e lektronický newsletter č . 3
5 . 5 . 2014
Konference plná příběhů
Ko nfe r e nce L i d sk é zd r o j e ne j so u st r o j e, k t e rá se usk ut e čni l a 24. d ub na v B ř e v no v sk é m
kl á št eř e v Pr a ze , ne sl a v e sv é m p o d t i t ul u sl o g a n „ Ko nfe r e nce s p ř í b ě he m “ . T a t o sl o v a d o b ře
vy st i ho v a l a ne j v ě t ší b e ne fit t é t o ak ce : o so b ní
vk l a d v še ch
předná še j í cí ch,
k te ří se ne o m e zil i na
o b e cné p o učky a suc há
fa kt a , a l e d o k á zal i se
s p ř ít o m ný m i
p o d ě li t o sv é
vl a st ní ná zo ry, p o ci t y, p o chy b no st i .
P o d m o d e r á t or sk o u t a k t o v k o u P e tr a Kr a t o chv íl a , ř e d it e le p r o H R a r o zv o j o v é pr o j e k ty
sp o l e čno st i H A M É , v y st o up il na p ř í kl a d D a v i d
Ř e zní če k ze sp o l e čno st i K S – p r o g r a m . T e n na
k o nkr é t ní ch čí sl e ch p r e ze nt o v a l úsp o r y , k t e ré
fi r m ě p ři ne se d o b ř e zv o l e ný a i m p l e m e nt o v a ný
i nfor m a ční sy st é m p r o p e r so ná l ní ří ze ní . M i m o cho d e m , v p ří p a d ě p o d ni k u o 2 00 0 za m ě st na ncí ch j d e ř á d o v ě o d e sít k y m ili o nů.
T o m á š P r cha l z K A R A T S o l ut i o n m l uv il o p r o ce sní m ř í ze ní – ne j v ě t ší m p r o b l é m e m ř a d y p er so na l i st ů t o ti ž ne ní vy ř e še ní ně j a ké ho k o nk r é t ní ho p r o b l é m u, al e sa m o t ná d e fi ni ce t o ho , co
vl a st ně cht ě j í ře ši t. V ý sl e d k y té t o a na l ý zy j so u
ča st o v el m i p ř ek v a p iv é a ř e še ní sa m o p a k ča st o r el a t iv ně j e d no d uc hé a v el i ce e fek t iv ní.
Na zá v ě r b y ch j e št ě zm í ni l a v y st o up e ní R a d k a S v o b o d y ze sp o l e čno st i Tr e xi m a , k t e rý se v e
sv é m v y st o up e ní za m ě ř il na p r o b l e m a ti k u o d m ě ňo v á ní. Ka ž d ý o d b o r ní k z o b l a st i H R v í, že
na st a v it sp r a v e d li v ý a t r a nsp a r e nt ní sy st é m
o d m ě ňo v á ní j e j e d ní m z j e ho ne j t ě žší c h úk o l ů.
J a k v yř e ši t t ut o ci tli v o u o t á zk u z p ů so b e m , k t e rý zá r o ve ň p ř i sp ě j e k e zv ý še ní m o ti v a ce l i d í a
um o ž ní ji m sr o v ná ní s o st a t ní m i k o le g y v e fi r m ě ? J e d nu m o žno st na b í zí a na l y ti ck á m e t o d a
vy v i nut á sp o l e čno st í T r e xi m a .
-jf -
E-Learning Forum 2014: Vzdělávání v síti změn
„ V zd ě l á v á ní v sít i zm ě n“ b y l o m o t t o 14. r o ční k u o d b o r né k o nfe r e nce E - l e a r ni ng fo r um
20 14, k t er á p r o b ě hl a 16. d u b na v P r a ze. P o ř a d a t el i b yl i 1. V O X , S E M I S a U ni v er zi t a J a na
A m o se Ko m e n sk é ho . Ú v o d ní p ř í sp ě v ek D r.
