Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada
Broj: 02-05-8045-3/14
Sarajevo, 17.04.2014. godine
Na osnovu člana 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13), Vlada Kantona Sarajevo, na 63.
sjednici održanoj 17.04.2014. godine, donijela je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2013.
godine.
2. Izvještaj iz tačke 1. ovog Zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na
razmatranje.
PREMIJER
Suad Zeljković
Dostaviti:
1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstva 12x
5. Stručna služba Vlade
6. Evidencija
7. A r h i v a
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government
IZVJEŠTAJ O RADU
VLADE KANTONA SARAJEVO
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
Nosilac pripreme:
Stručna služba Vlade
Sarajevo, mart 2014. godine
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
I - UVOD
U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine, Vlada Kantona Sarajevo je
postupala u skladu sa utvrđenim nadležnostima propisanim odredbama Ustava Kantona
Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 1/96, 2/96 – Ispravka, 3/96 – Ispravka
16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), kao i odredbama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo
(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 – Prečišćeni tekst i 38/13).
Vlada Kantona Sarajevo je redovno informisala Skupštinu Kantona Sarajevo o svim
aktuelnim pitanjima i predlagala mjere za njihovo rješavanje, a pregled dostavljenih
materijala se prikazuje po oblastima, u ovom izvještaju.
U navedenom periodu Vlada Kantona Sarajevo je održala 43 redovne i 14 vanrednih
sjednica na kojima je razmatrala 1129 tačaka dnevnog reda, u sklopu kojih je utvrdila i
dostavila Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje:
10 nacrta zakona;
22 prijedloga zakona;
85 odluka.
Pored normativno-pravnih materijala, razmatrani su i:
Bilans energetskih potreba za 2013. godinu;
106 izvještaja;
18 informacija;
55 programa i planova.
1 stav Vlade Kantona Sarajevo povodom razmatranja Zaključka Skupštine Kantona
Sarajevo, broj:01-05-31570/13 od 20.12.2013. godine
U istom periodu Vlada Kantona Sarajevo je iz svoje nadležnosti donijela:
11 uredbi;
197 odluke;
580 rješenja;
968 zaključaka,
zauzela Stavove po osnovu:
40 Amandmana Kluba zastupnika SDP
1 Amandman Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo
9 Izvještaja Zakonodavno-pravne komisije,
11 Izvještaja Komisije za prostorno uređenje stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu
i zaštitu okoliša,
10 Izvještaja Komisije za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva,
11 Izvještaja Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku,
5 Izvještaja Komisije za boračka pitanja,
8 Izvještaja Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
5 Izvještaja Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju,
7 Izvještaja Komisije za rad, socijalnu politiku,
11 Izvještaja Komisije za budžet i finansije,
2 Izvještaj Komisije za jednakopravnost spolova,
3 Izvještaja Komisije za kulturu i sport,
5 Izvještaja Komisije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa,
9 Izvještaja Komisije za sigurnost,
3 Izvještaj Komisije za mlade
Također, Vlada Kantona Sarajevo je razmatrala programe rada i finansijske izvještaje
kantonalnih organa uprave i upravnih ustanova, javnih ustanova iz oblasti zdravstva, iz
oblasti kulture i sporta, javnih ustanova iz oblasti obrazovanja i nauke i oblasti rada,
socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica, te donosila posebne programe i planove.
Kao kolektivni organ, a u skladu sa osnovnim programskim i strateškim opredjeljenjima,
Vlada Kantona Sarajevo je svoje programske i vanprogramske aktivnosti ostvarila u
sljedećim oblastima:
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
I - UVOD
Aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo u oblasti pravde i uprave bile su usmjerene, prije svega,
na ostvarivanje programskih zadataka u ovoj oblasti, a prioritetno na dalju izgradnju i
doradu pravnog sistema u Kantonu Sarajevo, sa osnovnim ciljem oblikovanja pravnog
sistema u Kantonu i njegovog uvezivanja u pravni sistem Federacije i države BiH.
II - NORMATIVNI DIO
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Programirani, utvrđeni propisi i drugi akti:
Amandmani XLIII-XLIX na Ustav Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona
Sarajevo”, broj: 6/13);
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti
Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/13);
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo, (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 38/13).
Odluka o izmjeni odluke o usklađivanju statusa JP „Televizija Kantona Sarajevo“ sa
Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj:1/13);
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na
poziciju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona
Sarajevo“, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:7/13);
Odluka o proglašenju Amandmana XLIII-XLIX na Ustav Kantona Sarajevo, (“Službene
novine Kantona Sarajevo”, br: 5/13, 6/13);
Odluka o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća
"Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:
5/13);
Odluka o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti predsjednika i vršilaca dužnosti
članova Skupštine Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/13);
Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa javnog preduzeća „Televizija Kantona
Sarajevo“ sa Zakonom o javnom preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Kantona Sarajevo”, broj:5/13);
Odluka o potvrđivanju razrješenja vršioca dužnosti predsjednika i vršilaca dužnosti
članova Skupštine Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:25/13);
Odluka o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine javnog preduzeća
„Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:
25/13);
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona
Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:45/13).
Programirani, a neutvrđeni propisi:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o imovini Kantona Sarajevo-oktobar/decembar
(Radna grupa uradila nacrt), Vlada Kantona Sarajevo odlučila formirat novu radnu grupu,
Zaključak br. 02-05-32505-8/13 od 26.12.2013. godine;
Zakon o lokalnoj samoupravi (Usvojila Vlada Kantona Sarajevo na 38. Sjednici od
9.10.2013. godine), nije usvojen na 30. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od
13.11.2013. godine, jer isti nije dobio nadpolovičnu većinu od ukupnog broja izabranih
zastupnika.
Neprogramirani, a utvrđeni propisi:
Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama, (“Službene novine Kantona Sarajevo”,
broj:36/13);
Zakon o prenošenju nadležnosti za donošenje Zakona o tužilaštvu, (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj:36/13);
Zakon o platama i naknadama organa upravljanja i drugih organa kantonalnih javnih
preduzeća, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 51/13, 3/14-Ispravka).
Neprogramirani, a neutvrđeni propisi:
Zakon o izmjenama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih
organizacija Kantona Sarajevo, prijedlog po skraćenom postupku (Usvojila Vlada
Kantona Sarajevo na 26. Sjednici od 27.06.2013. godine) nije usvojen na 28. Radnoj sjednici
Skupštine KS od 09.09.2013. godine, jer isti nije dobio nadpolovičnu većinu od ukupnog
broja izabranih zastupnika;
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, radni materijal po stavovima
Radne grupe i za konsultacije, upućivanje na konsultacije i za WEB stranicu, 28.05.2013.
(rok 15 dana), nacrt za Vladu Kantona Sarajevo (26.12.2013. godine usvojen).
B - Iz nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo
Programirani doneseni propisi i drugi akti:
Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih
organizacija i udruženja koja se finansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, (“Službene
novine Kantona Sarajevo”, broj:37/13);
Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za
službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Kantona Sarajevo”, broj:11/13);
Odluka o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama
Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:48/13);
Sporazum o osnovici za obračun plaća u 2012. godini;
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o standarima i kriterijima za izbor i imenovanje
predsjednika i članova skupštine J.P. TVSA d.o.o, (“Službene novine Kantona Sarajevo”,
broj: 7/13);
Sporazum o primjeni Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u
Federaciji BiH u Kantonu Sarajevo;
Programirani, a nedoneseni propisi:
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju najniže satnice u Federaciji Bosne i
Hercegovine – čeka se mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo;
III - TEMATSKI DIO
Programirani poslovi:
Program rada Ministarstva pravde i uprave za 2013. godinu (usvojen u okviru Programa
rada Vlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu);
Izvještaj o radu Ministarstva pravde i uprave za 2012. godinu (u okviru Izvještaja o radu
Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu);
Izvještaj o radu JP "Televizija Kantona Sarajevo" za 2011. godinu, (Vlada nije prihvatila
izvještaj na 45. Sjednici od 10.12.2013. godine, a Skupština na drugom nastavku 32. Radne
sjednice, 09.01.2013. godine, takođe nije prihvatila navedeni Izvještaj);
Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, (Vlada prihvatila na 18. sjednici
od 16.04.2013. godine, a Skupština Kantona razmatrala i nije usvojila Izvještaj na 26.
Radnoj sjednici od 29.05.2013. godine, jer isti nije dobio nadpolovičnu većinu od ukupnog
broja izabranih zastupnika);
Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, (Vlada prihvatila na 17. sjednici od
26.03.2013. godine, a Skupština Kantona razmatrala i nije usvojila Izvještaj na 26. Radnoj
sjednici od 29.05.2013. godine, jer isti nije dobio nadpolovičnu većinu od ukupnog broja
izabranih zastupnika);
Informacija o radu Općinskog suda u Sarajevu i Kantonalnog suda u Sarajevu za 2012.
godinu, (Vlada primila na znanje na 23. sjednici od 28.05.2013. godine, a Skupštini
dostavljeno informativno na 28. Radnoj sjednici od 28.08.2013. godine);
Izvještaj Upravnog inspektorata o izvršenim inspekcijskim pregledima za period od 01.01.
do 31.12.2012. godine, (Vlada razmatrala na 23. sjednici od 28.05.2013. godine, a Skupštini
proslijeđeno informativno na 28. Radnoj sjednici od 28.08.2013. godine);
Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo, (Vlada razmatrala na 24. sjednici od
07.06.2013. godine, a Skupština usvojila na 28. Radnoj sjednici od 17.09.2013. godine);
Izvještaj ministarstava Kantona Sarajevo o rješavanju upravnih stvari u upravnim
postupcima za period 01.01. – 31.12.2012. godine, (Vlada je razmatrala i usvojila na 23.
sjednici od 28.05.2013. godine);
Informacija Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo o provođenju Zakona o
državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u organima uprave i službama Kantona
Sarajevo (Vlada na 49. Sjednici od 26.12.2013. godine primila na znanje).
Neprogramirani poslovi:
Informacija Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo o usklađivanju Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji organa uprave i službi u Kantonu Sarajevo sa pravnim propisima i
sa stanovišta racionalne organizacije uprave (Vlada na 24. Sjednici od 07.06.2013. godine
primila na znanje)
Zaključak o razrješenju predsjednika i članova Skupštine J.P. "Televizija Kantona
Sarajevo" d.o.o i zaključak o imenovanju v.d. predsjednika i članova Skupštine J.P.
"Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o;
Zaključak o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i vršilaca dužnosti članova
Skupštine J.P. "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o i zaključak o imenovanju predsjednika i
članova Skupštine J.P. "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o;
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova
Skupštine JP „Televizija Kntona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;
Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenjivanje rukovodećih državnih službenika koje
imenuje Vlada Kantona Sarajevo;
Rješenje o imenovanju Drugostepene disciplinske komisije Vlada Kantona Sarajevo;
Rješenje o ispravci Rješenja o imenovanju Drugostepene disciplinske komisije Vlada
Kantona Sarajevo.
IV - OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA
Iz oblasti pravde i uprave Vlada Kantona Sarajevo prati sve programirane i
neprogramirane aktivnosti koje se odnose na praćenje sistema pravosuđa kao i stanja u
pravosuđu, normativne regulative i dalju racionalizaciju kantonalne uprave.
U oblasti pravde i uprave, u dijelu normativnog regulisanja, pripremljeni su
nacrti/prijedlozi Amandmana XLIII-XLIX na Ustav Kantona Sarajevo, devet zakona,
devet odluka Skupštine Kantona Sarajevo, osam odluka Vlade Kantona, jedna uredba i
ostali akti.
Kontinuirano je vršen nadzor nad poslovima pravosudne uprave ali i organa državne
uprave davanjem saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji koje donose
rukovodioci kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija.
V - PROGRAMSKA ORIJENTACIJA
Aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo u ovoj oblasti biti će usmjerene na normativno
usklađivanje propisa sa ostalim propisima viših nivoa vlasti, a u smislu cjelishodnog i
adekvatnog uređenja odnosa u oblasti pravosuđa, pravobranilaštva, uprave, lokalne
samouprave, poslova upravne inspekcije i usklađenosti zakona i drugih propisa koje donosi
Skupština Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa
uprave sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugih
instrumenata za zaštitu ljudskih prava, koji imaju pravnu snagu ustavnih odredaba.
Iz oblasti pravde i uprave će se, u narednom periodu kao nastavak aktivnosti, podržavati
koraci ka konsolidaciji pravosudnog sistema nakon provedene reforme pravosudnog
sistema.
OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
I – UVOD
Vlada Kantona Sarajevo je vršila poslove u oblasti prostornog uređenja, zaštite okoliša,
komunalnih poslova i geodetskih i imovinsko-pravnih poslova. Realizovani su poslovi iz
Programa rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo, te poslovi koji nisu bili predviđeni
programom, a koje je bilo nužno uraditi.
II - NORMATIVNI DIO
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Programirani, utvrđeni propisi:
Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo
(Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986. do 2015.
godine (usvojeno na Skupštini Kantona Sarajevo Zaključkom broj: 01-05-14308/13 od
15.05.2013. godine).
Programirani, a neutvrđeni propisi:
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' (nedostajala saglasnost Općinskog
vijeća Stari Grad, na čijem se području proglašava zaštićeni pejzaž. Na sjednici
Općinskog vijeća održanoj 26.12.2013. godine data je tražena saglasnost, te je zakon već u
proceduri donošenja.)
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Bentbaša'' (u proceduri)
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena
prirodna područja (Obaveza se nije mogla realizovati, budući da se u istu trebaju ugraditi
odredbe o upravljanju Zaštićenim pejzažem ''Trebević', a što je prolongirano iz navedenih
razloga).
Plan upravljanja otpadom Kantona Sarajevo (Nacrt plana je završen krajem decembra
2013. godine, a početkom 2014. godine obezbijedit će se finalna verzija plana, konsultacije
sa relevantnim institucijama, učešće javnosti i usvajanje plana).
B – Iz nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo
Neprogramirani, a utvrđeni propisi:
Program i plan aktivnosti za pripremu i izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana
Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine izmijenjeni (usvojeno na Devetoj sjednici
Vlade Kantona Sarajevo održanoj dana 28.01.2013. godine.
Izmijenjeni Program i plan aktivnosti za pripremu i izradu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar,
Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986. do 2015. godine (usvojeno na
14. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 12.03.2013. godine)
Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine
"B" faza - Prostorna osnova (usvojeno Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-0519376-17/13 od 16.07.2013. godine).
Oduka o donošenju Akcionog plana za smanjenje čestičnih tvari u zraku na području
Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 16/13).
III - TEMATSKI DIO
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Programirani poslovi:
Program rada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša za 2013. godinu (usvojen u
okviru Programa rada Vlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu)
Izvještaj o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša za 2012. godinu (u
okviru Izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu)
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna
područja za 2013. godinu (usvojila Skupština Kantona Sarajevo dana 30.12.2013. godine)
Izvještaji o poslovanju javnih komunalnih preduzeća Kantona Sarajevo za 2012. godinu
Izvještaji o poslovanju KJKP „Tržnice i pijace“ d.o.o., KJKP „Rad“ d.o.o.; KJKP
„Sarajevogas“ d.o.o.; KJKP „Pokop“ d.o.o.; KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o.; KJKP
„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i KJKP „Park“ d.o.o, razmatrani su na 31. radnoj sjednici
Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 11.12.2013. godine.
B – Iz nadležnost Vlade Kantona Sarajevo
Programirani poslovi:
Informacija o pripremljenosti termoenergetskih sistema KJKP „Sarajevogas“ d.o.o.
Sarajevo i KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za sezonu grijanja 2013./2014.
(usvojeno na 37. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 03.10.2013. godine).
IV – KAPITALNI PROJEKTI
U oblasti prostornog uređenja kao kapitalni projekti mogu se navesti samo aktivnosti na
pripremi, izradi i donošenju prostornih i urbanističkih planova Kantona Sarajevo.
Za Prostorni plan Kantona Sarajevo u toku je izrada Izmjena i dopuna "B" faze koja
obuhvata područje cijelog Kantona. U skladu sa Programom i planom aktivnosti za
Izmjenu i dopunu Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine "B"
faza izrađena je Prostorna osnova koju je verifikovala Vlada Kantona Sarajevo. Zavod za
planiranje razvoja Kantona Sarajevo je izradio Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana
Plana i dostavilo nam radi upućivanja u dalju proceduru.
U maju 2013. godine Skupština Kantona Sarajevo je utvrdila Nacrt Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari grad, Centar,
Novo Sarajevo, Novi grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986. - 2015. godine, te uputila ga na
javni uvid i raspravu. Nakon izvršenog javnog uvida i održanih rasprava Zavod za
planiranje razvoja Kantona Sarajevo sumirao je rezultate javne rasprave o čemu je sačinio
Izvještaj, te izradio tekst Prijedloga Izmjena i dopuna Plana. Na navedeni Prijedlog
prikupila su se obavezna mišljenja Općinskih vijeća i Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te
uputila u dalju proceduru.
Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butila
Vlada Kantona Sarajevo iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, zajedno sa KJKP
«ViK» Sarajevo je nosilac aktivnosti na implementaciji Projekta otpadnih voda, u okviru
kojega se vrši obnova prečistača otpadnih voda u Butilama. Projekat se finansira iz tri
izvora, i to kredita Svjetske banke, domaćeg učešća iz Budžeta Kantona Sarajevo i grant
sredstava Evropske Unije, kroz Program predpristupne pomoći. Također, vrši se
koordinacija različitih subjekata uključenih u implementaciju ovog Projekta, a posebno
izvještavanje prema Delegaciji Evropske Unije u BiH, putem koje su osigurana
bespovratna sredstva u iznosu od 13 miliona Eura za ovu namjenu. U 2013. godini
intenzivirane su aktivnosti na Projektu, nakon što je Svjetska banka dala saglasnost na
predkvalifikacioni izvještaj i tenderski dokument za odabir izvođača radova na
rekonstrukciji postrojenja u Butilama. Brojne aktivnosti u okviru procesa nabavki,
odnosno odabira izvođača radova, su rezultirale upućivanjem Svjetskoj banci na saglasnost
Evaluacionog izvještaja sa prijedlogom za dodjelu Ugovora za rekonstrukciju postrojenja.
Nakon toga, kao potvrdu kvaliteta vođene procedure, a koja se odvijala prema Pravilima i
smjernicama Banke, data je 9.12.2013. godine saglasnost na dostavljeni Izvještaj i
zatraženo da se pokrene postupak potpisivanja Ugovora. Činom ugovaranja, otpočinju
zvanično poslovi na obnovi prečistača, koji bi trebali trajati do novembra 2015. godine,
uključujući i probni rad. Implementacijom ovog Projekta ostvariće se dugoročne koristi u
vidu multifunkcionalne upotrebe voda Bosne, a djelimično i Miljacke, a posebno će se u
toku izvođenja radova odraziti na poboljšanje investicijske klime, zapošljavanja domaćih
kadrovskih kapaciteta uz angažovanje i stranih izvođača.
Odlagalište komunalnog otpada "Smiljevići " (Pretvaranje odlagališta Smiljevići u Centar
za upravljanje otpadom).
Zakon o upravljanju otpadom F BiH, te Federalna strategija i plan upravljanja otpadom,
propisuju izgradnju regionalnih centara upravljanja otpadom. Na lokaciji Sarajevske
deponije planirana je izgradnja Centra za upravljanje otpadom. U cilju stvaranja
preduslova za sanitarno odlaganje komunalnog otpada, prema projektu izgradnje deponije
Smiljevići, planira se nastavak izgradnje centralne plohe odlagališta, čija je ukupna
površina 90.000 m2. Na centralnoj plohi je potrebno izgraditi još 15.000 m2, što bi trebalo
biti realizovano iz sredstava IPA fonda za 2011. godinu. Također, pripremljena je projektna
dokumentacija za izgradnju deponije inertnog otpada, postrojenja za reciklažu
građevinskog otpada i reciklažnog dvorišta, koji će se također finansirati iz sredstava IPA
fonda. Budući da je za izgradnju deponije inertnog otpada potrebno proširiti obuhvat
odlagališta, u skladu sa projektom, Zavod za izgradnju je pripremio pregled parcela za
otkup i pokrenute su aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za prioritetne
parcele. Ukupna površina koja treba da se ekspropriše iznosi 54.790 m2. Obezbijeđen je dio
sredstava za otkup, za prioritetne parcele površine 12.668 m2. Od toga u 2013. godini
završen je postupak eksproprijacije zemljišta površine 4.741 m2, a procedura izuzimanja
zemljišta će se nastaviti do obezbijeđenog iznosa sredstava, dok će daljnji nastavak
aktivnosti zavisiti od dinamike obezbjeđenja potrebnih sredstava u Budžetu. Obezbjeđenje
proširenja deponije je preduslov za realizaciju odobrenih sredstava iz IPA fonda.
Fond za zaštitu okoliša
Sredstva prikupljena u Federalni fond za zaštitu okoliša po osnovu Uredbe o posebnim
naknadama koje se plaćaju pri registraciji vozila na području Kantona Sarajevo, uplaćuju
se u Budžet Kantona Sarajevo. Po Zakonu o fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH 70%
sredstava iz ovih naknada se vraća kantonima, a 30% Fond zadržava za projekte iz svoje
nadležnosti. U skladu sa Zakonom, ova sredstva se koriste za finansiranje projekata zaštite
okoliša. U 2012. godini je u Kantonu Sarajevo iz ovih sredstava finansirano 18 projekata iz
oblasti zaštite zraka, upravljanja otpadom i zaštite prirode, koji su se odnosili na
rekonstrukcije kotlovnica, posebno obrazovnih institucija, projekte nabavke vozila na
električni pogon koja služe za održavanje komunalne higijene, podršku ugradnji solarnih
kolektora, projekte ozelenjavanja, nabavku vozila za javni gradski prevoz koja
zadovoljavaju oštrije norme Euro 5 za smanjenja emisija čestica i drugih supstanci u zrak,
te druge projekte iz oblasti zaštite okoliša. U 2013. godini je praćena realizacija odobrenih
projekata i prebacivanje sredstava u skladu sa ugovorima koji su zaključeni u 2012. godini.
Dosad je ukupno okončano 15 projekata, dok je iz opravdanih razloga produžena
realizacija tri projekta, čije se okončanje očekuje u prvoj polovini 2014. godine. U 2013.
godini nije raspisivan Javni poziv, te će se akumulirana sredstva dodjeljivati u 2014. godini,
za projekte zaštite zraka, upravljanja otpadom, zaštitu prirode i voda. Vlada je putem
resornog ministarstva učestvovala i u raspravi o Prednacrtu novog Zakona o fondu za
zaštitu okoliša i energetsku efikasnost i odbijen je dostavljeni tekst zbog oduzimanja
ustavne nadležnosti Kantona.
Podrška uvođenju polen monitoringa zraka
U saradnji sa Centrom za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta u
Sarajevu i u 2013. godini je nastavljena realizacija Projekta "Sezonske i prostorne
varijacije polenskih alergena na području Kantona Sarajevo", u koji su se uključile i općine
Centar i Stari Grad Sarajevo, te je izvršena nabavka još jednog uređaja za sakupljanje
polena. U 2013. godini instaliran je uređaj na zgradu Općine Stari Grad, te se na taj način
mogu paralelno sakupljati i pratiti koncentracije polena na dvije lokacije. Na taj način je
unaprijeđen monitoring i obezbijeđena bolja prostorna pokrivenost u odnosu na
dosadašnju. Nakon sumiranja rezultata i izvršenih analiza, zaključeno je da je neophodno
formirati kvalitetniji program informiranja javnosti putem prezentacije izvještaja i
konsultacija, a posebno je naglašena potreba izrade "polenskog kalendara" u svrhu
predviđanja početka sezone polinacije, što bi potencijalno omogućilo da pacijenti krenu sa
pravovremenim i preventivnim tretmanom.
Projekat istražnih radova i definisanje obuhvata i granica zaštitnih zona u svrhu donošenja
odluka o provođenju zaštite izvorišta vode za piće Sarajevsko polje.
Zaštita Sarajevskog polja od velikog je značaja za održivo dugoročno vodosnabdijevanje
Grada i Kantona Sarajevo. Imajući u vidu ulogu ovog izvorišta, Ministarstvo prostornog
uređenja i zaštite okoliša je pokrenulo aktivnosti na izradi Elaborata zaštite izvorišta.
Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo Zavod za izgradnju određen je kao institucija
nadležna za koordinaciju aktivnosti na obezbjeđenju Elaborata u svrhu donošenja odluke o
zaštiti izvorišta vode za piće. Elaborat je pripremljen u skladu sa zahtjevima Pravilnika o
načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za
izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva iz 2012. godine. Izrada projekta
trajala je tri godine. Procijenjena vrijednost implementacije mjera za petogodišnji period
iznosi cca 20 miliona KM. U oktobru 2013. godine je izvršena prezentacija projekta, a
Nacrt elaborata i odluka dostavljen je nadležnim organima na mišljenje. Nakon
pribavljanja mišljenja, odluke i Elaborat će se dostaviti Vladi Kantona na prihvatanje, a
potom će se kompletan materijal proslijediti Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, koje će provesti daljnju proceduru. U konkretnom slučaju,
shodno Zakonu o vodama Federacije BiH, pošto granice zaštitnih zona prelaze entitetske,
potrebno je donijeti dvije odluke, i to za područje Federacije i područje Republike Srpske,
a iste moraju biti usaglašene na entitetskom nivou.
Kapitalni grantovi u izvještajnom periodu planirani su isključivo od prihoda iz vodne
naknade
odnosno namjenskih sredstava i razgraničenih prihoda iz 2012. godine.
Treba istaći da je najveći dio kapitalnih sredstava usmjeren bio na rekonstrukciji
vodovodne i kanalizacione mreže po općinama u Kantonu.
Bitno je istaći da je u 2013. godini završen postupak odabira izvođača radova na prečistaću
Butila, te da se u januaru 2014. godine očekuje potpis ugovora.
U daljnjem dijelu teksta daje se pregled i stepen izvršenja kapitalnih projekata, s tim da
dati brojčani podaci nisu konačni:
Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti (općinama Kantona Sarajevo) su namijenjeni za
realizaciju projekata komunalne infrastrukture, po prioritetima prema ocjeni općina.
Utrošak ovih sredstava se vršilo putem ugovaranja radova od strane općina, i isti su
finansirani putem namjenskih sredstava tj. vodnih naknada.
Podsjećanja radi, naplaćena sredstva od vodnih naknada moraju se utrošiti za namjene
definirane Zakonom o vodama, kroz usvojeni Program utroška tih sredstava odobrenih od
Vlade Kantona Sarajevo.
Na prijedlog Ministarstva privrede i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša
predložen je Vladi Kantona na usvajanje "Program utroška finansijskih sredstava za
regulaciju riječnih korita, vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda, na području
Kantona Sarajevo za 2013. godinu".
Ovim Programom predviđa se integralno upravljanje vodnim resursima, kako bi se
dugoročno i kvalitetno izvršilo vodosnabdijevanje stanovništva i privrede higijenski
ispravnom vodom, zatim kvalitetno izvela odvodnja i tretman otpadnih voda, zaštitile vode,
smanjilo štetno djelovanje voda i sveli na minimum negativni efekti poplava.
Program je koncipiran na način da oblast prostornog uređenja i zaštite okoliša definira
prioritetne projekte iz oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda, a
oblast privrede zadužena je da definira projekte koji obuhvataju segment regulacije i
uređenja riječnih korita za vodotoke druge kategorije. Kapitalni grantovi pojedincima i
neprofitabilnim organizacijama u dijelu koji se odnosi na komunalne djelatnosti je bilo u
dva slučaja, ali obzirom da su za ista odobrena sredstva, ista se nisu ni realizovana (imajući
u vidu sredstva i projekte – Izgradnja javne rasvjete i gasifikacija opština u Kantonu
Sarajevo).
Kapitalni grantovi javnim preduzećim
Svi kapitalni grantovi su finansirani iz namjenskih sredstava-vodnih naknada odnosno za
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. za projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione
mreže.
U ostalom dijelu se kapitalni grant odnosio iz prenesenog kredita (2012. godina) za KJKP
Toplane Sarajevo d.o.o. i isti nije utrošen budući da se po istome trebala izjasniti Vlada
Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.
Korisnik KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. nije poslao dokumente (prema Zakonu o
izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu) za prenos sredstava te će se ova
sredstva razgraničiti u 2014. godini budući da se radi o namjenskim sredstvima.
V - OCJENA STANJA I POSTIGNUTI REZULTATI
Sagledavajući ukupno stanje u oblasti prostornog uređenja, može se konstatovati da se u
proteklom periodu nastavilo vršiti kontinuirano nadzor nad primjenom propisa iz oblasti
prostornog uređenja koje primjenjuju nadležne općinske, gradske i inspekcijske službe.
Isto tako, angažovalo se na pripremi i izradi razvojnih planova (Izmjene i dopune
Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine "B" faza i Izmjene i
dopune Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari grad,
Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Ilidža i Vogošća za period 1986. - 2015. godine).
Kako je oblast prostornog uređenja veoma široka i odnosi se na sveukupnost života i rada
na području cijelog Kantona neophodno je angažovanje na pružanju pomoći i rješavanju
pitanja koja nije moguće uvrstiti u Program rada.
U oblasti inspekcijskog nadzora svaka općina susreće se sa specifičnim problemima, a
bespravna gradnja predstavlja najveći problem na područjima zaštitnih infrastrukturnih
pojaseva i padinskih dijelova grada, gdje je direktan uzrok pojava klizišta.
Cjelovito gledajući i pored otežanih okolnosti u smislu nedostatka finansijskih sredstava i
nedovoljnih kadrovskih resursa, može se konstatovati da je u 2013. godini osiguran
kontinuitet rada u regulisanju materije iz oblasti zaštite zraka i prirode, blagovremenom
upravnom rješavanju u postupcima izdavanja okolinskih dozvola i dozvola za upravljanje
otpadom, nadzoru nad zagađivačima okoliša u saradnji sa ekološkom inspekcijom.
Teškoće su se odrazile na nemogućnost pripreme strateškog plana zaštite okoliša KEAP-a,
budući da je istekao period na koji je raniji Plan donesen, problema u održavanju i nabavci
opreme za monitoring zraka, zastoj u ulaganju u infrastrukturu za osavremenjavanje
sistema korištenja otpada, te inoviranju planova upravljanja zaštićenim prirodnim
područjima i donošenja prostornog plana za Vrelo Bosne.
I pored toga u 2013. godini napravljeni su značajni iskoraci na promociji zaštite prirode i
na međunarodnom planu, organizovanjem Konferencije mediteranskih gradova na
očuvanju biodiverziteta, tokom koje je donesena Sarajevska deklaracija i utemeljena
Mediteranska mreža pod nazivom Mediver Cities. U proteklom periodu uspostavljeno je
sjedište mreže u Montpellieru – Francuska, pripremaju se projekti za finansiranje iz
međunarodnih izvora, kao i godišnja Konferencija Skupštine u maju mjesecu 2014. godine.
I u domaćoj javnosti zabilježene su pozitivne reakcije na dostignuća u zaštićenim prirodnim
područjima, a podržan je i napor da se uvede naplata ulaznica na Vrelu Bosne, pored
Bijambara, kako bi se osigurao održivi razvoj ovih područja.
Uz velika zalaganja priveden je kraju i rad na Projektu zaštite izvorišta vode za piće
Sarajevsko polje, tako da će se, uz prevazilaženje brojnih problema, uskoro pravno
regulisati ova vitalno važna problematika za Kanton Sarajevo.
Finalizirani su poslovi za početak rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda u Butilama i potpisan Ugovor za izvođenje radova, koji će trajati dvije godine. Radi se
o najznačajnijem ekološkom projektu na zaštiti voda u Kantonu Sarajevo i šire u Bosni i
Hercegovini, koji nas približava evropskim standardima i regulativi po kojoj svi koju
produkuju zagađenje moraju da obezbijede prečišćavanje prije ispuštanja voda u otvorene
vodotoke, koji se koriste u različite svrhe, od poljoprivrede, rekreacije, sporta i sl.
Pripremljen je Nacrt Plana upravljanja otpadom i sagledano cjelovito stanje sa
proizvodnjom, postupanjem i zbrinjavanjem otpada, što će poslužiti za zakonsko
regulisanje i reformu u oblasti upravljanja komunalnim otpadom.
Ocjenjujući stanje i postignute rezultate u komunalnim djelatnostima može se konstatovati
da je i ove godine ostvaren cilj zadržavanja dostignutog nivoa komunalnih djelatnosti u
Kantonu Sarajevo.
Naime, u izvještajnom periodu sve komunalne djelatnosti obavljane su u planiranom
kvantitativnom i kvalitativnom nivou, bez zastoja u pružanju ovih usluga prema njihovim
korisnicima, počevši od funkcija komunalne hidrotehnike, komunalne energetike,
komunalne čistoće, održavanja javnih površina, javnih zelenih površina, komunalnih
grobalja, javne rasvjete i dr.
Međutim, rezultati dobijeni kroz izvršene analize poslovanja javnih komunalnih preduzeća
Kantona Sarajevo i ranije s jedne strane, te odnosa politike prema ovim preduzećima i
djelatnostima s druge strane, govore da je teško pretpostaviti da će se ovakvo stanje
zadržati i u narednim godinama.
Naime, iako je Vlada Kantona Sarajevo iz ove oblasti vodila intenzivne aktivnosti na
utvrđivanju adekvatnih cijena komunalnih usluga, kao jednom od osnovnih limitirajućih
faktora za pozitivno poslovanje ovih preduzeća i kvalitetno pružanje komunalnih usluga, u
tome se nije uspjelo, kao i uvođenju nove tarifne politike.
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je ažurno vodila upravne postupke u
kojima se rješavaju imovinsko-pravni odnosi (povrat imovine i sl.).
VI - PROGRAMSKA ORIJENTACIJA
Vlada Kantona Sarajevo će se i u narednom periodu dosljedno zalagati za potpunu
primjenu zakona koji regulišu oblast prostornog uređenja, kao i nastaviti aktivnosti na
donošenju razvojnih planova iz nadležnosti Kantona Sarajevo i pripremi normativnih
akata iz ove oblasti.
U narednom periodu nastavit će se dosadašnja saradnja i podrška općinama i Gradu sa
područja Kantona Sarajevo u pravilnoj primjeni propisa kao i u svim konkretnim
slučajevima.
Vlada Kantona Sarajevo će i u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti zahtjeva
građana i drugih podnosilaca, kao i podržavati investicije na području Kantona koje se
odnose na izgradnju objekata, a u skladu sa zakonom i planskom dokumentacijom.
Djelovanje u oblasti zaštite okoliša u 2014. godini biće usmjereno na unapređenje regulative
aktivnim učešćem u donošenju novog Federalnog zakona o zaštiti okoliša i Zakona o fondu
za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost, usklađivanje kantonalnih propisa sa propisima
višeg nivoa, posebno iz oblasti zaštite prirode, kao i pripremi i donošenju strateških
planskih dokumenata, kao pretpostavke za reformisanje određenih oblasti, posebno
upravljanja i reciklaže otpada.
U tom smislu okončaće se izrada Kantonalnog plana za upravljanje otpadom, a otpočeće
priprema novog Kantonalnog plana za zaštitu okoliša – KEAP-a, čime će se obezbijediti
preduslovi za aktivno djelovanje na poboljšanju i očuvanju okoliša kao bitnog segmenta
održivog razvoja, a i otvoriti šanse za obezbjeđivanje sredstava iz međunarodnih fondova
koji preferiraju utemeljenost zahtjeva na strateškim dokumentima.
Paralelno sa inoviranjem propisa i planskih dokumenata, potrebno je ulagati napor na
jačanju kapaciteta za bavljenje poslovima okoliša, posebno općina i zavoda, popunom
nedostajućih i edukacijom postojećih kadrova.
U 2014. godini nastaviće se dodjela finansijske pomoći fizičkim i pravnim licima iz
doznačenih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša, koja su namijenjena za projekte
zaštite okoliša.
U oblasti zaštite prirode najintenzivniji rad biće, pored donošenja Zakona o zaštiti
Bentbaše, na usaglašavanju kantonalnih zakona o proglašenju zaštićenih prirodnih
područja Vrelo Bosne, Bijambare, Skakavac sa novim Zakonom o zaštiti prirode Federacije
BiH, koji nalaže da se u roku od godine dana završe ove aktivnosti. Osim rada na propisima
i planovima upravljanja, radiće se na reorganizaciji Kantonalne javne ustanove za
zaštićena prirodna područja, kako bi se uspostavilo kvalitetno upravljanje zaštićenim
pejzažem Trebević, a zatim odgovorilo zahtjevima za razvijanje svih potencijala turističkih
i uslužnih u područjima pod zaštitom.
Nakon što se, donese nova Odluka o vodozaštitnim zonama, čiju je pripremu na osnovu
projekta istraživanja u Sarajevskom polju koordiniralo resorno Ministarstvo, pristupiće se
izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Vrelo Bosne“, budući
da se jednim dijelom podudara prostor koji se štiti kao vodna zona i zona prirodnog
naslijeđa. Prioritet je iza toga hitno pokrenuti izradu Prostorno-planskog dokumenta za
ovo područje.
U oblasti zaštite zraka najvećim dijelom je završena regulativa od Federacije, pa i Kantona,
pa se akcenat mora dati na implementaciju propisa koja podrazumijeva jači inspekcijski
nadzor, monitoring kvaliteta zraka i emisija iz pojedinačnih izvora i posebno intersektorski
rad sa ministarstvima resornim za saobraćaj, privredu i unutrašnje poslove.
Također, nastojaće se osigurati finansijska sredstva za nabavku softvera za kategorizaciju
područja u Kantonu prema kvalitetu zraka, za što su stvorene pretpostavke izradom
Registra emisija u zrak 2012. godine. Bez ovog savremenog alata nije moguće pouzdano
planiranje mreže automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, planiranje prostornog
razvoja i određivanje lokacija za industrijska postrojenja. Inače, kontinuirani zadatak je
zajedno sa drugim nadležnim organima preduzimati mjere s ciljem redukcije i kontrole
zagađenja, kvalitetno planiranje namjene prostora i unapređenja korištenja energije u
sektorima urbanizma, saobraćaja, energetike, industrije i sl.
U 2014. godini otpočeće radovi na dogradnji i rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda, nakon što je potpisan ugovor sa izvođačem radova za ovaj kapitalni
ekološki projekat u vrijednosti od cca. 51 milion KM. Realizacijom investicije doprinijeće
se poboljšanju poslovnog ambijenta i upošljavanju domaćih kompanija i njihovih
kapaciteta.
Programska orijentacija za narednu godinu proizilazi iz konstatacija izrečenih u
prethodnom odjeljku. Naime, i dalje kao osnovni cilj jeste «zadržavanje dostignutog nivoa
komunalnih djelatnosti u Kantonu Sarajevo». U tom smislu neophodno je da se Sektor
komunalnih djelatnosti resorno ministarstvo organizaciono, kadrovski i materijalno
osposobi, kako bi se u što kraćem roku donio kompletan paket propisa kojima se regulišu
pojedine komunalne djelatnosti, kao i drugi potrebni propisi.
Da se aktivnijim odnosom prema subjektima odlučivanja (informacijama, izvještajima i
dr.) pokuša što realnije prezentirati problematika poslovanja i funkcionisanja komunalne
privrede Kantona Sarajevo kako ne bi dolazilo do zastoja u razmatranju i donošenju bitnih
odluka za poslovanje javnih komunalnih preduzeća Kantona Sarajevo i funkcionisanja
komunalne privrede.
U narednom periodu rad Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove baziraće se na
implementaciji Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o evidenciji imovine Kantona
Sarajevo, na osnovu koje je usvojen Akcioni plan za evidenciju imovine Kantona Sarajevo.
OBLAST STAMBENE POLITIKE
I - UVOD
Osnovne aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo u oblasti stambene politike na području
Kantona Sarajevo, a odnose se na predlaganje i provođenje stambene politike,
programiranje i praćenje stambene izgradnje, regulisanje i obezbjeđenje uslova za sanaciju
i obnovu porušenih i oštećenih stambenih objekata i stanova, putem resornog ministarstva
vršenje i nadzor nad radom Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona
Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne
invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, te pripremanje propisa iz ove nadležnosti.
II – NORMATIVNI DIO
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Programirani, utvrđeni propisi:
Odluka o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem
kupovine stana pod povoljnijim uslovima (Odluka Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 0105-19002/13 od 03.07.2013. godine).
III - TEMATSKI DIO
Programirani poslovi:
Program rada Ministarstva stambene politike za 2013. godinu (usvojen u okviru Programa
rada Vlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu);
Izvještaj o radu Ministarstva stambene politike za 2012. godinu (u okviru Izvještaja o radu
Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu);
Izvještaj o rješavanju predmeta u upravnom postupku Ministarstva stambene politike
(Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-15617-20/13 od 28.05.2013. godine)
Izvještaj o realizaciji Odluke o kategoriji lica uslovima i kriterijima za rješavanje
stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima za period juli-decembar
2012. godine (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-2000-9/13 od 28.01.2013.
godine);
Izvještaj o realizaciji Odluke o kategoriji lica uslovima i kriterijima za rješavanje
stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima za period januar-juni
2013. godine (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-21118-8/13 od 06.08.2013.
godine);
Izvještaj o radu i finasijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2012.
godinu na koji je prethodno dato mišljenje Ministarstva finansija (Zaključak Vlade
Kantona Sarajevo, broj: 02-05-6966-3/13 od 26.03.2013. godine; Zaključak Skupštine
Kantona Sarajevo, broj: 01-05-23628/13 od 17.09.2013. godine);
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i
prognane osobe za 2011. godinu (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-648-5/13
od 21.03.2013. godine; Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-23629/13 od
17.09.2013. godine)
Plan rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda Kantonalnog stambenog fonda
Sarajevo za 2014. godinu (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-31707-4/13 od
17.12.2013. godine; Odluka Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-565/14 od 09.01.2014.
godine)
Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2014. godinu (Zaključak Vlade
Kantona Sarajevo, broj: 02-05-31707-3/13 od 17.12.2013. godine) Odluka Skupštine
Kantona Sarajevo, broj: 01-05-564/14 od 09.01.2014. godine)
Plan rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i
poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe sa planom
prihoda i rashoda za 2014. godinu sa Planom razvojnih programa-Investicionim planom
(Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-31707-6/13 od 17.12.2013. godine) (Odluka
Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-567/14 od 09.01.2014. godine)
Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i
poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe za 2014.
godinu (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-31707-5/13 od 17.12.2013. godine)
(Odluka Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-566/14 od 09.01.2014. godine)
Analiza provođenja Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju
zgradama
Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima u stambenoj oblasti za 2013. godinu
Program sanacije ratnim dejstvima oštećenih krovova (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo,
broj: 02-05-21970-4/13 od 22.08.2013. godine)
Program sanacije ratnim dejstvima oštećenih fasada
Program sanacije ratnim dejstvima oštećenih liftova
Program velikih opravki na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada na području
Kantona Sarajevo
Program povećanja energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona
Sarajevo (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-21970-3/13 od 22.08.2013. godine)
Program snimanja objekata, ispitivanja stabilnosti konstrukcija, izrada sanacionih
elaborata, projektne dokumentacije, obezbjeđivanje dozvola za sanaciju, troškovi tehničkog
pregleda i prijema radova, te dobivanje upotrebnih dozvola i drugo
Program predinvestiranje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i izgradnje primarne
materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje u
skladu sa usvojenom prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo
IV - KAPITALNI PROJEKTI
Realizacija programa sanacija ratnim dejstvima oštećenih krovova
Usvojen Program sanacije ratnim dejstvima oštećenih krovova na području Kantona
Sarajevo. Budžetom su planirana sredstva (iz sredstava novog kredita). Realizacija
programa sanacije nije ostvarena zbog nedostatka sredstava - neodobravanja kredita.
Realizacija programa sanacija ratnim dejstvima oštećenih fasada
Realizacija programa sanacije nije ostvarena, jer nisu odobrena sredstva u Budžetu za
2013. godinu.
Realizacija programa "Velike opravke" na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada na
području Kantona Sarajevo
Realizacija programa sanacije nije ostvarena, jer nisu odobrena sredstva u Budžetu za
2013. godinu.
Realizacija programa sanacije ratnim dejstvima oštećenih liftova
Realizacija programa sanacije nije ostvarena, jer nisu odobrena sredstva u Budžetu za
2013. godinu.
Realizacija projekta povećanja energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području
Kantona Sarajevo.
Program Projekta sanacije postojeće termoizolacione zaštite stambenih objekata
kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo u 2013. godini, je usvojila Vlada
Kantona Sarajevo Zaključkom broj: 02-05-21970-3/13 od 22.08.2013. godine.
Budžetom su planirana sredstva u Kantona Sarajevo, i to:
preneseni kredit iz prethodnih godina
novi kredit
Realizacija projekta ostvarena je putem Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, iz
sredstava prenesenog kredita, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj: 27/1-1431910/13 od 18.12.2013. godine o povećanju energetske efikasnosti na objektu u ulici
Prijedorska broj 11-13 između resornog ministarstva i Kantonalnog stambenog fonda
Sarajevo.
6. Realizacija programa snimanja objekata, ispitivanje stabilnosti konstrukcija,
izrada sanacionih eleborata, projektne dokumentacije, obezbjeđenje dozvola za sanaciju,
troškovi tehničkih pregleda i prijema radova, te dobivanja upoterbnih dozvola i dr.
Dio izvršenih aktivnosti u sklopu planirane pozicije koja se odnosi na snimanje
objekata, ispitivanja stabilnosti konstrukcija, izradu sanacionih elaborata, projektne
dokumentacije, obezbjeđivanje dozvola za sanaciju, troškova tehničkog pregleda i prijema
radova, te dobivanje upotrebnih dozvola. Budžetom planirana sredstva su iz sredstava
novog kredita. Realizacija programa nije ostvarena jer nisu obezbjeđena sredstvaneodobravanje kredita.
7. Realizacija programa predinvestiranja u rješavanju imovinsko pravnih odnosa i
izgradnje primarne materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne
stambene izgradnje u skladu sa usvojenom prostorno - planskom dokumentacijom na
području Kantona Sarajevo.
U okviru tekuće godine nastavljene su aktivnosti započete u rješavanju imovinsko
pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne i
individualne stambene izgradnje u skladu sa usvojenom prostorno-planskom
dokumentacijom na području Kantona Sarajevo.
Budžetom planirana sredstva, i to:
od izdavanja poslovnih prostora
od kredita
Dana 04.04.2013. godine potpisan Sporazum broj: 27/01-14-7960/13 između resornog
ministarstva stambene politike i firme “Fazum gradnja“ d.o.o Ilijaš kojim je definisana
izgradnja 25 stambenih jedinica na lokaciji Banovac, Općina Ilijaš, a za potrebe
ministarstva je obezbjeđeno 40%, tj. 10 stambenih jedinica.
Dana 24.04.2013. godine Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku broj: 02-05-9370-6.2/13
o kategoriji, uslovima, kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana
pod povoljnijim uslovima, koja važi za period juna 2013. godine do juna 2014. godine.
Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o davanju saglasnosti broj: 01-0519002/13 od 03.07.2013. godine na odluku Vlade Kantona Sarajevo.
Dana 12.09.2013. godine potpisan Anex broj 1. Sporazuma broj: 27/01-14-7960/13 o
realizaciji rješavanja stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima
broj 27/01-14-7960-1/13 na lokaciji "Babovac", općina Ilijaš, između firme "Fazum
gradnja" d.o.o. i resornog ministarstva stambene politike. "Fazum gradnja" d.o.o. Ilijaš se
obavezala da obezbjedi 10 stambenih jedinica za potrebe Ministarstva po prodajnoj cijeni
od 1.460,00 KM/m2 sa PDV-om.
Dana 18.12.2013. godine potpisan Sporazum broj: 27/01-14-31909/13 između Ministarstva
stambene politike i Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo o Predinvestiranju u rješavanje
imovinsko pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infrastrukture za pokretanje
kolektivne stambene izgradnje na lokalitetu Dobrinja V, stambeno-poslovni objekat E6-E7.
Kantonalni stambeni fond Sarajevo u svrhu realizacije Projekta obavezao se da obezbjedi
opremanje lokacije koja podrazumjeva potrebnu infrastrukturu, te da će odabranoj
populaciji obezbjediti 5%, stambenih jedinica od izgrađenih cca 88 stambenih jedinica,
odnosno isto procentualno učešće u ukupnoj površini stambenog prostora po već
ugovorenim cijenama.
Dana 25.07.2013. godine objavljen je Javni poziv za kupovinu stana pod povoljnijim
uslovima.
Vlada Kantona Sarajevo Zaključkom broj: 02-05-2000-9/13 od 28.01.2013. godine usvojila
Izvještaj o realizaciji odluke o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje
stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima za period juli decembar 2012. godine.
Vlada Kantona Sarajevo Zaključkom broj: 02-05-21118-8/13 od 06.08.2013. godine usvojila
Izvještaj o realizaciji odluke o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje
stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima za period januar- juni
2013. godine.
V – OCJENA STANJA I POSTIGNUTI REZULTATI
Vlada iz oblasti stambene politike kontinuirano prati primjenu Zakona i stanje u
oblasti održavanja zajedničkih dijelova zgrade i upravljanja zgradom na području
Kantona Sarajevo i predlaže mjere i aktivnosti za poboljšanje u okviru svoje nadležnosti.
Uspješno se proveo nadzor nad radom upravitelja u skladu sa članom 79. Zakona o
održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 3/12).
Vršio se kontinuirani rad na kompletiranju jedinstvene baza podataka koja se
odnosi na evidenciju svih poratnih sanacija i rekonstrukcija stambenog fonda na području
cijelog Kantona Sarajevo, sa podacima svih uključenih učesnika u tom procesu (Kanton,
općine i humanitarne organizacije), kao i evidencija upravitelja i predstavnika etažnih
vlasnika.
Osnovne aktivnosti su usmjerene na realizaciji usvojenog Programa rada kroz:
programiranje i praćenje sanacija i obnove porušenih i oštećenih stambenih objekata
(krovova, fasada, liftova, velike opravke na zajedničkim dijelovima) u cilju povratka
prijeratnih stanara u obnovljene objekte, radi sprječavanja opasnosti po stanare i
prolaznike te stvaranje uslova za normalnu eksploataciju stambenih jedinica,
program utopljavanja zgrada u cilju uštede toplotne energije i kvalitetnih uslova življenja
što indirektno poboljšava zaštitu okoliša,
predinvestiranje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne
infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje u skladu sa
usvojenom-prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo,
poboljšanje stanja u oblasti upravljanja i održavanja zgradama,
nadzor nad radom Kantonalnog Stambenog Fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za
izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca i dr.
Uprava za stambena pitanja rješavajući po podnesenim zahtjevima u periodu od
01.01.2013. do 31.12.2013. godine donijela je:
138 odluka po zahtjevu za vraćanje stana u posjed u smislu Zakona o prestanku primjene
Zakona o napuštenim stanovima.
12 odluka po zahtjevu za obnovu ugovora o korištenju stana u smislu Uputstva o postupku
utvrđivanja prava privremenog korisnika na obnovu ugovora o korištenju stana i postupka
kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana
43 odluke po zahtjevu za donošenje rješenja koje zamjenjuju ugovor o korištenju stana.
200 odluka po zahtjevu vlasnika stana na osnovu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji
stanova.
77 odluka po zahtjevu Federalnog Ministarstva odbrane za iseljenje korisnika.
1 odluku po zahtjevima za oglašavanje ništavnim rješenja.
Ukupan broj donesenih odluka je 471 ili u procentima izraženo 12,69 % u odnosu na
ukupan broj predmeta u rješavanju.
Broj zahtjeva koji nisu riješeni u 2013. godini je 3240 ili u procentima izraženo 87,30% u
odnosu na ukupan broj predmeta u rješavanju.
Analizirajući naprijed navedne podatke može se konstatovati da je i pored velikog broja
predmeta koji nisu riješeni (3711) Uprava za stambena pitanja sa brojem uposlenika u
periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine riješila 471 zahtjev.
Zapisnikom o primopredaji broj: 017-49-8-1377/05 od 07.09.2005. godine na osnovu
potpisanog Sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i
Republike Srpske o prenosu nadležnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za
imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica u skladu sa članom XVI Aneksa 7 Opšteg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a na osnovu člana 6. (“Službeni glasnik
BiH “, broj: 32/04) Arhiv Bosne i Hercegovine je 07.09.2005. godine Upravi za stambena
pitanja predao nerješene zahtjeve CRPC-a.
U skladu sa osnovnim principom o integralnosti arhivskog fonda Komisije za
imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica-CRPC-a, Uprava za stambena pitanja je
preuzela obavezu vraćanja preuzetih predmeta po okončanju upravnog postupka Arhivu
Bosne i Hercegovine.
U izvještajnom periodu putem Uprave za stambena pitanja vršena je
administrativno izvršenje rješenja o prinudnom iseljenju (deložaciji). Većina zakazanih
prinudnih iseljenja je realizovana izuzev u slučajevima kada su davaoci stanova na
korištenje, nosioci prava na raspolaganje na stan dali saglasnost korisnicima stanova
(bespravnim i privrednim) za dalje korištenje stana na određeni period ili za stalno.
U oblasti stambene politike Kantona Sarajevo za 2013. godinu utvrđeni su sljedeći ciljevi:
Realizacija Programa sanacija ratnih šteta na zajedničkim djelovima u stambenim
zgradama na području Kantona Sarajevo u okviru kojeg je planirana sanacija ratnim
dejstvima oštećenih krovova.
Budžetom za 2013. godinu predviđeno je za sanaciju ratnim dejstvima
oštećenih krovova 200.000,00 KM od kredita. S obzirom da sredstva nisu obezbjeđena
putem kredita, Projekat sanacije krovova nije realizovan, odnosno procenat realizacije je
0%.
2. Implementacija Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:28/05), koja će se u odnosu na realizaciju riješenih
predmeta u prethodnoj godini povećati za 6%.
U periodu 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine postupajući po gore navedenom
Zakonu, Uprava za stambena pitanja donijela je 274 odluke. Za isti vremenski period
01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine donesene su 277 odluke. Broj riješenih predmeta u
2013. godini u odnosu na broj riješenih predmeta u 2012. godini za isti vremenski period
indeksno izraženo iznosi 1,09 %.
VI - PROGRAMSKA ORIJENTACIJA
Vlada iz oblasti stambene politike će u narednom periodu nastaviti aktivnosti na
predlaganju i provođenje stambene politike, programiranju i praćenju stambene izgradnje,
regulisanje i obezbjeđenje uslova za sanaciju i obnovu porušenih i oštećenih stambenih
objekata i stanova.
Intenzivirat će se aktivnosti na primjeni donesenih i pripremi novih propisa iz
stambene oblasti. Aktivnosti će posebno biti usmjerene na realizaciji kapitalnih projekata i
stvaranju uslova za pokretanje nove stambene izgradnje.
U narednom periodu u ovoj oblasti stambene politike će se zalagati za dosljednu
primjenu zakona i podzakonskih propisa koji regulišu oblast održavanja zajedničkih
dijelova zgrada i upravljanja zgradama.
OBLAST SAOBRAĆAJA
I - UVOD
Aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo u oblasti saobraćaja bile su usmjerene, prije svega, na
ostvarivanje programskih i neprogramskih aktivnosti u ovoj oblasti, te na izvršenje poslova
utvrđenih programima rada
Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, prema
preciziranim rokovima i dinamici realizacije.
II - NORMATIVNI DIO
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo:
Programirani, a neutvrđeni propisi:
Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevu,
Zakona o linijskom prijevozu u Kantonu Sarajevo što je i programom rada za 2013. godinu
(planirano).
III - TEMATSKI DIO
Programirani poslovi:
Program rada Ministarstva saobraćaja za 2013. godinu (usvojen u okviru Programa rada
Vlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu);
Izvještaj o radu Ministarstva saobraćaja za 2012. godinu (u okviru Izvještaja o radu Vlade
Kantona Sarajevo za 2012. godinu);
Program redovnog i vanrednog održavanja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo
za 2014. godinu;
Program zimskog održavanja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za sezonu
2013./2014. godinu;
Informacija o stanju u oblasti taksi prijevoza i izdatim licencama za javni prijevoz,
(usvojena na sjednici Vlade Kantona Sarajevo).
Informacija o izgradnji, redovnom i vanrednom održavanju puteva u 2012. godini;
Informacija o zimskom održavanju saobraćajnica za sezonu 2012./2013. godina;
Neprogramirani poslovi:
Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih cesta na području Kantona
Sarajevo za period od 5 godina (2008.-2013.).
IV - KAPITALNI PROJEKTI
Vlada Kantona Sarajevo je u okviru Programa rada Vlade Kantona Sarajevo za
2009. budžetsku godinu usvojila Projekte kapitalnih investicija – Izgradnja gradskih
saobraćajnica (I i XII transverzala i Južna longitudinala) nakon čega su pokrenute
aktivnosti za obezbijeđivanje izvora kreditnih sredstava u skladu sa Procedurama
zaduživanja Kantona Sarajevo na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga i izdavanja
garancija. Nakon izraženog interesa za kreditiranje ovih projekata od strane EBRD-a, i
potpisivanja pisma namjere između Vlade Kantona Sarajevo i EBRD-a.
