Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín,
příspěvková organizace
MŠ „Slunečnice“
PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY „SLUNEČNICE“
A DOMOVA „SRDCE V DLANÍCH“ VE FILIPOVĚ
S NÁZVEM
„KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU
NEZÁLEŽÍ“
PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY „SLUNEČNICE“
A DOMOVA„SRDCE V DLANÍCH“
NÁZEV: „Kdo si hraje nezlobí aneb na věku nezáleží“
TYP PROJEKTU: Dlouhodobý, celoroční
OBSAH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cíl projektu
Cílová skupina
Přínos pro děti
Dílčí cíle
Klíčové kompetence
Podmínky pro realizaci
Realizace jednotlivých aktivit
Kalendář akcí
1.CÍL PROJEKTU
Cílem tohoto projektu je seznámení dětí s okolním světem ostatních lidí,
seznámení s jeho rozmanitostí a přirozeným vývojem. Napomoci dětem
uvědomit si, že i ony jsou součástí přírody, světa, že vše prochází vývojem a řídí
se přírodními zákonitostmi. Cílem je také napomoci dětem uvědomit si, že i
staří, nemocní, opuštění lidé jsou součástí naší společnosti a mají své zájmy a
radosti. Umět respektovat odlišnosti, podpořit rozvoj tolerance, sociálního
cítění, umění pomoci a těšit se z toho, že je možné někomu pomoci, někoho
potěšit a udělat radost. Pomoci získat pocit uspokojení z toho, že i když jsme
teprve malé děti, máme možnost a schopnost pomoci a tím jsme potřební a
úspěšní.
2.CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou děti předškolního roku s hlubším zaměřením pro děti
staršího předškolního věku.
3. PŘÍNOS PRO DĚTI
Seznámení dětí s prostředím – Domovem „Srdce v dlaních“ ve Filipově, umět
komunikovat se seniory, přiblížení a upevnění morálních hodnot. Rozšíření
všeobecného rozhledu, rozvoj morálních vlastností a rozvoj osobního růstu.
Upevnění vědomí, že jsme součástí společnosti, kde mohou děti pomáhat a kde
jsou potřebné.
4.DÍLČÍ CÍLE
Dílčí cíle jsou v souladu s rámcovým programem pro předškolní vzdělávání:
- umět vyjadřovat své myšlenky, pocity
- umět se soustředit a udržet pozornost
- poznávat pravidla společenského soužití
- získávat základní poznatky o prostředí, ve kterém žijeme
- rozvíjet schopnost sebeovládání
- rozvíjet smyslová vnímání
- posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním dětem a dospělým
- vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách
- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
- vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
- chápat, že jsme součástí přírody
- vytvářet si zdravý životní postoj
- rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí
- rozvoj sociální citlivosti a tolerance
- poznávání sebe sama, uvědomění si vlastní identity – sebevědomí,
sebedůvěra, vlastní spokojenost
- získat správné postoje ke společným činnostem při dodržování určených
pravidel
- vnímání řádu světa i jeho rozmanitostí
- schopnost řídit své chování
- objevovat hezké vztahy ke všemu kolem nás
- vytváření základů k aktivnímu postoji ke světu a životu
- obezřetné chování při setkání s neznámými lidmi
- rozvoj řečových schopností a dovedností
- rozvoj estetického vkusu
- kultivace mravního vnímání
4.KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence k učení
- soustředěné pozorování, objevování, všímání si souvislostí
- získávání elementárních poznatků o světě, lidech, kultuře, přírodě
-
orientace v řádu dění v prostředí, ve kterém žije
aktivní zájem o to, co se kolem nás děje
radost z toho, co samo dítě vykonalo, dokázalo a zvládlo
vědomé soustředění učení
dokončení daného úkolu
oceňování práce druhých
Kompetence k řešení problémů
- řešení problémů na základě zkušeností, hledání nových řešení
- rozlišování funkčnosti řešení – dokáže mezi nimi volit
Kompetence komunikativní
- samostatné vyjadřování vlastních myšlenek, vedení smysluplného dialogu
- vyjadřování svých prožitků, pocitů, nálad, různými prostředky (hudební,
řečové, výtvarné,dramatické..)