F r a nt i ška H r o ník a ze sp o l e čno st i M o t i v P na zv a ný T r e nd y v e -l e ar ni ng u u d a l t ó n, k t er ý p a k r e -
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben
zo no v a l i v řa d ě d a l ší ch v y st o up e ní. T o , že tr h
v o bl a st i e -l e ar ni ng u za z na m e ná v á sk o k o v ý
r ůst, m á sv é o b j e k ti v ní p ří či ny. T y t o vý uk o v é
m e t o d y o d p o v í d a jí zm ě ná m ne j e n v t e ch no lo g i í ch i v pr o ce se c h, al e i v e sp o l e čno st i
( m o b il i t a, úsp o r no st , e k ol o g i e, sp o l e če nsk á o d p o v ě d no st ) . P o k ud s ni m i v e fi r m á ch d o k á že m e
v ho d ný m z p ů so b e m p r a co v a t , um o žň uj í na p ř í kl a d e fe kt i v ně p r o p o ji t v zd ě l áv á ní s k no w l e d g e
m a na g e m e nt e m ; v k o ne č né m v ý sl e d k u m o ho u
vý r a zně o v li v ni t l e p ší zvl á d á ní zm ě n v e fi r m ě a
tí m i j ej í k o nk ur e nce s cho p no st .
Z d a l ší ch p ř e d ná še j í cí ch zm í ní m e a le sp o ň
I ng. T o m á še F e i g e ho z Ko m p e t e nč ní ho ce nt r a
C ol l a b or a t i o n S o l ut i o ns p ř i V Š E v P r a ze , kt e rý
ži vě p o p sa l m o ž no st i so ci á l ní sít ě p r o p e r so na li zo v a né v zd ě l á vá ní a r o zv o j za m ě st na nc ů,
v če t ně m o žný c h ú sk a lí t o ho t o p ří st up u. P a v el
W i m m e r a j e ho P r a k ti ck é vy uži t í p o d ni k o v é so ci ál ní sí tě p r o r o zv o j t a l e nt ů a ne b M il l e ni al s g e ne r a ce a j e j í sp e ci fi ck é p o ža d a v k y b yl o p ř e d st a v e ní m ř í ze ní ta l e nt ů v e sp e ci fi ck é m p r o stř e d í sp o l e čno st i I B M ( I B M S m a r t U ni v e r si t y ) – j e n
t ě žk o na p o d o b i t e l né ho , al e i nsp i r uj í cí ho . O v y uži t í i nt e r ní so ci ál ní sí tě p r o r o zv oj t ý m u
v m al é fi r m ě p a k ho v o řil I ng . M i cha l O n d r á če k
z Ko uči nk C e nt r a ; zd ůr a zni l p ř it o m j e jí v ý zna m
p r o k o m uni k a ci a b u d o v á ní sy ne r g i e i
s e x te r ní m i p ar t ne r y.
T É M A K V Ě T N O V É H O P r of i H R
Diverzita neznamená kvóty
P o d p o j m e m d i v er zi t a m no hé z ná s na p a d no u v p r v ní ř a d ě p o vi nné k v ó t y, k te r é nut í za m ě st na v a t el e d á v a t pr á ci p ří sl ušní k ům sk up i n,
j e ž j so u zá k o ne m p o v a žo v á ny za z ne v ý ho d ně né . O no a l e ji ž ne j d e zd a l e k a j e n o t o, zd a za m ě st na v a t el é d o k á žo u za r u či t fér o v o st v ůči
t ě m t o „ chr á ně ný m “ sk u p i ná m . S t á l e v ě t ší v ý zna m b ud e m í t d i v er zi t a ve sm y sl u sc ho p no st i
za p o j i t d o p r a co v ní ho p r o ce su l i d i s o d li šný m i
zk uše no st m i, p ův o d e m , v zd ě l á ní m , čer p a t ze
(Pokračování na stránce 2)
č. 3 / 2014
www.profiHR.cz
strana 1
(Pokračování ze stránky 1)
zd r o j ů t a le nt ů, k t er é b y ly d o su d p ř e hl í že ny. A
d o sa ho v a t t í m k o nk ur e nční v ý ho d y .
