EKONOMSKI FAKULTET
Univerzitet u Beogradu
MEðUNARODNA EKONOMIJA
I SPOLJNA TRGOVINA
mr Ivana Popović Petrović, kab. 229
Vreme prijema: četvrtak 14-16h i
petak 13-15
Beograd, 22.12.2010.
Svetska privreda i nauka o njoj
•
•
•
•
Globalizacija svetske privrede
Sve veća uloga medjunarodnog poslovanja
Velika medjuzavisnost nacionalnih privreda
Medjunarodna ekonomija posmatra ekonomske
pojave u meñunarodnom privrednom ambijentu
• Praktične discipline o poslovanju i trgovini sa
elementom inostranosti
Opcije
•
Spoljna trgovina
1.
2.
3.
4.
Meñunarodna trgovina
Spoljnotrgovinsko poslovanje
Meñunarodno privredno pravo
Ekonomska geografija sveta
•
Meñunarodne finansije
1.
2.
3.
4.
Meñunarodne finansije
Meñunarodno poslovno finansiranje
Makroekonomija otvorene privrede
Ekonomija EU
Zapošljavanje
• Spoljno-trgovinska preduzeća
poslovi izvoza i uvoza u preduzećima;
trgovinska saradnja sa inostranstvom;
filijale stranih transnacionalnih kompanija;
• Banke
spoljnotrgovinska plaćanja u poslovnim bankama;
dilerski poslovi i strana tržišta
• Državni organi
Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom;
Agencije za promociju izvoza, finansiranje izvoza i sl.
Medjunarodna ekonomija
i spoljna trgovina
Gost prezentator
Download

Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina