ниш
Elektrotehna Niš
мерни уређаји за мерење електричне енергије
15.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-615/2012
25.05.2012
ПД Термоелектране Никола Тесла Обреновац
Repro oprema beograd
запорна арматура
12.500.000,00
Делимично поништен поступак
54
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-601/2012
28.05.2012
Министарство одбране-управа за војно здравство
Opticus Beograd
Медицинска средства-сочива, високоеластици...
57.461.440,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-610/2012
28.05.2012
Завод за изградњу града Нови Сад
Градитељ НС Нови Сад
саобраћајне површине партија 2
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партију 32 -
4-00-547/2012
28.05.2012
Клинички центар Србије
BWC Beograd
медицински потрошни материјал опште намене за
Делимично поништен поступак
И.В каниле
Процењена вредност: 113.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
55
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-653/2012
29.05.2012
Електровојводина Нови Сад ЕДВ Панчево
Бојан Кошић Београд
адвокатске услуге
3.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-674/2012
29.05.2012
Jавно предузеће за комуналне делатности Бадњево
Милетић комерц Неготин
превоз мазута
3.500.000,00
Делимично поништен поступак
56
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
бањи
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-514/2012
30.05.2012
Град Ниш
Medicoline Niš
набавка намештаја за здравствену станицу у Нишкој
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
прикључење
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-588/2012
30.05.2012
ПД Југоисток Ниш
TP Elektrotehna
трофазна бројила електричне енергије за директно
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
прикључење
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-621/2012
30.05.2012
ПД Југоисток Ниш
Enel Beograd
трофазна бројила електричне енергије за директно
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-576/2012
30.05.2012
Електросрбија Краљево
Enel Beograd
мерне групе са ГПРС модемом
21.421.620,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-583/2012
30.05.2012
ЈУГОИСТОК НИШ
Енерготехника - Јужна бачка доо Нови Сад
трофазна бројила електричне енергије за директно
1.525.420,00
Делимично поништен поступак
95.000.000,00
Делимично поништен поступак
Делимично поништен поступак
57
прикључење
Процењена вредност: 95.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
58
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-688/2012
30.05.2012
Клинички центар Србије
Паланка промет Смедеревска Паланка
партија1- месне прерађевине, партија2- јунеће месо
22.800.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-727/2012
31.05.2012
Први Основни суд Београд
Комазец Инђија
штампање образаца
10.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Сремска
4-00-557/2012
31.05.2012
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
Каменица
Подносилац захтева: MG Novi Sad
Предмет набавке:
материјал и средства за одржавање хигијене
Процењена вредност: 4.518.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
59
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
полуиндиректне
4-00-502/2012
05.06.2012
Електросрбија Краљево
ГАТ Нови Сад
монофазна и трофазна бројила, индиректне и
мерне групе
Процењена вредност: 24.148.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-593/2012
05.06.2012
Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања
Hidro alfa Sokobanja
одржавање парковског мобилијара
900.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-603/2012
06.06.2012
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Wiener STADTISCHE Beograd
осигурања имовине и лица
470.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-744/2012
06.06.2012
Комисија за заштиту конкуренције
Dobergard Beograd
FTO i protivpožarna zaštita
2.000.000,00
Делимично поништен поступак
60
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-633/2012
08.06.2012
Електровојводина Панчево
Sfinga pro Pančevo
фто
10.000.000,00
Делимично поништен поступак
4-00-629/2012
11.06.2012
ЈУГОИСТОК НИШ
Enel Beograd
монофазна бројила електричне енергије за директно
прикључење
Процењена вредност: 30.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
санкција
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
завода и
4-00-665/2012
11.06.2012
Министарство правде-управа за извршење кривичних
Bigz office Beograd
набавка канцеларијског материјала за потребе кпз
окружних затвора
Процењена вредност: 13.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-753/2012
11.06.2012
Агенција за лекове и медицинска средства Београд
Дом здравља Визим Београд
лекарски прегледи за запослене у Агенцији .
2.120.254,00
Делимично поништен поступак
61
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
РТС
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-648/2012
12.06.2012
РТС Београд
Temma trade Petrovaradin
намештај за опремање пословног простора у објекту
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
заштитом као и
4-00-452/2012
12.06.2012
Електродистрибуција Београд
Saturn electric Beograd
Опрема, разводно постројење 35 кв о 10 квм са
6.000.000,00
Делимично поништен поступак
даљинско управљање за реконструкцију.
Процењена вредност: 40.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
62
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
станица на
4-00-711/2012
13.06.2012
ЈКП Београдске електране Београд
Via ocel Beograd
испорука и уградња предфабрикованих предајних
грејном подручју ТО Батајница
Процењена вредност: 60.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
хигијене од ПВЦ
4-00-412/2012
13.06.2012
ПУ Наша Радост Смедерево
Хелена Граф Зрењанин
средства за чишћење и средства за одржавање
, обликованих по партијама, партија 2 Хемијска
средства за
чишћење ,партија 2-средства за чишћење и
одрћавање хигијене
Процењена вредност: 3.996.046,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
4-00-767/2012
13.06.2012
Општина Босилеград
Auto MG Commerce
Ново специјализовано возило за сакупљање, утовар и
одвожење комуналног отпада
Процењена вредност: 7.800.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
флуороскопски уређај
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-646/2012
13.06.2012
Министарство здравља Беогард
ВИСАРИС БЕОГРАД
дигитални теледириговани радиографско50.900.000,00
Делимично поништен поступак
63
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
за НИП
Подносилац захтева:
4-00-548/2012
13.06.2012
Министарство економије и регионалног развоја сектор
Ратко Митровић Београд
64
Предмет набавке:
улици
извођење радова на реконструкцији пешачке зоне у
Петефи Шандора-Трг Николе Пашића Општина
Апатин
Процењена вредност: 71.289.950,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-590/2012
13.06.2012
Клинички центар Ниш
Yunycom Beograd
протеза за повећање и реконструкцију дојки
3.400.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
сигнализације у
4-00-658/2012
14.06.2012
Дирекција за изградњу Пожаревца
Предузеће за путеве "Пожаревац" Пожаревац
одржавање хоризонталне и в ертикалне
Пожаревцу и Костолцу
Процењена вредност: 7.156.606,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-501/2012
14.06.2012
Електродистрибуција Београд
Енерготехника Јужна Бачка
монофазна бројила
50.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-784/2012
14.06.2012
Град Пожаревац
Пејком Београд
Пдолога за отворене спортске терене са уградњом
4.237.288,00
Делимично поништен поступак
65
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
југозападна
4-00-785/2012
19.06.2012
ЈП Сава центар Београд
Nissal Nis
извођење радова на санацији фасаде објекта В-
фасада Сава Центра
Процењена вредност: 49.910.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
partije 1,2,6 i 8
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-694/2012
19.06.2012
Торлак Београд
Lab Prova Нови Београд
kvalifikacija i / ili rekvalifikacija proizvodne opreme za
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-764/2012
19.06.2012
Националана служба за запошљавање
Службени гласник Београд
штампања публикације "Послови "
30.000.000,00
Делимично поништен поступак
5.000.000,00
Делимично поништен поступак
66
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
ресор за НИП
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
радова на
4-00-717/2012
20.06.2012
Министарство економије и регионалног развоја Институт за путеве Београд
Услуга стручног надзора над наставком извођења
изградњи прве фазе А државног пута
Процењена вредност: 16.190.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
чистоће
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-844/2012
20.06.2012
Агенција за лекове и медицинска средства Београд
Millitest Beograd
Материјал за тест стерилности и микробиолошке
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-626/2012
20.06.2012
агенција за безбедност саобраћаја
Grafo card Beograd
израда ИД картица
1.350.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-769/2012
20.06.2012
Геронтолошки центар Јеленац Алексинац
Milk house Niš
свеже млеко и млекарски производи-партија 1.4
854.633,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
4-00-613/2012
20.06.2012
Телеком Србија
АМС осигурање АДО Београд
16.245.670,00
Делимично поништен поступак
67
Предмет набавке:
колективно осигурање запослених у друштву
Процењена вредност: 23.300.000,00
68
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
санитарне воде
4-00-807/2012
22.06.2012
Kлинички центар Крагујевац
Magmont Pirot
Испорука и уградња система а примену топле
помоћу соларних колектора
Процењена вредност: 32.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-565/2012
22.06.2012
Општа болница Шабац
Ecolab hygiene Beograd
прашак за веш
2.600.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-794/2012
22.06.2012
Kомесаријат за избеглице
Securitas services Beograd
ФТО
12.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партија -2
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-773/2012
25.06.2012
Клинички центар Ниш
Eco trade Beograd
Специфични уградни материјал у неурохирургији
9.770.000,00
Делимично поништен поступак
69
4-00-752/2012
26.06.2012
Дом за лица са оштећеним видом Збрињавање
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Панчево
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
Паланка промет Смедеревска Паланка
животне намирнице ,обликоване по партијама
7.150.400,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-743/2012
26.06.2012
Аеродром Никола Тесла
King ICT Beograd
Рачунари и рачунарска опрема
85.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-798/2012
26.06.2012
OШ "Аца Синадиновић " Лоћика
Чемерник градња Житковац
Завршни радови на објекту ОШ Аца синадиновић
1.568.000,00
Делимично поништен поступак
70
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
и 3.
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-682/2012
28.06.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
ГАТ Нови Сад
НН ЕпН каблови ,обликован по партијама ,партија 1,2
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Пчелица
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-806/2012
28.06.2012
ПУ Пчелица Ниш
Гранд Ниш
Намирнице за припремање хране за потребе ПУ
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-788/2012
28.06.2012
ЈКП Водовод Бор
Омнидата Шабац
одржавање и набавка софтвера
1.100.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-546/2012
28.06.2012
Топлификација Пожаревац
Inflex Beograd
извођење машинских радова
50.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
4-00-823/2012
28.06.2012
ЈП Србија шуме Београд
I&D Com Beograd
тонери -обликовани по партијама
9.126.576,00
61.000.000,00
Делимично поништен поступак
121.750.800,00
Делимично поништен поступак
71
Одлука:
Делимично поништен поступак
72
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Лазаревац
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-733/2012
29.06.2012
ПД Електросрбија Краљево огранак Лазаревац
Mopex Beograd
одржавање хигијене пословне зграде Огранка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
17
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1022/2012
29.06.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Blok Beograd
испорука и уградња дизалица за подземне контејнере
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
(17
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-920/2012
29.06.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Vatrosprem proizvodnja Beograd
испорука и уградња дизалице за подземне контејнере
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
здравља
4-00-469/2012
03.07.2012
Општина Прешево
Butrini Architecture Bujanovac
изградња објеката за потребе опште праска у дому
5.250.000,00
Делимично поништен поступак
89.000.000,00
Делимично поништен поступак
89.000.000,00
Делимично поништен поступак
Прешево
Процењена вредност: 18.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
73
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-453/2012
04.07.2012
Електросрбија Краљево ЕД Чачак
Mopex Beograd
одржавање хигијене у просторијама огранка Чачак
6.768.771,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-666/2012
04.07.2012
Електровојводина Нови Сад
Struja Novi Sad
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
аутоматског
4-00-826/2012
04.07.2012
Покрајински секретаријат Нови Сад
5 com Beograd
редовно одржавање и сервисирање локалне мреже
Делимично поништен поступак
мониторинга
Процењена вредност: 7.795.499,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
74
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-750/2012
11.07.2012
ТЕ Никола Тесла Обреновац
Solutis Beograd
јединствени видео надзор за ТЕНТ
46.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
специјални
4-00-825/2012
11.07.2012
Министарство одбране
Medicoline Niš
специјални болеснички кревети, за партију 1-кревет
болеснички за јединице интензивне неге-општи (74
комада)
Процењена вредност: 44.661.020,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
75
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-740/2012
17.07.2012
Општина Врњачка Бања
"LM" Novo selo-Vrnjacka banja
чишћење пословних просторија
1.300.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
бр.1
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-878/2012
17.07.2012
Завод за интелектуалну својину
King ICT Beograd
куповина рачунарске опреме и штампача за партију
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-957/2012
17.07.2012
ПД Дримско-Лимске ХЕ Бајина Башта
АББ Београд
замена VN опреме у 110 kv пољу DV а бр.103
16.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
косачице, партија
4-00-929/2012
17.07.2012
Министарство одбране
Inteh V Beograd
тримери , дувачи лишћа моторне и тракторске
2.700.000,00
Делимично поништен поступак
1-тримери
Процењена вредност: 5.069.915,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
76
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-985/2012
19.07.2012
ПУ Пчелица Сремска Митровица
Luki Komerc Pećinci
прехрамбени производи
21.194.920,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
клаузулом
4-00-970/2012
19.07.2012
Министарство правде Београд
Институт Михајло Пупин Београд
санација и адаптација објекта "Аероинжењеринг" са
кључ у руке
Процењена вредност: 580.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-868/2012
19.07.2012
Електровојводина Нови Сад
Енерготехника - Јужна бачка доо Нови Сад
СН изолатори
36.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
центар
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1035/2012
19.07.2012
Mинистарство одбране Београд - Војнограђевински
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Хармонијапројект
4-00-891/2012
19.07.2012
Град Ваљево
Аутотранспорт Ваљево, Стобекс Лозница,
Termo mont Beograd
адаптација простора
5.000.000,00
Делимично поништен поступак
77
Предмет набавке:
теротирији
Ваљево и Геодет Мали Зворник
извођење радова на изградњи улица и путева на
града Ваљева
78
Процењена вредност:
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-914/2012
19.07.2012
ЈП Војводина шуме Петроварадин
Mapsoft Beograd
авио картирање за 2012. годину
4.633.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-937/2012
19.07.2012
ЈКП Водовод и канлизација Београд
Eltec Beograd
електроапарати наизменичне струје
8.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1095/2012
23.07.2012
Институт за рехабилитацију Селтерс Младеновац
Vors Company Nova Varos
животне намирнице ,сухомеснати производи
4.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
и набавке
4-00-860/2012
23.07.2012
Електродистрибуција Београд
ЕНЕРГОМОНТАЖА БЕОГРАД
пројектовање и изградња нове ТС 35/10 кв Железник
опреме кућишта МБТС
Процењена вредност: 110.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
79
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за
4-00-888/2012
24.07.2012
Клинички центар НИШ
Euro motus Beograd
енергенти и моторна горива, обликовано по партијама
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-330/2012
24.07.2012
ТЕ и КО Костолац
Gorenje GTI Beograd
виљушкар
14.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
елабората
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-993/2012
24.07.2012
Kоридори Србије
Premer Savković Lazarevac
формирање грађевинских парцела са израдом
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-861/2012
25.07.2012
Општа болница Панчево
KOVIX Kovin
свеже месо, пилеће месо, воће и поврће
30.710.000,00
Делимично поништен поступак
партију 2-мазут S
Процењена вредност: 55.491.900,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
2.500.000,00
Делимично поништен поступак
80
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1017/2012
26.07.2012
JКП Стари град Шабац
Atrikod Kruševac
аутосмећар запремине сандука
6.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
обликоване
4-00-897/2012
26.07.2012
Клинички центар Србије
Analysis Novi Beograd
комплети за дијагностику течном хроматографијом
по партијама
Процењена вредност: 13.100.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
инфраструктуром
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-948/2012
31.07.2012
РБ Колубара Лазаревац
Devix Lazarevac
изградња саобраћајница са комплетном
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1056/2012
31.07.2012
Електродистрибуција Чачак
Телус Београд
физичко техничко обезбеђење пословних објеката
6.939.351,00
Делимично поништен поступак
30.000.000,00
Делимично поништен поступак
81
4-00-1064/2012
01.08.2012
Министарство здравља Беогард
Јовановић Иван Београд
партија 5-послови главног електроинжењера пројектателекомуникација и сигнална инсталација
Процењена вредност: 6.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-965/2012
02.08.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Зиљ Београд
испоруке штампаних образаца
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1032/2012
02.08.2012
JKП Београд пут
Колубара Грађевинар Лазаревац
гранитни ивичњаци
48.000.000,00
Делимично поништен поступак
Делимично поништен поступак
82
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-921/2012
07.08.2012
ЈКП Коминалпројект Бачка Паланка
Vatrospem proizvodnja Beograd
специјално комунално возило аутосмећар
9.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
опрема
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1187/2012
07.08.2012
ЈП Југоимпорт СДПР Београд
Magnat Beograd
опрема за обраду метала и мерне и контролне
40.000.000,00
Делимично поништен поступак
83
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
"Ната
4-00-973/2012
10.08.2012
ПУ Ната Вељковић Крушевац
San Kruševac
намирнице и прехрамбени производи за потребе ПУ
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
клиничка
4-00-1084/2012
10.08.2012
Министарство здравља Беогард
Главоњић Милован Београд
имплементација пројекта"реконструкција четири
Вељковић" партија 4
Процењена вредност: 37.530.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
центра у Републици Србији
Процењена вредност: 6.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,обликован по
4-00-1066/2012
10.08.2012
ПД ЈУГОИСТОК НИШ
ТП Електротехна Ниш
мерни уређаји за мерење електричне енергије
партијама
Процењена вредност: 15.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1027/2012
10.08.2012
Министарство одбране
Vera vimed Beograd
специјални болеснички кревети за партију 1
44.661.020,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
4-00-777/2012
10.08.2012
84
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
експанзионих судова
ГСП БЕОГРАД
Ikaterm prom Beograd
хладњаци,експанзиони судови затварачи
85
Процењена вредност: 32.175.580,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1120/2012
12.08.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Biostent Београд
уградни материјал у васкуларној хирургији
14.007.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
планирања Београд
Подносилац захтева:
Advisory
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-889/2012
14.08.2012
Министарство животне средине и просторног
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1194/2012
14.08.2012
електродистрибуција рума
Елит Рума
изградња и реконструкција прикључака са уградњом
180.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
прикључака
4-00-1191/2012
14.08.2012
електродистрибуција рума
Божановић Стара Пазова
изградња и реконструкција типских и индивидуалних
Рударско геолошки факултет i Citaadel Financial
услуге саветника
25.000.000,00
Делимично поништен поступак
са испоруком и уградњом опреме и материјала
Процењена вредност: 180.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
86
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1087/2012
15.08.2012
Електродистибуција Београд
Edex Beograd
Реклозер 35 кв са одводним пренапона
14.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1140/2012
15.08.2012
Клинички центар Србије
Medtech Beograd
медицинска опрема
3.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1255/2012
16.08.2012
ЈП Сава центар Београд
Syf Services Београд
физичко техничко обезбеђење
28.000.000,00
Делимично поништен поступак
87
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
продају
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,партија 4 и 5-
4-00-1025/2012
17.08.2012
Министарство одбране - дирекција за набавку и
Delta T.E.C. Beograd
опреме за лабораторију обликоване по партијама
опреме за лабораторију за горива и мазива
Процењена вредност: 36.398.300,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
линеарном,
4-00-1175/2012
17.08.2012
Клиничко болнички центар Звездара
MD Imaging Beograd
ултразвучни апарат са колор доплером и три сонде-
конвексном и кардиолошком
Процењена вредност: 3.100.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
студентског
4-00-902/2012
21.08.2012
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
Sloga Constrruction Kragujevac
адаптација санитарних чворова у другом павиљону
центра у Крагујевцу
Процењена вредност: 10.801.700,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
СИСТЕМ
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1083/2012
21.08.2012
ЈКП Водовод Ваљево
AB soft Beograd
ПОСЛОВНИ ИНТЕГРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ
3.000.000,00
Делимично поништен поступак
88
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1130/2012
22.08.2012
Клинички центар Србије
Medtech Beograd
ултразвучни апарат за потребе клинике за урологију
5.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
цитогенетику
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1016/2012
24.08.2012
Клинички центар НИШ
Promedia Kikinda
хемикалије и реагенси за партију 2-реагенси за
47.477.990,00
Делимично поништен поступак
89
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1223/2012
28.08.2012
ТЕ Никола Тесла Обреновац
Metalcoop produkt Barajevo
бандаже за вагонске осовине
10.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1067/2012
28.08.2012
ЈКП Биоктош Ужице
Resor Gadzin Han
два специјална возила за одвоз смећа
18.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
полиестерски мерни
4-00-990/2012
28.08.2012
Електродистрибуција Аранђеловац
Feman Jagodina
мерни и мерно разводни ормани партија 1-
ормани
Процењена вредност: 1.410.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
4-00-925/2012
29.08.2012
Основни суд Ваљево
Fiskal Valjevo
канцеларијски материјал , за партију В - ПОТРОШНИ
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Процењена вредност: 1.800.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
90
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
првог реда
4-00-1199/2012
30.08.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Геопут Београд
израда главног пројекта измештања државног пута
М22 Београд-Љиг
Процењена вредност: 25.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1121/2012
03.09.2012
Клинички центар Србије
Миодраг Николић Скела
свеже воће и поврће
27.300.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1206/2012
03.09.2012
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Probo Beograd
Реагенси за типизацију
5.361.000,00
Делимично поништен поступак
91
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1167/2012
04.09.2012
Град Београд-Агенција за пословни простор
Dobergard Ritopek
FTO у улици Булевар краља Александра бр.174
2.960.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1034/2012
04.09.2012
ЈП ПТТ Саобраћаја Србија Београд
Hawlett pacakard Beograd
Опрема за консулидацију хардверске инфраструктуре
25.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
функције
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-998/2012
04.09.2012
Национална служба за запошљавање Београд
Decis Beograd
одржавање и развој апликативних решења за основне
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1189/2012
04.09.2012
Дом здравља Земун
Stim Novi Beograd
санитетски потрошни материјал у партији 2
4.542.132,00
Делимично поништен поступак
18.000.000,00
Делимично поништен поступак
92
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
и
4-00-1269/2012
05.09.2012
ЈКП Београдски водовод и канализација
Геокруљ Београд
геодетско снимање објеката ЈКП Београдски водовод
канализација
Процењена вредност: 7.105.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1143/2012
05.09.2012
ОШ Филип Кљаић Фића Београд
Грађевинар Ивањица
замена дрвених прозора у учионицама
6.980.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1239/2012
05.09.2012
Аеродром Никола Тесла
Dekadas Beograd
монитори са FIDS са пратећом опремом
130.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Књажевац за
4-00-1072/2012
05.09.2012
Председник Општине Књажевац
Мото Боем Транс Неготин
превоз ученика основних школа на територији СО
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
4-00-1071/2012
05.09.2012
Председник Општине Књажевац
Мото Боем Транс Неготин
школску 2011/12,2012/13,2013/14-по партијама
Процењена вредност: 29.601.070,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
93
Предмет набавке:
Књажевац за
превоз ученика основних школа на територији СО
школску 2011/12,2012/12.2013/14-по партијама
94
Процењена вредност: 29.601.070,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Шуменковић
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,
4-00-1270/2012
05.09.2012
Дом за децу и лица ометену у развоју др Никола
Петровац на Млави
TKR "Fox" Krusevac
средства за хигијену
2.460.000,00
Делимично поништен поступак
4-00-1073/2012
05.09.2012
ЈП Завод за изградњу града Нови Сад
Градитељ НС Нови Сад
извођење радова на грађењу хидротехничких објеката
обликоване по партијама
Процењена вредност:
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-995/2012
07.09.2012
Општина Чајетина
Путеви Чачак
изградње путева по месним заједницама
90.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Крагујевац
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-972/2012
07.09.2012
Завод за смештај одраслих лица Мале Пчелице
TKR Fox Kruševac
средства за општу и личну хигијену
5.561.016,00
Делимично поништен поступак
95
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Горњој
4-00-1271/2012
11.09.2012
Дом здравља Босилеград
Nogatomi trgovište
поправка и реконструкција здравствених амбуланти у
Лисини и Доњој Тламини
Процењена вредност: 2.040.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1068/2012
11.09.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Коп комерц прогрес Инђија
лажајеви и чауре
4.355.939,00
Делимично поништен поступак
96
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
земљиште
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
територији
4-00-1105/2012
12.09.2012
ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
Смедерево
Предузеће за путеве Пожаревац
редовно грађевинско одржавање градски улица на
града Смедерева за 2012. годину
Процењена вредност: 11.414.500,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
земљиште
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Смедерева
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1104/2012
12.09.2012
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
Смедерево
Предузеће за путеве Пожаревац
редовно одржавање локалних путева на територији
10.900.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1163/2012
12.09.2012
ПУ Наша Радост Смедерево
Helena graf
средства за чишћење и одржавање хихијене .
3.996.046,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
катастар
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1100/2012
12.09.2012
ЈП Топлификација Пожаревац
Гео-Стиг Пожаревац
геодетско снимањер за потребе изградње ТС и унос
1.500.000,00
Делимично поништен поступак
97
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партијуе
4-00-1147/2012
13.09.2012
Електросрбија Краљево
Механограф Ју Београд
канцеларијски материјал , обликован по партијама за
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
комуналних услуга -
4-00-1190/2012
13.09.2012
ЈКП Рашка
Atrikod Kruševac
специјализовано моторно возило за вршење
1и3
Процењена вредност: 2.450.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
аутосмећар
Процењена вредност: 10.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Босилеград
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1305/2012
14.09.2012
Дом здравља Босилеград
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве
реконструкција крова Дома здравља Босилеград
2.796.000,00
Делимично поништен поступак
98
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ланцима
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1272/2012
18.09.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Demax Beograd
Ручне ланчасте дизалице са калибрисаним и галовим
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1362/2012
18.09.2012
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШАБАЦ
Fimas Beograd
опрема за кухињу за Установу за децу и младе Шабац
6.500.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
школа у
4-00-1299/2012
18.09.2012
Дом ученика средњих школа Књажевац
Sistem FTO Beograd
FTO обезбеђење за потребе дома ученика средњих
1.990.846,00
Делимично поништен поступак
Књажевцу
Процењена вредност: 280.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1207/2012
18.09.2012
Електросрбија Краљево
Enel Beograd
Мерне групе са ГПРС модемом
21.690.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1043/2012
18.09.2012
ЈКП Биоктош Ужице
Resor Gadzin Han
камион смећар са потисном плочом запремине 15-16
99
м
Процењена вредност: 14.000.000,00
100
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1382/2012
19.09.2012
Општина Кула
Bob Novi Sad
замена прозора на објекту Општине Куле
14.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1405/2012
19.09.2012
Дом здравља Панчево
Farmeks Pančevo
домаћи лекови - партија 2 , позитивна листа Б
20.077.560,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
замене рада
4-00-1372/2012
20.09.2012
Општина Мајданпек
Машинопројект копринг Београд
израда главног пројекта и пратеће документације
котлова снаге 1*18MW на мазут котловима на дрвени
пелет
Процењена вредност: 13.632.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1215/2012
20.09.2012
TE и КО Костолац
ЈП површински копови "Косово" Обилић
помоћни мајсторски послови вишег ранга
9.000.000,00
Делимично поништен поступак
101
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пошиљака
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1098/2012
21.09.2012
ЈП ПТТ Саобраћаја Србија Београд
Siemens Beograd
опрема за аутоматизовано сортирање поштанских
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1186/2012
21.09.2012
Министарство финансија и привреде-Управа царина
Beteco Beograd
Царинске униформе
180.900.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1198/2012
21.09.2012
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Jugotex Smederevo
царинске униформе
180.900.000,00
Делимично поништен поступак
1.450.000.000,00
Делимично поништен поступак
102
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1451/2012
25.09.2012
ЈП Градско стамбено Београд
Securitas services Beograd
ФТО пословног објекта предузећа -РЈ Вождовац
1.400.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1439/2012
25.09.2012
Министарство одбране сектор за материјалне ресурсе
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1221/2012
26.09.2012
Електросрбија Краљево
Meter&control Земун
мерне групе са ГПРС модемом
21.690.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Поток
Предмет набавке:
радова на
4-00-1334/2012
26.09.2012
Општина Косовска Митровица
Производно Грађевинско предузеће "Колашин" Зубин
Gorenje GTI Beograd
ултразвучни апарат за кардиологију
9.330.508,00
Делимично поништен поступак
Извођење грађевинских и грађевинско-занатских
изградњи спортске хале
Процењена вредност: 91.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
103
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1351/2012
27.09.2012
Општа болница Шабац
AMG Pharm Beograd
хируршки конац
3.113.379,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-810/2012
28.09.2012
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ Ђердап
Електроремонт Суботица
премотавање високонапонског мотора
2.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
магацин)
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1152/2012
28.09.2012
Војна пошта 9808 Београд
Montinvest Kragujevac
замена кровног покривача на објекту КН-10(дсх
2.200.000,00
Делимично поништен поступак
104
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
притиском
4-00-1402/2012
02.10.2012
Тент Обреновац
Завод за заваривање Београд
усаглашавање иностране документације посуда под
са домаћим стандардима и прописима
Процењена вредност: 400.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
месо,
4-00-1379/2012
02.10.2012
Општа болница Панчево
Паланка промет Смедеревска Паланка
намирнице-партија 1-свеже месо; партија 2 -пилеће
партија 10 воће и партија 11 поврће
Процењена вредност: 30.710.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
оригинал
4-00-1464/2012
02.10.2012
Општина Вршац
Biroelektronik 2 SZR Pančevo
набавка и сукцесивно допремање компатибилних и
тонера и кертриџа за потребе општине Вршац
Процењена вредност: 2.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1343/2012
02.10.2012
JKП Градска чистоћа Београд
Blok Beograd
испорука и уградња дизалица за подземне контејнере
89.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
4-00-1313/2012
02.10.2012
105
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Општина Неготин
Неготин водопривредно предузеће
Чишћење депонија на територији оптине Неготин
106
Процењена вредност: 7.222.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
центра
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1253/2012
02.10.2012
Клинички центар Крагујевац
Зиљ Београд
штампани обрасци за 2012 за потребе Клиичког
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1535/2012
02.10.2012
Министарство финансија управа за трезор
g4s secure solutions
ФТО по партијама 1,2,3 и 4
59.200.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
даљинско
4-00-1173/2012
02.10.2012
Електродистрибуција Београд
Saturn electric Beograd
разводно постројење 35 кв и 10 кв са заштитом као и
3.300.000,00
Делимично поништен поступак
управљање за реконструкцију ТС 35/10 кв Падинска
скела
Процењена вредност: 40.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
107
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1355/2012
03.10.2012
ЈКП Комуналне Службе Пожаревац
Atrikod Kruševac
два аутосмећара
18.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
опреме,
4-00-1247/2012
03.10.2012
Институт за вирусологију "Торлак" Београд
Lab Prova Novi Beograd
квалификација или реквалификација производне
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
транспорта
4-00-1395/2012
04.10.2012
ПД ТЕ и КО Костолац
Protehno M Beograd
Реконструкција и уградња централног подмазивања
система и лабораторијске опреме за партије 1,2,6, и 8
Процењена вредност: 5.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
на багеру
Процењена вредност: 2.500.600,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
опреме на
4-00-836/2012
04.10.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
Goša Montaža Velika Plana
испоруке,монтаже и пуштања у рад хидромашинске
пумпној станици Смедерево
Процењена вредност: 25.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
108
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1498/2012
05.10.2012
Клинички центар Србије
Веграп Београд
грађевински радови
20.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1090/2012
08.10.2012
Електродистибуција Београд
Електрошумадија а.д. Младеновац
VN блокови 10 kV унутрашња монтажа
29.500.000,00
Делимично поништен поступак
109
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
котларнице
4-00-1525/2012
09.10.2012
Општина Ковин- OШ Сава Максимовић
CiM GAS SUBOTICA
материјал , опрема и извођење радова на изградњи
и унутрашње гасне инсталације у ош "Сава
Максимовић" у
Мраморку
Процењена вредност: 7.400.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
каналБездан-Врбас
4-00-1282/2012
09.10.2012
Град Сомбор
ВД Дунав Бачка Паланка
одржавање атарског пута Стари сивачки пут-
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Железничка станица
4-00-1283/2012
09.10.2012
Град Сомбор
ВД Дунав Бачка Паланка
одржавање атарског пута Буковац салаши-
1
Процењена вредност: 8.367.262,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Буковац
Процењена вредност: 8.484.059,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
здравствених
4-00-1337/2012
09.10.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Bimed Beograd
балон катетера за 2012. годину за потребе
установа у Србији , обликована по партијама , за
партије
1,2,3,4,5 и 7.