- v běžných situacích komunikace bez zábran s dětmi i dospělými
- průběžné rozšiřování slovní zásoby a její aktivní používání k lepší komunikaci
s okolím
Kompetence sociální a personální
- samostatné rozhodování o svých činnostech
- uvědomování si, že za své jednání a sebe zodpovídá
- projevování citlivosti a ohleduplnosti k druhým, pomoc slabším
- schopnost domluvit se a spolupracovat, respektovat druhé, přijímat
kompromisy
- napodobování prosociálních vztahů
- dodržování dohodnutých pravidel
- tolerance a uvědomění si, že lidé jsou odlišní
Kompetence činnostní a občanské
- rozpoznat a využívat své vlastní silné stránky
- umět se přizpůsobovat okolnostem
- umět se rozhodovat svobodně, ale chápat, že za své rozhodnutí zodpovídá
- odpovědné přistupování, smysl pro povinnost, vážit si práce a úsilí druhých
- snaha o chování v souladu se základními lidskými hodnotami a normami
- uvědomování si svých práv i práv druhých, pochopení, že lidé mají stejnou
hodnotu
- dbát na osobní zdraví a bezpečí své i druhých, chovat se odpovědně
s ohledem na zdraví a bezpečnost okolního prostředí (přírodní i společenské)
6.PODMÍNKY PRO REALIZACI
Podmínkou pro realizaci tohoto projektu je pokračovat v již navázané
spolupráci s Domovem „Srdce v dlaních“ ve Filipově. Zapojení do realizace
všech pedagogických zaměstnanců MŠ, spolupráce s vedoucími učitelkami
tohoto projektu paní učitelkou Petrovou a paní učitelkou Hurtigovou, vstřícný
postoj k tomuto projektu.
7.REALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT
Domov „Srdce v dlaních“ budou děti navštěvovat nejméně 1x za měsíc dle
„Kalendáře akcí“ tohoto projektu. Aktivity budou rozděleny do dvou směrů –
aktivity předškoláků se seniory a kulturní vystoupení k různým příležitostem
vybraných dětí z celé MŠ. Tato kulturní vystoupení budou probíhat
v dopoledních hodinách. Aktivity předškoláků se skuteční v době poobědových
činností v DD ve Filipově. Děti budou do Filipova dojíždět autobusem.
Mateřská škola „Slunečnice“ Jiříkov
Autoři projektu: Petrová Mirka
Denisa Hurtigová
Ředitelka mateřské školy: Majáková Lenka
Domov „Srdce v dlaních“ Filipov
Kulturní referentka: Nerudová Jana
Ředitel Domova „Srdce v dlaních“: Ing. Bc. Jan Sembdner
KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014/2015
ŘÍJEN
- společný sběr kaštanů na zahradě DD a promítání pohádek na velkém plátně –
všechny děti
LISTOPAD
- podzimní dílna „Barevný podzim“ – předškoláci, práce s přírodninami
PROSINEC
- adventní čtení – předškoláci
- vystoupení na vánoční besídce – výběr dětí
LEDEN
- zimní dílna „Mrazík maluje “ - předškoláci
ÚNOR
- společný masopust, maškarní bál – všechny děti
BŘEZEN
- vystoupení k MDŽ – výběr dětí
DUBEN
- jarní, velikonoční dílna „Dostaveníčko s beránkem“ – předškoláci
KVĚTEN
- vystoupení ke Dni matek – výběr dětí
ČERVEN
- FOH – předškoláci
- letní výtvarná dílna s názvem „Léto,milé léto, co jsi nám přineslo?“ –
předškoláci
Download

projekt spolupráce mateřské školy slunečnice a domova srdce v