O r g a ni zo v a t a ř í d it t a k t o r ůz no r o d é sk up i ny
li d í b ud e o d p e r so na l i st ů v y ža d o v a t j i né p ří st up y ne ž t y, na j a k é b y li zv y klí . Na d r uhé st r a ně ,
o ni sa m i j so u t a k é or g a ni ck o u so učá st í a
„ sub j e k t e m “ t é t o v el ké zm ě ny .
Pr o d i v er zi t u ho v o ří ně k o li k fa kt i ck ý ch d ův o d ů. D e m o g r a fi ck ý v ýv o j j e je n j e d e n z ni ch.
J e d ní m z ne j p ř e sv ě d či v ě j ší ch se a l e m ůže st á t
p o cho p e ní , že je d ůl e ži t á p r o zá k a zní ky . Ne j d e
j e n o t o, b ý t l e p ší m za m ě st na v a t el e m. J e tř e b a, a b y t o b y l o zná t, a b y v eř e j no st v ě d ě l a, že
fi r m a se cho v á
o b j e k ti v ně, fé ro v ě, zo d p o v ě d ně a
s o hl e d e m na
zá j m y šir ší
sp o l e čno st i .
T o, že j e t o ho
scho p na , b y
m ělo být patrné už p ři p o hl e d u na s p o l e če nst v í, k te r é
fi r m u t v o ří.
M e nši ny j so u j e d ní m z t a k o v ý ch d o sud p ř e hlí že ný m z d r o j e m t al e nt ů a za m ě st na v a t el é p o m a l u m ě ní ná zo r na ně . M n o zí t it o li d é p o c há ze jí ze z ne v ý ho d ně né ho p r o st ř e d í. Ne m a j í si ce
m no h d y „ st a nd a r d ní “ cha r a k t eri st i ky p r e fer o v a ný ch k a n d i d á t ů, al e m o ho u m í t j i né k v ali t y.
V zhl e d e m k p ř e k á žk á m, k t er é j so u zv y k lí p ř e k o ná v a t, k ni m ča st o p a t ř í ve l ké o d ho d l á ní, v y tr v al o st , pr a co v i t o st a o d ol no st .
S t e j ně t a k se za čí ná p r o m ě ňo v a t p o st o j k e
st ar ší m p r a co v ní k ům . D o sud b y li o d so uv á ni na
o kr a j t ak o v ý m zp ů so b e m , že k d y b y šl o o r a su
ne b o j i no u „ c hr á ně no u“ c ha r a kt e ri st ik u, b y l o b y
t o na p r o st o ne p ř i ja t el né . V ši ch ni p ři t o m v í m e,
že ně k t eř í l i d é j so u p o ce l ý sv ůj ži v o t pr o d uk ti v ně j ší ne ž j i ní, a ni ž b y t o ně j a k so uv i sel o
s v ě ke m . J e t a k é o tá zk a , d o j ak é m ír y chm ur né
p ř e d p o v ě d i d o p a d u st á r n ut í p o p ul a ce na e k o no m ik u ne so uv i se j í s tí m , že si d o ni ch p r o m í t á m e
na še v l a st ní o b a vy ze st á ří a ne m o ho uc no st i .
Hl a v ní m d ůsl e d k e m st á r no u cí p r a co v ní sí l y
b ud e m i m o j i né t o , že b ud e za p o t ř e b í p ř e ho d no t i t hie r ar chi e. P ř e d st a v a, že ně k d o b u d e d o ne k o ne čna p o st up o v a t na p l a t o vé m že b ř í čk u a
sm ě ř o va t k e st ál e vy šší m p o st ům , j e ne re a li sti ck á. J a k t e d y b ud e m e ř í di t o t á zk y j a k o p l a t,
p o st a v e ní a p e nze , a j a k o u p r á ci b ud e m e c ht í t,
a b y st ar ší li d é d ě l ali ?
