T.C.
IZMIR VALILI ĞI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Sayı : 69852906 - 301.01 / 3563
Konu : Tartı Aletleri
02/07/2014
İZMIR TICARET ODASI BA ŞKANLI ĞI
Atatürk Cad. No:126 Pasaport KONAK/ İZMIR
Balcanl ığımız tarafı ndan 04/09/2013 tarih ve 28755 say ılı resmi Gazetede yay ımlanan
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeli ğ inin Periyodik muayene ba şlıklı 8'nci maddesi:
(1) İ l müdürlüklerine muayene edilecek tart ı aletleri şunlardır:
a) Tartı m kapasitesi 2000 kg' ı n üzerinde olan otomatik olmayan tart ı aletleri,
b) Diğer tartı aletleri.
(2) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tart ı aletleri şunlardır:
a) Otomatik tart ı aletleri,
b) Tartı m kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) okuma, ç ıktı verebilme veya
baş ka elektronik cihazlarla ba ğlantılı çalışabilme özelli ğ ine sahip III ve IV üncü s ınıf
otomatik olmayan elektronik tart ı aletleri,
c) I ve II nci s ını f otomatik olmayan tart ı aletleri.
(3) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlar ı nca muayene edilecek tart ı aletleri
şunlard ır:
a) Tanı m kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) okuma, ç ıktı verebilme veya
baş ka elektronik cihazlarla ba ğlantılı çalışabilme özelliğ ine sahip olmayan III ve IV üncü s ınıf
otomatik olmayan elektronik tart ı aletleri,
b) Yay ve elektronik tertibat ı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar
(2000 kg dahil) mekanik tatt ı aletlerinden;
1) Masa terazileri,
2) Asma teraziler,
3) Tek kollu lcantarlar,
4) İbreli teraziler.
4'ncü bendinin (a) fı lcrasmda " Tartı aletlerini periyodik muayeneleri iki y ıldır.
Muayene süresi, tartı aletinin damgaland ığı yı ldan itibaren ba şlanarak yıl olarak hesaplanı r.
Damga süresi dolmu ş tattı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullan ıcılar tarafından
Geçici madde 2 (1) " 01/01/2009 tarihinden tarihinden önce piyasaya arz edilen ve tip onay ı
ibraz edilmeyen otomatik tart ı aletleri için bu Yönetmeli ğin yayımı tarihinden itibaren 1 (bir)
yı l içerisinde, d ışarı dan müdahaleyi engelleyecek şekilde hazı rlanan damga planlar ı
üreticisi veya ithalatç ısı tarafından İl Müdürlüğüne sunulur. Damga plan ını n sunulmamas ı
durumunda, ölçüm sonuçlar ını etkileyebilecek yerler servis taraf ından damgalan ır.
Damgalanan yerlere ili ş kin damga plan ı yetkili muayene servisi taraf ından İl Müdürlüğüne
sunulur." denilmektedir.
Diğer taraftan ticarete kullan ı lan tan aletlerinin 2009/23 AT yönetmelik hükümlerine
göre tip onayı almış , piyasaya arz ı ndan önce üreticisi tarafından ilk muayene ve do ğrulamaları
yapılmış ve yasal metrolojik etiketi olan tatt ı aletlerini kullanmalar ı gerekmektedir.
Damga süresi dolmu ş ölçü aletini kullanan ki şiye 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar
Kanununu 15'nci Maddesinin (c) bendi uyar ı nca 1,521,00 TL (Binbe şyüzyiribir Türk Liras ı)
idari para cezas ı uygulanır ve ölçü aletine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine
karar verilir. Ayn ı kanunun 16'nc ı maddesi- Uluslararas ı birimler sistemine göre yap ılmam ış
olan veya bu sisteme göre imal edilmi ş olmakla beraber nitelikleri bak ımı ndan bu Kanun
"Bu belge, güvenli elektronik imza ile l ınzalanmmfir."
Cumhuriyet Bul. No:120 K:7 Pasaport/ İZMIR
Bilgi İçin Irtibat: İbrahim ICARLITEPE-Ölçü Ayar Memuru
Telefon : 2238
Faks
: 2324897479
e-posta : [email protected]
Elektronik Ağ : www.sanayi.gov.tr
Evrak bilgisine www.sanayisovir adresindeki e-hizmetler bölümünden, "sonnoo6E4466" DYS No ve evrak tarihi ile eri şebilirsiniz
1/2
hükümlerine uygun bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerini ticaret maksad ıyla imal eden, ithal
eden, satan, satışa arz eden, satı n alan, bulunduran veya bu özelli ğini bilerek nakleden ki şi, bir
yıldan altı yıla kadar hapis cezas ı ile cezalandırılır.
Darngalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, sat ış a arzeden veya ticari ili şkide
kullanan kişi, bir yı la kadar hapis cezas ı ile cezaland ınlın Ayannın doğru olmadığın ı bildiği
aletle ölçü yapan ve bu suretle haks ı z menfaat temin eden ki şi, Türk Ceza Kanununun
dolandırıcılı k suçuna ili ş kin hükümlerine göre cezaland ınlır." denilmektedir.
Odanıza kayıtlı üyelerinizin mağ dur olmaması için Tartı aletleri muayene yönetmeli ği
ve ekte gönderilen tan ı aletlerinde bulunmas ı gerekli işaretlemeleri içeren yasal metroloji
etiketi konulan hakk ı nda bilgilendirilmesi hususunda;
Gerğini rica ederim.
Dr. Rasim AKPINAR
Il Müdürü V.
EK:
Örnek Metroloji Etiketi
DAĞITIM:
Ege Bölgesi Sanayi Odas ı
Ticaret Odası Başkanlığı
İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odalar Birli ği
Sayın Kuyuıncular Odas ı Başkanlığı
Eczac ılar Odası Başkanl ığı
Güvenli Elektronik
imzal ı Asl ı ile Ayn ıdır
J09:120.77
Bahattin
ü! • 4.
"Bu belge,
elelctron
ile lınzalanneeer."
Cumhuriyet Bul. No:120 K:7 P portfIZMIR
Bilgi Için Irtibat: Ibrahim ICARLIIEPE. ölçü Ayar Memuru
Telefon : 2238
Faks
: 2324897479
e-posta : ibrahim.karli
igov.tr
Elektronik Ağ : www.sanayi.gov.tr
Evrak bilgisine www.sanayı .gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünden, "sonnoo6E4466" DYS No ve evrak tarihi ile erisebilirsiniz.
2/2
Üreticinin adı veya işareti
Model / Tip Onay Kodu
ılle
10>
0111•111-0t1
411•tı .+111•C
Tip Onay Belge Numaras ı
Cihazı kullan ılabileceği sıcaklık aralığı
değer yok ise aralı1-10 °C / 40°C dır.
Seri numaras ı
Doğruluk sınıfı
191 AT muayenesinin yap ıldığı yıl
Muayene işareti
(Yeşil zemin üzerine M harfi)
AT tarafından yetkilendirilmiş
muayene yetkisine sahip kurulu şun
numarası; Örne ğin, Sartorius'un
numarası 0111
CE işareti
Not : Etiket üzerinde daha fazla bilgi
yer alabilir fakat zorunlu de ğildir.
2'den Wya kadar olan bilgiler cihaz ın
modeline göre değişk.
Download

T.C. IZMIR VALILIĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Sayı