Процењена вредност: 96.784.400,00
110
Одлука:
Делимично поништен поступак
111
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1383/2012
12.10.2012
Министарство одбране-Војномедицинска академија
Termomont Beograd
замена 10 клима комора
17.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партијама за
4-00-1326/2012
12.10.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Velebit Novi Sad
санитетско потрошни материјал обликован по
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
мерне групе
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1485/2012
12.10.2012
ПД Центар Крагујевац
Enel Beograd
електроматеријал и опрема ,партија 17 -бројила и
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1440/2012
12.10.2012
Народна банка Србије
Salon bankarske opreme Beograd
поправка и одржавање трезорских машина
4.800.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
путеве и
4-00-1384/2012
12.10.2012
Дирекција за урбанизам грађевинско земљиште
партију 50 папири
Процењена вредност: 37.711.060,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
14.838.000,00
Делимично поништен поступак
изградњу Ваљева Ваљево
112
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Дивчибаре,
Omnipromet Beograd
опрема за кухињу и перионицу Визиторског центраВаљево
113
Процењена вредност: 5.423.728,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
неопходне за рад
4-00-1501/2012
12.10.2012
Град Београд Служба за опште послове
Савремена администрација Београд
матичне књиге и остале службене евиденције
матичара
Процењена вредност: 30.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1302/2012
15.10.2012
Министарство одбране-сектор за материјалне ресурсе
BMA trading Beograd
Службене и свечане униформе
71.462.920,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
боравка
4-00-1317/2012
15.10.2012
Град београд Секретаријат за социјалну заштиту
Termogen Beograd
технолошка опрема за потребе опремања дневног
Центар за смештај и дневни бправак деце и омладине
ометене
у развоју
Процењена вредност: 10.350.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
и
4-00-1277/2012
15.10.2012
Град Смедерево
Маратон ЛДН Мачванска Митровица
израда синтетичке подлоге-тартана на атлетској стази
114
борилиштима
Процењена вредност: 24.782.500,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
115
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1528/2012
16.10.2012
Дом здравља Нови Београд
Neomedica Niš
потрошни лабораторијски материјал по партијама
900.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Неготину
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1492/2012
17.10.2012
јп за грађевинске послове Неготин
Магистрала сигнал Ниш
радови на хоризонталном обележавању улица у
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
путеве и
4-00-1518/2012
17.10.2012
ЈП Дирекција за урбанизам грађевинско земљиште
1.851.851,00
Делимично поништен поступак
изградњу Ваљево
Подносилац захтева: Bos projekt Valjevo
Предмет набавке:
Одржавањње јавног оствељења
Процењена вредност: 15.556.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
116
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ул.Кнеза
4-00-1463/2012
18.10.2012
Јавно предузеће за изградњу Горњи Милановац
Bauwesen Vreoci
извођење радова на реконсрукцији тротоара у
Александра, друга фаза са реконструкцијом и
заштитом
инсталација
Процењена вредност: 15.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1339/2012
18.10.2012
КБЦ Земун
Canimimpex Beograd
прање веша
12.700.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1475/2012
19.10.2012
Пољопривредна школа са домом ученик Футог
Дунав осигурање Нови Сад
осигурање
904.000,00
Делимично поништен поступак
117
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1514/2012
24.10.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Fam ad Kruševac
уља и масти
103.635.500,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1479/2012
24.10.2012
Геронтолошки центар Крушевац
Frigo Žika Soko
опреме за кухињу
3.451.200,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Сремска
4-00-1496/2012
25.10.2012
Институ за кардиоваскуларне болести Војводине
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
материјал за
Каменица
Stiga Novi Sad
потрошни материјал за стерилизацију и санитетски
партију бр.10-хемодинамски сет
Процењена вредност: 8.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ИФТ ЦКТ
4-00-1468/2012
26.10.2012
Министарствоодбране Управа за војно здравство
војномедицинска академија
Krug international, Beograd
СнМС за потребе одељења за токсиколошку хемију
Војномедицинске академије
Процењена вредност: 3.010.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
118
Број одлуке:
4-00-1572/2012
Датум одлуке:
30.10.2012
Наручилац:
Клинички центар Србије
Подносилац захтева: Medalex Beograd
Предмет набавке:
остеосинтетски уградни материјал за
максилофацијалну хирургију
Процењена вредност: 4.432.600,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
дијализу,
4-00-1563/2012
30.10.2012
Министарство одбране-управа за војно здравство
Medicon Deč
медицинка средства за хемодијализу и перитонеумску
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
топлоте
4-00-1338/2012
30.10.2012
Војномедицинска академија Београд
Termomont Beograd
испорука и замена рекуперативних измењивача
партија 1.2.3.4 и 6
Процењена вредност: 69.966.910,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
централне припреме ваздуха
Процењена вредност: 8.474.576,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
графичку
4-00-1642/2012
30.10.2012
ЈП Службени гласник Београд
Техника КБ Нови Београд
апарат за припрему воде реверзибилном осмозом за
индустриј
Процењена вредност: 2.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
119
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1532/2012
31.10.2012
ЈКП Топловод Обреновац
Izo ekomont Obrenovac
предизоловане круте челичне цеви и арматуре
33.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1561/2012
01.11.2012
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд
Механограф Ју Београд
штампани материјал
4.188.195,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ресторану
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1554/2012
01.11.2012
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
Javornik Subotica
санација фасадне столарије у -Студентском
4.804.472,00
Делимично поништен поступак
120
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
финансије људске
4-00-1530/2012
02.11.2012
Министарство унутрашњих послова- сектор за
ресурсе
Подносилац захтева: Ave pharmaceutical Beograd
Предмет набавке:
млеко пастеризовано и кисели млечни производи
Процењена вредност: 15.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1531/2012
02.11.2012
Електровојводина Нови Сад ЕД Сремска Митровица
Neotehnika Novi Sad
физичко обезбеђење
4.500.000,00
Делимично поништен поступак
121
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1387/2012
05.11.2012
Електродистрибуција Београд
ГАТ Нови Сад
мерни ормани
33.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
збрињавањем
4-00-1657/2012
05.11.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
I&D Com Beograd
индустријски ремонтовани тонери и рибони са
истрошених
Процењена вредност: 5.453.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
материјала -
4-00-1619/2012
05.11.2012
ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА
Grafolist Niš
набавка канцеларијског и осталог штампаног
обликован по партијама
Процењена вредност: 600.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Шуменковић
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ометена у
4-00-1635/2012
06.11.2012
Дом за децу и лица ометена у развоју Др Никола
Стамница
Veolia transport litas Požarevac
превоз радника запослених у Дому за децу и лица
развоју"Др.никола Шуменковић" Стамниц
Процењена вредност: 4.100.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
122
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
објекту ВМА
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1574/2012
07.11.2012
Министарство одбране Војномедицинска академија
Tončev gradnja surdulica
замена 5000m2 подних и 7000m2 зидних облога у
29.830.500,00
Делимично поништен поступак
4-00-1558/2012
07.11.2012
АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ БЕОГРАД
Žak Beograd
технолошка опрема за кухињу и трпезарију за научно истраживачки центар Виминацијум
Процењена вредност: 16.949.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
новчаних
4-00-1739/2012
07.11.2012
Црвни крст Србије
Триглав Београд
осигурање имовине, лица, опреме, возила, новца и
средстава
Процењена вредност: 1.242.281,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1151/2012
07.11.2012
Електросрбија Краљево
Енерготехника - Јужна бачка
електроматеријал и опрема, партија 5
19.630.880,00
Делимично поништен поступак
123
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1556/2012
08.11.2012
ЈП Склоништа Београд
Energo servis Beograd
одржавање склоништа за партију 17
24.002.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
столарије
4-00-1614/2012
08.11.2012
Институт за ортопедско хируршке болести Бањица
Modulor Beograd
радови на повећању енергетске ефикасности-замени
на фасади објекта
Процењена вредност: 29.800.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1544/2012
08.11.2012
ЈП Службени гласник Београд
Solution Београд
набавка и сервисира
1.400.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Крушевац
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1673/2012
08.11.2012
Дом ученика средњих школа "Пане Ђукић Лимар"
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1744/2012
08.11.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Mopex Beograd
ручне механичке чистилице( 50 комада)
Fimas Beograd
набавка опреме за кухињу
2.537.000,00
Делимично поништен поступак
124
Процењена вредност: 3.100.000,00
125
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1500/2012
09.11.2012
Основна школа "Кадињача" Лозница
Rapid produkt Valjevo
замена столарије
4.278.815,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1660/2012
09.11.2012
Аеродром Никола Тесла
Koving Novi Beograd
МОНИТОРИ
130.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1522/2012
13.11.2012
Електродистрибуција Београд
Trend company Јагодина
трансформаторско уље
6.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
угрожену децу
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1638/2012
13.11.2012
Општина Сокобања
ТР Узор Сокобања
ужине за децу са посебним потребама и социјално
500.000,00
Делимично поништен поступак
126
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1493/2012
14.11.2012
ДОМ ЗДРАВЉА НИШ
Makler Beograd
лабораторијски реагенси
17.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
функције
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1703/2012
15.11.2012
Национална служба за запошљавање Београд
Decis Beograd
одржавање и развој апликативних решења за основне
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
ресурсе
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
31
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1670/2012
16.11.2012
Министарство одбране -Сектор за материјалне
18.000.000,00
Делимично поништен поступак
Paroco Medical Equipment Нови Сад
лампа опрерациона хируршка са помоћним светлом,
78.813.560,00
Делимично поништен поступак
127
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1713/2012
19.11.2012
Институ за рехабиллитацију Београд
Interkomerc Beograd
прехрамбени производи, партија 1-свеже месо
16.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Топоница
4-00-1462/2012
19.11.2012
Специјална болница за психијатријске болести Горња
Ниш
Подносилац захтева: Malker Niš
Предмет набавке:
дезинфекциона средства, за партију 2
Процењена вредност: 1.500.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
4-00-1696/2012
21.11.2012
Војна пошта 9808 Београд
MiNEL DINAMO BARAJEVO
радови на испитивању исправности и ревизији
трансформаторских станица 10/0,4kv
Процењена вредност: 1.700.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1646/2012
22.11.2012
Град Пожаревац
ЖАК Београд
опрема за дечији вртић у МЗ "Бурјан" у Пожаревцу
7.468.639,00
Делимично поништен поступак
128
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1448/2012
23.11.2012
Дом здравља " Др Милутин Ивковић" Палилула
Makler Beograd
реагенси за коагулацију
725.008,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1541/2012
23.11.2012
Електродистрибуција Зрењанин
Hemolux Zrenjanin
санитарно хигијенска средства
2.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
РЈ
4-00-1784/2012
27.11.2012
Геронтолошки центар Јеленац Алексинац
Duga stil Niš
молерски радови у РЈ у Тешици и зантатски радови у
Алексинцу
Процењена вредност: 1.300.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
климатизације у
4-00-1524/2012
27.11.2012
Министарство одбране Војномедицинска академија
Ami monter Kruševac
замена 10 комада клима комора у систему
објекту ВМА
Процењена вредност: 17.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
129
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1786/2012
29.11.2012
Београдска пословна школа
Zilj Beograd
штампарске услуге
27.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1712/2012
30.11.2012
Општина Прокупље
Pro company doo Prokuplje
клупе за паркове у Прокупљу
1.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
кухињу-вод из
4-00-1826/2012
30.11.2012
Основна и средња школа "9. мај" Зрењанин
Књаз Милош натура Београд
намирнице и прехрамбени производи за школску
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Нови Сад
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1720/2012
03.12.2012
Управа за заједничке послове покрајинских органа
аутомата партија 1.9
Процењена вредност: 5.461.762,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Japi com Novi Sad
рачунарска опрема и резервни делови за партију 1
4.028.000,00
Делимично поништен поступак
130
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Барили у
4-00-1764/2012
04.12.2012
Град Београд-Агенција за јавне набавке
Maraton LDN Мачванска Митровица
опремање фискултурних сала у ОШ Милена Павловић
Вишњичкој Бањи
Процењена вредност: 7.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Милена
4-00-1762/2012
04.12.2012
Град Београд
Musculus Beograd
средства за опремање фискултурних сала у ОШ
Павловић Барили у Вишњичкој бањи
Процењена вредност: 7.000.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Неготин
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
општинских путева
4-00-1855/2012
05.12.2012
Јавно предузеће за грађевинско земљиште општине
Предузеће за путеве Зајечар
радови на чишћењу снега и леда са коловоза
и путних објеката на територији општине Неготин
Процењена вредност: 8.053.248,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
131
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
СВЕТЛОМ
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1669/2012
06.12.2012
Министарство одбране-сектор за материјалне ресурсе
Drager Beograd
ЛАМПА ОПЕРАЦИОНА ХИРУРШКА СА ПОМОЋНИМ
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1705/2012
06.12.2012
JKП водовод и канализација Суботица
Унипрогрес Рума
водоводни материјал по партијама за партије 1 и 3
3.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
"Јеремијино
4-00-1693/2012
06.12.2012
ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Neimar put Salakovac
радови на санацији депоније комуналног отпада
78.813.560,00
Делимично поништен поступак
поље"
Процењена вредност: 24.880.690,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
грејној сезони
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1781/2012
10.12.2012
ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ
Novomatik hem Lučani
чишћење измењивача топлоте хемијским путем у
3.500.000,00
Делимично поништен поступак
132
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1849/2012
11.12.2012
Општина Трстеник
Blažić Company Mali Požarevac
зимско одржавање путева и улица
15.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1668/2012
11.12.2012
Министарство одбране-управа за војно здравство
Владислав Костић Нови Сад
адвокатске услуге
8.500.000,00
Делимично поништен поступак
133
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1852/2012
13.12.2012
Ансамбл народних игара и песама "Коло" Београд
Dewaco Beograd
Теретно возило Камион
6.000.000,00
Делимично поништен поступак
4-00-1830/2012
13.12.2012
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Beoinženjering Beograd
дигитална опрема за регистровање промене нивоа и
температуре површинских и подземних вода
Процењена вредност: 1.900.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1797/2012
13.12.2012
Специјална болница за интeрне болести Младеновац
Medico Line Niš
опрема за коронарну јединицу
4.860.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партију 1-
4-00-1782/2012
13.12.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Oftal C Beograd
интраокуларна сочива за период од три месеца за
интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена
од
хидрофилног акрилата
Процењена вредност: 24.139.380,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
134
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1893/2012
17.12.2012
Министарство финансија Управа царина
Ofy company Beograd
новогодишњи пакетићи путем ваучера
5.635.000,00
Делимично поништен поступак
135
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Мандушића и
4-00-1822/2012
18.12.2012
јп "привредно технолошки паркови" Суботица
Javornik Subotica
изградња терасе водовода у улицама Вука
Палмина у суботици
Процењена вредност: 18.600.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1916/2012
18.12.2012
Град Београд-Агенција за јавне набавке
Brisko Surčin
чишћење пословних објеката
49.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
земљиште
4-00-1814/2012
18.12.2012
Дирекција за изградњу урбанизам и грађевинско
Смедерево
Подносилац захтева: ПЗП Пожаревац Пожаревац
Предмет набавке:
редовно одржавање локалних путева
Процењена вредност: 10.900.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Смедерево
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1817/2012
18.12.2012
Дирекција за урбанизам и грађевинско земљиште
ПЗП "Пожаревац", Пожаревац
редовно одрћавање градских улица
11.414.500,00
Делимично поништен поступак
136
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1847/2012
21.12.2012
Институт за онкологију и радиологију Београд
AlPHA IMAGING Beograd
дигитални радиографски апарат
23.859.880,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Врњачка Бања
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1873/2012
26.12.2012
Општина Врњачка Бања
Deco Vrnjačka Banja
одржавање јавне расвете на територији општине
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
транспорта
4-00-1894/2012
27.12.2012
ТЕ и КО Костолац
Protehno M Beograd
реконструкција и уградња централног подмазивања
2.000.000,00
Делимично поништен поступак
на багеру SRs 2000
Процењена вредност: 25.001.600,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
137
Врста иницијалног акта: Захтев за заштиту права
Начин решавања: Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
вршац2
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1758/2011
25.01.2012
Електровојводина Нови Сад
Електромонтажа Краљево
Електромонтажни радови у ТЦ 110/35/20КВ Вршац1 и
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Ковин
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1839/2011
07.02.2012
Општина Ковин
Branko Moravac Požarevac
поправка атарских путева на територији општине
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-81/2012
08.02.2012
ЈП Службени гласник Београд
DDOR Novi Sad
осигурање имовине и лица
12.000.000,00
Обустављен поступак
50.000.000,00
Обустављен поступак
32.000.000,00
Обустављен поступак
138
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
природни гас
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1710/2011
15.03.2012
Факултет ликовних уметности Београд
Termo max Beograd
реконструкција система грејања ради конверзије на
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1766/2011
26.03.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
D truck puls Beograd
камион смећар
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-204/2012
27.03.2012
ЈП Електромрежа Србије
Gat Novi Sad
спојне и овесне опреме
74.750.000,00
Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-444/2012
04.05.2012
Дримско лимске Хе Бајина Башта
Sistem FTO Beograd
физичко техничко обезбеђење
5.600.000,00
Обустављен поступак
Обустављен поступак
Обустављен поступак
139
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-377/2012
07.05.2012
Министарство одбране Београд
Ninamedia kliping Novi Sad
медија мониторинга у 2012.години
2.542.373,00
Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-379/2012
14.05.2012
Дримско лимске Хе Бајина Башта
Sistem FTO Beograd
чишћење зграда и одржавање хигијене објеката ХЕ
"Електроморава" Чачак
Процењена вредност:
Одлука:
Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
материјал
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-560/2012
31.05.2012
Град Лесковац
I&D Com Beograd
одржавање објеката , канцеларијски и рачунарски
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-967/2012
27.07.2012
Установа за спорт и рекреацију Сјеница
Сејари Београд
набавка једног минибуса путем финансијског лизинга
14.000.000,00
Обустављен поступак
9.800.000,00
Обустављен поступак
140
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1030/2012
28.08.2012
Саобраћајно техничка школа Земун
Ивађо доо Земун
средства за хигијену
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1322/2012
04.09.2012
Народна скупштина Републике Србије
King ICT Beograd
100 десктоп рачунара за потребе Народне Скупштине
7.000.000,00
Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1396/2012
20.09.2012
Завод за интелектуалну својину
King ICT Beograd
рачунарска опрема партија 1
2.700.000,00
Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
објекта школе-
4-00-1341/2012
27.09.2012
Ош Доситеј Обрадовић Нови сад
ГАТ Нови Сад
извођење радова и надоградња и реконструкција
Обустављен поступак
друга фаза
Процењена вредност: 34.927.120,00
Одлука:
Обустављен поступак
141
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1388/2012
04.10.2012
ЈКП Београдски водовод и канализација
CMC EKOCON Београд
водоводни материјал
192.000.000,00
Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1565/2012
16.10.2012
ЈКП Топлана Бор
Interkomerc Beograd
Набавка угља
430.000.000,00
Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1323/2012
28.11.2012
Општа болница Суботица
Eumed Beograd
санитарни потрошни материјал
6.701.399,00
Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пројектовању и
4-00-1690/2012
05.12.2012
Електродистрибуција Београд
ЕНЕРГОМОНТАЖА БЕОГРАД
електромонтажни и грађевински радови на
изградњи нове ТС 35/10кв
Процењена вредност: 110.000.000,00
Одлука:
Обустављен поступак
142
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Крушевац 3
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1921/2012
11.12.2012
Електросрбија Краљево
Tehnogradnja Kruševac, Elka Zagreb
испорука и уградња кабловског вода Крушевац 1-
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1756/2012
18.12.2012
Електродистрибуција Београд
Gat Novi Sad
енергетски трансформатори за партију 1
110.000.000,00
Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
"Драгинац"
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1711/2012
19.12.2012
Завод за заштиту споменика Ваљево
Кеј Ваљево
грађевински радови на санацији спомен комплекса
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1902/2012
26.12.2012
ЈКП Белоцрквански комуналац
Resor mihajlovic company Gadzin Han
надградња за аутосмећар 16м3
3.000.000,00
Обустављен поступак
280.000.000,00
Обустављен поступак
5.600.000,00
Обустављен поступак
143
Врста иницијалног акта: Захтев за заштиту права
Начин решавања: Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,обликован по
4-00-1435/2011
10.01.2012
Републички фонд за здравтсвено осигурање Београд
Медиленс Београд
интраокуларна сочива за перид од три месеца
партијама.
Процењена вредност: 25.672.800,00
Одлука:
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
интензивну
4-00-1740/2011
10.01.2012
Војнограђевинска дирекција Београд
Termo max Beograd
замена клима и комораза потребе одељења за
терапију Клинике за анестезиологију и интензивну
терапију ВМА
Процењена вредност: 10.000.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
144
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1645/2011
11.01.2012
Републички геодетски завод Београд
Japi com Novi Sad
штампачи, скенери и плотери
35.000.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Београд
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1665/2011
11.01.2012
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
Паланка промет Смедеревска Паланка
набавка намирница за исхрану за потребе КБЦ Земун27.000.000,00
Одбачен захтев
145
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ровокопач-
4-00-1525/2011
12.01.2012
ЈКП Чистоћа Мало Црниће
Terra Srbija Beograd
набавка једне комбиноване грађевинске машине
утоваривач са утоварном лопатом и ровокопачком
кашиком, на
лизинг
Процењена вредност: 7.500.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партије
4-00-1442/2011
12.01.2012
Здравствени центар Ужице
Medinic Beograd
хирушки шавни материјал обликован по партијама, за
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
притисака,
4-00-1624/2011
12.01.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
Mernokor Beograd
набавка и уградња опреме за мерење температура,
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
рада
4-00-1449/2011
16.01.2012
Агенција за контролу летења РС
Дом здравља Визим Београд
лекарски преглед за запослене и испитивање услова
1,2,5,6,7
Процењена вредност: 10.844.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
нивоа, протока и мониторинга цевовода I и II фазе ХЕ
"Врла 2"
Процењена вредност: 7.300.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
,обликовано по партијама ,за партију 1
Процењена вредност: 12.000.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
146
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1721/2011
17.01.2012
Министарство унутрашњих послова
Neoplanta d.o.o. Novi Sad
Свеже месо, маст, прерађевине
125.839.500,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1777/2011
19.01.2012
ЈКП Комуналне Службе Пожаревац
Партенон Пожаревац
извођење грађевинских радова
30.000.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,за
4-00-1563/2011
19.01.2012
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
Miroco Kragujevac
електроматеријал и опрема ,обликовано по партијама
партију 17.
Процењена вредност: 126.000.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
147
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Крагујевац
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за партију
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1610/2011
25.01.2012
ПД за дистрибуцију електричне енергије Центар
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
потребе
4-00-1673/2011
25.01.2012
JКП Паркинг сервис
Nippon pieces services
резервни делови за путничка и теретна возила за
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1553/2011
26.01.2012
Специјална болница Горна Топоница Ниш
Малкер Ниш
средства за хигијену и дезинфекциона средства
5.800.000,00
Одбачен захтев
Holding Kablovi Jagodina
електроматеријал и опрема обликован по партијама
150.000.000,00
Одбачен захтев
возног парка ЈКП "Паркинг сервис" Београд
Процењена вредност: 17.500.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
148
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-38/2012
31.01.2012
ЈП Електромрежа Србије
Unior teos alati Beograd
електричарски алати
600.480.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
постројења
4-00-1342/2011
31.01.2012
Хе "Ђердап " Пирот
Expro Beograd
радови на реконструкцији нисконапонског дела
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1769/2011
03.02.2012
Медицински факултет Београд
Canimpex Београд
прање и пеглање веша
700.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-107/2012
09.02.2012
Хигијена Панчево
Resor Gadzin Han
специјална возила аутосмећара
17.000.000,00
Одбачен захтев
сопствене потрошње у "ХЕ Пирот"
Процењена вредност: 5.000.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
149
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партије : I
4-00-1215/2011
29.02.2012
ЈКП Дирекција за изградњу Ниш
Горица Ниш
радови на заштитном зеленилу -обликовано у три
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1808/2011
05.03.2012
Термоелекране Никола Тесла Обреновац
SiEMemens Beograd
систем јединственог видео надзора ТЕНТ а
46.000.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
интерно
4-00-1878/2011
05.03.2012
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ РЕП.СРБИЈЕ
Попадић комерц Крагујевац
испорука пакета хране намењене за избеглице и
partija-drvored , II partija -drvored u ul Zetskoj i III partija ozelenjavanje kruznih tokova u Nišu.
Процењена вредност: 2.627.372,00
Одлука:
Одбачен захтев
расељена лица
Процењена вредност: 40.000.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
сервисирања
4-00-17/2012
06.03.2012
ЈП Градско стамбено Београд
Профиелектро Београд
извођење електро радова из режима редовног
неодложних радова и текућих поправки на стамбеним
зградама
које одржава ЈП "Градско стамбено " Београд
Процењена вредност: 125.000.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
150
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1848/2011
07.03.2012
ПУ Звездара Београд
АД Хлеб Нови Сад
намирнице за исхрану деце
57.863.040,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Дирекције
4-00-1874/2011
15.03.2012
Дирекција за мере и драгоцене метале Београд
SGS Beograd
Сертификације интегрисаноаг сиситема управљања
за мере и драгоцене метале
Процењена вредност: 1.800.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-37/2012
23.03.2012
ЈП Србијашуме ШГ Пријепоље
РЗУШ Јаки Сјеверин
Коришћење шума
25.638.970,00
Одбачен захтев
151
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-327/2012
12.04.2012
Стоматолошки факултет универзитета Београд
AMG Pharm Beograd
хируршки конац
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-300/2012
12.04.2012
JП Национални парк Ђердап
СР Новаковић Кладово
продаја дрвених сортимената на пању за 2012.годину
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1829/2011
12.04.2012
Министарство просвете и науке Београд
Корак по корак Београд
додатне количине уџбеника
10.280.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
потребе
4-00-403/2012
23.04.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Makler Beograd
лекови за лечење хемофилије за 2012.годину , за
Одбачен захтев
Одбачен захтев
референтних здравствених установа у Републици
Србији
Процењена вредност: 404.409.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
152
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
главом
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-133/2012
24.04.2012
ПД Георад Дрмно
Kop komerc progres Inđija
мобилно бушење постројења са мултифункционалном
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-487/2012
08.05.2012
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ДДОР Нови Сад
осигурање имовине и запослених
12.000.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-319/2012
08.05.2012
Град Београд- Секретаријат за социјалну заштиту
Мишкомерц Београд
организовани превоз
32.857.000,00
Одбачен захтев
Одбачен захтев
153
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-460/2012
09.05.2012
Клинички центар Ниш
Hidro alfa Sokobanja
поправка пумпи на годишњем нивоу за 2012.годину
900.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
"Народна
4-00-431/2012
09.05.2012
Црвени крст Београд
ПКБ Велепродаја продукт Београд
10 артикала хране за потребе спровођења програма
кухиња"
Процењена вредност: 31.252.840,00
Одлука:
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
лукова .
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-303/2012
11.05.2012
РБ Колубара Вреоци
INFAS- HS Beograd
челични лим ,челичне цеви ,челика окрутних и цевних
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-504/2012
15.05.2012
Клинички центар Србије
Farma logist Beograd
завојни материјал
107.000.000,00
Одбачен захтев
84.500.000,00
Одбачен захтев
154
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-432/2012
17.05.2012
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ
Sim Bex Novi Sad
пелене за одрасле
1.263.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-461/2012
22.05.2012
ЕДБ Нови Сад
Intec Beograd
тонери и рибони
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-471/2012
24.05.2012
Центар за ликовно образовање Београд
Mopex Beograd
одржавање хигијене
492.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-636/2012
24.05.2012
Електровојводина Нови Сад
Eltec Beograd
алати и прибор
588.000,00
Одбачен захтев
Одбачен захтев
155
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Косовска
4-00-640/2012
29.05.2012
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве
Митровица
Подносилац захтева: MBA Miljković
Предмет набавке:
асфалтирање улица у Косовској Митровици
Процењена вредност: 9.200.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-521/2012
31.05.2012
ЈП ПТТ -дирекција за логистику
Alfa Novi Sad
скенирање ,копирање и штампања
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
блокова
4-00-592/2012
04.06.2012
ПД ТЕНТ ОБРЕНОВАЦ
Изопром Чајетина
извођење радова на адаптацији ентеријера команди
Одбачен захтев
Б1 и Б2
Процењена вредност: 70.000.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-762/2012
06.06.2012
ПД Термоелектране Никола Тесла
Eltec Beograd
алат у гарнитури
700.000,00
Одбачен захтев
156
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Књажевац
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-323/2012
08.06.2012
Општина Књажевац
Мото Боем Транс Неготин
превоз ученика основних школа на територији СО
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-761/2012
18.06.2012
Електровојводина Нови Сад
Rigo Novi Sad
тонери за штампаче и фотокопир апарате
7.000.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-691/2012
22.06.2012
Републички фонд за пензијско и инвалидско
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-856/2012
22.06.2012
Дом Ветерник Ветерник
АД Хлеб Нови Сад
хлеб
2.777.778,00
Одбачен захтев
3.289.008,00
Одбачен захтев
Rigo Novi Sad
рачунарске опреме
38.300.000,00
Одбачен захтев
157
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Панчево
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
простора у
4-00-760/2012
26.06.2012
Дом за лица са оштећеним видом Збрињавање
KOVIX Kovin
животне намирнице -обликоване по партијама
7.150.400,00
Одбачен захтев
4-00-778/2012
28.06.2012
ЈП Емисиона техника и везе Београд
SMOOTH & TOUCH Co Beograd
Издавање у закуп дела непокретности пословног
својини Р. Србије у склопу комплеска торња на Авали
кат.
Парцели 1964/17
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Београдске
4-00-983/2012
19.07.2012
Београдска пословна школа
Триглав осигурање Београд
осигурање имовине ,запослених и студената
пословне школе
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-830/2012
19.07.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
Goša Montaža Velika Plana
израда резервне предтурбинске решетке
45.000.000,00
Одбачен захтев
158
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Шуменковић
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ометена у
4-00-872/2012
23.07.2012
Дом за децу и лица ометену у развоју др Никола
Петровац на Млави
Млава Транс, Петровац на Млави
превоз запослених радника у Дому за децу и лица
развоју Др.Никола Шуменковић
Процењена вредност: 4.100.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1000/2012
25.07.2012
Клинички центар Београд
Пекарска индустрија Панчево
хлеб
25.000.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-881/2012
31.07.2012
Југоимпорт СДПР Београд
Дом здравља " Др Милутин Ивковић" Палилула
систематски лекарски прегледи запослених
3.500.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1057/2012
01.08.2012
Општина Бачка Топола
Јаворник Суботица
изградња фекалне канализације
7.500.000,00
Одбачен захтев
159
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1002/2012
07.08.2012
ЈП Србијашуме Београд
Bigz office Beograd
канцеларијски материјал
6.612.651,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1049/2012
07.08.2012
Београдски водовод и канализација
Југоинспект а.д. Београд
дезинфекције ,дезинсекције и дератизације
5.500.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-996/2012
14.08.2012
Општина Чајетина
Путеви Чачак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1080/2012
16.08.2012
ЈП Србија гас Нови Сад
Ауторемонт Пивашевић Панчево
одржавање возила
8.700.000,00
Одбачен захтев
40.000.000,00
Одбачен захтев
160
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1274/2012
29.08.2012
ПД ТЕ и КО Костолац
Šamot Darosava Komerc
бетон ватростални за торкетирање
8.000.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-834/2012
07.09.2012
ПУ Ната Вељковић Крушевац
СТР "МИХАЈЛОВИЋ" Доња Мутница
намирнице и прехрамбени производи
37.530.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Сокобања
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-552/2012
07.09.2012
Специјална болница за плућне болести Озрен
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партије 1,3,4 и 6
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1303/2012
11.09.2012
Дом здравља Панчево
Паланка промет Смедеревска Паланка
животне намирнице обликоване по партијама за
ТР Кика Сокобања
набавка техничког материјала
Одбачен захтев
7.150.400,00
Одбачен захтев
161
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Општине
4-00-1345/2012
12.09.2012
Општина Ковин
Gradcoop Umka
радови на поправци атарских путева на територији
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Општине
4-00-1344/2012
12.09.2012
Општина Ковин
Atel doo Kovin
радови на поправци атарских путева на територији
Ковин у 2012. години
Процењена вредност: 16.949.160,00
Одлука:
Одбачен захтев
Ковин у 2012. години
Процењена вредност: 16.949.160,00
Одлука:
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1394/2012
13.09.2012
Србија Гас Нови Сад
Bilans Micon Novi Sad
Коричење, сечење
Одбачен захтев
162
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1062/2012
14.09.2012
Панонске електране-топлане Нови Сад
LUX INŽENJERING Beograd
извођење хидроизолационих радова
3.500.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1159/2012
14.09.2012
ПУ Љуба Станковић Беочин
Kompas testera, Нови Сад
услуге за домаћинство и угоститељство
2.550.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1196/2012
19.09.2012
Електродистрибуција Суботица
Terax niskogradnja Subotica
извођење грађевинско занастских радова
5.000.000,00
Одбачен захтев
163
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1403/2012
26.09.2012
Те и КО Костолац
Modekolo Novi Beograd i "PWW deponija" Јагодина
збрињавање неопасног отпада
10.900.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1106/2012
26.09.2012
Градска Чистоћа Београд
UM-MERKATA Šabac
заштитна одећа
19.500.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Народне
4-00-1426/2012
12.10.2012
Народна банка Србије
Master теам Beograd
поправка и одржавање трезорских машина за потребе
банке Србије
Процењена вредност: 4.800.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
164
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1708/2012
24.10.2012
JП Градско стамбено Београд
Clean service zemun
одржавање хигијене
250.117.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1575/2012
24.10.2012
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ НИШ
Дунав осигурање Ниш
осигурање
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1674/2012
15.11.2012
ош "доситеј Обрадовић" Нови Сад
ДДОР Нови Сад
осигурање
310.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
на локацији
4-00-1621/2012
19.11.2012
јп "привредно технолошки паркови" Суботица
Komgrad Subotica
изградња коловоза и тротоара у дужини од 550,52 м
Одбачен захтев
Привредно технолошких паркова "Мали Бајмок" у
Суботици
Процењена вредност: 38.000.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
165
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1622/2012
22.11.2012
Клинички центар Ниш
Medicoline Niš
опрема за 2012 за партију 4
3.203.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
типа број
4-00-1662/2012
29.11.2012
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд
Ikarbus Beograd
набавка 180 нископодних зглобних аутобуса градског
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1516/2012
05.12.2012
Здравствени центар Крушевац
Зиљ Београд
канцеларијски материјал и обрасци , по партијама
7.230.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партија 2-
4-00-1733/2012
10.12.2012
Институт за ортопедско хируршке болести Баањица
Marc medical Beograd
хибридне протезе кука са коларом-партија 1 ии
МН 44014
Процењена вредност: 65.000.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
хибридне протезе без колара
Процењена вредност: 10.000.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
166
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1765/2012
13.12.2012
Клинички центар Србије
Elektro spektra Beograd
одржавање лифтова, по партијама
8.500.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
котларници
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1812/2012
20.12.2012
Аеродром Никола Тесла
Termogama Kragujevac
израда техничке документације за замену котлова у
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1714/2012
24.12.2012
Институт за ортопедско хируршке болести Бањица
Innova md group Београд
импланти за кукове и колена
35.000.000,00
Одбачен захтев
Одбачен захтев
167
Врста иницијалног акта: Захтев за заштиту права
Начин решавања: Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
апарата
4-00-1691/2011
03.02.2012
Министарство финансија поресака управа
Антиплам Београд
спровођење мера заштита од пожара , одржавање
,справа ,уређаја и опреме за гашење пожара у
исправном стању
Процењена вредност: 1.999.200,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1879/2011
09.02.2012
Градска Чистоћа Београд
Gorenje GTI Beograd
зглобна машина-5 комада
50.000.000,00
Одбачено изјашњење
168
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за
4-00-1827/2011
10.02.2012
Институт за онкологију Београд
Jupiter higijena Beograd
прање,сушење и пеглање веша за потребе Института
онкологију и радиологију
Процењена вредност: 4.100.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
на црпним
4-00-1834/2011
10.02.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
Гоша Монтажа Велика Плана
извођење радова на замени хидромашинске опреме
станицама "Иваново-нова" и "Иваново-село"
Процењена вредност: 17.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1796/2011
13.02.2012
Термоелекране Никола Тесла Обреновац
Jugopromet ADS Mladenovac
набавка виљушкара
Одбачено изјашњење
169
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1761/2011
22.02.2012
ЈКП Чистоћа Нови Сад
Metaloprom Smederevo
Набавка и постављање подземних контејнера
36.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Војске Србије
4-00-1752/2011
22.02.2012
Војна пошта 9808 Београд
Филиповић Лучани
свеже воће и поврће за потребе у 2012 јединица
у гарнизону Београда и Панчева
Процењена вредност: 67.639.290,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1703/2011
23.02.2012
Eлектродистрибудија Београд
Сомборелектро Сомбор
каблови-снопови 10кv
100.000.000,00
Одбачено изјашњење
4-00-1826/2011
28.02.2012
ТЕ и КО Костолац
Komerc progres Inđija
редуктор за окрет горње градње багера SRs400
редуктор за окрет горње градње багера SRs400
Процењена вредност: 18.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
170
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-210/2012
15.03.2012
ПД Лимске ХЕ Нова Варош
Sejari Beograd
набавка аутобуса
25.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
са уређајем
4-00-165/2012
20.03.2012
ЈКП Београд пут
Rasco SR Beograd
силоси за складиштење раствора калцијум -хлорида
за мешање
Процењена вредност: 2.700.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
заједници
4-00-340/2012
09.04.2012
Град Сремска Митровица- Дирекција за изградњу
Termo max Beograd
завршни радови на изградњи Дома здравља у месној
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-287/2012
25.04.2012
РБ Колубара Лазаревац
Devix Lazarevac
АНГАЖОВАЊЕ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА
"22 август" у Сремској Митровици
Процењена вредност: 5.935.930,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Одбачено изјашњење
171
4-00-447/2012
30.04.2012
ГРАД БЕОГРАД - Секретаријат за дечију заштиту
Fimas Beograd
куповина техниолошке опреме за потребевопремања
централне производно -дистрибутивне кухиње.
Процењена вредност: 28.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
из
4-00-518/2012
07.05.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Inter sib Beograd
регрутовање кадрова -према техничкој спецификацији
конкурсне документације.
Процењена вредност: 243.542.500,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-309/2012
08.05.2012
ПУ "БАМБИ" Бор
Таково осигурање Крагујевац
осигурања имовине и лица
1.249.300,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-455/2012
08.05.2012
Град Пожаревац
Банковић Црна Трава
радови на изградњи дечјег вртића у МЗ "Чачалица"
77.562.060,00
Одбачено изјашњење
172
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
обрасци
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-485/2012
17.05.2012
Дом здравља Др. Милутин Ивковић Палилула
Зиљ Београд
канцеларијски материјал ,партија 1 -штампани
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Лебина
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-450/2012
21.05.2012
Основна школа Момчило Поповић Озрен Параћин
Топ турс Параћин Шалудовац
превоз ученика на релацији Параћин-Ммириловац-
3.851.964,00
Одбачено изјашњење
614.407,00
Одбачено изјашњење
173
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
релацији
4-00-671/2012
24.05.2012
Општина Владичин Хан
Ig Auto Vranje
радови на поправци пута у МЗ Доње Јабуково на
Калиманце до махале Кун у Доњем Јабукову
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-659/2012
24.05.2012
Општина Владичин Хан
Ig Auto Vranje
радови на поправци сеоског пута Балиновце -Рдово
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Р-214 до
4-00-670/2012
24.05.2012
Општина Владичин Хан
Иг Ауто Врање
радови на поправци пута у МЗ Јастребац на релацији
Одбачено изјашњење
Махале Рид у МЗ Јастребац
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
продавние до
4-00-667/2012
24.05.2012
Општина Владичин Хан
Ig Auto Vranje
радови на поправци пута у МЗ Брестово од сеоске
МЗ Јагњило до објекта школе
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
4-00-676/2012
24.05.2012
174
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Винчиште
Општина Владичин Хан
Ig Auto Vranje
радови на поправци пута у МЗ Куново махала
175
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-669/2012
24.05.2012
Општина Владичин Хан
Иг Ауто Врање
радови на поправци пута у МЗ Мртвица
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Јастребац
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-660/2012
24.05.2012
Општина Владичин Хан
Ig Auto Vranje
радови на релацији Махала Рид до објекта ОШ у МЗ
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-668/2012
24.05.2012
Општина Владичин Хан
Ig Auto Vranje
радови на поправци пута у МЗ Манајле
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-675/2012
24.05.2012
Oпштина Владичин Хан
Ig Auto Vranje
радови на поправци пута у МЗ Белановце
Број одлуке:
Датум одлуке:
4-00-663/2012
24.05.2012
Одбачено изјашњење
Одбачено изјашњење
Одбачено изјашњење
Одбачено изјашњење
176
Наручилац:
Општина Владичин Хан
177
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Караџина
Ig Auto Vranje
радови на поправци у МЗ Балиновце на релацији
река махала Смрдан
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
блиини
4-00-703/2012
25.05.2012
Општина Ковачица
DMV Nis
набавка и уградња светлећих саобраћајних знакова у
школа у насељеним местима општине Ковачица
Процењена вредност: 2.210.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-609/2012
25.05.2012
ЈКП Београдски водовод и канализација
MSD Trade
сервисирање и поправке возила Лада Нива -партија 5
23.247.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-710/2012
04.06.2012
Општина Пирот
Birohem Niš
канцеларијски материјал
1.500.000,00
Одбачено изјашњење
178
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
седишта
4-00-678/2012
08.06.2012
Републички геодетски завод Београд
Luks elektro Ub
реконструкција електроенергетске мреже за потребе
РГЗ
Процењена вредност: 30.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
отварање
4-00-748/2012
20.06.2012
Завод за интелектнуалну својину
Omnipromet Beograd
oпрема за кухињу и самоуслужну линију потребних за
ресторана
Процењена вредност: 2.200.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Шумадијској, 7. Јули,
4-00-833/2012
26.06.2012
Општина Бачка Топола
Јаворник Суботица
фекалне канализације у улицама: Цветној,
Ибарској и Вардарској
Процењена вредност: 7.500.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
179
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
територији
4-00-657/2012
28.06.2012
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО
Фелт Рума
радови на изградњи далековода Јабланка Сочица на
ЕДБ Панчево
Процењена вредност: 5.200.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
градском
4-00-775/2012
28.06.2012
Општина Уб
Simon Valjevo
Извођење радова на догревању базенске воде на
базену Општине Уб
Процењена вредност: 10.500.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-852/2012
29.06.2012
ГСП БЕОГРАД
Ferotehna Beograd
цилиндарски склоо мотора обликованог по партијама
20.094.920,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
поправки у
4-00-956/2012
06.07.2012
ЈП Градско стамбено Београд
Ervenlift Београд
Редовно сервисирање неодложних радова и текућих
стамбеним зградама које одржава ЈП Градско
стамбено
Процењена вредност: 641.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
180
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-491/2012
11.07.2012
Министарство одбране
Visaris Beograd
Уређење РТГ дигитални са Флат панел детектором
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
високих
4-00-877/2012
11.07.2012
Клинички центар Србије
Hemtek Beograd
комплети за дијагностику течном хроматографијом
Одбачено изјашњење
перформанси
Процењена вредност: 13.100.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
181
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
школској2012/2012
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-989/2012
17.07.2012
Средња школа Коцељева
Monter Kamenica
грејање средње школе у Коцељеви у
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-950/2012
17.07.2012
Електросрбија Краљево ЕД Јагодина
Net marketing Grocka
набавка електроматеријала и опрема
9.395.100,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-935/2012
17.07.2012
Електровојводина Нови Сад
Енерготехника - Јужна бачка
средњенапонски потпорни линијски изолатори
24.491.500,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-949/2012
17.07.2012
Електросрбија Краљево ЕД Јагодина
Net marketing Grocka
електроматеријал и опрема обликовано о партијама
8.409.975,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
4-00-901/2012
17.07.2012
Здравствени центар Студеница Краљево
Аутомеханика Промет Београд
Ауто делови
110.000,00
2.372.881,00
Одбачено изјашњење
182
Одлука:
Одбачено изјашњење
183
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-977/2012
23.07.2012
Републички геодетски завод Београд
Intec Novi Sad
фотокопир апарати
6.700.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1013/2012
25.07.2012
Електровојводина Нови Сад
Mikros International Beograd
тонери за штампаче и фотокопир апарате
7.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1020/2012
31.07.2012
Електродистрибуција Чачак
Tehno magma Beograd
бројила
11.200.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пројекта
4-00-1003/2012
01.08.2012
Министарство здравља Беогард
Дејан Тодоровски Београд
стручни послови у јединици за имплементацију
"реконструкција четири клиничка центра ".
Процењена вредност: 6.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
184
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-644/2012
10.08.2012
РБ Колубара Лазаревац
Kop komerc progres Inđija
лежајеви и чауре
12.280.160,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1156/2012
10.08.2012
РБ Колубара Лазаревац
La Fantana Beograd
снабдевање животним намирницама
691.581.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1246/2012
22.08.2012
ЈП Градско стамбено Београд
Ауто кућа Вождовац
сервисирање и поправка службених возила
3.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1117/2012
24.08.2012
Електродистрибуција Чачак
VB Energetik Slatina
хитне интервенције партија 1
500.000,00
Одбачено изјашњење
185
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1301/2012
28.08.2012
Дом здравља Гроцка
Sole komerc d.o.o. Београд
мрки угаљ
6.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1285/2012
28.08.2012
Коридори Србије Београд
Siemens Beograd
санација тунела Липак и Железник
257.067.800,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1169/2012
04.09.2012
Институт за онкологију и радиологију Београд
Aqua system Novi Sad
прање, сушење и пеглање веша
6.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
обликоване по
4-00-1242/2012
05.09.2012
Специјална болница за психијатријске болести Горња
Malker Niš
средства за хигијену и дезинфекциона средства -
партијама
Процењена вредност: 5.358.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
186
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1097/2012
07.09.2012
Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања
Owerlight Валакоње, Бољевац
одржавање расвете у Сокобањи у 2012. години
1.800.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1320/2012
12.09.2012
ЈКП Топлана Бор
Energo steel Beograd
санација котла
35.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Јавног
4-00-1155/2012
13.09.2012
Електродистрибуција Београд
Енерготехника - Јужна бачка
ормани са бројилом за мерење електричне енергије
осветљења
Процењена вредност: 49.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
187
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
обликоване по
4-00-1261/2012
18.09.2012
Eлектродистрибуција Лазаревац
EWG Beograd
материјал за израду прикључака за нове купце ,
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1116/2012
18.09.2012
Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе
Velebit Novi Sad
термо стрипови Тип 1 и Тип 2
3.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1268/2012
25.09.2012
Агенција за лекова и медицинска средства Србија
Millitest Beograd
лабараторијски материјал
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1226/2012
02.10.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Markant Valjevo
колосечни прибор
15.007.800,00
Одбачено изјашњење
партијама , за партију 1-мерни уређаји.
Процењена вредност: 4.340.990,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Одбачено изјашњење
188
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
климатизације у
4-00-1397/2012
12.10.2012
Министарство одбране-Војномедицинска академија
Енерготехника - Јужна бачка
замена 10 комада клима комора у систему
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1527/2012
12.10.2012
Републички геодетски завод Београд
King ICT Beograd
рачунарска опрема
23.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
новом од
4-00-1356/2012
16.10.2012
Општина Лебане
Инвестпродукт Лебане
радови на замени постојеће дрвене фасаде столарије
објекту ВМА .
Процењена вредност: 17.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
ПВЦ материјала на објекту Гимназије у Лебану
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1505/2012
19.10.2012
Министарство одбране-Војнограђевински центар
Термомонт Београд
Извођење радова на адаптацији простора за смештај
излолатора за израду цитостатика на 2 етажи објекта
ВМА
Процењена вредност: 6.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
189
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1502/2012
22.10.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
I& D com
набавка потрошног материјалаза рачунаре
18.597.730,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1610/2012
23.10.2012
ЈКП Београд пут
I& D com
тонери, кетриџи, рибони и филмови за факс
6.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за израду
4-00-1504/2012
26.10.2012
Министарство одбране-Војнограђевински центар
Термомонт Београд
радови на адаптацији простора за смештај изолатора
цитостатика
Процењена вредност: 4.920.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
уградњом
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1594/2012
31.10.2012
ТЕ и КО Костолац
Аутотранспорт Костолац
оправка камиона и аутодизалица марке "Татра" са
23.470.000,00
Одбачено изјашњење
190
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партије
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1627/2012
01.11.2012
ЈП "Комград" Бачака Топола
Resor Mihajlovic company, Gadzin Han
набавка два специјална возила -обликованог у две
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партије
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1631/2012
01.11.2012
ЈП "Комград" Бачака Топола
Atrikod Kruševac
набавка два специјална возила -обликованог у две
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Пландиште
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1536/2012
09.11.2012
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО
Energomontaža Beograd
електромонтажни радови на мешовитом воду
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
инфраструктуре
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1584/2012
15.11.2012
АД Железнице Србије
G Net Beograd
изградња оптичке телекомуникационе
15.950.000,00
Одбачено изјашњење
15.950.000,00
Одбачено изјашњење
10.000.000,00
Одбачено изјашњење
490.000,00
Одбачено изјашњење
191
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
возилима,
4-00-1633/2012
21.11.2012
Железница Србије
Šinvoz Zrenjanin
хитне и непредвидиве оправке на вучним и вученим
ремонт и замена монобол точкова на 24 осовинска
склопа за
ЕМВ серије 412/416
Процењена вредност: 3.300.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1444/2012
26.11.2012
Те и КО Костолац
Hidroiskopi Pančevo
хидрограђевински радови на одржавању система за
водоснабдевање
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
енергенте
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1751/2012
06.12.2012
Институт за ортопедско хируршке болести Бањица
Viessmann Beograd
реконструкција котларнице за прелазак на друге
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1626/2012
10.12.2012
Електродистрибуција Београд
Bora Kečić Specijalni transporti Beograd
превоз трансформатора
1.500.000,00
Одбачено изјашњење
35.000.000,00
Одбачено изјашњење
192
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
утрине"
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1691/2012
13.12.2012
ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Бранко Моравац Пожаревац
санација депоније комуналног отпада "Градске
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1825/2012
19.12.2012
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Makler Beograd
бесцементне протезе кука са хидроксиапатитом
4.788.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1934/2012
20.12.2012
Студентски центар "Нови Сад"
Potkozarje Novi Sad
прехрамбени производи
247.500.000,00
Одбачено изјашњење
9.527.966,00
Одбачено изјашњење
193
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1879/2012
26.12.2012
Тент Обреновац
Први Српски инжењеринг Београд
разводни ормани
900.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1824/2012
26.12.2012
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Makler Beograd
хибридне протезе кука
5.490.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1085/2012
26.12.2012
Први Основни суд Београд
Комазец Инђија
штампање образаца
10.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1640/2012
26.12.2012
Министарство финансија и привреде-Управа царина
Swanex Beograd
царинске униформе, партија 3
Одбачено изјашњење
194
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
текућем
4-00-1887/2012
27.12.2012
Клинички центар Србије
LUX INŽENJERING Beograd
извођење општих завршних грађевинских радова на
одржавању
Процењена вредност: 20.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
195
Врста иницијалног акта: Захтев за заштиту права
Начин решавања: Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1387/2011
11.01.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Ватроспрем Београд
надградња за комунална возила
60.000.000,00
Одбијен захтев
196
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за период
4-00-1436/2011
12.01.2012
Пореска управа Београд
Uniqa nezivotno osiguranje Beograd
осигурање имовине, запослених и робе на залихама
од четири године, обликоване по партијама
Процењена вредност: 100.900.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партијама
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1584/2011
12.01.2012
ЈП Војводинашуме Петроварадин
Vait Novi Sad
механизација за 2011.годину обликована по
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1638/2011
12.01.2012
Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд
Аутомеханика Промет Београд
сервисирање возила Цитроен
3.919.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1698/2011
12.01.2012
ЈКП Инфостан Београд
ЈП Службени гласник Београд
набавка папира за штампу
10.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1700/2011
12.01.2012
ЈКП Београдске електарне Београд
Saga doo Beograd
лиценцни "Microsoft " производи
141.950.000,00
Одбијен захтев
197
Процењена вредност: 30.000.000,00
198
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1787/2011
16.01.2012
ЈКП Београдски водовод и канализација
Securitas services Beograd
услуге ФТО на годишњем нивоу
50.000.000,00
Одбијен захтев
199
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
установа
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-5/2012
17.01.2012
ГРАД БЕОГРАД
Б2М Београд
папирна конфекција за потребе предшколских
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
типове
4-00-35/2012
17.01.2012
Републички завод за задравствено осигурање Београ
Nipro europe Belgija - Diamed
материјал за дијализу ,заједнички материјал за све
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1731/2011
17.01.2012
Министарство одбране Београд
Solution Београд
тонери и кетриџи за штампаче
2.101.500,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београда
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1571/2011
17.01.2012
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
4-00-4/2012
17.01.2012
ГРАД БЕОГРАД
28.000.000,00
Одбијен захтев
дијализних машина за 2011. годину обликовано по
партијама
Процењена вредност: 1.300.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
МЦ Премер Борча
геодетско снимање и израда карата
100.000.000,00
Одбијен захтев
200
Подносилац захтева: Б2М Београд
Предмет набавке:
куповина прибора за одржавање хигијене
Процењена вредност: 17.000.000,00
201
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1821/2011
17.01.2012
Клинички центар Србије
Агро Бачка Промет Београд
јаја-партија 2
5.100.000,00
Одбијен захтев
202
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1745/2011
19.01.2012
Министарство финансија Управа царина
Superlab Beograd
лабораторијска опрема
2.700.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1725/2011
19.01.2012
Министарство финансија Управа царина
Vicor Beograd
лабораторијска опрема
2.700.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
периоду
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1830/2011
19.01.2012
Министарство финансија поресака управа
Биротехника Београд
фотокопир апарат са одржавањем у гарантном
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1483/2011
19.01.2012
ЈП Србијашиме Београд
Sip komerc Aranđelovac
бетонско цевастих пропуста,
325.960,00
Одбијен захтев
Одбијен захтев
203
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,обликовани по
4-00-1505/2011
23.01.2012
Електровојводина Нови ЕДБ Нови Сад
ГАТ Нови Сад
нисконапонски и средњенапонски блокови
партијама
Процењена вредност: 130.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
СРБИЈЕ
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
документације
4-00-1520/2011
25.01.2012
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ
Arhiv cod OMNIS Beograd
складиштење медицинске и немедицинске
,складиштење хистопатолошких препарата у воску и
стакленим
плочицама
Процењена вредност: 4.800.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
радова прве
4-00-1523/2011
25.01.2012
Oпштина Блаце
СЗР Металплас Ђурђевац
извођење грађевинских и грађевинско-занатских
фазе коплекса базена у Блацу
Процењена вредност: 21.297.310,00
Одлука:
Одбијен захтев
204
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
воде
4-00-9/2012
26.01.2012
Дирекција за грађевиснко земљиште и изградњу
Ferbild Beograd
изградња ,реконструкција и санација цевовода питке
,канализације пречника од 100 мм до 1500 мм у
отвореном
Процењена вредност: 1.500.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
низводно од
4-00-1736/2011
26.01.2012
Хидроелектрана Ђердап 2
Гео пројект СМ Сремска Митровица
обележавање линје поплавног таласа белегама,
бране "Лисина на "Власинским ХЕ"
Процењена вредност: 5.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
2011-
4-00-1855/2011
26.01.2012
Градско саобраћајно предузеће Београд
Vatrogas Novi Sad
испитавање услова радне средине у зимском периоду
2012.године
Процењена вредност: 1.400.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1298/2011
26.01.2012
ЈУГОИСТОК НИШ
Елнос Београд
електроматеријал и електромонтажни радови
28.000.000,00
Одбијен захтев
205
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
2011/2012 године.
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1845/2011
27.01.2012
ЈКП градска топлана Крушевац
Interkomerc Beograd
Угаљ за котлаоаве по врстама за грејну сезону
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1877/2011
03.02.2012
JKП Београдски водовод и канализација
INFAS- HS Beograd
профили црне метарулгије
14.700.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-33/2012
03.02.2012
птт београд
Информатика ад. Београд
одржавање штампача за хибридну пошту
2.900.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1598/2011
03.02.2012
Електродистрибуција Београд
Elektra sistem Beograd
бетонски стубови
12.500.000,00
Одбијен захтев
105.000.000,00
Одбијен захтев
206
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
флуороскопски уређај
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1567/2011
07.02.2012
Министарство здравља Беогард
Visaris doo Београд
дигитални теледириговани радиографско-
Одбијен захтев
4-00-1552/2011
07.02.2012
ЈКП Ђунис Уб
Атрикод Крушевац
куповина са испоруком специјалног возила смећара за
пражњење канти за смеће
Процењена вредност: 6.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-65/2012
08.02.2012
Војна пошта 3720 Краљево
Fresh Line Kraljevo
свеже воће
10.216.410,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1720/2011
09.02.2012
ЈКП "Београд-пут"
Trifeks Beograd
хидраулични чекић 2 комада
6.500.000,00
Одбијен захтев
207
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
ДЕДИЊЕ
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за
4-00-143/2012
10.02.2012
ИНСТИТУт ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
AMG Pharm Beograd
хируршки шавни материјал -конци и остали материјал
затварање хирушког оперативног поља.
Процењена вредност: 72.609.180,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
машинско
4-00-1881/2011
10.02.2012
Електровојводина Нови Сад
Службени гласник Београд
израда и испорука образаца А4 и коверата за
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
стамбеним
4-00-1789/2011
24.02.2012
ЈП Градско стамбено Панчево
Космај лифтови Београд
одржавање и сервисирање лифтова у колективним и
инсертовање са амбалажом у партији 1
Процењена вредност: 21.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
зградама које одржава "Градска стамбена агенција "
Панчево.
Процењена вредност: 8.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
208
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
потребе
4-00-91/2012
27.02.2012
Град Београд
Б2М Београд
куповина средстава за одржавање хигијене за
Предшколских установа Града Београда за
2012.годину
Процењена вредност: 21.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-193/2012
27.02.2012
Управа за заједничке послве републичких органа
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
прање посуђа.
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1788/2011
28.02.2012
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ
ЖАК Београд
опремс за домаћинство -индустријска машина за
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
елабората за
4-00-1811/2011
28.02.2012
Коридори Србије Београд
SGR Geomap Beograd
формирање грађевинских парцела са израдом
I&D Com Beograd
канцеларијски материјал, партија 9
10.000.000,00
Одбијен захтев
6.500.000,00
Одбијен захтев
решавање имовинско-правних односа
Процењена вредност: 12.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
209
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
тонера
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1503/2011
29.02.2012
Републички хидрометеоролошки завод Београд
I&D Com Beograd
административни материјал за партију 2 набавка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-28/2012
29.02.2012
ЈП ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
Kedra Beograd
резервни делови заодржавање обртних постоља
6.000.000,00
Одбијен захтев
3.389.000,00
Одбијен захтев
210
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партија 5
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-45/2012
05.03.2012
ЈП Електросрбија Краљево
Gat Novi Sad
Електроматеријал и опрема обликова по партијама-
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,фекалне
4-00-174/2012
05.03.2012
Панонске термоелектране Нови Сад
Millennium team doo. Beograd
радови на повезивању канализације -атмосферске
3.158.882,00
Одбијен захтев
канализације и ретенционог базена.
Процењена вредност: 14.982.540,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
подводних вода
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1883/2011
05.03.2012
TE и КО Костолац
Завод за јавно здравље Пожаревац
мерење квалитета отпадних, површинских и
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1746/2011
05.03.2012
ПУ Лабуд Пејовић Бечеј
Селекта Нови Сад
прехрамбени производи за партије 2,5,12 и 13
13.320.030,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
4-00-129/2012
05.03.2012
Град Ниш
Blok signal Niš
8.000.000,00
Одбијен захтев
211
Предмет набавке:
материјала на
oпремање центра за сортирање рециклажних
локацији Ивана Милутиновића бб Ниш
Процењена вредност: 10.490.000,00
212
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-51/2012
06.03.2012
Железница Србије
Gredelj Zagreb
Редовне оправке 10 електролокомотива серије 461
330.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-104/2012
06.03.2012
Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП
Superlab Beograd
атомски апсорпциони спектрофотометар
6.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1867/2011
06.03.2012
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Промедиа Кикинда
Аутоматски анализатор Random Acces
3.100.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
бр.56
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1547/2011
06.03.2012
БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
Dobergard Beograd
заштита имовине-обезбеђење у ул.Кнез Михаиловој
2.100.000,00
Одбијен захтев
213
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1662/2011
07.03.2012
Електродистрибуција Београд
Саватранс Београд
транспорт енергетских трансформатора 35/10 kV
9.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Вишњичка бања у
4-00-169/2012
07.03.2012
Град Београд-Агенција за инвестиције и становање
Ратко Митровић Београд
радови на изградњи основне школе у насељу
Београду
Процењена вредност: 550.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за
4-00-1607/2011
08.03.2012
Електровојводина Нови ЕДБ Нови Сад
Somborelektro Sombor
набавка полиестерских ормана мерног места (ПОММ)
прикључење потрошача на дистрибутивну мрежу
Процењена вредност: 50.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
214
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1659/2011
12.03.2012
ЈКП Пут Нови Сад
Мирна трговина Београд
индустријска со за посипање путева
63.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1565/2011
12.03.2012
Министарство одбране Војно медицинска академија
Solution JM Београд
тонери за штампаче "Lexmark"
1.965.500,00
Одбијен захтев
215
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1709/2011
15.03.2012
Електровојводина Нови Сад
Japi com Novi Sad
рачунарска опрема-сервер-blade sistem
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
4-00-111/2012
15.03.2012
Град НИШ-служба за одржавање и информатичко
комуникационе технологије
MFC Mikrokomerc Beograd
имплементације document management sistema
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
електронске
Одбијен захтев
писарнице и процедура за обраду предмета у
органима и
службама Града Ниша
Процењена вредност: 8.475.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-168/2012
15.03.2012
Клинички центар Србије
Tim & Co Beograd
прашак за веш
600.000,00
Одбијен захтев
216
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-50/2012
19.03.2012
Електровојводина Нови Сад
Securiton Beograd
систем за аутоматско гашење пожара гасом ФМ-200
2.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-276/2012
19.03.2012
ГРАД БЕОГРАД
SZTR Đurđević Subotište
набавка месних прерађевина
41.525.420,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Костолац"
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1884/2011
19.03.2012
ТЕ и КО Костолац
Завод за јавно здравље Пожаревац
мерење буке у животној средини у ПД "ТЕ и КО
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Београд
Предмет набавке:
зони
4-00-170/2012
20.03.2012
РБ Колубара Лазаревац
Институт за медицину рада Др драгомир Карајовић
1.500.000,00
Одбијен захтев
Лична дозиметријска контрола запослених који раде у
јонизујућег зрачења
Процењена вредност: 1.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
217
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
аутомобила " Škoda"
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-120/2012
23.03.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
АЦМ Плус Београд
сервисирање и поправка путничких возила -
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-203/2012
23.03.2012
Дом здравља Бољевац
Дунав осигурање Филијала Зајечар
осигурање имовине и лица
720.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-273/2012
23.03.2012
Клинички центар Србије
Tim & Co Novi Sad
средства за прање веша
5.500.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
комасацији и
4-00-96/2012
23.03.2012
Општина Зрењанин
Evrogeomatika Beograd
Извођење геодетских техничких и других радова на
500.000,00
Одбијен захтев
обнови премера у КО Ботош
Процењена вредност: 112.800.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-3/2012
23.03.2012
ЈП ОБРЕНОВАЦ
Manes Topola
монтажа трафо станица и постављање напонског
218
кабла на
објекту СПА центра у Обреновцу
Процењена вредност: 4.900.157,00
219
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
образаца
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-293/2012
23.03.2012
Привредни суд Сремска Митровица
Бети Ваљево
канцеларијски материјал и штампање судских
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-195/2012
26.03.2012
КБЦ Земун
Uki i Naki Zemun
прање веша
7.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Сад-
4-00-112/2012
26.03.2012
JВП Воде Војводине Нови Сад
Градитељ Нови Сад
изградња АБ зида на десној обали канала ДТД Нови
1.300.000,00
Одбијен захтев
Савино село-фаза 1
Процењена вредност: 12.900.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
220
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
електронске
4-00-254/2012
27.03.2012
ГРАД БЕОГРАД
Saga Beograd
куповина хадверске оперме за потребе нове
писарнице Градске управе
Процењена вредност: 2.033.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-246/2012
27.03.2012
Град Крагујевац
Ribbon Commerce Kragujevac
сервисирање штампача са услугом рециклаже тонера
2.054.000,00
Одбијен захтев
221
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Ћуковине
Предмет набавке:
изградњи
4-00-289/2012
29.03.2012
Електросрбија Краљево
Електромонтерска радња Гавриловић Милисав
извођење грађевинских радова на одржавању и
електроенергетских објеката .
Процењена вредност: 9.300.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-297/2012
29.03.2012
ГРАД БЕОГРАД
Saga Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
основним
4-00-283/2012
29.03.2012
ГРАД БЕОГРАД
Simpoline Vranje
куповина металних ормарића за одлагање уџбеника у
Одбијен захтев
школама
Процењена вредност: 295.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
установа Града
4-00-328/2012
29.03.2012
Град БЕОГРАД- Секретаријат за дечију заштиту
Lambino plus Stara Pazova
папирна конфекција за потребе предшколских
Број одлуке:
4-00-299/2012
Београда за 2012.годину
Процењена вредност: 28.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
222
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
29.03.2012
Студентски центар Београд
Пекарска индустрија Панчево
хлеб и пецива
223
Процењена вредност: 37.435.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Установе
4-00-41/2012
29.03.2012
Студентски центар Београд
Imlek ad. Beograd
млеко и млечни производи за студентске ресторане
Студентски центар Београд
Процењена вредност: 48.355.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-29/2012
29.03.2012
Електродистрибуција Јагодина
Elektra sistem Beograd
електроматеријал и опрема
20.729.640,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-322/2012
29.03.2012
ЈП ПТТ Србија Београд
Информатика Београд
услуге одржавања штампача Heroh
38.136.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-39/2012
29.03.2012
Универзитет Крагујевац
ДДОР Нови Сад
осигурање имовине и запослених
6.774.735,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
4-00-224/2012
224
Датум одлуке:
29.03.2012
225
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Лајковцу
Процењена вредност:
Одлука:
Министарство економије и регионалног развоја
Колубара Грађевинар Лазаревац
радови на завршетку изградње мале хале спортова у
71.383.490,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-284/2012
30.03.2012
ГСП БЕОГРАД
Patrimons Automativ Beograd
кочне полуге за аутобусе
16.321.260,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-199/2012
10.04.2012
Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград""
Uniqa Beograd
услуге осигурања имовине
2.000.000,00
Одбијен захтев
226
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1665/2011
12.04.2012
КБЦ Земун
Паланка промет Смедеревска Паланка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-371/2012
12.04.2012
Општина Кнић
Cano KG Guberevac
Сервис и одржавање опреме
350.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
4-00-380/2012
19.04.2012
Министарство пољопривреде ,трговине ,шумарства и
водопривреде
Geonet inženjering Beograd
155 професионалних ручних GPS уређаја са GIS
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пратећим
27.000.000,00
Одбијен захтев
софтвером
Процењена вредност: 16.500.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Градиште
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-357/2012
23.04.2012
Општина Велико Градиште
ПД Неимар пут, Салаковац
уређење пољских оутева на територији Велико
9.618.220,00
Одбијен захтев
227
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-463/2012
24.04.2012
Управа за заједничке послве републичких органа
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,траке и
4-00-384/2012
24.04.2012
JKP NAISSUS NIŠ
I&D Com Beograd
канцеларијски намештај ,за партију 3- кетроџи ,рибони
MiNEL DINAMO BARAJEVO
уградња расвете фонтане испред Палате Србије
26.000.000,00
Одбијен захтев
тонери
Процењена вредност: 5.500.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-725/2011
24.04.2012
ПД ТЕ и КОП Костолац
Ogranak shimadzu branch Beogard
лабораторијски апарати и уређаји
19.509.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-392/2012
26.04.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
FARMIX BEOGRAD
Лекови за лечење хемофилије за 2012
404.409.000,00
Одбијен захтев
228
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-219/2012
04.05.2012
Јавно стамбено предузеће Лозница
Дигитал принта лозница
Дигитална штампа рачуна обједињене наплазе
1.200.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
специјална
4-00-391/2012
07.05.2012
Аеродром Никола Тесла
Patrimons Automativ Beograd
Резервни делови за путнички теретни програм и
возила
Процењена вредност: 9.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-338/2012
08.05.2012
Електросрбија Краљево
Minel Dinamo Beograd
ремонт и ревизија трансформатора
40.000.000,00
Одбијен захтев
229
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
сортирање
4-00-497/2012
09.05.2012
ЈП ПТТ СРБИЈЕ
Siemens Beograd
технолошка концепција и опрема за аутоматизовано
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
на
4-00-222/2012
09.05.2012
Град Београд-Агенција за инвестиције и становање
Morava IN Krusevac
извођење радова на изградњи стамбеног објекта Ц2,
поштанских пошиљака -ГПЦ Београ, Нови Сад, Ниш
Процењена вредност: 1.450.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
локацији западно од Ивана Рибара у Новом Београду
пета фаза
Процењена вредност: 430.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-428/2012
09.05.2012
JKП Београдски водовод и канализација
Минел Динамо Барајево
ремонт сувих прекидача
10.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-409/2012
09.05.2012
Црвени крст Србије Београд
Pajić company group Paraćin
храна
33.627.650,00
Одбијен захтев
230
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-513/2012
10.05.2012
ЈП "Градско стамбено" Београд
Лукс електро Уб
извођење електроинсталатерских радова
5.476.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
одржавање
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-458/2012
14.05.2012
Пу бамби Бор
Ravicon Бор
набавка хемијских средстава и инвентара за
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
обољења за
4-00-366/2012
15.05.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Schering-plough central east ag, Beograd
биолошки лекови за потребе лечења реуматских
1.327.550,00
Одбијен захтев
период од три месеца, обликованим по партијама
Процењена вредност: 121.348.100,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
кухиње
4-00-462/2012
15.05.2012
Управа за заједничке послве републичких органа
Вода врњци Врњачка Бања
газиране и негазиране воде за потребе ресторана
Уораве за заједничке послове републичких органа
Процењена вредност: 20.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
231
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
полуиндиректне
4-00-494/2012
17.05.2012
Електросрбија Краљево
Enel Beograd
Монофазна и троазна бројила индиректне и
мерне групе са ГПРС
Процењена вредност: 24.148.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
машинско
4-00-528/2012
21.05.2012
Електровојводина Нови Сад
Sagittarius Beograd
израда и испорука образаца А4 и коверата за
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-604/2012
22.05.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Cummins Serbomonte Beograd
филтери и теретни и путнички програм за партију 1
2.284.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-496/2012
23.05.2012
Дирекција за изградњу Пожаревца
Партенон Пожаревац
наставак радова потпорног зида -друга фаза
10.000.000,00
Одбијен захтев
инсертовање са амбалажом у партији 2
Процењена вредност: 24.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
232
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-585/2012
28.05.2012
Телеком Србија
ДДОР Нови Сад
услуга колективног осигурања запослених
29.200.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
секундарне
4-00-506/2012
28.05.2012
Државна лутрија Србије Београд
Com 4T Beograd
опрема и софтвер за пројекат успостављања
пословне локације
Процењена вредност: 80.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
путеве и
4-00-661/2012
28.05.2012
Дирекција за урбанизам грађевинско земљиште
изградњу Ваљева Ваљево
Подносилац захтева: Предузеће за путеве Ваљево Ваљево
Предмет набавке:
одржавање путева на територији града Ваљева
Процењена вредност: 30.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
изградњу
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-662/2012
28.05.2012
јп дирекција за урбанизам грађевинско земљиште и
Ваљева
Предузеће за путеве "Ваљево" Ваљево
радови на одржавању градских улица у Ваљеву
45.000.000,00
Одбијен захтев
233
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-701/2012
30.05.2012
Панонске ТЕ ТО Нови Сад
ID Com Beograd
тонери, кетриџи и рибони
1.100.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-443/2012
31.05.2012
ЈП Водовод Рума
"ДДОР НОВИ САД" РУМА
осигурање лица и имовине
3.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-516/2012
31.05.2012
Студентски центар Београд
Meps Beograd
свеже воће и поврће, по партијама
117.852.400,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-356/2012
31.05.2012
ПД ТЕНТ Обреновац
Перић транс Београд
грађевинске машине-виљушкари
24.700.000,00
Одбијен захтев
234
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-751/2012
04.06.2012
Шосо Милан Петровић Нови Сад
Дунав осигурање Нови Сад
осигурање имовине
2.117.830,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
ресурсе
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-570/2012
04.06.2012
Mинистарство одбране Сектор за материјалне
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Каменица
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-721/2012
04.06.2012
СОС дечје село Др Милорад Павловић Сремска
Sagoja Земун
постељна опрема и стољњаци
27.866.150,00
Одбијен захтев
SELEKTA Нови Сад
намирнице за 2012.годину
11.675.000,00
Одбијен захтев
235
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
као и
4-00-459/2012
05.06.2012
Електродистибуција Београд
Електрошумадија а.д. Младеновац
опрема разводно постројење 35 кв у 10кв са заштитом
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-726/2012
05.06.2012
Републички фонд за пензијско и инвалидско
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Градске управе
4-00-642/2012
06.06.2012
Град Краљево
Нај комерц Краљево
набавка канцеларијског материјала за потребе
даљинско управљање за реконструкцију ТС 35/10кв
Процењена вредност: 40.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Комазец Инђија
штампање листа "Глас осигураника"
7.361.111,00
Одбијен захтев
града Краљева
Процењена вредност: 3.300.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
236
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-197/2012
08.06.2012
JKП Напредак Сокобања
"Sokopumpe 1997" Sokobanja
ремонт пумпи и винкловање мотора
800.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Шуменковић
4-00-758/2012
08.06.2012
Дом за децу и лица ометену у развоју др Никола
Петровац на Млави
Подносилац захтева: TKR "Fox" Krusevac
Предмет набавке:
средства за хигијену
Процењена вредност: 2.624.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
ресурсе Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
дијализу
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-523/2012
11.06.2012
Министарство одбране - Сектор за материјалне
Diamed Beograd
медицинска средства з ахемодијализу и перитонемску
69.966.910,00
Одбијен захтев
237
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Студентски
4-00-573/2012
12.06.2012
Студентски центар Београд
Monolit MSI Нови Београд
прехрамбени производи за потребе Установе
центар Београд
Процењена вредност: 6.900.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
4-00-525/2012
12.06.2012
Министарство одбране-Војнограђевински центар
Теrming Beograd
извођење радова на замени клима комора за потребе
одељења за интезивну терапију.
Процењена вредност: 10.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-780/2012
13.06.2012
Министарство финансија-Пореска управа
Dobergard Beograd
фто
18.217.560,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-602/2012
13.06.2012
Агенција за контролу летења Београд
Dobegard Beograd
фто
160.000.000,00
Одбијен захтев
238
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
саобраћајне
4-00-623/2012
15.06.2012
Завод за изградњу града Нови Сад
Војпут Суботица
изградња саобраћајних површина, за партију 2површине
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-802/2012
19.06.2012
ЈП Бадњево Неготин
Ivek zajecar
електроматеријал
8.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
кардиологије-за
4-00-847/2012
19.06.2012
Клинички центар НИШ
Neomedica Beograd
потрошни материјал за одељење интервентне
партију 17
Процењена вредност: 52.823.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
239
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-832/2012
20.06.2012
Општа болница Стефан Високи Смедеревска паланка
Neomedica Beograd
имплантанти у ортопедији
854.633,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-916/2012
20.06.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Inter Safe Business Beograd
регрутовање кадрова
243.542.500,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-716/2012
26.06.2012
Виши суд Краљево
Sloga Construction Kragujevac
реконструкција зграде вишег суда у Краљеву
9.430.950,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
чистоће и
4-00-385/2012
26.06.2012
Град Смедерево-Градско јавно правобранилаштво
ASA Eko Beograd
обављаљње комуналних делатности одржавања
управљања и одржавање Регионалног центра за
сакупљање,
селекцију и одлагање комуналног чврстог отпада на
локацији
Сегда
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
240
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-362/2012
28.06.2012
ЈП Стамбено Рума
Дунав осигурање Рума
Услуга осигурања
1.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партију 2-
4-00-611/2012
28.06.2012
Завод за изградњу града Нови Сад
ВОЈВОДИНАПУТ НОВИ САД
изградња саобраћајних површина -по партијама ,за
саобраћајне површине
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-713/2012
28.06.2012
Електродистрибуција Зрењанин
Energoremont Beograd
Поправка енергетске опреме
5.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-787/2012
28.06.2012
Електровојводина Нови Сад
Енерготехника - Јужна бачка доо Нови Сад
NN блокови за трафостанице
16.500.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
4-00-595/2012
28.06.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Blok Beograd
испорука и уградња дизалица у подземне контејнере
89.000.000,00
241
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-813/2012
28.06.2012
JKП Зелен Ариље
Atrikod Kruševac
Аутосмећар од 12 м3
9.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-783/2012
29.06.2012
Клинички центар НИШ
Тренкић М. Првослав Доњи Адровац
Животне намирнице
44.208.150,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
3
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-819/2012
02.07.2012
Завод за изградњу града Нови Сад
Војводинапут Панчево Панчево
сложене саобраћајнице и саобраћајни објекти-партија
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-849/2012
04.07.2012
ЈКП Градске пијаце Београд
Dom zdravlja Vizim Beograd
здравствене услуге
2.200.000,00
Одбијен захтев
Одбијен захтев
242
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
преноса и
4-00-907/2012
06.07.2012
ЈП ПТТ Србија Београд
Компанија Дунав осигурање Београд
Осигурање новца и других вреднсоти за време
превоза од стране достављача
Процењена вредност: 253.500.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-871/2012
11.07.2012
Град Смедерево
ПД Неимар пут Салаковац
Уређење Трга Карађорђев дуд Смедерево
19.286.550,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-808/2012
11.07.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Таж-јуниор Ваљево
Одливци бронзе
3.006.040,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-812/2012
12.07.2012
Oпшта болница Ћуприја
Дунав осигурање Јагодина
осигурање за потребе опште болнице Ћуприја
8.000.000,00
Одбијен захтев
243
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-899/2012
17.07.2012
ПД Термоелектрана и копови Костолац
Техника к.б Нови Београд
плетенице азбестне и безазбестне
4.590.897,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-900/2012
17.07.2012
Клинички центар Србије- Техничко-економски центар
Маковица Младеновац
пециво-партија 3.
13.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Управе царина
4-00-911/2012
17.07.2012
Министарство финансија Београд Управа царина
Крип инжењеринг Београд
израда техничке документације за више објеката
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
објекта
4-00-904/2012
17.07.2012
Град БЕОГРАД секретаријат за дечју заштиту
Грађевинар Ивањица
израда техничке документације и изградње монтажног
, за партије 1,2,3 и 4
Процењена вредност: 13.500.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Центар за подршку деци и породици у блоку.
Процењена вредност: 21.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
4-00-1004/2012
17.07.2012
Здравствени центар др Драгиша Мишовић Чачак
Makler Beograd
244
Предмет набавке:
биохемијски
Лабараторијски потрошни материјал за анализе за
анализатор
245
Процењена вредност: 5.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
4-00-1012/2012
19.07.2012
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ДДОР Нови Сад
осигурање имовине и запослених у Републичком
хидрометеоролошком заводу
Процењена вредност: 12.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
246
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-880/2012
24.07.2012
Војна пошта 3720 Краљево
Finagro Raška
млеко и производи од млека
4.292.718,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-867/2012
24.07.2012
Електросрбија Краљево
Enel Beograd
трофазна бројила
106.063.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-866/2012
24.07.2012
Електросрбија Краљево
Enel Beograd
монофазна бројила
21.312.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1052/2012
24.07.2012
ЈП ПТТ Београд
Roaming networks Beograd
опрема за сеистеме техничке заштите
75.753.250,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-953/2012
24.07.2012
Град Краљево
Дунав осигурање Краљево
осигурање
3.300.000,00
Одбијен захтев
247
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
шест TS
4-00-1010/2012
26.07.2012
ПД Југоисток Ниш
Енерготехника - Јужна бачка
опрема за реконструкцију система релејне заштите за
35/10 Kv
Процењена вредност: 49.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
248
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
енглеског на
4-00-917/2012
31.07.2012
Канцеларија за европске интеграације
Eurocontract Beograd
превођење правних тековина Европске уније са
српски , партија 6-право пословног настањивања и
право
пружања услуга
Процењена вредност: 26.700.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1018/2012
31.07.2012
ЈКП Београд пут
M&J&L Commerce Inđija
гума раоника
8.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-927/2012
31.07.2012
Народна банка Београд
Het Bard Beograd
потрошни технички материјал
20.678.140,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за
4-00-1006/2012
31.07.2012
Управа за заједничке послве републичких органа
Тим 99 Београд
кафе и остали напитци за потребе ресторана Управе
заједничке послове
Процењена вредност: 24.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
249
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пројекта
4-00-987/2012
01.08.2012
Министарство здравља Беогард
Корица Наташа Нови Београд
стручни послови у јединици за имплементацију
"реконструкција четири клиничка центра" у партији 7
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1137/2012
02.08.2012
ГРАД ЗРЕЊАНИН
Компанија Дунав осигурање филијала Зрењанин
Осигурање имовине
4.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1046/2012
02.08.2012
РБ Колубара Лазаревац
Јанко Стојчић Лазаревац
штампарске услугеи испорука штампаних образаца
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1024/2012
03.08.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Medical Innovation Novi Beograd
коронарни стентови
6.500.000,00
Одбијен захтев
Одбијен захтев
250
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
земљиште
4-00-1164/2012
06.08.2012
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
Смедерево
Подносилац захтева: Zmaj Smederevo
Предмет набавке:
oдржавање јавне расвете
Процењена вредност: 8.990.920,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
вештачко
4-00-673/2012
07.08.2012
ЈП Скијалишта Србије
Sufag Kennelbach
проширење и надоградња постојећег система за
оснеживање у ски вентру Стара Планина
Процењена вредност: 292.373.900,00
Одлука:
Одбијен захтев
251
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
привременим
4-00-1157/2012
10.08.2012
Министарство спољних послова
Wiener STADTISCHE Beograd
путничко здравствено осигурање запослених са
боравком у иностарнству
Процењена вредност: 45.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Републичког
4-00-1065/2012
10.08.2012
Републички геодетски завод Београд
Solution Beograd
тонери ,кетриџи и папир за плотер за потребе
геодетског завода
Процењена вредност: 1.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1245/2012
10.08.2012
ЈП Завод за изградњу града Нови Сад
Porr millennium team Beograd
радови на грађењу хидротехничких објеката
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1054/2012
14.08.2012
Дом здравља Земун
Pharma Swiss Beograd
санитетски потрошни материјал
9.800.000,00
Одбијен захтев
Одбијен захтев
252
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за потребе
4-00-1107/2012
15.08.2012
Електродистрибуција Чачак
Грађевинар Ивањица
грађевински и приправни радови хитне интервенције
огранка Чачак погон Ивањица
Процењена вредност: 500.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
западном делу
4-00-1091/2012
21.08.2012
ЈП Електропривреда Србије
Georad Drmno
израде елабората о рзервама уља и шљунка у
Костолачког угљоносног басеб
израде елабората о резерцама угља и шљунка у
западном делу
Костолачког угљоносног басена
Процењена вредност: 7.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1213/2012
21.08.2012
ПУ "Савски венац" Београд
Interkomerc Beograd
намирнице за исхрану по партијама
2.600.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
огранка
4-00-1078/2012
22.08.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Devix Beograd
технички преглед возила и машина за потребе
Површински копови Барошевац
Процењена вредност: 1.800.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
253
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
РФЗО за
4-00-1180/2012
27.08.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Fresenius Medical Care Srbija Beograd
пружања услуге хемодијализе осигураним лицима
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
РФЗО за
4-00-1211/2012
27.08.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Fresenius Medical Care Srbija Beograd
пружање услуга хемодијализе осигураним лицима у
партију број 1,2 и 3
Процењена вредност: 150.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
партију 1,2 и 3
Процењена вредност: 150.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
булевара и
4-00-1205/2012
28.08.2012
ЈП Завод за изградњу града Нови Сад
Техника Вршац
изградња јавног осветљења за партију 3-осветљење
градских магистрала
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1135/2012
28.08.2012
Канцеларија за Косово и Метохију
Огрев Плус Лепосавић
огревни материјал
69.320.000,00
Одбијен захтев
254
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
одржавање
4-00-1048/2012
29.08.2012
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ
Kodeks sistem Beograd
хемијска и механичка средства за чишћење и
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
2
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1251/2012
30.08.2012
Општа болница Сремска Митровица
Medica treu Bačka Palanka
уградни материјал за службу ортопедије,паартија 1 и
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
саобраћајне
4-00-1142/2012
30.08.2012
ЈП Завод за изградњу града Нови Сад
Градитељ НС Нови Сад
изградња саобраћајних површина , за партију 2-
хигијене ,партија 1-средства за машинско прање
Процењена вредност: 4.650.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
5.000.000,00
Одбијен захтев
површине
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партијама
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1075/2012
03.09.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Sion gard Beograd
ФТО пословних објеката РФЗО ,обликован по
11.767.000,00
Одбијен захтев
255
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1103/2012
04.09.2012
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД
Ктитор Београд
намештај
6.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
систему
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1040/2012
05.09.2012
ТЕ и КО Костолац
Euro mont ing
текуће одржавање и ремонтни радови на цевном
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1312/2012
05.09.2012
Министарство финансија-управа царина
AS Osiguranje Beograd
осигурање
110.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Клинике за
4-00-1331/2012
07.09.2012
Клинички центар Србије
MD Imaging Beograd
медицинска опрема - ултразвучни апарат за потребе
43.000.000,00
Одбијен захтев
гинекологију и акушерство КЦС
Процењена вредност: 6.100.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
256
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1319/2012
18.09.2012
Град Ниш
Дунав осигурање Ниш
осигурање
1.504.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1456/2012
18.09.2012
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО
Sfinga pro Pančevo
ФТО
10.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
потребе ХЕ
4-00-1420/2012
20.09.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
AtB sever Subotica
модернизација услуга 2 порталне дизалице 160 т за
Ђердап1-Кладово
Процењена вредност: 160.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за партију
4-00-913/2012
20.09.2012
Клинички центар Србије- Техничко-економски центар
Паланка промет Смедеревска Паланка
месо и прерађевине, за партију 1-месне прерађевине
2 јунеће месо
Процењена вредност: 22.800.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
257
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
потребе
4-00-1374/2012
21.09.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Gat Novi Sad
одржавање енергетске опреме и постројења за
огранка "површински копови"
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1489/2012
02.10.2012
ЈП ПТТ Саобраћаја - Дирекција за логистику Београд
Coning Beograd
гуме за транспортна средства
19.500.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
тораколумбалне кичме
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1409/2012
02.10.2012
Клинички центар Ниш
Eco trade Niš
Систем за транспедикуларну фиксацију
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1447/2012
02.10.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Merck Beograd
Интерфон бета 1а за 2012
149.999.000,00
Одбијен захтев
9.691.000,00
Одбијен захтев
258
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београда
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1342/2012
03.10.2012
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
чије су
4-00-1408/2012
03.10.2012
Општина Прибој
Декор Прибој
извођење радова на изградњи 9 кућа за домаћинства
Encode Beograd
израда главног пројекта колског пропуста
5.000.000,00
Одбијен захтев
куће оштећене деловањем клизишта на територији
Општине
Процењена вредност: 28.500.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1392/2012
04.10.2012
ЈКП Комуналпројект Бачка Паланка
Wiener STADTISCHE Beograd
осигурање
7.700.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Пожаревац
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
сиглнализације
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1276/2012
05.10.2012
ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца
Предузеће за путеве Пожаревац
одржавање хоризионталне и вертикалне
7.156.000,00
Одбијен захтев
259
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1553/2012
09.10.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Merck Beograd
интерфон бета 1а за период од три месеца
41.492.400,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1333/2012
09.10.2012
ПУ Радосно детињство Нови Сад
Delco doo Novi Sad
дезинфекција, дезинсекција и дератизација
5.508.474,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
месечном
4-00-1433/2012
09.10.2012
Клинички центар Крагујевац
Житопродукт Крагујевац
припрема оброка за шест месеци са потребама на
нивоу за потребе Клиничког центра Крагујевац
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
260
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
регулације
4-00-1287/2012
12.10.2012
Град Пожаревац
Премер Савковић Лазаревац
Израда геодетских подлога за план генералне
Пожаревца
Процењена вредност: 4.220.687,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1315/2012
12.10.2012
ЈКП ОБРЕНОВАЦ Обреновац
MNG Plastik Gogić, Indjija
набавка судова за смеће HDPE
2.542.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1467/2012
12.10.2012
Републички завод за задравствено осигурање Београ
I&D Com Beograd
тонери и рибони
22.460.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1324/2012
15.10.2012
Mинистарство одбране Београд
Insert Beograd
Свечане униформе
71.462.920,00
Одбијен захтев
261
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1552/2012
17.10.2012
СРБИЈАШУМЕ Београд
Керечки комерц Београд
пластичне плочице и магацин за плочице
7.435.414,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
месне
4-00-1577/2012
18.10.2012
Дом за старе Смедерево
Паланка промет Смедеревска Паланка
Прехамбени производи 1- свеже месо, 2-сушене
прерађевине,3-свежа пилетина, 6-свеже воће и
поврће
Процењена вредност: 2.080.453,00
Одлука:
Одбијен захтев
262
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пода од
4-00-1465/2012
19.10.2012
Завод за спорт и медицину спорта
Maraton LDN Мачванска Митровица
испорука и уградња водопропусног слоја-спортског
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,шприцеви и
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1600/2012
19.10.2012
Дом здравља Нови Сад
Pharma Swiss Beograd
санитарни материјал - обликован по партијама
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
комунално
4-00-1243/2012
19.10.2012
Градска општина Палилула
Норис Инжењеринг Београд
рушење, уклањање бесправно саграђених објеката и
"тартан"подлоге на атлетском стадиону
Процењена вредност: 12.500.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
3.000.000,00
Одбијен захтев
уређење
Процењена вредност: 26.118.100,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Војводине
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1399/2012
19.10.2012
Радиодифузна установа Војводине Радио телевизија
Saut professionaln Beograd
камкордери са припадајућом опремом
3.300.000,00
Одбијен захтев
263
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1445/2012
22.10.2012
Електровојводина Нови Сад
Elektroelement Beograd
полиестерски ормани мерног места
48.100.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1480/2012
24.10.2012
Народни музеј Београд
Kunsttrans Beograd
транспорт изложбе "Србија Земља фресака"
806.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
електроодржавање у ЗЦ
4-00-1432/2012
25.10.2012
Здравствени центар Ваљево
Procesor elektronika Valjevo
извођење електромонтажних радова за
Ваљево
Процењена вредност: 2.850.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
264
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1597/2012
26.10.2012
Клинички центар Србије
Medtech Beograd
ултразвучни апарат за потребе клинике за урологију
5.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1625/2012
26.10.2012
ЈКП Градске пијаце Београд
Delta generali Beograd
осигурање имовине и лица
30.000.000,00
Одбијен захтев
265
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1582/2012
30.10.2012
ТЕ и КО Костолац
Колубара универзал-Велики Црљени
транспортне траке са платном
83.051.180,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1119/2012
30.10.2012
Завод за израду новчаница и кованог новца Топчидер
Grafikum Beograd
офсет гуме
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1628/2012
30.10.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Neomedica Beograd
уградни материјал у кардиологији
88.813.950,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1506/2012
31.10.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Komerc progres Inđija
лежајеви и чауре
12.280.160,00
Одбијен захтев
Одбијен захтев
266
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партије
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1684/2012
01.11.2012
ЈП "Комград" Бачака Топола
Resor mihajlovic company Gadzin Han
набавка два специјална возила -обликовано у две
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1250/2012
01.11.2012
ЈКП Београдски водовод и канализација
Татић Осјечани
набавка алуминијум сулфата
131.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ТЕНТ
4-00-1602/2012
02.11.2012
Тент Обреновац
ModEkolo Novi Beograd
преузимање и збрињавање индустријског отпада из
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1663/2012
02.11.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Biostent Београд
периферни стентови
9.200.000,00
Одбијен захтев
15.950.000,00
Одбијен захтев
Обреновац у 2012. години обликован по партијама
Процењена вредност: 76.800.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
267
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
и
4-00-1697/2012
05.11.2012
Завод за изградњу града Нови Сад
Градитељ НС Нови Сад
грађења хидротехничких објеката , партија 1- грађење
реконструкција водоводне мреже
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1677/2012
06.11.2012
КБЦ Бежанијска коса Београд
Станић Младеновац
материјал за одржавање хигијене
2.875.097,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
дирекција за робне
4-00-1578/2012
06.11.2012
Министарство трговине и услуга-Републичка
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Новом Пазару
резерве
Kenter Mali Idjoš
руковања и одржавања складишта и робе у АИК-у у
Процењена вредност: 21.186.440,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1694/2012
08.11.2012
ЈКП Биоктош Ужице
Resor Gadzin Han
Два специјлан возила за одвоз смећа
18.000.000,00
Одбијен захтев
268
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1606/2012
15.11.2012
Електросрбија Краљево
Meter&control Земун
Трофазна бројила електричне енергије за директно
106.063.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1723/2012
15.11.2012
ПТТ Саобраћаја Србија
Comtrade Beograd
опремање објеката ГПЦ Београд, Нови Сад и Ниш-ИТ
54.750.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1707/2012
19.11.2012
Град Сомбор
Kota H&G Beograd
испорука и уградња опреме за клизишта
15.680.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1722/2012
19.11.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Merck Beograd
интерфон бета 1 а за 2012
149.999.000,00
Одбијен захтев
269
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1595/2012
20.11.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Tekniex Italija Bel tec Beograd
транспорт машина-ходних стројева по партијама
34.900.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
дворане у
4-00-1763/2012
21.11.2012
Туристичко спортски центар Велика Плана
Musculus Beograd
храстов парткет са уградњом за санацију спортске
Великој Плани
Процењена вредност: 5.176.500,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1430/2012
21.11.2012
Геронтолошки центар Ниш
Гранд Ниш
материјал за одржавање хигијене по партијама
1.700.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
булевара и
4-00-1753/2012
23.11.2012
Завод за изградњу града Нови Сад
Енерготехника - Јужна бачка
изградња јавног осветљења за партију 3-осветљење
градских магистрала
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
270
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
катастарско
4-00-1644/2012
29.11.2012
JП Дирекција за изградњу Јагодина
Геодетски биро Јагодина
израда просторно планске документацие -израда
топографског плана у Јагодини
Процењена вредност: 1.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
прикључака
4-00-1512/2012
30.11.2012
електродистрибуција рума
Божановић Стара Пазова
изградња и реконструкција типских и индивидуалних
са испоруком и уградњокм опреме и материјала
Процењена вредност: 180.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1483/2012
30.11.2012
Општина Црна трава
Банковић Црна Трава
извођење радова на Општинском улужном центру.
2.600.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1746/2012
03.12.2012
Градско стамбено Београд
Securitas services Beograd
фто
1.400.000,00
Одбијен захтев
271
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1787/2012
05.12.2012
Народна банка Србије Београд
Eurocontract Beograd
преводилачке услуге
3.300.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1836/2012
06.12.2012
Дом здравља Нови Београд
Pro media Kikinda
потрошни лабораторијски материјал
3.500.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1841/2012
10.12.2012
Електросрбија Краљево
Enel Beograd
мерне групе за ГПРС МОДЕМОМ
21.690.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1770/2012
10.12.2012
Teрмоелектране Никола Тесла Обреновац
Институт за рударство и металургију Бор
оскултација депоније пепела и шљаке ТЕНТ а
3.000.000,00
Одбијен захтев
272
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1863/2012
11.12.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Mercedes Benz Београд
подвоз за надоградње обликовано у три партије
176.500.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за партију
4-00-1777/2012
13.12.2012
Општа болница Шабац
Jugomontana Beograd
материјал за трансфузију -обликован по партијама ,
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1767/2012
13.12.2012
Телеком Србија
Delta generali Beograd
колективно осигурање запослених
23.300.000,00
Одбијен захтев
број 4-тестови за тестирање крви.
Процењена вредност: 6.217.750,00
Одлука:
Одбијен захтев
273
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1906/2012
18.12.2012
Институт за ортопедско хируршке болести Баањица
Makler Beograd
цементне протезе колена
42.638.400,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
мандушића и
4-00-1809/2012
18.12.2012
јп "привредно технолошки паркови" Суботица
Потиски водоводи Хоргош
изградња терасе водовода у улицама Вука
Палмина у суботици
Процењена вредност: 18.600.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1903/2012
18.12.2012
Институт за ортопедско хируршке болести Баањица
Makler Beograd
цементне протезе кука
2.905.200,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1904/2012
18.12.2012
Институт за ортопдеско хируршке болести Бањица
Makler Beograd
бесцемнтне протезе кука
44.323.200,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
органа
4-00-1870/2012
18.12.2012
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛичких
Подносилац захтева:
Београд
Digital security Beograd
274
Предмет набавке:
Немањина
одржавање система видео надзора у објектима
бр.11 и Немањина 22-26
275
Процењена вредност: 2.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1840/2012
18.12.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Farmakom MB Guča
одливци од челичног лива за партије 1,2, и 3
25.250.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1905/2012
18.12.2012
Институт за ортопедско хируршке болести Баањица
Makler Beograd
хибридне протезе кука
12.376.800,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
санкција
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1908/2012
20.12.2012
Министарство правде-управа за извршење кривичних
Krunik Beograd
униформе
95.000.000,00
Одбијен захтев
276
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Војводине
4-00-1895/2012
24.12.2012
Институт за здравствену заштиту деце и омладине
Нови Сад
Intermol Beograd
моторна горива и лож уља, а партију 1-моторна
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
горива
Процењена вредност: 5.775.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
угрожене
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1980/2012
24.12.2012
Град Београд-секретаријат за социјалну заштиту
Министарство одбране-Војна установа "Дедиње"
припрема и дистрибуција оброка за соц.материјално
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
све типове
4-00-1897/2012
25.12.2012
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд
Dewaco Beograd
поправка компонти система убризгавања горива за
601.214.100,00
Одбијен захтев
аутобуских мотора
Процењена вредност: 20.000.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
телекомуникација
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
лолацијама
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1928/2012
25.12.2012
Министарство спољне и унутрашње трговине и
Roaming networks Beograd
агрегати за напајање опреме на предајничким
Одбијен захтев
Врста иницијалног акта: Захтев за заштиту права
Начин решавања: Решено на други начин
277
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1786/2011
26.01.2012
Општина Књажевац
Moto boem trans Negotin
Prevoz učenika za 2011/2012/2013
6.426.000,00
Решено на други начин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-181/2012
08.03.2012
Електромрежа Србије Београд
Антиплам Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1868/2011
13.03.2012
Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње
Servis studio doo Beograd
Одржавање хигијене ИКВБ Дедиње Београд
Решено на други начин
Решено на други начин
278
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-97/2012
19.03.2012
JKП Водовод и канализација Београд
Mobile Solutions Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1467/2011
20.03.2012
Први Основни суд Београд
Графос Инђија
штампани ибразсци
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-10/2012
23.03.2012
ЈП Градско стамбено Београд
MiDRA EKO Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
уређај-
4-00-564/2010
29.03.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БОР
ВИСАРИС БЕОГРАД
теледириговани радиографско -флуороскопски (Р/Ф)
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
рендген
Процењена вредност: 15.000.000,00
Одлука:
Решено на други начин
279
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-55/2012
01.04.2012
Србијашуме Шумско газдинство Пријепоље
ЗУР Бјеловић Прибој
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-280/2012
03.04.2012
ПД ТЕ и КОП Костолац
ТЕХНОЛИНК НОВИ САД
агрегат на точковима
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-182/2012
04.04.2012
ЈКП Водовод и канализација Београд
CVS Mobile Ljubljana
услуга праћења возила путем GPS технологије
25.000.000,00
Решено на други начин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-227/2012
10.04.2012
ЈКП Обреновац
KORKOVADO BEOGRAD
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
280
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-373/2012
19.04.2012
ЈКП Комуналац Рума
Дунав осигурање Срем
oсигурање имовине и лица
1.500.000,00
Решено на други начин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Пожаревац
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-359/2012
23.04.2012
ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-466/2012
24.04.2012
Аеродром Никола Тесла
Flow Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-555/2012
30.04.2012
Министарство унутрашњих послова
Delog Beograd
Фотокопир апарати за потребе МУП-а
Предузеће за путеве Пожаревац
7.156.060,00
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
281
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-326/2012
04.05.2012
Универзитет у Београду Стоматолошки факултет
Dexon Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-457/2012
04.05.2012
Електротехнички институт Никола Тесла
Varnost fitep Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
централне
4-00-449/2012
07.05.2012
Град Београд- Секретарија за дечију заштиту
Omnipromet Beograd
Куповина технолошке опреме за потребе опремања
Решено на други начин
Решено на други начин
производно-дистрибутивне кухиње у саставу ПУ
Савски венац
Процењена вредност: 28.000.000,00
Одлука:
Решено на други начин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-364/2012
08.05.2012
Универзитетска дечија клиника Београд
Sutura medic Beograd
Решено на други начин
282
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-389/2012
09.05.2012
РБ Колубара Лазаревац
Devix Lazarevac
технички преглед возила и машина
1.800.000,00
Решено на други начин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-519/2012
11.05.2012
Теромоелектране "Никола Тесла" Обреновац
In Focus NDR Jabuka
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-440/2012
21.05.2012
Министарство финансија поресака управа
Aigo business system Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Давидовац
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-451/2012
22.05.2012
Основна школа "Стеван Јаковљевић" Параћин
Топ турс Параћин Шалудовац
превоз ученика на релацији Параћин-Главица-
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
283
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-508/2012
24.05.2012
КБЦ Звездара Београд
Lavalux Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-578/2012
25.05.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Alegrina Novi Sad
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
и улица
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-553/2012
29.05.2012
Град Лозница
Предузеће за путеве Ваљево Ваљево
Радови на одржавању јавног некатегорисаних путева
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-538/2012
29.05.2012
ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212 БЕОГРАД
Dobegard Beograd
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
284
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-549/2012
30.05.2012
Дом здравља Др.Ђорђе Ковачевић Лазаревац
Makler Beograd
labaratorijski reagensi za biohemijski analizator ILAB 650
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-533/2012
04.06.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Дунав осигурање Врање
осигурање имовине и лица
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-705/2012
04.06.2012
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Дунав осигурање Ниш
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-698/2012
05.06.2012
Републички геодетски завод Београд
Тектон Београд
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
285
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-696/2012
06.06.2012
ЈП Електропривреда Србије
EWG Beograd
даљинско очитавање и управљање поторшњом
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-650/2012
11.06.2012
Југоисток Ниш
Електротехна Ниш
монофазна бројила
30.000.000,00
Решено на други начин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-655/2012
11.06.2012
ЈУГОИСТОК НИШ
Somborelektro Sombor
монофазна бројила
30.000.000,00
Решено на други начин
Решено на други начин
4-00-529/2012
14.06.2012
Електродистрибуција Београд
Enel Beograd
монофазна бројила електричне енергије за директно
прикључење са могућношћу прикључења екстерног
комуникационог модула
Процењена вредност: 50.000.000,00
Одлука:
Решено на други начин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
286
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-793/2012
19.06.2012
Општина Ириг
Geokrulj Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-757/2012
22.06.2012
ТЕ и КО Костолац
ФАМ а.д. Крушевац
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-789/2012
26.06.2012
ПУ Савски венац
Паланка промет Смедеревска Паланка
Намирница за исхрану
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-768/2012
28.06.2012
РБ Колубара Лазаревац
Ranex Beograd
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
287
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-411/2012
02.07.2012
Прекршајни суд Пожега
Епоха Пожега
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-884/2012
03.07.2012
Дирекција за изградњу Пожега
Elektroelan Kragujevac
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1128/2012
26.07.2012
ЈП Градско стамбено Београд
Космај лифрови Београд
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
288
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1201/2012
12.09.2012
Општина Вршац-Мз Гудурица
Други октобар Вршац
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1202/2012
12.09.2012
МЗ "Орешац"-општина Вршац
Други октобар Вршац
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1203/2012
12.09.2012
МЗ Куштиљ
Други октобар Вршац
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1204/2012
12.09.2012
Општина Вршац-МЗ Куштиљ
Други октобар Вршац
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
289
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1378/2012
13.09.2012
Републички завод за задравствено осигурање Београ
Merck Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
станица
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1290/2012
25.09.2012
ЈКП Београдске електране Београд
Rarex company Beograd
испорука и уградња предфабрикованих предајних
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-993/2010
09.11.2012
Завод за јавно здравље Зрењанин
Новос Београд
Решено на други начин
Решено на други начин
Решено на други начин
290
Врста иницијалног акта: Захтев за заштиту права
Начин решавања: У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1235/2011
12.01.2012
ЈП Србија гас Нови Сад
WiENER STADTISCHE Београд
осигурање имовине, лица, возила и одговорности
149.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пратећом
4-00-1726/2011
12.01.2012
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА ОБРЕНОВАЦ
Mikro Kontrol Beograd
испорука 174 електромоторна серво погона са
услугом уградње и пуштања у рад на објекту ТЕНТ Б,
Ушће
Процењена вредност: 149.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
291
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1383/2011
16.01.2012
Народна скупштина Републике Србије
Tehnicom computers Beograd
радне станице
45.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
донираних
4-00-1669/2011
16.01.2012
Дом здравља Нови Сад
Medicon Sabac
дигитализација опреме проширење система
средствима Владе Јапана и пројекта Европске уније
Процењена вредност: 14.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Парламента
4-00-1378/2011
16.01.2012
Народна скупштина Републике Србије
King ICT Beograd
радне станице и пратећа опрема за потребе Е-
Народне скупштине Републике Србије
Процењена вредност: 45.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
292
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1785/2011
17.01.2012
Aрена Београд
CARD SERVICE,Београд
дистрибуција и продаја улазница за програме у
организацијинаручиоца и права продаја улазница на
продајном
месту.
Процењена вредност:
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1374/2011
17.01.2012
ЈКП Водовод и канализација Крагујевац
Дунав осигурање - Крагујевац
осигурање имовине
21.000.000,00
У целини поништен поступак
293
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
биохемијски
4-00-1763/2011
19.01.2012
Здравствени центар др Драгиша Мишовић Чачак
Makler Beograd
лабораторијски потрошни материјал-анализе за
анализатор
Процењена вредност: 12.333.460,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
подземних
4-00-1641/2011
19.01.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Bregava Beograd
испорука и уградња дизалица за пражњење
контејнера 20 комада
Процењена вредност: 105.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
траке
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1425/2011
19.01.2012
Здравствени центар Крушевац
Велебит Нови Сад
санитетско потрошни материјал за патрију 63- ЕКГ
751.000,00
У целини поништен поступак
294
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1560/2011
23.01.2012
Електродистибуција Београд
Trend company Јагодина
трансформаторско уље минералног порекла
4.500.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
појава на
4-00-1654/2011
23.01.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
праћење и евидентирање клизишта нестабилних
путној мрежи
Процењена вредност: 15.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1809/2011
23.01.2012
КБЦ Звездара
AMG Pharm Beograd
куповина хирурског конца , парија 5 и 6.
16.000.000,00
У целини поништен поступак
295
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1690/2011
25.01.2012
Министарство одбране Београд
Visaris doo Београд
дигитални РТГ са флет панелима
61.991.520,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1800/2011
25.01.2012
ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад
Добергад Беогард
апликација за позиционирање возила
2.500.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ЗА ПОТРЕБЕ
4-00-1385/2011
25.01.2012
Министарство одбране Београд
РТМ Шабац
ОперАЦИОНЕ ЛАМПЕ И ОПЕРАЦИОНИ СТОЛОВИ
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Књажевац за
4-00-1825/2011
26.01.2012
Општина Књажевац
Moto boem trans Negotin
превоз ученика основних школа на територији СО
ВМА, ВБ НИШ, ВМЦ НОВИ САД... ЗА ПАРТИЈУ 2
Процењена вредност: 237.796.600,00
Одлука:
У целини поништен поступак
школску 2011/12 , 2012/13 и 2013/14 годину , за
партију 4
превоз ученика основних школа на територији СО
Књажевац за
школску 2011/12 , 2012/13 и 2013/14 годину ,за партију
4.
Процењена вредност: 6.426.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
296
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1307/2011
03.02.2012
Пореска управа Ниш
Соко гроуп Београд
физичко обезбеђење
40.900.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
генератора,блок-
4-00-1841/2011
03.02.2012
Тент Обреновац
Saturn electric Beograd
испорука два комплета за релејну заштиту
трансформатора ,трансформатора сопствене
потрошње .
Процењена вредност: 46.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1886/2011
03.02.2012
Министарство финансија -управа за трезор Београд
Информатика ад. Београд
радне станице и лаптопови
43.456.400,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-25/2012
03.02.2012
Дом здравље Варварин
WiENER STADTISCHE Београд
осигурање имовине и лица
500.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1492/2011
03.02.2012
Министарство одбране сектор за људске ресурсе
Ecotrade BG Niš
медицинска опрема за потребе Клинике за
297
неурохирургију ВМА
обликован по партијама, партија 2 -систем за
трепанацију
лобање
298
Процењена вредност: 23.559.320,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
обликован по
4-00-87/2012
03.02.2012
КБЦ "Бежанијска коса" Београд
Makler Beograd
лабораторијски реагенси и потрошни материјал
партијама
Процењена вредност: 48.623.120,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
болести на
4-00-23/2012
03.02.2012
Институт за трансфузију крви Србије
Makler Beograd
набавка комплета "Elisa" тестова за трансмисивне
узорцима крви
Процењена вредност: 14.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
"Volkswagen" за
4-00-1629/2011
07.02.2012
ЈП Електропривреда Србије
Autokomerc Beograd
одржавање и поправка моторних возиламарке
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1773/2011
08.02.2012
КБЦ Звездара
Trud NNR Beograd
прање и пеглање веша за једногодишње потребе
20.338.980,00
У целини поништен поступак
моделе " Passat" и Golf
Процењена вредност: 730.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
299
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-26/2012
09.02.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
ПД ПРо ТЕНТ Обреновац
ремонт и модернизација дизалице за ХЕ
30.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1434/2011
09.02.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
процена вредности путне мреже
8.474.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
детектором
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1657/2011
09.02.2012
Дом здравља Нови Београд
Gorenje GTI Beograd
Дигитална радиографски уреај са флет панел
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Републике
4-00-1507/2011
09.02.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
израда идејног и главног пројекта Е-761, граница
У целини поништен поступак
Српске-Пожега-Прељина-Појате, деоница ПојатеКрушевац
Процењена вредност: 169.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
4-00-92/2012
09.02.2012
Установа стдентски центар Београд
Dobergard Beograd
300
Предмет набавке:
физичко-техничко обезбеђење
Процењена вредност: 135.250.000,00
301
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
VII/1 реагенси
4-00-1835/2011
10.02.2012
Дом здравља Вождовац
Yunycom Beograd
лабораторијски материјал за 2011.годину партија
за ILAB 650
Процењена вредност: 14.667.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ИЛБ 650
4-00-1823/2011
10.02.2012
Дом здравља Обреновац
Yunycom Beograd
Лабараторијски реагенси за биохемијски анализатор
или еквивалент
Процењена вредност:
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1735/2011
10.02.2012
Дирекција за изградњу Београд
Телус Београд
одржавање хигијене
4.000.000,00
У целини поништен поступак
302
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1575/2011
22.02.2012
КБЦ Земун
Canimimpex, Београд
прање веша у КБЦ Земун
2.800.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-105/2012
22.02.2012
ЈКП Београд пут
Vatrosprem proizvodnja Beograd
кипер возила 4*2 (10 ком)
90.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пратећом
4-00-1510/2011
22.02.2012
ЈКП Прогрес Коцељева
ПАТЕНТ ИНВЕСТ БЕОГРАД
изградња резервоара "Свилеува" и "Баталге" са
опремом у оквиру система за водоснабдевање
општине
Коцељева.
Процењена вредност: 25.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
303
4-00-1335/2011
23.02.2012
ЕДБ Београд
Станелектро Београд
извођење електроинсталационих радова у објектима:
Масарикова, Славија, Земун и Добро поље
Процењена вредност: 1.500.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1681/2011
23.02.2012
ЈКП Хигијена Панчево
Ресор Гаџин Хан
набавка аутосмећара
30.000.000,00
У целини поништен поступак
304
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-93/2012
27.02.2012
JKП Медиана Ниш
Resor Gadzin Han
аутоцистерна за прање
7.500.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1859/2011
27.02.2012
Тент Обреновац
Mark Media Surčin
одржавање главног погонског објекта у чистом стању
усисивачима и мануелном радном снагом током 2012.
Процењена вредност:
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-69/2012
27.02.2012
РБ Колубара Лазаревац
KORKOVADO BEOGRAD
булдожер снаге 320 KS без рипера ,3 комада.
132.000.000,00
У целини поништен поступак
305
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-8/2012
28.02.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
MERCEDES BENZ
подвоз за надоградње, обликованих по партијама
205.780.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
биохемијски
4-00-1801/2011
28.02.2012
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Yunycom Beograd
лабораторијски материјал за партију 1-реагенси за
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Прокупље
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-183/2012
29.02.2012
Југоисток Ниш - огранак Електродистрибуција
анализатор ILAB 650
Процењена вредност: 3.522.516,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Birohem Niš
канцеларијски материјал
У целини поништен поступак
306
4-00-176/2012
05.03.2012
Mинистарство пољопривреде трговине шумарства и
водопривреде-Управа за заштиту биља
Подносилац захтева: Беокомерц Београд
Предмет набавке:
регистрација и обавеѕно осигурање возила
Процењена вредност: 2.200.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-88/2012
05.03.2012
Клинички центар Србије
PTM Šabac
Електрохируршки нож са пратећим прибором
3.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-72/2012
05.03.2012
ЈП Електромрежа Србије
Saturn electric Beograd
разводно постројење 10 kv
11.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
за НИП
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
радова на
4-00-100/2012
05.03.2012
Mинистарство економијеи регионалног развоја- сектор
Геопут Београд
вршење услуге стручног надзора над извођењем
изградњи прве фазе државног пута I реда аутопута
на траси
постојећег магистралног пута М1.11
Процењена вредност: 4.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
307
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
одговорности
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-106/2012
07.03.2012
Општа болница Лесковац
Triglav Beograd
осигурање имовине, запослених лица, возила и
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-173/2012
08.03.2012
Општина Звечан
Resor Gadzin Han
аутосмећар запремине 5м3 за
6.500.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-27/2012
08.03.2012
ПУ "Галеб" Петровац на Млави
Pertvel , Veliko Laole
набавка свежег меса и сихомеснатих производа
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1693/2011
12.03.2012
ЈКП Биоктош Ужице
Ресор Гаџин Хан
камион смећар
12.000.000,00
У целини поништен поступак
8.431.350,00
У целини поништен поступак
У целини поништен поступак
308
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-211/2012
13.03.2012
Републички фонд за здравтсвено осигурање Београд
Merck Beograd
интерфон бета 1а за 2012 годину
153.202.700,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пратеће
4-00-1643/2011
15.03.2012
Општина Мајданпек
Машинопројект копринг Београд
избор пројектанта за израду "Главног пројекта и
документације "замене рада котлова снаге 1х8 mw на
мазут
котловима и дрвни пелет
Процењена вредност: 13.632.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1854/2011
19.03.2012
Електродистибуција Београд
ABB Beograd
postrojenja 10k-RMU
98.000.000,00
У целини поништен поступак
309
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
производи
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1882/2011
20.03.2012
Војна пошта 3720 Краљево
Finagro Raška
млеко свеже пастеризовано и краткотрајни млечни
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-71/2012
20.03.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Teletrade Beograd
теретно возило до 1 тоне носивости-30 комада
60.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Републичког
4-00-188/2012
20.03.2012
Републички геодетски завод Београд
Тектон Београд
радиои на фасади пословног објекта у седишту
7.263.968,00
У целини поништен поступак
геодетског завода
Процењена вредност: 34.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
интеграције
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-255/2012
20.03.2012
Kанцеларија за европске интеграције Београд
Eurocontract Beograd
превођења за потребе Канцеларије за европске
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
4-00-1611/2011
20.03.2012
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ИНТЕРГЛОБУС ЧАЧАК
3.390.000,00
У целини поништен поступак
310
Предмет набавке:
опрема за спортску халу "Јан Чајак" Бачки Петровац
Процењена вредност: 9.000.000,00
311
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Сомборског
4-00-268/2012
20.03.2012
Град Нови Сад
Струја Нови Сад
извођење радова на изградњи јавног осветљења
булевара у Новом Саду
Процењена вредност: 50.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
грејање возила и
4-00-164/2012
20.03.2012
РБ Колубара Лазаревац
Sigmma Begeč
поправка и сервисирање уређаја за унутрашње
машина
Процењена вредност: 800.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,управљања
4-00-250/2012
23.03.2012
Електромрежа Србије Београд
Saturn electric Beograd
ормани са микропроцесорским уређајима заштите
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1856/2011
23.03.2012
ПУ Милица Ножица Ваљево
Сточар ЛСБ Уб
Набавка свежег јунећег меса- партија 1
28.500.000,00
У целини поништен поступак
,SCADA sistema.
Процењена вредност: 1.129.680,00
Одлука:
У целини поништен поступак
312
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
запослених
4-00-1832/2011
26.03.2012
Телеком Србија Београд
Ofy company Beograd
ваучер за куповину новогодишњих пакетића за децу
лица
Процењена вредност: 22.139.830,00
Одлука:
У целини поништен поступак
313
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
средстава
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-154/2012
29.03.2012
Телеком Србија
Veridix Beograd
бар-код опрема за обележавање и попис основних
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-122/2012
29.03.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
Kran Tehnik Beograd
модернизација дизалица 160(т) на ХЕ "Ђердап 1 "
160.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
опрема
4-00-12/2012
29.03.2012
РБ Колубара Лазаревац
ГАТ Нови Сад
контрактери партија 1, НН прекидачи партија 2, ВН
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партију 2-
4-00-192/2012
29.03.2012
ПУ Савски венац
Паланка промет Смедеревска Паланка
намирнице за изхрану ,обликоване по партијама ,за
10.000.000,00
У целини поништен поступак
партија 3 и релејна техника партија 4
Процењена вредност: 19.900.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
свеже воће
Процењена вредност: 6.925.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
314
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
материјал
4-00-256/2012
04.04.2012
Општа болница Стефан Високи Смедеревска паланка
AMG Pharm Beograd
шавни материјал партија 1 ,крвни деривати партија 5,
за медицинске тестове партија9.
Процењена вредност:
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Паланка
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
5,
4-00-242/2012
04.04.2012
Општа болница-"Стефан Високи" Смедеревска
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
машинских
4-00-124/2012
04.04.2012
Телеком Србија
Termo max Beograd
Извођење грађевински, грађевинксо-занатских
Yunicom Beograd
Шавни материјал -партија1, Крвни деривати -партија
Материјал за медицинксе тестове -партија 9
Процењена вредност:
Одлука:
У целини поништен поступак
радова на адаптацији реконструкцији и изградњи
објеката
Процењена вредност: 50.500.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
коришћења
4-00-1432/2011
04.04.2012
ЕДБ Београд
Албо Београд
пластичне пломбе за заштиту од неовлашћеног
електричне енергије
Процењена вредност: 8.750.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
315
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-307/2012
05.04.2012
Републички фонд за здравтсвено осигурање Београд
Merck Beograd
интерферон бета 1а за период од три месеца.
38.300.670,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-399/2012
05.04.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Merck Beograd
интерферон бета 1а за период од три месеца
38.300.670,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1672/2011
05.04.2012
ЈКП Комуналне Службе Пожаревац
Atrikod Kruševac
два нова специјална комунална возила.
18.600.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
отпада на
4-00-317/2012
05.04.2012
Град Суботица
Алегрина Нови Сад
постављање подземних контејнера за сепарацију
територији Града Суботице
Процењена вредност: 15.254.230,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пречистача уља,
4-00-205/2012
05.04.2012
Градско саобраћајно предузеће Београд
Delta Filter doo Arilje
пречистачи уља, горива и ваздуха и улошци
316
горива и вздуха за партије 1-3, 5-8, 10-19, 22-38, 39-56
Процењена вредност: 20.782.380,00
317
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
општине
4-00-325/2012
06.04.2012
Општина Пирот
Delta generali Beograd
осигурање имовине свих домаћинстава на територији
Пирот
Процењена вредност: 9.200.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
машина,обликовне по
4-00-378/2012
09.04.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Fresenius Medical Care Srbija Beograd
Maтеријал за дијаллизу за све типове
партијама.
Процењена вредност: 4.903.600,00
Одлука:
У целини поништен поступак
318
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Србије
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-264/2012
10.04.2012
Институт за радиологију и онкологију Републике
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-245/2012
10.04.2012
Тент Обреновац
Kop komerc progres Inđija
лежајеви
12.020.730,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
потрошача
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-298/2012
10.04.2012
Eлектродистрибуција Београд
Sagittarius Beograd
коверте за паковање рачуна за електричну енергију
Јупитер хигијена Београд
прање, сушење и пеглање веша
4.100.000,00
У целини поништен поступак
3.300.000,00
У целини поништен поступак
4-00-335/2012
10.04.2012
Арена Београд
Еventim rs Beograd
Услуге дистрибуције и продаје улазница за програме у
организацији Арене Београд
Процењена вредност: 16.400.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
319
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
одношењем
4-00-258/2012
12.04.2012
Републички фонд за пензијско и инвалидско
Ribbon CMS Beograd
индустријски ремонтовани тонери и рибони са
истрошених, партија 2-тонери, инк јет-кертриџи,
фотокондуктори
за Lexmark
Процењена вредност: 11.090.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Митровачке
4-00-79/2012
19.04.2012
ЈП Дирекција за изградњу града Сремска Митровица
Maraton LDN Мачванска Митровица
набавка спорстсе опреме за фискултурну салу
гимназије
Процењена вредност: 3.500.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Алексинцу
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-363/2012
19.04.2012
Општина Алексинац
Marconi Aleksinac
Извођење раодва на одржавању јавне расвете у
2.200.000,00
У целини поништен поступак
320
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
и
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-331/2012
24.04.2012
РТС Београд
Сигурност Врачар Београд
заштита објеката и имовине од пожара и фто објеката
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-292/2012
24.04.2012
Електромрежа Србије
Wiener STADTISCHE Beograd
осигурање основних средстава запослених и возила
424.136.500,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
потребе ТЦ
4-00-218/2012
24.04.2012
Дом здравља Др Драгиша Мишовић Чачак
Котленик промет Лађевци
Набавка меса, млека и јогурта за шестомесечне
45.000.000,00
У целини поништен поступак
Чачак
Процењена вредност: 4.820.800,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-341/2012
24.04.2012
Специјална болница за болести независности
Лидо београд-Земун
храна за пацијенте
6.900.000,00
У целини поништен поступак
321
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
одржавање
4-00-348/2012
25.04.2012
ПУ "Пчелица "ниш
Станић Младеновац
потрошни материјал, партија 1-инвентар за
хигијене, партија 2- средства за прање, партија 4-
папирна
галантерија, партија 6-ПВЦ галантерија
Процењена вредност: 13.796.190,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-404/2012
26.04.2012
ЈКП Гроцка Гроцка
Atrikod Kruševac
два аутосмећара
20.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
послова
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-382/2012
30.04.2012
Министарство унутрашњих послова
Tas mix Vrbas
храна за псе за потребе Министарства унутрашњих
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
послове
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Републичког
4-00-454/2012
30.04.2012
Град Београд-секретаријат за комуналне и стамбене
5.000.000,00
У целини поништен поступак
Тектон Београд
Рестаурација фасадса на објекту под заштитом
завода за заштиту споменика
Процењена вредност: 18.276.620,00
Одлука:
У целини поништен поступак
322
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партијама ,за
4-00-427/2012
04.05.2012
Дом за смештај старих лица Смедерево
Паланка промет Смедеревска Паланка
набавка прехрамбених производа ,обликована по
партију 1-свеже месо и месне прерађевине , за
партију 2-
сушене месне прерађевине ,за партију 3-свежа
пилетина .
Процењена вредност: 11.664.630,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-278/2012
04.05.2012
Општа болница Ћуприја
Beolaser Beograd
санитетски и потрошни материјал опште намене
40.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
дизалице
4-00-401/2012
04.05.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
Kran Tehnik Beograd
ремонт и модернизација порталне дизалице и мостне
на додатној електрани ХЕ "Ђердап"
Процењена вредност: 20.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-286/2012
07.05.2012
ПД Југоисток Ниш
Беомакс Београд
ИМО (измештени мерни ормани) -700 комада
15.000.000,00
У целини поништен поступак
323
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-393/2012
08.05.2012
JKП "Инфостан"
Coopservice BMK Stara Pazova
чишћење пословних просторија ЈКП "Инфостан"
4.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-490/2012
09.05.2012
КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ
Компанија Дунав осигурање Ниш
осигурање имовине и лица
1.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
послова.
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-493/2012
09.05.2012
Mинистарство спољних послова Београд
Финоћа Београд
одржавање хигијенеу објекту Министарства спољних
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Србије
4-00-415/2012
10.05.2012
Град Краљево
Дунав осигурање Краљево
осигурање 250стеоних јуница , за потребе Републике
48.000.000,00
У целини поништен поступак
,Града Краљева.
Процењена вредност: 3.300.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
324
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Лабовићи
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-544/2012
11.05.2012
Општина Блаце
Ћурлука Блаце
Поправка МЗ Милановићима, Доња Драгуша, Дуњићи,
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
воће и
4-00-407/2012
11.05.2012
ПУ Наша Радост Смедерево
Паланка промет Смедеревска Паланка
намирнице за припремање хране у партији 8- свеже
769.500,00
У целини поништен поступак
поврће
Процењена вредност: 27.499.560,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-543/2012
11.05.2012
Општина Блаце
Ћурлука Блаце
Поправка пута у селу Д. Чунгула
1.735.344,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-545/2012
11.05.2012
Општина Блаце
Ћурлука Блаце
Поправка путева МЗ Ракоњци, живковићи, Пекићи....
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-539/2012
11.05.2012
Општина Блаце
СДМ Кашевар
радови на изградњи улице "Јована Цвијића" у Блацу
У целини поништен поступак
325
Процењена вредност: 1.605.899,00
326
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
ресурсе Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-562/2012
14.05.2012
Министарство одбране - Сектор за материјалне
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
осигурања
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-332/2012
14.05.2012
Термоелекране Никола Тесла Обреновац
Ažd saobraćajni sistem Beograd
радови на реконструкцији и подизању нивоа
ИНЕКС МОРАВА Гаџин Хан
угаљ , обликован по партијама
68.092.500,00
У целини поништен поступак
11.000.000,00
У целини поништен поступак
327
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
села Г и Д.
4-00-540/2012
15.05.2012
Општина Блаце
Ardito Company Blace
Поправка пута МЗ Груре, Барбатовацм Насипање
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-541/2012
15.05.2012
Општина Блаце
Artido company Blace
поправка путева у месној заједници
2.530.488,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-542/2012
15.05.2012
Општина Блаце
Ardito Company Blace
Поправка пута МЗ Ђокићи, Брђанија, Инговац
1.134.648,00
У целини поништен поступак
Гргуре , Шиндрићи
Процењена вредност: 447.741,00
Одлука:
У целини поништен поступак
328
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,обликоване по
4-00-408/2012
17.05.2012
Институт за онкологију и радиологију Београд
Pharma Swiss Beograd
медицински потрошни материјал и хемикалије
партијама
Процењена вредност: 3.836.515,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-550/2012
17.05.2012
ПД ТЕНТ ОБРЕНОВАЦ
Rolling World Beograd
лежајеви
4.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-537/2012
21.05.2012
Дом за душевно оболела лица Чуруг
Alpen milch Čurug
прехрамбени производи -храна
14.376.630,00
У целини поништен поступак
329
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-628/2012
22.05.2012
Службени гласник Београд
Adacta Beograd
"део информационог система"
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-598/2012
22.05.2012
Минстарство финансија-управа царина
Књаз Милош натура Београд
вода за пиће са аутоматима за воду
3.500.000,00
У целини поништен поступак
У целини поништен поступак
330
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
"Градске
4-00-483/2012
23.05.2012
ЈКП Комуналне услуге Пожаревац
Du integral Smederevo
радови на санацији депоније комуналног отпада
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
поље" у
4-00-482/2012
23.05.2012
ЈКП Комуналне Службе Пожаревац
Du integral Smederevo
санација депоније комуналног отпада "Јеремино
утрине ".
Процењена вредност: 9.527.966,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Пожаревцу
Процењена вредност: 57.244.200,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-532/2012
23.05.2012
ПУ Вукица Митровић Лесковац
Nataly drogerija Niš
средства за хигијену и дезинфекцију
3.100.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Каменица
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Сремској
4-00-395/2012
23.05.2012
Установа заједничких послова Института Сремска
Alpen milch Čurug
животне намирнице за пацијенте три института у
Каменици
Процењена вредност: 73.876.320,00
Одлука:
У целини поништен поступак
331
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-511/2012
24.05.2012
Предшколска установа "Раковица"
Паланка промет Смедеревска Паланка
намирнице за исхрану-партија 5- свеже поврће
26.370.110,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-564/2012
24.05.2012
ТЕ Колубара Велики Црљени
Rolling World Beograd
лежајеви, кућишта, хилзне и осигурачи
8.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
osiguranje
Предмет набавке:
установама
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-535/2012
24.05.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Energoprojekt garant, wiener stadtische, uniqa neživotno
осигурање имовине и лица у здравственим
300.000.000,00
У целини поништен поступак
332
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
на
4-00-554/2012
25.05.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
Tehnomerkur Beograd
метални ормани и сталаже за магацин архивске грађе
Караташу
Процењена вредност: 11.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
отпад
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-558/2012
25.05.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Ilias corp international Beograd
испорука и уградња подземних контејнера за кућни
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-645/2012
28.05.2012
ЈКП Београдски водовод и канализација
Kop komerc progres Inđija
набавка прирубниц на годишњем нивоу
2.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партијама-
4-00-594/2012
28.05.2012
Дом здравља Др Сима Милошевић Београд
Inel Novi sad
Медицински потрошни материјал, обликован по
партија4 -
49.000.000,00
У целини поништен поступак
партија 1-шприцевви , партија2- игле за капсуле,
рукавице медицинске
Процењена вредност: 10.225.410,00
Одлука:
У целини поништен поступак
333
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-581/2012
29.05.2012
Електродистрибуција Краљево
Saturn electric Beograd
реконструкција релејне заштите у ТС 110/10 kV
13.200.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Лозница
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
директне и
4-00-473/2012
29.05.2012
Електросрбија Краљево - Електродистрибуција
Enel Beograd
бројила и мерне групе по партијама, за партију 2-
полудиректне мерне групе
Процењена вредност: 6.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-563/2012
29.05.2012
ТЕ Морава Свилајнац
Rolling World Beograd
лежајеви, чауре и осигурачи
1.100.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Југозападног
4-00-620/2012
29.05.2012
Београдска тврђава Београд
Модулор Београд
извођење рестаураторских радова на Бастиону III
фронта
Процењена вредност: 20.370.340,00
Одлука:
У целини поништен поступак
334
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за
54,66-74,
4 из групе
4-00-394/2012
31.05.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БОР
Promedia Kikinda
реагенси за микробиолошку лабораторију и реагенаса
биохемијску лабораторију, за партије 2,3,18,19,28,5076-78,80-85,и 87 и88 из групе добара за 3 и за партију
добара 4
Процењена вредност: 26.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-684/2012
31.05.2012
Републички фонд за пензијско и инвалидско
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Јагодина
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-572/2012
31.05.2012
Град Јагодина
Feman Jagodina
Изградња осветљења стадиона фудбалског клуба
Cors computers Beograd
одржавање и поправка РС- рачунара
6.338.983,00
У целини поништен поступак
49.000.000,00
У целини поништен поступак
335
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
сервисирања
4-00-589/2012
04.06.2012
JП Градско стамбено Београд
Станелектро Београд
Извођење електро радова из режима редовног
неодложних радова и рекућих поправки на стамбеним
зградама
Процењена вредност: 125.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партију 1-
4-00-700/2012
04.06.2012
Град Врање
I&D Com Beograd
канцеларијски материјал обликован по партијама, за
канцеларијски материјал, за партију 2 тонери
Процењена вредност: 5.401.405,00
Одлука:
У целини поништен поступак
336
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-178/2012
05.06.2012
Oпштина Вучитрн
Inter inženjering Prilužje
уређење стамбених објеката у Прилужју
4.714.396,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
вентилације
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-569/2012
05.06.2012
ТЕ и КО Костолац
Termo max Beograd
извођење инсталација грејања, климатизације и
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-441/2012
05.06.2012
Општина Вучитрн-Прилужја
Inter inženjering Prilužje
спољно уређење стамбених објеката
4.714.396,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-683/2012
05.06.2012
Републички геодетски завод Београд
Bg Standarde properties Beograd
радови на фасади
37.500.000,00
У целини поништен поступак
12.425.000,00
У целини поништен поступак
337
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-742/2012
06.06.2012
Клинички центар Србије
AMG Pharm Beograd
хируршки шавни материјал ,обликован у 74 партије
115.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
аутоматску
4-00-634/2012
06.06.2012
Eлектродистрибуција Чачак
Saturn electric Beograd
набавка и уградња микропроцесорских уређаја за
регулацију
Процењена вредност: 15.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-312/2012
06.06.2012
Jугоисток Огранака Електротимок Зајечар
Savatrans Beograd
ангажовање дизалица за утовар и истовар
1.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
1,2 и 3.
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-693/2012
06.06.2012
ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Sitel Beograd
систем за даљинско очитавање и управљање-партије
52.950.000,00
У целини поништен поступак
338
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-697/2012
07.06.2012
Министарство спољних послова
Uniqa Beograd
услуге
45.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-712/2012
07.06.2012
Mинистарство спољних послова
Wiener STADTISCHE Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-686/2012
11.06.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Merck
интерферон бета 1а за 2012.годину
149.999.000,00
У целини поништен поступак
У целини поништен поступак
339
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-715/2012
13.06.2012
Геронтолошки центар Ниш
Kibid Beograd
Ноћне пелене за одрасле
1.500.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
комасације за
4-00-695/2012
13.06.2012
Општина Вршац
Геопут Београд
извођење геодетско техничких радова у поступу
део катастарске општине Вршац
Процењена вредност: 95.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
340
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
В.И.О каутере
4-00-772/2012
14.06.2012
KБЦ Звездара
Paroco Novi Sad
Потрошни материјал 1. Ербе остале каутере и 2.
за потребе хируршке клинике
Процењена вредност: 496.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
вреловода
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-616/2012
14.06.2012
Топлана Кикинда
Изолир Зрењанин
набавка предизолованих цеви ДН 300 са санацију
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
возила
4-00-722/2012
14.06.2012
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд
KryoGas Beograd
набавка и уградња опреме за станицу за пуњење
500.000,00
У целини поништен поступак
компримованим природним гасом
Процењена вредност:
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-811/2012
15.06.2012
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Н.САД
Promedia Kikinda
хемикалије типа Торлак или еквивалент
900.000,00
У целини поништен поступак
341
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-835/2012
19.06.2012
ПД Термоелектране Никола Тесла
Kop komerc progres Inđija
браварски , електричарски и аутоелектричарски алат
2.500.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-815/2012
19.06.2012
Дом здравља Нови Сад
Pharma Swiss Beograd
Санитетски материјал
3.000.000,00
У целини поништен поступак
342
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-146/2012
20.06.2012
ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА
Nova grosis Nis
лекови, санитетски материјал и робе за партију 4
1.200.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-474/2012
20.06.2012
РБ Колубара Лазаревац
ПРО ТЕНТ Обреновац
сервисирање ,поправка и атестирање дизалице .
3.100.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
монофазних бројила
4-00-746/2012
20.06.2012
Југоисток Ниш-огранак Електротимок Зајечар
Електротехна Ниш
мерне опреме и инструменти (400 комада
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-724/2012
20.06.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
Gat Novi Sad
замена електроопреме на црпној станици Смедерево
13.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Bicode
4-00-782/2012
20.06.2012
Здравствени центар Ужице
Neomedica Ниш
реагенси за хематолошке бројаче партија 2-за бројач
и 600 комада трофазних бројила ).
Процењена вредност: 8.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
343
,партија 6анализатор
hycell, tipcelly 70, партија 5-бројач- abbott-cell dyn 1700
хематолошки бројач abbott cell dyn 1800,партија 7
abbott cell dun 3700
344
Процењена вредност: 13.370.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-736/2012
20.06.2012
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
Паланка промет Смедеревска Паланка
свеже воће и поврће
2.600.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-770/2012
22.06.2012
Министарство унутрашњих послова
Delog Beograd
фотокопир апарати
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-864/2012
22.06.2012
Министарство финансија -управа за игре на срећу
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-841/2012
28.06.2012
Министарство одбране
Chortan Beograd
службене и свечане униформе
148.137.700,00
У целини поништен поступак
У целини поништен поступак
com trade it solutions and services
израде софтвера и имплементације интегрисаног
информационог система за електронски надзор
Процењена вредност: 15.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
345
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-865/2012
29.06.2012
Студентски центар Београд
Dobergard Beograd
ФТО и противпожарна заштита
135.200.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-874/2012
29.06.2012
Општа болница Лесковац
Delta generali Beograd
Осигурање имовине и запослених лица
8.431.350,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-800/2012
29.06.2012
ТЕ и КО Костолац
Vejax Beograd
сервисирање и оправке булдожера
3.000.000,00
У целини поништен поступак
346
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ЕЕО
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1001/2012
03.07.2012
Електросрбија Краљево ЕД Ваљево
ZOC Niskogradnja Valjevo
Грађевински и земљани радови на изградњи НН и СН
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-898/2012
03.07.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Fresenius Medical Care Srbija Beograd
Материјал за дијализу
49.036.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-754/2012
04.07.2012
Електропривреда србије
Škoda Praha Invest Češka
систем за даљинско очитавање и управљање
6.900.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
енергију
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-816/2012
04.07.2012
Електродистибуција Београд
Sagittarius Beograd
коверте за паковање рачуна за потрошну електричну
4.994.853,00
У целини поништен поступак
16.000.000,00
У целини поништен поступак
347
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Народне
4-00-827/2012
06.07.2012
Народна скупштина Републике Србије
Public consulting Beograd
Конзерваторско-рестауратски радови на фасади Дома
скупштине Р.С
Процењена вредност: 120.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
сиситем
4-00-908/2012
11.07.2012
Град Ниш
Makro Form Sistem Beograd
Набавка имплементације документ манагемент
електронске писарнице и процедура за обраду
предмета у
органима и службама града Нишпа
Процењена вредност: 8.475.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-885/2012
11.07.2012
ПУ Радост Врњачка бања
Den Fruit Trstenik
намирнице
6.250.000,00
У целини поништен поступак
348
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
HDCAM,
4-00-918/2012
17.07.2012
РТС Београд
AVD Media Beograd
професионалне траке-DVCPRO, MINI DV, LARGE DV,
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-915/2012
17.07.2012
Народни фронт Београд
Паланка промет Смедеревска Паланка
животне намирнице
18.050.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-941/2012
17.07.2012
КБЦ Бежанијска коса Београд
Makler Beograd
Лабараторијски реагенси и потрошни материјал
30.636.630,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-981/2012
17.07.2012
ЈКП Медиана Ниш
Resor Gadzin Han
аутосмећар са утоварним механизмом два комада
25.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
4-00-930/2012
17.07.2012
ТЕ и КО Костолац
Kop komerc progres Inđija
котрљајни лежајеви
10.481.220,00
BETACAM, LTO
Процењена вредност: 21.979.100,00
Одлука:
У целини поништен поступак
349
Одлука:
У целини поништен поступак
350
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-791/2012
19.07.2012
ЈП Скијалишта Србије
Uniqa Beograd
осигурање имовине и лица
23.700.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-797/2012
19.07.2012
ЈП Скијалишта Србије
Wiener STADTISCHE Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партијама
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-905/2012
19.07.2012
ГСП БЕОГРАД
Prista oil Beograd
антифриз расхладне течности -обликовне по
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-931/2012
19.07.2012
ЈКП Чистоћа и зеленило Зрењанин
Resor Gadzin Han
набавка комуналних возила за одношење смећа
36.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
4-00-912/2012
19.07.2012
TE и КО Костолац
Kop komerc progres Inđija
котрљајни лежајеви за ПК "Дрмно"
30.246.520,00
У целини поништен поступак
31.000.000,00
У целини поништен поступак
351
Одлука:
У целини поништен поступак
352
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-988/2012
24.07.2012
Електросрбија Краљево
Sobel Beograd
израда пројектне документације
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-853/2012
24.07.2012
Електродистрибуција Београд
Енергоремонт Београд
ремонт трансформатора
45.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партијама
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-971/2012
24.07.2012
Дом здравља Нови Београд
Neomedica Nis
потрошни лабораторијски материјал обликовано по
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-951/2012
24.07.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Kop komerc progres Inđija
лежајеви и чауре обликоване по партијама
4.106.280,00
У целини поништен поступак
У целини поништен поступак
16.250.000,00
У целини поништен поступак
353
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-870/2012
25.07.2012
КБЦ Земун
Promedia Kikinda
лабораторијски реагенси за потребе КБЦ Земун
37.300.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-882/2012
25.07.2012
KБЦ Земун
Wiener STADTISCHE Beograd
осигурање имовине и лица
13.500.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
осигурања
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-986/2012
25.07.2012
ПД ТЕНТ ОБРЕНОВАЦ
Ažd saobraćajni sistem Beograd
радови на реконструкцији и подизању нивоа
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-952/2012
25.07.2012
РБ Колубара Вреоци
Kop komerc progres Inđija
лежајеви и чауре
7.606.893,00
У целини поништен поступак
12.000.000,00
У целини поништен поступак
354
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,партија 1-
4-00-1011/2012
26.07.2012
ЈКП Градска чистоћа
Dewaco Beograd
подвоз за надоградње , обликоване по партијама
подвоз за надоградњу аброл кипера
Процењена вредност: 205.780.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-936/2012
26.07.2012
ОШ Бора Радић Баваниште
Ekogradnja Projekt SG
кречење просторија у ОШ Бора Радић
2.500.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
регулационих
4-00-960/2012
27.07.2012
ЈП за дистрибуцију природног гаса Гас Рума
Инса Земун
температурна мерила протока гаса и мерно
станица
Процењена вредност: 17.167.800,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-955/2012
27.07.2012
Републички геодетски завод Београд
Телус Београд
одржавање хигијене
35.000.000,00
У целини поништен поступак
355
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1134/2012
31.07.2012
Републички фонд за пензијско и инвалидско
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-999/2012
31.07.2012
Телеком Србија
Clinicanova Beograd
специјалистички лекарски прегледи
15.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
отпремом ,
4-00-1055/2012
31.07.2012
ЈКП Инфостан Београд
ЈП ПТТ саобраћаја Србије Београд
услуга издвојеног руковођења обрадом, запримом,
EWE Beograd
рачунарска опрема -обликовано по партијама
38.300.000,00
У целини поништен поступак
електронском контролом, архивирањем и
статистичком
обрадом писмоносних пошиљака
Процењена вредност: 150.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-969/2012
01.08.2012
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ
Anhem Zemun
папирната галантерија
5.400.000,00
У целини поништен поступак
356
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-947/2012
02.08.2012
ТЕ и КО Костолац
ORTEX URO GROUP Krusevac
израда зуба за багере
30.227.820,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1015/2012
02.08.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Rolling World Beograd
лежајеви и чауре
31.439.600,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1181/2012
03.08.2012
Републички фонд за пензијско и инвалидско
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
земљиште
4-00-1160/2012
06.08.2012
ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
стубовима у граду
Cors computers Beograd
поправка рачунара
6.338.983,00
У целини поништен поступак
Смедерево
Zmaj Smederevo
одржавање јавне расвете на канделаберским
Смедереву.
Процењена вредност: 6.806.151,00
Одлука:
У целини поништен поступак
357
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1077/2012
07.08.2012
ГСП БЕОГРАД
Коп Комерц Прогрес Инђија
котрљајни лежајеви
19.270.120,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
инсертовање
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-975/2012
07.08.2012
Телеком Србија
Sagittarius Beograd
потрошни материјал коверте за машинско
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-961/2012
07.08.2012
Општина Бујановац
Resor Gadzin Han
камион и булдожер
14.000.000,00
У целини поништен поступак
70.000.000,00
У целини поништен поступак
358
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-980/2012
10.08.2012
ПУ Вукица Митровић Лесковац
Globus Leskovac
средства за хигијену и дезинфекцију
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-958/2012
10.08.2012
КБЦ Звездара
Beo tolcar Beograd
прање и пеглање веша
20.338.980,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-994/2012
10.08.2012
ПУ Вукица Митровић Лесковац
Tren Nis
средаства за хигијену и дезинфекцију
3.100.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1145/2012
10.08.2012
Специјална болница "Сокобања"
Компанија Дунав осигурање филијала Ниш
осигурање
1.669.800,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-978/2012
10.08.2012
ПУ Вукица Митровић Лесковац
Nataly drogerija Niš
средства за хигијену и дезинфекцију
3.100.000,00
У целини поништен поступак
У целини поништен поступак
359
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1222/2012
15.08.2012
Општа болница Сента
Visaris Beograd
дигитални рендген апарати
20.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партија .
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1193/2012
15.08.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Izopol Zrenjanin
полиуретански улошци брисача трака ,обликован у 6
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1115/2012
15.08.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Rolling World Beograd
лежајеви и чауре
14.318.350,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
системом
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1184/2012
15.08.2012
Градска управа град Београд
Cors computers Beograd
куповина рачунара са лиценцираним оперативним
12.500.000,00
У целини поништен поступак
11.110.000,00
У целини поништен поступак
360
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Универзитету у
4-00-1041/2012
16.08.2012
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ДДОР Нови Сад
осигурања имовине и лица запослених на
Крагујевцу
Процењена вредност: 6.774.735,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
прикључење
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1096/2012
17.08.2012
Југоисток Ниш
Енерготехника - Јужна бачка
трофазна бројила електричне енергије за директно
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
прикључење
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1122/2012
17.08.2012
ЈУГОИСТОК НИШ
Enel Београд
трофазна бројила електричне енергије за директно
95.000.000,00
У целини поништен поступак
95.000.000,00
У целини поништен поступак
361
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1136/2012
21.08.2012
ПУ Раковица Београд
Паланка промет Смедеревска Паланка
свеже поврће
3.820.760,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1177/2012
21.08.2012
Југоисток Ниш
Enel Beograd
монофазна бројила
65.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1150/2012
22.08.2012
ЈКП Београдски водовод и канализација
Eltec Beograd
опрема за заваривање
4.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1192/2012
23.08.2012
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Uniqa Beograd
осигурање
3.300.000,00
У целини поништен поступак
362
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Републичког
4-00-1234/2012
24.08.2012
Републички геодетски завод Београд
Капител Лештане
радови на фасади пословног објекта у седишту
геодетског завода
Процењена вредност: 37.500.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1293/2012
24.08.2012
Електровојводина Нови Сад
Erboni LPG Novi Sad
тонери за штампаче и фотокопир апарате
7.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Републичког
4-00-1232/2012
24.08.2012
Републички геодетски завод Београд
Bg Standarde properties Beograd
радови на фасади пословног објекта у седишту
геодетског завода
Процењена вредност: 37.500.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Републичког
4-00-1235/2012
24.08.2012
Републички геодетски завод Београд
Тектон Београд
радови на фасади пословног објекта у седишту
геодетског завода
Процењена вредност: 37.500.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
4-00-1244/2012
24.08.2012
363
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Републички фонд за здравствено осигурање
Neomedica Beograd
уградини материјал у кардиологији
364
Процењена вредност: 178.701.200,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Републици
4-00-1188/2012
24.08.2012
ЈП Путеви Србије
Jassa cop Zrenjanin
редовно одржавање на државних путева I и II реда у
Србији
Процењена вредност: 7.850.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
запослених од незгоде
4-00-1148/2012
24.08.2012
ЈКП Топлана Ниш
Delta generali Beograd
осигурање од аутоодговорности имовине и
Процењена вредност: 3.500.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
365
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
укључење
4-00-1264/2012
28.08.2012
Општа болница Лесковац
Kobi Med Beograd
санитетски и потрошни материјал ,партија 56 - сет за
и искључење са дијализе
Процењена вредност: 62.712.400,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1229/2012
28.08.2012
Клинички центар НИШ
Delta generali Beograd
осигурање
23.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1037/2012
28.08.2012
КБЦ ДР ДРАГИША МИШОВИЋ ДЕДИЊЕ БЕОГРАД
Superlab Beograd
лабораторијски потрошни материјал
10.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партијама
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1165/2012
28.08.2012
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
Inpharm Beograd
средства за одржавање хигијене за 2012. годину по
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1131/2012
28.08.2012
Општа болница "Свети Лука "Смедерево
AMG Pharm Beograd
потрошни медицински материјал за партије 5-14
11.580.180,00
У целини поништен поступак
366
Процењена вредност: 16.743.770,00
367
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Општине
4-00-1149/2012
28.08.2012
Општина Пирот
Delta generali Beograd
осигурање имовине свих домаћинстава на територији
Пирот
Процењена вредност: 9.200.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
мрежом и
4-00-1094/2012
29.08.2012
Електродистрибуција Београд
ABB Beograd
Опрема за софтвер за модернизацију управљања SN
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партијама
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1220/2012
29.08.2012
Дом здравља Бујановац
Promedia Kikinda
санитетски и остали потрошни материјал по
интеграција ВН и CH SHADE
Процењена вредност: 29.500.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
4.244.217,00
У целини поништен поступак
368
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1099/2012
03.09.2012
Општина Звечан
Resor Gadzin Han
аутосмећар
6.500.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1306/2012
03.09.2012
ЈП Сава центар Београд
Syf Services Београд
ФТО
28.000.000,00
У целини поништен поступак
369
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
протетику
4-00-1300/2012
04.09.2012
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску
Београд
Подносилац захтева: Паланка промет Смедеревска Паланка
Предмет набавке:
набавка животних намирница
Процењена вредност: 12.340.920,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1051/2012
04.09.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Rolling World Beograd
лежајеви и чауре
7.606.893,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Лазаревић" Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1307/2012
04.09.2012
Клиника за психијатријске болести"Др. Лаза
Паланка промет Смедеревска Паланка
Nabavka prehamrenih proizvoda
26.122.000,00
У целини поништен поступак
370
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1200/2012
05.09.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Механограф Ју Београд
штампани обрасци
9.501.192,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1284/2012
05.09.2012
Републички хидрометеоролошки завод
Beoinženjering Beograd
Хидролошка мерна опрема
2.730.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1257/2012
05.09.2012
ОШ "ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА" БЕОГРАД
Linija Valjevo
замена дрвених прозора
6.980.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1217/2012
05.09.2012
Управа за заједничке послове републичких органа
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
радова
4-00-1265/2012
05.09.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Инжењеринг Плус пројект Београд
израде пројектно техничке документације набавке
Mirror B & S Beograd
одржавање хигијене у објектима републичких органа
92.000.000,00
У целини поништен поступак
,техничке подршке у управљању објектима за потребе
371
РФЗО
Процењена вредност:
372
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1230/2012
10.09.2012
Клинички центар Србије
AMG Pharm Beograd
хируршки шавни материјал по партијама
150.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1316/2012
11.09.2012
Министарство одбране-сектор за материјалне ресурсе
Ivex Beograd
операциони сто
158.983.100,00
У целини поништен поступак
373
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партија 2.
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1367/2012
12.09.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Novartis Pharma Services
цитостатика са Ц листе ,партија 1, доцетаксел -
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
заштите,
4-00-1225/2012
12.09.2012
ЈП Електромрежа Србије
Saturn electric Beograd
набавка ормана са микропроцесорским уређајима
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
котлове
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1216/2012
12.09.2012
јкп београдске електране
Први Српски инжењеринг Београд
модернизација управљачког система за вреловодне
344.805.300,00
У целини поништен поступак
управљања, SCADA sistema
Процењена вредност: 1.207.500,00
Одлука:
У целини поништен поступак
40.000.000,00
У целини поништен поступак
374
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1146/2012
17.09.2012
ЈП Војводинашуме Петроварадин
Vip Group Sombor
заштитна опрема, партија 3-заштитне рукавице
1.630.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1019/2012
17.09.2012
Специјална болница за интерне болести Младеновац
Medico Line Niš
медицински апарати и остала опрема
4.860.000,00
У целини поништен поступак
375
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партијама ,
4-00-1390/2012
18.09.2012
ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ
Amphora Beograd
штампани и канцеларијски материјал , обликован по
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1427/2012
18.09.2012
ЈП Стамбено Рума
Ćira Aranđelovac
Реконструкција котларнице спортске хале у Руми
30.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1361/2012
18.09.2012
Управа за заједничке послве републичких органа
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
боравак деце и
4-00-1359/2012
19.09.2012
ГРАД БЕОГРАД
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд
превоз корисника Центра за смештај и дневни
партија 1 и 2
Процењена вредност: 5.200.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
DMB promet Београд
оргинални тонери
55.000.000,00
У целини поништен поступак
омладине омете у разовју
Процењена вредност: 9.123.141.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
376
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
котловима на
4-00-1371/2012
20.09.2012
Општина Мајданпек
Машинопројект копринг Београд
замена рада котлова снаге 1*18MW на мазут
дрвен пелет
Процењена вредност: 13.632.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1358/2012
21.09.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Инграп омни , Београд
изградња индустријских и инфраструктурних објеката
275.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Хан
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1309/2012
21.09.2012
Дирекција за изградњу и комуналне послове Гаџин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Зрењанин
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1400/2012
25.09.2012
Електродистрибуција Зрењанин
Telus Београд
Одржавање хигијене у објектима на подручју ЕД
Atrikod Kruševac
комунално специјално возило камион смећар
У целини поништен поступак
6.000.000,00
У целини поништен поступак
377
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
згради
4-00-974/2012
27.09.2012
ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ НОВИ САД
Termo max Beograd
санација климатизационо вентилационих канала у
Позоришта младих Нови Сад
Процењена вредност: 15.254.240,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1267/2012
28.09.2012
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд
Metalcoop Produkt Beograd
пумпе расхладне течности и делови пумпи
4.229.595,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1263/2012
28.09.2012
ЈКП Градско саобраћајно предузеће
Patrimons Automativ Beograd
пумпе расхладне течности и делови пумпе
4.229.595,00
У целини поништен поступак
378
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
занатски
4-00-1423/2012
02.10.2012
Градска општина Савски венац
GJ47
Извођење припремних и основних грађебвинскорадови на адаптацији и санацији објекта Докторова
кула
Процењена вредност: 22.345.060,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1431/2012
02.10.2012
Општина Савски Венац Београд
Капител Лештане
грађевинско занатски радови
2.234.505,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1424/2012
02.10.2012
Општина Савски Венац Београд
Bg Standarde properties Beograd
грађевинско занатски радови
22.345.060,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
продају
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1487/2012
02.10.2012
Министарство одбране Дирекција за набавку и
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Панчево
4-00-1385/2012
02.10.2012
Дом за лица са оштећеним видом Збрињавање
Krug international, Beograd
ICP-OES i MS detektor za HPLC
17.796.610,00
У целини поништен поступак
379
Подносилац захтева: Паланка промет Смедеревска Паланка
Предмет набавке:
животне намирнице
Процењена вредност: 7.150.400,00
380
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1478/2012
02.10.2012
ЈКП Б еоградски водовод и канализација
King ICT Beograd
набавка рачунарске опреме
12.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,партију 3-
4-00-1366/2012
03.10.2012
Електродистрибуција Аранђеловац
EWG Beograd
електроматеријал и опрема за партију 2-мерне групе
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
хилзне,
4-00-1292/2012
03.10.2012
Тент Обреновац
Kop komerc progres Inđija
машински материјали у партијаи 8 лежајеви, кућишта,
монофазна бројила и партију 4-трофазна бројила
Процењена вредност: 4.961.300,00
Одлука:
У целини поништен поступак
осигурачи, прстенови
Процењена вредност:
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1393/2012
04.10.2012
ЈКП градска топлана Крушевац
Interkomerc Beograd
Угаљ за котлове мрки угаљ
100.000.000,00
У целини поништен поступак
381
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
дојаву пожара
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1210/2012
08.10.2012
Електровојводина Нови Сад
Žitni trg komerc Novi Sad
реконструкциај стабилног система за аутоматску
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
ДЕДИЊЕ
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1517/2012
09.10.2012
ИНСТИТУ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
болници Панчево
4-00-1377/2012
09.10.2012
Општа болница Панчево
Delta generali Beograd
осигурање имовине и лица запослених у Општој
16.000.000,00
У целини поништен поступак
Jupiter higijena Beograd
прање и пеглање болничког веша
30.000.000,00
У целини поништен поступак
Процењена вредност: 6.117.984,00
Одлука:
У целини поништен поступак
4-00-1460/2012
09.10.2012
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд
Metalcoop produkt Barajevo
материјал за одржавање колосечне конструкције 3Г-3
трамвајских колосека
Процењена вредност: 6.720.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
382
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
деоница Мали
4-00-1449/2012
10.10.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
израда главног пројекта побољшања пута Е-75,
Пожаревац-Раља
Процењена вредност: 23.305.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
383
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1472/2012
12.10.2012
ЈКП Водовод и канализација Суботица
Markant Subotica
материјал за дезинфекцију питке воде
7.920.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1521/2012
12.10.2012
Универзитетска дечија клиника Београд
Makler Beograd
лабораторијски материјал за гасне анализе у крви
12.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1471/2012
12.10.2012
Торлак Београд
Superlab Beograd
2 биосигурносна кабинета класе II A i 2 ламинара са
вертикалним струјањем ваздуха -плафонски према
Европском
стандарду EN 12469 класа II
Процењена вредност: 7.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1327/2012
12.10.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ
AB Trade Beograd
ултразвучни апарат
11.350.000,00
У целини поништен поступак
384
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1413/2012
15.10.2012
Електродистрибуција Чачак
EWG Beograd
бројила и МГ за потребе Огранка Чачак
11.200.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1570/2012
15.10.2012
Електродистрибуција Суботица
Terax niskogradnja Subotica
занатски радови на територији огранка ЕД Суботица
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1526/2012
15.10.2012
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА ТОПОЛА
Јаворник Суботица
изградња фекалне канализације
7.500.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
трезор
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пројектори и
4-00-1623/2012
17.10.2012
Министарство финансија и привреде-Управа за
У целини поништен поступак
M Team Beograd
штампачи, мултифункционални уређаји, скенери,
фотокопир апарат партије 1 и 2
Процењена вредност: 6.584.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
385
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1520/2012
18.10.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
ABB Beograd
електроопрема за трафо станицу "Зеоке III"
116.000.000,00
У целини поништен поступак
386
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1537/2012
19.10.2012
ОШ Димитрије Тодоровић Каплар Књажевац
Šukomont Knjaževac
котла за грејање
1.100.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
сет
4-00-1340/2012
19.10.2012
РБ Колубара Лазаревац
UROGROUP ORTEX Krusevac
резервни делови за машину грејдер O&K F206(мењач,
заптивки торка
Процењена вредност: 2.625.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1490/2012
19.10.2012
ГСП БЕОГРАД
Patrimons Automativ Beograd
цилиндарски склоп мотора
21.584.390,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
плану ИНВ).
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1612/2012
19.10.2012
Електродистрибуција Суботица
Terax niskogradnja Subotica
радови на територији огранка ЕД Суботица (према
У целини поништен поступак
387
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1407/2012
22.10.2012
Здравствени центар Ужице
Neomedica Nis
реагенси за хематолошке бројаче
4.700.000,00
У целини поништен поступак
388
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1605/2012
24.10.2012
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд
Minel general electric Beograd
ремонт пантографског одузимача ,партије 1 и 2
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1515/2012
24.10.2012
Аеродром Никола Тесла
Bomis trade & marketing Beograd
вишенаменско возило са прикључцима
130.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
стамбених
4-00-1486/2012
24.10.2012
ЈП Градско стамбено Београд
Clean service zemun
редовно одржавање хигијене заједничких делова
У целини поништен поступак
зграда , за период од једне године -обликоване по
партијама
Процењена вредност: 250.217,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1419/2012
24.10.2012
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
Pharma Swiss Beograd
лекови и потрошни медицински материјал
42.428.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1583/2012
24.10.2012
ЈП Скијалишта Србије
Uniqa Beograd
осигурање
389
Процењена вредност: 23.700.000,00
390
Одлука:
У целини поништен поступак
391
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
три сонде-
4-00-1470/2012
26.10.2012
КБЦ Звездара
Medtech Beograd
куповина ултразвучног апарата са колор доплером и
линеарном, конвексном и кардиолошком
Процењена вредност: 2.627.118,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1507/2012
26.10.2012
Општина Прокупље
CD HIS доо Ниш
регулација дела Стражевачке реке у Прокупљу
34.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
мреже
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1473/2012
26.10.2012
ЈКП Водовод и канализација Крагујевац
Tecoop eng Pančevo
одржавање и изградња водоводне и канализационе
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1629/2012
26.10.2012
ЈКП Градске пијаце Београд
Uniqa Beograd
осигурање
3.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1576/2012
26.10.2012
Специјална болница Сокобања
Дунав осигурање Ниш
осигурање имовине и запослених
74.100.000,00
У целини поништен поступак
392
Процењена вредност: 1.669.800,00
393
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
градске
4-00-1634/2012
30.10.2012
Oпштина Стари град
Телус Београд
одржавање хигијена пословних просторија за потребе
општине Стари град у 2012/12
Процењена вредност: 13.800.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1593/2012
30.10.2012
Институт за онкологију и радиологију Београд
Услуга Београд
прање и пеглаање
6.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1620/2012
30.10.2012
Здравствени центар Крушевац
Yunycom Beograd
санитетски потрошни материјал
1.700.000,00
У целини поништен поступак
394
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1429/2012
31.10.2012
Општина Неготин
Alkana trade Negotin
набавка канцеларијског материјала за 2012
2.430.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партију
4-00-1643/2012
31.10.2012
Министарство одбране-Војномедицинска академија
Mopex Beograd
потрошни материјал за личну и колетивну хигијену ,за
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1618/2012
01.11.2012
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд
Metalcoop produkt Barajevo
делови осовина за аутобусе
8.465.452,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1569/2012
01.11.2012
Телеком Србија
Здравствени центар Студеница Краљево
специјалистички прегледи запослених
6.000.000,00
У целини поништен поступак
број 6-средства за подове
Процењена вредност: 17.539.410,00
Одлука:
У целини поништен поступак
395
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1425/2012
02.11.2012
Министарство финансија и привреде-Пореска управа
Mirror B & S Beograd
одржавање хигијене
11.763.690,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
форме по
4-00-1591/2012
06.11.2012
ЈП ПТТ Саобраћаја Србија Београд
Poli Biro Београд
машине за персонализовану штампу из континуелне
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1706/2012
08.11.2012
Републички фонд за пензијско и инвалидско
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
даљинско
4-00-1649/2012
08.11.2012
Електровојводина Нови Сад
Enel Beograd
мерне групе са екстерним ГПРС модемима за
принципу "старо за ново"
Процењена вредност: 12.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Ecoteh Beograd
рачунарска опрема по партијама
38.300.000,00
У целини поништен поступак
очитавање са пратећим софтвером за локалну
параметризацију
Процењена вредност: 14.400.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
396
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партија 1-
4-00-1350/2012
09.11.2012
Електродистрибуција Шабац
EWG Beograd
уређаји и опрема за измештено место мерења,
монофазна бројила, партија 2-трофазна бројила,
партија 3-
мерне групе и партија 4-гпрс модеми
Процењена вредност: 12.562.890,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1566/2012
09.11.2012
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШАБАЦ
Medicom Šabac
опрема за опремање вешернице
4.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1560/2012
13.11.2012
Електровојводина Нови Сад
Beomaks Zemun
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1717/2012
13.11.2012
ЈКП Градске пијаце Београд
Interclean Београд
санитарно хигијенско чишћење пијаца
270.000.000,00
У целини поништен поступак
111.151.200,00
У целини поништен поступак
397
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
резервних делова
4-00-1658/2012
15.11.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
com trade Beograd
рачунарска опрема , процесорских лиценци и
са потрошним материјалом
Процењена вредност: 97.565.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
неодложних
4-00-1671/2012
15.11.2012
ЈП Градско стамбено Београд
Станелектро Београд
електрорадови из режима редовног сервисирања
радова и текућих поправки у стамбеним зградама за
партије од
1-19
Процењена вредност:
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
вентилације
4-00-1613/2012
15.11.2012
ПД ТЕ и КО Костолац
Termo max Beograd
извођење инсталација грејања, климатизације и
просторија у ТЕКО Б
Процењена вредност: 8.160.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1681/2012
16.11.2012
Народна банка Србије Београд
King ICT Beograd
радне станице и монитори за НБС
18.000.000,00
У целини поништен поступак
398
4-00-1716/2012
19.11.2012
Електровојводина Нови Сад
Digitron ist Beograd
испорука и одржавање фотокопир апарата са
мултифункионалном опцијом
Процењена вредност: 1.100.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
399
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1667/2012
22.11.2012
Телеком Србија
Dom zdravlja Vizim Beograd
специјалистички прегледи
15.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
110/35 кв
4-00-1727/2012
22.11.2012
Електродистрибуција Ужице
ABB Beograd
реконструкција система заштите и управљања у ТС
Ужице
Процењена вредност: 27.321.960,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1775/2012
22.11.2012
ЈП Југоимпорт СДПР Београд
Coopservice Stara Pazova
хигијена
55.700.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1834/2012
22.11.2012
ЈП Југоимпорт СДПР Београд
Krol Housekeeping Beograd
хигијена
55.700.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Шумског
4-00-1704/2012
22.11.2012
ЈП Србијашуме Београд
Паланка промет Смедеревска Паланка
храна и пиће за ресторане и ловачке куће на подручју
400
газдинства "Београд"
Процењена вредност: 16.217.110,00
401
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Sonnebogen
4-00-1654/2012
22.11.2012
Рударски басен Колубара
ORTEX URO GROUP Krusevac
транспорт машина-ходни стројеви за дизалицу
683R-HD, и булдозер PD 320Y-1
Процењена вредност: 3.688.896,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
отпада на
4-00-1113/2012
26.11.2012
ЈП дирекција за изградњу града Суботица
Алегрина Нови Сад
постављање подземних контејнера за сепарацију
територији Града Суботице за пројектну активност
под редним
бројем 1-припремни грађевински радови
Процењена вредност: 15.254.230,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
нее
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1655/2012
26.11.2012
Општа болница лозница
Medicoline Niš
набавка монитора за централну јединицу интензивне
4.560.000,00
У целини поништен поступак
402
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1352/2012
27.11.2012
JКП Београдски водовод и канализација
INFAS- HS Beograd
водоводни материјал
192.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ри месеца
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1772/2012
27.11.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Medicon Beograd
хемодијализа осигураним лицима РФЗО за период од
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Управа за
4-00-1730/2012
27.11.2012
Министарство одбране -Војнограђевински центар-
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
објекта
86.000.000,00
У целини поништен поступак
инфрастуктуру
Теrmomont Beograd
извођење радова на адаптацији простора на V етажи
ВМА за смештај централног рачунара за БИС
Процењена вредност: 4.460.684,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
делова и
4-00-1715/2012
28.11.2012
ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД
Medisal Београд
сервисирање 6 респиратора са испоруком резервних
потрошног материјала
Процењена вредност: 1.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
403
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1789/2012
29.11.2012
Железница Србије
Jovana plus komp Beograd
службена одећа
35.450.560,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
190*1000
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1724/2012
30.11.2012
ТЕ и КО Костолац
Вулкан гума белт Србобран
услуга израде "ролна повратна-дводелни слог
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Сремска
4-00-1748/2012
03.12.2012
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
У целини поништен поступак
Каменица
Подносилац захтева: Profesional medic Ritopek
Предмет набавке:
медицинска опрема, партија 1-централни мониторинг
Процењена вредност: 30.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
404
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1811/2012
04.12.2012
ЈКП Инфостан Београд
Proscom Beograd
контакт центар
20.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1742/2012
04.12.2012
ЈКП Инфостан Београд
Saga Beograd
контакт центар
20.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1737/2012
04.12.2012
ЈКП Инфостан Београд
Linkom PC
контакт центар
20.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1736/2012
04.12.2012
ЈКП Иннфостан Београд
Orion Telekom Beograd
контакт центар
20.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1743/2012
04.12.2012
ЈКП Инфостан Београд
MDS Beograd
контакт центар
20.000.000,00
У целини поништен поступак
405
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
свечану
4-00-1757/2012
05.12.2012
Министарство одбране-сектор за материјалне ресурсе
Gumimpex Раковица
конфекционирање одела и панталона за службену и
униформу старешина и кадета
Процењена вредност: 20.835.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
406
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1832/2012
06.12.2012
Здравствени центар Ужице
Ворс Компани Нова Варош
набавка животних намирница и то партије 1,2,3,4
54.048.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1725/2012
06.12.2012
ЈКП Б еоградски водовод и канализација
Татић Осјечани
алуминијум сулфат
6.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1665/2012
06.12.2012
Специјална болница за психијатријске болести Горња
Malker Niš
средства за хигијену
2.700.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
грађевинских
4-00-1798/2012
06.12.2012
Електродистрибуција Пирот
Geomer group Beograd
геодетске услуге за снимање електроенергетских и
објектата
Процењена вредност: 4.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
407
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
предузећа
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1796/2012
07.12.2012
ЈП Воде Војводине Нови Сад
Институт за економска истраживања Београд
екстерне процене вредности основних средстава
3.000.000,00
У целини поништен поступак
408
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1788/2012
11.12.2012
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
Uniqa Beograd
осигурање
13.500.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
центра
4-00-1866/2012
11.12.2012
Установа Студентски центар Београд
B2M Beograd
потрошни материјал за потребе установе Студентског
Београду 2012. години
потрошни материјал за потребе установе Студентски
центар
Београд у 2012. години
Процењена вредност: 23.692.740,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1637/2012
11.12.2012
ЈП Сава центар Београд
Syf Services Београд
фто и ппз
28.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
помагала
4-00-1799/2012
11.12.2012
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
Inpharm Beograd
средства за одржавање хигијене за 2012, за патију 2-
за инконтиненцију са индикатором влажности
Процењена вредност: 1.673.050,00
Одлука:
У целини поништен поступак
409
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1854/2012
12.12.2012
Републички фон за пензијско и инвалидско осигурање
E Smart sistem Beograd
опрема за дигитализацију и архивирање
10.000.000,00
У целини поништен поступак
4-00-1896/2012
13.12.2012
Управа за заједничке послове републичких органа
com trade Beograd
оргинални тонери за штампаче, фотокопире и
мултифункционалне машине Hewelt packard i Lexmark
Процењена вредност: 55.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
мобилијар -
4-00-1785/2012
13.12.2012
ЈП ПТТ Саобраћаја Србија Београд
Saga Beograd
опремање објекта ГПЦ Београд,Нови Сад и Ниш-ИТ
обликован по партијама.
Процењена вредност: 54.750.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
просторија које
4-00-1846/2012
19.12.2012
ЈП Пословни простор Врачар
Јадран Београд
радови на инвестиционом одржавању пословних
су у фонду ЈП "Пословни простор Врачар"
Процењена вредност:
Одлука:
У целини поништен поступак
410
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
подручја
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1948/2012
24.12.2012
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
подручја
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1949/2012
24.12.2012
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1689/2012
24.12.2012
Аеродром Ниш
EuroStar Niš
ДИЗЕЛ ГОРИВО И БЕНЗИН
45.000.000,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1878/2012
24.12.2012
ПУ "Врачар" Београд
Паланка промет Смедеревска Паланка
namirnice
34.347.590,00
У целини поништен поступак
Боровица Пријепоље
топографски планови
3.300.000,00
У целини поништен поступак
Боровица Пријепоље
топографски планови
3.300.000,00
У целини поништен поступак
411
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1838/2012
25.12.2012
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Дунав осигурање Ниш
осигурање
276.600,00
У целини поништен поступак
412
3. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ЖАЛБИ НА
ЗАКЉУЧАК НАРУЧИОЦА
•
•
•
•
•
1 одлука којом је обустављен поступак
14 одлука којима је одбачена жалба
86 одлука којима је поништен закључак
38 одлука којима је потврђен закључак
2 одлуке којима је решено на други начин
413
414
Врста иницијалног акта: Жалба на закључак наручиоца
Начин решавања: Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Крагујевац
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-934/2012
25.07.2012
ПД за дистрибуцију електричне енергије Центар
Energomontaža Beograd
електромонтажни радови
40.000.000,00
Обустављен поступак
415
Врста иницијалног акта: Жалба на закључак наручиоца
Начин решавања: Одбачена жалба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-98/2012
03.02.2012
ЈП ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
Thales Transportation System Nemacka
систем бројача осовина с пратећом опремом
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-116/2012
24.02.2012
ЈУГОИСТОК НИШ
А&Д Метал Пуковац доо Пуковац
секундарне сировине
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1467/2011
12.04.2012
Први Основни суд Београд
Графос Инђија
штампани образсци
Одбачена жалба
Одбачена жалба
Одбачена жалба
416
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пројектовање
4-00-374/2012
23.05.2012
ПД Југоисток Ниш
Energomontaža Beograd
пројектовање ЕЕО свих врста напонских нивоа и
неенергетских објеката
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачена жалба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-680/2012
24.05.2012
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Borac H&H Kula
штампани канцеларијски материјал
1.000.000,00
Одбачена жалба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-734/2012
13.06.2012
Центар за културу "Вук Караџић" Лозница
Adi group
закуп ресторана и опреме
Одбачена жалба
417
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-949/2012
17.07.2012
Електросрбија Краљево ЕД Јагодина
Net marketing Grocka
електроматеријал и опрема обликовано по партијама
8.409.975,00
Одбачена жалба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-950/2012
17.07.2012
Електросрбија Краљево ЕД Јагодина
Net marketing Grocka
Набавка електроматеријала и опреме
9.395.100,00
Одбачена жалба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1081/2012
10.08.2012
Републички геодетски завод Београд
Planet links Beograd
тонери за штампаче, плотере и фотокопир апарате
80.000,00
Одбачена жалба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Врњачка Бања
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1296/2012
29.08.2012
Општина Врњачка Бања
Сјај плус Врњачка бања
чишћење пословних просторија у згради општине
Одбачена жалба
418
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1320/2012
12.09.2012
ЈКП Топлана Бор
Energo steel Beograd
санација котла
35.000.000,00
Одбачена жалба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1360/2012
20.09.2012
Геронтолошки центар Ниш
Kibid Beograd
ноћне пелене за кориснике геронтолошког центра
1.650.000,00
Одбачена жалба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1476/2012
22.10.2012
Аеродром Никола Тесла Београд
Tola Zagreb
Резрвни делови "Butzbach"
2.500.000,00
Одбачена жалба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1804/2012
11.12.2012
ЈКП Инфостан Београд
Delog Beograd
хардвери и софтвери
Одбачена жалба
419
Врста иницијалног акта: Жалба на закључак наручиоца
Начин решавања: Поништен закључак
4-00-1791/2011
10.01.2012
Општина Бујановац
Конзола Врање
адаптација дела просторија Дома културе за потребе
Економског факултета из Суботице-друга фаза
Процењена вредност: 3.100.000,00
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1337/2011
10.01.2012
Општина Бујановац
Конзола Врање
адаптација дела просторија Дома културе за потребе
Економског факултета из Суботице-прва фаза
Процењена вредност: 3.100.000,00
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1467/2011
11.01.2012
Први Основни суд Београд
Графос Инђија
штампани обрасци
8.700.000,00
Поништен закључак
420
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1848/2011
12.01.2012
ПУ Звездара Београд
АД Хлеб Нови Сад
намирница за исхрану деце
57.863.040,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1659/2011
17.01.2012
ЈКП Пут Нови Сад
Мирна трговина Београд
индустријска со за посипање путева
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1734/2011
19.01.2012
ПД Југоисток Ниш
Телус Београд
oдржавање хигијене
Поништен закључак
Поништен закључак
421
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
траке и
4-00-1866/2011
23.01.2012
JKP NAISSUS NIŠ
I&D Com Beograd
канцеларијски намештај ,за партију 3-кетриџи, рибон
тонери.
Процењена вредност: 2.500.000,00
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1750/2011
23.01.2012
Агенција за привредне регистре Београд
Public Procurement Intelligence PPI Beograd
рачунарске услуге
8.477.576,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за дијализу
4-00-1858/2011
25.01.2012
Универзитет Дечија клиника Београд
Sutura medic Beograd
потрошни материјал , уградни материјал ,материјал
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1849/2011
25.01.2012
Клинички центар Србије
SZR TIM & CO Novi Sad
средства за прање веша.
и дезинфекцију ,партије 93,96 и 97
Процењена вредност:
Одлука:
Поништен закључак
Поништен закључак
422
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1738/2011
26.01.2012
Градска управа Београд
Морава ин Крушевац
извођење радова на изградњи стамбеног објекта
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-101/2012
26.01.2012
Општина Књажевац
Moto boem trans Negotin
превоз ученика за период од 2011-2014 године
29.601.070,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
2011.
4-00-1771/2011
26.01.2012
Галеника Београд
Аудитор ревизорска кућа
ревизија финансијских и консолидованих извештаја за
Поништен закључак
годину
Процењена вредност: 22.000,00
Одлука:
Поништен закључак
423
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
школе у
4-00-1829/2011
03.02.2012
Mинистарство просвете
Корак по корак Београд
додатне количине уџбеника за I ,II i III разред основне
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1803/2011
03.02.2012
Aгенција за привредне регистре
Delog Beograd
инфо система-развој
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1879/2011
09.02.2012
ЈКП Градска чистоћа
Gorenje GTI Beograd
зглобна машина 5 комада
50.000.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-133/2012
10.02.2012
ПД Георад Дрмно
Kop komerc progres Inđija
мобилно (самоходно ) бушаће постројење са
мултифункционално бушаћом главом
школској 2011/2012 години
Процењена вредност: 10.580.000,00
Одлука:
Поништен закључак
Поништен закључак
Процењена вредност:
Одлука:
Поништен закључак
424
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
годину
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1880/2011
22.02.2012
ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД
DST Revizija Beograd
Ревизија финансијских извештаја извештаја за 2011
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-58/2012
27.02.2012
Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд
Аутомеханика Промет Београд
услуга сервисирања и одржавања возила
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-134/2012
01.03.2012
Републички геодетски завод Београд
Solution Београд
софтвер Auto CAD Mar 3D 2011 Commercial New NLM
2.400.000,00
Поништен закључак
Поништен закључак
Поништен закључак
4-00-181/2012
08.03.2012
Eлектромрежа србије Београд
Антиплам Београд
Контрола и одржавање противпожарне опреме,
противпожарна заштита и јављачи пожара
Процењена вредност: 3.680.673,00
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
425
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Сомборског
4-00-239/2012
20.03.2012
ЈП Завод за изградњу града Нови Сад
Tim Cop Temerin
извођење радова на изградњи јавног осветљења
булевара
Процењена вредност: 50.000.000,00
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-146/2012
29.03.2012
ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА
Nova grosis Nis
партија бр.4 - санитетски материјал
1.450.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-267/2012
29.03.2012
Републички фонд за здравтсвено осигурање Београд
Schering-plough central east ag, Beograd
lekovi
647.859.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-31/2012
03.04.2012
JKП Београдски водовод и канализација
Infas-hs Beograd
водоводски материјал
15.000.000,00
Поништен закључак
426
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-197/2012
05.04.2012
ЈКП Напредак Сокобања
"Sokopumpe 1997 " Sokobanja
ремонт пумпи и винкловање мотора
800.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-227/2012
10.04.2012
ЈКП Обреновац
KORKOVADO BEOGRAD
булдожер - 1 комад
21.169.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-312/2012
12.04.2012
Eлектротимок Зајечар
Savatrans Beograd
ангажовање дизалице за утовар и истовар
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за
4-00-350/2012
23.04.2012
Републички завод за пензијско и инвалидско
Поништен закључак
Mopex Beograd
одржавање хигијене у објектима Републичког фонда
пензијско и инвалидско осигурање, обликованом по
партијама
Процењена вредност:
Одлука:
Поништен закључак
427
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-240/2012
24.04.2012
Дом ученика Бранково коло Нови Сад
Којчић Нови Сад
намирнице за исхрану ученика у току 2012.године
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
драмског
4-00-505/2012
04.05.2012
БЕОГРАДСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
ДВД Врачар Београд
ФТО и заштита од пожара у објекту Београдског
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-411/2012
07.05.2012
Прекршајни суд Пожега
Епоха Пожега
канцеларијски материјал и обрасци
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-455/2012
08.05.2012
Град Пожаревац
Банковић Црна Трава
радови на изградњи дечијег вртића у МЗ "Чачалица".
77.562.060,00
Поништен закључак
Поништен закључак
позоришта .
Процењена вредност: 3.254.237,00
Одлука:
Поништен закључак
Поништен закључак
428
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Сокобања
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-552/2012
11.05.2012
Специјална болница за плућне болести Озрен
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-626/2012
15.05.2012
агенција за безбедност саобраћаја
Grafocard Beograd
Израда ИД картица
1.350.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
филмови и
4-00-440/2012
21.05.2012
Министарство финансија поресака управа
Aigo business system Beograd
тонери за ласерске штампаче и копир апарате и
ТР Кика Сокобања
набавка техничког материјала
1.520.259,00
Поништен закључак
тонери за факс апарате
Процењена вредност: 14.334.100,00
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
филмови и
4-00-440/2012
21.05.2012
Министарство финансија поресака управа
Aigo business system Beograd
тонери за ласерске штампаче и копир апарате и
тонери за факс апарате
Процењена вредност: 14.334.100,00
Одлука:
Поништен закључак
429
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Матарушка бања
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-641/2012
23.05.2012
Специјална болница за рехабилитацију "Агенс"
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
ресурсе Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
(ФПД) -3
4-00-491/2012
29.05.2012
Министарство одбране - Сектор за материјалне
Месара Рушпић М Матарушка Бања
свеже јунеће и свињско месо партија 1
Поништен закључак
Visaris Beograd
уређај РТГ дигитални са флет панел детектором
комплета
Процењена вредност: 60.000.000,00
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Митровица
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-681/2012
04.06.2012
Срем Мачва Регионална депонија Сремска
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
експанзионих судова,
4-00-777/2012
08.06.2012
ГСП БЕОГРАД
Ikaterm prom Beograd
Хладњаци, експанзиони судови, затварачи
Корковадо Београд
компактори
Поништен закључак
цеви и дифузори инсталације хлађења
Процењена вредност: 32.175.580,00
Одлука:
Поништен закључак
430
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
у
4-00-658/2012
14.06.2012
Дирекција за изградњу града Пожаревца
Предузеће за путеве Пожаревац
одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације
Пожаревцу и Костолцу.
Процењена вредност: 7.156.060,00
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
инсталације
4-00-795/2012
19.06.2012
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МЛАДЕНОВАЦ
Termo max Beograd
санација и адаптација предизолованог топловода и
централног грејања
Процењена вредност:
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-644/2012
28.06.2012
РБ Колубара
Kop komerc progres Inđija
лежајеви и чауре -обликоване по партијама
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-857/2012
02.07.2012
Саобраћајно техничка школа Земун
Ivadjo Zemun
средства за хигијену
980.000,00
Поништен закључак
Поништен закључак
431
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-810/2012
03.07.2012
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ Ђердап Кладово
Електроремонт Суботица
премотавање високонапонског мотора
2.000.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-850/2012
03.07.2012
Градска општина Гроцка
Triglav osiguranje Beograd
осигурање лица и имовине
360.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-884/2012
03.07.2012
ЈП Дирекција за изградњу Пожега
Електроелан Крагујевац
текуће одржавање и поправка јавне расвете у Пожеги
1.100.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
електране на
4-00-666/2012
04.07.2012
Електровојводина Нови Сад
Струја Нови Сад
Извођење радова на изградњи фотонапонсек
крову ППЗ
Процењена вредност:
Одлука:
Поништен закључак
432
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-871/2012
11.07.2012
Град Смедерево
ПД Неимар пут Салаковац
уређење трга "Карађорђев дуд"
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-998/2012
11.07.2012
Национална служба за запошљавање Београд
Decis Beograd
Услуге одржавања
18.000.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
опремена
4-00-836/2012
19.07.2012
Хе Ђердап Кладово
Goša Montaža Velika Plana
испорука монтажа и пуштање у рад хидромашинске
Поништен закључак
пумпној станици "Смедерево"
Процењена вредност:
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
опреме на
4-00-842/2012
19.07.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
Goša Montaža Velika Plana
испорука, монтажа и пуштање у рад хидромашинске
пумпној станици "Иванова-нова"
Процењена вредност: 8.700.000,00
Одлука:
Поништен закључак
433
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-974/2012
24.07.2012
ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ НОВИ САД
Termo max Beograd
санација климатизационо вентилационих канала
15.254.240,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Каменица
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-56/2012
26.07.2012
Институт за кардиоваскуларне болести Сремска
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-927/2012
31.07.2012
Народна банка Београд
Het Bard Beograd
потрошни технички материјал
20.678.140,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1144/2012
16.08.2012
ЈКП 6. Октобар Кикинда
DDOR Novi Sad ogranak filijala Kikinda
осигурање
11.000.000,00
Поништен закључак
Medicoline Niš
кревети и ормарићи за интензивну негу
Поништен закључак
434
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
прикључење
4-00-1176/2012
21.08.2012
ЈУГОИСТОК НИШ
Somborelektro Sombor
монофазна бројила ел. Енергије за директно
екстерног комуникационог модула
Процењена вредност: 65.000.000,00
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1119/2012
04.09.2012
Народна банка Београд
Grafikum Beograd
офсет гума
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1335/2012
05.09.2012
Дом за смештај старих лица Смедерево
Sloga Constrruction Kragujevac
Реконструкција гараже у вешарај
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Блаце
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1369/2012
07.09.2012
Општина Блаце
Ћурлука Блаце
грађевински радови на поправци пута у Општини
Поништен закључак
Поништен закључак
9.645.500,00
Поништен закључак
435
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1444/2012
11.09.2012
ТЕ и КО Костолац
Hidroiskopi Pančevo
хидрограђевински радови на одржавању система за
водоснабдевање
Процењена вредност:
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1151/2012
13.09.2012
Електросрбија Краљево
Енерготехника - Јужна бачка
електроматеријал и опрема
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1019/2012
17.09.2012
Специјална болница за интeрне болести Младеновац
Medico Line Niš
медицински апарат и остала опрема
4.860.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1250/2012
19.09.2012
ЈКП Београдски водовод и канализација
Татић доо Осјечани
алуминијум сулфата на двогодишњем нивоу
Поништен закључак
Поништен закључак
436
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
опреме на
4-00-1376/2012
03.10.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
Goša Montaža Velika Plana
испорука, монтажа и пуштање у рад хидромашинске
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1483/2012
04.10.2012
Општина Црна трава
GPD Banković Crna Trava
радови на општинском услужном центру
2.600.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1541/2012
19.10.2012
Електродистрибуција Зрењанин
Hemolux Zrenjanin
санитарно хигијенска средства
2.000.000,00
Поништен закључак
пумпној станици Иваново -нова
Процењена вредност: 8.700.000,00
Одлука:
Поништен закључак
437
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
индивидуалних
4-00-1512/2012
22.10.2012
електродистрибуција рума
Божановић Стара Пазова
радови на изградњи и реконструкцији типских и
прикључака са испоруком и уградњом опреме и
материјала на
подручју Електродистрибуције Рума
Процењена вредност: 180.000.000,00
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
индивидуалних
4-00-1512/2012
22.10.2012
Електровојводина ЕД Рума
Божиновић Стара Пазова
радови на изградњи и реконструкцији типских и
прикључака са испоруком и уградњом опреме и
материјала на
подручју Електродистрибуције Рума
Процењена вредност: 18.000.000,00
Одлука:
Поништен закључак
438
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партију 1-
4-00-1544/2012
23.10.2012
ЈП Службени гласник Београд
Solution Београд
сервисирање штампача и фотокопир уређаја за
штампачи робне марке НР
Процењена вредност:
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1630/2012
23.10.2012
Железница Србије
MSNet Beograd
полубраници
234.500,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1610/2012
23.10.2012
ЈКП Београд пут
I& D com
тонери . Кетриџи,рибони и филмови за факс.
6.000.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
уградњом
4-00-1594/2012
31.10.2012
Те и КО Костолац
Аутотранспорт Костолац
оправка камиона и аутодизалица марке "Татра" са
делова
Процењена вредност:
Одлука:
Поништен закључак
439
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
инфраструктуре, дужине
4-00-1584/2012
15.11.2012
Железнице Србије Београд
G Net Beograd
изградња оптичке телекомуникационе
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1811/2012
21.11.2012
ЈКП Инфостан Београд
Proscom Beograd
контакт центар
20.000.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,дизел Д2 и
4-00-1689/2012
22.11.2012
Аеродром Ниш
EuroStar Niš
дизел гориво и бензин за возни парк : евро дизел
461 км
Процењена вредност: 490.000.000,00
Одлука:
Поништен закључак
премијум БМБ 95
Процењена вредност:
Одлука:
Поништен закључак
440
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Зрењанин-
4-00-1745/2012
27.11.2012
јп дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина
MHM projekt Нови Сад
израда техничке документације за изградњу пута
Лукићево-Ботош-Томашевац
Процењена вредност:
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Зрењанин-
4-00-1740/2012
27.11.2012
јп дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина
Institut IMS Beograd
израда техничке документације за израду пута
Лукићево-Ботош-Томашевац
Процењена вредност:
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1769/2012
04.12.2012
Општина Прибој
Аутопревоз Јањушевић Прибој
превоз ученика
15.000.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Драгинац
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1711/2012
05.12.2012
Завод за заштиту споменика Ваљево
Kej Valjevo
грађевинско занатски радови на санацији комплекса
5.600.000,00
Поништен закључак
441
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1747/2012
06.12.2012
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ Ђердап
T commerce Чачак
заштитна средства и опрема за потребе ХЕ Ђердап
19.600.000,00
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
дрге
4-00-1751/2012
06.12.2012
Инститтут за ортопедско хируршке болести Бањица
Viessmann Beograd
радови на реконструкцији котларнице за прелазак на
енергенте
Процењена вредност: 35.000.000,00
Одлука:
Поништен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
GATEAWAY
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1804/2012
11.12.2012
ЈКП Инфостан Београд
Delog Beograd
софтвери и хардвери за потребе Data centra-HML
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
просторија
4-00-1882/2012
19.12.2012
Општина Неготин
Zidar Negotin
инвестиционо одржавање зграде и унутрашњих
Поништен закључак
општине Неготин
Процењена вредност: 12.447.750,00
Одлука:
Поништен закључак
442
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
у
4-00-1963/2012
25.12.2012
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Sistem FTO
руковање и одржавања складишта генералног терета
Београду, Лесковцу, Лозници, оџацима, иригу и
пријепољу
Процењена вредност: 22.269.000,00
Одлука:
Поништен закључак
443
Врста иницијалног акта: Жалба на закључак наручиоца
Начин решавања: Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
потребе Хе
4-00-1620/2011
19.01.2012
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ Ђердап Кладово
Goša Montaža Velika Plana
Изградња резервне предтурбинске решетке за
Ђердап 1 10-28/1-95-19
Процењена вредност:
Одлука:
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пламено
4-00-1793/2011
25.01.2012
Управа за заједничке послве републичких органа
Dimničar Beograd
набавка услуга одржавање димњака и котлова са
димне стране.
Процењена вредност: 3.100.000,00
Одлука:
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1764/2011
27.01.2012
ПД Дринско Лиммске ХЕ Бајина Башта
Mignet Novi Sad
Набавка мерних трансформатора 110 kV
Потврђен закључак
444
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
управљање
4-00-1660/2011
31.01.2012
Електромрежа Србије Београд
Osa Računarski inžewering Beograd
опрема ,софтвер,имплементација и обука за
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
територији
4-00-1861/2011
31.01.2012
Град Ниш
Poslovnost Nis
изградња водоводне и канализационе мреже на
документима у ЈП "ЕМС"
Процењена вредност: 45.000.000,00
Одлука:
Потврђен закључак
града Ниша,обликоване у 6 партија .
Процењена вредност: 12.755.670,00
Одлука:
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1890/2011
03.02.2012
ЈП Градско стамбено Београд
Matico Beograd
радови на водоводу и канализацији (ВИК) из режима
неодложних радова и текућих поправки у стамбеним
објектима
које одржава ЈП "Градско стамбено ".
Процењена вредност: 355.000.000,00
Одлука:
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-114/2012
08.03.2012
Општа болница Суботица
Medicon Deč
кесе за крв
2.500.000,00
Потврђен закључак
445
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-226/2012
29.03.2012
ЈП за грађевинско земљиште Бела Црква
Екоградња пројект
извођење радова на изградњи капеле на Гребенцу
3.000.000,00
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-167/2012
09.04.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Medicom specijalna bolnica za hemodijalizu Beograd
хемодијализа осигураним лицима
150.000.000,00
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-166/2012
09.04.2012
Републички фонд за здравтсвено осигурање Београд
НС Специјална болница за хемодијализу Нови Сад
хемодијализа осигураним лицима РФЗО
150.000.000,00
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-231/2012
10.04.2012
Aтлетски савез Србије Београд
Royal tours Beograd
Oбезбеђивање и куповина авио карата
10.000.000,00
Потврђен закључак
446
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-470/2012
19.04.2012
Ботаничка башта и биолошки факултет
NSS ISA Beograd
FTO
2.800.000,00
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
топлоте са
4-00-466/2012
24.04.2012
Аеродром Никола Тесла
Flow Beograd
израда пројекта за уградњу плочастих измењивача
пумпама за одржавање притиска у подстаницама.
Процењена вредност:
Одлука:
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
здравствену
4-00-577/2012
23.05.2012
Град Ниш Управа за дечју социјалну и примарну
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
заштиту
Medico Line Niš
медицинска опрема за здравствену станицу
2.161.000,00
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-732/2012
23.05.2012
ЈКП Обреновац
KORKOVADO BEOGRAD
један булдожер са услугом сервисирања
25.169.000,00
Потврђен закључак
447
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
улици у
4-00-488/2012
29.05.2012
ЈП Дирекција за изградњу града Кикинда
Градитељ Кикинда
реконструкција постојећег коловоза у Кумановској
Кикинди
Процењена вредност:
Одлука:
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-718/2012
08.06.2012
Град Ваљево
Предузеће за путеве Ваљево Ваљево
изградња трансфер станице
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
људских
4-00-720/2012
11.06.2012
Министарство унутрашњих послова сектор финансија
Потврђен закључак
ресурса
Подносилац захтева: IDI Ninčić Prijepolje
Предмет набавке:
Поправка аутобуса за жандармерију- партија 1,2
Процењена вредност:
Одлука:
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
"Наша
4-00-725/2012
28.06.2012
ПУ Наша Радост Ковин
Ekogradnja Projekt SG
адаптација и санација нижег дела крова објекта ПУ
радост".
Процењена вредност: 2.400.000,00
Одлука:
Потврђен закључак
448
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-791/2012
19.07.2012
ЈП Скијалишта Србије
Uniqa Beograd
осигурање имовине и лица
23.700.000,00
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-705/2012
19.07.2012
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Дунав осигурање Ниш
фто
3.300.000,00
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1123/2012
25.07.2012
ОШ Ратко Јовановић Крушчица
Fleš komerc Arilje
замена столарије
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
поправке у
4-00-1128/2012
26.07.2012
Градско стамбено Београд
Космај лифрови Београд
редовно сервисирање , неодложни радови и текуће
Потврђен закључак
стамбеним зградама
Процењена вредност:
Одлука:
Потврђен закључак
449
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
остали
4-00-1231/2012
11.09.2012
КБЦ "Бежанијска коса" Београд
AMG Pharm Beograd
хируршки шавни материјал , мрежице, шанжери и
материјал по партијама
Процењена вредност:
Одлука:
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1378/2012
13.09.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Merck Beograd
интерфон бета 1 а за период од девет месеци
114.903.000,00
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1097/2012
20.09.2012
Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања
Owerlight Валакоње, Бољевац
одржавање расвете у Сокобањи
1.800.000,00
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
обуставе
4-00-1381/2012
20.09.2012
Те и КО Костолац
Институт за рударство и металургију Бор
израда пројекта " главни рударски оројекат трајне
радова на површинском копу Кленовик " - Костолац.
Процењена вредност:
Одлука:
Потврђен закључак
450
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1417/2012
03.10.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Pharma Swiss Beograd
санитетско потрошни материјал
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1154/2012
08.10.2012
Први Основни суд Београд
Графос Инђија
штампани обрасци
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1349/2012
10.10.2012
Електродистрибуција Ужице
EWG Beograd
трофазна бројила полуиндиректне мерне групе
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1502/2012
22.10.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
I&D Com Beograd
набавка потрошног материјала за рачунаре
18.397.730,00
Потврђен закључак
Потврђен закључак
Потврђен закључак
Потврђен закључак
451
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
изградња
4-00-1422/2012
26.10.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Bauwesen Vreoci
реконструкција пута Скобаљ-Горње РАдљево и
водовода
Процењена вредност: 70.000.000,00
Одлука:
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1587/2012
31.10.2012
ЈКП Београд пут
Avasta system Beograd
семафорски уређаји
2.000.000,00
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
смени
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1495/2012
01.11.2012
Тент Обреновац
Icom team doo Beograd
помоћни послови на депонији пепела и шљаке рад у
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1732/2012
15.11.2012
Министарство финансија -управа за трезор Београд
Sistem fps Beograd
одржавање хигијене
31.000.000,00
Потврђен закључак
Потврђен закључак
452
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1509/2012
23.11.2012
ПУ "Вукица Митровић" Лесковац
Fox Kruševac
средства за одржавање хигијене и дезинфекцију
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за
4-00-1842/2012
25.12.2012
Тент Обреновац
Први Српски инжењеринг Београд
мерно регулациона опрема, партија 1-мерна опрема
Потврђен закључак
процесна мерења температуре
Процењена вредност:
Одлука:
Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1871/2012
27.12.2012
Дом здравља Обреновац
AlPHA IMAGING Beograd
медицинска опрема-дигитални рендген апарати за
Потврђен закључак
453
Врста иницијалног акта: Жалба на закључак наручиоца
Начин решавања: Решено на други начин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
територији
4-00-657/2012
28.06.2012
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО
Фелт Рума
радови на изградњи далековода Јабланка Сочица на
ЕДБ Панчево
Процењена вредност: 5.200.000,00
Одлука:
Решено на други начин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1323/2012
27.11.2012
Општа болница Суботица
Eumed Beograd
Решено на други начин
454
4. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ИЗЈАШЊЕЊУ О
НАСТАВКУ ПОСТУПКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3 одлуке којима је здружено захтеву
29 одлука којима је обеустављен поступак
4 одлуке којима је одбачен захтев
49 одлука којима је одбачено изјашњење
1 одлука којом се одустало од захтева
1 одлука којом је здружено жалби
2 одлуке којима је делимично поништен поступак
4 одлуке којима је у целини поништен поступак
1 одлука којом је решено на други начин
455
456
Врста иницијалног акта: Изјашњење о наставку поступка
Начин решавања: Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1275/2012
16.10.2012
Апотека Врања Врање
Iristrade Vranje
одржавање фискалних каса
400.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1547/2012
15.11.2012
Завод за интелектнуалну својину
Intec Beograd
рачунарска опрема и штампачи за партију 1
2.700.000,00
Делимично поништен поступак
457
Врста иницијалног акта: Изјашњење о наставку поступка
Начин решавања: Обустава поступка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1794/2011
07.02.2012
Дом здравља Нови Сад
Medicom Šabac
систем за дигитализацију РГТ опреме
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-115/2012
10.02.2012
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Birohem Niš
средства за одржавање хигијене
1.883.000,00
Обустава поступка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1686/2011
22.02.2012
Министарство одбране Београд
Medico Line Niš
специјални болеснички кревети , за партију 1.- кревет
специјални боленички за јединице интезивне неге -
општи (74
вагом и
Обустава поступка
комада) и партију 3-кревет специјални болеснички са
бочним померањем за високу интезивну негу (15
комада).
Процењена вредност: 44.661.020,00
Одлука:
Обустава поступка
458
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-121/2012
24.02.2012
ПД Југоисток доо НИШ
Somborelektro Sombor
Монофазно бројило електричне енергије за директно
прикључење са могнућношћу прикључења екстрног
комуникационог модула за рад у даљинском систему
Процењена вредност:
Одлука:
Обустава поступка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
монтажа
4-00-95/2012
29.02.2012
ПД Дримско-Лимске ХЕ Бајина Башта
Vaming Beograd
мосне дизалице носивости 25/5т.распона18,4м и
кранских машина на постојећој кранској стази у
машинској хали
Процењена вредност: 20.000.000,00
Одлука:
Обустава поступка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партија 2
4-00-209/2012
13.03.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
Comel Beograd
електроматеријал, за партију 1, набавка расвете и
инсталациони материјал
Процењена вредност:
Одлука:
Обустава поступка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-229/2012
23.03.2012
Тент Обреновац
АББ Београд
Обустава поступка
459
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-467/2012
10.05.2012
Општина Прешево
Sloga Construction Kragujevac
извођење радова на изградњи објекта
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-649/2012
22.05.2012
РБ Колубара Лазаревац
Kopex Min Liv Niš
одливак од челичног лива
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-606/2012
22.05.2012
РБ Колубара Лазаревац
Ljubex internacional Beograd
лежајеви и чауре
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-647/2012
23.05.2012
ЈКП Комуналпројект Бачка Паланка
Atrikod Kruševac
специјално комунално возило-аутосмећар ,оартија 2
Обустава поступка
Обустава поступка
Обустава поступка
Обустава поступка
460
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-679/2012
06.06.2012
РБ Колубара Лазаревац
ORTEX URO GROUP Krusevac
филтери у осам партија
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
атлетске
4-00-879/2012
26.06.2012
Министарство омладине и спорта Београд
Modulor Beograd
извођење радова на реализацији пројекта -изградња
Обустава поступка
дворане у Београду.
Процењена вредност:
Одлука:
Обустава поступка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-943/2012
12.07.2012
Установа за спорт и рекреацију Сјеница
Pring Banja Luka
Набавка једног минсбуса путем финансијског лизинка
14.000.000,00
Обустава поступка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
3,5,7
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1033/2012
19.07.2012
Министарство одбране сектор за материјалне ресурсе
Novolab Beograd
опрема за лабораторију за горива и мазива за партије
Обустава поступка
461
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1088/2012
31.07.2012
Општина Трговиште
Resor Gadzin Han
аутосмећар
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1133/2012
07.08.2012
ПД ТЕ и КО Костолац
Izopol Zrenjanin
улошци за брисаче од полиуретана
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1238/2012
14.08.2012
ЈКП 6. Октобар Кикинда
Градитељ НС Нови Сад
набавка и уградња рото сита са потребном опремом
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1254/2012
07.09.2012
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
Protehno M Beograd
сервисирање медицинске опреме
Обустава поступка
Обустава поступка
Обустава поступка
Обустава поступка
462
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Краљево
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1214/2012
10.09.2012
Електродистрибуција Краљево
EWG Beograd
набавка електро материјала и опреме за потребе ЕД
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1255/2012
12.09.2012
ЈП Сава центар Београд
Syf Services Београд
ФТО и противпожарна заштита
28.000.000,00
Обустава поступка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1491/2012
05.10.2012
електродистрибуција рума
Геопут Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1514/2012
12.10.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Fam ad Kruševac
уља и масти , за партију 4 мазиве масти
24.339.970,00
Обустава поступка
Обустава поступка
Обустава поступка
463
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1609/2012
17.10.2012
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКО НОВО СЕЛО
РАДУС-БНС-ГП Панчево
Радови на уређењу каналске мреже за одводњавање
пољопривредног земњишта
Процењена вредност:
Одлука:
Обустава поступка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1590/2012
19.10.2012
КБЦ Земун - Београд
Inel Novi sad
санитетски и потрошни материјал
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
обрачуна
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1702/2012
05.11.2012
ЈП "Службени гласник" Београд
Институт за економска истраживања Београд
ревизија рачуноводствених извештаја и актуарског
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1659/2012
05.11.2012
Здравствени центар Крушевац
Pharma Swiss Beograd
санитетски потрошни материјал
Обустава поступка
1.000.000,00
Обустава поступка
Обустава поступка
464
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
годишње
4-00-1880/2012
12.12.2012
Клиничко болнички центар "Звездара"
Inel Novi Sad
санитетски и медицински потрошни материјал за
потребе
Процењена вредност: 52.500.000,00
Одлука:
Обустава поступка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1700/2012
27.12.2012
ОШ "Бранко Радичевић " Трговиште
Konzola Vranje
санација крова
423.729,00
Обустава поступка
465
Врста иницијалног акта: Изјашњење о наставку поступка
Начин решавања: Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1645/2011
11.01.2012
Републички геодетски завод Београд
Japi com Novi Sad
штампачи, скенери и плотери
35.000.000,00
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
булевара и
4-00-239/2012
30.05.2012
JП Завод за изградњу града Нови Сад
Tim Cop Temerin
радови на изградњи јавног осветељења сомборског
дела Булевара Европе
Процењена вредност: 50.000.000,00
Одлука:
Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-455/2012
26.07.2012
Град Пожаревац
Банковић Црна Трава
изградња дечијег вртића
77.000.000,00
Одбачен захтев
466
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Митровица
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-681/2012
28.09.2012
ЈКП Регионална депонија Срем Мачва, Сремска
Корковадо Београд
заштитна одећа
27.000.000,00
Одбачен захтев
467
Врста иницијалног акта: Изјашњење о наставку поступка
Начин решавања: Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партије
4-00-1442/2011
12.01.2012
Здравствени центар Ужице
Medinic Beograd
хирушки шавни материјал обликован по партијама,
1,2,5,6,и 7
Процењена вредност: 10.844.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1849/2011
25.01.2012
Клинички центар Србије
SZR TIM & CO Novi Sad
средства за прање веша
5.500.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-101/2012
26.01.2012
Oпштина Књажевац
Moto boem trans Negotin
превоз ученика за период од 2011-2014 године
29.601.070,00
Одбачено изјашњење
468
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1880/2011
22.02.2012
Србија Гас Нови Сад
DST Revizija Beograd
Ревизија финансијских извештаја за 2011 годину
2.400.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,
4-00-181/2012
08.03.2012
Електромрежа Србије Београд
Aнтиплам Београд
Услуга контроле и одржавања противпожарне опреме
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-144/2012
08.03.2012
Железнице Србије Београд
Patrimons Automativ Beograd
услуга генералног ремонта 6 дизел мотора
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1868/2011
13.03.2012
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje
Servis studio doo Beograd
Одржавање хигијене ИКВБ Дедиње
55.000.000,00
Одбачено изјашњење
противпожарна заштита и јављачи пожара - партија 1
Процењена вредност: 3.680.673,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Одбачено изјашњење
469
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-97/2012
19.03.2012
JKП Београдски водовод и канализација
Mobile Solutions Beograd
Праћење возила путем ГПС технологије
25.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1467/2011
20.03.2012
Први Основни суд Београд
Графос Инђија
штампани образсци
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
дезинфекцију подова и
4-00-10/2012
23.03.2012
ЈП Градско стамбено Београд
MiDRA EKO Beograd
течно концетровани средство за прање и
Одбачено изјашњење
других површина на бази активног кисеоника
Процењена вредност: 3.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
уређај -
4-00-564/2010
29.03.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БОР
ВИСАРИС БЕОГРАД
теледириговани радиографско-флуороскопски (Р-Ф)
рендген
Процењена вредност: 15.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
470
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-280/2012
03.04.2012
ТЕ и КО Костолац
ТЕХНОЛИНК НОВИ САД
агрегат на точковима
1.520.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
,рибони и тонери
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1866/2011
12.04.2012
JKP NAISSUS NIŠ
I&D Com Beograd
канцеларијски намештај , за партију 3 -кетриџи
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-312/2012
12.04.2012
Електротимок Зајечар
Savatrans Beograd
ангажовање дизалице за утовар и истовар
Одбачено изјашњење
Одбачено изјашњење
471
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1803/2011
18.04.2012
Агенција за привредне регистре
Delog Beograd
рачунарске услуге
101.694.900,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1803/2011
18.04.2012
Агенција за привредне регистре
Delog Beograd
рачунарске услуге
101.694.900,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
у
4-00-359/2012
23.04.2012
JП Дирекција за изградњу града Пожаревца
Предузеће за путеве Пожаревац
Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације
Пожаревцу и Костолцу
Процењена вредност: 7.156.060,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
топлиоте са
4-00-466/2012
24.04.2012
Аеродром Никола Тесла
Flow Beograd
израда пројекта за уградњу плочастих измењивача
пумпама за одржавање притиска у подстаница
Процењена вредност: 2.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
472
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-555/2012
30.04.2012
Министарство унутрашњих послова
Delog Beograd
Фотокопир апарат
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
објекту и
4-00-457/2012
04.05.2012
Електротехнички институт Никола Тесла
Varnost fitep Beograd
ФТО обезбеђе имовине, лица и простора у пословном
Одбачено изјашњење
превоз новца за потребе Електротехничког института
Никола
Тесла Београд
Процењена вредност: 2.900.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
.
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-326/2012
04.05.2012
Универзистет у Београду- Стоматолошки факултет
Dexon Beograd
хируршки конац за потребе стоматолошког факултета
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
за дијализу
4-00-364/2012
08.05.2012
Универзитет Дечија клиника Београд
Sutura medic Beograd
потрошни материјал ,уградни материјал и материјал
5.000.000,00
Одбачено изјашњење
и дезинфекцију.
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачено изјашњење
473
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-389/2012
09.05.2012
РБ Колубара Лазаревац
Devix Lazarevac
технички преглед возила и машина
1.800.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-519/2012
11.05.2012
Tент Обреновац
In Focus NDR Jabuka
грађевинско одржавање
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
и тонери
4-00-440/2012
21.05.2012
Министарство финансија поресака управа
Aigo business system Beograd
тонери за штампаче и фотокопир апарате и филмови
Одбачено изјашњење
за факс апарате
Процењена вредност: 14.334.100,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
обратно за
4-00-451/2012
22.05.2012
ОШ Стеван Јаковљевић Параћин
Топ турс Параћин Шалудовац
превоз на релацији Параћин-Главица-Давидовац и
2012
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачено изјашњење
474
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пројектовање
4-00-374/2012
23.05.2012
ПД Југоисток Ниш
Energomontaža Beograd
пројектовање ЕЕО свих врста напонских нивоа и
неенергетских објеката
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Клиничко
4-00-508/2012
24.05.2012
КБЦ Звездара
Lavalux Beograd
прање и пеглање веша за једногодишње потребе
болничког центра
Процењена вредност: 20.338.980,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-538/2012
29.05.2012
ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212 БЕОГРАД
Dobegard Beograd
ФТО и противпожарна заштита
2.771.186,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
улица
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-553/2012
29.05.2012
Град Лозница
Предузеће за путеве Ваљево Ваљево
радови на одржавању некатегорисаних путева и
Одбачено изјашњење
475
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-549/2012
30.05.2012
Дом Здравља Др Ђорђе Ковачевић Лазаревац
Makler Beograd
Labaratorijski reagensi za biohemiju analizator ILAb 650
2.600.000,00
Одбачено изјашњење
476
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-533/2012
04.06.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Компанија Дунав Осигурање а.д.о. Врање
осигурање имовине и лица
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-705/2012
04.06.2012
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Дунав осигурање Ниш
Осигурање имовине и запослених
3.300.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-455/2012
04.06.2012
Град Пожаревац
Банковић Црна Трава
изградња дечијег вртића у МЗ Чачалица
77.562.060,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-350/2012
04.06.2012
Републички фонд за пензијско и инвалидско
Одбачено изјашњење
Mopex Beograd
одржавање хигијене
Одбачено изјашњење
477
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-793/2012
19.06.2012
Општина Ириг
Geokrulj Београд
извођење геодетско-техничких радова на уређењу
пољопривредног земљишта комасацијом и обнови
премера
грађевинског реона за катастарску општину Јазак
село.
Процењена вредност: 34.000.000,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-757/2012
22.06.2012
ТЕ и КО Костолац
ФАМ а.д. Крушевац
индутријска уља ( хидраулична редукторска ).
15.188.590,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-789/2012
26.06.2012
ПУ Савски венац Београд
Паланка промет Смедеревска Паланка
Намирнице заисхрану-свеже воће и поврће-партија 1
3.352.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-768/2012
28.06.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Ranex Beograd
четкице металографитне К14 Z 3
328.500,00
Одбачено изјашњење
478
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-411/2012
02.07.2012
Прекршајни суд Пожега
Епоха Пожега
канцеларијски материјал и обрасци
2.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-884/2012
14.08.2012
ЈП Дирекција за изградњу Пожега
Електроелан Крагујевац
одржавање и поправка расвете
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
остали
4-00-1231/2012
11.09.2012
КБЦ "Бежанијска коса" Београд
AMG Pharm Beograd
хируршки шавни материјал ,мрежица ,шанжера и
Одбачено изјашњење
потрошни материјал
Процењена вредност: 9.500.641,00
Одлука:
Одбачено изјашњење
479
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1202/2012
12.09.2012
МЗ "Орешац"-општина Вршац
Други октобар, Вршац
одржавање атарских путева на територији КО Орешац
1.600.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
КО Гудурица
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1201/2012
12.09.2012
МЗ "Гудурица"-општина Вршац
Други октобар, Вршац
појачано одржавање атарских путева на Територији
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
КО
4-00-1203/2012
12.09.2012
МЗ Куштиљ
Други октобар Вршац
појачано одржавање атарских путева на територији
1.600.000,00
Одбачено изјашњење
Војводиници
Процењена вредност:
Одлука:
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
КО Куштиљ
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1204/2012
12.09.2012
MЗ Круштиљ
Други октобар Вршац
појачано одржавање атарских путева на територији
1.600.000,00
Одбачено изјашњење
480
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1598/2012
24.10.2012
Министарство спољних послова
Brisko Surčin
одржавање хигијене
48.000.000,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1692/2012
06.12.2012
ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Бранко Моравац Пожаревац
радови на санацији отпада "Јеремијино поље"
24.880.690,00
Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1842/2012
25.12.2012
Тент Обреновац
Први Српски инжењеринг Београд
мерно регулациона опрема
Одбачено изјашњење
481
Врста иницијалног акта: Изјашњење о наставку поступка
Начин решавања: Одустанак од захтева
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1419/2012
26.09.2012
Дом здравља Крушевац
Pharma Swiss Beograd
лекови и потрошни медицински материјал
42.428.000,00
Одустанак од захтева
482
Врста иницијалног акта: Изјашњење о наставку поступка
Начин решавања: Решено на други начин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
трезор
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1732/2012
15.11.2012
Министарство финансија и привреде-Управа за
Sistem fps Beograd
Решено на други начин
483
Врста иницијалног акта: Изјашњење о наставку поступка
Начин решавања: У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1750/2011
24.04.2012
Aгенција за привредне регистре
Public Procurement Intelligence PPI Beograd
рачунарске услуге
101.694.900,00
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
то:
4-00-36/2012
24.04.2012
ХЕ "Ђердап " Кладово
Master inženjering, Subotica
ремонт и модернизација дизалице за ХЕ Ђердап 2 и
порталне дизалице 40/16 (т) и порталне дизалице
40/16+5 (т)
Процењена вредност: 30.000.000,00
Одлука:
У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
блаце
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1369/2012
03.10.2012
Општина Блаце
Ћурлука Блаце
грађевински радови на поправци путева у Општини
9.645.500,00
У целини поништен поступак
484
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1588/2012
22.11.2012
Телеком Србија
Clinicanova Beograd
специјалистички прегледи
15.000.000,00
У целини поништен поступак
485
Врста иницијалног акта: Изјашњење о наставку поступка
Начин решавања: Здружено захтеву
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Београд
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-170/2012
20.03.2012
РБ Колубара Лазаревац
Институт за медицину рада Др драгомир Карајовић
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-852/2012
29.06.2012
ЈКП ГСП Београд
Ferotehna Beograd
Цилиндарски склоп мотора
20.094.920,00
Здружено захтеву
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1193/2012
15.08.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Izopol Zrenjanin
Здружено захтеву
Здружено захтеву
486
Врста иницијалног акта: Изјашњење о наставку поступка
Начин решавања: Здружено жалби
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1803/2011
03.02.2012
Агенција за привредне регистре Београд
Delog Beograd
Рачунарске услуге
Здружено жалби
487
5. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ЗАХТЕВУ ЗА НАКНАДУ
ТРОШКОВА
•
•
•
•
•
5 одлука којима је обустављен поступак
29 одлукa којима је одбијен захтев
2 одлуке којима је решено на други начин
3 одлуке којима је решено са захтевом
50 одлука којима је усвојен захтев
488
489
Врста иницијалног акта: Захтев за накнаду трошкова
Начин решавања: Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
смећар 2 комада
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-347/2012
24.05.2012
JKП Комград Врање
Atrikod Kruševac
специјално возило за одвоз смећа,камион,ауто -
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
шавни
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-766/2012
08.06.2012
Клинички центар Ниш
AMG Pharm Beograd
медицински потрошни материјал опште намене -
Обустављен поступак
Обустављен поступак
4-00-694/2012
17.07.2012
Торлак Београд
Lab Prova Novi Beograd
квалификација и/или реквалификација производне
опреме/система
Процењена вредност: 5.000.000,00
Одлука:
Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
490
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
дирекција за
4-00-1332/2012
10.10.2012
Министарство економије и регионалног развоја-
мере и драгоцене метале
Подносилац захтева: King ICT Beograd
Предмет набавке:
рачунарска опрема партија 1
Процењена вредност: 1.100.000,00
Одлука:
Обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Књажевац
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
(саобраћајнице,
4-00-1162/2012
12.10.2012
ЈП за развој планинског туризма Стара Планина,
Bauwesen Vreoci
изградња саобраћајнице Ц4, Ц6 и паркинга
атмосферска канализација, јавна расвета,
саобраћајна
сигнализација)
Процењена вредност:
Одлука:
Обустављен поступак
491
Врста иницијалног акта: Захтев за накнаду трошкова
Начин решавања: Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
.