B ud e t a k é nut no zm ě ni t zp ů so b , j a ký m se
uv a žuj e o v zd ě l á v á ní a r o zv o j i. F ir m á m se ča st o ne chce i nv e st o v a t d o st a r ší ch za m ě st na nc ů,
p r o t o že „ t o ne ní na d l o uho “ , t a k že se t o ne v y p l at í. U t ě ch m l a d ý c h a l e t a k é ne, v e zm e m e - li
v úv a hu p r ů zk um y , k te r é ří k a jí , že v ě t ši na
z ni ch ne ho d l á se t r v a t u j e d né fi r m y d é le ne ž
tř i r o k y.
Více o diverzitě a r ovný ch příležit oste ch
čtět e v nov ém čí sle ProfiHR, které vy chází
12. květ na.
č. 3 / 2014
V druhém čísle
časopisu ProfiHR
se mj. dočtete:
• Diverzita je hlavním
tématem tohoto čísla
a velkým tématem
současné personalistiky. Nejde zdaleka
jen o nějaké kvóty
pro znevýhodněné
skupiny. Férový přístup je důležitý, ale
stále více začíná jít i
o možnost čerpat z
dosud přehlížených zdrojů talentů, a také lépe reflektovat různorodou a měnící se strukturu společnosti,
včetně potenciálních zákazníků. Co lze v tomto směru čekat a jak se na to připravit?
• Svět razítek vás někdy překvapí. Rozhovor s Vladimírem Kořenem, televizním novinářem a starostou
Říčan u Prahy, o jeho zkušenostech se
„starostováním“ a řízením lidí.
• Lze upravit odměňování tak, aby zaměstnance lépe
motivovalo? Jakou formu výkonových odměn bychom
měli zavést a jakou váhu by měly mít? Pravidla výkonového odměňování shrnuje Jan Urban.
• Chceme-li dosáhnout toho, aby pracovníci jednali
ve prospěch firmy, musíme jim to umožnit, píše David
Brož v článku Kolik stojí nespokojený pracovník? Významnou roli při tom hrají firemní sociální sítě.
• Jak dostat strategickou komunikaci do DNA vaší
firmy? Pokud lidé nevidí přímé spojení mezi aktivitami
v oblasti komunikace a svým osobním a kariérním
růstem, tak prostě komunikovat nebudou, upozorňuje
konzultantka a koučka Cristina Muntean.
• Proč někteří vysoce inteligentní lidé v životě zažívají mnohé nezdary, zatímco jiní s nižším IQ jdou od
úspěchu k úspěchu? Daniel Goleman přišel s konceptem emoční inteligence (EQ). Jitka Ševčíková pak v
článku Jak zvládat projevy emocí v byznysu nabízí
zcela konkrétní a použitelné rady.
Objednejte si celoroční předplatné
(6 čísel) nového časopisu ProfiHR
za 990,- Kč vč. DPH.
Objednávat můžete na www.profiHR.cz
Newsletter vydává: A 11 s.r.o., Bělehradská 92, 120 00 Praha 2. Registrace: MK ČR E
21144. Ročník: I, vychází čtrnáctidenně. Adresa redakce: ProfiHR, Milady Horákové 119,
160 00 Praha 6. Šéfredaktorka: Jarmila Frejtichová, [email protected], 605 228 808.
Redakce: Alena Breuerová, [email protected], 724 245 250. Inzerce: Pavel Horský,
[email protected], 775 940 614, 605 232 389; Aleš Zavoral, [email protected], 777 940 614.
Předplatné: www.profiHR.cz nebo 603 239 737. Zákaznická linka: 603 239 737. Internet:
www.profiHR.cz.
www.profiHR.cz
strana 2
Download

Newsletter HR 2014/3 z 13.5.2014