Za navedene projekte izgradnje saobraćajnica XII transferzale, I transferzale i
Južne longitudinale pribavljene su urbanističke saglasnosti kao i saglasnosti uslovljene
urbanističkim rješenjima.
Građevinska dozvola je izdata od strane nadležnih općinskih organa za dionicu Južne
longitudinale od mosta Suade i Olge do ulice Derviša Numića, za dio XII transferzale tj. za
rampe B, C, D i za trasu XII transferzale, te za trasu Glavne gradske saobraćajnice sa
pratećim infrastrukturnim objektima.
Ugovori sa izvođačima konzorcij Euroasfalt d.o.o. i GP ŽGP d.d. na realizaciji XII
transferzale su potpisani 30.05.2013. godine a sa izvođačem HP Investing d.o.o. Mostar na
realizaciji Južne longitudinale dionica od mosta Suade i Olge do ul. Derviša Numića
potpisan ugovor 03.06.2013. godine. Sa konsultatskom kućom Divel d o.o. potpisan je
ugovor 01.07.2013. godine, za usluge tehničkog nadzora, te su nakon potpisivanja ugovora
izvođači sredinom jula uvedeni zvanično u posao od strane Fidic inženjera.
Vrijednost ugovorenih radova je:
XII transferzala („Stupska petlja“) 10.862.757,00 Eura
Južna longitudinala (Most Suade i Olge-ulica Derviša Numića) 2.273.042,08 Eura
Nadzor nad radovima na Izgradnji XII transferzale i 2 sekcije Južne longitudinale
401.824,00 Eura.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo provodi proceduru eksproprijacije, te je do sada
završeno cca 80% imovinsko pravnih odnosa na Južnoj longitudinali i XII transferzali.
Saobraćajnice planirane za izgradnju
r/b Općina
Naziv saobraćajnice
1.
Ilidža
XII Transferzala
2.
Novo Sarajevo
Južna longitudinala
Opis radova
Kompletiranje Stupske petlje i izgradnja
pješačkog podhodnika ispod petlje kao i
pratećih objekata uz petlju.
Izgradnja južne longitudinale od Mosta Suade i
Olge do IV transferzale
V - PROGRAMSKA ORIJENTACIJA
Programska orijentacija zasnovana je na unapređenju javnog gradskog prijevoza i
daljnjem normativnom uređenju predmetne oblasti:
Donošenje Zakona o taksi prijevozu i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u skladu sa
članom 10. Zakona o cestovnom prijevozu FBiH;
Poduzeti aktivnosti na usaglašavanju federalnih i kantonalnih propisa iz oblasti prijevoza.
Pratiti stanje u oblasti i preduzimati mjere i aktivnosti na unapređenju javnog prijevoza
Nabavka novih vozila za KJKP “Gras “ sa posebnim akcentom na minibuski vid prijevoza,
Nastaviti započete projekte u oblasti prijevoza.
Firma „STEP“ d.o.o. Sarajevo konstantno vrši održavanje semafora (redovno održavanje
signalnih semaforskih uređaja i opreme instalirane na raskrsnicama) na području Kantona
Sarajevo, a prema sačinjenim pojedinačnim zapisnicima i specifikacijama opreme po
izvedbeno projektnoj dokumentaciji.
Troškovi ugrađenih rezervnih dijelova i materijala obračunavaće se prema stvarnim
količinama ovjerenim od naručitelja putem građevinskog dnevnika i radnog naloga.
Izvedene radove na održavanju semaforskih uređaja kontrolišu, ovjerava i vrši nadzor.
Poslovi održavanja semaforskih uređaja obuhvataju i zamjenu pješačkih laterni kao i
opravke šteta nastalih saobraćajnim udesima.
Vršit će se i poslovi predviđeni Programom rada Vlade iz oblasti saobraćaja za 2013.
godinu:
Revitalizacija vertikalne i horizontalne signalizacije,
Semaforizacija novih raskrsnica
Održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije,
Sigurnosni sistemi za škole,
Nabavka i ugradnja opreme parkinga sa naplatom i izgradnja parkinga i garaža,
Orjentiri za slabovidna lica i uklanjanje prepreka sa neometano kretanje invalidnih lica,
Rekonstrukcija postojeće infrastrukture
Održavanje baze cestovnih podataka.
Programska orijentacija Direkcije za puteve obzirom na složenost, te specifičnost poslova iz
nadležnosti ove Direkcije (izgradnja novih saobraćajnica i povećanje kapaciteta postojećih
saobraćajnica) je postizanje maksimalnog rješavanja pojedinih problema na osnovu
primjene zakonskih, donošenja podzakonskih propisa i nadzora (pravnog i finansijskog), te
primjene najsavremenijih tehnoloških dostignuća za izvršavanje obaveza utvrđenih
Programom održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih cesta na području
Kantona Sarajevo.
Programska orijentacija Direkcije za puteve u skladu sa Strategijom razvoja Kantona
Sarajevo je izgradnja saobraćajnica koje su navedene u pomenutoj Strategiji a to su:
Sjeverna longitudinala od I transferzale do IV transferzale
I transferzala (od raskrsnice ulica SS Kranjčevićeva i Sjeverne longitudinale do tunela
Kobilja glava)
XII transferzla (od cca 100m prije Stupske petlje do granice entiteta)
Južna longitudinala
Potrebno je raditi na isticanju značaja izgradnje brzih puteva i održavanju postojećih. S
tim u vezi je potrebno obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstava za ovu namjenu kao i
namjensko trošenje novčanih sredstava koja se dobiju od naknade za puteve. Direkcija za
puteve će svoje aktivnosti vršiti prema usvojenom Programu održavanja, zaštite,
rekonstrukcije i izgradnje javnih cesta na području Kantona Sarajevo za period od 5
godina. Aktivnosti će se usmjeriti na rekonstrukciji saobraćajnica na kojima je predhodno
urađena rekonstrukcija ili izgradnja podzemnih instalacija.
U cilju izvršenja planskih zadataka i ostvarivanja racionalne politike upravljanja
putevima potrebno je preduzeti slijedeće:
Pažnju posvetiti naplati javnih prihoda kako bi se osigurale planirane materijalne
mogućnosti za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje putevima iz
nadležnosti Direkcije za puteve.
Inicirati povećanje nivoa naknade za puteve iz naftnih derivata kako bi se stvorili
materijalni uvjeti za poboljšanje stanja postojeće putne mreže, te omogućilo uspostavljanje
balansa između održavanja postojeće mreže puteva i budućeg razvoja puteva
(rekonstrukcija i izgradnja novih puteva).
Radove na održavanju i izgradnji puteva obavljati sa primjenom savremene tehnologije i
mehanizacije, a u vrijeme kada su za takve radove najpovoljniji vremenski uslovi.
Radovima na izgradnji novih saobraćajnica omogućiti poboljšanje saobraćajnih tokova na
području Kantona Sarajevo.
VI - OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA
Nadzor nad radom KJKP “ GRAS “ Sarajevo
Tokom izvještajnog perioda iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu KJKP GRAS su
odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 12.639.695,59 KM po sljedećim stavkama:
Plaćanje obaveza preuzetih od Vlade Kantona Sarajevo po investicionim projektima
GRAS-a (garancija) odobrena sredstva KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od
4.728.689,38;
Subvencije javnim preduzećima – pokrivanje razlike do ekonomske cijene za penzionerske
mjesečne pretplatne karte KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo, odobrena sredstva u iznosu od
5.799.981,94 KM;
Subvencije pokrivanje dijela gubitka odobrena sredstva KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo u
iznosu od 516.583,00 KM, dok je iznos od 216.694,18 KM odobren drugim prijevoznicima
koji su obavljali prijevoz na linijama javnog gradskog prijevoza u vrijeme obustave
prijevoza od strane KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo;
Subvencija troškova studentskih karata, odobrena sredstva KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo u
iznosu od 1.283.441,27 KM;
Za opravku vozila odobrena sredstva KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 311.000,00
KM.
OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA
I – UVOD
Vlada Kantona Sarajevo je u oblasti unutrašnjih poslova tokom izvještajnog perioda
realizovala poslove i zadatke predviđene programima rada Vlade i Skupštine Kantona, kao
i druge poslove koje je aktuelna sigurnosna situacija nametala kao prioritet.
Osnovni zadaci ogledali su se u provođenju Ustava i Zakona Kantona, FBiH i BiH po
pitanjima unutrašnjih poslova; neposrednom učestvovanju u vršenju poslova i zadataka
zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, kao i zaštite objekata i drugih materijalnih
dobara; uz puno poštivanje međunarodnih standarda o ljudskim pravima i slobodama;
praćeno je stanje sigurnosti na području Kantona Sarajevo i analizirane aktuelne
sigurnosne pojave; usmjerena je posebna pažnja na zakonitu primjenu policijskih
ovlaštenja, prije svega upotrebi sredstava prinude, kao i aktivnosti na realizaciji ostalih
poslova iz nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo u ovoj oblasti.
II – NORMATIVNI DIO
A – Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Programirani, a neutvrđeni propisi:
Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo;
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
Kantona Sarajevo;
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima u Kantonu Sarajevo;
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.
Neprogramirani, a utvrđeni propisi:
Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u
sukobu sa zakonom 2013.-2015.
B – Iz nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo
Neprogramirani, a doneseni propisi:
Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele
III – TEMATSKI DIO
Programirani poslovi:
Programa rada MUP-a Kantona Sarajevo za 2013. godinu (usvojen u okviru Programa
rada Vlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu);
Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2012. godinu (u
okviru Izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu);
Mjesečne informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja
na području Kantona Sarajevo;
IV KAPITALNI PROJEKTI
Rekonstrukcije i sanacije na više objekata koje koristi resorno ministarstvo, kao i nabavka
opreme planirane a nerealizirane u toku 2013. godine:
821300 HAX002 – Sredstva potrebna za realizaciju akcionog plana za prevenciju
maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom, a odnosi se na
nabavku službenih pasa.
821600 HAX024 – Sredstva potrebna za realizaciju akcionog plana za prevenciju
maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom, a odnose se na
adaptaciju službenih prostorija u šest policijskih uprava.
V – OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA
KRIMINALITET
Tokom 2013. godine, kada je u pitanju kriminalitet, aktivnosti Uprave policije Ministarstva
unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ogledale su se, prevashodno u sprječavanju i
prevenciji izvršenja krivičnih djela, rasvjetljavanju počinjenih djela i identifikaciji njihovih
izvršilaca, te njihovom procesuiranju i privođenju nadležnim organima pri čemu su
postignuti zadovoljavajući rezultati imajući u vidu između ostalog, smanjenje ukupnog
broja registrovanih krivičnih djela za 5,7%, rasvijetljenost „najtežih krivičnih djela“ –
djela protiv života i tijela za 94,7%, kao i ukupnu rasvijetljenost krivičnih djela od 63,4%.
Posmatrano kroz statističke pokazatelje, u toku 2013. godine u odnosu na 2012. godinu
došlo je do smanjenja broja registrovanih krivičnih djela djela za 5,7%, prijavljenih lica za
9,4%, maloljetnih izvršilaca za 23,6%, povratnika u činjenju krivičnih djela za 9,6% i lica
lišenih slobode za 10,4%.
U 2013. godini, registrovano je 6.490 krivičnih djela, što je za 389 djela ili 5,7% manje u
odnosu na prethodnu godinu.
U 2013. godini registrovano je 171 krivično djelo protiv života i tijela (52 manje u odnosu
na 2012. godinu) od kojih je za 162 ili 94,7% poznat izvršilac.
Iz oblasti krivičnih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina krivičnih djela protiv
slobode i prava čovjeka i građana evidentirano je 241 djelo (20 više) i to: ugrožavanje
sigurnosti – 232 djela, narušavanje nepovredivosti doma – tri, neovlašteno optičko snimanje
– dva, protupravno lišenje slobode, povreda tajnosti pisma ili druge pošiljke, neovlašćeno
prisluškivanje i zvučno snimanje i zlostavljanje u obavljanju službe – po jedno djelo.
Iz oblasti krivičnih djela protiv spolne slobode i morala prijavljeno je devet djela (pet
manje) i to: bludne radnje – tri, silovanje u pokušaju – dva, navođenje na prostituciju,
silovanje, spolni odnošaj s djetetom i prinuda na spolni odnošaj u pokušaju – po jedno
djelo. Za izvršenje djela iz ove oblasti prijavljeno je osam lica, koja su uz službene
izvještaje predata nadležnom tužilaštvu.
U ovoj oblasti krivičnih sjela protiv braka, porodice i madeži registrovano je 245 krivičnih
djela (devet više) i to: nasilje u porodici – 243, nasilje u porodici u podstrekavanju i
oduzimanje djeteta ili maloljetnika – po jedno djelo.
U oblasti krivičnih djela protiv zdravlja ljudi prijavljena su 282 krivična djela (40
manje) i to:
neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – 56 djela (četiri više) i
posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga – 226 djela (44 manje).
Iz oblasti krivičnih djela protiv „privrede“ prijavljena su dva djela (tri manje) i to:
prijevara u privrednom poslovanju i izrada, nabavka, posjed, prodaja i davanje na
upotrebu sredstava za krivotvorenje – po jedno djelo, za čije izvršenje su prijavljena tri
lica.
U oblasti krivičnih djela protiv imovine registrovano je 4.819 djela što je za 323 ili 6,3%
manje. Za ukupno 2.515 djela ili 52,2% identifikovan je osumnjičeni počinilac, što je u
odnosu na prethodnu godinu, povećanje za 1,7%.
Iz oblasti krivičnih djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine evidentirano je
138 djela (10 više) i to: izazivanje opće opasnosti – 110 djela (tri više), nesavjesno čuvanje
pasa i drugih opasnih životinja – 10, teška djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine –
devet, uništenje ili oštećenje važnih privrednih objekata ili javnih naprava – pet, izazivanje
opće opasnosti u pomaganju – dva i izazivanje opće opasnosti u pokušaju i teška djela
protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u pomaganju – po jedno djelo.
U oblasti krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa registrovano je 355 krivičnih
djela (isto) i to: nasilničko ponašanje – 138 djela (41 manje), nedozvoljeno držanje oružja ili
eksplozivnih materija – 80 (52 više), krivotvorenje isprave – 56 (22 više), napad na službenu
osobu u vršenju poslova sigurnosti – 31 (tri više), sprječavanje službene osobe u vršenju
službene radnje – 16 (dva više), skidanje ili povreda službenog pečata ili znaka – 12 (33
manje), itd.
U toku 2013. godine prijavljeno je 159 maloljetnih lica (49 ili 23,6% manje u odnosu na
2012. godinu) zbog osnova sumnje da su izvršili 252 krivična djela (97 ili 27,8% manje).
Posmatrano po organizacionim jedinicama MUP-a Kantona Sarajevo može se konstatovati
da su maloljetnici najveći broj krivičnih djela izvršili na području II PU (89 ili 35,3%), I PU
(60 ili 23,8%) i III PU (40 ili 15,9%).
U toku 2013. godine na području Kantona Sarajevo registrovano je 29 slučajeva aktiviranja
minsko-eksplozivnih sredstava (osam ili 38,1% više u odnosu na 2012. godinu).
U toku 2013. godine, evidentirano je 5.766 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira ili 12,4%
više nego 2012. godine. Od ukupnog broja registrovanih prekršaja, 5.249 prekršaja ili 91%
su prekršaji iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Za izvršenje prekršaja
prijavljeno je 6.335 lica ili 11,9% više nego 2012. godine.
Prilikom narušavanja javnog reda i mira u toku 2013. godine, u slučajevima kada se radilo
o prekršajima, jedno lice je teže povrijeđeno ( u toku 2012. godine dva), dok su lakše
povrijeđena 384 lica (dva ili 0,5% manje).
Od ukupnog broja prekršajnih sankcija, 711 ili 12,3% se odnosi na lica koja su i ranije
činila prekršaje (povratnici), 127 ili 2,2% na maloljetna lica i 13 ili 0,2% na strane
državljane.
S obzirom na starosnu strukturu lica protiv kojih su u toku 2013. godine preduzete
prekršajne sankcije (ukupno 6.335), najveći broj je onih starosne dobi preko 36 godina
(3.092), zatim starosti između 26 i 35 godina (1.755) i između 19 i 25 godina (1.322), te
maloljetnih lica (166).
Prema pokazateljima o broju evidentiranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, u toku
2013. godine, u odnosu na 2012. godinu, na području sljedećih općina došlo je do povećanja
broja prekršaja:
Stari Grad – za 581(ili 55,9%);
Centar – za 158 (ili 10,7%);
Vogošća- za 61 (ili 37%);
Hadžići – za 13 (ili 6,6%) i
Trnovo – za dva (ili 15,4%).
dok je smanjenje broja prekršaja evidentirano na području općina:
Novo Sarajevo – za 72 (ili 7,2%);
Novi Grad – za 37 (ili 5,1%);
Ilidža – za 31 (ili 10,2%);
Ilijaš – za 24 (ili 19,2%).
U odnosu na prethodnu godinu, Jedinica za saobraćaj MUP-a KS imala je smanjenje
prekršajnih sankcija za 14 (ili 15,6%)
Na osnovu statističkih podataka o saobraćajnim nezgodama i nastradalim licima, najveći
broj uzroka saobraćajnih nezgoda spada u kategoriju ostalih – 8.581 (pet lica poginulo i 650
povrijeđeno), neprilagođena brzina- 1.701 (15 lica poginulo i 429 lica povrijeđeno), uticaj
alkohola – 249 (četiri lica poginula i 82 lica povrijeđena), klizav put - dvije saobraćajne
nezgode (četiri lica povrijeđena), umor – jedna nezgoda (jedno lice povrijeđeno), oštećenje
puta i odron na putu - po jedna nezgoda sa materijalnom štetom.
Tokom 2013. godine, registrovana su 32 napada na službenu osobu u vršenju poslova
sigurnosti (četiri više): Prva PU – 13, Treća PU – 10, Druga PU – šest i Četvrta PU – tri
napada. U napadima je učestvovalo 40 lica, među kojima su tri maloljetnika.
Uprava policije je tokom 2013. godine, nastavila sa implementacijom Strategije borbe
protiv korupcije u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
AKTIVNOSTI NA PROVOĐENJU ZAKONA O NABAVLJANJU,
DRŽANJU I NOŠENJU ORUŽJA I MUNICIJE
U 2013. godini evidentirano je 108 krivično djelo koje su regulisana Zakonom o
nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (sedam više), počinjenih od strane 110
izvršilaca, od kojih je 47 lišeno slobode.
VI - PROGRAMSKA ORJENTACIJA
Vlada Kantona Sarajevo iz oblasti unutrašnjih poslova, a u okviru svojih nadležnosti
utemeljnih Ustavom i zakonskim propisima, onemogućavati će svako narušavanje ljudskih
prava i sloboda, osiguravati punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina, preduzimati
aktivnosti na očuvanju i sprječavanju narušavanja javnog reda i mira, te normalnog i
sigurnog odvijanja saobraćaja na području Kantona Sarajevo.
Polazeći od zakonskih ovlaštenja, redovno će se pratiti i analizirati aktuelne sigurnosne
pojave, sprovoditi mjere na otkrivanju nosilaca kriminalnog djelovanja, ostvarivati
zakonitost u radu, sagledavati funkcionisanje organizacije resornog ministarstva u vršenju
poslova, kadrovskom i stručnom osposobljavanju i adekvatnom tehničkom opremanju.
OBLAST PRIVREDE
I- UVOD
U izvještajnom periodu u 2013. godini Vlada Kantona Sarajevo u oblasti privrede je
izvršavala poslove i zadatke iz nadležnosti koje proizilaze iz Ustava Federacije BiH i
federalnih zakona, Ustava Kantona Sarajevo, Zakona o organizaciji i djelokrugu organa
uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo kao i drugih kantonalnih zakona i drugih
propisa, te posebnih odluka i zaključaka Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo kojima se
utvrđuju zadaci.
II - NORMATIVNI DIO
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Programirani, utvrđeni propisi:
Zakon o šumama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 5/13);
Zakon o izmjenama Zakona o koncesijama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:
15/13).
Neprogramirani, a utvrđeni propisi:
Zakon o izmjenama Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona
Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 15/13);
Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je
osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 1/13);
Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o.
Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 1/13);
Odluka o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa preduzeća "ZOI'84" Olimpijski centar
Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 1/13);
Odluka o prihvatanju Programa sanacije KJP “ZOI '84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.
Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/13).
B - Iz nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo
Programirani, doneseni propisi:
Odluka o jedinstvenim kriterijima za plaćanje komisija za koncesije ("Službene novine
Kantona Sarajevo", broj: 2/13);
Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje,
minimalnim uslovima za investiranje i rokovima za podnošenje zahtjeva za 2013. godinu
(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/13);
Odluka o kriterijima za utrošak novčanih sredstava za modele ostalih vrsta novčanih
podsticaja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 32/13);
Odluka o uslovima i periodu privremene dodjele lovišta na korištenje (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 27/13).
Neprogramirani, a doneseni propisi:
Odluka o izmjenama Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na pozicije
predsjednika i članova skupština kantonalnih javnih preduzeća ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 2/13).
III - TEMATSKI DIO
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Programirani poslovi:
Program rada Ministarstva privrede za 2013. godinu (usvojen u okviru Programa rada
Vlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu);
Izvještaj o radu Ministarstva privrede za 2012. godinu (u okviru Izvještaja o radu Vlade
Kantona Sarajevo za 2012. godinu);
Odluka o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2013. godinu
(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/13);
Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području
Kantona Sarajevo za 2012. godinu (Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo br.01-0519231/13 od 08.07.2013. godine).
Neprogramirani poslovi:
Odluka o prenosu udjela u privrednom društvu "UNIS PRETIS" d.o.o. Sarajevo sa
Kantona Sarajevo na Federaciju Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 43/13);
Odluka o davanju saglasnosti KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za upis hipoteke na
nekretnine u vlasništvu radi dugoročnog kreditnog zaduženja kod poslovne banke u iznosu
do 3 400.000,00 KM ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/13).
B - Iz nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo
Programirani poslovi:
Izvještaj o provođenju Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na
podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta (39. sjednica
Vlade Kantona Sarajevo);
Izvještaj o stanju šuma i šumskog zemljišta na području Kantona Sarajevo (46. sjednica
Vlade Kantona Sarajevo);
Izvještaj o realizaciji Operativnog plana zaštite šuma od bespravnih aktivnosti na području
Kantona Sarajevo u 2012. godini (13. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji na području Kantona Sarajevo za 2012. godinu (21. sjednica Vlade Kantona
Sarajevo);
Informacija o stanju u oblasti rudarstva i eksploataciji prirodnih resursa na području
Kantona Sarajevo sa osvrtom na stanje obaveza i potraživanja po osnovu eksploatacije
mineralnih sirovina (46. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Informacija o stanju turizma i ugostiteljstva na području Kantona Sarajevo sa prijedlogom
mjera ( 21. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Program raspodjele finansijskih sredstava za sufinansiranje industrijskih zona u općinama
(23. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Operativni plan za provođenje šumsko–uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na
području Kantona Sarajevo u 2013. godini (26. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Program utroška finansijskih sredstava za regulaciju riječnih korita, vodosnabdijevanje i
odvodnju otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2013. godinu (21. sjednica Vlade
Kantona Sarajevo);
Program provođenja mjera korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta u inundacionim
područjima (21. sjednica Vlade Kantona Sarajevo).
Neprogramirani poslovi i drugi akti:
Odluka o prodaji dionica u državnom vlasništvu emitenta "Unis" d.d. Sarajevo (33.
sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju pitke podzemne
vode iz bunara B-1 (15. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Odluka kojom se odbija ponuda privrednog društva Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo za
dodjelu koncesije za eksploataciju opekarske gline u ležištu "Rapailo", Općina Ilidža (2.
sjednica Vlade Kantona Sarajevo );
Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju opekarske gline u ležištu "Rapailo", Općina
Ilidža, privrednom društvu "Tvornica opeke" d.o.o. Sarajevo (30. sjednica Vlade Kantona
Sarajevo);
Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne
sirovione dolomita na lokalitetu "Duboki do", Općina Ilidža (35. sjednica Vlade Kantona
Sarajevo);
Odluka o izmjeni Odluke o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju
mineralne sirovine dolomita na lokalitetu "Duboki do", općina Ilidža (49. sjednica Vlade
Kantona Sarajevo);
Odluka o pokretanju likvidacionog postupka nad privrednim društvom "UNIS PSC" d.d.
sa p.o. Vogošća (49. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Dopuna Operativnog plana zaštite šuma od bespravnih aktivnosti na području Kantona
Sarajevo (23. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak o davanju saglasnosti ministru Ministarstva privrede da sa KJP Centar
"Skenderija" d.o.o. Sarajevo potpiše Sporazum o sufinansiranju projekta "Privremena
zaštita konstrukcije Ledene dvorane Centra "Skenderija" iz budžetskih sredstava za 2013.
godinu u iznosu od 204.801,60 KM (31. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo privrede da u saradnji sa Ministarstvom
finansija i Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša dorade Program sanacije
KJP "ZOI'84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo kako bi isti bio provodiv u praksi
(31. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak kojim se daje ovlaštenje Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za vođenje
pregovora sa "Akova impex" d.o.o. Sarajevo, u postupku dodjele koncesije za eksploataciju
podzemne vode iz bunara OB-1 (3. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o radu Komisije za sprovođenje postupka dodjele
koncesije za eksploataciju opekarske gline na ležištu "Rapailo", Gladno polje, Općina
Ilidža i odobrava objavljivanje javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu koncesije (2.
sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak kojim se daje saglasnost za zaključenje sudske nagodbe sa privrednim društvom
"House Milos" d.o.o. Sarajevo (13. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava za inspekcijske poslove za kontrolu
sprovođenja Odluke o naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo, sa
Informacijom o provođenju Odluke (16. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak kojim se daje ovlaštenje Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za pregovore
sa "Coca Cola HBC B-H" d.o.o. Sarajevo, u postupku dodjele koncesije za eksploataciju
podzemne vode iz bunara B-1 (16. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o koncesiji za korištenje pitke podzemne
vode iz bunara OB-1 (22. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o koncesiji za korištenje pitke podzemne
vode iz bunara B-1 (23. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak o davanju ovlaštenja Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za pregovore sa
privrednim društvom Agregati i betoni "Put" d.o.o. Sarajevo u postupku dodjele koncesije
za eksploataciju mineralne sirovione dolomita na lokalitetu "Duboki do", Općina Ilidža (37.
sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak kojim se daje saglasnost na tekst Ugovora o dodjeli koncesije za eksploataciju
opekarske gline u ležištu "Rapailo", Općina Ilidža, (30. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak kojim se usvaja tekst Aneksa ugovora o koncesiji za eksploataciju minerlalne
sirovine opekarske gline na lokalitetu Rapailo, Gladno polje, Općina Ilidža (43. sjednica
Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke kojom se vrši promjena osnivača i usklađivanje
djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine u privrednom društvu Hotel
"Maršal" Bjelašnica d.o.o. Sarajevo (46. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak kojim se daje saglasnost na Prijedlog odluke NLB Banke d.d. Tuzla - Filijala
Sarajevo o odobrenju kredita malim i srednjim preduzećima iz Budžeta Kantona Sarajevo
za 2013. godinu u iznosu od 924.000,00 KM (49. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak o davanju saglasnosti da se postupak dodjele koncesije za eksploataciju
mineralne sirovine na lokalitetu "Puhovik", Rakovica, Općina Ilidža, pokrenut po zahtjevu
društva Agregati i betoni "Put" d.o.o. Sarajevo, nastavi sa njegovim pravnim sljednikom
društvom "NEXE" d.o.o. Sarajevo (49. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak o davanju saglasnosti da se postupak dodjele koncesije za eksploataciju
mineralne sirovine dolomita na lokalitetu "Duboki do", Općina Ilidža, pokrenut po
zahtjevu društva Agregati i betoni "Put" d.o.o. Sarajevo, nastavi sa njegovim pravnim
sljednikom društvom "NEXE" d.o.o. Sarajevo (49. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak o neophodnim mjerama za provođenje radova na zaštiti objekta Ledena
dvorana Centra "Skenderija" (3. sjednica, Vlade Kantona Sarajevo);
Zaključak Vlade Kantona Sarajevo kojim se obavezuju menadžment KJP Centar
"Skenderija", d.o.o. Sarajevo i menadžment KJP "ZOI 84 " Olimpijski centar Sarajevo
d.o.o Sarajevo, da sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo zaključe ugovore o vršenju
nadzora nad izvođenjem svih radova vezano za realizaciju projekata (13. sjednica Vlade
Kantona Sarajevo);
Informacija o stanju konstrukcije građevine Ledena dvorana, Sajamska dvorana i garaža u
KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo (16. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Informacija o stanju turizma i ugostiteljstva na području Kantona Sarajevo sa prijedlogom
mjera za njihovo unapređenje ( 21. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Informaciji o Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo (21. sjednica Vlade Kantona
Sarajevo);
Rješenje kojim se formira Komisija za koncesije u postupku dodjele koncesije za
eksploataciju pitke podzemne vode iz bunara B-1 na lokalitetu Mostarsko raskršće bb,
Općina Hadžići (7. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Plan utroška sredstava za revitalizaciju preduzeća "Neretva" d.d. Sarajevo, u iznosu od
200.000,00 KM (18. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Rješenje kojim se formira Komisija za koncesije u postupku dodjele koncesije na
eksploataciju mineralne sirovine dolomita na lokalitetu Duboki do, Rakovica, Općina Ilidža
(16. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Rješenje o utvrđivanju visine i isplati naknade za rad u Komisiji za dodjelu koncesije za
eksploataciju opekarske gline na ležištu "Rapailo", Gladno polje, Općina Ilidža; (37.
sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Rješenje kojim se formira Komisija za koncesije u postupku dodjele koncesije na
eksploataciju mineralne sirovine dolomita na lokalitetu Puhovik, Rakovica, Općina Ilidža
(37. sjednica Vlade Kantona Sarajevo);
Rješenje o imenovanju Stručnog savjeta za realizaciju projekata izgradnje, rekonstrukcije i
adaptacije KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo (16. sjednica Vlade Kantona
Sarajevo);
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje imovinsko – pravnih
odnosa na nekretninama KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo (25. sjednica Vlade
Kantona Sarajevo);
Rješenje o imenovanju Stručnog savjeta za realizaciju projekata izgradnje, rekonstrukcije i
adaptacije KJP "ZOI'84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo (25. sjednica Vlade
Kantona Sarajevo).