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1807/2011
23.01.2012
Термоелекране Никола Тесла Обреновац
Terra Srbija Beograd
набавка грађевинских машина ,ровокопач-утоваривач
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-43/2012
03.02.2012
ЈКП градска топлана Крушевац
Ineks Morava Gadzin Han
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1448/2011
07.02.2012
ЈП ПТТ Саобраћаја Србија Београд
Veridix Beograd
бежични бар код читач са интерном меморијом
5.500.000,00
Одбијен захтев
Одбијен захтев
Одбијен захтев
492
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1666/2011
28.02.2012
Градско стамбено Београд
Raiffeisen leasing Beograd
Лифтови
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
4-00-1792/2011
01.03.2012
ГРАД ЧАЧАК
Грађевинар Ивањица
радови на изградњи 8 монтажних кућа као последица
елементарне непогоде земљотреса који се догодио на
територији града Чачка 03.11.2011. године
Одбијен захтев
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-212/2012
23.03.2012
Дом ученика средњих школа Јелица Миловановић
Житопромет Млинпек Стара Пазова
прехрамбени проиѕводи
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1663/2011
09.04.2012
ЈП Емисиона техника и везе Београд
Magnat Beograd
набавка и испорука алата и ситног инветара
Одбијен захтев
Одбијен захтев
493
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Војводине
4-00-438/2012
07.05.2012
Институт за здравствену заштиту деце и омладине
Нови Сад
TPS Technomed Beograd
медицинска опрема-дигитални уређаји за EKG за
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партију 18
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
кетриџи, рибон
4-00-1866/2011
10.05.2012
ЈКП НАИСУС НИШ
I&D Com Beograd
Набавка кнацелаарисјког намештаја-партија 3
траке
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-432/2012
24.05.2012
Геронтолошки центар Крушевац
Sim Bex Novi Sad
пелене за одрасле
1.263.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-583/2012
20.06.2012
ПД Југоисток Ниш
Електротехна Ниш
Трофазна бројила електричне енергије
Одбијен захтев
494
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-629/2012
25.06.2012
ПД ЈУГОИСТОК НИШ
Електротехна Ниш
монофазна бројила електричне енергије
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1553/2011
01.08.2012
Специјална болница Горна Топоница Ниш
Малкер Ниш
средства за хигијену
5.800.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Шуменковић
4-00-872/2012
27.08.2012
Дом за децу и лица ометену у развоју др Никола
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
ометена у
Одбијен захтев
Петровац на Млави
Млава Транс, Петровац на Млави
превоз запослених радника у дому за децу и лица
развоју
Процењена вредност: 4.100.000,00
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1542/2012
25.09.2012
Дом ученика средњих школа Књажевац
Захтев наручиоца за накнаду трошкова
Одбијен захтев
495
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Врњачка Бањи
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-397/2012
26.09.2012
Општина Брњачка Бања
Сјај Плус Нови Сад
чишћење пословних просторија у згради општине
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1254/2012
26.09.2012
Kлиничко болнички центар Земун
Protehno M Beograd
сервисирање медицинске опреме
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1415/2012
04.10.2012
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
Promedia Kikinda
Nabavka lekova i potrošnog sanitetskog materijala
50.065.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-346/2012
15.10.2012
ПД Југоисток Ниш
Електротехна Ниш
мерни уређаји за мерење електричне енергије
15.000.000,00
Одбијен захтев
Одбијен захтев
Одбијен захтев
496
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
и
4-00-1697/2012
05.11.2012
Завод за изградњу града Нови Сад
Градитељ Нови Сад
грађења хидротехничких објеката , партија 1- грађење
реконструкција водоводне мреже
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
делатности
Предмет набавке:
Горког у
4-00-1539/2012
08.11.2012
JП за урбанизам Општине Алексинац
Јавно предузеће за путеве и стамбено комуналне
изградња атмосферске канализације у улици Максима
Алексинцу
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
факултета у
4-00-1728/2012
22.11.2012
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК
Грађевинар Ивањица
замена фасадне столарије на објекту Агрономског
Чачку
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
хирургију ,
4-00-1572/2012
22.11.2012
Клинички центар Србије
Medalex Beograd
остеосинтетски материјал за максилофацијалну
обликован у 49 партија
Процењена вредност: 4.432.600,00
Одлука:
Одбијен захтев
497
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1123/2012
27.11.2012
Основна школа "Ратко Јовановић" Крушчица
Fleš komerc Arilje
замена столарије
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
уградњом
4-00-1594/2012
04.12.2012
Те и КО Костолац
Аутотранспорт Костолац
оправка камиона и аутодизалица марке Татра са
Одбијен захтев
делова
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1804/2012
11.12.2012
ЈКП Инфостан Београд
Delog Beograd
софтвери и хардвери
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1877/2012
11.12.2012
Министарство правде и државне управе
Cors computers Beograd
рачунарска опрема
Одбијен захтев
Одбијен захтев
498
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1587/2012
13.12.2012
ЈКП Београд пут
Avasta system Beograd
семафорски уређаји
2.000.000,00
Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
и поврће
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1838/2011
20.12.2012
КБЦ Земун
M Đenić Beograd
намирнице- партија 1-пољопривредни производи:воће
27.000.000,00
Одбијен захтев
499
Врста иницијалног акта: Захтев за накнаду трошкова
Начин решавања: Решено на други начин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-239/2012
30.05.2012
Град Нови Сад
Tim Cop Temerin
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-878/2012
27.09.2012
Завод за интелектнуалну својину
King ICT Beograd
Решено на други начин
Решено на други начин
500
Врста иницијалног акта: Захтев за накнаду трошкова
Начин решавања: Решено са захтевом
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
лабараторију
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1587/2011
19.01.2012
Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
Promedia Kikinda
Реагенси и тестови за клиничко-биохемијску
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
4-00-176/2012
05.03.2012
Mинистарство пољопривреде трговине шумарства и
водопривреде-Управа за заштиту биља
Беокомерц Београд
Решено са захтевом
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
Решено са захтевом
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1464/2012
02.10.2012
Општина Вршац
Biroelektronik 2 SZR Pančevo
Решено са захтевом
501
Врста иницијалног акта: Захтев за накнаду трошкова
Начин решавања: Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
2011.години
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1299/2011
27.01.2012
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ Ђердап Кладово
ГАТ Нови Сад
електроматеријал за потребе "ХЕ ЂЕРДАП " у
65.000.000,00
Усвојен захтев
502
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1776/2011
31.01.2012
Републички фонд за пензијско и инвалидско
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-70/2012
31.01.2012
ЈП Србијашуме Београд
KORKOVADO BEOGRAD
пет трактора гусеничара са англодозерским уређајем
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-38/2012
31.01.2012
ЈП Електромрежа Србије
Unior teos alati Beograd
електричарски алати
600.482.000,00
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
интезивну
4-00-1740/2011
03.02.2012
Војнограђевински центар Београд
Termo max Beograd
замена клима комора за потребе одељења за
Public Procurement Intelligence PPI Beograd
одржавање МФ опреме
Усвојен захтев
Усвојен захтев
терапију Клинике за анестезиологију и интезивну
терапију ВМА
Процењена вредност: 10.000.000,00
Одлука:
Усвојен захтев
503
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
пензијско
4-00-1843/2011
22.02.2012
Републички фонд за пензијско и инвалидско
Телус Београд
одржавање хигијене у објектима Републичког фонд за
и инвалидско осигурање
Процењена вредност:
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
специјална
4-00-1805/2011
23.02.2012
Aеродром Никола Тесла
Patrimons Automativ Beograd
Резервни делови за путнички, третни програм и
возила
Процењена вредност: 9.000.000,00
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Градских управа
4-00-384/2011
23.02.2012
ГРАД ЧАЧАК
Copy Xerox Čačak
фотокопирање документације за потребе рада
града Чачка за 2011.годину
Процењена вредност:
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-46/2012
12.03.2012
Дом здравља Вождовац
Yunycom Beograd
лабораторијски материјал
2.087.000,00
Усвојен захтев
504
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
материјала за
4-00-259/2012
04.04.2012
Универзитетска дечија клиника Београд
AMG Pharm Beograd
потрошни материјал, уградног материјала и
дијализу и дезинфекцију
Процењена вредност: 103.500.000,00
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-32/2012
12.04.2012
ГРАД БЕОГРАД
Будућност-услуге Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-206/2012
12.04.2012
Град Београд - Завод за информатику и статистику
Saga Beograd
проширење постојећег Storwize storage решења
Усвојен захтев
Усвојен захтев
505
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Зрењанин
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-336/2012
24.04.2012
Електровојводина
Самостална аутомеханичарска радња Точак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
2 -опрема
4-00-291/2012
24.04.2012
ПУ Бамби Лозница
ЖАК Београд
опрема за канцеларије ,кухињу и радне собе ,партија
Усвојен захтев
у кухињи.
Процењена вредност:
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
и
4-00-1769/2011
09.05.2012
Медицински факултет Београд
Canimpex Београд
Услуге прања и пеглања веша за потребе наставника
сарадника у организационим јединицама Медицинксог
факултета
Процењена вредност: 70.000,00
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
канцеларијски и
4-00-560/2012
31.05.2012
Град Лесковац
I&D Com Beograd
потрошни материјал за одржавање објеката,
рачунарски материјал, средства за прање и чишћење
Процењена вредност:
Одлука:
Усвојен захтев
506
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-609/2012
12.06.2012
Београдски водовод и канализација
MSD Trade
сервисирање и поправка возила
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-822/2012
15.06.2012
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ БЕОГРАД
Rolling World Beograd
Лежајеви
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-803/2012
20.06.2012
ТЕ и КО Костолац
Rolling World Beograd
Ланци и спојнице ланаца
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-801/2012
26.06.2012
Републички фонд за здравствено осигурање
Austro Line Beograd
периферни стентови за 2012 годину
Усвојен захтев
Усвојен захтев
Усвојен захтев
Усвојен захтев
507
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Београд
Предмет набавке:
Мијатовац
4-00-656/2012
17.07.2012
Дирекција за уређење и изградњу општине Ћуприја
Југословенски институт за урбанизам и становање
израда плана генералне регулације за насеља Супск,
и Крушар
Процењена вредност: 11.016.950,00
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Новог
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1074/2012
17.07.2012
ЈКП Водовод и канализаија Нови Сад
Delco Novi Sad
дератизација глодара у канализационој мрежи града
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-330/2012
24.07.2012
ТЕ и КО Костолац
Gorenje GTI Beograd
ВИЉУШКАР
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-609/2012
24.07.2012
Београдски водовод и канализација
MSD Trade obrenovac
сервисирање и поправка возила
23.247.000,00
Усвојен захтев
3.175.000,00
Усвојен захтев
Усвојен захтев
508
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање Нови
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1009/2012
06.08.2012
Републички фонд за пензионо и инвалидско
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
потребних
4-00-586/2012
07.08.2012
Завод за интелектнуалну својину
Fimas Beograd
технолошка опрема за кухиње и самоуслужну линију
Coolair Beograd
одржавање и поправка клима уређаја
Усвојен захтев
за опремање ресторана
Процењена вредност:
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
изградњу
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
јесениште
Процењена вредност:
Одлука:
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1108/2012
17.08.2012
ЈП Дирекција за путеве, грађевинско земљиште и
Ивањица
Грађевинар Ивањица
уређење комуналне инфраструктуре у насељу
14.850.000,00
Усвојен захтев
4-00-1224/2012
22.08.2012
ЈКП Градско саобраћајно предузеће
Patrimons Automativ Beograd
делови осовина
35.188.260,00
Усвојен захтев
509
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1133/2012
23.08.2012
ТЕ и КО Костолац
Izopol Zrenjanin
улошци за брисаче од полиуретана
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1441/2012
07.09.2012
Републички фон за пензијско и инвалидско осигурање
Bigz office Beograd
фасцикле и регистратори
7.383.054,00
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Обилазнице око
4-00-1455/2012
12.09.2012
ЈП Путеви Србије
DB Inženjering Beograd
вршење техничке контроле главног сектора 6
Усвојен захтев
Београда
Процењена вредност:
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1255/2012
12.09.2012
ЈП Сава центар Београд
Syf Services Београд
ФТО и противпожарна заштита
28.000.000,00
Усвојен захтев
510
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београда
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Димитрија
4-00-1178/2012
25.09.2012
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Геопут Београд
израда главног пројекта саобраћајнице Патријарха
са припадајућом инфраструктуром
Процењена вредност:
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-944/2012
26.09.2012
ЈГСП "НОВИ САД" НОВИ САД
SDT Leasing
Соло аутобус за градски саобраћај на гасни погон
441.288.200,00
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1252/2012
03.10.2012
Град Нови Сад
Stylos Beograd
Канцеларијски материјал
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1388/2012
04.10.2012
ЈКП Београдски водовод и канализација
CMC EKOCON Београд
водоводни материјал
192.000.000,00
Усвојен захтев
Усвојен захтев
511
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Гаџих Хан
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1309/2012
09.10.2012
ЈКП Дирекција за изградњу и комуналне делатности
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
евиденције
4-00-1321/2012
12.10.2012
ГРАД БЕОГРАД
ЈП Службени гласник Београд
куповина матичних књига и остале службене
Atrikod Kruševac
смећар
Усвојен захтев
неопходне за рад матичара и за потребе
Секретаријата за
Процењена вредност: 3.000.000,00
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
уређаја и
4-00-1543/2012
12.10.2012
Министарство одбране сектор за материјалне ресурсе
Bacco Beograd
анализатор мреже, тестер радиокомуникационих
ендоскоп за прегле ваздухопловних мотора
Процењена вредност:
Одлука:
Усвојен захтев
512
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партија2-
4-00-809/2012
17.10.2012
ЈКП Водоканал Сомбор
Speed trade Bačka Palanka
Камион кипер са дизалицом и приколицом- партија 1 ,
теретна пик-ап возила
Процењена вредност:
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1325/2012
17.10.2012
Oпшта болница Лесковац
Medicon Šabac
рентген материјал за партије 1 и 5
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1598/2012
24.10.2012
Управа за заједничке послве републичких органа
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1083/2012
26.10.2012
ЈКП Водовод Ваљево
AB soft Beograd
пословни интегрални информациони систем
Усвојен захтев
Brisko Surčin
одржавање хигијене
48.000.000,00
Усвојен захтев
Усвојен захтев
513
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
партије
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1631/2012
01.11.2012
ЈКП Комград Бачка Топола
Атрикод Крушевац
набавка два специјална возила -обликованог у две
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
осигурање
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
надзора над
4-00-1766/2012
08.11.2012
Републички фонд за пензијско и инвалидско
Усвојен захтев
Инжињеринг плус пројект
планирање и праћење пројекта -вршење стручног
радовима на реконструкцији и адаптацији филијала
суботица
Процењена вредност: 2.096.630,00
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
име и за
4-00-196/2012
08.11.2012
ЈП Градско стамбено Београд
Raiffeisen leasing Beograd
набавка нових лифтова путем финансијског лизинга у
раћун стамбених зграда на период од 10 година .
Процењена вредност:
Одлука:
Усвојен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1588/2012
09.11.2012
Телеком Србија
Clinicanova Beograd
специјалистички прегледи
Усвојен захтев
514
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1774/2012
15.11.2012
Министарство спољних послова Београд
Krol Housekeeping Beograd
одржавање хигијене
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1212/2012
21.11.2012
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
SZR Linija Valjevo
замена столарије Пореске управе у Жагубици
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1813/2012
23.11.2012
Геронтолошки центар Панчево
Паланка промет Смедеревска Паланка
намирнице
Усвојен захтев
Усвојен захтев
Усвојен захтев
515
6. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА
НАСТАВАК АКТИВНОСТИ
•
•
•
1 одлука којом је одлучено по захтеву за заштиту права
13 одлука којима је решено уз захтев
1 одлука којом је одбијен предлог
516
517
Врста иницијалног акта: Предлог за наставак активности
Начин решавања: Одбијен предлог
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-715/2012
13.06.2012
Геронтолошки центар Ниш
Kibid Beograd
Одбијен предлог
518
Врста иницијалног акта: Предлог за наставак активности
Начин решавања: Одлучено по захтеву
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1669/2011
16.01.2012
Дом здравља Нови Сад
Medicom Šabac
Одлучено по захтеву
519
Врста иницијалног акта: Предлог за наставак активности
Начин решавања: решено уз захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1726/2011
12.01.2012
Термоелекране Никола Тесла Обреновац
Mikro Kontrol Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-23/2012
03.02.2012
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Makler Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1881/2011
10.02.2012
Електровојводина Нови Сад
Службени гласник Београд
решено уз захтев
решено уз захтев
решено уз захтев
520
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-177/2012
15.03.2012
Електровојводина Нови Сад
Sagittarius Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
санкција
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-665/2012
11.06.2012
Министарство правде-управа за извршење кривичних
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-806/2012
28.06.2012
ПУ Пчелица Ниш
Гранд Ниш
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-934/2012
25.07.2012
ПД Центар Крагујевац
Energomontaža Beograd
решено уз захтев
Bigz office Beograd
канцеларијски потрошни материјал
решено уз захтев
решено уз захтев
решено уз захтев
521
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-936/2012
26.07.2012
ОШ Бора Радић Баваниште
Ekogradnja Projekt SG
kречење
2.500.000,00
решено уз захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-673/2012
07.08.2012
Скијалишта Србије
Sufag Kennelbach
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1099/2012
03.09.2012
Општина Звечан
Resor Gadzin Han
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1565/2012
16.10.2012
ЈКП Топлана Бор
Interkomerc Beograd
угаљ
решено уз захтев
решено уз захтев
решено уз захтев
522
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1849/2012
11.12.2012
Дирекција за планирање и изградњу Трстеник
Blažić Company Mali Požarevac
зимско одржавање путева и улица
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1878/2012
24.12.2012
ПУ "Врачар" Београд
Паланка промет Смедеревска Паланка
решено уз захтев
решено уз захтев
523
7. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА
ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
•
2 одлуке
8. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА
ПОВРАЋАЈ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ
•
1 одлука
9. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТИМА У КОЈИМА СУ ПОДНЕТЕ ТУЖБЕ
•
103 одговора на поднете тужбе
10. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТИМА У КОЈИМА ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ СУДА
•
7 поднетих захтева за преиспитивање одлуке Управног суда
11. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ПОСТУПАЊУ ПО
ВАНРЕДНОМ ПРАВНОМ ЛЕКУ
•
1 одлука
524
Врста иницијалног акта: Предлог за понављање поступка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1348/2011
27.01.2012
ЈКП Градска чистоћа
Dewaco Beograd
подвоз за надоградњу
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
потребама
4-00-1433/2012
30.11.2012
Клинички центар Крагујевац
Житопродукт Крагујевац
намирнице за припрему оброка за шест месеци са
Одбијен предлог
на месечном нивоу за потребе КЦ Крагујевац
Процењена вредност: 18.200.000,00
Одлука:
Одбијен предлог
525
Врста иницијалног акта: Предлог за повраћај у пр.стање
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-144/2012
08.03.2012
Железнице Србије Београд
Patrimons Automativ Beograd
генерални ремонт 6 дизел мотора
526
Врста иницијалног акта: Поступање по ванредном пр.леку
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1255/2012
12.09.2012
ЈП Сава центар Београд
Syf Services Београд
фто и ппз
28.000.000,00
Поништено решење
527
12. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ ПО ПОСТУПАЊУ ПО
ОДЛУЦИ УПРАВНОГ СУДА
•
•
•
•
•
•
5 одлука којима је делимично поништен поступак
2 одлуке којима је у целини поништен поступак
1 одлука којом је захтев за заштиту права одбијен
1 одлука којом је захтев за заштиту права одбачен
2 одлуке којима је одбачено изјашњење
1 одлука којом је потврђен закључак
528
529
Врста иницијалног акта: Поступање по одл.Управног суда
Начин решавања: Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1144/2009
01.03.2012
ЈКП Градска чистоћа
Ватроспрем Београд
цистерна за пијацу воду
15.000.000,00
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1192/2011
11.07.2012
Републички завод за задравствено осигурање Београ
Енергопројект гарант Београд
осигурање
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-130/2011
14.08.2012
ЈП Србијашуме ШГ Пријепоље
Гудурић Михаило Прибој
гајење и заштита шума
15.081.850,00
Делимично поништен поступак
Делимично поништен поступак
530
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
хидрауличне
4-00-705/2010
12.09.2012
Клинички центар Србије
Електромедицина Ниш
одржавање и поправке операционихстолова и
столице различитих произвођача
Процењена вредност: 8.500.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
коридору 10
4-00-1354/2011
03.10.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
техничка контрола главног пројекта аутопута на
деоница Горње поље-Царичина долина
Процењена вредност: 14.400.000,00
Одлука:
Делимично поништен поступак
531
Врста иницијалног акта: Поступање по одл.Управног суда
Начин решавања: Одбачен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-411/2011
07.02.2012
Институт за рехабилитацију Београд
Паланка промет Смедеревска Паланка
животне намирнице-обликоване по партијама
Одбачен захтев
532
Врста иницијалног акта: Поступање по одл.Управног суда
Начин решавања: Одбачено изјашњење
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-129/2010
23.01.2012
Градска чистоћа
Sever elektro Mladenovac
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-564/2010
29.03.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БОР
ВИСАРИС БЕОГРАД
Одбачено изјашњење
Одбачено изјашњење
533
Врста иницијалног акта: Поступање по одл.Управног суда
Начин решавања: Одбијен захтев
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
трансформатора у
4-00-1714/2011
29.11.2012
Електромрежа Србије
Саватранс Београд
транспорт и превлачење енергетских
круговима ТС
Процењена вредност:
Одлука:
Одбијен захтев
534
Врста иницијалног акта: Поступање по одл.Управног суда
Начин решавања: Потврђен закључак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-725/2012
02.10.2012
ПУ Наша Радост Ковин
Екоградња пројект Ковин
адаптација и санација нижег дела крова
2.400.000,00
Потврђен закључак
535
Врста иницијалног акта: Поступање по одл.Управног суда
Начин решавања: У целини поништен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1154/2009
27.03.2012
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД
Rigicom Niš
канцеларијски намештај
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-133/2012
03.10.2012
Георад Дрмно
Коп комерц прогрес Инђија
У целини поништен поступак
У целини поништен поступак
536
13. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА УПРАВНОГ СУДА ПО ТУЖБАМА
ПРОТИВ ОДЛУКА РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ
•
•
•
•
78 тужби одбијено
19 тужби одбачено
10 тужби уважено
o уважене тужбе у односу на примљене тужбе: 9,9%
o уважене тужбе у односу на донете одлуке: 0,59%
3 обустављена поступка
Укупно: 110
537
538
Врста иницијалног акта: Одлука Управног суда
Начин решавања: обустављен поступак
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1172/2010
22.03.2012
Министарство финансија Управа царина
Веграп Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-879/2009
05.04.2012
ПД Термоелектране и копови Костолац
Opticus Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-497/2011
29.11.2012
Тент Обреновац
Институт ИМС Београд
обустављен поступак
обустављен поступак
обустављен поступак
539
Врста иницијалног акта: Одлука Управног суда
Начин решавања: одбачена тужба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-216/2011
20.01.2012
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ СМЕДЕРЕВО
Електроелан Крагујевац
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-246/2011
20.01.2012
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ СМЕДЕРЕВО
Електроелан Крагујевац
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-431/2011
27.01.2012
Град Нови Пазар
Амига Краљево
одбачена тужба
одбачена тужба
одбачена тужба
540
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-436/2010
31.01.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1129/2010
13.02.2012
Градска општина Обреновац
CCTV CENTAR MASTER BEOGRAD
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-587/2011
02.04.2012
Дом здравља Савки Венац Београд
Yunycom Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-427/2010
03.05.2012
ЈП Електросрбија Краљево
Феман Јагодина
одбачена тужба
одбачена тужба
одбачена тужба
одбачена тужба
541
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Београд
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1373/2010
15.05.2012
Републичка агенција за електронске комуникације
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-435/2010
06.07.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1211/2009
25.07.2012
Републичка агенција за телекомуникације Београд
Ibis instruments Beograd
Teletech Slovenija
одбачена тужба
одбачена тужба
одбачена тужба
542
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-83/2010
22.10.2012
СО Бачка Топола
Ангел стар Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-51/2011
22.10.2012
ЈП Путеви Србије
Централна лабораторија Ветерник
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-224/2011
05.11.2012
ЈКП Погребне услуге Београд
Ратко Митровић Београд
одбачена тужба
одбачена тужба
одбачена тужба
543
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-23/2011
09.11.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-437/2010
09.11.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-130/2011
13.11.2012
Србијашуме ШГ Пријепоље
Михајло Гудурић Прибој
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-672/2011
27.11.2012
Геронтолошки центар Срем Рума
Дунав осигурање Срем сремска митровица
одбачена тужба
одбачена тужба
одбачена тужба
одбачена тужба
544
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-23/2011
07.12.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1074/2009
31.12.2012
Град Сомбор
Deco Vrnjačka Banja
одбачена тужба
одбачена тужба
545
Врста иницијалног акта: Одлука Управног суда
Начин решавања: одбијена тужба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1210/2011
04.01.2012
Дирекција за изградњу Врбас
Жижа Врбас
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-987/2011
06.01.2012
Електроприврда Србије
ХИП Петрохемија Панчево
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1211/2011
10.01.2012
Jat airwaus Beograd
ПД Аеродром кетеринг
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
546
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1098/2010
16.01.2012
ЈКП Београд пут
Стевчевић Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1025/2010
20.01.2012
републичка агенција за телекомуникација
Saga doo Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-996/2009
09.02.2012
ЈКП Београдске електарне Београд
Siemens Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1145/2009
13.02.2012
ЈКП Градска чистоћа Београд
Ватроспрем Београд
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
547
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-747/2010
23.02.2012
Основни суд Ваљево
СЗР Техника Ваљево
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1256/2011
23.02.2012
JKП Градско стамбено Београд
Техно Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-42/2010
06.03.2012
Електромрежа Србије Погон Ваљево
Конус Коцељево
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-522/2011
09.03.2012
JKП Београдске електране
Термоплус Београд
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
548
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-243/2010
14.03.2012
Медицински факултет Београд
Shimadzu Branch огранак Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-172/2010
14.03.2012
Министарство за инфраструктуру
Хидроелектра нискоградња Загреб
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1136/2010
21.03.2012
Општина Блаце
Београдња Блаце
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1561/2010
30.03.2012
ЈУГОИСТОК НИШ
ID Com Beograd
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
549
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-587/2010
02.04.2012
JП Центар Сава Београд
Гордон Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-292/2010
02.04.2012
ЈКП Зеленило Београд
B2M Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1223/2009
06.04.2012
Грађевинска дирекција Србије Београд
Аудитор ревизорска кућа
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
550
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-291/2010
11.04.2012
ЈКП Зеленило Београд
B2M Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1522/2010
11.04.2012
JП Водовод и канализација Пирот
Дунав Осигурање Пирот
одбијена тужба
одбијена тужба
551
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1158/2009
12.04.2012
Градска општина Врачар
Тектон Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-40/2010
12.04.2012
ОШ Прељина Прељина
Constructor Mil Kruševac
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-294/2011
12.04.2012
ЈКП Топлана Бор
Kанис Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1289/2010
18.04.2012
ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" Београд
Mopex Beograd
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
552
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Каменица
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-68/2010
19.04.2012
Институт за кардиоваскуларне болести Сремска
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-642/2011
03.05.2012
Министарство просвете Београд
Клетт Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-612/2011
08.05.2012
ЈП "Службени гласник"
Информатика ад. Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1041/2009
16.05.2012
Општина Жабаљ
Канал 9 Нови Сад
Дијагфарм Београд
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
553
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-429/2011
24.05.2012
Републички завод за здравствено осигурање
Југохемија Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-278/2010
25.05.2012
Град Крагујевац
Крагујвет Крагујевац
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1506/2010
28.05.2012
Србија Гас Нови Сад
Инса Земун Индустрија Сатова Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-589/2011
30.05.2012
Електродистрибуција Ужице
Enel Beograd
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
554
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1387/2010
13.06.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1134/2009
26.06.2012
ЈКП Београд пут
Ostwlad Zemun
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-597/2010
27.06.2012
Општина Житорађа
Atrikod Kruševac
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1252/2011
02.07.2012
ЈП Градско стамбено Београд
Техно Београд
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
555
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1251/2011
03.07.2012
ЈП Градско стамбено Београд
Техно Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-276/2010
05.07.2012
Београдски водовод и канализација
Комградња Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
земљиште
4-00-1475/2010
11.07.2012
Дирекција за изградњу убранизам и грађевинско
одбијена тужба
одбијена тужба
Смедерево
Блажић Компани Мали Пожаревац
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
одбијена тужба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1250/2011
12.07.2012
Градско стамбено Београд
Техно Београд
одбијена тужба
556
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1346/2009
18.07.2012
РБ "Колубара " Лазаревац
Devix Lazarevac
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-373/2010
20.07.2012
Институт за мајку и дете "ДР.Вукан Чупић" Београд
Dobegard Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-96/2010
20.07.2012
Уневерзијада Београд 2009
Nordic Sport Švedska
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
557
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1424/2010
23.07.2012
Републичка дирекција за робне резерве
Tir commerce Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-335/2010
23.07.2012
Шумство газдинство Рашка
Јавор Тутин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-17/2011
02.08.2012
ЈП Путеви Србије
ДБ Инжењерин Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-639/2011
14.08.2012
Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
Југохемија Београд
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
558
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-447/2012
24.08.2012
ПУ Савски венац
Фимас Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-659/2012
30.08.2012
Општина Владичин Хан
Ig Auto Vranje
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-669/2012
30.08.2012
Општина Владичин Хан
Ig Auto Vranje
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-691/2011
10.09.2012
Електродистрибуција Нови Сад
Public Procurement Intelligence PPI Beograd
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
559
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-675/2012
11.09.2012
Општина Владичин Хан
Иг Ауто Врање
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-660/2012
17.09.2012
Општина Владичин Хан
Ig Auto Vranje
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-663/2012
26.09.2012
Општина Владичин Хан
Ig Auto Vranje
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-676/2012
27.09.2012
Општина Владичин Хан
Иг Ауто Врање
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
560
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-309/2012
03.10.2012
Предшколска установа "Бамби " Бор
Таково осигурање Крагујевац
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Косовкса
4-00-640/2012
03.10.2012
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве
одбијена тужба
Митровица
МБА Миљковић
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
одбијена тужба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-667/2012
09.10.2012
Општина Владичин Хан
Иг Ауто Врање
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-668/2012
09.10.2012
Општина Владичин Хан
Иг Ауто Врање
одбијена тужба
одбијена тужба
561
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-127/2010
10.10.2012
Градска Чистоћа Београд
Север електро Младеновац
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-670/2012
19.10.2012
Општина Владичин Хан
Иг Ауто Врање
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-671/2012
19.10.2012
Општина Владичин Хан
Иг Ауто Врање
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-43/2011
22.10.2012
КЈП Извор Петровац на Млави
Ресор Гаџин Хан
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
562
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-919/2010
29.10.2012
ЈП Службени гласник Београд
Контал Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1074/2009
31.10.2012
Град Сомбор
Deco Vrnjačka Banja
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-932/2010
31.10.2012
Воде Војводине Нови Сад
Вршачки ритови Вршац
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1638/2011
01.11.2012
Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд
Аутомеханика Промет Београд
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
563
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1109/2011
06.11.2012
Клинички центар Србије
Yusafarm Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1258/2011
15.11.2012
ЈП Градско стамбено Београд
гпз "техно београд"
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-566/2010
22.11.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
ВИСАРИС БЕОГРАД
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1253/2011
22.11.2012
ЈКП Градско стамбено Београд
Техно Београд
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
564
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1255/2011
23.11.2012
ЈКП Градско стамбено Београд
Техно Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-379/2011
02.12.2012
ЈП Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка
ЈКП Пут Нови Сад
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1257/2011
07.12.2012
јп Градско стамбено Београд
Техно Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1381/2012
10.12.2012
Те и КО Костолац
Институт за рударство и металургију Бор
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
565
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-777/2010
13.12.2012
Републичка дирекција за робне резерве
Tir commerce Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-309/2009
14.12.2012
Републичка дирекција за робне резерве
Tir commerce Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-877/2011
19.12.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
одбијена тужба
одбијена тужба
одбијена тужба
566
Врста иницијалног акта: Одлука Управног суда
Начин решавања: уважена тужба
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1144/2009
31.01.2012
JKП Градска чистоћа Београд
Vatrosprem proizvodnja Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1154/2009
13.03.2012
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД
Rigicom Niš
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-564/2010
21.03.2012
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БОР
ВИСАРИС БЕОГРАД
уважена тужба
уважена тужба
уважена тужба
567
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1192/2011
08.06.2012
Републички завод за здравствено осигурање
Енергопројект гарант Београд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-130/2011
13.07.2012
ЈП Србијашуме ШГ Пријепоље
Гудурић Михаило Прибој
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-705/2010
30.07.2012
Клинички центар Србије
Електромедицина Ниш
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1354/2011
21.09.2012
ЈП Путеви Србије
Геопут Београд
уважена тужба
уважена тужба
уважена тужба
уважена тужба
568
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-725/2012
24.09.2012
ПУ Наша Радост Ковин
Екоградња пројект Ковин
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-133/2012
26.09.2012
Георад Дрмно
Коп комерц прогрес Инђија
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1714/2011
14.11.2012
Електромрежа Србије
Саватранс Београд
уважена тужба
уважена тужба
уважена тужба
569
14. ПОДАЦИ О ОДЛУКАМА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
•
5 одлука
570
Врста иницијалног акта: Одлука Врховног касационог суд
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-172/2010
07.12.2012
Министарство за инфраструктуру
Хидроелектра нискоградња Загреб
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-584/2011
07.12.2012
Општина Ковин-Мз Гај
Екоградња пројект Ковин
одбачен захтев
одбачен захтев
571
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-81/2011
10.12.2012
Клинички центар Србије
Паланка промет Смедеревска Паланка
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-1211/2009
10.12.2012
Републичка агенција за телекомуникације
Ibis instruments Beograd
Број одлуке:
Датум одлуке:
Наручилац:
Подносилац захтева:
Предмет набавке:
Процењена вредност:
Одлука:
4-00-725/2012
20.12.2012
ПУ Наша Радост Ковин
Екоградња пројект Ковин
одбачен захтев
одбачен захтев
одбачен захтев
572
Download

Izveštaj Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih