ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ Београд, Рузвелтова 50
Предмет: Захтев за пренос права коришћења гробног места
МОЛИМ ДА СЕ НА ОСНОВУ ПРАВОСНАЖНОГ РЕШЕЊА ОСНОВНОГ-ОПШТИНСКОГ
СУДА У ___________________, БР.______________ КОЈЕ ПРИЛАЖЕМ, ИЗВРШИ ПРЕНОС
ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРОБНОГ МЕСТА (ГРОБ, ГРОБНИЦА, РОЗАРИЈУМ,
КОЛУМБАРИЈУМ) БРОЈ ________, РЕДА _______ У ПАРЦЕЛИ БР._____ НА ГРОБЉУ
____________________________________ У БЕОГРАДУ, СА ДОСАДАШЊЕГ КОРИСНИКА
________________________________________________________________________________,
НА НАСЛЕДНИКА-Е ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
ПРЕМА ОВЛАШЋЕЊУ КОЈЕ ПРИЛАЖЕМ ЗА ЗАЈЕДНИЧКОГ ПУНОМОЋНИКА СЕ
ОДРЕЂУЈЕ______________________________________________.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
___________________________________
(читко име и презиме)
____________________________________
(читко место,улица и број)
_____________________________________
(контакт телефон)
______________________
(матични број -ЈМБГ)
________________
(број л.к.)
Напомена: Уз захтев приложити:

фотокопију правоснажног оставинског решења, уз доставу оригинала на увид

фотокопију обе стране личне карте

овлашћење
Download

zahtev za prenos prava korišćenja grobnog mesta