IV - KAPITALNI PROJEKTI
Industrijske zone
Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-15617-7/13 i Programa Vlade
Kantona Sarajevo, broj: 02-05-15617-7.1/13 od 28.05.2013. godine o raspodjeli finansijskih
sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, za sufinansiranje industrijskih
zona u općinama Ilijaš i Vogošća, izvršen je transfer zaostalih kreditnih sredstava iz ranijih
godina. Općini Ilijaš za projekat rješavanja imovinsko - pravnih odnosa, a Općini Vogošća
za realizaciju projekta javne rasvjete u industrijskoj zoni.
Energetska studija
Studije "Potencijalni resursi za proizvodnju i snabdijevanje Kantona Sarajevo toplotnom i
električnom energijom" - Pripremljena Tenderska dokumentacija uključujući i njen prevod
na engleski jezik, tako da je sve spremno za objavu međunarodnog javnog natječaja za
izbor izvođača za izradu ove studije, a da bi se isti objavio potrebno je u budžetu
obezbjediti raspoloživih 200.000 KM za plaćanje avansa izvođaču u iznosu od 10% koji je
predviđen Tenderskom dokumentacijom.
Vještačko zasnježivanje- ZOI 84 Olimpijski centar
Završetkom I faze projekta Vještačko osnježivanje završeni su radovi na akumulaciji 1 i
nabavljeni topovi za snijeg.
Projektom II faze vještačkog zasnježivanja skijaških staza planirani su radovi na
produženju trase osnježivanja sa akumulacijom 2, za obezbjeđenje potrebne količine vode,
te sanacija ski staza na Bjelašnici. U 2013. godini izrađen je Projekat misije geotehničkog
inženjerstva (misija G21) za Rekonstrukciju i modernizaciju akumulacije II s povećanjem
kapaciteta.
Završeni su radovi koji se odnose na uređenje staza, sanaciju parkinga na Babinom dolu i
rekonstrukciju nogometnog igrališta, te nabavka prateće opreme za uređenje staza, kao
sastavni su dio ovog projekta. U okviru uređnja staza završeni su radovi: demontaža
međustanice trasa lifta Heliodrom; proširenje staze Kolijevka prema Heliodromu; sanacija
staze V, rekonstrukcija dijela staze IV, izgradnja nove staze između staza IV i V; priprema
padina za skijaške i sanjkaške poligone- dolina Ujedinjenih nacija.
Sanacija i rekonstrukcija građevina objekta Privrednog grada Centra „Skenderija”
Završen je Projekat nabavka opreme i ugradnja postrojenja za ventilaciju, klimatizaciju i
grijanje Sjeverne ulice Privrednog grada Centra "Skenderija"; nabavka novih rasvjetnih
armatura; ugradnja kliznih vrata i kamenih ploča podne površine u Privrednom gradu;
nabavka opreme za razglas; radovi na povezivanju instalacija, ventilacije i klimatizacije
amfiteatra u suterenu Doma mladih sa novom klima komorom u prostor Privrednog grada;
radovi na rekonstrukciji ploče spuštenog stropa u dijelu Privrednog grada Centra
"Skenderija".
Nakon raščišćavanja urušenog krova Ledene dvorane i ispitivanja stanja oštećenja, izvršeni
su radovi na privremenoj zaštita konstrukcije Ledene dvorane Centra „Skenderija”.
Regulacija i uređenje riječnih korita
Projekti iz Programa utroška finansijskih sredstava za regulaciju riječnih korita i zaštitu
od poplava vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za
2013. godinu:
Regulacija rijeke Mošćanice kod OŠ ”Vrhbosna”
Regulacija potoka Lepenice - nastavak VI- faza
Regulacija rijeke Zujevine uzvodno od mosta u Osijeku- III faza
Regulacija rijeke Zujevine kod mosta na putu M17- Dupovci
Regulacija korita rijeke Zujevine u centru Hadžića, I faza
Regulacija korita rijeke Krsinje u Pendičićima – I faza.
Regulacija rijeke Vogošće uzvodno od ušča rijeke Bosne-II faza
Regulacija rijeke Misoče kod osnovne škole
Uređenje i čišćenje regulisanog korita rijeke Miljacke na području grada
Plaćanje se vrši nakon ispostavljenih situacija ovjerenih od strane nadzora-Zavoda za
izgradnju Kantona Sarajevo. Sredstva se doznače općinama, koje shodno zaključenim
ugovorima sa izvođačima uplaćuju sredstva na račun izvođača.
Deminiranje šuma i šumskog zemljišta
U okviru “Operativnog plana za provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti
šuma na području Kantona Sarajevo u 2013. godini” Vlada Kantona Sarajevo na poziciji
kapitalnih investicija planirala je sredstva za deminiranja državnih šuma i šumskog
zemljišta.
U koordinaciji sa općinskim službama civilne zaštite definisani su prioritetni lokaliteti i
površine za deminiranje državnih šuma i šumskih zemljišta u općinama Ilijaš i Trnovo.
Navedene površine su registrovane u BH MAC-u, za koje su izrađeni projekti deminiranja.
Sa međunarodnom organizacijom za deminiranje i pomoć žrtvama mina ITF-om te
predstavnicima Američke ambasade koji su zajedno obišli navedene lokalitete, odlučeno je
da kao donator bude Vlada Sjedinjenih Američkih Država. Deminiranje je predviđeno na
slijedećim lokacijama i površinama:
ID 5127, Kostraća, Ilijaš, TS,
84.826 m2
ID 6693, Solakovići-Vrblje, Ilijaš, TS,
16.558 m2
ID 6694, Solakovići-Vrblje 1, Ilijaš, TS, 58.421 m2
ID 791, Gračanica, Trnovo, TS,
55.497 m2
Ukupna površine deminiranja iznosi 215.302 m2. Cilj podrške predmetnim aktivnostima je
kontinuirano gospodarenja šumskim resursima na području Kantona Sarajevo.
Potpisivanje memoranduma o deminiranju šuma i šumskog zemljišta na području Kantona
Sarajevo između Ministarstva privrede i Međunarodne organizacije za deminiranje i
pomoć žrtvama mina-ITF izvršeno je 24.12.2013. godine u Multimedijalnoj sali Kantona
Sarajevo.
Sufinansiranje i finansiranje projekata apliciranih od KJP „Sarajevo-šume“ iz oblasti
šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma
U 2013. godini od strane KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo aplicirano je 112 projekata i
20 projekata Šumarskog fakulteta Sarajevo za Operativni plan za provođenje šumskouzgojnih radova i radova na zaštiti šuma u 2013. godini. Nakon analize projekata od strane
Komisije za verifikaciju projekata odobreno je finansiranje 56 projekata KJP “Sarajevošume“ i 20 projekata Šumarskog fakulteta.
Ova sredstva su planirana na osnovu prihoda i analize utroška sredstava u prethodnim
godinama, te procjenjenih prioriteta iz domena šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti
šuma koje će provesti KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo. U tom kontekstu izrađen je
Operativni plan za provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma u 2013.
godini, u kojem su sadržana sredstva koja će se utrošiti po osnovu sufinanciranja i
financiranja projekata po vrsti šumsko-uzgojnih radova i to za:
uzgajanje šuma
zaštita šuma
ekologija
rasadnička proizvodnja
naučno-istraživački rad
deminiranje
seminar-savjetovanje
V - OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA
Na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo u 2013. godini Skupština Kantona Sarajevo donijela
je Zakon o šumama, Zakon o izmjenama Zakona o koncesijama i Zakon o izmjenama
Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo.
U oblasti korištenja prirodnih resursa, zaključena su tri koncesiona ugovora.
U oblasti energetike, odobrena su finansijska sredstava za firmu "BAGS-Energotehnika"
d.d. Vogošća, u svrhu plaćanja pogonskog energenta za proizvodnju toplotne energije, te je
kompletirana Tenderska dokumentacija za izradu Studije "Potencijalni resursi za
proizvodnju i snabdijevanje Kantona Sarajevo toplotnom i električnom energijom".
U općinama Ilijaš i Vogošća, izvršen je transfer zaostalih kreditnih sredstava iz ranijih
godina, i to Općini Ilijaš za Projekat rješavanja imovinsko pravnih odnosa.
U cilju promocije industrijskih zona urađena je Brošura o postojećim industrijskim poslovnim zonama na području Kantona Sarajevo i njihovim potencijalima. Brošura treba
pomoći domaćim i stranim investitorima da lakše donesu odluku o ulaganjima u razvoj
novih privrednih subjekata pružajući informaciju o veličini, lokaciji i aktivnim subjektima
koji posluju u zoni.
Vlada Kantona Sarajevo je donijela Zaključak o usvajanju Plana utroška sredstava za
revitalizaciju preduzeća "Neretva" d.d. Sarajevo,
U oblasti zanatstva - obrta u 2013. godini kao i prethodnih godina, u budžetu za 2013.
godinu planiralo finansijska podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i
starih zanata - obrta. Po raspisanom Javnom pozivu dodjeljena su podsticajna sredstva
zanatlijama koji zadovoljavaju kriterije Uredbe, te je finansijske podsticaje po 350,00 KM
dobilo 230 zanatlija - obrtnika iz ove oblasti;
U cilju podsticaja deficitarnih, starih i tradicionalnih zanata u maju 2013. godine izdvojena
su sredstva sufinansiranje projekata "Stari zanati očuvani kroz vijekove" kojim su
istovremeno obilježeni "Dani Kantona Sarajevo".
Imajući za cilj da se pomogne promovisanju poljoprivrednih proizvođača i njihovih
proizvoda, odnosno zauzimanju što boljeg mjesta na tržištu u 2013. godini Vlada Kantona
Sarajevo je podržala organizaciju i održavanje Sajma privrede i turizma Vogošća 2013.
U okviru podrške projektima KJP ZOI 84 „Olimpijski centar”, d.o.o Sarajevo, za
sufinansiranje projekta Rekonstrukcija i modernizacija akumulacije 2 na Bjelašnici iz
Budžeta za 2013. godinu izdvojen je dio sredstava, a ostatak sredstava u iznosu za
investicije u ovaj projekat planirano je da se obezbijedi putem novih kreditih sredstava,
koja do sada nisu obezbijeđena.
U okviru podrške projektima KJP Centar “Skenderija”, d.o.o. Sarajevo utrošeno je ukupno
245.530,00 KM. Za privremenu zaštitu konstrukcije Ledene dvorane Centra „Skenderija”,
u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano 500.000,00 KM, a utrošeno je
204.801,60 KM za realizaciju radova na privremenoj zaštiti konstrukcije Ledene dvorane,
Sajamske dvorane i garaže od daljnjeg štetnog djelovanja atmosferalija, drvenom
konstrukcijom sa pokrivačem od folije i odvodnjom van objekta.
Za realizaciju Protokola o razrješavanju međusobnih odnosa između zakupaca, kao
investitora i KJP Centar “Skenderija”, d.o.o. kao vlasnika poslovnih prostora, izdvojena su
planirana sredstva za sufinansiranje dijela zakupnine poslovnih prostora u Privrednom
gradu “Skenderija”.
U okviru sajamskih aktivnosti i manifestacija sufinanasirani su sajmovi “Žena , ljepota ,
cvijeće”, Sajam “IFATEX”, “Sajam široke potrošnje”, organizacija “Treće brending
konferencije” i “Susret privrednika Kantona Sarajevo”.
U saradnji sa Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo, KJP “ZOI 84” Olimpijski centar i
hotelom “Maršal” sufinansiran je projekat “Otvaranje zimske turističke sezone 2013/14 na
Bjelašnici”, čiji je cilj promocija i unapređenje zimskog turizma na olimpijskim planinama.
Vlada Kantona Sarajevo bila je jedan od partnera u realizaciji značajnog projekta “Kuća
zanata”, koji je trajao tri godine i koji je uspješno okončan u 2013. godini. Otvaranjem
ovog multikulturalnog centra, koji se fokusira na promociju i očuvanje dragocjenih drevnih
zanata. “Kuća zanata” u Sarajevu je dio projekta pod nazivom “Razvoj kulturnog turizma
u Mostaru, Sarajevu i Skopju”, kojeg provodi međunarodna nevladina organizacija
“Oxfam”, Ured u Sarajevu, pod programom Seenet”, a u saradnji sa lokalnim partnerima
Kantonom Sarajevo, Općinom Stari Grad, i Gradom Sarajevo, te lokalnim zanatlijama.
Kao “živi muzej” i promotivni centar, “Kuća zanata” će imati redovni program
promoviranja starih zanata kako za turiste, tako i za lokalno stanovništvo, čime će
doprinijeti unapređenju i razvoju turizma Grada i Kantona Sarajevo.
U skladu sa Programom utroška finansijskih sredstava u cilju zaštite poljoprivrednog
zemljišta od poplava u inundacionim područjima uređenjem riječnih korita za 2013.
godinu, praćena je realizacija Programom utvrđenih projekata. Realizacijom ovih
Projekata smanjiće se štetni uticaji od poplavnih voda na poljoprivrednom zemljištu, te
zaštiti stanovništvo i materijalna dobra.
Shodno raspoloživim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu, a na osnovu
višegodišnjeg praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta u poplavnim zonama, sa posebnom
pažnjom na inundaciona područja, utvrđeni su sljedeći prioriteti po općinama:
Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju-Ilidža
ILIDŽA
Uređenje korita rijeke Miljacke (ul luke-Doglodi) II faza
Uređenje korita rijeke Miljacke (ul Bojnička)
UKUPNO
Uređenje korita rijeke Krsinje u Gračanica
TRNOVO
Izgradnja vodopojilišta na lokalitetu Dugo polje-Umoljani
(II faza)
UKUPNO
ILIJAŠ
VOGOŠĆA
NOVI GRAD
HADŽIĆI
Uređenje korita rijeke Ljubine u naselju Srednje (II faza)
UKUPNO
Uređenje riječnog korita rijeke Ljubine
UKUPNO
Čišćenje Miljacke, Dobrinje i Lepenice
UKUPNO
Regulacija rijeke Zujevine u naselju Binježevo
UKUPNO
Završeni su projekti iz 2012. godine – prenesene obaveze
ILIJAŠ
Uređenje korita rijeke Ljubine u naselju Srednje (završetak I faze) Planirana i utrošena
finansijska sredstva
Uređenje korita rijeke Misoče na potezu Mlini-Kamenica (nastavak). Planirana i utrošena
finansijska sredstva
TRNOVO
Izgradnja vodopojilišta na lokalitetu Dugo polje-Umoljani (nastavak). Planirana i
utrošena finansijska sredstva.
U cilju ostvarivanja prava po Zakonu o novčanim podsticajima u poljoprivredi na
području Kantona Sarajevo do kraja ovog izvještajnog perioda zaprimljeno je 2.451
kantonalni zahtjev i 850 federalnih zahtjeva.
Imajući za cilj da se pomogne promovisanju poljoprivrednih proizvođača, njihovih
proizvoda, kao i radu njihovih udruženja, odnosno zauzimanju što boljeg mjesta na tržištu
u 2013. godini, objavljen je:
Javni poziv za sufinansiranje učešća (zakupa izložbenog prostora) na sajmovima
poljoprivrede i prehrambene industrije u Bosni i Hercegovini.
Javni poziv za finansiranje aktivnosti različitih organizacija i udruženja koje su u funkciji
razvoja poljoprivrede na području Kantona Sarajevo.
Proizvođači sa područja Kantona Sarajevo su izlagali svoje proizvode na
Gradačačkom sajmu i sajmu “Dani Jabuke” u Goraždu.
Animalna proizvodnja u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu bila je u nešto
povoljnijem položaju što se tiče proizvodnje stočne hrane. Ukupni ostvareni prinosi s
prirodnih livada i pašnjaka u odnosu na 2012. godinu bio je dosta povoljniji, ali ipak manji
od očekivanih rezultata.
Proizvodnja silažnog kukuruza u 2013. godini bila je karakteristična po tome što je rast
klipa bio slabiji i spremljene silaže su slabijeg kvaliteta, jer je zbog nedostatka zrna
kukuruzna silaža slabijeg proteinskog sastava. Ishrana ovakvom silažom će zahtjevati
dodatne troškove jer će se manjak proteina morati nadoknaditi koncentratom, a to će
dodatno poskupiti ionako skupu proizvodnju mlijeka i mesa.
Očito je da je na ovim prostorima došlo do promjene klime, te je u narednom periodu
neophodno uvođenje sistema za navodnjavanje ili pravljenje bazena za smještaj vode, koja
bi se koristila za navodnjavanje parcela, čime bi se nastojala umanjiti šteta koju uzrokuje
suša. Obilaskom terena u 2013. godini uočeno je da ima i pozitivnih pomaka kao i hrabrih
farmera koji i pored mnogih neprilika ipak proširuju kapacitete. Ovom prilikom želimo da
napomenemo da se u općini Ilijaš grade dvije štale za uzgoj mliječnih grla od kojih je jedna
kapaciteta 99 grla mliječnih krava i ista će biti urađena u skladu sa najsavremenijim
tehnološkim rješenjima u uzgoju mliječnih grla. Druga farma mliječnih grla biće kapaciteta
do 40 grla mliječnih krava.Ove dvije farme mliječnih grla će poboljšati ponudu mlijeka i
mesa na području Kantona Sarajevo.
Napominjemo takođe da se pasminska struktura mliječnih krava na području Kantona
Sarajevo permanentno mijenja u korist visoko proizvodnih grla holštajnfrizijskih i
simentalskih krava koje su i najproduktivnije te se prosječna godišnja proizvodnja po grlu
stalno uvećava.
Naglašavamo da se u posljednjih nekoliko godina, od kako se počelo sa podsticajnim
mjerama u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u mnogome poboljšalo stanje i
povećalo brojno stanje sve uzgojne stoke (goveda, ovaca, koza, peradi, košnica), kao i
proizvodnja mlijeka i mesa.
U oblasti peradarstva (uzgoj koka nosilja i tovnih koka) zabilježen je najveći rast
proizvodnje na području Kantona Sarajevo i otvoren je veći broj farmi značajnih
kapaciteta, sa tendencijom stalnog rasta.
Proizvodnja meda u 2013. godini je jedna od najboljih godina za pčelare u posljednoj
deceniji. Naime, vremenski uslovi i razvoj vegetacije je uticao da su pčelari ove godine u
pojedinim dijelovima Kantona Sarajevo ostvarivali svoju najbolju proizvodnju meda po
košnici. Ovakva proizvodnja meda je uticala na veću ponudu meda kao i da je cijena meda
zbog veće ponude bila manja.
U oblasti slatkovodnog ribarstva aktivnosti se obavljaju u skladu sa Zakonom o
slatkovodnom ribarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/04). U odnosu na 2012.
godinu situacija sa stanjem vodotoka i količinom vode u istim je nešto povoljnija u 2013.
godini, ali opet slabija u odnosu na višegodišnji prosjek vode u vodotocima.
U oblasti veterinarstva i zaštite životinja, aktivnosti se obavljaju u skladu sa Zakonom o
veterinarstvu u Bosni i Hercegovini, Zakonom o veterinarstvu Federacije BiH, Zakonom o
hrani, Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, Zakonom o mjerama za unapređenje
stočarstva i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, a koji obuhvataju zaštitu zdravlja
životinja, veterinarsko zdravstvenu preventivu u prometu i proizvodnji namirnica
animalnog porijekla, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i higijenske ispravnosti u toku
proizvodnje, klanja, prerade i prometa, poslovi vezani za reprodukciju domaćih životinja,
obilježavanje životinja, kao i liječenje oboljelih životinja i hirurške intervencije na istim i
drugim poslovima vezanim za oblast veterinarstva.
Životinje su neškodljivo uklonjene putem kafilerijske službe KJKP “RAD” u jami grobnici,
a košnice sa pčelama su spaljene na licu mjesta. Resorno ministarstvo privrede je svim
vlasnicima životinja donijelo rješenje o pravu i visini štete, za što je dužno izvršiti plaćanje
50% naknade štete prouzrokovane provođenjem mjera ubijanja životinja, a drugih 50% je
u obavezi Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Na području Kantona Sarajevo nije na trajan i ekološki prihvatljiv način riješeno pitanje
neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i organskog otpada (jedino ekološki prihvatljivo
rješenje bila bi spalionica – krematorij uz zadržavanje u funkciji postojeće jame –
grobnice). Na području kantona ne postoji karantinski objekat za smještaj privremeno ili
trajno oduzete stoke.
U epizootiološko – epidemiološkom smislu značajno je istaći stalno prisustvo velikog broja
nezbrinutih pasa i pasa lutalica, posebno u padinskim i prigradskim naseljima. Broj
nezbrinutih pasa i pasa lutalica je u stalnom porastu obzirom da je Zakonom o zaštiti i
dobrobiti životinja, zabranjeno ubijanje životinja, a na području kantona nema dovoljno
obezbjeđenih prihvatilišta za životinje.
Azil za životinje u Prači u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, je kapaciteta 525
mjesta, što je nedovoljno kako bi se riješio problem velikog broja pasa lutalica. KJP
"Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, i druge privatne stanice u skladu sa mogućnostima
provode mjere kastracije i sterilizacije pasa u cilju stabilizacije populacije napuštenih
životinja kontrolom njihove reprodukcije
U oblasti vodoprivrede vođene su aktivnosti na realizaciji planiranih zadataka koji su
utvrđeni Programom rada Ministarstva privrede za 2103. godinu, kao i organizovanju
poslova u skladu sa Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06),
Zakonom o vodama Kantona Sarajevo ("Sužbene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/10) i
drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz ove oblasti.
Vodotoci u Kantonu Sarajevo su u velikoj mjeri zagađeni direktnim ispuštanjem otpadnihzagađenih voda bez bilo kojeg predtremana. Takođe treba napomenuti da javna komunalna
preduzeća koja se bave prikupljanjem i odvodnjom otpadnih voda ne prečišćavaju otpadne
vode već ih direktno ispuštaju u vodotoke.
Na tom planu preduzimano je pročišćavanje vodotoka, kako bi se taj sadržaj što prije
odstranio iz vodotoka na način da se čiste i uređuju vodotoci. Očišćeno je nekoliko
kilometara vodotoka, među kojima rijeka Miljacka, Misoča, Zujevina, Bijela rijeka,
Rakovički potok, Rakitnica, Crna rijeka, Ljubina, Rača, Jošanički potok, Lukavac i drugi
manjih potoka.
Na pojedinim dijelovima svoga toka, vodotoci izlaze iz svojih prirodnih korita i plave
poljoprivredna zemljišta, puteve, stambene i privredne objekte.
Regulacija vodotoka u Kantonu Sarajevo je kontinuiran proces koji se provodi duži niz
godina. Započete su regulacije svih značajnijih vodotoka i sadašnja regulacija predstavlja
samo nastavak započetih aktivnosti sve do završetka njihove regulacije. Visina sredstava
zavisi od prihoda koji se ostvari po osnovu vodnih naknada i njihove raspodjele sa
Federacijom BiH i Ministarstvom prostornog uređenja. Od ukupnih vodnih naknada koje
nakon raspodjele pripadaju Kantonu Sarajevu resornom ministarstvu privrede pripada
25% tih prihoda koji se nakon toga raspodijeleProgramom utroška finansijskih sredstava
za regulaciju riječnih korita, vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda na području
Kantona Sarajevo za 2013. godinu.
Planom rada za 2012. godinu izrađen je KOP-a (Kantonalni operativni plan odbrane od
poplava), jer je to bila obaveza definirana u Zakonu o vodama Federacije BiH ("Službene
novine Federacije BiH", broj 70/06), Zakonu o vodama Kantona Sarajevo ("Službene
novine Kantona Sarajevo", broj: 18/10) i Uredbi o vrstama i sadržaju planova od štetnog
djelovanja voda.
Na ovaj način definirana su poplavna-rizična područja, koja se mogu naći pod uticajem
poplavnog talasa i koja u narednom periodu treba štititi. Realizacijom projekata iz
Programa Vlade umnogome će se smanjiti poplavni rizik na području Kantona Sarajevo.
Veliki problem kod realizacije projekata predstavlja rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
na trasama regulacije, gdje vlasnici traže velike novčane iznose za zemljište koje treba da se
otkupi, kao i kašnjenje izmirenja finansijskih obaveza od Kantona prema općinamaizvođačima.
U oblasti šumarstva i lovstva vođene su aktivnosti na realizaciji planiranih zadataka koji su
utvrđeni Programom rada Vlade za 2012. godinu i 2013. godinu, kao i organizovanju
poslova u skladu sa Zakonom o šumama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona
Sarajevo”, broj: 5/13), Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih
vrsta drveća i grmlja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 71/05), Zakonom o lovstvu
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br: 4/06 i 8/10) i drugim zakonskim i
podzakonskim aktima iz ovih oblasti.
Šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu, a u skladu sa Zakonom o šumama i
šumskogospodarskim osnovama gospodari Kantonalno javno preduzeće „Sarajevo – šume“
d.o.o. Sarajevo i Javna ustanova za zaštićena područja Kantona Sarajevo. Realizacijom
niza projekata u oblasti šumarstva i aktivnosti na zaštiti šuma postignuti su značajni
rezultati na unaprijeđenju u oblasti šumarstva i povećanju opće korisnih funkcija šuma.
Stanje u oblasti šumarstva i lovstva na području Kantona, može se ocijeniti
zadovoljavajućim, posebno ako se uporedi sa prethodnim godinama iz razloga što je
donesen Zakon o šumama Kantona Sarajevo.
Zakonom o lovstvu preneseno je niz nadležnosti na kantone između kojih navodimo da
skupštine kantona donose Odluke o utvrđivanju granica lovišta, a Vlada kantona na
prijedlog kantonalne komisije za koncesije dodjeljuje koncesiju odnosno poslove
gospodarenja lovištem. Pored navedenog Zakonom je definisano da kantonalna
ministarstva lovišta daju na gospodarenje putem Ugovora, daju saglasnosti na godišnje
redovne i privremene planove gospodarenja, vode katastar lovišta i donose mjere u cilju
spriječavanja šteta od i na divljači.
Na zahtjev ovog ministarstva lovačka udruženja dostavljaju godišnje planove gospodarenja
lovištem, koja ovo ministarstvo razmatra te na iste daje saglasnosti.
U 2013. godini Vlada Kantona Sarajevo je nastavila sa aktivnostima na provođenju
Operativnog plana zaštite šuma od bespravnih aktivnosti na području Kantona Sarajevo.
Operativnim planom definisani su strateški ciljevi i to:
Bespravne sječe
Bespravni transport drvne mase
Postojanje nelegalnih reznih jedinica.
U okviru “Operativnog plana zaštite šuma od bespravnih aktivnosti za područje Kantona
Sarajevo” definisan je poseban strateški cilj kojim su propisani potrebni koraci u smislu
borbe protiv nelegalnog rada reznih jedinica.
Shodno odredbama Operativnog plana sa koordiniranim aktivnostima u kojima su
učestovali predstavnici Općine Ilijaš-urbanističko-građevinski inspektor, uposlenici MUP-a
PU Ilijaš, uposlenici Uprave za šumarstvo i uposlenici KJP ”Sarajevo šume” se nastavilo i u
2013. godini. U tom kontekstu su postignuti značajni rezultati u smislu prestanka rada
nelegalnih reznih jedinica i legalizacije nekih od nelegalnih reznih jedinica. Ukupno su
uklonjene 33 nelegalne rezne jedinice.
VI - PROGRAMSKA ORIJENTACIJA
Programska orijentacija Vlada iz oblasti privrede u 2014. godini je sljedeća:
Izrada nedostajućih Zakona i podzakonskih akata na osnovu tih zakona;
Izrada podzakonskih akata koje je potrebno donijeti na osnovu donesenih zakona;
Planiranje finansijskih sredstava u budžetu za potrebe u oblasti privrede;
Izrada Studije "Potencijalni resursi za proizvodnju i snabdijevanje Kantona Sarajevo
toplotnom i električnom energijom". Ova studija ima za cilj da identifikuje moguće
energetske projekte, uspostavi listu prioriteta realizacije istih, te značajno pomogne u
odlučivanju, i da da jasnu sliku potencijalnim investitorima za ulaganje u energetski sektor
Kantona Sarajevo;
Sistemsko praćenje realizacije energetskog bilansa Kantona Sarajevo;
Sistemsko praćenje realizacije zaključenih koncesionih ugovora;
Rad na sistemskom poboljšanju budžeta a kroz zaključivanje novih koncesionih ugovora;
Sistemsko praćenje rada privrednih društva kojim upravlja ili u čijem upravljanju
učestvuje Kanton Sarajevo;
Sistemsko rješavanje statusnih pitanja kod privrednih društava, kojim upravlja ili u čijem
upravljanju učestvuje Kanton Sarajevo;
Pružanje svih vidova pomoći u cilju razrješavanja problema koji koče proces privatizacije,
kako bi se okončala privatizacija privrednih društava koja se još nisu privatizovala;
Davanje posebnog naglaska na certificiranje preduzeća prema odnosnim standardima;
Nastavak stimulisanja zimskog turizma i realizacije projekata na skijalištima olimpijskih
planina Igmana i Bjelašnice;
Nastavak projekta izgradnje i obnove objekata Privrednog grada Centra “Skenderija”;
Dalje razvijanje i unapređenje turističkog proizvoda Kantona Sarajevo;
Razvijanje specifičnih i selektivnih oblika turizma (seoski, zdravstveni, gastro itd.);
Razvoj pojedinačnih projekata iz oblasti turizma, dalja valorizacija i promocija prirodnih i
kulturnih bogatstava Kantona, u cilju zadržavanja dosadašnjeg rasta broja turista koji
posjećuju Kanton Sarajevo;
Produženje turističke sezone - osmišljavanju sadržaja na olimpijskim planinama i u
ljetnom periodu sa KJP “ZOI'84” Olimpijski centar Sarajevo;
Privlačenje stranih partnera za ulaganja u Kanton Sarajevo po principu javno-privatnog
partnerstva;
Provođenje aktivnosti utvrđene Strategijom razvoja ruralnih dijelova Kantona Sarajevo;
Provođenje aktivnosti na podsticaju poljoprivredne proizvodnje;
Podsticanje proizvodnje u plastenicima, zasnivanje novih poljoprivrednih površina sa
drvenastim i jagodastim voćem kao i ljekovitim biljem;
Provođenje aktivnosti na uređenju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta;
Provođenje aktivnosti na zaštiti bilja od štetnih insekata i biljnih bolesti;
Nastaviti aktivnosti oko realiziranja planiranih mjera podsticanja poljoprivrednih
proizvoda u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, čime bi se postiglo bolje korištenje vlastitih resursa;
Povećanje zastupljenosti vještačkog osjemenjavanja i reprodukcije u govedarstvu;
Povećanje proizvodnosti mlijeka po grlu;
Povećanje zoohigijenskih i zootehničkih uslova kod držanja domaćih životinja u cilju
poboljšanja proizvodnje i zdravstvenog stanja te dobivanja higijenski ispravnog i
kvalitetnog krajnjeg proizvoda;
Provođenje aktivnosti na zaštiti ribolovnih područja u cilju očuvanja ihtiopopulacije;
Povećanje aktivnosti na proizvodnji i uzgoju uzgojno valjanih junica za tržište i za remont
stada;
Povećanje aktivnosti na uzgojno selekcijskom radu kod svih vrsta domaćih životinja;
Povećanje aktivnosti na sterilizaciji i kastraciji pasa lutalica;
U cilju spriječavanja širenja zaraznih bolesti obratiti pažnju na zdravstveno stanje pasa
lutalica;
Provođenje aktivnosti na zaštiti izvorišta pitke vode u Sarajevskom polju (Bačevo, Stup i
Sokolovići), a sve radi zaštite površinskih i podzemnih voda od zagađenja i od drugih
štetnih uticaja;
Izvođenje radova na uređenju vodotoka na području Kantona Sarajevo, zbog zaštite od
poplava, odnošenja plodnog priobalnog zemljišta, kao i zbog zaštite voda za piće, prema
prioritetima, zahtjevima i potrebama pojedinih općina Kantona Sarajevo;
Nastavljanje sa aktivnostima zaštite od poplava na području Kantona Sarajevo prema
odredbama Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava i utvrđenim rizičnim
područjima poštujući i zahtjeve općina;
Intenzivirati aktivnosti na zaštiti šuma i šumskog zemljišta kao prirodnog bogatstva kao i
praćenje rada i poslovanja KJP “Sarajevo – šume”, u skladu sa Zakonom o šumama;
Provođenje aktivnosti na uzgajanju šuma i povećanju obima pošumljavanja;
Intenzivirati aktivnosti na uzgoju i zaštiti divljači sa akcentom na provođenju aktivnosti na
razvoju lovnog turizma i promovisanju lovno - turističkih mogućnosti Kantona Sarajevo;
Nastaviti implementaciju Zakona o lovstvu i pratiti rad pravnih lica kojima su povjereni
poslovi gospodarenja lovištima;
Izvršiti reviziju Lovno gospodarskih osnova kao i donijeti Lovno gospodarske osnove za
lovišta koja ih ne posjeduju;
Provođenje aktivnosti na uzgoju i zaštiti divljači kao i aktivnosti na razvoju.
OBLAST FINANSIJA
I – UVOD
Aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo u oblasti finansija bile su u skladu sa Ustavom
Kantona Sarajevo i programima rada Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo i usmjerene na
normativno regulisanje oblasti finansija i provođenje utvrđene politike u ovoj oblasti.
II – NORMATIVNI DIO
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Progamirani, utvrđeni propisi:
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu („Službene novine
Kantona Sarajevo“, broj: 13/13);
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama („Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj: 36/13);
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama (Vlada utvrdila Nacrt
26.12.2013. godine i proslijedila Skupštini Kantona Sarajevo) – nosilac aktivnosti
Ministarstvo pravde i uprave i Ministarstvo finansija;
Odluka o prihvatanju reprogama obaveza po supsidijarnom zaduženju Kantona Sarajevo
kod Federacije BiH za sredstva kredita po III Stand by aranžmanu sa (MMF) („Službene
novine Kantona Sarajevo“, broj: 5/13)
Odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period 01.01.31.03.2014. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/13);
Neprogramirani, a neutvrđeni propisi:
Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Kreditnom sporazumu između BiH i
UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavka opreme za potrebe JU Opća
bolnica „Pri. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu- nije usvojen. Obavijest Skupštine Kantona
Sarajevo broj: 01-05-5645/13 od 06.03.2013. godine.
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite
u iznosu od 10.000.000,00 KM- nije usvojen. Obavijest Skupštine Kantona Sarajevo broj:
01-14-23082/13 od 09.09.2013. godine.
Prijedlog odluke davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite
u iznosu od 1.200.000,00 KM i Prijedlog odluke davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju
Kantona Sarajevo za kredite u iznosu od 8.800.000,00 KM- nisu usvojeni. Obavijest
Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-25151/13 od 25.09.2013. godine.
B - Iz nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo
Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske komisije iz Trust fonda
predpristupnog instrumenta EU (EC IPA TF) za projekat otpadnih voda u Sarajevu
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 5/13)
Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Saudijskog fonda za razvoj za Projekat
izgradnje i opremanja Univerzitetske biblioteke u Sarajevu („Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj: 32/13)
Dokument okvirnog budžeta 2014-2016, broj: 02-05-18444-24/13 od 27.06.2013. godine;
Instrukcije za budžetske korisnike br. 1. Dokument okvirnog budžeta (preliminarni Nacrt
Budžeta) za period 2014.-2016. godina, Vlada Kantona Sarajevo dala saglasnost Zaključak
broj 02-05-8721-40/13 od 16.04.2013. godine
Instrukcije br.2.: Izrada zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za
2014. godinu, Vlada Kantona Sarajevo dala saglasnost Zaključka broj: 02-05-18444-25/13
od 27.06.2013. godine)
Smjernice i ciljevi fiskalne politike Kantona Sarajevo za period 2014.-2016. godina (akt
Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-16920-10/13 od 07.06.2013. godine)
III - TEMATSKI DIO
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Programirani poslovi:
Program rada Ministarstva finansija za 2013. godinu (usvojen u okviru Programa rada
Vlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu);
Izvještaj o radu Ministarstva finansija za 2012. godinu (u okviru Izvještaja o radu Vlade
Kantona Sarajevo za 2012. godinu);
Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2012. godine,
(uvojen na sjednici Vlade Kantona Sarajevo od 24.04.2013. godine, a Skupština Kantona
Sarajevo održana 05.06.2013. godine isti nije usvojila).
B - Iz nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo
Programirani poslovi:
Konsolidovani izvještaj budžetskih korisnika koji posluju putem Trezora (usvojen je na 19.
sjednici Vlade Kantona Sarajevo 24.04.2013. godine Skupština Kantona Sarajevo na 27.
radnoj sjednici održanoj 05.06.2013. godine nije prihvatila)
Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01 do 31.12.2012. godine
Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01 do 31.03.2013. godine,
kao i Konsolidovani izvještaj budžetskih korisnika koji posluju putem Trezora (usvojen je
na 21 sjednici Vlade Kantona Sarajevo 10.05.2013. godine)
Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01 do 30.06.2013. godine,
kao i Konsolidovani izvještaj budžetskih korisnika koji posluju putem Trezora (usvojen je
na 29. sjednici Vlade Kantona Sarajevo 06.08.2013. godine)
Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01 do 30.09.2013. godine,
kao i Konsolidovani izvještaj budžetskih korisnika koji posluju putem Trezora (usvojen je
na 42. sjednici Vlade Kantona Sarajevo 07.11.2013. godine)
IV - OCJENA STANJA I POSTIGNUTI REZULTATI
Budžet i fiskalni sistem
U oblasti finansija su se svakodnevno izrađivali izvještaji o raspodjeli prikupljenih prihoda,
o izvršenim povratima i preknjiženjima pogrešno ili više uplaćenih prihoda, svakog
petnaestog u mjesecu i krajem mjeseca rađeni su izvještaji o izvršenim uplatama
namjenskih prihoda i prihoda od vlastite djelatnosti i isti dostavljani budžetskim
korisnicima.
Takođe su pripremani mjesečni i polugodišnji izvještaji o prikupljenim i raspoređenim
prihodima Kantona Sarajevo.
Vođen je kompletan izvještaj o ostvarenju općinskih prihoda i svakog desetog u mjesecu isti
se dostavlja Federalnom ministarstvu finansija.
Oblast servisiranja duga, kreditiranja i razvoja projekata
U izvještajnom periodu aktivno se učestvovalo u izradi Budžeta za 2013. i 2014. godinu,
DOB-a za 2014.-2016. godinu u dijelu prihoda od kamata i Finansiranja-primici i
zaduživanje, izdaci iz primitaka i zaduživanja, izdaci za servisiranje duga, vlastito učešće
ministarstava, garancije, troškovi kamata i naknade bankama, troškovi spora. Rađeni su
tromjesečni i mjesečni operativni planovi za izvršenje budžeta i izvještaji o izvršenju
Budžeta-godišnji za 2012. godinu, tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni izvještaji za
2013. godinu.
U saradnji sa Organizacionom jedinicom za koordinaciju razvoja Zavoda za planiranje
razvoja Kantona Sarajevo, učestvovalo se u izradi Programa javnih investicija Kantona
Sarajevo za period 2013.-2015. godina i praćenju njegove realizacije.
Nakon usvajanja Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH i Procedura
zaduživanja Kantona Sarajevo po osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga i izdavanja
garancija, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je prioritetne projekte iz oblasti saobraćaja,
vodosnadbijevanja, zdravstva i obrazovanja koji bi se finansirali kreditima. Također,
Budžetom za 2013. godinu utvrđeni su projekti koji bi se finansirali i kreditima domaćih
banaka.
WB-IBRD je odobrila kredit za finansiranje Projekta otpadnih voda Sarajevo, nakon čega
je Skupština Kantona donijela Odluku o zaduženju, te potpisan Sporazum o supsidijarnom
finansiranju. Kredit je postao efektivan, a projekat se implementira preko PIT-a pri KJKP
VIK.
Vlada Kantona Sarajevo je 28.01.2013. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti za
prihvatanje granta Evropske komisije iz Trust fonda Pred-pristupnog instrumenta
Evropske Unije (EC IPA TF) za Projekt otpadnih voda u Sarajevu.
Nakon donošenja Odluke Skupštine Kantona o prihvatanju zaduženja za kredit Saudijskog
fonda za razvoj, za Projekat dogradnje i opremanje KCUS, potpisan je Ugovor o kreditu sa
Razvojnom bankom FBiH i Ugovor o preuzimanju otplate kredita sa ZZOKS i stvoreni
uslovi za implementaciju kreditnih sredstava, koja je u toku. Zbog kašnjenja u
implementaciji kredita od strane KCUS, rok za povlačenje kredita 31.12.2013. godine je
istekao. Nakon što je podnesen zahtjev za produženje, Saudijski fond je produžio rok za
povlačenje kredita do 31.03.2015. godine.
Za kredit EBRD za finansiranje Projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže,
u iznosu od 30 mil EUR dana 23.11.2010. godine potpisan je Ugovor o kreditu EBRD- BiH.
Obzirom da je KJKP VIK tek augusta 2012. godine donio odgovarajuće odluke, koje su bile
uslov za kredit, Skupština Kantona Sarajevo je 21.11.2012. godine donijela Odluku o
prihvatanju zaduženja.
Međutim, nastavak procedura zaduživanja bio je blokiran od strane Federacije BiH zbog
nerješavanja problematike IDA kredita KJKP Toplane Sarajevo, koja je riješena
septembra 2013. godine, nakon čega je pokrenuta procedura odobravanja na federalnom
nivou, ali još uvijek nije završena (čeka se odluka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH).
Nakon toga, potpisat će se Supsidijarni sporazuma sa FBiH, a posebnim Podugovorom,
obaveza vraćanja kredita će biti prenesena na KJKP VIK.
Za I fazu Projekta izgradnje saobraćajnica, u iznosu od 16,5 mil EUR dana 24.10.2011.
godine Skupština KS je donijela Odluku o zaduživanju, nakon čega je dana 27.10.2011.
godine između EBRD i BiH potpisan Ugovor o zajmu i Projektni ugovor između
Ministarstva saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i EBRD potpisan dana
31.10.2011. godine. Sa Federacijom BiH je 23.09.2013. godine zaključen Podugovor o
zajmu, a nakon ispunjenja i ostalih uslova iz Ugovora, EBRD je 28.10.2013. godine
proglasio kredit efektivnim, te je sa 31.12.2013. povučen iznos od 2.377.905,97 EUR
kreditnih sredstava.
Zbog nemogućnosti da servisira obaveze za postojeće kredite, radi teške finansijske
situacije u KJKP GRAS, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o davanju garancije
kreditorima i komercijalnim bankama za urednu otplatu, nakon izvršenog reprograma
kredita. Ovu Odluku odobrila je Skupština Kantona Sarajevo donošenjem Odluke o
odobravanju 27.06.2012. godine, nakon čega su potpisani Ugovori sa bankama. U 2013.
godini plaćeno je ukupno 4.753.599,53 KM (glavnica i kamata).
Kanton Sarajevo korisnik je kredita MMF-a, u iznosu od 49,9 mil KM, odobrenog u 2009.
godini. U skladu sa Odlukom Vlade Federacije od 04.09.2012. godine Vlada Kantona
Sarajevo je 05.10.2012. godine donijela Zaključak kojim je utvrđen prijedlog reprograma
postojećeg zaduženja Kantona. Konačna Odluka o prihvatanju reprograma donesen je na
Skupštini Kantona u januaru 2013. godine.
Za finansiranje projekata sredstvima iz finansijskog Sporazuma između Vlade Republike
Austrije i BiH (Austrija II), Bosna i Hercegovina i Unicredit Bank Austria AG zaključili su
20.12.2012. godine Kreditni sporazum o finansiranju Projekta nabavke opreme za Opću
bolnicu Prim. dr. Abdulah Nakaš, u vrijednosti 7,475 mil EUR. Prijedlog odluke o
prihvatanju zaduženja upućen je Skupštini Kantona na donošenje, ali je Skupština na
zasijedanju održanom 06.03.2013. godine nije usvojila.
Tokom 2013. godine izvršena su plaćanja svih dospjelih obaveza po kreditima, u skladu sa
ugovorima i otplatnim planovima. Izmirenje ovih obaveza predstavlja prioritet prema
Zakonu o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo. Izvršeno je i knjigovodstveno evidentiranje
iznosa zaduženja za nove kredite, za koje su ugovori potpisani tokom 2013. godine. U
skladu sa Izmjenama i dopunama Računovodstvenih politika za budžetske korisnike i
trezor Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 53/12), kvartalno se
vrši knjigovodstveno evidentiranje povučenih dijelova kredita koji su u implementaciji
(bilansno-vanbilansno). Sa 30.06. i 31.12.2013. godine izvršen je obračun kursnih razlika za
ino-kredite (jer se vode u stranim valutama).
U proteklom periodu praćena je naplata potraživanja Budžeta Kantona Sarajevo za sve
plasmane i depozite budžetskih sredstava koja su resorna ministarstva plasirala u skladu sa
uredbama i ugovorima zaključenim sa bankama u periodu 1997.-2013. Vršeno je plaćanje
naknada bankama u skladu sa ugovorima, refundacija sudskih troškova, praćene uplate
anuiteta, inicirane mjere za poboljšanje naplate, vršeno usaglašavanje sa bankama. U
saradnji sa Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo i poslovnim bankama preduzimane su
mjere za prinudnu naplatu dospjelih potraživanja po kreditima odobrenim za
zapošljavanje demobilisanih boraca, rekonstrukciju stambenih objekata i rješavanje
stambenih potreba, pozajmice privrednim društvima i drugim kreditnim linijama.
Trezorsko poslovanje
Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o trezoru u Federaciji
Bosne i Hercegovine definisano je uspostavljanje nadležnosti i upravljanje trezora u FBiH,
tako da su odredbama pomenutih zakona definisani poslovi kantonalnog trezora, koji se
obavljaju kontinuirano.
U izvještajnom periodu obavljali su se poslovi izvršavanja Budžeta i izvještavanja,
računovodstveni poslovi i poslovi centralizovanog obračuna plaće.
Nadzor nad korištenjem budžetskih sredstava
U oblasti nadzora korištenja sredstava Budžeta Kantona Sarajevo posebna pažnja
posvećena je nadzoru nad poslovanjem budžetskih korisnika u cilju ispravljanja uočenih
nedostataka u radu, iskazanih u mišljenju Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH,
datim u Konačnom Izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona
Sarajevo za 2012. godinu. Po nalogu Vlade Kantona Sarajevo, budžetski inspektori bili su
maksimalno angažovani na kontroli aktivnosti poduzetih u ministarstvima u cilju
prevazilaženja nepravilnosti koje su identifikovane u navedenom Konačnom Izvještaju
Ureda za reviziju institucija u FBiH, kao i na planu preventivnog djelovanja sa ciljem
sveobuhvatnog upoznavanja korisnika o načinu korištenja sredstava Budžeta Kantona
Sarajevo.
V - PROGRAMSKA ORIJENTACIJA
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH u dijelu kojim je utvrđena pripadnost prihoda
Kantona Sarajevo, biće poseban predmet izučavanja i analiziranja, a sve u cilju jasnog
definisanja prihoda koji pripadaju Kantonu, a s tim u vezi i analiziranje ostalih federalnih
zakona kojim su regulisani prihodi koji pripadaju Kantonu.
Izmirenje obaveza Kantona Sarajevo po kreditima u rokovima utvrđenim ugovorima,
obezbjeđenje kvalitetnih dodatnih izvora (krediti Svjetske banke i njenih asocijacija i
drugih finansijskih institucija) za finansiranje projekata od interesa za Kanton Sarajevo,
praćenje naplate budžetskih sredstava plasiranih putem kreditinih linija, kontinuirani su
poslovi i u narednom periodu.
Imajući u vidu nužnost uključivanja javnih ustanova iz oblasti visokog obrazovanja i nauke
u sistem trezorskog poslovanja, u narednom periodu će se voditi aktivnosti na zatvaranju
njihovih računa i uključivanju na Jedinstveni račun Trezora Kantona Sarajevo i
uspostavljanju centralizovane evidencije imovine i stalnih sredstava za budžetske korisnike
JRT.
U narednom periodu nastaviće se saradnja sa: Svjetskom bankom, MMF, OSCE,
Federalnim ministarstvom finansija - financija, Poreznom upravom,bankama, korisnicima
Budžeta i dr.
OBLAST ZDRAVSTVA
I – UVOD
Vlada Kantona Sarajevo je u oblasti zdravstva u izvještajnom periodu izvršila programske
zadatke, planirane za navedeni period i poslove i zadatke koji nisu predviđeni programom
rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za 2013. godinu, a u cilju unaprijeđenja stanja u
oblasti zdravstva.
II - Normativni dio
A – Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo:
Programirani, utvrđeni propisi:
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona
Sarajevo
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu
zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona
Sarajevo
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć
Kantona Sarajevo
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu
zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu
Kantona Sarajevo
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i
materinstva Kantona Sarajevo
Neprogramirani, a utvrđeni propisi:
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog
osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.03.2014. godine
B – Iz nadležnosti Vlade, a utvrđeni propisi:
Programirani, utvrđeni propisi:
Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova Kantona Sarajevo
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova Kantona Sarajevo - B lista
lijekova
III - Tematski dio
Programski poslovi i drugi akti:
Program rada Ministarstva zdravstva za 2013. godinu (usvojen u okviru Programa rada
Vlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu
Izvještaj o radu Ministarstva zdravstva u 2012. godini (u okviru Izvještaja o radu Vlade
Kantona Sarajevo za 2012. godinu)
Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih
pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja
Kantona Sarajevo u 2012. godini
Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2012.
godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na
teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti –
apoteka
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona
Sarajevo u 2012. godini
Izvještaj o radu i i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za
2012. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“
Sarajevo za 2012. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2012. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za
2012. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije
Kantona Sarajevo za 2012. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2012.
godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona
Sarajevo za 2012. godinu,
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i
materinstva Kantona Sarajevo za 2012. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
za 2012. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika
MUP-a Kantona Sarajevo za 2012. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu
zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu za 2012. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
za 2012. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona
Sarajevo za 2012. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu
za 2012. godinu,
Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2013. godinu
Program rada i finansijski plan JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za
2013. godinu
Program rada i finansijski plan JU „Apoteke Sarajevo“ za 2013. godinu
Program rada i finansijski plan JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2013. godinu
Program rada i finansijski plan JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona
Sarajevo za 2013. godinu
Program rada i finansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2013. godinu
Program rada i finansijski plan JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za
2013. godinu
Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva
Kantona Sarajevo za 2013. godinu
Program rada i finansijski plan JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2013.
godinu
Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a
Kantona Sarajevo za 2013. godinu
Program rada i finansijski plan JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu
studenata Univerziteta u Sarajevu za 2013. godinu
Program rada i finansijski plan JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2013.
godinu
Program rada i finansijski plan JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2013.
godinu
Program rada i finansijski plan za 2013. godinu, Stomatološkog fakulteta sa klinikama u
Sarajevu
Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj
djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2012. godini, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva i
Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na
Kantonu Sarajevo
Zbirni izvještaj o provedenim aktivnostima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na
implementaciji Programa praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca i članova
njihovih porodica od posljedica posttraumatskog stresnog poremećaja na Kantonu
Sarajevo od maja 2007. do maja 2012. godine
IV - KAPITALNI PROJEKTI
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu za kapitalne projekte iz oblasti zdravstva,
odnosno za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje javnih ustanova iz oblasti zdravstva, čiji
osnivač je Kanton Sarajevo planirana su sredstva, a aktivnosti su bile usmjerene na
realizaciju slijedećih projekata:
Projekat izgradnje objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na lokalitetu
Jagomir za potrebe psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u zajednici započeo je 2011.
godine. Implementator i nadzorni organ nad izgradnjom ovog objekta je Zavod za
izgradnju Kantona Sarajevo. Cilj projekta je da pacijent kroz program radno-okupacione,
rekreativne i socio terapijske oblike rada preveniraju recidiv bolesti, učvrste postojeću
apstinenciju i obave adekvatne pripreme za odlazak u Terapijsku zajednicu. Objekat nije
završen u 2012. godini kako je bilo ugovoreno. Do kašnjenja u izgradnji ovog objekta je
došlo zbog toga što izvođač radova „Miprogradnja“doo Ilijaš nije izveo, niti završio radove
po ugovorenoj dinamici, zbog čega je u 2013. godini došlo do raskida ugovora i uvođenja
novog izvođača za završetak radova. Prva faza radova je realizirana u 2011. godini, druga
faza u 2012. godini, a u 2013. godini je novoizabrani izvođač uradio završne radove, te
očekujemo da se početkom 2014. godine izvrši tehnički prijem objekta i isti stavi u funkciju.
Za izvođenje završnih radova na izgradnji objekta ambulante porodične medicine u naselju
Hotonj na području općine Vogošća utrošena su sredstva Implementator i sufinansijer
projekta je Općina Vogošća.
Sredstva na ime sufinansiranja projekta rekonstrukcije objekta DZ Novi Grad
“Kumrovec”, nabavke opreme za JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva i
uvođenja informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu Kantona Sarajevo
planirana su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013.godinu iz kreditnih sredstava. Obzirom
da Skupština Kantona Sarajevo nije donijela odluku o kreditnom zaduženju, do finansijske
realizacije nije došlo. Međutim, za rekonstrukciju objekta DZ Novi Grad “Kumrovec”
osigurana su sredstva od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i općine Novi
Grad, izabran je izvođač radova, tako da se realizacija ovog projekta odvija po planiranoj
dinamici.
U oblasti zdravstva realiziraju se slijedeći projekti koji se finansiraju kreditnim
sredstvima:
Projekat dovršenja i opremanja CMB-a Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu finansira
se sredstvima kredita Saudijskog fonda za razvoj. Projekat se realizira u skladu sa
Kreditnim sporazumom za Projekat dovršetka izgradnje i opremanja četiri bolnice,
zaključenog između Saudijskog fonda za razvoj i BiH („Službeni glasnik BiH-Međunarodni
ugovori“, broj:10/09), Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o prihvatanju kredita kod
Saudijskog fonda za razvoj, broj: 01-05-13215/09 od 29.04.2010. godine i Ugovorom o
kreditu zaključenim dana 12.07.2010. godine između Kantona Sarajevo i Razvojne banke.
Namjena kreditnih sredstava prvobitno je utvrđena u navedenom Kreditnom sporazumu
broj 2/498. Nakon provedene procedure za izmjenu Kreditnog sporazuma, Saudijski fond
za razvoj je izvršio promjenu Tabele broj (2) –Opis projekta Kreditnog sporazuma (dopis
Saudijskog fonda za razvoj broj LD-1433-16154 od 12.05.2012. godine), tako da tačka D
Tabele, koja se odnosi na projekat Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, predviđa
slijedeće projekte za finansiranje:
Izgradnja i opremanje Kardiohirurgije,
Izgradnja Oftalmološke klinike i Klinike za plastičnu hirurgiju,
Izgradnja Operacionih sala sa intenzivnom njegom i reanimacijom,
Izgradnja Terapijskog dijela Klinike za nuklearnu medicinu,
Izgradnja i opremanje Hematologije.
Prema procjeni Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu realizacija kredita se očekuje do
kraja 2014. godine. Na inicijativu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i ovog
ministarstva Saudijski fond za razvoj je produžio rok za povlačenje kredita do 31.03.2015.
godine.
Projekat nabavke medicinske opreme za potrebe opremanja Opće bolnice “Prim.dr
Abdulah Nakaš” Sarajevo planiran je da se finansira putem kredita “Austrija 2” (Soft-loan
kredit) u skladu sa Sporazumom između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Austrije o
finansijskoj saradnji („Službeni glasnik BiH“, broj: 11/06 i 04/09).
Nakon provedene tenderske procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,
JU
Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” je za najpovoljnijeg ponuđača izabrala
firmu “Odelga Handelsgesgesellschaft M.B.H” Austrija.
Na sjednici održanoj 06.03.2013. godine Skupština Kantona Sarajevo nije donijela
Odluku o prihvatanju zaduženja Kantona Sarajevo po Kreditnom sporazumu između
Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke opreme
za potrebe JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u iznosu od 7.475.000,00 EUR-a.
Obzirom da Skupština Kantona Sarajevo nije donijela navedenu Odluku, nisu se
ispunili preduslovi iz člana 16. Kreditnog sporazuma zaključenog između Bosne i
Hercegovine i UniCredit bank Austrija AG.
Projekat opremanja medicinskom opremom Opće bolnice „Prim.dr Abdulah Nakaš” i
Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu se finansirao u skladu sa Odlukom Skupštine
Kantona Sarajevo o prihvatanju zaduženja Kantona Sarajevo po Sporazumu o kreditu
između Bosne i Hercegovine i UniCredit Bank Austrija AG za finansiranje projekta
nabavka opreme i pružanje usluga za dvije bolnice (“Službene novine Kantona Sarajevo”,
broj: 16/11) i Ugovora br. 2010/MIT/SL001 od 05.10.2010. godine zaključenog između JU
Opća bolnica “Prim.dr Abdulah Nakaš”, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i
Ministarstva zdravstva, sa jedne strane i Medtronic International Trading Sarl, sa druge
strane u vrijednosti od 3.229.012,00 EUR-a.
Projekat je završen u 2012. godini u ukupnoj vrijednosti od 3.164.965,87 EUR (akt
Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 06-21-11-6734-14/13 od 31.10.2013. godine).
V - Ocjena stanja i postignutih rezultata
U oblasti zdravstva aktivno se radilo na usaglašavanju osnivačkih akata zdravstvenih
ustanova sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kojim se definiraju jasni nivoi zdravstvene
zaštite i djelatnost rada zdravstvenih ustanova. Nakon usvajanja Odluke o preuzimanju
prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja od strane Skupštine
Kantona Sarajevo za jedanaest zdravstvenih ustanova, Skupština Kantona Sarajevo dala je
saglasnost na 11 statuta javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo. U
toku su aktivnosti na davanju saglasnosti na statute JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah
Nakaš“ i JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo. Statut JU Zavod za bolesti ovisnosti
Kantona Sarajevo će biti donesen naknadno, nakon donošenja Odluke o preuzimanju
osnivačkih prava nad ustanovom.
Isto tako, aktivnosti su bile usmjerene na nesmetano ostvarivanje prava RVI i drugih
osiguranih lica na korištenje lijekova, ortopedskih pomagala, stomatološko-protetskih
nadomjestaka, endoproteza, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala.
Društvena briga za zdravlje stanovništva obezbjeđuje se provođenjem preventivne zaštitne
mjere - imunizacije protiv gripe za rizičnu skupinu stanovništva na području Kantona
Sarajevo (penzionere i lica starija od 65 godin, hronične bolesnike, lica sa posebnim
potrebama, RVI i civilne žrtve rat, zaposlenike u javno zdravstvenim ustanovam,
zaposlenike u MUP-u Kantona Sarajevo, zaposlenike u javnom gradskom saobraćaju
angažovane na prevozu putnika, prosvjetne radnike)
U 2013. godini obezbjeđeno je ukupno 15000 doza vakcina, a shodno planiranim
finansijskim sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Akcija se
provodila u saradnji sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na 56 lokacija i JU Zavod za
javno zdravstvo Kantona Sarajevo.
VI - PROGRAMSKA ORJENTACIJA
Vlada Kantona Sarajevo iz oblasti zdravstva će u toku 2014. godine svoje aktivnosti
usmjeriti na prioritetne zadatke predviđene Programom rada Vlade odnosno Skupštine
Kantona Sarajevo za 2014. godinu, a nastavit će se i aktivnosti na implementaciji zakona i
provedbenih propisa koji se tiču ove oblasti, a sve sa ciljem unapređenja stanja u ovoj
oblasti.
Isto tako, planirano je usaglašavanje osnivačkih prava, kao i preuzimanje prava i obaveza
osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja od strane Skupštine Kantona Sarajevo za
Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo, koja će poslovati pod
novim nazivom Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.
U skladu sa zdravstvenim stanjem stanovništva planira se izrada određenih prioritetnih
preventivnih programa, kao i aktivnosti na realizaciji dijagnostičko terapijskih vodiča i
promotivno- preventivnih vodiča.
U 2014. godini Vlada Kantona Sarajevo posebnu će pažnju posvetiti implementaciji Odluke
o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinskosanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo radi osiguranja
kvalitetne efikasne zdravstvene zaštite ove populacije, a naročito radi ostvarivanja njihovih
propisanih dopunskih prava.
Kao i prethodnih godina planira se nabavka vakcina protiv sezonske gripe za vulnerabilno
stanovništvo, prije svega stariju populaciju i hronične bolesnike.
Takođe planira se obilježavanje određenih dana vezanih za zdravlje i posvećenih zdravlju,
što je jedna od mogućnosti za promociju zdravlja. To se može postići obilježavanjem nekih
od najznačajnijih svjetskih i evropskih dana vezanih za zdravlje i posvećenih zdravlju (kao
npr. Svjetski dan prevencije karcinoma; Dan seksualne i reproduktivne svijesti, Svjetski
dan bez duhanskog dima, Svjetski dan borbe protiv nasilja; Međunarodni dan borbe protiv
zloupotrebe i krijumčarenja droge).
Na osnovu člana 181. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije
BiH„ br. 46/10), pripremljena je radna verzija Pravilnika o radnom vremenu u
zdravstvenim ustanovama koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove, kao i
privatnih zdravstvenih radnika koji imaju status ugovornih privatnih zdravstvenih radnika
i isti dostavljen ustanovama da daju prijedloge, mišljenja i sugestije vezano za pomenuti
Pravilnik .
OBLAST OBRAZOVANJA, NAUKE I MLADIH
I – UVOD
Aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo u oblasti obrazovanja i nauke bile su usmjerene ka
ostarivanju programskih zadataka, kao i nizom drugih zadataka koji se nisu mogli
predvidjeti Programom rada za 2013. godinu.
II – NORMATIVNI DIO
A – Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Programirani, utvrđeni propisi:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine
Kantona Sarajevo“, broj: 15/13);
Nacrt zakona o obrazovanju odraslih (usvojen na 24. sjednici Skupšine Kantona Sarajevo
održanoj 11. februara 2013. godine)
Zakon izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (na 25. radnoj
sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 04.04.2013. godine razmatrala i po hitnom
postupku usvojila Zakon o izmjenama i dopunamaZakona o osnovnom odgoju i
obrazovanju. Usvojenim izmjenama je ispoštovana presuda Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine)
Programirani, a neutvrđeni propisi:
Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju
B - Iz nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo
Programirani, a neutvrđeni propisi:
Program zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u osnovnim i
srednjim školama Kantona Sarajevo (Donošenje Programa nije predlagano Vladi Kantona
Sarajevo iz razloga što je Komisija za zbrinjavanje tehnološkog viška raspoređivanjem
zaposlenika koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka u druge odgojnoobrazovne ustanove, uspjela zbrinuti sve zaposlenike u osnovnim i srednjim školama)
II - TEMATSKI DIO
Programirani poslovi:
Program rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade za 2013. godinu (usvojen u
okviru Programa rada Vlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu)
Izvještaj o radu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u 2012. godini (u okviru
Izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu)
Prijedlog Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj
2013/2014. godini
Informacija o realizaciji plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola i realizaciji upisa
učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2013/14. godine
Informacija o realizaciji nabavke besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola
Programirani, a nerealizovani poslovi:
Strategija informatizacije osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo za period 2012-2016.
Strategija za mlade
Informacija o realizaciji plana upisa studenata na visokoškolskim ustanovama za studijsku
2013./2014. godinu
Informacija o tehnološkom višku nastavnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama
Kantona Sarajevo
Izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za školsku
2012./13. godinu sa Programom rada za školsku 2013./14. godinu.
Izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja za školsku
2012./13. godinu sa Programom rada za školsku 2013./14. godinu.
Izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti srednjeg obrazovanja za školsku 2012./13.
godinu sa Programom rada za školsku 2013./14. godinu.
Prijedlog plana upisa studenata na visokoškolskim ustanovama za studijsku 2013./2014.
godinu
Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog,
srednjeg, visokog obrazovanja i nauke za 2012. godinu (zbirno)
IV – KAPITALNI PROJEKTI
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu realizovani su sljedeći kapitalni
projekti:
rekonstrukciju Studentskog centra
izgradnju Akademije scenskih umjetnosti
izgradnja Univerzitetske biblioteke.
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu
Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-24513/07 od 26.09.2007. godine utvrđeno
je postojanje javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola „Stari Ilijaš”
Ilijaš. Općina Ilijaš je u 2007. godini riješila imovinsko – pravne odnose i finansirala izradu
projektno–tehničke dokumentacije.
U 2013. godini plaćene su Avansne situacije I, II, III i IV privremene situacije za vanjsko
uređenje, elektroenergetsku saglasnost i priključak na gasnu mrežu.
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Osijek
Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-24514/07 od 26.09.2007. godine
utvrđeno je postojanje javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Deseta osnovna škola
Ilidža. Objekat škole je završen i izvršena je nabavka opreme. Objekat je stavljen u
funkciju.
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano je finansiranje izvođenja radova
na vanjskom uređenju.
U 2013. godini realizovano je plaćanje I privremene i Okončane situacije.
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Hadžićima
Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-24512/07 od 26.09.2007. godine utvrđeno
je postojanje javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola „Hadžići”
Hadžići. Sama izgradnja objekta je usporena i ne odvija se planiranom dinamikom zbog
nedostatka sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo. U 2013. godini sa ove pozicije je
realizovan dio sredstava za plaćanje XIII, XIV, XV i XVI privremene situacije.
Dogradnja Sedme osnovne škole u Blažuju
Radovi na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji Sedme osnovne škole u Blažuju započeli su
2008. godine na osnovu Sporazuma od 22.12.2008. godine koji je zaključen između Općine
Ilidža, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i izvođača radova firme „Prograd“
Žepče.
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano je finansiranje nastavka izvođenja
građevinskih radova na objektu škole.
U 2013. godini sa ove pozicije je realizovano plaćanje II, III i IV privremene situacije.
Sufinansiranje izgradnje OŠ „Zajko Delić“ na Kobiljoj Glavi
Potpisan je Sporazum za provođenje neophodne procedure i radova na izgradnji
vanjskog uređenja OŠ „Zajko Delić“ u naselju Kobilja Glava. Općina Vogošća, kao
implementator projekta je provela proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg
ponuđača. U skladu sa potpisanim Sporazumom plaćanje se vrši na račun Općine Vogošća
na osnovu ispostavljenih privremenih situacija od strane izvođača radova.
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirana su sredstva za finansiranje
nastavka izvođenja radova na objektu produženog boravka škole i vanjskom uređenju.
Izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Porodice ef. Ramić“ Semizovac
Potpisan je Sporazum za provođenje neophodne procedure i radova na izgradnji
fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Porodice ef Ramić“ Semizovac. Općina Vogošća, kao
implementator projekta je provela proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg
ponuđača te sa izabranim dobavljačem „ITC“ d.o.o. Zenica sklopila Okvirni sporazum i
Ugovor o izvođenju radova. Nadzor nad izvođenjem radova povjeren je Zavodu za
izgradnju Kantona Sarajevo. U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu na ovoj poziciji
planirana su sredstva u iznosu od 700.000 KM iz prenesenih kreditnih sredstava iz
prethodnih godina. U 2013. godini realizovan je dio sredstava za plaćanje I privremene
situacije.
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Aneksu
Potpisan Sporazum između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, Općine Novi
Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo, kao sufinansijera i Zavoda za izgradnju Kantona
Sarajevo kao implementatora sredstava. U toku je provođenje postupka javna nabavke za
odabir izvođača radova.
Dogradnja Osnovne škole „Dobroševići“
Potpisan Sporazum između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Općine Novi
Grad Sarajevo. Ovim Sporazumom je definisano da Općina Novi Grad Sarajevo bude
implementator projekta što znači da je zadužena za proceduru javna nabavke
Nabavka opreme
Ostala oprema
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu na ovoj poziciji planirana su sredstva u
iznosu od 50.000 KM iz sopstvenih prihoda, a ova pozicija je povećana za 25.000 KM
preraspodjelom sa pozicije 614300-LAN052-Eksterna matura.
U 2013. godini sa ove pozicije je realizovano 34.410,00 KM i to za:
- nabavka čitača bar kodova za Eksternu maturu ......................................24.450,00 KM
-OŠ „Pofalići“-navaka đačkih ormara..........................................................3.960,00 KM
-OŠ „6. mart“- nabavka 9 računara...............................................................6.000,00 KM
Nabavka opreme za osnovnu školu u Starom Ilijašu
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu na ovoj poziciji planirana su sredstva
u iznosu od 300.000 KM iz budžetskih sredstava. Zavod za izgradnju Kantona raspisao je
tender za odobir dobavljača, ali je, u skladu sa odlukom Agencije za javne nabavke,
procedura izbora obustavljena, odnosno tender je poništen s obzirom da se jedan ponuđač
žalio.
Sredstva na ovoj poziciji nisu realizovana jer je u toku nova procedura za izbor
najpovoljnijeg dobavljača koju provodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.
Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih, vodovodnih i elektro instalacija, kotlovnica i
sl.
V – OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA
U izvještajnom periodu privedena je kraju značajna i kompleksna aktivnost na
osavremenjavanju nastavnih planova i programa za osnovnu školu i dijelom srednje škole,
te donošenjem nastavnih planova i programa od I do IX razreda osnovne škole zaokružili
smo prvu fazu reforme osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, kada je u pitanju
devetogodišnje osnovno obrazovanje. Naredne aktivnosti će obuhvatiti izradu programa
tzv. eksterne mature koja će ujedno zamijeniti prijemne ispite koji su do sada realizirani
pri upisu u srednju školu, kao i stalnu evaluaciju i usavršavanje nastavnih planova i
programa u koju će biti uključeni svi relevantni akteri.
S ciljem poboljšanja kvaliteta upisa u srednje škole donesene su izmjene i dopune Kriterija
za upis, po kojima je umjesto eliminatornosti prijemni ispit vrednovan u skladu sa
rezultatima koji učenici postignu radeći test iz tri relevantna predmeta za određeni tip
škole.
Slijedeći savremena opredjeljenja o decentralizaciji obrazovanja, data je mogućnost
odstupanja od centralnog programa, za početak, do 10%, i to na prijedlog učenika,
nastavničkog vijeća, roditelja ili srodnog privrednog okruženja. Isto tako školama je data
mogućnost da dinamiku izvođenja sadržaja nekih predmeta prilagode tako da učenika u
toku godine rasterete broja predmeta u toku jednog polugodišta.
Novim nastavnim planom i programom za osnovnu školu učenik je u dobroj mjeri
rasterećen obaveza koje su dovodile do animoziteta mlade generacije prema školi, što se
posebno odnosi na smanjenje broja nastavnih predmeta u toku jedne sedmice i odbacivanje
svih nebitnih i sadržaja koji se dupliraju i dodatno opterećuju učenika, a povećanjem broja
časova iz likovne i muzičke kulture, te kulture življenja učenik se dodatno relaksira i
spremnije ispunjava druge zadatke. Uveden je strani jezik na samom početku osnovnog
obrazovanja, a za razliku od dosadašnjih rješenja uveden je kao obavezan i drugi strani
jezik počevši od šestog razreda osnovne škole. Posebno ističemo inteziviranje i afirmaciju
rada i uključivanja učenika u vannastavne aktivnosti u školi koje se ostvaruju kroz
djelovanje različitih sekcija i klubova u skladu sa interesovanjem učenika.
Na ovaj način, kao i daljom dogradnjom i inoviranjem nastavnih planova i programa,
stvaraju se uslovi za približavanje ove oblasti evropskoj i svjetskoj praksi i standardima.
U školskoj 2013/14. upisani su učenici po nastavnom planu i programu za devetogodišnju
osnovnu školu od I do IX razreda.
U pilot projektu koji se provodi u BiH u okviru PHARE VET programa, a koji
podrazumijeva sasvim novi pristup u obuci stručnih kadrova po modularnom principu,
četiri srednje stručne škole Kantona Sarajevo su se uključile u ovaj projekat i uspješno
realizirale njegovu prvu fazu. U drugoj fazi ovaj projekat je prerastao u EU VET program
u koji su uključene nove tri škole koje su prepoznale prednosti i kvalitet ponuđenog
programa koji je usklađen sa visokim evropskim standardima. Dobri rezultati ovog
projekta su nas opredijelili da se ovaj vid obrazovanja proširi i na sve stručne i tehničke
škole u Kantonu Sarajevo, što ćemo u predstojećim izmjenama nastavnog plana i programa
za ove škole uzeti kao osnovnu koncepciju, uz racionalizaciju – sažimanje broja stručnih
obrazovnih profila, a u cilju kvalitetnijeg praćenja potreba tržišta rada.
U oblasti obrazovanja Kanton Sarajevo je iskoračio u odnosu na druge sredine u našoj
zemlji, mada je to samo prvi korak u reformi obrazovanja, koju bi trebalo voditi na nivou
države.
Na osnovu predočenih podataka u dokumentima koje su usvojile Skupština i Vlada
Kantona Sarajevo, može se dati generalna ocjena da stanje na području visokog
obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo odražava trend rasta kvalitete u
odnosu na prethodnu akademsku godinu.
Univerzitet u Sarajevu se nalazi u procesu sveukupne reforme visokog obrazovanja
sa tendencijom daljnjih reformskih procesa u oblasti visokog obrazovanja i nauke Kantona
Sarajevo i približavanje Evropskom prostoru visokog obrazovanja. U akademskoj
2011./2012. godini značajan broj visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu otpočeo
je sa trećim ciklusom studiranja po bolonjskim načelima. Ipak, uočen je nedostatak
saradničkog i nastavnog kadra na Univerzitetu u Sarajevu, kao i nedostatak prostora za
realizaciju nastave, kvalitetnije laboratorijske opremljenosti, bibliotečkog fonda,
naučnoistraživačkih incijativa kojima se povezuje nauka i privreda itd.
VI – PROGRAMSKA ORIJENTACIJA
Generalno, dugoročna programska orjentacija u oblasti obrazovanja zasniva se na već
utvrđenoj strategiji koja prvenstveno podrazumijeva uvođenje savremenih obrazovnih
tehnologija, nastavnih planova i programa, elastičnog sistema permanentnog
(cjeloživotnog) obrazovanja sa ciljem da diplome naših obrazovnih ustanova budu evropski,
odnosno svjetski priznate. Posebno ističemo naš cilj u vezi sa završetkom prve faze reforme
osnovnog obrazovanja kroz program uvođenja devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja.
Takođe će se stimulisati i podržavati konkurencija između državnih i privatnih obrazovnih
ustanova, te insistirati na društvenom valoriziranju djelatnosti obrazovanja na tržišnim
principima.
U cilju realizacije generalne programske orjentacije u oblasti predškolskog, osnovnog i
srednjeg obrazovanja, Vlada Kantona Sarajevo će se posebno angažovati na postizanju:
Ujednačavanja obrazovnih sistema u Federaciji BiH i Republici Srpskoj kao predpostavke
za ulazak u evropske i svjetske obrazovne integracije;
Stvaranja preduslova za jedinstven obrazovni sistem u BiH koji će biti prepoznatljiv u
Evropi.
Uvođenja sistema permanentnog (cjeloživotnog) obrazovanja nastavnika umjesto
dosadašnjeg anahronog stručnog obrazovanja;
Savremenog obrazovanja nastavničkog kadra za sve nivoe obrazovanja;
Obezbjeđivanja preduslova da učenik, ne samo formalno, bude osnovni subjekt i bude
aktivan učesnik u obrazovnom procesu;
Promjene koncepta upravljanja školama u smislu veće autonomije škola i stvaranja uslova
da direktori škola, pored uloge pedagoškog rukovodioca, budu istinski menadžeri imajući u
vidu činjenicu da u većini evropskih zemalja budžet nije jedini izvor finansiranja rada
škola, posebno srednjih;
Veće učešće lokalne zajednice i roditelja pri izboru menadžmenta škole, kroz elaboriranje
ideje o izboru direktora osnovnih škola od strane roditelja učenika.
Uvođenja sistema obrazovanja prilagodljivog zahtjevima tržišta rada i savremenim
tehnologijama, sa posebnim akcentom na mogućnost brze prekvalifikacije;
Reforme stručnog obrazovanja po konceptu EU VET programu koji podrazumijeva
modularni sistem obrazovanja;
Povezivanje škole sa privredom i stvaranje uslova da škola bude mjesto permanentnogcjeloživotnog obrazovanja njihovih radnika putem afirmisanja tripartitnog vijeća
definisanog Okvirnim zakonom o srednjem stručnom obrazovanju, čime će se afirmisati
uloga privrednih subjekata i kompanija koji su do sada bili neopravdano zanemareni.
Uvođenje obaveznog srednjeg obrazovanja u trajanju od dvije godine i obavezno sticanje
kvalifikacije u skladu sa mogućnošću svakog pojedinca, čime se približavamo evropskim
tendencijama i standardima.
Uspostava novog modela upisa učenika u srednje škole kroz polaganje eksterne mature na
kraju devetog razreda osnovne škole.
Značajno povećati kompentencije i uloge roditelja u ukupnoj djelatnosti škole.
Donošenje zaona o obrazovanju odraslih i uređenje prostora cjeloživotnog učenja kroz
formalno, neformalno i informalno obrazovanje, te evaluaciju istog.
U cilju realizacije zacrtanih aktivnosti neophodno je značajno podići nivo kapitalnih
ulaganja u obrazovanju, prvenstveno u opremu školskih kabineta, kompjuterizaciju,
uvezivanje u jedinstven informacioni sistem i drugo. Značajan dio sredstava potrebnih za to
može se obezbijediti racionalizacijom obrazovnog sistema.
Integracija Univerziteta u Sarajevu
Reformske procese na Univerzitetu u Sarajevu obilježilo je usvajanje Elaborata o
integraciji Univerziteta u Sarajevu čime su ostvarene daljnje pretpostavke za prelazak
visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu na trezorsko poslovanje. Međutim, do
2013. godine Univerzitet u Sarajevu još uvijek nije integrisan, zbog čega će Vlada kroz svoje
programske aktivnosti poduzeti sve aktivnosti na priključenju Univerziteta u Sarajevu
jedinstvenom Evropskom prostoru visokog obrazovanja.
Unapređenje Bolonjskog procesa i reforme visokog obrazovanja i nauke na
Univerzitetu u Sarajevu sa osvrtom na zapošljavanje visokoobrazovanog kadra na tržištu
rada.
Potrebno je i dalje kontinuirano djelovanje na uspostavljanju značajnije saradnje
Univerziteta u Sarajevu sa privrednim i drugim organizacijama koje su usko vezane za
tržište rada. S ciljem obezbjeđenja prepoznavanja i zapošljavanja visokoobrazovanog
kadra, potrebno je nastaviti kontinuitet podizanja nivoa svjesnosti društva o
prepoznavanju novog sistema visokog obrazovanja, koji smo kao zemlja potpisnica
Bolonjske deklaracije 2003. godine, prihvatili u vidu novog modela visokog obrazovanja.
Takođe, i dalje je potrebno, putem različitih međunarodnih savjetovanja za studente,
profesore, administrativno osoblje, utjecati na njihovu prohodnost i na taj način
kontinuirano poboljšavati sistem kvaliteta kao temeljnog preduslova za akreditiranje
visokoškolskih ustanova.
Akreditiranje i licenciranje visokoškolskih ustanova Kantona Sarajevo – osiguranje
kvaliteta u visokom obrazovanju, saradnja sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i
osiguranje kvaliteta.
a) Realizacija aktivnosti koje proizilaze iz Zakona o visokom obrazovanju, koje su u vezi sa
planovima i akreditiranjem visokoškolskih ustanova u odnosu na međunarodne standarde.
b) Realizacija i uspješan postupak akreditiranja Univerziteta u Sarajevu i visokoškolskih
ustanova Univerziteta u Sarajevu kao budućih organizacionih jedinica Univerziteta
(interna i eksterna evaluacija).
Stimulacija i kriteriji vrednovanja
Potrebno je, u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, utvrditi kriterije za podršku
izuzetno nadarenim studentima, akademskom naučnom i stručnom kadru s ciljem njegovog
zadržavanja na visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Sarajevu.
Takođe, neophodno je obezbijediti dostupnost visokog obrazovanja nadarenim studentima
(prvog, drugog i trećeg ciklusa) Univerziteta u Sarajevu, socijalno ugroženim kategorijama,
studentima sa područja Srebrenice, studentima s posebnim potrebama, studentima
članovima porodica šehida/poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, nosilaca najvećih
ratnih i vojnih priznanja.
Aktivno uključivanje naučnoistraživačkih instituta i visokoškolskih ustanova
Univerziteta u Sarajevu za potrebe privrednih i drugih tokova društva.
Vlada Kantona Sarajevo opredijelila se da postojeće nastavne planove i programe
osnovnih i srednjih škola modernizuje i prilagodi evropskim i svjetskim obrazovnim
tokovima.
Posebnu ulogu u aktivnostima u ovom pogledu će imati aktivnosti međunarodne zajednice
na modernizaciji obrazovanja u BiH koje su u toku i koje se provode u šest osnovnih
segmenata:
Pristup obrazovanju i nediskriminiranje;
Kvalitet i modernizacija osnovnog i općeg srednjeg obrazovanja;
Kvalitet i modernizacija stručnog obrazovanja;
Kvalitet i modernizacija visokog obrazovanja;
Finansiranje i menandžment u obrazovanju i
Reforma legislative u obrazovanju.
Potrebno je istaći da Kanton Sarajevo na svojevrstan način igra vodeću ulogu, moglo bi se
reći moderira rad po navedenim aktivnostima.
Polazeći od pomenutih činjenica, aktivnosti u ovoj oblasti u 2014. godine, mogu se osnovni
poslovi ovog Ministarstva u 2013. godini bi se mogli svrstati u sljedeće:
Usklađivanje zakona o odgoju i obrazovanju;
Implementacija pedagoških standarda i normativa za sve nivoe obrazovanja. (u prethodnoj
godini su izvršene sve potrebne pripreme i usaglašavanje, testiranje, finansijski efekti i sl.).
Rad na daljnjoj provedbi Sporazuma o pravima djece povratnika, kao i odgovarajućih
dokumenata koji se odnose na desegregaciju obrazovanja, poštujući bogate kulturološke
različitosti, koje su obilježje naše države, ali i Kantona Sarajevo.
U skladu sa Briselskim dokumentom će raditi na zajedničkom jezgru curriculuma, za
osnovnu školu i sve vrste srednjih škola, sa posebnim akcentom na defragmentiranje
nomenklature zanimanja, a time i programa stručnog obrazovanja. Sve navedene
dokumente radit ćemo u skladu sa savremenim evropskim i svjetskim standardima.
Planira se rad na izmjeni postojećeg sistema obrazovanja djece sa posebnim potrebama,
kako bi se osigurala dosljedna primjena savremenih principa inkluzivnog obrazovanja.
Napominjemo da je u prethodnoj godini ostvarena uspješna saradnja sa svim relevantnim
institucijama koje se bave ovim pitanjima (Škole, Udruženje vijeća roditelja, nevladine
organizacije koje se bave inkluzijom ....), kao i donošenje odgovarajućih nastavnih planova
i programa.
U skladu sa vremenskim rokovima iz briselskog dokumenta, radit će se na definisanju
smjernica za rad vijeća roditelja i vijeća učenika, odnosno modificiranju postojećih akata
koji regulišu ovu oblast. Isto tako planiramo osnovati vijeća učenika osnovnih, odnosno
srednjih škola Kantona Sarajevo s ciljem afirmacije istinskog učešća učenika u savremenim
demokratskim procesima.
Sistematično će se raditi na obuci nastavnika i menadžera za rad po novim nastavnim
planovima i programima i novom metodologijom podučavanja i upravljanja, posebno u
oblasti inkluzivnog obrazovanja i obrazovanja djece koja borave u bolnicama ili drugim
ustanovama zbog čega ne mogu da pohađaju redovnu nastavu.
Radit će se na programima obrazovanja odraslih i cjeloživotnog obrazovanja.
Sarađuje se sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, resornim ministarstvima
drugih kantona, službama društvenih djelatnosti Grada i opština, kao i raznim drugim
domaćim i stranim subjektima koji se resorno ministarstvu obraćaju sa određenim
pitanjima.
Nastaviti će se aktivnosti na realizaciji projekta besplatnog osnovnog obrazovanja kroz
projekat – besplatni udžbenici.
OBLAST KULTURE I SPORTA
I – UVOD
U izvještajnom periodu u oblasti kulture i sporta, Vlada Kantona Sarajevo je u skladu sa
Ustavnom i zakonskim nadležnostima provodila aktivnosti koje su bile usmjerene na izradu
Programa, pripremu, donošenje i izvršavanje Budžeta, nastavak ranije započetih i
pokretanje novih projekata.
II - NORMATIVNI DIO
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Programirani, utvrđeni propisi:
Zakon o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 34/13)
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Neprogramirani, a utvrđeni propisi:
Zakon o pozorišnoj djelatnosti – Prečišćeni tekst (usvojen prečišćeni tekst Zakona o
pozorišnoj djelatnosti, broj: 01-05-27977/13, objavljen u „Službenim novinama Kantona
Sarajevo“, broj: 42/13).
III – TEMATSKI DIO
Programirani poslovi:
Program rada Ministarstva kulture i sporta za 2013. godinu (usvojen u okviru Programa
rada Vlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu)
Izvještaj o radu Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo (u okviru Izvještaja o radu
Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu)
Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u oblasti kulture i sporta za
period 01.01.2011. – 31.12.2012. godine (u okviru Izvještaja Ministarstva pravde i uprave)
Program rada JU “Narodno pozorište”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu
(Odluka Skupštine broj: 01-05- 19006/13);
Program rada JU “Sarajevska filharmonija” sa finansijskim planom za 2013. godinu
(Odluka Skupštine broj: 01-05- 19007/13);
Program rada JU “Pozorište mladih” sa finansijskim planom za 2013. godinu (Odluka
Skupštine broj: 01-05- 19008/13);
Program rada JU “Kamerni teatar ’55”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu
(Odluka Skupštine broj: 01-05- 19009/13);
Program rada JU “Sarajevski ratni teatar - SARTR” sa finansijskim planom za 2013.
godinu (Odluka Skupštine broj: 01-05- 19010/13);
Program rada JU “MES- Međunarodni teatarski i filmski festival, Sarajevo” sa
finansijskim planom za 2013. godinu (Odluka Skupštine broj: 01-05- 19011/13);
Program rada JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa,
Sarajevo” sa finansijskim planom za 2013. godinu (Odluka Skupštine broj: 01-0519012/13);
Program rada JU “Muzej Sarajeva” sa finansijskim planom za 2013. godinu (Odluka
Skupštine broj: 01-05- 19013/13);
Program rada JU “Collegium artisticum”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu
(Odluka Skupštine broj: 01-05- 19014/13);
Program rada JU “Biblioteka grada Sarajeva” sa finansijskim planom za 2013. godinu
(Odluka Skupštine broj: 01-05- 19015/13);
Program rada JU “Historijski arhiv”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu
(Odluka Skupštine broj: 01-05- 19016/13);
Program rada JU “Sarajevo art” sa finansijskim planom za 2011. godinu (Odluka
Skupštine broj: 01-05- 19018/13);
Program rada JU Muzej “Alija Izetbegović” sa finansijskim planom za 2013. godinu
(Odluka Skupštine broj: 01-05- 19020/13).
Program rada JU “Bosanski kulturni centar”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2013.
godinu, (Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05- 19017/13);
Izvještaj o radu JU “Narodno pozorište”, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom
poslovanju i Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu (Nije
usvojen, jer nije dobio natpolovičnu većinu od ukupnog broja izabranih
poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo - Obavijest broj: 01-05-28684/13);
Izvještaj o radu JU “Sarajevska filharmonija” sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i
Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu (usvojen Zaključkom
broj 01-05-28683/13);
Izvještaj o radu JU “Pozorište mladih”, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju
i Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2012. godinu (usvojen Zaključkom broj 01-0528682/13);
Izvještaj o radu JU “Kamerni teatar '55, Sarajevo” sa Izvještajem o finansijskom
poslovanju i Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu (usvojen
Zaključkom broj 01-05-28681/13);
Izvještaj o radu JU “MES- Međunarodni teatarski i filmski festival, Sarajevo” sa
Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora
za 2012. godinu (usvojen Zaključkom broj 01-05-28679/13);
Izvještaj o radu JU “Sarajevski ratni teatar - SARTR” sa Izvještajem o finansijskom
poslovanju i Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu (usvojen
Zaključkom broj 01-05-28680/13);
Izvještaj o radu JU “Muzej Sarajeva” sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i
Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu (usvojen Zaključkom
broj 01-05-28678/13);
Izvještaj o radu JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog
naslijeđa, Sarajevo” sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu
Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu (usvojen Zaključkom broj 01-05-28677/13);
Izvještaj o radu JU “Historijski arhiv”, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i
Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu (Nije usvojen, jer nije
dobio natpolovičnu većinu od ukupnog broja izabranih poslanika/zastupnika u Skupštini
Kantona Sarajevo - Obavijest broj: 01-05-28676/13);
Izvještaj o radu JU “Collegium artisticum”, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom
poslovanju i Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2012. godinu (Nije usvojen, jer nije
dobio natpolovičnu većinu od ukupnog broja izabranih poslanika/zastupnika u Skupštini
Kantona Sarajevo - Obavijest broj: 01-05-28675/13);
Izvještaj o radu JU “Biblioteka grada Sarajeva” sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i
Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu (usvojen Zaključkom
broj 01-05-28674/13);
Izvještaj o radu JU “Bosanski kulturni centar”, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom
poslovanju i Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu (Nije
usvojen, jer nije dobio natpolovičnu većinu od ukupnog broja izabranih
poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo - Obavijest broj: 01-05-28673/13);
Izvještaj o radu JU “Sarajevo art” sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o
radu Upravnog odbora za 2012. godinu (Nije usvojen, jer nije dobio natpolovičnu većinu od
ukupnog broja izabranih poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo - Obavijest
broj: 01-05-28672/13);
Izvještaj o radu JU Muzej “Alija Izetbegović” sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i
Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu (usvojen Zaključkom
broj 01-05-28671/13).
Izvještaj iz oblasti sporta za 2012. godinu (zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-0519376-2/13 od 16.07.2013. godine) (zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-0528685/14 od 30.10.2013. godine)
Neprogramirani, a izvršeni poslovi:
Odluku o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove “Kantonalni zavod za zaštitu
kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo”, (broj: 02-05-6482-19/13 na 16.
sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 21.03.2013. godine);
Odluku o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva”, (broj: 0205-93710-10/13 na 19. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 24.04.2013. godine);
Odluku o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove “Historijski arhiv Sarajevo“,
(broj: 02-05-11640-17/13 na 21. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 10.05.2013.
godine);
Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
Javne ustanove “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa,
Sarajevo”, (broj: 02-05-13600-27/13 na 22. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj
10.05.2013. godine);
Odluku o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove “Collegium artisticum”,(broj: 0205-13600-28/13 na 22. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 16.05.2013. godine);
Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove
za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi „Sarajevo art“,
(broj: 02-05-18444-29/13 na 26. sjednici Vlade Kantona Sarajevoodržanoj 27.06.2013.
godine);
Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne
ustanove “Biblioteka Sarajeva”, (broj: 02-05-31299-4/13 na 46. sjednici Vlade Kantona
Sarajevo održanoj 12.12.2013. godine).
IV – KAPITALNI PROJEKTI
Kultura
U 2013. godini u oblasti kulture Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano je
60.000 KM iz kreditnih sredstava i to 40.000 KM za presvlačenje stolica u Narodnom
pozorištu, te 20.000 KM za nabavku opreme za Biblioteku Sarajeva. S obzirom da
Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila Prijedlog odluke o kreditnom zaduživanju u
2013. godinu, do realizacije ovih projekata nije došlo.
Sport:
U 2013. godini u oblasti sporta Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano je
240.000,00 KM iz kreditnih sredstava i to 40.000 KM za sanaciju i rekonstrukcija sportskih
ploha, 100.000,00 KM za izgradnju sportske dvorane Novo Sarajevo i 100.000,00 KM za
izgradnju nove dvorane Srce. S obzirom da Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila
Prijedlog odluke o kreditnom zaduživanju u 2013. godinu, do realizacije ovih projekata nije
došlo.
V - OCJENA STANJA I POSTIGNUTI REZULTATI
KULTURA
Vlada Kantona Sarajevo je u izvještajnom periodu u oblasti kulture, nastojala da omogući
normalan rad za 14 javnih ustanova kulture kojima je osnivač Kanton Sarajevo,
udruženjima iz oblasti kulture, kulturno-umjetničkim društvima, kao i velikom broju
nevladinih organizacija, te ansamblima, grupama, pojedincima – umjetnicima.
Isto tako, nastavilo se sa sufinansiranjem 6 "državnih institucija kulture" (Zemaljski muzej
Bosne i Hercegovine, Kinoteka Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne
umjetnosti Bosne i Hercegovine, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Umjetnička
galerija Bosne i Hercegovine, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine),
kojima je to jedini siguran izvor finansiranja.
SPORT
U oblasti sporta za izvještajni period u 2013. godine može se definisati kao jačanje
uspostavljenih temeljnih odredaba sistema sportske djelatnosti, sa posebnim akcentom na
vrhunski sport i sportski podmladak, a što doprinosi ukupnom razvoju i značaju Kantona
Sarajevo ne samo u okviru Bosne i Hercegovine.
Direktnu finansijsku podršku za redovni rad i programe u sportu u ovome periodu dobila
je 241 organizacija u sportu, te možemo potvrditi da se svojim radom uspjelo ne samo
održati nego i obogatiti nivo sportskog života, kako vrhunskog tako i razvojnog.
Iz navedenoga možemo konstatovati da su, bez obzira na izuzetno teške okolnosti
(nezaživljavanje usvojenog državnog zakona o sportu iz 2008. godine, nepostojanje državne
strategije o sportu, sveukupna recesija), nezavidnu materijalnu situaciju (nepostojanje
stimulativne politike za sponzore i općenito nedovoljno finansijskih sredstava), organizacije
u sportu uz maksimalnu podršku ostvarile značajne rezultate i time doprinijele ukupnom
razvoju i značaju Kantona Sarajevo ne samo u okviru Bosne i Hercegovine.
Sportski odgoj i obrazovanje – U prethodnom periodu data maksimalna podrška
programima koji su značajno uticali na sticanje utilitarnih znanja u području sporta kao
npr. škola plivanja za hendikepiranu djecu, proljetni kros osnovnih i srednjih škola za
učenike i učenice osnovnih i srednjih škola, atletski kup za učenike i učenice osnovnih i
srednjih škola, finale malih olimpijskih igara, turniri za mlade i sa međunarodnim učešćem
u različitim sportovima, ljetni i zimski kampovi u različitim sportovima, studentska
sportska takmičenja i dr.. Strateško opredjeljenje čine napori na kvalitetnoj podršci
sveukupnom radu sa mladim u sportskim organizacijama (omogućavanje trenažnog
procesa, učešća na takmičenjima i sl.).
Sport za sve – Vlada je cijeneći značaj sporta za ličnim pravom čovjeka za razvojem,
stvaralaštvom, samopotvrđivanjem i drugim civilizacijskim vrjednostima kojima se bogati i
osvaja kvalitet života davalo podršku projektima kao što su sportska takmičenja u okviru
obilježavanja Dana Kantona Sarajevo (Sarajevska sportska druženja, malonogometna i
košarkaška takmičenja), Viviccita ulična trka, sportsko takmičenje “Droga ne”, takmičenje
u ski trčanju "Svi na snijeg", šestoaprilski turniri za invalide, maturska parada plesa,
memorijalni turniri za invalide "Ramiz Salčin" i "Enver Šehović", sportski susreti
invalida, Old Timer Rally Sarajevo 2012 i sl..
Razvojni sport – Vlada je u proteklom periodu dala izniman značaj podršci razvojnog
sporta, bez koga nema uslova da se stvara i vrhunski sportista. Podrška je najznačajnija u
obezbjeđenju uslova za treniranje i takmičenje u državnim prvenstvima i najvećim dijelom
zahvaljujući toj podršci te sportske organizacije nastavljaju sa radom.Vlada daje poseban
akcenat na sport osoba sa tjelesnim oštećenjem i onemogućenjem, što je za rezultat imalo
uključivanje velikog broja tih osoba u redovne trenažne sportske programe, te na kraju i
najbolje sportske rezultate na državnom i međunarodnom nivou.
Vrhunski sport – Poseban interes je iskazan u segmentu vrhunski sport, jer u našem
Kantonu i jeste najveći broj sportista koji su uspjeli da ostvare vrhunski sportski rezultat.
Veliki je broj aktivnosti u tome smislu, od pomoći za pripreme do nastupa reprezentativaca
na Svjetskim prvenstvima, Evropskim prvenstvima, Svjetskim kupovima.
Rezultati koje moramo posebno izdvojiti, a koji su finansijski podržani putem
resornog
ministarstva, su:
Ena Oruč, prvo mjesto, zlatna medalja, u kategoriji +50 kg., na Otvorenom Svjetskom
Taekwondo prvenstvu u Londonu, Engleska, 03 i 04.08.2013. godine,
Larisa Cerić, prvo mjesto, zlatna medalja u judou, u kategoriji +78 kg., na 2-om
Evropskom univerzitetskom judo prvenstvu u Coimbri, Portugal, 05-07.10.2013.godine,
Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, prvo mjesto, zlatna medalja, na
Evropskom prvenstvu u sjedećoj odbojci u Elblagu, Poljska, 16-21.09.2013. godine,
Harun Sadović, drugo mjesto, srebrena medalja, u kategoriji +90, na Svjetskom
omladinskom prvenstvu u judou, za takmičare do 18 godina, u Miamiju, SAD, od 08.0811.08.2013. godine,
Amel Mekić, drugo mjesto, srebrena medalja, u judou, u kategoriji +100 kg., na
Mediteranskim igrama u Mersinu, Turska, 20-30.06.2013. godine,
Muška Reprezentacija Bosne i Hercegovine u karateu, drugo mjesto, srebrena medalja, na
48-om Evropskom prvenstvu u karateu za seniore i seniorke u Budimpešti, Mađarska, 0712.05.2013. godine,
Ajla Reizbegović, drugo mjesto, srebrena medalja, na 1-om Evropskom klupskom
prvenstvu u taekwondou u Atini, Grčka, 09-14.01.2013.godine,
Gljiva Ena, treće mjesto, brončana medalja, u kategoriji Junior žene -53 kg, na 40-om
Evropskom prvenstvu u karate za kadete, juniore i seniore U-21 u Konyii, Turska, 0710.02.2013.godine,
Larisa Cerić, treće mjesto, brončana medalja u judou, u kategoriji +78 kg., na
Mediteranskim igrama u Mersinu, Turska, 20-30.06.2013. godine,
Džemal Bošnjak, treće mjesto, brončana medalja u boksu u kategoriji do 81, na
Mediteranskim igrama u Mersinu, Turska, 20-30.06.2013. godine,
Armin Gredić, treće mjesto, brončana medalja, na 1-om Evropskom klupskom prvenstvu u
taekwondou u Atini, Grčka, 09-14.01.2013. godine,
Samir Selimović, treće mjesto, brončana medalja, na 1-om Evropskom klupskom prvenstvu
u taekwondou u Atini, Grčka, 09-14.01.2013. godine,
Muška seniorska Reprezentacija Kantona Sarajevo u karateu, prvo mjesto, zlatna medalja,
na 11-om Evropskom prvenstvu regija u Herceg Novom, Crna Gora, 08-09.06.2013. godine,
VI – PROGRAMSKA ORJENTACIJA
U oblasti kulture i sporta Kantona Sarajevo nastaviće se aktivnosti na pripremi, donošenju
i realizaciji ciljeva predviđenih godišnjim programom rada. U prvom redu to se odnosi na
donošenje neophodnih pravilnika u skladu sa zakonima i podzakonskim propisima, te
pravilima javnih ustanova u cilju ujednačenog ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti
svih subjekata koji djeluju u oblasti kulture i sporta.
Može se konstatovati da su u ovom izvještajnom periodu u oblasti kulture i sporta učinili
maksimalani napori da sa umanjenim sredstvima očuvaju postojeći nivo kulturnih i
sportskih aktivnosti na Kantonu Sarajevo. Time će Kanton Sarajevo i nadalje ostati
kulturni i sportski centar Bosne i Hercegovine i osnovni subjekt za najveći dio i
međunarodne saradnje u ovoj oblasti.
OBLAST RADA, SOCIJALNE, POLITIKE,
RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
I – UVOD
Vlada Kantona Sarajevo je u izvještajnom periodu shodno propisima kojima je regulisana
ova oblast i programima rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo, kroz informativnoanalitičke i druge materijale, kontinuirano pratila aktivnosti u oblasti rada, socijalne
politike, raseljenih lica i izbjeglica, uglavnom realizovala programske zadatake, te izvršila
značajan dio zadataka koji nisu bili utvrđeni u Programu rada.
I - NORMATIVNI DIO
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
Neprogramirani, utvrđeni propisi:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i
zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/13),
Zakon o dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti
nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/13)
Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/13),
B - Iz nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo
Programirani, utvrđeni propisi:
Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo
u prethodnoj kalendarskoj godini, koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih
materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti
porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/13).
Neprogramirani, a utvrđeni propisi:
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o priznavanju prava na topli obrok u javnim
kuhinjama Kantona Sarajevo („Službene Novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/13),
Uredba o dopuni Uredbe o regulisanju troškova dženaze/sahrane/ukopa („Službene novine
Kantona Sarajevo“, broj: 27/13)
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja („Službene
novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/13)
III - TEMATSKI DIO
Programirani poslovi i drugi akti:
Program rada Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice za 2013.
godinu (usvojen u okviru Programa rada Vlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu)
Izvještaj o radu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice za 2012.
godinu (u okviru Izvještaja Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu)
Izvještaj o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice
sa djecom u 2012. godini
Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2012.
godini
Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2012. godinu, sa osvrtom
na problematiku obezbjeđenja alternativnog - nužnog smještaja i Plan povratka u i iz
Kantona Sarajevo za 2013. godinu
Izvještaj o poslovanju JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2012. godinu
Izvještaj o poslovanju KJU „Dom za socijalno - zdravstveno zbrinjavanje osoba sa
invaliditetom i drugih osoba“ za 2012. godinu
Izvještaj o poslovanju KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ za 2012. godinu
Izvještaj o poslovanju KJU “Gerontološki centar“ za 2012. godinu
Izvještaj o poslovanju KJU “Disciplinski centar za maloljetnike“ za 2012. godinu
Izvještaj o poslovanju KJU “Porodično savjetovalište“ za 2012. godinu
Izvještaj o poslovanju JU Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2012.
godinu
Informacija o radu udruženja koja se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Ministarstva za
rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
Programi rada sa Planom finansijskog poslovanja za 2013. godinu javnih ustanova iz
oblasti socijalne zaštite
Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2012. godinu
Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. - 30.06.2013.
godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog - nužnog
smještajaInformacija o istraživanju tržišta rada na području Kantona Sarajevo
Informacija o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih mjera podsticanja zapošljavanja za
2012. godinu.
Program rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2013. godinu
Finansijski plan prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“
Sarajevo za 2013. godinu;
Informacija o uvođenju trezorskog poslovanja u JU „Služba za zapošljavanje Kantona
Sarajevo“ Sarajevo
Izvještaj o provođenju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u
procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla za
period 01.01.2013. godine do 30.06.2013. godine
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“
Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2012. godine, sa Izvještajem o reviziji finansijskih
izvještaja, Izvještajem o radu direktora u 2012. godini, te Izvještajem o radu Upravnog i
Nadzornog odbora za period 01.01. do 31.12.2012. godine
Programirani, neizvršeni poslovi:
Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i
poboljšanja strukture zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za 2014. godinu. (navedeni
programski zadatak nije izvršen u roku iz razloga što nije donesen Finansijski plan JU
„Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo za 2014. godinu).
Informacija o radu javnih kuhinja u Kantonu Sarajevo (navedeni programski zadatak nije
izvršen u roku iz razloga što je materijal povučen sa sjednice Vlade Kantona na kojoj je bio
uvršten na dnevni red).
Program rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2014. godinu;
Finansijski plan prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“
Sarajevo za 2014. godinu;
Program mjera za podsticanje zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti i
poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo za 2014. godinu.
Neprogramirani, a izvršeni poslovi:
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“
Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2011. godine, sa Izvještajem o reviziji finansijskih
izvještaja, Izvještajem o radu direktora u 2011. godini, te Izvještajem o radu Upravnog i
Nadzornog odbora za period 01.01. do 31.12.2011. godine
Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i
održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2012. godini, sa načinom i
kriterijima za realizaciju
Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i
održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2013. godini, sa načinom i
kriterijima za realizaciju Izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka JU
"Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2013. godinu
Odluka o privremenom finansiranju potreba JU „Služba za zapošljavanje Kantona
Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2014. godine
IV - KAPITALNI PROJEKTI
U 2013. godini planiran je početak izgradnje objekta KJU “Porodično savjetovalište” – I
faza. U izvještajnom periodu aktivnosti su bile usmjerene na pripremi dokumentacije za
izdavanje građevinske dozvole. Međutim uvjet za dobijanje građevinske dozvole, prema
prethodno izdatoj urbanističkoj saglasnosti je dodatna kupovina građevinskog zemljišta,
jer gabariti objekta prelaze granice parcele sa kojom raspolaže KJU “Porodično
savjetovalište”. Budući da su za kupovinu dodatne parcele potrebna značajna sredstva, u
dogovoru sa općinom Novo Sarajevo daljnje aktivnosti za izdavanje građevinske dozvole su
prekinute kako bi se Vlada Kantona Sarajevo odredila, da li dokupljivati dodatnu parcelu
ili, ako je rentabilnije, pristupiti izmjeni Projekta i Regulacionog plana s ciljem
prilagođavanja gabarita objekta trenutno raspoloživoj građevinskoj parceli. Dakle,
očekujemo da će tokom prvog kvartala 2014. godine ova dilema biti otklonjena i da će se
donijeti konačna odluka koja će varijanta biti prihvatljivija, nakon čega će se aktivirati
daljnje aktivnosti na izdavanju građevinske dozvole i daljnjoj pripremi za početak
građevinskih radova, a sve u skladu sa finansijskim mogućnostima.
U oblasti raseljenih lica povratka i repatrijacije u 2013. godini okončao se Projekat
,,Povratak u Istočnu Bosnu – faza IV“, koji je započet u 2012. godini i u okviru kojeg je
izgrađeno 20 kuća na području općina Istočne Bosne.
Istovremeno je evidentiran određeni broj obnovljenih stambenih jedinica i grantova za
održivi povratak koje su implementirali drugi nivoi vlasti ili međunarodne humanitarne
organizacije.
Tako je za povratnike u Kanton Sarajevo obnovljena ukupno 21 stambena jedinica
(projekti ,,ZP-09“, 9 stambenih jedinica i ,,ZP-10“, 12 stambenih jedinica), a za povratnike
iz Kantona Sarajevo su obnovljene ukupno 53 stambene jedinice (projekti resornog
Federalnog ministarstva – 43, resorno ministarstvo RS – 2, ,,ZP-08“ - 1, ,,ZP-10“ – 1, CEB
2007 – 1, HO CRS – 2, HO Caritas – 2, HO DRC – 1 stambena jedinica).
Zbog nepostojanja pravnog osnova za izgradnju novih zgrada na drugom mjestu u odnosu
na prijeratnu adresu stanovanja raseljenih lica, a u svrhu rješavanja stambenog
zbrinjavanja raseljenih osoba čiji se prijeratni objekti iz pravnih ili racionalnih razloga ne
mogu obnavljati, nije nastavilo sa realizacijom projekata izgradnje zgrada ,,Šip“, općina
Centar; ,,Baruthana“, općina Stari Grad i ,,Balvangrad“ u Hrasnici, općina Ilidža. U cilju
obezbjeđenja pravnog osnova za ovakav vid stambenog zbrinjavanja raseljenih porodica
prema Federalnim nadležnim institucijama, dana 05.08.2013. godine pokrenuta inicijativa
za dopunu Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine.
Imajući u vidu da su isti predmetnu inicijativu razmotrili i dali pozitivno mišljenje, realno
je očekivati da će procedura za usvajanje dopune predmetnog Zakona biti okončana do
kraja prvog polugodišta 2014. godine.
U 2013. godini započete su aktivnosti na izgradnji 12 (dvanaest) stambenih jedinica za
raseljena lica koja su imala prijeratno prebivalište na području Kantona Sarajevo.
V - OCJENA STANJA I POSTIGNUTI REZULTATI
Oblast rada i zapošljavanja
U izvještajnom periodu, shodno nadležnostima i ciljevima u ovoj oblasti, nastavljene su
aktivnosti koje su bile usmjerene na povećanje nivoa zaposlenosti odnosno smanjenja broja
nezaposlenih, te su s tim u vezi u naznačenom periodu donijeti i realizirani:
Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i
održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2012. godini, sa načinom i
kriterijima za realizaciju, realizovan je tokom 2013. godine, kako slijedi:
Prema ovom programu, povećan je broj korisnika Programa sufinansiranja zapošljavanja
pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme za novih 419 pripravnika,
Navedenim izmjenama utvrđena je i nova mjera, odnosno započeta je realizacija Programa
sufinanasiranja zapošljavanja „Zlatna značka“ za 23 učesnika,
U okviru istih izmjena povećana su sredstva za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Programom mjera podsticanja zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u
Kantonu Sarajevo u 2013. godini, sa načinom i kriterijima za realizaciju predviđeno je
finansiranje sredstvima JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.
Program Javnih radova
Javni poziv za navedeni program objavljen je 10.07.2013. godine, a istim je planirano radno
angažovanje 400 najugroženijih nezaposlenih lica sa evidencije nezaposlenih i korisnika
prava iz oblasti socijalne zaštite i to: roditelja djece sa invaliditetom od najmanje 80%,
žrtve nasilja u porodici, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, liječeni ovisnici o
psihoaktivnim supstancama, Romi, roditelji/staratelji djece koja ostvaruju pravo na dječiji
dodatak, osobe ometene u fizičkom i psihičkom razvoju i osobe kod kojih postoji
invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešću, a koje u skladu sa propisima o socijalnoj
zaštiti ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje.
Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme
Javni poziv za navedeni Program nije objavljivan nego su sredstva za realizaciju ovog
programa usmjerena na realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja pripravnika
VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme po Javnom pozivu od 15.03.2013.godine.
Za pomenuti Program planirana su sredstva za zapošljavanje 300 pripravnika i to: 250 VSS
i VŠS i 50 SSS i KV stručne spreme.
U tom cilju JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo je, poslodavcima koji
su obuhvaćeni Programom i koji su potpisali Ugovor o radu sa pripravnikom, shodno
Zakonu o radu u Kantonu Sarajevo, mjesečno (12 mjeseci za VSS i VŠS i 6 mjeseci za SSS i
KV stručnu spremu) doznačavala, odnosno refundirala.
Zaključno sa 31.12.2013. godine, Programom je zaposleno 279 pripravnika i to: 238 VSS i
VŠS i 41 SSS i KV stručne spreme. Navedeni program je u toku.
Program obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba i sufinansiranje
srednjoškolskog obrazovanja
Cilj Programa je obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija i sticanje srednjoškolskog
obrazovanja najmanje 86 nezaposlenih osoba, odnosno sticanje znanja i vještina
nezaposlenih osoba kako bi se poboljšale njihove mogućnosti za pronalazak posla.
Na Javni poziv prijavile su se 262 nezaposlene osobe, dok je uslove iz Javnog poziva
ispunilo njih 180 i u toku je realizacija Programa.
Program sufinansiranja zapošljavanja „800 +“
Cilj programa je sufinansiranje zapošljavanja 800 nezaposlenih osoba koje pripadaju
kategorijama socijalno ugroženih, a posebno: roditelji djece sa invaliditetom, žrtve nasilja u
porodici, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu i hraniteljskih porodica, liječeni
ovisnici o psihoaktivnim supstancama, Romi, roditelji/staratelji djece koja ostvaruju pravo
na dječiji dodatak, osobe ometene u fizičkom i psihičkom razvoju i osobe kod kojih postoji
invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešću, a koje u skladu sa propisima o socijalnoj
zaštiti ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja zaposlenja, povratnici u
Kanton Sarajevo koji su prije povratka na prijeratnu adresu prebivališta imali priznat
status raseljene osobe ili status izbjeglice, osobe sa statusom člana domaćinstva u kome
nijedan član nije zaposlen, te demobilisani borci i članovi njihovih porodica, prijavljenih na
evidenciju nezaposlenih prije objavljivanja javnog poziva a koji imaju najmanje 6 mjeseci
radnog iskustva.
U izvještajnom periodu realizirane su Pojedinačne podsticajne mjere iz sredstava
Federalnog zavoda za zapošljavanje, i to:
Projekat podrške mrežama za socijalnu sigurnost i zapošljavanje (SSNESP)
Bosna i Hercegovina je aplicirala za kredit kod međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) u
cilju implementacije Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja
(SSNESP) i namjerava utrošiti dio sredstava kredita za implementaciju aktivnih mjera na
tržištu rada, i to: sufinansiranje zapošljavanja, sufinansiranje samozapošljavanja, obuku,
podršku mobilnosti radne snage za osobe koje aktivno traže zaposlenje iz slijedećih
kategorija:
Nezaposlene osobe kojima prestane pravo na primanje gotovinskih transfera, registrovane
na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, i to:
osobe sa onesposobljenjem (civilne, ratne vojne, civilne žrtve rata);
demobilizirani borci (koji su bili korisnici prava iz Zakona o pravima demobiliziranih
branilaca i članova njihovih porodica);
2. Nezaposlene osobe koje spadaju u ugrožene kategorije registrovane na evidenciji
nezaposlenih osoba u FBiH, koje su teško zapošljive, i to:
osobe nezaposlene duže od 12 mjeseci, u kontinuitetu;
osobe starosne dobi preko 40 godina, nezaposlene duže od 3 mjeseca, u kontinuitetu;
socijalno ugrožene osobe;
bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, starosne dobi do 30 godina;
žrtve nasilja;
osobe sa statusom člana domaćinstva u kojem nijedan član nije zaposlen;
osobe sa statusom samohranog roditelja, staratelja, hranitelja;
osobe sa statusom roditelja djeteta sa posebnim potrebama.
Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđuje 50% PIU SESER i 50% Federalni zavod
za zapošljavanje.
Program jačanja konkurentnosti na tržištu rada – prvo radno iskustvo
Javni poziv za navedeni program objavio je Federalni zavod za zapošljavanje 18.12.2013.
godine, a planirana sredstva za Kanton Sarajevo.
Programom će se mjesečno sufinansirati ukupan iznos obaveznih doprinosa iz i na bruto
plaću zaposlenika, s tim da maksimalni osnovni iznos sufinansiranja ne može biti veći od
iznosa obaveznih doprinosa na prosječnu mjesečnu neto plaću u Federaciji BiH za 2012.
godinu, uključujući naknadu troškova zaposlenika (prevoz).
Iznos sufinansiranja se uvećava za 10% utvrđenog iznosa za pripadnike posebne kategorije
nezaposlenih mladih osoba. Realizacija navedenog programa je u toku.
Ciljevi i zadaci u oblasti rada i zapošljavanja, u dijelu koji se odnosi na prava nezaposlenih
osoba, izvršavani su u skladu sa propisima koji uređuju pojedinačna prava. Zaključno sa
31.12.2013. godine, na evidenciji Službe, bilo je 72.493 nezaposlenih osoba, što je u odnosu
na 2012. godinu, kada je registrovano 73.018 nezaposlenih osoba, manje za 525 osoba.
Ukupan broj brisanih sa evidencije nezaposlenih u 2013. godini je 21.314 osoba. Najčešći
razlozi brisanja su: zaposlenje, neredovno javljanje, penzionisanje, uključenje u redovno
školovanje, „rad na crno“ itd.
U toku 2013. godine izdato je 599 radnih dozvola stranim državljanima i licima bez
državljanstva, što je u odnosu na 2012. godinu, kada je izdato 696 radnih dozvola, manje za
97 radnih dozvola.
U oblasti ostvarivanja prava nezaposlenih osoba cijenimo da je stanje potpuno
zadovoljavajuće, jer su sve nezaposlene osobe, koje imaju određena prava predviđena
zakonima i drugim propisima, u potpunosti ostvarena.
U toku izvještajnog perioda nastavljene su aktivnosti Ekonomsko-socijalnog vijeća za
područje Kantona Sarajevo.
U narednom periodu u oblasti rada i zapošljavanja potrebno je poduzeti mjere i aktivnosti
definisane u Akcionom planu Kantona Sarajevo za strateško planiranje.
Oblast socijalne politike
U izvještajnom periodu u postupku revizije civilnih žrtava rata revidirano je 243 rješenja
općinskih organa uprave. Za 231 prvostepenih rješenja data je saglasnost, dok je 19
rješenja po pravu nadzora poništeno ili izmjenjeno, a 12 prvostepenih rješenja je ostalo
nerevidirano.
Prateći stanje u oblasti socijalne politike u 2013. godini evidentno je da je u odnosu na 2012.
godinu na području Kantona Sarajevo prosječno mjesečno registrovano 50.846 (zaključno
sa 30.11.2013. godine) korisnika nekog od materijalnih prava propisanih zakonskim i
podzakonskim aktima iz ove oblasti.
Od navedenog broja:
15.019 je korisnika socijalne zaštite,
5.318 korisnika prava po osnovu zaštite civilnih žrtava rata i
30.509 korisnika po osnovu zaštite porodice sa djecom.
Zabilježen je porast broja korisnika prava na materijalna davanja po osnovu socijalne
zaštite za 3%.
Najveće povećanje bilježi se među korisnicima prava na novčanu naknadu za pomoć i
njegu od strane druge osobe za 8% i korisnika prava na topli obrok u javnim kuhinjama za
4%.
U segmentu zaštite civilnih žrtava rata broj korisnika smanjen je za 2%.
Broj korisnika zaštite porodice sa djecom smanjen je za 1%.
U skladu sa navedenim, poduzete su slijedeće aktivnosti:
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih
žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kojim je:
Dnevni centar za zaštitu djece koja borave na ulicama Kantona Sarajevo uveden u sistem
socijalne zaštite na način da isti funkcioniše kao organizaciona jedinica KJU “Disciplinski
centar za maloljetnike”,
Preciziran način ostvarivanja prava na dječiji dodatak čime je broj žalbi znatno smanjen,
Na osnovu ovog zakona donesen je podzakonski akt Pravilnik o učešću u troškovima
smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na
izdržavanje, a što je za rezultat imalo znatno povećanje novčanih sredstava na teret
korisnika i srodnika, a samim tim napravljene uštede u budžetskim sredstvima za ove
namjene.
Izvršena je izmjena Uredbe o ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova grijanja
tako da je korisnicima subvencioniranja prava na čvrsto gorivo omogućeno da dobiju veću
količinu čvrstog goriva.
U cilju sprečavanja zloupotreba kod ostvarivanja prava na topli obrok, te racionalnijeg
rada javnih kuhinja izmijenjena je važeća Uredba o ostvarivanju prava na jedan topli
obrok u javnim kuhinjama u Kantonu Sarajevo, u svrhu mogućnosti nabavke određenih
roba od strane Ministarstva za što se očekuje ušteda od 200.000,00 - 300.000,00 KM.
Izvršena izmjena Uredbe o subvencioniranju troškova dženaze /sahrane/ ukopa čime je
omogućen ukop umrlih lica zatečenih na području Kantona Sarajevo koja su bez
identifikacionih dokumenata i čiji se identitet ne može utvrditi.
Oblast raseljenih lica, povratka i repatrijacije
U oblasti raseljenih lica, povratka i repatrijacije u izvještajnom periodu zaprimljeno je 895
zahtjeva/molbi, od čega je pozitivno riješeno 764, a za 121 zahtjev/molbu nije udovoljeno.
Zaprimljeni zahtjevi/molbe najčešće su se odnosili na: obezbjeđenje privremenog smještaja
i nastavak obezbjeđenja privremenog smještaja, donaciju za sanaciju stambenog objekta,
donaciju u svrhu poboljšanja stambenih uvjeta, donaciju u novčanim sredstvima za
ugradnju ranije doniranog građevinskog materijala, donaciju za sanaciju infrastrukture,
donaciju za održivi povratak, donaciju za sanaciju vjerskih objekata, davanje saglasnosti
na realizaciju humanitarnih projekata, plaćanje zdravstvene zaštite raseljenim licima,
izdavanje uvjerenja o statusu stambene jedinice, izdavanje uvjerenja o dodijeljenim
donacijama, dostavu informacija iz baza podataka.
Na području Kantona Sarajevo na dan 31.12.2013. godine evidentirano je 1.767 porodica
(3.722 lica) sa priznatim statusom raseljenog lica, od čega 153 porodice (399 lica) sa
prijeratnim prebivalištem u općinama Kantona Sarajevo, iz drugih kantona Federacije BiH
51 porodica (102 lica) i iz drugog entiteta 1.563 porodice (3.221 lice).
Ukidanje statusa za ukupno 180 raseljenih porodica (445 lica) rezultat je sanacije njihovih
prijeratnih stambenih jedinica, odnosno obezbjeđenja stambenih uslova za povratak ovih
porodica na prijeratne adrese prebivališta, te najvećim dijelom, ukinutih statusa za
raseljena lica za koja je utvrđeno da posjeduju uslovnu stambenu imovinu u mjestu
privremenog boravka na području Kantona Sarajevo, što je potvrđeno na osnovu
informacija nadležnih službi općina privremenog boravka u Kantonu Sarajevo i na osnovu
činjenica utvrđenih obilaskom adresa na terenu.
Posebno želimo istaći da je u 2013. godini donesen Zakon o pravima lica koja se iz Kantona
Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta, kojim je svim povratnicima iz Kantona
Sarajevo na područja općina entiteta RS i Brčko Distrikta BiH omogućen nastavak
korištenja stečenih prava u Kantonu Sarajevo iz oblasti socijalne, zdravstvene i boračkoinvalidske zaštite, što je značajan doprinos istinskom povratku.
Tokom 2013. godine u oblasti raseljenih lica, povratka i repatrijacije aktivnosti su bile
usmjerene na kontinuirane provjere vlasništva uslovne stambene imovine porodica, koje u
Kantonu Sarajevo imaju priznat status raseljenog lica.
Paralelno sa naprijed navedenim, aktivnostima, provodile su se aktivnosti na legalizaciji
stambenih objekata za alternativni smještaj u naselju Gladno polje i zahvaljujući tim
aktivnostima općina Ilidža je resornom ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena
lica i izbjeglice Kantona Sarajevo izdala naknadnu urbanističku saglasnost za 7 stambenih
objekata.
Trenutno su u toku aktivnosti na prikupljanju potrebnih saglasnosti javnih komunalnih
preduzeća i druge dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole. Za preostala 2
stambena objekta se čeka sudski epilog po tužbi za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na
parceli na kojoj su isti izgrađeni.
U narednom periodu u oblasti raseljenih lica, povratka i repatrijacije potrebno je poduzeti
mjere i aktivnosti definisane u Akcionom planu Kantona Sarajevo za strateško planiranje.
Oblast finansija
Stalno je praćen utrošak sredstava koja su doznačavana krajnjim korisnicima, i koji su ista
pravdali po utrošku.
Prema zahtjevima općinskih službi kontinuirano se ažurira i usklađuje softverski paket
koji omogućava elektronsku dostavu podataka poreznoj upravi za porodilje u radnom
odnosu i vlastiti softverski paket koji se odnosi na finansijsku oblast, za općinske službe
kojima se doznačavaju sredstva za zaštitu porodice sa djecom.
Postavljeni programski ciljevi nadzora su ostvareni, a podloga za ostvarivanje ovih ciljeva
je zakonitost, pravilno djelovanje, uočavanje nepravilnosti i odstupanja, reagovanje na njih
kako bi se iste otklonile, a postavljeni programski zadaci i ciljevi uspješno ostvarili.
VI - PROGRAMSKA ORIJENTACIJA
Oblast rada i zapošljavanja
Planiranim programom rada za oblast rada i zapošljavanja za period 01.01. - 31.12.2014.
godine nastavit će se aktivnosti na kontinuiranom analiziranju stanja u oblasti
zapošljavanja (kretanja broja zaposlenih i nezaposlenih osoba – kako uopšteno tako i po
kategorijama i dr.), a sve u cilju definisanja mjera koje mogu imati pozitivnog uticaja na
ovu oblast. U ovom periodu bit će nastavljene i aktivnosti monitoringa i evaluacije mjera
podsticanja zapošljavanja.
Opredjeljenje u oblasti rada i zapošljavanja je da se kroz godišnji program mjera za
podsticanje zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture
zaposlenih u Kantonu Sarajevo za 2014. godinu (iz sredstava planiranih u Finansijskom
planu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona
Sarajevo“ Sarajevo za 2014. godinu) definišu pojedinačne mjere podsticanja zapošljavanja
koje su do sada pokazale ili se cijeni da će pokazati, najbolje efekte u smislu zapošljavanja
optimalnog broja nezaposlenih lica sa raspoloživim finansijskim sredstvima. U 2014. godini
fokus će biti usmjeren na razvoj poduzetništva putem projekata samozapošljavanja.
Nadalje, vršit će se evaluacija postojećih propisa i programa za zapošljavanje i
rehabilitaciju osoba sa invaliditetom sa aspekta primjene Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom Federacije BiH, a u
saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, JU
„Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, nevladinim sektorom i dr.
Također, nastavit će se i dalje obavljati poslovi i zadaci koji se odnose na omogućavanje
potpunog ostvarivanja svih brojnih prava nezaposlenih osoba u skladu sa zakonima i
drugim propisima kojim se reguliše ova oblast.
Oblast socijalne politike
Programska orijentacija u oblasti socijalne politike je zadržati postignuti nivo socijalne
zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom na način da se svim licima
koja su ostvarila neko od prava iz ovih oblasti omogući njihova pravovremena realizacija.
Nastavit će se sa aktivnostima na stvaranju uslova za izradu jedinstvene baze podataka za
korisnike prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite i uvezivanje postojećih i novih baza
podataka sa svim nadležnim institucijama koje provode zakone iz navedenih oblasti.
Takođe će se nastaviti sa aktivnostima na jačanju mehanizma socijalnog dijaloga i
razvijanje partnerstva i participacije svih relevantnih subjekata iz vladinog i nevladinog
sektora, razvijanje mreže socijalne zaštite kroz jačanje međusektorske saradnje sa
zdravstvom, obrazovanjem i nevladinim sektorom, a sve sa ciljem poboljšanja položaja
najugroženijih kategorija.
Nastavit će se sa praćenjem i analiziranjem rada javnih ustanova iz ove oblasti, kako bi se
precizirala njihova nadležnost i standardi finansijskog poslovanja a u cilju pružanja što
kvalitetnije i efikasnije zaštite korisnicima koji ostvaruju određena prava putem ovih
ustanova.
U 2014. godini programska orijentacija u ovoj oblasti bit će posebno usmjerena na
multisektoralnu saradnju (obrazovanje, zdravstvo, sudstvo, policija i nevladinin sektor) po
pitanju nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo u cilju poboljšanja stanja u oblasti
prevencije, zaštite i borbe protiv naselja sa akcentom na zaštiti žrtava nasilja u svim
pojavnim oblicima.
Oblast raseljenih lica, povratka i repatrijacije
Programska orijentacija u oblasti raseljenih lica, povratka i repatrijacije, a u okvirima
nadležnosti kantona i uz punu saradnju sa drugim organima i institucijama, je da
obezbijedi dostojanstven povratak, bezbjedonosno, socijalno i ekonomski održiv povratak
na prijeratnu adresu prebivališta raseljenih lica kako u Kanton Sarajevo tako i iz Kantona
Sarajevo.
Nadalje, nastojat će se obezbjediti stambeni i infrastrukturni uvjeti, te ekonomski održiv
povratak svih raseljenih lica u i iz Kantona Sarajevo, preferirajući raseljena lica koja
privremeno koriste alternativni smještaj u Kantonu Sarajevo. S tim u vezi, planirana je
realizacija Projekta ,,Sanacija/izgradnja stambenih jedinica vlasništvo raseljenih porodica
iz općina Kantona Sarajevo sa boravištem u Kantonu Sarajevo – 2013. godina“, koji
obuhvata sanaciju/izgradnju 12 stambenih jedinica koje imaju uvjete za pojedinačnu
sanaciju/izgradnju, za trajno stambeno rješenje raseljenih porodica iz općina Kantona
Sarajevo sa boravištem u Kantonu Sarajevo, tako da će se u 2014. godini nastaviti i
okončati realizacija ovog projekta.
Također, za povratak 1.614 raseljenih porodica (3.323 lica) iz Kantona Sarajevo na ostale
prostore Bosne i Hercegovine, u narednom periodu, nastojat će se sinhronizovanim i
koordiniranim pristupom, kroz udruživanje sredstava svih nivoa vlasti i nevladinih
organizacija, obezbjediti odgovarajući stambeni i infrastrukturni uvjeti, te uvjeti za
održivost povratka, uključujući puno ostvarivanje socijalne i zdravstvene zaštite, te druga
prava koja proističu iz važećih zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast. Posebna
pažnja će se posvetiti implementaciji novog kantonalnog Zakona koji uređuje prava lica
koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta.
U naznačenom programskom periodu nastavit će se aktivnosti na pravnom uređenju
naselja Gladno polje u smislu legalizacije izgrađenih stambenih objekata, od građevinske
dozvole do uknjižbe predmetnih objekata u zemljišne knjige, s krajnjim ciljem stavljanja u
funkciju smještaja porodica koje imaju pravo na takav vid stambenog zbrinjavanja.
Nadalje, nastavit će se sa praćenjem izvršavanja obaveza korisnika alternativnog smještaja
u smislu odgovornog korištenja dodijeljene stambene jedinice i redovnog plaćanja troškova
komunalnih usluga.
S obzirom da je u 2013. godini od strane resornog ministarstva pokrenuta Inicijativa,
prema nadležnim institucijama Federacije BiH, za dopunu Zakona u smislu sistemskog
pravnog uređenja pitanja izgradnje stambenih jedinica na drugoj adresi stanovanja u
odnosu na prijeratnu, u programiranom periodu će se aktivno uključiti kako bi se
predmetna inicijativa u potpunosti ugradila i na taj način stvorio pravni osnov za izgradnju
zamjenskih stambenih jedinica s ciljem trajnog stambenog rješenja raseljenih porodica čije
se prijeratne stambene jedinice iz određenih opravdanih razloga ne mogu obnavljati.
Nastavit će se obezbjeđivati zdravstvena zaštita za raseljena lica sa priznatim pravom na
ostvarivanje zdravstvene zaštite.
Oblast finansija i nadzora
U 2014. godini programska orijentacija je da se sredstva planirana u Budžetu Kantona
Sarajevo za 2014. godini troše transparentno, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,
da se kontinuirano prati utrošak sredstava, kao i primjena pozitivnih zakonskih propisa u
svim segmentima, te stalna dorada postojećih softverskih paketa koji se odnose na oblast
zaštite porodice sa djecom i finansija.
OBLAST BORAČKIH PITANJA
I – UVOD
Vlada Kantona Sarajevo je u izvještajnom periodu u oblasti boračkih pitanja obavljala
poslove i zadatke koji proizlaze iz Ustava Kantona Sarajevo, Zakona o dopunskim pravima
boraca - branitelja Bosne i Hercegovine i drugih zakona i propisa Kantona Sarajevo, te
programima rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo, kontinuirano pratila aktivnosti u
oblasti boračkih pitanja i uglavnom realizovala programske zadatake, te izvršila značajan
dio zadataka koji nisu bili utvrđeni u Programu rada.
II – NORMATIVNI DIO
A - Iz nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo
Programirani propisi:
1. Odluka o visini procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja za
dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih
dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja (na 16. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj
dana 21.03.2013. godine).
III - TEMATSKI DIO
A - Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo:
Programirani poslovi:
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i
školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „Ikre“ za 2012.
godinu ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 37/13)
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje
grobalja šehida i poginulih boraca, memorijlnih centara i spomen obilježja žrtava genocida
za 2012. godinu ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 37/13)
Program rada i finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja
šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen – obilježja žrtava genocida za
2013. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/13 )
Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i
školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civilnih žrtava rata „Ikre“ za 2013.
godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 28/13)
Neprogramirani, a utvrđeni poslovi:
Izvještaj o stanju pozajmica odobravanih za finansiranje programa za pokretanje ili
proširenje proizvodno-uslužnih djelatnosti koje obavljaju demobilisani pripadnici
Oružanih snaga BiH, koji imaju potraživanja po osnovu neisplaćenih plaća pripadnika
Oružanih snaga BiH, sa prijedlogom mjera za rješavanje nenaplaćenih potraživanja, u
rješavanju naplate spornih dugova, isključujući one prijedloge mjera koji su u koliziji ili
derogiraju zakonske propise Kantona koji su na snazi (na sjednici Skupštine Kantona
Sarajevo održanoj dana 06.03.2013. godine)
B - Iz nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo:
Programirani poslovi:
Program rada Ministarstva za boračka pitanja za 2013. godinu (u okviru Programa rada
Vlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu
Izvještaj o radu Ministarstva za boračka pitanja u 2012. godini (u okviru Izvještaja o radu
Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu)
Informacija o godišnjem rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku iz nadležnosti
Ministarstva (na 23. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj dana 28.05.2013. godine)
IV - KAPITALNI PROJEKTI
Težište aktivnosti i razvoja usmjerena su na realizaciji započetih i neophodnih novih
predviđenih projekata, koji se odnose na ukupno ostvarivanje utvrđenih prava porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca na području
Kantona Sarajevo.
Realizacija prioritetnih projekata koji se odnose na rješavanje stambenih potreba,
otvaranje novih radnih mjesta i obezbjeđenja zapošljavanja, stipendiranja, osiguranja
potpunije i efikasnije zdravstvene zaštite i medicinske rehabilitacije, te drugih značajnijih
projekata, imajući u vidu specifičnosti njihovih potreba kao i bržeg rješavanja postojećih
neriješenih socijalno-materijalnih pitanja boračke populacije se nastavila i u ovom
izvještajnom periodu.
U izvještajnom periodu realizirani su projekti kako slijedi:
1. Stambeno zbrinjavanje
Po osnovu Javnog poziva obrađeno je i u toku je isplata 59 dugoročnih beskamatnih
pozajmica za rješavanje stambenog pitanja, 650 korisnika ispunjava uslove za dodjelu
građevinskog materijala (realizacija u toku), 48 korisnika ispunjava uslove za isporuku i
ugradnja građevinskog materijala, a 55 korisnika ispunjava uslove za dodjeljivanje
nepovratnih sredstva za udruživanje kupovine stana, kao i za 1 nosioca najvećih ratnih
priznanja.
Na osnovu ranije potpisanih protokola sa općinama Kantona Sarajevo o načinu
evidentiranja i terminima isplate sredstava o preuzetoj obavezi i donijetih rješenja od
strane općinskih službi za boračko – invalidsku zaštitu, po zahtjevima iz 2009., 2010., 2011.,
2012. i 2013. godine s obzirom na dinamiku predviđenu potpisanim protoklima, odnosno
odlukom o legalizaciji, pri čemu je vršeno plaćanje samo jednog dijela potrebnih sredstava
(1/5 od ukupno priznatog iznosa po svakoj godini), te će plaćanje biti nastavljeno do
izmirenja ukupne obaveze. U 2013. godini je zaprimljen i obrađen zahtjev za 249
korisnika/objekata, ali zbog visine odobrenih budžetskih sredstava će se obaveza po istim
izmirivati tek od 2014. godine.
U 2013. godini je vršen transfer odgovarajućeg dijela sredstava za 309 korisnika/objekata
po zahtjevima iz 2012. godine, 349 korisnika/objekata po zahtjevima iz 2011. godine, za 280
po zahtjevima iz 2010. godine i 474 po zahtjevima iz 2009. godine pri čemu u cijelosti
izvršena obaveza po zahtjevima iz 2009. godine.
Javnim komunalnim preduzećima je isplaćena naknada za priključenje objekata na
infrastrukturu (el. energija, gas, voda i kanalizacija) za 303 korisnika.
2. Izgradnja spomen obilježja šehidima i poginulim borcima
S obzirom na ograničenja budžetskih sredstava u 2013. godini nije bilo podrške izgradnji
spomen obilježja na području Kantona Sarajevo.
V - OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA
Naglašavamo da je realizacija projekata prolongirana prvenstveno jer su izvor sredstava
trebala biti sredstva od privatizacije koja nisu realizovana, odnosno budžet nije uvećan za
ta sredstva u 2013. godini, što je prouzrokovalo znatno smanjenja obima pojedinih
aktivnosti u 2013. godini.
Bitna karakteristika 2013. godine je problem obezbjeđivanja budžetskih sredstava, zbog
čega ista nisu blagovremeno stavljana na raspolaganje budžetskim korisnicima kako bi se
knjižila na teret odgovarajućeg perioda, a i sredstva koja su stavljenja na raspolaganje se
plaćaju sa velikom zadrškom zbog čega postoje i obaveze stvorene na teret budžeta 2012.
godine koje do dana sastavljanja ovog izvještaja nisu izmirene (obaveze prema ZZO KS po
osnovu obavezne zdravstvene zaštite lica osiguranih u skladu sa Zakonom o dopunskim
pravima boraca-branitelja BiH, obaveze prema općinama kantona po onovu priznatih
prava na troškove rente i uređenja kod nove gradnje, te legalizacije objekata individualne,
kao i po osnovu odobrenih pozajmica za rješavanje stambenih potreba). Usporeno plaćanje
je izazvano objektivnim problemima sa ostarivanjem budžetskih prihoda, ali je
prouzrokovalo znato nezadovoljstvo korisnika, koji su u velikom broju slučajeva u teškom
socijalnom stanju.
Naglašava se i da nisu obezbjeđena kreditna sredstva planirana za realizaciju pojedinih
projekata rješavanja stambenih potreba boračkih kategorija.
VI – PROGRAMSKA ORIJENTACIJA
Na temelju prikazanog stanja i ostvarenih odgovarajućih aktivnosti koje se odnose na
oblast boračke i invalidske zaštite na području Kantona Sarajevo može se konstatovati da
su aktivnosti provođene, i da su planirane aktivnosti uglavnom i ostvarene. Ipak, sadašnje
stanje u ovoj oblasti se ne može gledati odvojeno od stanja u kojem se nalazi cjelokupna
Bosna i Hercegovina. Iako sa nedostatnim budžetskim sredstvima za ove namjene nastojalo
se u što većoj mjeri realizirati sva zakonska prava i projekte. Na bazi dosadašnjeg iskustva i
uvida u stanje potreba boračke populacije u Kantonu Sarajevo, realizovane su sljedeće
mjere:
Nastavljene su aktivnosti pojednostavljivanja procedura za ostvarivanje prava boračke
populacije po osnovu primjene kantonalnog zakona, sa posebnim naglaskom na institucije i
ustanove od kojih se mogu dobiti podaci po službenoj dužnosti;
Kontinuirano se vrši nadzor nad ažurnom popunom baze podataka od strane korisnika koji
su priključeni na istu, a prije svega općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu;
Ustanovljen sistem obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti, odnosno u
potpunosti je realiziran usvojeni Kalendar, te pojačane aktivnosti u cilju podrške izgradnji
spomen obilježja;
Fokus daljeg razvoja djelatnosti resornog ministarstva je prepoznat u punoj realizaciji
Odluke o usvajanju projekta Opsada i odbrana 1992-1995 sa posebnim težištem na
stavljanje u potpunu funkciju Spomeničkog kompleksa Tunel D-B, kao kulturno historijske
i turističke destinacije.
Napomena:
U prilogu se dostavljaju izvještaji o radu resornih ministarstava za 2013. godinu u kojima
su data detaljna obrazloženja sa svim pokazateljima.
PR EMI J ER
Suad Zeljković
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
SADR ŽAJ
Uvod
1
Oblast pravde i uprave
2
Oblast prostornog uređenja i zaštite okoliša
5
Oblast stambene politike
12
Oblast saobraćaja
17
Oblast unutrašnjih poslova
21
Oblast privrede
24
Oblast finansija
37
Oblast zdravstva
41
Oblast obrazovanja, nauke i mladih
46
Oblast kulture i sporta
53
Oblast rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica
Oblast boračkih pitanja
58
67
Download

Z A K LJ U Č A K - Skupština Kantona Sarajevo